Åbent brev fra PsykiatriAlliancen

15. maj 2021

Kære Statsminister, står du ved dit løfte om en 10-årsplan for psykiatrien?

Regeringens løfte om en langsigtet ambitiøs psykiatriplan har været formuleret så klart og er gentaget så mange gange siden folketingsvalget i 2019, at ingen har været i tvivl om, at regeringen mente det, og at løftet ville blive opfyldt. Indtil i tirsdags.

Da statsminister Mette Frederiksen blev spurgt direkte i Folketingets spørgetime, ville hun ikke bekræfte, at hun vil opfylde løftet om en 10-årsplan for psykiatrien.

Det er vi både forbløffede og bekymrede over i PsykiatriAlliancen. Vores 37 medlemsorganisationer repræsenterer bredt psykiatriens brugere og pårørende og det store flertal af de faggrupper, der arbejder i psykiatrien. De møder hver dag en psykiatri, der alt for ofte ikke formår at give mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende den behandling og støtte, de har brug for, på trods af, at alle faggrupper brænder for at løfte opgaven. Eksemplerne er så talrige og velkendte, at vi ikke behøver gentage dem her.

Problemerne i psykiatrien opsummeres kort og konkret af Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens faglige oplæg til psykiatriplanen, som de præsenterede i januar: ”Den indsats, vi i dag tilbyder, er præget af manglende sammenhæng, utilstrækkelig kvalitet og mangelfulde indsatser. Hvis vi skal komme den markante ulighed til livs og gøre en mærkbar forskel for mennesker med psykiske lidelser, er det et sygdomsområde, som skal prioriteres de næste mange år”.

Kan det passe, at statsministeren ikke længere vil forpligte sig på at gøre noget ved den markante ulighed og den mangelfulde indsats for de hundredtusinder af danskere, hvis liv er ramt af alvorlig psykisk sygdom?

I de tre år, der er gået siden regeringen lovede en psykiatriplan, har vi i Psykiatrialliancen været dybt involveret i forberedelsesarbejdet. Vi har gjort alt, hvad vi kunne, både samlet og hver enkelt organisation, for at bidrage med vores bud på løsninger. Vi har deltaget i utallige arbejds- og følgegrupper, debatter og møder. Og vi har afleveret stakkevis af analyser og forslag. Over hele linjen har tonen og samarbejdet været konstruktivt og fremadskuende.

Da Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen præsenterede deres ambitiøse faglige anbefalinger til psykiatriplanen, var modtagelsen positiv. Styrelserne lagde al deres faglige autoritet ind i at lancere anbefalingerne. I brugernes, de pårørendes og de ansattes organisationer stod vi sammen om og bakkede op om anbefalingerne og i Folketinget er der historisk bred opbakning.

Vi diskuterede indbyrdes og med politikere og embedsmænd, hvem og hvilke indsatser, der skulle prioriteres højest og først: De voksne med de mest invaliderende sygdomme, som bliver indlagt på underbemandede hospitaler og udskrevet til i mange tilfælde utilstrækkelig støtte og hjælp? De børn og unge, der ikke tidligt nok får hjælp til at håndtere deres mistrivsel og begyndende sygdom? De pårørende, som må tage over, hvor systemet svigter, og som får ødelagt deres familie og hverdag? De ansatte, som hver eneste dag kæmper en heroisk kamp for at sikre værdighed og faglighed på hårdt belastede sygehusafdelinger og kommunale tilbud? Ønskerne og forslagene har været mange, fordi alle dele af psykiatrien har brug for mærkbare forbedringer.

Det eneste, ingen af os havde forestillet os, var, at det hele kunne munde ud i det rene ingenting. Men det
er desværre det indtryk, vi sidder tilbage med, da vi hørte statsministerens svar i tirsdags.

Så kære Statsminister, kære Sundhedsminister, kære Socialminister: Er det gigantiske og nødvendige arbejde, vi og mange andre har lagt i psykiatriplanen, spildt? Eller står I stadig ved jeres løfte om at ”invitere til forhandlinger med henblik på at indgå en aftale om en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom”, som det står formuleret i jeres forståelsespapir med de tre støttepartier fra 2019?

