Referat for møde i Inspirationsgruppen. Tirsdag d. 12. januar 2016

Mødetid: kl. 12.00 til 16.00

Mødested: Vesterbrogade 103 1. sag ( LAP Københavns lokaler)

Tilstede:, Solvej Reidun Barkum, Inger Ladegaard, Marianne ”Sille” Brams Henning Jørgensen, Steen Moestrup.

Afbud: Ursula Maria Bleh, Janni Rasmussen, Anita Hansen, Bolianna Thomsen, Mette Bramsdal (Tovholder)

1. Valg af mødeleder og referent

Referent: Steen

Mødeleder: Sille

2. Runde siden sidst – hvordan har jeg haft det , har jeg gjort mig nogle særlig tanker ect.

Har du anvendt det du lærte på kurset ? Alene eller sammen med andre ?

Personlig runde udenfor referat.

Ser mere klart og ændring af mit liv efter kursus. Mere klar på mål med mit liv.

Gøre op med tvangstanker og tvangshandlinger.

Er startet på fitness – godt kursus og glæder mig til vi skal af sted igen. Stråler som en lille sol. Lært at sige fra.

Har anvendt det på nogle kontakter. Tog mine fornemmelser i kroppen alvorligt. Fik sammenhæng mellem det nye og noget gammelt. Og forløst på den måde. Forløst med en personlig samtale.

Har brugt det jeg har lært og har især brugt samtalerne til at forløse ting.

Bruger både maleterapi og de 5 tibetaner. Har billedet hængende til inspiration.

3. Godkendelse af referat fra 28. okt. 2015

Godkendt pr. mail.

4. Godkendelse af dagsorden

Overskriften til kursus beskrivelse. (Henning – glemte vi at få afklaret.)

5. Evaluering

a. Fra deltagernes skriftlige evaluering

Opsamling fra kursusdeltagerne:

Vi diskuterede at LL kunne få hele evalueringsrapporten uden afsnittet med navne forrest.

Kursusformålet har været, at det er vigtigt at vi bliver bedre til at tale sammen og forstå hinanden og kommunikere sammen.

Der er relativ få forslag til forbedringer – og mange positive kommentarer til kurset. Rapporten indeholder baggrunden for at folk meldte sig til kurset. Hvilke forventninger de stillede til kurset. Mange følte sig forløst med forskellige ting under kurset.

b. Toms kritik og ønske om at evaluerer i landsledelsen.

Tom indgik ikke med sine personlige ting i kurset. Vi mener, at Tom har brudt tavshedspligten ved at nævne nogle af dem, der deltog på kurset ved navn på facebook.

Henning ringer til Tom omkring ny kursusoverskrift.

c. Artikel i LAP-bladet

Lidt om hvad kurset indeholdt og har givet deltagerne.

f.eks. 3 sætninger om hvorfor meldte du dig , 3 omkring forventninger osv. ….Steen sender et oplæg til hele gruppen indenfor 8 dage.

Billeder fra kurset – Inger har nogle, Sille har et par.

6. Tidsplan for kursus marts

a. Tidsplan

Fredag d. 4. marts startes kl. 11 – 13 Indtjekning. Frokost fra 13-14.

Pause og frokost 13 – 15.30 – med kage på bordet fra kl. 15.

Kurt forventes at være tilrådighed med noget fribevægelse og de 5 tibetanere., incl. Afsluttende opsamling.

Fra kl. 17

Evalueringsskemaer udfyldes ca. 20 min

Fælles evalueringsrunde om dagen og hvordan den er gået. Og plads til at give nogle personlige meldinger.

Aftensmad kl.18.30

b. Indhold

Der skal forsøges at gøre plads til evt. uforberedte hændelser, så der er plads til tilbagemeldinger.

Mere plads til fælles tilbagemeldinger til den enkelte f.eks. i forbindelse med gennemgang af malerier. Understreger at det handler om, at man fortæller det man ser og ikke spørger indtil den der har malet. Gøre folk bevidst om, at holde tingene på deres egen banehalvdel.

Plads til emner omkring skriveterapi – hvordan man kan bruge det. Læse op af det som du har skrevet – oplæsningsprocessen giver rigtig meget.

Emner: Døden. Sorg bearbejdning. Hold mund, hold af og hold om – når du skal lytte til andre.

Glæden ved livet. Få så mere ud af livet som muligt. Turde udfordre sig selv. Lære og kramme et levende væsen/plante.

Tilgivelse – en ude fra – der kan støtte i projektet f.eks. en dag. Henning kontakter vedkommende.

Tegne og male – så man kan få nogle redskaber man kan bruge hjemme. Redskaber der kan hjælpe en med at holde den psykisk balance.

Vi diskuterede evt. at bruge en male eller skriveterapeuter udefra, vi skal blot huske, at vi er begrænset af ikke at have økonomi til honorar for undervisere udefra.

Henning sender et tidsskema med indhold inden kurset med mulighed for at kommentere på det.

7. Evalueringsskemaer til næste kursus.

a. Evaluerings form

Turde stå ved sin mening, ved at gøre evalueringerne fælles. Samtidig med at bevare formen med skriftlig evaluering.

Form som snakket om under program.

b. Skemaer

Spørgsmål på første dagen om hvad de havde oplevet siden sidste kursus.

Godt at få tydeliggjort hvilke redskaber man har anvendt.

”Hvordan har du anvendt det som du har lært sidst ?”, ”Har du anvendt det, som du lærte sidst ? Hvordan ?”

Godt at der er plads til uddybende svar og korte svar, i en skøn forening.

Spørgsmålet ; ”Forslag til forbedringer til dagens program ?”

Hening laver sprøgerskemaer helst inden kurset.

8. hvad synes du om mødet i dag ?

– Godt møde – nået langt omkring. Spændende med næste kursus.

– Meget rundt omkring. Godt møde.

– Fantastisk. Super mødeleder.

– God afslappet stemning, energisk.

– God og afslappet stemning, tak for i lod mig prøve at være mødeleder.

9. Eventuelt :

Et lille teoretisk input fra Henning omkring vores forskellige beholdere for forskellige ting. Si´ tak når du får noget og nyd følelsen af det du har modtaget. Anderkendelse af det man får.

Den første sætning: ”hvordan har du det ?” – falder ofte når man mødes med nogen – vil du have den korte version ? eller en længere ærlig version.

Efter LL-mødet er afviklet næste lørdag afgører vi om der er behov for endnu et møde inden næste kursusforløb.

Eva Kjøllerup fra København vil gerne optages i arbejdsgruppen når/hvis der bliver plads til det.

Evaluering fra inspirationskursus 14. dec. til 18. dec. 2016
Kursus i personlig udvikling …..

4 døgn på Inspirationscenter Maribo.

Deltagere: Mette, Jette, Tommy, Tom, Hanne, Camilia, Solvej, Anita, Rigmor, Ursula, Inger,

(Lise var tillige tilmeldt men måtte vende om på vejen til kurset p.g.a. sværd sygdom i den nærmeste familie. )

Lærer: Henning, Boliana og Steen, samt Kurt

Observatør: Morten

Alle undtaget Kurt har udfyldt evalueringsskemaer, da de deltog i hele forløbet og undervisningen, når de ikke selv var på som lærer.

Nedenfor udpluk af besvarelser af evalueringsskemaer – skemaerne er nummeret for hver dag, numrene henviser til numrene under svarene.

Evaluering dag 1.

Hvad fik dig til at melde dig som deltager på dette udviklingskursus ?

1. Det startede med at jeg meldte mig som deltager i arbejdsgruppen. Jeg vil gerne være med til at den slags kursus bliver til gavn for helst mange andre mennesker.

