Vinderne af FRIVILLIGINITIATIVET 2024

Tak til alle, der var med til at fejre vinderne af FRIVILLIGINITIATIVET 2024 på Cafe Gaia Papaja den 8. april 2024.

Vi fik 27 ansøgninger, og der var alt fra initiativer for børn og unge, aktiviteter for familier, fællesskaber for sårbare og udsatte mennesker samt aktiviteter for ældre. Det har været inspirerende at se, hvor kreative de forskellige foreninger har været med deres ansøgninger, og hvor stort og mangfoldigt det frivillige engagement er i Randers og omegn.

Stort tillykke til vinderne af FRIVILLIGINITIATIVET 2024

1. Foreningen for den sociale hundelegeplads
19,30 % – får tildelt 12.000 kr. (Ansøgt beløb 15.000 kr.)

2. Venligboerne Randers
16,15 % – får tildelt 10.000 kr. (Ansøgt beløb 10.000 kr.)

3. Cafe Rusfri
15,69 % – får tildelt 10.000 kr. (Ansøgt beløb 15.000 kr.)

4. Hjerneskadeforeningen
15,51 % – får tildelt 10.000 kr. (Ansøgt beløb 15.000 kr.)

5. LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
14,91 % – får tildelt 3.000 kr. (Ansøgt beløb 3.000 kr.)

Tak til alle, der har bakket op om FRIVILLIGINITIATIVET 2024. Særlig tak til vores dommerpanel med Rosa Lykke Yde, formand for Socialudvalget, Eske Thøgersen, formand Frivilligværket og Frank Secher fra Randerskalenderen. Og tak til Jan Szwed for billeder!

Afstemningen er delvis blevet afgjort af de 2.100 borgere, der har stemt online, og delvis af vores dommerpanel.

Se også https://www.frivilligvaerket.dk/nyheder/id/243

LAP Landsmøde 2024 på Nyborg Strand

Kære LAP-medlem

Du indbydes hermed til Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugeres ordinære
landsmøde, som afholdes

Lørdag den 4. maj – Søndag 5. maj 2024
på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

DAGSORDEN iht. vedtægterne:
1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigenter og referenter
3) Landsledelsens beretning
4) Regnskabsaflæggelse for det forgangne år
5) Behandling af indkomne forslag NB: Forslag der ønskes behandlet skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 5. april 2024. Der henstilles til at hver enkelt forslagsstiller maksimalt sender 3 gennemarbejdede forslag ind. Du kan rekvirere et skema til indsendelse af evt. forslag på LAP’s sekretariat. (Husk at landsmødet har begrænset tid til behandling af forslag. Du opfordres derfor til at holde forslag enkelt og klart)
6) Vedtagelse af handlingsprogram 2024 – 2026
7) Fastsættelse af kontingent for de kommende år
8) Godkendelse af budget for de kommende år
9) Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelse
På valg er: Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Lenette Rasmussen, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen (valgt på landsmøde 2021) Shiva Khanjani, Paul Bjergager, Inge Volder (valgt som suppleanter på landsmøde 2022) 10) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant.
11) Eventuelt.

Deltagelse i landsmødet er gratis for foreningens medlemmer.
Ønsker du ophold på Nyborg Strand, forplejning m.v. koster det 200 kr. (opkræves senere).
Vær opmærksom på, at der ikke må ryges på værelserne, og at overtrædelse vil medføre erstatningskrav over for den enkelte fra Hotel Nyborg Strand.

Nærmere vedrørende tidspunkter m.v. – se vedlagte foreløbige program.
OBS: Vi gør opmærksom på, at der ikke må medbringes dyr i salen under landsmødet.

Efter indsendelse af vedlagte tilmelding vil du modtage bekræftelse på din deltagelse og evt. opkrævning af gebyr for overnatning. Efterfølgende fremsendes landsmødemappe med endeligt program og diverse bilag. Tilmelding er åben fra den 25. marts 2024.

Med venlig hilsen
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere.