Det haster med et klart svar. Både for de mange mennesker, der rammes af mental mistrivsel og psykisk sygdom, for deres pårørende og for de ansatte, der skal løfte behandlingen og hjælpen.

Med venlig hilsen
PsykiatriAlliancen

PsykiatriAlliancens medlemsorganisationer er
ADHD-foreningen
Angstforeningen
Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende
Borderlinenetværket
BUP-DK, Børne – og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark
Dansk Arbejder Idræt
Dansk Psykiatrisk Selskab
Dansk Psykologforening
Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
DPBO – Danske Psykiateres og Børne- og Ungdoms Psykiateres Organisation
Depressionsforeningen
Det Sociale Netværk
Ergoterapeutforeningen
Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker
FOA
Foreningen af Yngre Psykiatere
Foreningen Død i Psykiatrien
Fountain House
Håb i psykiatrien
ISPS-DK – Internationalt Selskab for Psykologiske og Sociale Interventioner ved Psykoser
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
Landsforeningen Autisme
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
Landsforeningen Spor
Livslinjen
Lægeforeningen
OCD-foreningen
Outsideren
Peer-Netværket Danmark
Psykiatrifonden
SIND
Sind Ungdom
Socialpædagogernes Landsforbund
Socialt Lederforum

Landslejr 2022

NÆRVÆR – EN DEL AF FÆLLESSKABET!
Som noget nyt laver LAP i år en Landslejr

Arbejdsgruppen er i fuld gang med en spændende lejr blandt andet med:

• Heldagsture
• Halvdagsture
• Debataftener
• Aktiviteter af forskellig art
• Værksteder
• Vendepunkter
• NADA
• Spil
og meget andet….

Ideér og forslag til aktiviteter på lejren er velkomne og kan sendes til: Lenette@lap.dk

Vi glæder os til at se dig på Landslejren på Brenderup Højskole fra 31/07 til 06/08, 2022.
Der er åbnet for tilmelding fra den 16. maj 2022.
Pris: kr. 1900,- for dobbeltværelse eller kr. 2400,- for enkeltværelse

Vi vil gerne skabe plads til flest mulig på lejren, og derfor opfordrer vi til at deltagere deler værelse. Der ydes rejserefusion til LAP medlemmer til billigste offentlige transport.

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen LAP landslejr

Åbningstale til LAPs Landsmøde 2022

Af Kira West, formand for Rådet for Socialt Udsatte

30. april 2022 i Svendborg.

Læs mere her

Kom gratis i Folketeatret!

Folketeatret i København har inviteret alle LAP medlemmer til gratis at se “Oh Happy Day” på Store Scene i Nørregade, hver dag frem til 7. maj 2022.

Oh Happy Day er en gospel kor-komedie om kærlighed.

LAP medlemmer kan identificere sig ved at tage et billede af opslaget på Facebooksiden, og henvise til invitationen fra Kamilla Pedersen.

https://www.facebook.com/Folketeatret/videos/518345779678918/

Hilsen Livsglædegruppen

IDÈKATALOG: Indsatser til psykiatriens pårørende

Indsatser til psykiatriens pårørende i samarbejdet mellem kommuner, den regionale behandlingspsykiatri og de pårørendes foreninger i Region Hovedstaden

Udarbejdet i projektet Tværsektorielt Pårørendesamarbejde med støtte fra Region Hovedstadens pulje til samarbejdsprojekter med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet.

Læs idékataloget hér

Unik enighed skal omsættes til resultater

Debatindlægget indsendes på vegne af PsykiatriNetværket, en sammenslutning af de frivillige landsdækkende psykiatriorganisationer SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed, DepressionsForeningen, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, ADHD-foreningen, Angstforeningen, LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, Foreningen Død i Psykiatrien, OCD-foreningen, Fountain House, Outsideren, Startlinjen, Livslinien, Skizofreniforeningen, Håb i Psykiatrien, Børn og Unges Trivsel, Bedre Psykiatri og Det Sociale Netværk/headspace Danmark.