2. Jeg var med til at starte det op fik ideen.

3. (Ingen kommentar)

4. Blev headhuntet.

5. Erfaring med, at det giver værdifulde oplevelser, som hjæper mig i mit liv.

6. Jeg blev inviteret.

7. Mette ringe til mig og jeg syns jeg ville gerne gøre noget for LAP igen.

8. Muligheden for redskaber der kan hjælpe mig videre – gerne et aktivt liv.

9. Arbejde mer med mig selv.

10. At jeg har siddet i Inspirationsgruppen og rigtig gerne vil bidrage med bevægelse og afspænding.

11. Jeg oplevede, jeg var klar til at gå et skridt videre i udviklingsprocessen. Kurset var lagt op til at være rummeligt – så det er acceptabelt i gruppen selv at sætte sine grænser for, hvad man vil fortælle.

12. Være med til at udvikle et kursus mange kan få gavn af, samt se hvordan man ville føre alle de finde ord og sætninger ud i livet.

13. Fordi jeg brænder for udviklingskurser, hjælp til selvhjælp, en hjælp der virker og koster ikke samfundet for ret mange ”penge”.

14. Jeg håber at få god viden så jeg kan forstå, min søn der er ramt af psykisk sygdom. At forstå min måske skyldfølelser i det jeg var syg med depression da han var lille.

Hvad forventer du at få ud af kurset ?

1. At vi i fællesskab samler viden og erfaring til gavn for forhåbentlig de næste hold kursister. Jeg kan selv lære mere om mig selv og minde skygger og jeg kan videreudvikle mig. Også have det rart her imedens tingen sker.

2. Mere balance i min tilværelse

3. (Ingen kommentar)

4. Blive klogere på hvad jeg kan. Blive gladere og mere tillidsfuld. Lave et nyt initiativ i LAP.

5. At blive klogere på mig selv og se andre ”vokse” – (også mig selv)

6. Komme det nærmere hvad kan et refugie være.

7. At få mere livglæde og selvær

8. Muligheden for redskaber der kan hjælpe mig videre – gerne et aktivt liv.

9. Lære mer om andre og følge op.

10. At blive mere autentisk – få feedback på det jeg gør med hensyn til at byde ind med aktiviteter og den jeg er.

11. Jeg kommer til at komme videre i udviklingsprocessen.

12. Mere indsigt både i mig selv og andre.

13. Forventer at få ro, så jeg kan se klart (ikke mudret). Få gang i positiv selvudvikling. Få opladet til flere resurser . mere overskud, energi og glæde.

14. Når jeg hører de andre på holdet kan jeg mærke noget ny styrke komme til mig.

Hvad fik du ud af maleterapien ?

1. Jeg mærkede mig selv. Hvem jeg er. Hvad der er vigtigt for mig. Dog synes jeg de andres billeder var ”bedre”. Jeg var ikke rigtig glad for mit. Dumme selvkritik. AK !

2. Befrielse/lethed/mere vågen.

3. Da jeg lukkede mine øjne for at male mit motiv blev det til en spontan og intuitiv proces og jeg valgte at male energi i bevægelse.

4. Malede mig gladere

5. Et ”budskab” om og til mig selv. Stor oplevelse, at se andres malerier og opleve at der er så mange ”budskaber gemt.

6. –

7. Mere ud af det hele.

8. Muligvis se om der findes noget tilsvarende i mit hjemmeområde.

9. Først fikk jeg satt biled på forholdet til mine 3 børn. Det gjorde mig godt og fikk bearbejdet.

10. –

11. Dybere indsigt i mit aktuelle udviklingstema. Hvad det omhandler.

12. At folk bekræftede jeg har et tegne/male talent, samt at man kan ramme dem i hjertet, med de rigtige farver og streger.

13. Fik mine følelser malet ud på papir. På en god måde fortalt gruppen om mine følelser. Fik meget ud af at høre de andres ”billedhistorie”. Lære dem bedre at kende.

14. Energi

Forslag til forbedringer til dagens program:

1. –

2. –

3. Man kunne godt vælge 1 eller 2 og lave en terapi på gulvet, hvor resten af gruppen kigger på – frivillighed er her en selvfølge.

4. –

5. Jeg synes det er så fint – der er ikke tidsspilde – effektivt og godt.

6. Morgen samling, hvor der kan gives beskeder deltagerne i mellem. Mundtlig evaluering, frit fra leveren. Sidde på måtterne på gulvet eller ligge.

7. Nej det går godt nok.

8. –

9. Det har vært en rimelig hård dag.

10. –

11. –

12. Konkret hvad skal vi bruge det til ? Hvad havde det med kursusbeskrivelsen at gøre ? Hvad har det med pilot projektet at gøre ?

13. –

14. Ikke lige nu.

Har du andre kommentarer eller forslag vedrørende dagen i dag ?

1. –

2. Jeg har været noget træt – håber og tror jeg er meget mere frisk de næste dage.

3. Billedet kan måske indgå i en proces, h vor den enkelte kan meditere og nuancere billedet over tid.

4. Vil gerne at vi overvejer hvordan vi holder linjen. ”jeg hører” , ”jeg ser”, ”jeg forstår”. Holder bolden på vores egen halvdel. Ikke fortolker andres udsagn.

5. –

6. Jeg synes det bliver spændende, at se hvad som sker.

7. Nej

8. Ser frem til de næste dage.

9. Har været en sindopprivende dag og høre andres historier.

10. Lidt stemnings musik til udfyldelse af skemaet.

11. –

12. At der konkret blev sagt hvad vi skulle lære, på kurset. Hvad målet var. Målet er alt for diffust.

13. –

14. en rigtig god dag tak.

Evaluering dag 2

Hvad havde du ud af deltagelse i Kurts program ? hvad opdagede du om dig selv, din krop og din psyke/følelser ?

1. Hvis jeg tager mig tid til afspænding og meditation, vil jeg i en hektisk hverdag få større harmoni og psykisk velvære.

2. Meget lidt, det var meget difust.

3. Jeg koncentrere mig om programmet. Havde tankerne i nuet. De svære tænker, som jeg har der hjemme, gav jeg ikke lov til at poppe op.

4. –

5. Gensynsoplevelse med tibetanerne: kunne mere end jeg troede. Trommedans: nød den fri bevægelse at turde slå mig løs. Afslapning -. Med ”en tur i universet”.

6. Især afspændingen var rigtig god. Der var tid til at komme rigtig langt ned/ind i mig selv.

7. Jeg opdagede ikke noget, men fik det rart og afslappet.

8. Jeg fik en meget stor sorg frem da Kurt stillede mig et spørgsmål omkring min søster som Kurt er ven med. I selve dansen oplevede jeg tyngden af mine følelser rent fysisk. Bevægelsen gjorde mig også meget godt. Erkendelse af min 66 årig gamle krop delvis fysiske begrænsninger. Kurts var god til at køre det stille og roligt. Med gode forklaringer/undervisning omkring kroppen/chakraerne osv.

9. Jeg skal i gang igen med fri dans. Rart at slappe af, men jeg havde en del tanker på vordan det ville gå om eftermiddagen.

10. Jeg kunne fremkalde indre lystfølelser glæde, men også udrensning af gamle traumer via tavse `råb, skrig.

11. Da vi skulle ligge og slappe af mærkede jeg ømhed i mine 3 lange rygmuskler.

12. Følger man har lært at slappe af efter tibetanerne super dejligt

13. Det har været dejlig og det gav meget.

14. Meget hårdt da jeg ikke er særlig mobil så tidlig. Og musikken med delfinen var meget støjende for mit hoved. Havde svært ved at slappe af.

Hvad synes du om Randis indlæg om medicin og dens virkninger ?

1. God foredragsholder – nærværende og dygtig og autentisk.

2. Super godt, hun kom hele vejen rundt. Var ikke medicin stormer som så mange andre er i LAP.

3. Det var rigtig godt, jeg fornemmede at Randi brændte for at støtte/hjælpe personer, der har det svært.

4. –

5. Formidabel formidler – hun talte fra hjertet og dansk så det var til at forstå.Mærker engagement og at hun brænder .

6. Hun var super dygtig til at formidle, har hjertet på rette sted kæmpe stor impati og forståelse.

7. –

8. En meget behagelig kvinde. Jeg kunne have læst det om medicin hun viste på plancerne på nettet. Jeg blev dog glad over at hun som den hun er arbejder med unge syge patienter. Hun er nok en gave for dem.

