Links

Kollektive medlemmer af LAP

 • Et socialpsykiatrisk botilbud

 • Danmarks største brugerproducerede blad om psykiatri.

 • Gallo er hjælp til selvhjælp gennem kreative aktiviteter og meningsfyldt arbejde.

 • Et socialpsykiatrisk værested.

 • Sidelinien

  Samvær, Aktivitet, Akut-bolig for mennesker med psykiske problemer og sårbart sind.

 • En anderledes café i Holstebro. Café Utopia er en arbejdsplads for personer der er psykisk sårbare eller har en sindslidelse, med det formål at give medarbejderne øget livskvalitet gennem meningsfuld beskæftigelse.

 • Værested på Frederiksberg for psykisk syge indvandrere og flygtninge.

 • Rosengården er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Ringkøbing-Skjern kommune. Rosengården er et af landets første bosteder oprettet i 1986.

 • Gallo Huset en informations- og bogcafé i Århus, der arbejder for at fremme åbenhed og viden om psykiatri.

 • Vi er et brugerstyret, alkoholfrit aktivitetssted på Frederiksberg for psykiatri-truede, psykiatri-behandlede og psykiatri-overlevende.

 • Nørremarken

  Nørremarkens i Viborgs formål er at give borgere med psykiske lidelser mulighed for at skabe sig et udviklende arbejdsliv. Borgere, der modtager førtidspension kan tilbydes beskyttet arbejde på en af afdelingerne i Nørremarken Produktion og Service.

 • Et livslærested i Herning for sindslidende.

 • Daghus Viborg er et kommunalt dagtilbud, som et aktivitets- og samværstilbud for mennesker med psykiske lidelser i alderen fra 18 år og opefter.

 • Et socialpsykatrisk bocenter under Københavns Kommune.

 • Værestedet Solsikken
 • Fountain House er for mennesker, som på grund af længerevarende psykisk sygdom eller alvorlige psykiske vanskeligheder har mistet kontakten til arbejdsmarkedet eller uddannelsessted. Som medlem får man mulighed for at genoptræne sine faglige og sociale færdigheder i trygge rammer, hvor der tages hensyn til den enkeltes skrøbeligheder og kvalifikationer. Desuden tilbyder Fountain House hjælp til afklaring af uddannelses- og erhvervsrettede ønsker.

 • Socialpsykiatrien i Ballerup

  Socialpsykiatrien er Ballerup Kommunes tilbud til sindslidende mellem 18 og 65 år. Som borger har du mulighed for at bruge vores tilbud, nogle af dem kræver visitation, men du er altid velkommen til at ringe til det enkelte tilbud og høre mere. Som pårørende eller professionel har du mulighed for at råd og vejledning.

 • Et socialpsykiatrisk tilbud til dig. Du skal ikke visiteres til N.A.B.O. Vi har bl.a. en cafe, en skole, en støtteforening, midlertidige og permanente boliger, samt en masse dejlige brugere og beboere.

 • Sind-Huset i Thisted er et anonymt og alkoholfrit være/kontaktsted for mennesker med sociale eller psykiske problemer/lidelser af enhver art og deres pårørende.

 • Thorupgården har nu konsolideret sig som bocenter og udvikler sine muligheder internt i huset og i samspillet med omverdenen. Der foregår en række tilpasninger af de fysiske rammer, og gårdmiljøet, der vil give bedre muligheder for de aktiviteter, som beboerne ønsker sig.

Danske links

 • Værestedet for psykisk syge indvandrere.

 • Minihøjskolen Stjernesol er et landsdækkende tilbud til unge og voksne sindslidende.

 • Billedspor er undervisning og kultur, hvor sindslidende og kunstnere sammen arbejder med kulturproduktioner.

 • Statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til alle gældende regler og til Folketingets Forhandlinger, lov- og beslutningsforslag m.v.

 • Landsforeningen af Patientrådgivere & Bistandsværger i Danmarks hjemmeside.

 • Patientklagenævnet behandler klager over den faglige virksomhed i det danske sundhedsvæsen.

 • Sundhedsstyrelsen varetager en række centrale sundhedsfaglige opgaver af betydning både for sundhedsprofessionelle og befolkningen som helhed. Sundhedsstyrelsen udbygger derfor løbende adgangen til informationer om styrelsens virke og ydelser.

 • Formålet er at informere befolkningen om psykiske lidelser, at støtte forskning og at forbedre vilkår og på anden måde støtte mennesker med psykiske lidelser i det danske samfund.

 • Omfattende side, bl.a. med oplysninger om alle medicinpræparater.

 • Omfattende hjemmeside, lavet af to psykiatribrugere, med en masse gode links og mulighed for chat m.v.

 • DCH søger at udbygge og formidle et bredt handicap- og samfundsperspektiv.

 • Det Etiske Råd rådgiver Folketing og sundhedsmyndigheder samt skaber debat om etiske spørgsmål på det medicinske område.

 • Læs om dansk handicappolitik og om DSI – handicapbevægelsens paraplyorganisation siden 1934. Eller følg links til organisationer, myndigheder, videnscentre med mere.

 • Netværkstedet Thorvaldsen, Fredriksberg, Galebevægelsen m.v.

