Høringssvar: Udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke

 23.02.2017

Til: Børne- og Socialministeriet
Holmens kanal 22
1060 København K

Fornyet høring over forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller chikanerende adfærd) LAP takker for muligheden for at komme med vores bemærkninger på vegne af psykiatribrugere (patienterne på de således udtænkte særlige botilbud).

Om end vi i LAP kan se enkle små positive ændringer i formuleringerne, fordelt i de enkle paragraffer så er vores hovedindtryk, at loven i sin sammenhæng med den af Sundhedsministeren fremsatte lov for samme gruppe psykisk lidende, ikke udligner de reelle behov for en ændret og langsigtet tilgang til problemerne.

Det ses ikke noget sted, at man forholder sig til de bagvedliggende årsagskæder bag denne gruppes adfærd. Årsagskæder, som blandt andet er resultatet af den notoriske nednormering af personale på de allerede eksisterende boformer under lov om social service.

For store enheder af boformer

International forskning påpeger, at den øvre grænse for overblik over personer i en persons nærmiljø er mellem 18 og 20 personer, og her menes både kontaktpersonale og medbeboere. Lovforslaget er tillige i modstrid med den oprindelige tanke bag kommunale boformer med udvidet støtte. Bl.a. ved at fremkomme med en idé om visitation af besøgende i beboerens hjem, boligen er fremdeles at regne som privatbolig.

80 % af driften tages fra driftsbudgettet i kommunerne

Et andet element som kalder på kritik er driftfinansieringen, her forventes det at 80 % af driften tages fra driftsbudgettet i kommunerne. Dette vil jo betyde at disse så skal spare endnu mere, end de allerede gør. At dette vil betyde en om ikke udvidet, så forsat tilgang af personer i den gruppe af udadreagerende. Fordi yderlige besparelser vil forsætte nednormeringen af de eksisterende kommunale botilbud. Og derved skabe endnu flere svigtsituationer. Og oplevelsen af en forsat række af svigt er en væsentlig faktor i udviklingen af den frustration, der skaber “udadreagerende adfærd.

Flyt boformers økonomi ud af “den kommunale selvbestemmelsesret”

Vi kan ikke undlade at tænke på, at der havde været mere vundet hvis de to ministerier var gået sammen med forligspartierne om, at flytte bl.a. boformers økonomi ud af “den kommunale selvbestemmelsesret” og over i en administrativ forvaltning. Et sådant tiltag kunne modvirke den forskellige og ofte tilfældige udmøntning af de økonomiske forpligtigelser som kommunerne har på servicelovens områder. Og derved sikre ensartede tilbud for landets borgere med socialpsykiatriske behov.

En af de dybereliggende årsager skal nemlig søges i, at amternes specialiserede institutioner forsvandt ved kommunalreformens indførelse.

Efteruddannelse, opnormering af personalet og seriøs implementering

Generelt er ændringerne meget kosmetiske og uden reel betydning for selve ånden i tiltaget. Der er ikke den epokegørende forskel i en ændret rækkefølge. Ex. “personale og beboer – eller beboer og personale”.

Vi kan i LAP kun anbefale at man overfor gruppen af forligspartier påpeger, at bevillingen i stedet bruges til efteruddannelse af personale, opnormering af personalet og seriøs implementering af de mange evidensbaserede metodikker til konfliktløsning og dæmpning.

Og at man overfor boformsadministratorerne kraftigt påpeger, at en vigtig del af løsning på problemerne; og forebyggelse af videre udvikling af samme, skal findes i reelle opnormeringer i personalegruppe, såvel antalsmæssigt og via faglig opkvalificering.

Eksisterende specialiserede bosteder har allerede kapacitet

Nuværende brugere/borgere med behov for ekstra støtte kan faktisk nok få dette behov dækket af de under regionerne eksisterende specialiserede bosteder. Faktisk forlyder det at disse har ledig kapacitet, fordi kommunerne ikke benytter tilbuddene.

Så alt i alt har begge lovforslag i realiteten et fravær af behov og en manglende praktisk anvendelse. Og bør hurtigt tages af bordet. Og i stedet bør der skabes reelle og menneskerespekterende tilbudsmuligheder for borgere med socialpsykiatriske behov. Vi henviser i øvrigt til LAPs høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. ”Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger”.

På vegne af LAP’s LandsLedelse
Steen Moestrup, Bo Steen Jensen og Hanne Skou Kadziola