9. Super godt, skøn Q med stort hjerte. Det ville være godt om jeg kunne få 5-10 min med hende alene.

10. Det var spændende og med nogle meget inspirerende input.

11. Det var god og saglig orientering om de forskellige medicintyper for psykisk/følelsers ubalance.

12. Sympatisk person med stor viden også om det nye – nægter fremover at få dårlig samvittighed over indimellem at ”ryge ned” fordi jeg trodser lægernes besked om at medicinen var for resten af livet. Tak Randi.

13. Det har været godt. Fik selv stillet nogle spørgsmål og fik gode svar.

14. Hun er meget god til at fortælle om medicin og bivirkningerne.

Hvad fik du ud af Randis indlæg ?

1. Medicin blev italesat og sat i relation til psykisk sygdom.

2. En ny viden om medicinen, samt hvad forskellige ord forkortelser står for.

3. Omkring medicin, var der plads til mange spørgsmål, og så får en snak der ud fra.

4. –

5. Får det hun beskæftiger sig med, meget inspirerende.

6. Større kendskab til medicin.

7. At fornemme det heraki hvor psykisk syge defineres som en sterotyp egenskab puttet i bås.

8. (se ovenfor)

9. At jeg konfrontere min psykiater og fortæller hende om trenden at medicin kan jeg også komme ud af .

10. Konkrete råd og info til en artikel i LAP-bladet.

11. Det gav mig overblik.

12. (se ovenfor)

13. Det fik jeg meget ud af.

14. Fik meget ud af hendes program der vi kunne stille en del spørgsmål og fik meget gode svar tilbage. Det gjorde mig godt. Vi gerne hører mere en anden gang.

Forslag til forbedringer til dagens program:

1. –

2. Det er et pilotprojekt, det skulle det være er det ikke. Det er ikke bygget op omkring at vi skal videre formidle det bagefter. Jeg føler mig snydt. Det er som en sagde: Jeg frygter at det kun er noget som dem der er tilstede får noget ud af.

3. –

4. –

5. Meget glad for bevægelse og afslapning også x 2.

6. Længere pause lige efter frokost 1½ time tid til at fordøje /hvile mv.

7. Morgensamling hvor hver person kan meddele til gruppen – beskeder kan give til hinanden.

8. 2 x kropsarbejde var hyggelig nok, sundt nok. Men 1 t f.esk. Livsfortælling ville have givet en god balance. Jeg er lidt bekymret at det måske var lidt voldsomt meget for min krop (66 år).

9. meget tæt – evt. flere pauser.

10. Slå programmet op på et synligt sted.

11. Mere spørgen ind i .

12. Dejligt med alle de levende lys i huset.

13. Det kan ikke være bedre

14. Hårdt program da det er 2 gange motion på en dag. Hvor jeg ikke har haft det i flere måneder.

Bagsiden – kommentarer til Boliana´s dans og afspænding: ( Det blev kun sagt mundtligt ved uddeling af skemaet)

1. –

2. –

3. Rigtig godt. Sjovt med Bolianas fælles ”dance” lege. Grine somme, når det ikke lykkedes helt, og smile når det gik godt. Lære hinanden at kende med ”kroppen” (ikke hovedet) rigtig godt. Glæde og varme i kroppen. Musik/tone god svingninger. Sommerfuglen noget nyt, (anderledes) sjovt og godt. Afslapning rart ovenpå.

4. Super godt med variationer. Der var noget for forskellige dele af kroppen – træning, pulsen (lidt) op og afspænding af forskellige dele af kroppen. Dejligt med leg og fællesøvelser. Kunne godt have brugt lidt mere introduktion specielt til Qi-gong øvelserne. Og lige 10 sek. Mere til at udføre dem. Ku´ også godt have brugt lidt tid efter oplæsning af de 4 signalstoffer (som jeg synes var meget lærerig og brugbar.) til lige at tænke over det. Boliana har en meget god energi, som smitter af og skaber glæde. Altså meget godt og sjovt. Lidt for hurtig gennemgang af ”den stille del”. Rigtig godt til at samle gruppen. Rigtig godt at have det sjovt sammen. Godt at mange dele af kroppen blev gennemgået – det havde jeg ikke fået gjort alene. Ville gerne oftere gå på et lign. Hold, da jeg ikke får motiveret mig til at lave øvelserne alene.

5. Skønt program – fri bevægelse m. fin musik og godt oplæg – inspiration. Hånd ”QiQong ?? god og indspirerende og lidt nyt. Sving og kropsbevægelser: kom godt igennem kroppen. Leg og dans sjov og munterhed, smittende glæde. Afslapning skøn – glæder mig allerede til i morgen.

6. Stor livsglæde, fart over feltet, sammenhold, i samdans, selv jeg kunne finde ud af trinene. Gode øvelser i ud/afspændning. Fantasirejsen var jeg helt med i hele forløbet.

7. Den kunne ligge noget gemt i at dvæle ved færre ting i et langsommere tempo. Trommen lød som pistolskud (trommedans).

8. Det var let, glad. En dejlig fælles oplevelse. Jeg ville gerne være blevet lidt længere på min bjergtop.

9. Det var spændende at være på i dag.

10. Det var meget rart at bevæge sig og mærke glæden springe frem i egen krop og i andres øjne. Mærke at vi delte glæde og grinte sammen. Jeg vil meget gerne have instruktion i øvelserne lidt langsommere og synes det er vigtigt at få alle med. På den anden side var det rart at se – hvordan smilene bredte sig, når nogen lavede fejl og dermed handlede.

11. Hun er virkelig prof som kropsøvelses instruktør. Jeg bøvsede helt nede fra det nederste i min mave. Der hvor jeg har ømhed om morgenen. Der er vist lidt frygt dernede måske fra krigen, måske fra mine forældres ?

12. Tak for initiativet til Boliana måtte desværre medle fra p.g.a. midlertidig (håber jeg) skavank.

13. –

14. Boliana var bare så dygtig. Flere af hendes ting har jeg prøvet før, så jeg vendte lidt tilbage til min spæde ungdom, da jeg var mere mobil. Hun havde en fin måde at afslappe på. Vil gerne have mere af hendes slags motion og dans.

Evaluering af dag 3

Hvad havde du ud af deltagelse i Kurts program ? Hvad opdagede du om dig selv, din krop og din psyke/følelser ?

1. Fik lavet flere øvelser. Men kunne ikke finde ro til afslapning, da musikken var alt for støjende.

2. Jeg mærker der er mange spændinger i min krop. Det er meget svært for mig at slappe af. Næste gang vil jeg ligge på en bred skummadras. Jeg håber det vil hjælpe mig. På det tynde underlag ligger hænderne jo på det kolde gulv.

3. Meget lidt er jeg bange for at sige nu. Må jeg hive det røde kort, som i en fodboldkamp, det er jo en gentagelse af hvad vi har haft. Ingen grund til at gentage det.

4. Jeg fik ikke ro nok i mig selv så afspændingen/meditationen var for lang for mig.

5. – (sov længe og prioriterede en dejlig samtale med min datter.)

6. Har tidligere dyrket de 5 tibetanere har fået en huskeseddel med og vil i gang igen.

7. Jeg kommer i kontakt med min krop, min vejrtrækning, mærker blodet strømme og nyder intenst afslapningen.

8. At jeg var stærkere end jeg selv troede.

9. God oplevelse. Ro – varme.

10. –

11. Ja det er det vi skal.

Hvad fik du ud af øvelsen med indfølende lytning ?