I slutningen af februar afholdt vi i PsykiatriNetværket en høring på Christiansborg om vores ønsker til den kommende 10-årige psykiatriplan. Det blev en ganske særlig dag. Høringen viste nemlig, at vi nu, på tværs af det offentlige system og civilsamfundet, står med enighed om, at der skal ske noget helt nyt i behandlingen af mennesker med psykiske lidelser og i indsatsen i forhold til deres pårørende.

Man kan spørge, om det ikke også er rimeligt at forvente enighed fra både kommuner, regioner, stat og civilsamfund i forhold til at forbedre tilværelsen for den tredjedel af befolkningen, der kommer i berøring med psykiske lidelser – enten personligt eller som pårørende. Vi foreninger i PsykiatriNetværket ved, hvad der skal til, og vi forventer at samtlige offentlige instanser fortsætter med at lytte til os.

Der skal investeres både i og udenfor systemet, der skal tilføres nye faglige ressourcer og det enkelte menneske skal langt mere i centrum, end det har været hidtil. Og først og sidst SKAL civilsamfundet, vore foreninger, inddrages aktivt hele vejen i den ny indsats.

Det lader med andre ord til, at der for første gang i mange år er et stærkt afsæt for at ændre psykiatrien helt grundlæggende og invitere alle gode kræfter til at være med til at udforme verdens bedste hjælp til mennesker med psykiske lidelser og mental mistrivsel, som målet for den kommende plan er. Det er naturligvis glædeligt, og det skaber håb.

Hvad skal der ske?

Vi ønsker en gennemgribende forenkling af hele lovgrundlaget for behandlingen i og udenfor psykiatrien. Vi skal sammenskrive de love, der har betydning for samtlige indsatser til mennesker med psykiske lidelser. Alt for mange love regulerer i dag forholdene i og udenfor psykiatrien. Det fremmer ikke det helt nødvendige samarbejde på tværs.

Det er afgørende, at psykiatriplanen både sikrer bedre forebyggelse og bedre behandling for de mest syge. Og vi er glade for, at der ser ud til at være bred politisk vilje til at hjælpe de mange børn og unge og deres familier, som i dag ikke oplever, at psykiatrien giver dem den hjælp, de har brug for.

Psykiatriplanen skal nedbringe den generelle mistrivsel og give mennesker med alvorlig psykisk sygdom og deres pårørende et bedre liv. Og alle med psykiske lidelser skal have et bedre liv. Vi skal lære af fortidens fejl med de to foregående psykiatriplaner, der ikke medførte væsentlige forandringer, og det kræver bl.a. en varig og stærk finansiering. Det er ikke kun et spørgsmål om ressourcer, det er også i høj grad et spørgsmål om at tiltrække tilstrækkelig med arbejdskraft.

Og udenfor systemet har vi et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, der skaber gode og omfattende tilbud og fællesskaber i hele landet. Det faglige oplæg forud for psykiatriplanen nævner civilsamfundet som en aktør, der kan samarbejdes med, hvilket er overordentligt positivt.

Men samarbejde med civilsamfundet skal være netop et SKAL og ikke et KAN i lovgivningen. Ligeværdige partnerskaber er nøgleordet i samarbejde mellem system og civilsamfund. Det vil også sikre en bedre kontakt og hjælp til pårørende, der må og skal tænkes ind i løsningerne. Civilsamfundet er stedet, hvor man indgår i ligeværdige relationer og meningsfyldte fællesskaber, som opbygger ressourcer og livsmod hos den enkelte – ting der er helt afgørende for at komme sig efter eller leve med en psykisk lidelse.

At dømme ud fra høringen i sidste uge er disse ønsker ikke urealistiske, men ganske enkelt sund fornuft. Vi håber, at den sunde fornuft denne gang omsættes i reelle politiske beslutninger om at skabe verdens bedste hjælp til mennesker med psykiske lidelser og mental mistrivsel.