 • Institut for optimal næring, helhedsorienteret terapi og forskning og Klinik for Integreret Medicin. Instituttet og klinikken søger at forene viden fra det offentligt financierede sundhedsvæsen med viden, visdom og erfaringer fra såkaldt alternative sundhedsopfattelser.

 • Kort information om sindslidelserne, annoncering af vores temaaftener (hvor der i panelet så vidt muligt også sidder brugere), listen over PsykInfoForlagets udgivelser, Psykiatrisk Forskningsbibliotek mv.

 • Et center, der formidler information om psykiske lidelser og problemer, behandling, dagtilbud og bostøttemuligheder.

 • Landsforeningen SIND blev etableret i 1960 under navnet Landsforeningen Sindslidendes Vel. Foreningen arbejder for større forståelse og tolerance for mennesker med psykiske problemer og sygdomme samt deres pårørende.

 • Et borgerrettet tilbud om sundhedsfaglig viden fra det autoriserede sundhedsvæsen.

 • Tidligere Landsforening Pårørende til Sindslidende.

 • Recovery-orientering er et treårigt projekt, som gennemføres af Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI – Pårørende til sindslidende og Landsforeningen Af tidligere og nuværende Psykiatribrugere i fællesskab.

 • En vidensdatabase som bl.a. omhandler socialpædagogisk viden altså også socialpsykiatrisk viden.

 • Kan den negative sociale arv brydes? Er der mulighed for at bryde den nedadgående spiral, som den negative sociale arv er udtryk for? Se forfatteren Hanne Furebys hjemmeside.

 • Tidsskrift. Ser psykiatrien indefra.

 • En frivillig social organisation, der har eksisteret siden 1997 og er et aktivitets- og støttecenter for sindslidende og pårørende i Region Midtjylland. Vi tilbyder ikke behandling, men samvær, aktiviteter, fællesskab og nogen at tale med.

 • Kæmperne af 1998 er en frivillig idrætsforening for mennesker med psykiske problemer. Vi bor i København og tilbyder en bred vifte af forskellige idrætsaktiviteter og sociale arrangementer, som vores medlemmer kan benytte sig af. Vi mødes omkring idræt og herigennem opstår sociale oplevelser og relationer, der rækker langt ud over foreningen.

 • Gratis og hurtig adgang til Danmarks mest komplette lovsamling.

 • En gruppe af pårørende til mennesker, der er døde i psykiatrien, har taget initiativ til at oprette foreningen Død i psykiatrien. De pårørende ”står tilbage” med sorgen, savnet, vreden og håbløsheden. Foreningen vil derfor skabe et forum, hvor de pårørende kan dele deres erfaringer og skabe forandringer i de forhold i psykiatrien, som har ført til deres kæres død. Derved kan foreningen forbedre vilkårene for dem som er i behandling nu.

Internationale links

 • Mental Helse Norge er en landsomfattende helse og socialpolitisk bruger- og pårørendeorganisasion med afdelinger overalt i Norge.

 • Den færøske brugerorganisation.

 • Finnish Central Association for Mental Health is an association for people suffering and recovering from psychiatric problems. It stresses the right to a full, dignified life for everyone.

 • Svensk brugerorganisation med mange spændende links.

 • Engelsk interesseorganisation.

 • Kritisk amerikansk psykiaters hjemmeside.

 • Amerikansk paraplyorganisation vedr. psykiatri og menneskerettigheder.

 • Paraplyorganisation for diverse handicapgrupper i EU.

 • Norsk støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner. WSO blev stiftet 1968.

 • ENUSP. Europæisk paraplyorganisation, som LAP er medlem af.

 • WNUSP. Verdensomspændende netværk, som LAP er medlem af.

 • Berlineren Peter Lehmanns antipsykiatriske forlag og bogdistribution. Tysk- og engelsksprogede titler.

 • Centeret drives af psykiatribrugere og –overlevere i USA og arbejder for, at mennesker med psykiatriske diagnoser får magten over deres eget liv tilbage i troen på, at man kan blive rask.

 • Arbejder for psykisk handicappedes borgerrettigheder og værdighed. Mange links til andre amerikanske hjemmesider.

 • Alsidig portal til mental helse området i USA. Masser af links.

 • Græsrodsorganisation i Rotterdam i Holland. Masser af hollandske og internationale links. Information på hollandsk og engelsk.

 • Europæisk sammenslutning af sociale kooperativer og firmaer, hvor mennesker med psykiske lidelser udgør en væsentlig del af medarbejderstaben.

 • CMHS. Officiel statskontrolleret USA hjemmeside.

 • Omfattende sider – et leksikon, der forsøger at samle den nyeste lægelige opfattelse af psykiatriske diagnoser og medicinske behandlingsformer. Canadisk.

 • Den europæiske afdeling af World Federation for Mental Health.

 • Den engelske Mental Health Foundation.

 • Norsk antipsykiatri. Norsk adresse og litteraturliste. Norsk og international internetliste.

 • Omfattende amerikansk hjemmesider med et væld af artikler om og dokumentation af alternative behandlingsmetoder, især ortomolekylær psykiatri.