1. Det var rigtig godt at høre andre fortælle om sig selv.

2. Jeg er god til lytning, empati, nærvær. Jeg blandede mig dog lidt efter den indlærte og prakticerende måde at ville ”give gode råd” osv. Det er svært når den man (jeg) lytter til ikke når frem til et føelelseslag. Når jeg så ikke må blande mig giver det mig lidt irritation, stress, utålmodighed. Jeg mærkede egne tunge følelser da min partner delte om hendes vanskeligheder, sorg. Det virkede også lidt forløsende på mig selv bare at være lyttende.

3. Mental renselses proces, ”kartarsis” men jeg kan ikke forstå hvad vi skal bruge den til frem ad rettet ? Den giver ingen mening i det pilot projekt vi er i gang med.

4. Jeg var vred og skuffet over at vi ikke var sammen den sidste tid. At vi ikke havde rum til at afslutte dagen i plenum. Fik en runde sammen. Der kun var nogle der vidste dette var aflyst. Så nogle gik ud i grupper 2-2 andre blev. Dette gav mig en mindre frustration. Alt i alt en skøn og lærerig dag.

5. At blive mødt – kataris – tak meget taknemmelig.

6. Havde brug for at ”spørger ind” til min meget lidt talende ”partner”.

7. Jeg følte mig tryg og mødt. Jeg var taknemmelig bagefter.

8. Jeg fik grædt, sat ord på mine følelser og åbnet mig.

9. Den øvelse fik ”jeg/vi” ikke lavet.

10. Jeg oplevede at, min samtalepartner åbnede for ting i hendes liv hun ellers aldrig havde berørt. Det gav glæde og håb.

11. Jeg fik noget jeg ikke havde set i mig selv før.

Hvad synes du om Bolianas sommerfugledans ?

1. Den deltog jeg ikke i da hun spillede norsk musik, som rørte noget ved mig.

2. Fint

3. Jeg forstod den ikke, noget for kvinderne er den anden tanke der slår mig.

4. Rigtig godt sjovt friskt

5. –

6. –

7. Dejlig og glad – fri og

8. Den var sjov. Det var svært at koordinere ben og arme med en partner.

9. Rigtig god.

10. Boliana har en fantastisk energi, det giver en fællesskabsfølelse og sammenhold at give sommerfuglen fri.

11. Det gik men jeg skulle lige komme mere i form først.

Hvad synes du om boldmassage ?

1. Det var meget afslappende, både at give og modtage.

2. Meget fint.

3. Det var sjovt, må gerne gentages.

4. Super dejligt både at modtage/give massage. Af min kæreste veninde .

5. –

6. Dejligt afslappende – og en varm hånd på lænden kunne mærkes længe efter.

7. Meget effektiv og god. Dejligt at blive berørt.

8. Det var blidt og godt, var helt afslappet.

9. Meget hyggelig.

10. Dejligt.

11. Det var godt og vil se om jeg kan finde en bold selv.

Hvad synes du om fantasi-rejsen ? Vil du bruge den når du kommer hjem ?

1. Det var skønt at drømme sig lidt væk fra det hele. Sommer sol og sommer da jeg svømmer meget ved Holbæk fjord.

2. Ja gerne. Det gør jeg allerede derhjemme lidt.

3. Absolut nej, igen jeg kan ikke se hvad vi skal bruge den til i LAP regi.

4. Den var lige efter mit temprament . Ja helt klart. Især strandbilledet stod lysende klart for mig.

5. –

6. ?

7. Skøn tur – jeg tror bestemt jeg vil tage tilbage og genopleve en fredfyldt og dejlig strand.

8. Jeg bruger den lidt allerede, men vil nok bruge den mere.

9. Rigtig god.

10. Ja jeg kunne godt tænke mig historien på CD.

11. Jeg kendte den godt. Bruger den en gang imellem selv.

Forslag til forbedring til dagens program:

1. Det var godt og få sat ord på min sorg og der var godt opbakning fra alle. Men savner lidt at ikke flere fik sagt noget om sig selv. Hårdt program men en dejlig dag.

2. ?

3. Jeg har talt med Henning om det, han har givet mig ret og noteret det. En stor rose til Henning han forstår mig.

4. –

5. –

6. Skal huske en gåtur udenfor i morgen i middagspausen.

7. –

8. Få deltagerne til at tale højt og tydeligt, når de vil nå forsamlingen.

9. To forskellige skriftlige programmer. Mere styr på programmet. (tilføjet nederst på siden: Programmet godt, Henning og Steen misforståelse (på skrift) på programmet. Meget frustreret. Det duer bare ikke for psykiatribrugere. Runde med X, synes jeg ikke var god. Jeg kunne bare ikke sige det, ville ikke såre X. Evaluering med rundsav på albuerne det var en meget dårlig oplevelse for mig.

10. Lidt længere pauser. Det var meget tæt program.

11. Nej det var godt sammensat.

Evaluering af dag 4.

Har du noget nyt at sige om Kurt instruktion i fri bevægelse og de 5 tibetanere ?

1. –

2. Jeg er vild med programmet. Taknemmelig for afspænding som timeout opladning i et stramt program.

3. Nej

4. Jeg kan lidt mere for hver dag.

5. Samme som i går.

6. En gentudsendelse, nu er det 3. dag i træk, vi har den samme øvelse, man forvnter tingene er varieret i løbet af 5 dage, ikke genudsendelser.

7. I dag fik jeg mere ud af øvelserne, da afslapning var dejlig fantasirejsen drømte mig væk til Florida. Delfin gave.

8. Ja jo flere dage des bedre er det. Ømme muskler, det er bare rigtigt godt for krop og sjæl.

9. Det var lærerigt.

Hvad synes du om den efterfølgende øvelse i at fortælle ud fra din tegning ?

1. Det var rart – udfordrende – jeg blev samlet godt op af X.

2. Det var virkelig godt at fortælle ud fra en tegning.

3. Det var nemt at fortælle om min tegning. Emnet jeg nedfældede på papir var meget konkret, klart.

4. Det var rigtig godt X og jeg havde en rigtig god kemi. Vi fik fortalt meget om vores individuelle tegninger. Huskede hinanden på at det var mindfuldt.

5. Det var rigtig godt at fortælle om min tegning, og få en anden til at fortælle hvad den person så. Jeg fik fortalt om nogle følelser, og fordi min ”hjælper” var meget nærværende og interesseret i at støtte/hjælpe mig, fik jeg mange flere følelser frem og snakke om med tåre i øjnene.

6. Folk forstod ikke opgven, det gav ingen mening, den opgave ar vi lavet før. Ledelsen forståikke at variere dagene.

7. Fik en del både dårlige og gode oplevelser ved at tegne. Snakket om mor, søster, det var godt at få meget op at vende.

8. Jeg var meget afklaret om, hvad det andlede om, jeg fik øje på ting eller omstændigheder der havde haft indflydelse på mine depressioner, det blev helt logisk at det gik sådan.

9. Jo den var god – gjorde det selv

Hvad fik du ud af øvelsen med at en anden var indfølende lytter til dig ?

1. Det var befriende.

2. Det var bevægende og fantastisk at, man altid får den ”bedst egnede makker” !! Hvor der er spejling og empati.

3. Det var rart at mærke min partners nærvær, empati, forståelse.

4. –

5. Det var en rigtig god oplevelse at lytte, og høre om den andens tegning og de følelser, der fulgte med tegningen. Og nogle af de samme følelser, havde jeg faktisk også været igennem.

6. Jeg må hive det røde kort. Det skal stoppes. Jeg fik meget lidt ud af det.

7. Det er bare så givende at have X, som er meget forstående.

8. I dette tilfælde var det egentlig neutralt, men alligevel godt at en indfølende person lyttede, det hjælper at dele smertefulde oplevelser.

9. Ja jeg fik meget, jeg fortalte noget jeg aldrig havde gjort før til andre.

Hvad fik du ud af at være indfølende lytter til en anden ?