Se Landsmødeindkaldelse 2024

Se Program Landsmøde 2024 (foreløbigt)

Tilmeldingsblanket til Landsmøde 2024.
Den udfyldte blanket sendes til lap@lap.dk senest fredag d. 5. april 2024.

Julehilsen og status fra jeres LAP-konsulent i Vestdanmark

Julen nærmer sig og dermed også en afslutning på året 2023. En tid der for mange både indeholder glæder og sorger. En tid hvor der er brug for sammenhold og fællesskab.
Jeg kan derfor glæde mig over, at vi er kommet godt i gang med etablering af nye og gode fællesskaber i LAP regi. Relationer bliver dannet og medlemmer mødes i forskellige sammenhænge.

LAP Aalborg som lokalforening er kommet godt i gang med en aktiv bestyrelse som allerede har afviklet forskellige arrangementer bl.a. ”Danmark spiser sammen” for LAP medlemmer i Nordjylland. Et landsdækkende arrangement som afholdes af forskellige sociale organisationer med henblik på at forebygge ensomhed. På tegnebrættet for 2024 er bl.a. foredrag, filmaftener samt fællesspisning mv. Hvis du bor i Aalborg eller i det nordjyske og har lyst til at deltage i aktiviteterne kan du kontakte Formanden for LAP Aalborg, Signe Seiersen på mobil 50 59 38 14 eller på mail signe.s@mail1.stofanet.dk.

Ligeledes har bestyrelsen for LAP Randers stået i spidsen for etablering af gode fællesskaber. LAP Randers låner lokaler i Psykiatriens Hus og har med stigende tilslutning af deltagere afholdt forskellige arrangementer. Bestyrelsen tager i begyndelsen af 2024 fat på arbejdet med årshjul 2024 og vil efterfølgende være klar med aktiviteter for psykiatribrugere i Randers og de nærliggende kommuner. For yderligere info eller hvis du blot har lyst til at være en del af fællesskabet, kan du kontakte, Anette Rousing på mobil 27 33 57 13 eller på mail anetterousing@hotmail.com

Efter en længere pause er LAP Aarhus på vej til at blive opstartet igen. Der har været afholdt inspirationsmøder og vi forventer, at afholde generalforsamling og udpege en bestyrelse i februar/marts 2024. Der arbejdes aktuelt på at få lokaler på plads og vi forventer og håber, at få gang i gode fællesskaber i foråret.

Der har desuden været afholdt møder i det sydfynske, nærmere betegnet Svendborg. En gruppe af nuværende og nye medlemmer har etableret et fællesskab og har mødtes et par gange. Næste step bliver den praktiske del i forhold til dannelse af LAP Svendborg. Tankerne og ideerne fra deltagerne har kredset om fællesspisning, hygge og etablering af et Refugie.

Nærmere info om LAP Aarhus og Svendborg vil blive sendt ud på mail og sms til medlemmerne i området.

LAP – som organisation udbyder ligeledes en række projekter som kan opstartes lokalt. Et af projekterne er, projekt ”Træn dit velvære”. Et projekt som sætter fokus på dit personlige velvære. Den indholdsmæssige del er, dans, energiøvelser, visualiseringsopgaver, sparring og samtaler med fokus på velvære og det gode liv.
Projektet ledes af Sille Brams, som er uddannet kunstterapeut. For yderligere info om den faglige del af projektet kan du kontakte Sille på mobil 25 56 80 69 eller på mail sillebb03@gmail.com Ønsker du at tale om muligheden for at få det etableret i dit lokalområde kontaktes jeg på mobil 51 96 13 35 eller på mail JohnPC@LAP.dk
Projektet udbydes aktuelt i Odense, Svendborg, Randers, Aalborg og Hillerød.

