Høringssvar fra LAP

LAP høringssvar: Ny høringsversion Udkast til bekendtgørelse om udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller boform i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret – j.nr. 2017-220-0006

LAP’s høringssvar til ”Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser. Fagligt oplæg til en 10-årsplan”.

Høring vedrørende bekendtgørelse om beregning og udbetaling af tidlig pension og bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser mv om sociale ydelser

Høringssvar: Høring over bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

Høring over udkast til forslag om lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort

Odense 23.11. 2020 LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar over forslag om lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort. Vedrørende forslag om lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort: LAP kan kun støtte op om forlængelsen af […]

LAP høringssvar: Høring over foreløbigt udkast til en ny epidemilov

Odense 13.10 2020 LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar over foreløbigt udkast til en ny epidemilov. Vedrørende foreløbigt udkast til en ny epidemilov: – Det ser som sådan ud til at være fornuftige regler for en akut epidemi-katastrofesituation. Dog vil LAP påpege, at det er […]

Høringssvar: Høring over foreløbigt udkast til en ny epidemilov

Odense 06.10 2020 LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar over foreløbigt udkast til en ny epidemilov. Vedrørende foreløbigt udkast til en ny epidemilov: – Det ser som sådan ud til at være fornuftige regler for en akut epidemi-katastrofesituation. Dog vil LAP påpege, at det er […]

Høringsvar: Vejledning om den kommunale tandpleje (socialtandpleje) LAP 05-0903-04

13.08.2020 Umiddelbart ser det fordelagtigt ud for brugerne. Dog er der i voksen -, omsorgs- og socialtandplejen stadig en åbning for kommunal økonomisk forskelsbehandling af borgerne kommunerne i mellem. De bedste hilsner LAP arbejdsgruppe for presse og lov. Ole Nielsen og Steen Moestrup

Høringssvar: Høring over udkast til lovforslag om digitalt supplement til sundhedskortet, opdatering af Statens Serum Instituts formål og opgaver, og autoriserede sundhedspersoners mulighed for i forbindelse med aktuel patientbehandling at anvende oplysninger mv.

8. juli 2020 Tak for fremsendte lovforslag. Det er fornemt, at man gør en god indsats for at digitalisere vores sundhedskort og registreringer i forhold til forskning. LAP har ingen indvendinger imod denne udvikling, som er fremadrettet og både virker til at gøre tingene nemmere for samfundet og borgerne. Altså de borgere som er digitale […]

LAP Høringssvar: Bekendtgørelse vedr. COVID-19 mv

19. marts 2020 Att.: Social- og Indenrigsminister Astrid Krag LAP anerkender nødvendigheden af denne midlertidige bekendtgørelse og de deraf følgende brud på borgernes rettigheder og klagemuligheder, dog med bemærkningen om på det kraftigste at pointere at de afgørelser og afvigelser fra gængse rettigheder som borgerne må lide under eller få afsavn på grund af bliver […]

Vedrørende Udkast til Danmarks 2. og 3. kombinerede periodiske rapport til FN’s Handicapkomité (CRPD)

27.02.2020 Social- og indenrigsministeriet, kontoret for Socialjura og International På vegne af LAP – Landsforeningen af nuværende og tidliger Psykiatribrugere fremsendes følgende kommentarer til rapportudkast vedrørende Danmarks overholdelse af handicapkonventionen: Vi har i LAP særligt hæftet os ved rapportens besvarelse af de af handicapkomiteen rejste spørgsmål vedrørende forholdene for personer med psykosociale handicap. Det er […]

Høringssvar LAP: ”Vejledninger om anvendelse og registrering af tvang m.v. i psykiatrien”

Odense, 24.02 2020 Att.: Sundhedsstyrelsen, Center for Planlægning Islands Brygge 67, 2300 København Høringssvar LAP: ”Vejledninger om anvendelse og registrering af tvang m.v. i psykiatrien” Hvordan sikrer man sig, at patientens oplevelse af tvang kommer med i journalen, med en beskrivelse, der netop formår retvisende, at beskrive patientens følelser og fysiske oplevelser, uden at det […]