1. Det var imponerende at høre lidt af x´s livshistorie.

2. Så bevægende og dejligt ! Taknemmelig for at være makker og høre en bevægende livshistorie som jeg kan føle på egne vegne.

3. En god og dyb forståelse af den anden. Måske starten på et venskab.

4. Jeg er god til det. X var rigtig god.

5. Rigtig godt, en god læreproces. Som jeg kan bruge andre steder også. Ligeså være opmærksom på vejrtrækningen (vigtig).

6. Det har vi prøvet, meget lidt. Det er for ”tungt” og for tæt på.

7. X havde meget sørgeligt at fortælle. Det rørte mig.

8. Jeg gjorde gavn og var glad/ taknemmelig.

9. Jeg hørte godt efter og hårdt at der var andre der havde problemer.

Hvad synes du om Bolianas legedans ?

1. –

2. Dejlig livsbekræftende.

3. Fint.

4. Jeg var træt og ikke med men super godt.

5. Super godt, sjovt og ”socialt”.

6. Igen det er 3. gang vi prøver det. Hvad har vi brugt det til ? Hvad kan andre bruge det til ?

7. Godt, men meget anstrengende. Hendes afspænding er rolig og fin.

8. Dejligt det giver sammenhold og fælleskab i gruppen, løsner op.

9. Lidt rundt på gulvet.

Hvad synes du om fodmassagen med den lille bold ?

1. –

2. Super godt – effektivt og god instruktion.

3. Godt. Jeg glæder mig at alle på holdet fik lidt kendskab til det og at de måske får glæde ved at bruge det senere.

4. Jeg blev lidt svimmel. Men super godt. Boliana var super god til at fortælle og havde stor viden.

5. Noget noget, spændende.

6. Det gjorde ondt, det korte svar er ingen ting. Hvorfor skal det være så åndeligt ? Så lang håret ?

7. Godt at prøve sådan en lille ting.

8. Rigtigt godt, men lidt for lang tid.

9. Det var godt havde det godt med det.

Hvad synes du om fantasi-rejsen ?

1. –

2. Jeg tog en dejlig lille ”nap” timeout – opladning til resten af dagen.

3. Boliana taler stille og rolig – det er rart. For kort – Musikken var for højt til sidst.

4. Rigtig rigtig god men lidt kort.

5. Rigtig god ”lidt for kort tid” dvs. 10 min mere.

6. Dejligt at slappe af, men jeg rejste mange steder, men skal være god til en form for selvhypnose. Nu er det igen en genudsendelse.

7. Behagelig og høre fuglekvidder. Drømme sig væk fra virkeligheden.

8. Den var endnu engang super.

9. Den var godt.

Hvad synes du om dagens afsluttende runde ?

1. Jeg var rigtig glad for at få feedback. Konstruktiv kritik og roser. Jeg er meget taknemmelig over at kunne bidrage.

2. Jeg holder af livshistorier og det indeholdt de tegninger – det rører mig og gir mig tættere kontakt til mine medkursister.

3. Kaos, konflikt, diskussion. Jeg lukker af for det. Jeg ville ha ønsket mig en fredelig, harmonisk afslutning.

4. Problematisk – lukkede af. Svarrede på dette skema.

5. Tegning runden god. Overensstemmelsen var ubehagelig.

6. Det værste jeg har oplevet i lang tid. Folk var negative, en græd, det gjorde en anden tidligere på dagen – også græd og råbte. Meget ubehageligt at observere. De øvelser vi havde lavet skarp kost.

7. Alt for kort tid til hver enkelt.

8. Den var interessant jeg føler mig klogere, jeg bliver taknemmelig over at høre de andres fortællinger det giver energi til at forstå noget hos mig selv.

9. God

Hvad havde du ud af dagens sidste runde ?

1. –

2. Jeg observerede en vis træthed – splittelse – venlighed – tag ikke noget personligt – du skal ikke formode…..

3. Mange mennesker – mange meninger AK !

4. –

5. –

6. Det bekræftede mit syn på at øvelserne er forkerte, det er for skrap kost. Folk får dårligere oplevelser uden grund.

7. Flere af os endte med og diskutere dagens program.

8. Jeg syntes ikke den gik så godt, nogle misforstod øvelsen og var utilfredse, og blev uberetttiget, vrede, der er nogle der bliver for trætte – lidt mere pause eller gå tur og drøfte konflikten.

9. Den var god.

Forslag til forbedringer til dagens program :

1. –

2. –

3. Mere tid til den enkelte til at tale om tegningen. Jeg mærkede for nogle var der meget der avde rørt sig indeni.

4. –

5. Skemaet for langt. Mere kort og tydeligt forvirrende at udfylde.

6. Ikke så ”skarppe” opgaver, det er for meget på en gang. Det er sindslidende der er tilstede, tager man ikke højde for.

7. Vil ønske fremover, næste gang at programmet ikke er så stresset med alt det gymnastik 2 gange på en dag.

8. Problemstilling der drøftes kan jo også drøftes på en tale gå tur det hjælper tit.

9. Ikke lige nu.

Evaluering dag 5

Hvad havde du ud af maleøvelserne i dag

1. Var påvirket af at jeg havde virkelig ondt i maven og måtte lige og komme mig – lå og hørte instruktionen og til laver er billede. Fik lavet et billede, der var symbol på det, jeg fik ud af kurset og det vil jeg tage med mig.

2. At jeg skal være der mere for mig selv og selv om jeg kan være tung og være sammen med, så spreder jeg lys og glæde.

3. Meget lidt, nu var det 3. gang vi lavede den, ergo er det begrænset hvad vi får ud af det. Variation tak.

4. Steen instruerede ikke som aftalt, jeg beslutte at lade stå til og opleve hvad der ville ske ved det. Og det gik godt, jeg tror lige så godt, som hvis han havde holdt sig til det aftalte.

5. Det var en dejlig oplevelse – taknemmelighed.

6. Det gav overblik.

7. Var fyldt med positive følelser for stedet og de mennesker der var og de forrige. Har været omkring mig. Og det var forholdsvis nemt at få med på papir.

8. Den var god. Ordet nede i følelserne studsede jeg over altså ordet ”nede”.

9.

Hvor god var du til at give dig selv tid og ro til at mærke/sanse, og sætte ord på det du mærkede/sansede, mens du fortalte om dit maleri ? du kan sætte kryds under det ord som er sandt for dig.

Meget? Noget? Lidt? Slet ikke?

1. noget/lidt

2. meget

3. lidt.

4. –

5. Noget / lidt

6. Meget

7. Noget

8. Meget

9.

Vil du bruge yogaøverlserne ”de 5 tibetanere”, når du kommer hjem ?

1. Ja, helt sikkert. Det er min beslutning.

2. Ja – ja og gerne nr. 6

3. Absolut ikke.

4. –

5. Jeg vil hellere i solhilsenen og evt. måne.

6. Ja

7. Helt afgjort JA . har tidligere ”brugt” dem.

8. Jeg har nogle andre øvelser måske den med at dreje 7 gange rundt.

9.

Du har under kurset fået erfaring for, at det letter i psyken og kroppen når du 1. mærker eller sanser, hvordan du har det, 2. sætter ord på den følelse eller kropsfornemmelse, du mærker. Vi du finde sammen med en ligemand og bruge øvelsen sammen med vedkommende.

1. Efter nytår skal jeg mødes med min søster 1 uge og der vil jeg høre om hun har lyst til at være med på det.

2. Ja gerne.

3. Jeg har svært ved at forestille mig nogen der har lyst, og som forstår den. Hvis en siger ja er det af ren høflighed.

4. –

5. Ja det vil jeg gerne bruge. Jeg troede før kurset at det var farligt at vise følelser. Nu er jeg meget mere tryg ved det.

6. –

7. Føler det er vanskeligt. Fra barn af ”lad vær med at skabe dig, tag dig sammen”.

8. Hvor ved ”du” ”i” det fra ?

9.