Desuden vil LAP som organisation igen i 2024 udbyde en række af projekter og aktiviteter. Bl.a. har LAP 25-års jubilæum. Projektet ”Vendepunkter” og forskellige aktiviteter som Kystlejr og Sommerlejr, forventer jeg ligeledes vil blive udbudt i det kommende år. Følg med på LAP’s hjemmeside www.LAP.dk eller læs om det i vores blad, LAP-Medlemsblad.

Jeg håber, at ovenstående kan være inspiration til medlemmer i det jyske og fynske, om at få etableret jeres egne lokale fællesskaber, uanset om I bor i større eller mindre byer. Jeg stiller mig til rådighed og møder meget gerne op til en snak og en kop kaffe, hvor vi kan drøfte ønsker og muligheder. Kontakt mig endelig. Jeg træffes på mobil 51 96 13 35 eller på mail JohnPC@lap.dk

Afsluttende vil jeg blot ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår og jeg ser frem til at vi i fællesskab fortsat kan arbejde på at skabe bedre vilkår for psykiatribrugere i det ganske land.

Materialer fra LAP-medlemstræf 10.-11 november i Middelfart

Medlemsbladet nr. 2 2023

LAP Medlemsblad, nr. 2 2023

Nyeste nummer af LAPs medlemsblad kan nu læses her på siden.

Du kan downloade det i pdf-format her

Brev til Folketingets medlemmer

Odense 24.10. 2023

Kære folketingsmedlem,

LAP fremsender her et forslag, som vi i denne forening, der består af mennesker med personlige erfaringer indenfor psykiatrien, kunne ønske os blev gennemført af jer som Folketing. Folketinget er øverste ansvarlig for at kunne tildele midler til de rigtige instanser og fastsætte helt konkret, hvad disse midler kan anvendes til af disse instanser.

1. Der bør oprettes mindst et værested i de 70 mest befolkede byer i Danmark, med det formål at kunne rumme de psykisk og fysisk udfordrede, de socialt udsatte og de ensomme mennesker. Et sted man kan tage hen, hvis man har behov for omsorg af den ene eller anden grund, som ikke kan varetages i institutioner eller hos offentlige instanser.

2. Vi ser meget gerne at der opføres et sanatorie i hver region, der er stort nok til at kunne rumme mennesker med vidtrækkende psykiske udfordringer, der kræver en langtidsbehandling. Dette vil modvirke problemet med “svingdørs-indlæggelser” der ofte fastholder og forværrer svært psykisk syges tilstand, og som ofte fører til tragiske hændelser, såsom selvmord eller destruktiv adfærd.
Vi ser helst at tragiske hændelser bliver undgået ved, at patienter får den fornødne behandling og ro i den tid, det nu tager for dem at blive stabile. Etablering af sanatorier vil også indebære, at der bliver åbnet for de flaskehalse i det nuværende system, hvor ventetiden på en udredning bliver længere og længere.

3. LAP ser meget gerne at det bliver en lovfæstet rettighed, at en tildeling af et psykiatrisk team bliver iværksat så snart et menneske får en psykiatrisk diagnose. Det vil betyde, at vedkommende har nogen at sparre med fra start, og ikke først skal igennem visitationer og anden administration, før der er hjælp.
Teamet skal bestå af en socialrådgiver, som kan tage sig af at hjælpe med de sociale problemer, der ofte følger med en diagnose. Der skal også tildeles en socialpædagog, der kan hjælpe borgeren med at forstå adfærdsvanskeligheder, samt en psykiatrisygeplejerske der kan vurdere om den medicin, der er blevet ordineret, nu også er den rigtige dosis eller det rigtige medikament.

4. Et terapicenter i hver kommune, der skal rumme terapeuter til for eksempel PTSD-ramte, alkoholikere, narkomaner, vredeskontrol osv.

LAP vil være meget taknemmelige, hvis I grundigt vil overveje denne liste og alle 179 i Folketinget kan blive enige om, at disse tiltag kun kan være til gavn for både samfund og borgerne, og en rigtig god investering i omsorg for alle mennesker som bor i Danmark.

