Høringssvar: Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

LAP’s høringssvar til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

 

25.01. 2017

Til: Børne- og Socialministeriet
Holmens kanal 22
1060 København K

Att.: Christina S. Christensen

 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller chikanerende adfærd) I mail af 22. 12. 2016 har Børne- og Socialministeriet anmodet om LAP`s bemærkninger til ovennævnte ændringsforslag til lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vi takker for muligheden for at komme med vores bemærkninger på vegne af psykiatribrugere (patienterne på de således udtænkte særlige botilbud).

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere har følgende bemærkninger:

– Vi er i LAP bekymrede for at efterlade en gruppe medborgere der tidligere blev omfattet af lovgivningen inden for psykiatrien, i henhold til psykiske lidelser, i institutioner hvor lands lov og ret foreslås tilsidesat på alle måder.

– Hvis lovgrundlaget for anbringelse på de særlige bosteder gøres ved tilsidesættelse af gældende lov om tvangsanbringelser af sindslidende, må den almindelige lov gælde som gælder for os alle.

– Vi henviser til vores høringssvar på lovforslaget om oprettelse specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet 25.01 2017.

– I øvrigt skal LAP generelt LAP påpege at det undrer os, at man ikke i kriterierne som beskrevet og foreslået fornemmer, hverken den forskning som SFI har stået for og som netop nu er kommet, såvel som tidligere rapporter og hvidbøger ses indtænkt i forslaget. Specifikt drejer det sig om f.eks. spejlingsforventnings respons. Den i international evidensbaseret forskning påvisning af ’Resonans’ betydning for Low Arousell i samspillet mellem personale og beboer.

– Der gås for ensidigt i forslaget ud fra fait accompli. Hvor der kun ses borgeren som årsag til krisers opståen, og slet ikke inddrager forudgående bagvedliggende svigtoplevelser, som skaber grobund for udadreagerende adfærd. Forslaget savner således psykologiske vinkler.

– At proceduren også er et indgreb i 1. Menneskerettighederne 2. Handikapkonventionen alene via betegnelserne på persongruppen, som vi ser som stærkt stigmatiserende. Og derfor er på linje med det af sundhedsministeren fremsatte lovforslag omkring samme problematik. 3. borgernes retssikkerhed.

Vi har i LAP ofte oplevet af de i forslaget omtalte hændelser, fremkommer via svigt fra bl.a. kommunerne, manglende opfølgning på aftaler, udeblivelse af lovede møder og nægtelse af skift af kontaktpersoner hvis resonans og kontakt ikke lader sig skabe. Der ser vi ofte, at kommunale turnusregler spiller større rolle end den fornødne harmoni i kontakten mellem borgeren og kontaktperson. En sådan stivhed i systemerne skaber udadreagerende frustrerede borgere i stedet for hjulpne borgere.

Hvis det er satspuljeforligspartiernes forsæt at skabe sikre arbejdspladser for personale og sikre forhold for beboere på boformerne. Så er de to lovforslag ikke vejen. Derimod skal man se på de konstante nednormeringer på boformernes personale grupper. Se på om uddannelserne svarer til de seneste forskningsresultater på området.

Vi henviser i øvrigt til LAPs høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. ”Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger”.

På vegne af LAP’s LandsLedelse

Steen Moestrup, Bo Steen Jensen og Hanne Skou Kadziola