Du har tegnet og malet, hvordan du har det og du har fortalt om det og mærket at det kan give dig nye indsigter og lette i din krop og psyke. Vil du bruge den teknik, når du kommer hjem ?

1. Ja, det har været rigtig godt og har hjulpet til at komme i kontakt med følelser jeg ikke helt var klar over.

2. Ja – gerne male lidt eller meget – måske dagligt.

3. Måske.

4. –

5. Maler arbejde har været traumefyldt for mig p,g,a, barn/ungdom. Nu er det lettet o jeg vil udtrykke mig mere i farver også med børnebørnene.

6. –

7. 2. gang lettere end første. Bruger i forvejen min kreativitet, men vil muligvis bruge maling + tegning mere.

8. Hvordan ved ”du” ”i” hvad jeg har mærket ?

9.

Vil du beskrive, hvad du har haft ud af kurset ?

1. Jeg har oplevet, at slippe glæden løs- har ikke rigtig danset i årevis. Jeg har fået malet og det vil jeg genoptage. Jeg har været i kontakt med dybe og også sævre følelser og føler en forløsning på nogle områder, men også noget uafsluttet som venter !!!

2. Jeg er blevet lidt bedre til at fordybe mig, meget bedre til at græde i samvær med andre, bedre til at tale om min familie , genfundet de 5 tibetaner. Bedre til at synge – løsnet halsen.

3. Fået indsigt i menneskets psyke. At vi har nogle kræfter der er gode og stemmer de ligger nede i dybet. Mennesket psyke. De blev vækket til live skal jeg da lige love for. Folk både råbte og græd.

4. Jeg er blevet meget bevidst om at jeg vil bruge meget mere tid til at opfylde min families behov.

5. Jeg har været rigtig glad for at være på med bevægelse/afspænding super at få feedback. Jeg er mere åben og kærlig over for andre nu. Tryggere.

6. Jeg har været en del af en gruppeproces, og været vidne til vrede, glæde og sorg. Det har beriget mit liv.

7. Mere mod på at opsøge mennesker jeg kan være ”kreativ sammen med”.

8. Meget det virker som et kaos projekt hvor mange ting måske kan bruges – en mulighed for jordnær morgen meditation eller bare afslapning alt er muligt ! Som inspiration for andre kurser.

9.

Hvordan har det som helhed været for dig, at være med på kurset sammen med ligemænd/ligesindede ?

1. Med ligesindede føler jeg mig umiddelbart forstået – skal ikke forklare el. forsvare. Fantastisk at ens makker altid er den rigtige !! – tilfældige sammentræf – el. ?

2. Det har været skønt men også stressende , rart at mærke at jeg har ligemænd også udenfor kredsen af psykiatribrugere.

3. Det har været godt.

4. Super lærerigt . blev ind imellem provokeret af ”protester” mangler respekt for møde tidspunkter. Det har været at holde mig tilbage og ikke være for meget terapeut. Deltagerne skulle jo lære at udtrykke sig selv – og dertil.

5. Det er skønt at opleve hvordan de positive relationer blev stærkere. Hvordan mange nåede kataris. Oplevede også selv renselse og gå på mod.

6. Fint – inspirerende.

7. Fantastisk positivt. En masse skal jeg hjem og ”fordøje”.

8. Det er altid rart, at møde mennesker og mange kendte jeg allerede. Solidaritet er hvad vi alle har brug for.

9.

Forslag til forbedring af kurset ?

1. Godt tilfreds – meget alsidigt variere med god vægt på kroppen og der er mindfulness.

2. Ja, maden. Bruge naturen, gåtur og snakke. Vær klar med tingene.

3. Ingen gentagelser, vi kan tegne et maleri, en omgang tibetanske munke, en omgang dans, flere foredrag, mere ”jordnært”, det har været meget højt flyvende øvelser på hvordan man kan sige det samme på en negativ måde, og en god måde.

4. 10 min pauser efter hvert ”sceneskift” (rygere – kaffedrikkere – tissere)

5. –

6. –

7. –

8. Meget kan rettes en fastlåst tidsramme. En kursus leder der orientere og ser efter om alle føler sig godt tilpas.

9.

Tilstede: Ursula Maria Bleh, Solvej Reidun Barkum, Inger Ladegaard, Mette Bramsdal (Tovholder), Bolianna Thomsen, Anita Hansen, Henning Jørgensen og Steen Moestrup
Afbud: Sille Brams, Janni Rasmussen

1. Valg af mødeleder og referent

Referent: Steen
Mødeleder: Henning

2. Runde siden sidst – hvordan har jeg haft det , har jeg gjort mig nogle særlig tanker ect.

(Der er kun refereret generelle ting)
Konflikthåndtering , øst og vesthold, Michael – stemmetræning, forfatterkursus, LAP udadtil – nærværd er sundere end grøntsager, hente glæde fra naturen, være som den man er, heste-terapeut, vigtigt at få lov at give, noget at glæde sig til.

3. Godkendelse af referat fra 27. maj 2015

Godkendt – og meget tilfreds med formen, letlæseligt og kortfattet.

4. Godkendelse af dagsorden

Mette havde nogle tilføjelser, som Henning sørger for at indarbejde undervejs, papir runddelt.

5. Forslag til regler for gruppen:

– Fortrolighed

– Tavshedspligt/navne

– Vende evt. ubehagelige følelser med andre i gruppen – med det formål, at få det forløst.

Projektet har ikke tavshedspligt, det er blot de personlige ting, som kommer frem.

Det er vigtigt at få tingene sagt og vigtigt at vi deler med hinanden = rene relationer, ”Intet om os uden os” – evt. på tomandshånd, hvis man har noget man gerne vil sige noget personligt. Det er bedre at sige det direkte til folk, end at sprede det som sladder.

6. Formål med kursus

– Løftet livskvalitet

– Bearbejde tyngende tanker og følelser

– Forandre negative handlemønstre, så man bliver mere tilfreds og glad

– Definere mål med sit liv

– Bearbejdning af blokeringer.

At udvikle et forløb som kan tilbydes som supplement til psykiatrien, eller der kan sættes i stedet for psykiatri.

Vigtigt at favne folk der er i akutkrise, men som ikke definerer sig som psykiatribrugere. Målgruppe: Folk der har brug for følelsesmæssig udvikling og forøgelse af egen tilfredshed.

En indlæggelse er ofte blot et sted hvor medicinen er det primære redskab. Det er ikke grundlag for at få hjælp i form af samtale terapi. Der mangler hjælp til at få ryddet op i livet efter en krise indenfor systemets rammer.

Det er vigtigt at inkludere folk og gøre noget for andre, der får lyst at være med i et udviklingsforløb.

Vi skal være opmærksom på, at kommunerne er begyndt at spare på værestederne – og vi kan selv gøre noget, når de lukker stederne. Der er penge i samfundet til tiltag, som lærer folk at tage ansvar for sig selv.

Test gruppe : 10 – 18 personer.

Senere en gruppe for ungemennesker 18 – 30 år.

Kan samle f.eks. 24 personer, der deles i to hold.

Vigtigt at skabe nogle rammer for udeaktiviteter – gåtur f.eks. efter frokost.

7. Planlægning af kursus forløb:

– Varighed , dage, flere kurser med samme deltagerkreds.

– Indhold

– Pauser

– Runder med hvor er du nu og hvad har du lyst til.

Kurset skal være forpligtende med hensyn til at møde op til kurset og være forpligtet til også at møde op til undervisningen, men at kan man møde op og lægge sig i hjørnet på en madras.

Idé 1: Udviklingsgruppe f.eks. startende med 4 – 5 dage – med gentagelser á 3 dage hver 2. – 3. måned. Og deltagerne kan finde sammen og mødes mellem møderne i udviklingsgruppen.

Idé 2: 5 dages kursus – som et enkelt stående forløb.