Med de bedste hilsner og forhåbninger
Ole Nielsen, tovholder i presse og lov arbejdsgruppe

På vegne af
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49, 5000 Odense C.
Tlf.: 66 19 45 11
www.lap.dk


LAP har modtaget svar fra Liberal Alliance og vi glæder os til at modtage svar fra alle Folketingets øvrige partier.

LAP’s medlemstræf 2023: FÆLLESSKAB

Odense den 19.09. 2023

Kære LAP-medlem

LAP’s landsledelse inviterer dig hermed til medlemstræf. Træffet afholdes den 10. – 11. november 2023

– Kom og vær en del af LAP’s fællesskab og mød andre medlemmer på tværs af landet.

Træffet foregår på Milling Hotel Park Middelfart, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart. Hotellet ligger centralt og i gå-afstand fra Middelfart Station i Middelfart på Fyn.

Der kommer nærmere information, når du har modtaget endelig bekræftelse på din tilmelding.

Vi starter med frokost fredag den 10.11.2023 kl. 12.00, og slutter med frokost lørdag den 11.11.2023 kl. 13.00.

Tilmelding
Ring eller skriv til LAP’s sekretariat på tlf. 66 19 45 11 eller på e-mail: lap@lap.dk senest 18. oktober 2023.
Sekretariatet er åbent mandag – torsdag kl. 10–14.

Vi har i alt plads til ca. 80 deltagere på træffet. Hvis interessen er større end antallet af pladser, vil der ske en prioritering blandt de tilmeldte, så vi får så mange fra forskellige kommuner med som muligt. Vi opfordrer til at deltagere finder sammen to og to, da der er begrænset antal enkeltværelser.

Har du særlige behov til forplejning eller fysiske udfordringer, bedes du nævne dette ved tilmelding.

Tilmeldingsfrist
Senest onsdag den 18. oktober 2023.

VIGTIGT: Du er først endeligt tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse. I bekræftelsen vil du blive bedt om at indbetale depositum på kr. 200. Depositum bliver refunderet ved udbetaling af rejserefusion.

Med venlig hilsen
På vegne af LAP’s landsledelse
Tom Jul Pedersen John P. Christensen og Inge G.Volder (tovholder)

Foreløbigt program medlemstræf den 10.11. – 11.11. 2023:

Fredag:
11.00 – 12.00 Ankomst
12.00 – 12.45 Frokost med én øl eller vand
12.45 – 13.00 Velkomst, sang og bevægelse
13.00 – 14.30 Oplæg med Anders Meinert om forskning i psykiatrien
Herefter spørgetid
14.30 – 15.00 Kaffe/te pause
15.00 – 16.30 Oplæg med Liselott Blixt om hendes tid i Folketinget og hvordan man som lokalforening kan arbejde videre politisk
Herefter spørgetid
16.30 – 18.00 Pause
18.00 – Aftensmad med én øl eller vand

Lørdag:
07.30 – 09.00 Morgenmad
09.00 – 09.15 Sang og bevægelse
09.15 – 10.30 Oplæg med Trine Bramsen om 10 års planen for psykiatrien
Herefter spørgetid
10.30 – 11.00 Kaffe/te pause
11.00 – 11.45 Oplæg ved Anni Brejnholt fra Røde Kors om ensomhedsrettede aktiviteter for psykisk sårbare
Herefter spørgetid
11.45 – 12.00 Evaluering, og farvel og på gensyn
12.00 – 13.00 Frokost

Psykiatriområdets vilde problemer

Lad os ikke kun behandle, men også forebygge ❤️

Psykiatriområdet lider, og det har brug for at blive skrues markant anderledes sammen.

Derfor skal der:

Tages hånd om de brugere det hele handler om!
Civilsamfundet skal være mere repræsenteret!
Vi skal sikre at mennesker ikke tabes på gulvet både før og efter en eventuel behandling!

Vi tog kampen op da vi sammen med Psykiatrinetværket afholdt høring på Christiansborg med deltagelse af ordførerne på social-, sundheds- og psykiatriområdet på. Lad os tage hånd om psykiatrien!


