Høringssvar fra LAP vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m. fl. love

21.01.2010

Ministeriet for Sundhed og forebyggelse
hbr@sum.dk, sjuc@sum.dk

Grundet en fejl fra ministeriets side (forkert e-mail adresse på høringslisten) er høringsmateriale vedrørende ovennævnte lovforslag ikke blevet fremsendt til LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. Vi er derfor først på et meget sent tidspunkt blevet opmærksom på høringen. Efter aftale med Helle Borg Larsen fremsender vi vores høringssvar efter høringsfristens udløb, således at vores kommentarer kan nå at komme med i det samlede høringsnotat.

Vi er i LAP positive over for intentionerne med lovændringerne, men mener at der på visse punkter bør ske en justering af lovforslaget:

Udskillelse af et særligt Psykiatrisk Ankenævn fra det øvrige klagesystem.
Vi finder det problematisk at klager i anden instans over tvangsbehandling m.fl. tvangsindgreb i henhold til Lov om tvang i psykiatrien fremover foreslås behandlet ved en anden instans end de instanser, der i almindelighed forholder sig til klager over (sundhedspersoners) sundhedsfaglige virksomhed. En sådan udskillelse vil betyde, at klager over sundhedspersoner/sundhedsfaglig virksomhed inden for psykiatrien, som ikke indebærer tvangsanvendelse skal indgives til og behandles af én klageinstans, mens klager over tvangsbehandling skal behandles et helt andet sted. Mange psykiatriske patienter undlader i forvejen at klage, fordi de ikke kender til eller ikke kan overskue deres klagemuligheder. Med en yderligere klage-instans adskilt fra det almindelige klagesystem bliver klagemuligheder og – procedurer endnu mere uoverskuelige. Ved at fastholde et mere enstrenget klagesystem, hvor klager over såvel frivillig som ufrivillig behandling ender i samme klageinstans, øges dennes mulighed for at skabe sig et overblik over evt. kritisable forhold ved den behandling, der udøves af sundhedspersoner på de forskellige psykiatriske afdelinger. Vi vil således foreslå, at behandling af klager i anden instans over tvangsbehandling mv. fremover varetages af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

I lovbemærkningerne anføres det, at der med sammensætningen af Det Psykiatriske Ankenævn, vil ske en styrkelse af patientrepræsentationen ved klagebehandling, idet begge lægmandsrepræsentanter fremover vil være udpeget efter indstilling af Danske Handicaporganisationer. Vi er ikke enige i den betragtning, idet en indstilling fra DH ikke er ensbetydende med, at der udpeges personer med egen patienterfaring og idet der lægges op til en stærkere psykiater repræsentation i nævnet. Fastholdes forslaget om et særligt Psykiatrisk Ankenævn, bør det være sådan, at LAP, som den eneste landsdækkende organisation der udelukkende organiserer personer med egen bruger-/patienterfaring i psykiatrien, sikres indflydelse på nævnets sammensætning, f.eks. ved at LAP får mulighed for at indstille ét medlem til nævnet. En lignende indstillingsret for LAP bør også indarbejdes i psykiatriloven, hvad angår sammensætningen af de regionale patientklagenævn. Det skal bemærkes, at LAP indtil nu har fået afslag på anmodning om optagelse som medlem af Danske Handicaporganisationer, hvorfor vi ikke oplever at være repræsenteret via DH

Andre kommentarer
Mange psykiatriske patienter oplever det som meget vanskeligt at komme igennem med klager over tvang i psykiatrien. Det bør derfor indarbejdes i psykiatriloven, at man i forbindelse med indgivelse af klage og klagebehandling skal have mulighed for at trække på gratis og uvildig juridisk bistand.

Vi kan i øvrigt tilslutte os den i Danske Handicaporganisationers høringssvar fremsatte konstruktive kritik, hvad angår: ”Manglende lægmandsrepræsentation i Patientombudet”, ”Dårlig sammenhæng mellem Patientombudet og Disciplinærnævnet” og ”Mangel på støtte til patienterne i forbindelse med dialog samt udbredelse til kommunerne”

Idet det af lovbemærkningerne fremgår, at de af regionerne i henhold til Sundhedsloven etablerede Patientkontorer fortsat forventes at spille en væsentlig rolle i det samlede klagesystem, mener vi at patientkontorerne stadigvæk bør omtales direkte i loven om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, f.eks. ved at nugældende § 1 opretholdes.

På vegne af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Karl Bach Jensen
Udviklingskonsulent