Tanker og Følelser og Kroppen er forbundet og afhængig af hinanden. Så når du bevæger dig så aktiver du Kroppens egne lykkehormoner. Så muligheden for i en god gruppe, hvor accept og ligeværd er, så at strække, svinge, gå så gangen bliver let, fjedre, danse, udspænde de forkortede muskler, opøve rar Jordforbindelse og Balance, styrke mave, ryg og bækkenbund, Afspænding og dejlige fantasirejser, blid opvågning. Samtaler i Gruppen, om evt. hvor er du nu i dit Liv, hvad vil du gerne hen.

Som et punkt i Inspirationsgruppe forløbet foreslår Henning, at der kan indgå livs-historiefortælling – hvor den ene fortæller og den anden blot lytter, og hvor den som lytter kan afslutte med at fortælle om sin oplevelse som lytter. Derefter bytter man roller. Metodikken er udviklet som konkret metode i psykosocialt rehabiliteringsarbejde, men kan bruges alment til at give deltagerne indsigter i eget liv og træffe nye og tilfredsstillende beslutninger.

Forslag: En form for socialarrangement, at man sammen laver noget kreativt – f.eks. at man laver et vægtæppe. Kunne tænkes ind som aften arrangement. Noget at samles om. Stofrester eller garn ?? Kunne være en form for pause-aktivitet, der også kunne foregå på refugiet.

Tegne- maleterapi – en terapiform, hvor man kan have gang i noget både i følelser og kreativitet.

Vigtigt at have nogle aktiviteter der sætter lattermuskulerne i gang.

Film, digte. Film kan også være gode til at sætte følelserne i sving.

Der skal være en god blanding af seriøse indslag og sjove/underholdnings aktiviteter. Man griner produceres lykkehormoner.

Fælles dans – social dans – danse som den man er.

Morgen sang fra højskolesangbogen.

Rosenterapuet Annette – massage, undervise så en gruppe kan give hinanden massage.

Guided meditationer og mindfulness.

Tankefelts-terapi, Tai-shi, Chi gong,

Anvende aktiviteter til at fokusere på bestemte ting, så man holder fri fra egne tanker, man bryder tankemønster. Rette opmærksomheden ud af, kontra at rette opmærksomheden indad.

Gåture – hvor man går og taler sammen, eller går tur og ser på naturen, bliver opmærksom på naturen. Og give plads til at tage oplevelserne ind og mærke ens følelser i det.

FKriterier for deltagelse

– Selvhjælpende (andet ord ???)

– Parat til at arbejde med sig selv.

Et skema på forhånd til at frasortere de som især er for syge /psykotiske – tilvælge dem, som er egnet. Evt. suppleret med telefonsamtale, hvis man er i tvivl.

Beskrevet rammer og regler, samt regler for alkohol og andre erufoserende stoffer.

Rammer/regler for hvordan vi tackler mennesker der er med og kommer ud af psykisk balance.

Ikke for mange fra samme sted – for at undgå at en gruppe er sammenspiste.

Kurserne er for folk der har deres fulde bevægelsesfrihed.

Folk skal kunne rumme terapeutisk intervention og ikke være i akut ubærlig krise.

Være selvhjulpen.

8. Evaluering af kursus / forløb.

– På kurset

– Skema til udfyldelse

– Mundtlig på kurset.

– Indsamling ?

Talking stik – optage kommentarer undervejs.

Skema efter. Mundtlig evaluering.

Vigtigt at udfylde når man er på kurset og den energi man har på kurset har man ikke når man kommer hjem.

9. hvad synes du om mødet i dag ?

– en runde

Gøre bedre – holder talerækkefølgen, markere når man vil tale. Lade mødelederen styre talerækken.

10. Eventuelt : Oplæg til ansøgning – PUF. Ansøgning – PUF – ansøgningsfrist 1. okt.

Egen betaling: Det er en god ide at der er en vis egenbetaling. Rejse betalt – 300 kr. pr. døgn.

Næste gang: Onsdag den 16. september 2015 kl. 12 i Odense

Skema som Henning har brugt til sine Livskvalitetskurser.

Deadline for at få punkter på dagsorden – 2. september – 14 dage før mødet.

Evt. gøre et foredrag offentligt for lokalområdet. For at få en mere eksklusiv foredragsholder.

Døgnophold på InspirationsCenter Maribo i januar/februar.

Folder om refugie ophold i dec.-jan. Uddelt.

Formål og grundmodul for Recovery orienteret træning af LAP- medlemmer til LAP- støtte, bruger til bruger – støtter for andre psykisk sårbare.

10 medlemmer i LAP, Landforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, har taget initiativ til at planlægge et udviklingsforløb med det formål, at give deltagerne input til deres egen recovery samt træning i at være støttende hjælpere for andre mennesker, der lider med deres psykiske sårbarhed og / eller er belastet med psykiatriske diagnoser.

Træningsforløbet ledes af lærere med psykoterapeutisk baggrund og tidligere psykiatribrugere med recovery- erfaring og baseres på kursus og hjemmearbejde. Forløbet vil bestå af 2 dele:

1.) Egen udvikling er den bedste basis for at kunne støtte andre i deres udvikling. Derfor vil deltagerne få øvelse i at give opmærksomhed og forløsning til deres egne sårbarheder, tyngende tanker og følelser (Sorg, vrede og undertrykt glæde). Der vil herunder blive tid til at vurdere om en supplerende eller anden behandling af de følelsesmæssige ubalancer, som ligger forud for kontakt med psykiatrien og som deltagerne har fået psykofarmaka imod at mærke. Kurset vil åbne for øget fysisk og psykisk sundhed, aktiv udfoldelse og større livskvalitet.

2.) Værktøjerne, som deltagerne trænes i at bruge som LAP- støtte, vil være Mindfulness kontakt og nærvær med omsorgsfulde tiltag som aktiv empatisk lytning til livshistorie/ livsfortællinger og åben dialog om det som aktuelt kan gøres for at opløse følelsesmæssige blokeringer og give energi til aktiviteter, der vil mindske vedkommendes lidelse og forøge livskvaliteten.

I modsætning til den gængse behandling i psykiatrien med diagnoser og psykofarmaka vil ovennævnte træning således være rettet imod, at aktivere den enkelte psykisk sårbares egne ressourcer til recovery så vedkommende får det bedre.

Grundforløbet vil være som internat med op til 14 deltagere i 5 dage + 4 dage 6- 8 uger derefter. Begge forløb med overnatning og fuld forplejning med sund og energigivende mad.

Efter kurset vil deltagere kunne være til nytte for andre mennesker med psykiske sår, herunder kunne indtræde som LAP- støtte under LAP´s medlemsaktiviteter, inspirations- og livsglædegrupper, sommerlejre, højskoleophold og på LAP- refugier. Nogle vil muligvis få lyst og energi til at starte fortløbende samværsgrupper med recovery orienterede og energigivende aktiviteter.

Der er stor sandsynlighed for at disse kurser åbner for reduktion af psykofarmaka og andet medicin for dem som deltager i kurserne og for dem som senere modtager LAP- støtte. Dette må brugere dog selv tage stilling til i samråd med medicinrådgiver/ læge/ psykiater.

Deltagerne i ovennævnte træningsforløb bør opfylde læringsmålene, som de er beskrevet i inspirationskataloget for grunduddannelse til peer-støtte, bl.a. have indgående kendskab til og fortrolighed med egne erfaringer og evne til at sprogliggøre dem, evne at bruge erfaringskompetencer til at registrere og respektere egne og andres grænser og derved kunne indgå i udviklende fællesskaber. Forudsætninger for optagelse på kurset vil derfor være, at deltagerne er rimeligt psykisk stabile, har en fornuftig livsførelse.