LAP’s BUD PÅ ”HVORDAN KOMMER MAN SIG?” FOKUS PÅ MENNESKET v. Lene Kristiansen og Steen Moestrup, LAP’s landsledelse.

Fælles tale

Pressemeddelelse: DR påstår at Psykiatrien har fundet sjælden guldåre – Nu svarer danske patient- og brugerorganisationer igen: for det er løgn

14. april 2023

Peerstøtte er ‘ingen dans på roser’ i Psykiatrien: Nu svarer Patient- og Brugerforeningerne

DR og GO’aften Danmark har i disse dage skabt ramaskrig i flere landsdækkende patient- og brugerforeninger med deres blåøjede dækning af tidligere patienters rolle som ansatte i Psykiatrien: For psykiatrien har aktivt modarbejdet ansatte brugere i psykiatrien i mange år, og det er først efter lang sej kamp, at vi er blevet lukket ind, og kampen er langt fra slut.

Peernetværket Danmark, LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere og Recovery LAB: Vi er tre patient- og brugerforeninger, der organiserer Peers over hele landet. Vi vil her gerne give den danske offentlighed en mere nuanceret forståelse af Peerstøtte.

Peerstøtte i Danmark: Brugerforeningernes kamp
Peerstøtte er, når et menneske, som er kommet sig over psykisk sygdom, støtter andre i at komme sig. Peerstøtte er startet i Danmark i 00’erne, da brugerorganisationer fandt inspiration i udlandet, hvor personlige erfaringer længe har været en del af den psykiatriske behandling.

Peernetværket Danmark blev stiftet i 2015 af en række brugerorganisationer og tæller lige nu 800 medlemmer over hele landet. LAP og Recovery LAB organiserer ligeledes mange Peers. De fleste Peers er ansatte i behandlingspsykiatrien, fx som Recoverymentorer, eller i kommunerne.

Psykiatriens behandling af sine ansatte Peers:

  • Underbetaling: Peers får en løn, som de færreste kan leve for og for få timers ansættelse. Danske Regioner og FOA har indgået aftale om, at Peers indplaceres som ufaglært sosu-assistent. Ofte har Peers en mellem- eller lang videregående uddannelse.
  • Diskrimination på arbejdspladsen: Mange Peers oplever at blive ekskluderet fra personalemøder, negativ forskelsbehandling, manglende stillings- og funktionsbeskrivelser.
  • Peers holder ikke længe i jobbet, da der ingen muligheder er for at avancere. Arbejdspladserne stempler ofte medarbejderen som for “psykisk sårbar” til jobbet, når mange holder i kort tid.

Peers trodser alle odds: bliver raske, forlader offentlig forsørgelse og får et arbejde. Men så starter de dårlige arbejdsvilkår:

  • Politikere, regioner og kommuner skal finde måder at organisere arbejdet på, som lever op til almindelige, ordentlige standarder for det danske arbejdsmarked: løn man kan leve af, oprettelse af fuldtidsstillinger og stop af negativ forskelsbehandling.
  • Politikerne i Folketinget skal tage Peers alvorligt: Peers er ikke som medarbejdergruppe blevet inviteret indenfor i arbejdet med Psykiatriens 10- års plan. Det er alle andre faggrupper. Vi har gjort ihærdige forsøg og vil gerne inviteres med til bordet.

Peernetværket Danmark – LAP – Recovery LAB

Kontakt:
Peernetværket Danmark: Christina Ytzen
Medlem af Forretningsudvalg
E -mail: christinaytzen@icloud.com
Tlf.: 29 91 82 67

LAP: Lene Kristiansen
E-mail: kristiansenlene@yahoo.dk
Tlf.: 30 11 59 19

LAP: Hanne Wiingaard
Medlem af Forretningsudvalg og presseansvarlig
E-mail: wiingaard@lap.dk
Tlf.: 21 63 73 14