Vedrørende Udkast til Danmarks 2. og 3. kombinerede periodiske rapport til FN’s Handicapkomité (CRPD)

27.02.2020

Social- og indenrigsministeriet, kontoret for Socialjura og International

På vegne af LAP – Landsforeningen af nuværende og tidliger Psykiatribrugere fremsendes følgende kommentarer til rapportudkast vedrørende Danmarks overholdelse af handicapkonventionen:

Vi har i LAP særligt hæftet os ved rapportens besvarelse af de af handicapkomiteen rejste spørgsmål vedrørende forholdene for personer med psykosociale handicap.

Det er vores opfattelse, at man i rapportudkastet demonstrerer en manglende/mangelfuld forståelse af handicapkomiteens og andre internationale instansers udbredte anvendelse af begrebet om psykosocialt handicap. Begrebet anvendes bredt som samlebegreb om de former for begrænsninger i aktivitet og deltagelse, der opleves af personer ramt af længerevarende psykiske lidelser (mental impairment/psykisk funktionsnedsættelse). Denne mangelfulde forståelse resulterer i, at der ikke svares fyldestgørende på flere af handicapkomiteens spørgsmål.

I spørgsmål 12(d) (afsnit 122) vedrørende Liberty and security of the person (art. 14), hvor komiteen udbeder sig statistik vedrørende tvangsanvendelse og retspsykiatriske foranstaltninger anfører rapportudkastet at data vedrørende personer med (psykosocialt) handicap ikke er tilgængelige, idet lovgivningen ikke skelner mellem personer med eller uden handicap. I LAP anser vi et sådant svar for direkte forkert og misvisende. Sådan som målgruppen for Lov om tvang i psykiatrien og for Straffelovens bestemmelser om idømmelse af retspsykiatriske foranstaltninger (afgrænsning i § 16 og 69) er formuleret, kan der ikke herske tvivl om, at personer der frihedsberøves i psykiatrien og/eller idømmes retspsykiatriske foranstaltninger er indbefattet af begrebet om psykosocialt handicap. Da der på begge områder findes detaljerede aktuelle statistiske opgørelser burde rapporten gengive disse.

En lignende manglende eller mangelfuld begrebsforståelse gør sig gældende i rapportens (ikke-)besvarelse af spørgsmål 14(b) (afsnit 127 og 132) vedrørende Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art. 15). Også her vil vi opfordre til, at rapporten anvender eksisterende statistikker vedrørende brugen af bestemmelser i Lov om tvang i psykiatrien.

Endelig vil vi gerne gøre opmærksom på, at rapportudkastets gengivelse af Straffelovens bestemmelser om straffrihed og foranstaltningsdomme i afsnit 115 vedr. Par 12(c) er meget upræcis. I stedet for at gengive lovens begreb i §16 om utilregnelighed med ordet ”unsound of mind” vil vi foreslå, at man skriver ”If the offender, at the time of committing the act, was not accountable for his/her actions due to a mental disorder or a comparable condition …”

Idet vi gerne står til rådighed for en uddybning af ovenstående

Med venlig hilsen
Karl Bach Jensen

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf.: 66 19 45 11
Mail:lap@lap.dk
Web:www.lap.dk