Tilstede: Ursula Maria Bleh, Solvej Reidun Barkum, Inger Ladegaard, Bolianna Thomsen, Marianne ”Sille” Brams Henning Jørgensen. Steen Moestrup.
Afbud:, Janni Rasmussen, Anita Hansen, Mette Bramsdal (Tovholder)

1. Valg af mødeleder og referent

Referent: Steen
Mødeleder: Henning

2. Runde siden sidst – hvordan har jeg haft det, har jeg gjort mig nogle særlige tanker ect.

3. Godkendelse af referat fra 15. juli 2015

Husk at få det sat på hjemmesiden.

4. Godkendelse af dagsorden

5. Spørgerskemaer fra Henning

Sendt tidligere- til kommentering og godkendelse.
Ændringer indarbejdes, hvis gruppen synes det.

Spørgsmålet om diagnoser ændres til :
Hvad er din problematik, udfordring ?
Under spørgsmål 16/17: Ændres til mere brede spørgsmål om psykiatrisk/psykologisk behandling ?
Øvest tilføjes: ( hvis du har brug for yderligere plads i skemaet så brug blanke ark og henvis til spørgsmålene) Besvar kun det, som du vil.
Vi arbejdede en del med spørgeskemaet og Henning noterede ændringerne og kommer med et nyt skema.

6. Konkret kursus

– Dagsrytme

Ugeplan uddelt
Mandag startes med frokost kl. 13 og kursus start kl. 14.
Mandag fælles hygge og fabrikation af drømmefanger.
Hver dag starter med krop og bevægelser.
Dekoration af sten og indsamling af disse. Evt. strandtur.
Gåturer i pauserne
Onsdag aften fælles dans
Morgensang
Torsdag festmiddag med dessert
Fredag afslutning kl. 15
Skriftlig evaluering og mundtlig evaluering den sidste time.

– 5 dage – pris

– Oplæg ude fra

– Vores egne input på kurset

Boliane: Tanker og Følelser og Kroppen er afhængig af hinanden. Så når du bevæger dig så aktiver du Kroppens egne lykkehormoner. Så muligheden for i en god gruppe, hvor accept og ligeværd er, så at strække, svinge, gå så gangen bliver let, fjedre, danse, udspænde de forkortede muskler, opøve rar Jordforbindelse og Balance, styrke mave, ryg og bækkenbund, Afspænding og dejlige fantasirejser, blid opvågning. Samtaler i Gruppen, om evt. hvor er du nu i dit Liv, hvad vil du gerne hen. Eftermiddag 1-1½ time 2 gange Tirsdag og torsdag. Sjov fællesdans torsdagsaften. Incl. Runde

Ursula : CD med gennemgang af kroppen – opspændning og afspændning.

Sille – male på sten, og samle sten. Åbent værksted i pauser og aften.

Henning: Male sig selv ud og drømme arbejde med hinanden. Livshistorie fortælling.

Formål med kurset: (Denne version er bearbejdet flere gange efter mødet – især af Henning)

Oplæg til grundmodul for Recovery orienteret træning af LAP- medlemmer til Peer2Peer/ bruger til bruger – støtter for andre psykisk sårbare.

10 medlemmer i LAP, Landforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, har taget initiativ til at planlægge et udviklingsforløb med det formål, at give deltagerne træning i at være støttende hjælpere for andre mennesker, der lider med deres psykiske sårbarhed og / eller er belastet med psykiatriske diagnoser.

Træningsforløbet ledes af lærere med psykoterapeutisk baggrund og tidligere psykiatribrugere og baseres på kursus og hjemmearbejde. Forløber vil bestå af 2 dele:

1.) Egen udvikling er den bedste basis for at kunne støtte andre i deres udvikling. Derfor vil deltagerne få øvelse i at give opmærksomhed og forløsning til deres egne sårbarheder, tyngende tanker og følelser (Sorg og vrede). Der vil herunder blive tid til bearbejdning af de følelsesmæssige ubalancer, som ligger forud for kontakt med psykiatrien og som deltagerne har fået psykofarmaka imod at mærke. Derved åbnes op for øget fysisk og psykisk sundhed, aktiv udfoldelse og større livskvalitet.

2.) Værktøjerne, som deltagerne trænes i at bruge som Peer2Peer/ bruger til bruger støtte, vil være at give Mindfulness baseret kontakt og nærvær med omsorgsfuld tiltag som aktiv empatisk lytning til livshistorie/ livsfortællinger og åben assertiv dialog om det som aktuelt kan gøres for at opløse følelsesmæssige blokeringer og give energi til aktiviteter, der vil mindske vedkommendes lidelse og forøge livskvaliteten.

I modsætning til den gængse behandling i psykiatrien med diagnoser og psykofarmaka vil ovennævnte træning være baseret på at aktivere den enkelte psykisk sårbares egne ressourcer til recovery, så vedkommende får det bedre.

Grundforløbet vil være som internat i 5 dage + 4 dage 6- 8 uger herefter. Begge forløb med overnatning og fuld forplejning med sund og energigivende mad.

Efter kurset vil deltagere kunne være til nytte for andre mennesker med psykiske sår, herunder kunne indtræde som Peer2Peer/ ”bruger til bruger støtte” på LAP´s medlemsaktiviteter, inspirations- og livsglædegrupper, sommerlejre, højskoleophold og på de fremtidige brugerstyrede LAP- refugier. Nogle vil sandsynligvis få lyst og energi til at starte fortløbende samværsgrupper med recovery orienterede og energigivende aktiviteter.

Der er stor sandsynlighed for at disse kurser åbner for reduktion af psykofarmaka og andet medicin for dem som deltager i kurserne og for dem som senere modtager Peer2Peer/ bruger til brugerstøtte. Dette må brugere dog selv tage stilling til i samråd med en medicinrådgiver/ læge/ psykiater.

Deltagerne i ovennævnte træningsforløb bør opfylde læringsmålene, som de er beskrevet i inspirationskataloget for grunduddannelse til peer-støtte, bl.a. have indgående kendskab og fortrolighed med egne erfaringer og evne til at sprogliggøre dem, evne at bruge erfaringskompetencer til at registrere egne og andres grænser, respektere dem og derved kunne indgå i udviklende fællesskaber. Forudsætninger for optagelse på kurset vil derfor være, at deltagerne er rimeligt psykisk stabile, har en fornuftig livsførelse og har frigjort sig helt eller delvist sig fra psykofarmaka.

….formål slut , som det foreligger 11. okt. 2015.

30 min motion dagligt kan give nye hjerneceller.

Motion med aggressiv stavgang om eftermiddagen.

Eftermiddag – tid i svømmehallen evt. alene.

Forsøger at få Johan til at komme til næste møde og demonstrere lydhealing.

Hvor er du lige nu og hvor vil du gerne hen ? FIF / blandet med snak, råd og vejledning.

Give alle lov til at mærke sig selv – deres følelser og give udtryk for disse.

Livshistoriefortællinger i stor gruppe eller som alternativ på tomandshånd.

Værter som skaber tryghed – eller at vi øver os i at være gode ved hinanden.

”Hvordan har du det ?”

Give hinanden positive bemærkninger – og lære at modtage dem.

7. Ansøgning PUF og andre ?

Økonomi ?
Henning gennemgik et oplæg – og vil arbejde videre med det.

8. hvad synes du om mødet i dag ?

– en runde

Lykkedes at holde talerækkefølgen og lade mødelederen styre.

Mange spørgsmål og svar.

Vi er kommet langt.

God debat – med fin afslutning

9. Eventuelt :

Hvordan kan vi blive gode til at rumme hinanden ?

Sige tingene i gruppen eller overfor den man vil kommentere et eller andet hos. Forpligter sig til høflig og ansvarlig adfærd. Nøgleordene er selvkritik, åbenhed og ærlighed.

Næste møde onsdag 28. okt. Kl.12 til 16 – en times oplæg med Johan om lydhealing.

BT i går havde 10 mentale råd.

Referat af møde i inspirationsgruppen, 27. maj 2015
Referat af møde i inspirationsgruppen