LAP høringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatning inden for sundhedsvæsenet

23.01 2020 Dette forslag til forbedring af tandplejen blandt socialt udsatte er et kærkomment tiltag, som LAP har ønsket sig i mange år. Derfor kan vi i LAP kun tilslutte os i samlet flok, og bede alle folketingets mandater om et enstemmigt og rungende JA til afstemningen. På forhånd TAK fra os alle. De bedste […]

LAP: Høringssvar vedr. bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde

Svar på Deres brev af d. 4. oktober 2019. Angående bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. Til de specifikke ændringer, som angår Folketingets aftale fra d. 23. august 2018, der har til formål at forenkle beskæftigelsesindsatsen kan vi selvfølgeligt kun bifalde […]

Høringssvar LAP: Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer – lovforslag 19/14475)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A, 2300 København S. Odense 09.10.2019 Høringssvar LAP: Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer – lovforslag 19/14475) Dette er et udmærket initiativ, der kun kan have en gavnlig effekt da det vil stimulere tilliden mellem […]

LAP – Høringssvar vedr. bekendtgørelser vedr. ændringslove til lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatriloven)

Odense 08.10 2019 Det ser ud til, at der her er gjort et hæderligt forsøg på at definere og udforme lovgivningen så den er tidssvarende i forhold til humane rettigheder. Dog vil LAP påpege og ønske, at det kunne være på sin plads at adskille retspsykiatri og almen psykiatri for at borgere, der søger hjælp […]

Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Odense 08.10 2019 LAP: Høringssvar vedr. ’Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger’. Disse ændringer kan godtages dog med forbehold for yderligere forbedringer vedrørende patienternes rettigheder, når og hvis […]

LAP høringssvar vedrørende ’Høring over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende’

06. august 2019 Det ser her ud til at der virkelig gøres et forsøg på at tilrette vejledninger og regler så de værste huller i patienternes retssikkerhed og personlige oplysninger sikres, dog er der en enkelt detalje som LAP gerne så udførlig defineret. En 3. person med fuldmagt bør IKKE omfatte offentlige ansatte eller institutioner […]

Høringssvar: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger.

01.03.2019 Lovforslaget indeholder følgende elementer: 1 – Sprogkrav til sundhedspersoner 2 – Krav om instrukser 3 – Oprettelse af Fagligt Forum for Patientsikkerhed 4 – Øget beskyttelse af personer ved rapportering af utilsigtede hændelser 5 – Styrelsen for Patientklagers vurdering af lægeerklæringer på indfødsretsområdet 6 – Oprettelse af Rådgivende Udvalg for Tilsyn 7 – Forenkling […]

Høringsvar vedr. “Artikel 14 – Frihed og personlig sikkerhed”

Vedrørende foranstaltningsdomme Norge og Sverige har færre foranstaltningsdomme end Danmark. I 1994 afskaffede WHO begrebet psykose. Begrebet Sindssyg er det samme som psykose. Da WHO afskaffede begrebet psykose i 1994, så afskaffede Norge og Sverige også dette begreb i deres lovgivning. Sindssyg er således ikke længere noget der findes i Norsk og Svensk lovgivning. Norge […]

Høringsvar vedr. ”Udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.”.

LAP skal på det kraftigste anholde sprogbrugen i forslaget, idet der anvendes en stigmatiserende tone og en sammenkobling af tilstande, som ikke er i overensstemmelse med bl.a. FN-konventioner såsom WHO handi-kapkonvention.

Høringgsvar vedr. ”Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven, straffeloven og lov om folkeskolen (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat m.v.)”.

LAP skal på det kraftigste anholde sprogbrugen i forslaget, idet der anvendes en stigmatiserende tone og en sammenkobling af tilstande, som ikke er i overensstemmelse med bl.a. FN-konventioner såsom WHO handi-kapkonvention.

Høringssvar: Høring over udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Tvangsbehandlingsnævnet

Dato: 20-06-2018 10:30 Umiddelbart ses bekendtgørelsen som en vigtig forbedring af borgeren/brugerens retssikkerhed, eneste anke kunne være at man ikke ser psykiatribrugere direkte i medlemsgruppen.   Med venlig hilsen LAP – Landsforeningen af Nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Høringssvar: Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner

Dato: 20-06-2018 LAP værdsætter og approbere tiltagene.   Med venlig hilsen LAP – Landsforeningen af Nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper.

