Høringssvar vedrørende udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven m.fl. love, jeres journ. nr. 2006-1200-122

Til Indenrigs- og sundhedsministeriet
Kontor: Regional Sundhed

10.10.2007

I skrivelse af 19. september har ministeriet udbedt sig LAP’s høringssvar vedr. udkast til ændring af sundhedsloven m.fl. love.

Vi har fra LAP’s side følgende kommentarer til forslaget om udvidede udrednings- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og unge. (Forslag om tilføjelse til Sundhedsloven § 87a – d).

Vi er i LAP meget bekymrede over de senere års voldsomme stigning i antallet af henvisninger af børn og unge til psykiatrisk udredning og behandling. Vi ser det som udtryk for en uheldig samfundstendens, der i stigende grad vanskeliggør livet som barn og ung, hvis man af en eller anden grund ikke lever op til omverdenens normer og forventninger. Mange af de børn og unge, der i dag henvises til børne- og ungepsykiatrien, var i virkeligheden bedre hjulpet, hvis samspilsproblemerne blev håndteret i nærmiljøet. Der bør således i et helt andet omfang, end vi kender det i dag, stilles krav til kommunerne om at udvide og forbedre det psykosociale indsatsområde i form af forebyggende og behandlende tilbud og indsatser.

Vi er positive over for, at der indføres udrednings- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og unge og på sigt også for voksne, men mener at sådan rettigheder bør etableres som en tostrenget model, hvor der skabes tilsvarende muligheder under lov om social service i stil med den sociale behandlingsgaranti, der allerede findes på misbrugsområdet. Dels for at øge mulighederne for at den enkelte får tilbudt psykologisk og psykosocial behandling på lige fod med den medicinske, dels for at forebygge at en ensidig lægeligt funderet model kommer til yderligere at øge presset på en børne- og ungdomspsykiatri, som i forvejen er presset personalemæssigt.

Der er allerede igangsat forsøg med anonym og gratis psykologbehandling til unge med psykiske lidelser i en del af landets kommuner. Ligesom der jo i servicelovens regi findes psykologisk, psykosocialt og/eller socialpædagogisk funderede behandlingsmiljøer for børn og unge med psykiske lidelser og vanskeligheder mange steder i landet. En udvidelse af kommunernes forpligtelser på det psykosociale indsatsområde forekommer os derfor at være en realistisk mulighed.

I forhold til det foreliggende lovudkast, mener vi i øvrigt, det eksplicit bør præciseres, at der under ingen omstændigheder må foregå ufrivillige indlæggelser eller tvangsbehandling uden for det offentligt drevne sygehusvæsen. Der bør og må ikke ske en privatisering af tvang i psykiatrien.

Vi har ingen kommentarer til den øvrige del af høringsmaterialet

Med venlig hilsen

LAP’s forretningsudvalg ved Hanne Wiingaard.