Høringssvar: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger.

01.03.2019

Lovforslaget indeholder følgende elementer:
1 – Sprogkrav til sundhedspersoner
2 – Krav om instrukser
3 – Oprettelse af Fagligt Forum for Patientsikkerhed
4 – Øget beskyttelse af personer ved rapportering af utilsigtede hændelser
5 – Styrelsen for Patientklagers vurdering af lægeerklæringer på indfødsretsområdet
6 – Oprettelse af Rådgivende Udvalg for Tilsyn
7 – Forenkling af reglerne om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger.

1) Der er både fordele og ulemper ved dette krav, naturligvis er kommunikation en hjørnesten i behandlingen, men det er uvist om et dansk på 9. klasses niveau kan være fyldestgørende til dette. Derfor skal man hellere sørge for lægefaglig kvalificeret tolkebistand til de pågældende læger, så de kan passe deres arbejde fra dag 1, nemlig at lindre og helbrede lidelser og sygdom.

2) Vi har allerede som brugere/patienter problemer med danske lægers forståelse af danskeres sprog. Undervisning i sprogvariabler som del både af indførelse af udefrakommende, og som udvikling af den sproglige bredde hos indfødte – ville ses som virkelig forbedring. Desforuden er der allerede i den nuværende sundhedslov et krav om informering af patienter forsvarligt og forståeligt for patienter inden disses samtykke.

3) Umiddelbart ses ikke en øget sikkerhed af personer ved at slette kravet om patientsamtykke inden udveksling eller indhentning af oplysninger fra patientjournaler, tværtimod er det at fratage borgernes ret til selv at vælge og et kæmpehul i patienternes retssikkerhed.

4) Oprettelse af fagligt forum kan være en fordel, dog ser dette mere ud til at være en forberedende øvelse til at nedlægge regionerne.

5) LAP ser ingen grund til at oprette endnu et organ, der opererer udenfor de danske borgeres rettigheder, personer uden indfødsret har de samme rettigheder som alle andre.

6) Dette rådgivningsorgan er fint, så man sikrer at der er ekstern rådgivning.

7) Dette er nødvendigt for at sikre en lettere tilgang til hvem, som er ansvarlig.

På vegne af LAP’s Landsledelse

Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Ole Nielsen og Hanne Skou Kadziola