Dato: 13-02-2018 LAP synes at udkastet til bekendtgørelsen ser udmærket gennemtænkt og velforarbejdet ud. Vi i LAP kan på sin side godt forstå at det kun er de unge der skal have dækket omkostninger til psykologhjælp i en satspulje forsøgsprojekt, men vil her lige på det kraftigste påpege at hvis denne ordning bliver permanent ser […]

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret inkl. tilhørende vejledninger.

Dato: 13-02-2018 15:00 LAP finder både bekendtgørelsen og vejledningerne gennemtænkte og velforarbejdede, dog mangler vi i LAP at der i samme vejledninger indføres at der bliver holdt en statistik over dødeligheden og ordineringspersonerne for livstruende eller kronisk medicin.   Med de bedste hilsner LAP arbejdsgruppe for presse og lov.      

Høringssvar: Udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke

 23.02.2017 Til: Børne- og Socialministeriet Holmens kanal 22 1060 København K Fornyet høring over forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller chikanerende adfærd) […]

Høringssvar: 2. høring – Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

 23.02.2017 Att.: Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Høring nr. 2 over udkast til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og […]

Høringssvar: Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

LAP’s høringssvar til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab Att.: Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K 25.01. 2017 […]

Høringssvar: Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

LAP’s høringssvar til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område   25.01. 2017 Til: Børne- og Socialministeriet Holmens kanal 22 1060 København K Att.: Christina S. Christensen   Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed […]

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

28.08.2014   LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere takker for muligheden for at afgive vores høringssvar og har efter drøftelse i vores landsledelse følgende bemærkninger og forslag: Indledning og baggrund for lovforslaget. I de indledende bemærkninger til lovforslaget anføres det, at formålet bl.a. er at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien, ligesom der […]

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

24. september 2012 (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.)). Regeringen har sammen med Venstre, Liberal Alliance og Det […]

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love

24. september 2012 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Att.: Anne Hedegaard (aih@ams.dk) og Flemming Frandsen (flf@penst.dk) I LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – er vi glade for at være medtaget som høringspart og vil gerne komme med følgende kommentarer til lovforslagene: Det har længe været et ønske blandt vores medlemmer, at mulighederne […]

Udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen m.v.)

17. august 2011 I forslag til ”Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper” foreslås det at ophæve forsøgsordningen efter udløb af forsøgsperioden. Dette tiltag finder LAP (Landsforeningen Af tidligere og nuværende Psykiatribrugere) meget […]

LAPs kommentarer til Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatri-ske afdelinger

§ 3 Stk. 4. Forud for overlægens beslutning om tvangsbehandling skal patienten så vidt muligt have haft mulighed for at drøfte spørgsmålet med sin patientrådgiver. Kommentar: Det skal føres til protekols hvorfor det evt. ikke har været muligt for patienten, at drøfte spørgsmålet med sin patientrådgiver. §3 Stk. 5. I betænkningstiden skal patienten dagligt tilbydes […]

LAPs kommentarer til: Bekendtgørelse om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien

§ 1. Når den indlæggende læge skønner, at tvangsindlæggelse er påkrævet, jf. lov om anvendel-se af tvang i psykiatrien § 6, stk. 2, skal lægen underrette patienten herom. Stk. 2. Den indlæggende læge skal samtidig underrette patienten om baggrunden for tvangsind-læggelsen samt om formålet hermed og vejlede patienten om udsigterne til en bedring af hel-bredstilstanden, […]

LAPs kommentarer til Bekendtgørelse om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger

§ 1. Der skal på enhver psykiatrisk afdeling forefindes en tvangsprotokol. Stk. 2. I tvangsprotokollen tilføres oplysning om enhver form for anvendelse af tvang, jf. lovens §§ 5- 10 a, 12, 13, 13 d, 14 – 17 a, 18 a, 18 c, 18 d, stk. 2, for så vidt angår personlig skærm-ning, der uafbrudt varer […]

