Arbejdsgrupper

LAP har et antal arbejdsgrupper, hvor medlemmerne kan arbejde med de emner, opgaver og projekter, som interesserer dem.

Arbejdsgrupperne nedsættes normalt på LAPs årlige landsmøde. Hvis man ønsker at starte en arbejdsgruppe på et andet tidspunkt, kræver det godkendelse af LAPs landsledelse. Hver arbejdsgruppe har en tovholder.

Læs mere om de enkelte arbejdsgrupper herunder.

Læs retningslinjerne for arbejdsgrupper i LAP

På landsmødet i 2007 blev følgende forslag vedrørende nedsættelse af arbejdsgrupper vedtaget: 

“Arbejdsgrupper – nedsat på landsmødet:

 • På det ordinære landsmøde kan mødedeltagerne foreslå emner til arbejdsgrupper.
 • En arbejdsgruppe skal mindst bestå af 3 medlemmer.
 • Tovholder, gruppemedlemmer og emne skal oplyses til landsledelsen til godkendelse på førstkommende landsledelsesmøde.
 • Der skal mindst være ét landsledelsesmedlem i hver arbejdsgruppe.
 • En arbejdsgruppe kan supplere sig løbende ved godkendelse af landsledelsen.
 • Kommer der emner op i landsledelsen, der er arbejdsgrupper for, skal arbejdsgruppen så vidt muligt inddrages i arbejdet.
 • Arbejdsgrupperne får diæter og rejserefusion af LAP.”

Desuden kan den valgte landsledelse ifølge LAP’s vedtægter løbende nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Landsledelsen har udformet følgende praktiske retningslinjer for arbejdsgruppernes virke:

 • En arbejdsgruppe kan supplere sig løbende ved godkendelse af landsledelsen, dog max. 9 deltagere pr. gruppe.
 • På www.lap.dk oplyses hver enkelt arbejdsgruppes navn, formål og arbejdsopgaver, navn på gruppens tovholder og om ønsket navn på øvrige medlemmer. Desuden bringes referater fra gruppens møder, ligesom planlagte møder i grupperne nævnes i ”Kalenderen”.
 • Grupperne skal løbende sørge for at relevante oplysninger tilgår sekretariatet, så hjemmesiden kan holdes opdateret.
 • Grupperne opfordres til at sende indlæg til medlemsbladet.
 • Henvendelse til offentlige myndigheder (breve, ansøgninger m.v. i LAP’s navn) skal ske via sekretariatet.
 • Møderne kan afholdes på sekretariatet i Odense eller andre steder.
 • Dato for møder skal i god tid meddeles sekretariatet, ligegyldigt hvor møderne afholdes.
 • Indkaldelse til møder kan foretages via sekretariatet.
 • Sørger man selv for at udsende indkaldelser, referat m.v. skal sekretariatet have en kopi.
 • Sekretariatet kan kun undtagelsesvis deltage i arbejdsgruppemøder som referent.
 • Der skal udarbejdes referat af samtlige møder. Kopi af referater skal sendes til sekretariatet, som kan varetage udsendelse af referat til gruppens medlemmer.
 • Porto, kopier m.v. betales af sekretariatet.
 • Ved eventuelle større indkøb indhenter arbejdsgrupper 2-3 kontrol tilbud, jf. Statens retningslinjer, beløbsgrænse og regler vedr. indkøb. Vejledende beløbsgrænse kr. 25.000.
 • Ønskes fortæring under møderne, aftales dette med sekretariatet.
 • Udgifter til fortæring ved møder andre steder refunderes efter bilag.
 • Der gives rejserefusion – svarende til billigste offentlige transportmiddel eller kørsel i egen bil efter statens lave takst. Kørsel i egen bil over Storebælt bør så vidt muligt undgås.
 • Udgifter til fortæring i forbindelse med møder (inkl. fortæring under transport) må højst pr. medlem af arbejdsgruppen andrage 150 kr. hvis mødet varer 4 timer, 250 kr. hvis mødet varer 8 timer, 350 kr. hvis mødet varer 12 timer og 450 kr. hvis mødet varer over 12 timer. Mødetiden er inkl. transport fra hjem til mødested tur/retur og der skal foreligge bilag for faktiske udgifter.
 • Nødvendige udgifter til overnatning refunderes efter aftale med sekretariatet.