Høringssvar: Forslag vedrørende fremtidig børne- og ungdomspsykiatri i Region Syddanmark

Region Syddanmark
Damhaven 12, 7100 Vejle

Odense den 27.03.2023

LAP høringssvar: Forslag vedrørende fremtidig børne- og ungdomspsykiatri i Region Syddanmark

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende fremtidig børne- og ungdomspsykiatri i Region Syddanmark.

LAP har følgende bemærkninger:

  • Først og fremmest vil vi stille spørgsmål til, om de unge er hørt i forhold til de ændringer der her foreslås? Unges ønsker til psykiatrien er tilsyneladende, ex. via samtalegrupper ikke en del af de ændringer der foreslås. Unge med psykiske vanskeligheder efterspørger samvær med andre unge, hvilket dette forslag ikke tilgodeser. Derudover skal det anføres, at unge med psykiske vanskeligheder ikke er alderssvarende og overgang til voksenpsykiatrien derfor kan være ekstra barsk.
  • Forslaget tager ikke hånd om den grundlæggende mangel på speciallæger samt udfordringen med andelen af retspsykiatriske patienter indlagt i Voksenpsykiatrien. LAP foreslår her, at man inddrager nye behandlingsformer og tilsvarende i ansættelsesprocesser søger og ansætter et bredere spektrum af faggrupper. LAP foreslår tillige øget brug af brugerstyrede indlæggelser, uvisiterede kommunale pladser, mobilteams og øget fokus på forebyggelse, som del af den omlægning der ønskes gennemført.
  • I forslaget er det ikke beskrevet, hvordan overflytningen af en større gruppe unge til voksenpsykiatrien skal gennemføres. Det vil være hensigtsmæssigt at implementere en løsning, der indebærer at unge og patienter med en dom ikke deler faciliteter.
  • Forslagets antagelse om, at unge 18 – 19-årige med psykisk sygdom kan rummes og behandles ambulant kan der med rette stilles spørgsmålstegn ved. Når man ændrer aldersgrænsen flyttes presset til ambulante behandlingstilbud i kommunerne og til voksenpsykiatrien, hvor der tillige er mangel på uddannet personale.
  • Den lange transport som forslaget indebærer kan afholde patienter for at søge behandling, hvilket allerede er en udfordring i den nuværende organisering.
  • Endelig er der behov for, at man nuancerer opfattelsen af psykisk sygdom, som noget der kræver medicinsk behandling og foregår i hjernen, og i højere grad i behandlingstilrettelæggelsen ser på det hele menneske.

LAP er som brugerforening bekendt med de udfordringer, der er i psykiatrien i Region Syddanmark. LAP forventer dog, at den skitserede omlægning først og fremmest inddrager og tilgodeser psykiatribrugeres egne behov og ønsker. Kun på denne måde fremtidssikres en positiv udvikling af psykiatrien i Region Syddanmark.

Med venlig hilsen
Helle Sibbersen,
Medlem af forretningsudvalget i LAP og LAP Syddanmark

På vegne af
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf.: 66 19 45 11
Mail:lap@lap.dk
Web:www.lap.dk