LAPs kommentarer til: Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser

§1 Stk. 2. Ved en persons nærmeste forstås i første række personens ægtefælle, samlever, forældre, voksne børn og personer, der hører til den pågældendes husstand. Hvis den pågældende opholder sig i institution, påhviler pligten til at tilkalde læge institutionens personale. Kommentar: Det forekommer at man helt har glemt, at mange bor alene og det derfor […]

LAPs kommentarer til Bekendtgørelse om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn

§ 3. Ved afgørelsen af den enkelte sag består det psykiatriske patientklagenævn af 3 personer: vedkommende direktør for statsforvaltningen eller ansatte, som direktøren har bemyndiget hertil som formand, et medlem beskikket efter indhentet udtalelse fra Lægeforeningen samt et medlem beskikket efter indhentet udtalelse fra Danske Handicaporganisationer eller en tilsvarende beskikket stedfortræder for et medlem. Stk. […]

LAPs kommentarer til : Bekendtgørelse om patientrådgivere

§ 10. Ved udførelsen af de opgaver, der følger af § 24, stk. 2, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, skal patientrådgiveren bl.a. føre tilsyn med, at det tvangsindgreb, der har givet an-ledning til beskikkelsen, ikke udstrækkes længere end nødvendigt. Stk. 2. Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive patienten med hensyn til alle forhold […]

Høringskommentar SKP

Ved gennemlæsning af den ret omfattende rapport er der en ting der slår læseren. En ting som vi i LAP- Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere må påtale på det kraftigste, nemlig den totale mangel på registrering af brugerens oplevelse af ordningen. 61 % forløbene afsluttes nemlig uden resultat. Det kan undre at der er […]

Høringssvar fra LAP om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling

14.10.2010 I forbindelse med ændringsforslag til lov om kunstig befrugtning skal LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) generelt udtrykke at vi finder at indførsel af brugerbetaling kan være på kant med menneskerettighedskonventionen, idet brugerbetaling indebærer en mulighed for diskriminering grundet økonomisk formåen. Og i den forbindelse skal vi påpege at økonomi ikke autonomt har […]

Høringssvar: Behandling af PTSD hos veteraner – anbefalinger for fremtidig planlægning

15. september 2010 Når vi i LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, ser på dette udkast til en behandlingsideologi for den specielle gruppe af personer ramt af PTSD, så finder vi en række interessante ideer i udkastet. Men vi må samtidigt undre os over manglerne ved udarbejdelsen af udkastet. Først kan det undre […]

Bekendtgørelse om uddannelse af specialpsykologer i psykiatrien. Høringssvar fra LAP.

15. september 2010 LAP kan generelt kun byde denne uddannelsesmulighed velkommen, idet vi ser den som en brobygnings mulighed mellem to hinanden egentlig beslægtede fag. Det er vores håb, at den kompetence-udbygning, som uddannelsen indebærer ikke kommer til at overskygge det egentligt bærende i psykologien, nemlig den humanistisk, eksistentielle grundtanke. En grundtanke, som jo desværre […]

LAP’s høringssvar vedrørende udkast til Vejledning om behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling.

af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S 20.05.2010 LAP’s høringssvar vedrørende udkast til Vejledning om behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling. LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere er af Sundhedsstyrelsen blevet […]

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien og retsplejeloven

4.3.2010 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har inviteret LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere til at give vores bemærkninger til lovforslaget om betænkningstid forud for tvangsbehandling, oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen, udvidet eksternt tilsyn med tvangsfikseringer m.v. I bemærkningerne til lovforslaget anføres det indledende, […]

Høringssvar fra LAP vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m. fl. love

af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere 21.01.2010 Ministeriet for Sundhed og forebyggelse hbr@sum.dk, sjuc@sum.dk Grundet en fejl fra ministeriets side (forkert e-mail adresse på høringslisten) er høringsmateriale vedrørende ovennævnte lovforslag ikke blevet fremsendt til LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. Vi er derfor først på et meget sent tidspunkt blevet […]

