LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Høringssvar

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 29. august 2014
14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 24. september 2012
Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love 24. september 2012
Udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen m.v.) 17. august 2011
LAPs kommentarer til : Bekendtgørelse om patientrådgivere 29. oktober 2010
LAPs kommentarer til Bekendtgørelse om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn 29. oktober 2010
LAPs kommentarer til: Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser 29. oktober 2010
LAPs kommentarer til Bekendtgørelse om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger 29. oktober 2010
LAPs kommentarer til: Bekendtgørelse om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien 29. oktober 2010
LAPs kommentarer til Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatri-ske afdelinger 29. oktober 2010
Høringssvar fra LAP om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling 14. oktober 2010
Høringskommentar SKP 27. september 2010
Bekendtgørelse om uddannelse af specialpsykologer i psykiatrien. Høringssvar fra LAP. 15. september 2010
Høringssvar: Behandling af PTSD hos veteraner - anbefalinger for fremtidig planlægning 15. september 2010
Høringssvar fra LAP, Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere vedr. udkast til lovforslag om kompensation til handicappede i erhverv 22. maj 2010
Høringssvar vedrørende udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven m.fl. love, jeres journ. nr. 2006-1200-122 22. maj 2010
LAP’s høringssvar vedrørende udkast til Vejledning om behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling. 20. maj 2010
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien og retsplejeloven 04. marts 2010
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien og retsplejeloven 04. marts 2010
Høringssvar fra LAP vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m. fl. love 21. januar 2010
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven 15. januar 2010
Høringssvar fra LAP vedrørende ændring af lov om Forebyggelsesfonden 11. januar 2010
Høring af økonomiske og lovgivningsmæssige forudsætninger for og konsekvenser af dansk ratifikation af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap. 20. oktober 2008
Psykiatriplanens høringssvar fra FAP Frederiksborg, FAP København-Frederiksberg samt repræsenterende FAP, tidligere Københavns amt 16. september 2007
Høringssvar vedrørende Lovforslag til ændring af lov om social service - Døgnhuse 13. september 2007
Høring vedrørende forberedelse af revision af psykiatriloven 13. september 2007
Høringssvar vedrørende Lovforslag til ændring af lov om social service 13. september 2007
Indledende høringssvar, Rambøll's psykiatrilovsundersøgelse 13. september 2007
Rambøll's psykiatrilovsundersøgelse 13. september 2007
Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af psykiatriloven og retsplejeloven 13. september 2007
Høringssvar til Lov om retssikkerhed 13. september 2007
Høringssvar til Lov om social service - Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 13. september 2007
Høring om ønsker til ændring af lovgivningen vedr. ligestilling og ikke-forskelsbehandling 13. september 2007
Høringssvar vedrørende udkast til Vejledning 1–7 til lov om social service 13. september 2007
Høringssvar over udkast til bekendtgørelser og vejledninger vedrørende lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 13. september 2007
Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om kompensation til handicappede i erhverv. - 12. januar 2007 13. september 2007
Del på facebook