LAP

 
  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Årets lovhøst 08/09

Email Udskriv PDF

Når folketinget til grundlovsdag går på sommerferie, er det tid at gøre status over, hvordan folketingsårets lovhøst har været. For psykiatribrugerne er der sket fl ere nye ting, hvor jeg vil nævne nogle af de mere betydningsfulde.

Det overordnet set klart vigtigste var, da Folketinget den 28. maj 2009 enstemmigt godkendte ratifi kationen af FN´s konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap.

Konventionen er fulgt med betydelig interesse i LAP, da den forventes at kunne få stor betydning også for psykiatribrugernes vilkår og rettigheder. I sidste nummer af LAP-bladet var der optrykt det høringssvar, som LAP havde afgivet til beslutningsforslaget.

Efter konventionen påtager Danmark sig den folkeretlige forpligtigelse til at indrette sin lovgivning og sin administrative praksis således, at konventionens krav opfyldes. Det er i forbindelse med ratifi kationen regeringens vurdering, at der ikke er behov for følgelovgivning.

Socialudvalget understreger i sin betænkning, at konventionens principper er forpligtende og retningsgivende for deltagerlandene i fortolkningen og implementeringen af konventionen. Ratifi kationen omfatter dog endnu ikke tillægsprotokollen, der giver personer med handicap og deres organisationer mulighed for at rette henvendelse til FNkomiteen for rettigheder for personer med handicap, hvis de mener, der er sket krænkelser i forhold til konventionen.

I hvilket omgang også psykosocialt handicappede omfattes af konventionen blev ikke nærmere omtalt under folketingsbehandlingen, men det fremgik dog af et svar fra ministeren, at sindslidende ikke var omfattet af ledsageordningen efter servicelovens § 97, men af støtte- og kontaktpersonordningen efter § 99. LAP har således fremover en stor opgave med at få bedst mulige vilkår for psykiatribrugerne med støtte i den nye konvention.

Der er dog også andre ting, der er værd at fremhæve fra det afsluttede folketingsår. For de interesserede er lovforslagets nummer nævnt i parentes. For dem der er i arbejde, er der kommet nye regler (L165) om en styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte. Den sygemeldte har f.eks. nu ret til at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Der er også blevet bedre muligheder for selvvalgt uddannelse for dagpengemodtagere (L182) og endeligt er jobindsatsen nu samlet hos de kommunale jobcentre.

For førtidspensionister sker der (L194) en forhøjelse af pensionstillægget pr. 1/1 2010. Pensionsberegning er som bekendt en meget vanskelig kunstart, så man bør evt. kontakte sin kommune og få oplyst, hvad det helt konkret betyder for den enkelte pensionist.

Af mere eksotiske ting kan nævnes, at hele sagsområdet om tvang i psykiatrien på Grønland nu er overgået til hjemmestyret. Til gengæld fik vi endnu ikke den bebudede reform af patientklagesystemet.

Den udvidelse af behandlingsretten (L178) - der tidligere er givet til børn og unge - omfatter nu også voksne. Der er således mulighed for - hvis der er forløbet mere end 2 måneder efter henvisningen – at blive behandlet på et andet sygehus eller klinik. Det vil sige, der sker en ligestilling med patienterne på andre sygdomsområder.

Det er naturligvis af pladsmæssige grund ikke muligt her at gennemgå de enkelte lovændringer i detaljer, men LAPs juridiske service hjælper selvfølgelig gerne dem, der har brug for praktisk rådgivning i forbindelse deres egen sag.

 
Del på facebook