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven

15.01.2010 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har inviteret LAP – Landsforening Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere til at give vores bemærkninger til lovforslaget om indførelse af mulighed for ambulant tvang i form af tvungen opfølgning i psykiatrien. Ligesom vi klart tilkendegav vores modstand, da forslaget […]

Høringssvar fra LAP vedrørende ændring af lov om Forebyggelsesfonden

af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøfagligt Center Postboks 1228 0900 København C Att.: Teis Corneliussen Odense den 11.01.2010 LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – takker for muligheden for at kommentere den udsendte høring om Ændring af Lov om Forebyggelsesfonden. LAP finder det yderst berettiget og positivt, at […]

Høring af økonomiske og lovgivningsmæssige forudsætninger for og konsekvenser af dansk ratifikation af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.

af Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Kontoret for handicap Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Odense den 20.oktober 2008 Høring af økonomiske og lovgivningsmæssige forudsætninger for og konsekvenser af dansk ratifikation af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap. Høringssvar fra LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. Velfærdsministeriet har sendt FN’s […]

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven m.fl. love, jeres journ. nr. 2006-1200-122

af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Kontor: Regional Sundhed 10.10.2007 I skrivelse af 19. september har ministeriet udbedt sig LAP’s høringssvar vedr. udkast til ændring af sundhedsloven m.fl. love. Vi har fra LAP’s side følgende kommentarer til forslaget om udvidede udrednings- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og […]

Høringssvar 12. januar 2007 vedr. udkast til lovforslag om kompensation til handicappede i erhverv.

Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 20 1016 København K 12. januar 2007 Siden foreningens stiftelse har vi i LAP arbejdet for: “At mennesker, der begrænses af psykosociale funktionshæmninger, får sociale rettigheder og muligheder svarende til andre borgere med nedsat funktionsevne. Fx ret til relevante kompenserende ydelser i forbindelse med uddannelse og arbejde.” (fra LAP’s principprogram). Allerede […]

Høringssvar fra LAP, Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere vedr. udkast til lovforslag om kompensation til handicappede i erhverv

af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K 12. januar 2007 Siden foreningens stiftelse har vi i LAP arbejdet for: ”At mennesker, der begrænses af psykosociale funktionshæmninger, får sociale rettigheder og muligheder svarende til andre borgere med nedsat funktionsevne. Fx ret til relevante kompenserende ydelser i forbindelse […]

Høringssvar vedr. udkast til Vejledning 1 – 7 til lov om social service 17. november 2006

Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 17. november 2006 Vi har i LAP, Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, med tilfredshed konstateret, at ministeriet i et vist omfang har imødekommet de ønsker, både LAP og Rådet for Socialt Udsatte har fremsat om ”At der udarbejdes en fælles vejledning vedr. servicelovens bestemmelser om tilbud […]

LAP’s høringssvar over udkast til bekendtgørelser og vejledninger vedrørende lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

17. november 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: regional sundhed BEKENDTGØRELSER DER UDSTEDES AF INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTEREN: 1) BEKENDTGØRELSE OM UNDERSØGELSE AF POST, PATIENTSTUER, EJENDELE OG KROPSVISITATION SAMT BESLAGLÆGGELSE OG TILINTETGØRELSE AF GENSTANDE M.V. Ingen kommentarer 2) BEKENDTGØRELSE OM TVANGSBEHANDLING, FIKSERING, TVANGSPROTOKOLLER M.V. PÅ PSYKIATRISKE AFDELINGER § 5. LAP mener ikke, det overhovedet skal være muligt […]

Høringssvar til Lov om retssikkerhed

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar til Lov om retssikkerhed Vedr. nedsættelse af medlemmer af handicap-rådet, finder LAP det hensigtsmæssigt at det også sikres, at psykiatribruger repræsentation medtages i rådet. Internationalt er der ikke nogen skelnen mellem psykiatri- og handicapområdet i øvrigt, hvorimod psykiatribrugere ofte ikke har samme rettigheder lovgivningsmæssigt i Danmark. Vedr. […]

Høringssvar til Lov om social service – Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K JVI/j.nr. 601-75 § 5, stk. 4/5: I lovteksten står der, at kommunalbestyrelsen ”kan etablere tilbud omfattet af stk. 1- 3” . LAP frygter, at ordvalget ”kan” i stedet for ”skal” kan give en meget uensartet fordeling af tilbud i de forskellige kommuner. § 16. LAP mener, der bør […]

Høringssvar om ønsker til ændring af lovgivningen vedr. ligestilling og ikke-forskelsbehandling

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Lisa Ibenfeldt Schultz 11. april 2006 LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – vil gerne pege på den mangelfulde inklusion af borgere med psykosociale handicap i dansk lovgivning vedr. ligestilling og ikke-forskelsbehandling af personer med handicap. Der kan ifølge internationale regler og anbefalinger ikke herske […]

Høring vedrørende forberedelse af revision af psykiatriloven

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 3. sundhedskontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Høring vedrørende forberedelse af revision af psykiatriloven Vi har i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – LAP – på foranledning af ministeriets brev af 3. juli 2003, drøftet hvilke temaer det efter vores opfattelse kunne være relevant at tage op til nærmere belysning og […]

Høringssvar vedrørende Lovforslag til ændring af lov om social service

Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Sgf/J.nr. 649-1232 Høringssvar vedr. Lovforslag til ændring af lov om social service og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Forbedringer af ledsageordningen, præcisering af krisecentrenes virksomhed og indførelse af hjemmel til at drive døgnhuse.) Fra Landsforeningen Af Tidligere og Nuværende Psykiatribrugere (LAP) har vi følgende kommentarer: […]

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af psykiatriloven og retsplejeloven 25.november 2005

Indenrigs- og sundhedsministeriet 3. sundhedskontor   Generelle kommentarer Det er LAP’s opfattelse, at den forud for lovrevisionen gennemførte psykiatrilovsundersøgelse hverken lever op til de hensigter med undersøgelsen, der i sin tid blev formuleret af Folketingets Retsudvalg og Justitsministeriet, eller til almindelige videnskabelige standarder for sådanne under-søgelser. Som det fremgik af vores høringssvar af 3.10.2003 vedrørende […]

Rambøll’s psykiatrilovsundersøgelse

Høringssvar 1. maj.2005 I vedrørende udkast til det udbudsmateriale, der har dannet baggrund for den aktuelle psykiatrilovsundersøgelse, gav vi udtryk for vores skepsis ved kun at fokusere på virkninger af lovændringerne fra 1998. Undersøgelsen burde have fulgt den oprindelige politiske intention, nemlig at undersøge virkninger af hele loven indbefattende bruger- og pårørendeerfaringer. Vi gjorde i […]

Høringssvar vedrørende udkast til udbudsmateriale for psykiatrilovsundersøgelse. 3. oktober 2003

Indenrigs- og sundhedsministeriet 3. sundhedskontor Slotsholmsgade 10 – 12 1216 København K   Vi hilser fra LAP’s side en kommende undersøgelse af psykiatrilovens virkninger velkommen, især da man i modsætning til psykiatrilovsundersøgelsen forud for sidste revision af loven denne gang vil inddrage patienter, pårørende og deres organisationer. Vi tager imidlertid skarpt afstand fra den tolkning […]

Psykiatriplanens høringssvar fra FAP Frederiksborg, FAP København-Frederiksberg samt repræsenterende FAP, tidligere Københavns amt

Nedenstående kursiv er klippet fra den Psykiatripolitiske hensigtserklæring. Og vil blive kommenteret understående. 1. Udgangspunktet for den kommende psykiatriplanlægning skal være, at sindslidende skal have den nødvendige, men samtidig mindst indgribende hjælp, så de kan leve en så normal tilværelse som muligt. ——————————————-Den sindslidende skal opleve sammenhæng i behandlingen – og sammenhæng med den socialpsykiatriske […]

Høringssvar vedrørende Lovforslag til ændring af lov om social service – Døgnhuse

Brev til Socialministeriet Socialministeriet Departementet Att. Peter Juul Holmens Kanal 22 1060 K øbenhavn K 6. januar 2003 Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag til ændring af lov om social service (Generel hjemmel til at drive døgnhuse for personer med sindslidelser og præcisering af kvindekrisecentrenes virksomhed). I LAP ser vi med tilfredshed på forslaget om amtskommuners […]