Landsmøde 30. april – 1. maj 2022

7. marts 2022

Kære LAP-medlem

Du indbydes hermed til Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugeres ordinære landsmøde, som afholdes

Lørdag den 30. april — Søndag 1. maj 2022 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

DAGSORDEN iht. vedtægterne:

1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigenter og referenter
3) Landsledelsens beretning
4) Regnskabsaflæggelse for det forgangne år
5) Behandling af indkomne forslag NB: Forslag der ønskes behandlet skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 1. april 2022. Der henstilles til at hver enkelt forslagsstiller maksimalt sender 3 gennemarbejdede forslag ind. Du kan rekvirere et skema til indsendelse af evt. forslag på LAP’s sekretariat. (Husk at landsmødet har begrænset tid til behandling af forslag. Du opfordres derfor til at holde forslag enkelt og klart)
6) Vedtagelse af handlingsprogram 2022 – 2023
7) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
8) Godkendelse af budget for det kommende år
9) Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelse
10) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant
11) Eventuelt.

Deltagelse i landsmødet er gratis for foreningens medlemmer.
Ønsker du ophold på Hotel Svendborg, forplejning m.v. koster det 300 kr. (opkræves senere).
Vær opmærksom på, at der ikke må ryges på værelserne, og at overtrædelse vil medføre erstatningskrav over for den enkelte fra Hotel Svendborg.

Nærmere vedrørende tidspunkter m.v. — se vedlagte foreløbige program.
OBS: Vi gør opmærksom på, at der ikke må medbringes dyr i salen under landsmødet.

Efter indsendelse af vedlagte tilmelding vil du modtage bekræftelse på din deltagelse og evt. opkrævning af gebyr for overnatning. Efterfølgende fremsendes landsmødemappe med endeligt program og diverse bilag. Tilmelding er åben fra 21. marts 2022.

Husk at kontingent for år 2022 skal være betalt for at få adgang til landsmødet!

Med venlig hilsen
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Program Landsmøde 2022 (foreløbigt)

Tilmelding til Landsmøde 2022

Fundamentet smuldrer!

Brugere, pårørende og ansatte i fælles opråb: Lad ikke fundamentet smuldre under psykiatrien

38 organisationer på tværs af psykiatrien kalder på politisk handling for at rette op på en psykiatri på et smuldrende fundament. Event skal sætte fokus på problemerne og sprede budskabet.

”Det er nu, politikerne skal beslutte, hvordan vi skaber en psykiatri, vi kan være bekendt. For fundamentet smuldrer under de mange tusinde, der har brug for psykiatrien, men som ikke får den nødvendige hjælp.”

Det er budskabet fra de 38 organisationer i PsykiatriAlliancen, som står bag en spektakulær event på Thorvaldsens Plads fra 8. februar til 12. februar.

”Vi kræver handling nu, hvor Folketinget snart begynder forhandlingerne om en tiårsplan for psykiatrien. Politikerne må finde sammen om at skabe en psykiatri, vi kan være bekendt. Ellers svigter vi de mange tusinder, der har en psykisk sygdom og som i dag ikke får den hjælp, de har brug for. Det gør ondt på dem, der har brug for psykiatrien. Og som samfund har vi ikke råd til at svigte dem. Når fundamentet under psykiatrien smuldrer, smuldrer fundamentet under vores samfund,” siger PsykiatriAlliancens talsperson Mads Engholm.

Eventen foregår, mens vi venter på, at regeringen kommer med et forhandlingsudspil ud fra de mange anbefalinger til en samlet psykiatriplan, Sundheds- og Socialstyrelserne præsenterede i januar.

Det er ikke småændringer, der skal til, hvis vi skal løse de problemer, styrelserne peger på: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser lever op til 15-20 år kortere end andre. Den mentale sundhed er faldende i Danmark. Op til hver anden dansker vil få en psykisk lidelse i løbet af livet. Og et ud af syv børn og unge får en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år.

”Styrelsernes anbefalinger viser, at det er alvor. Det koster de mennesker, der rammes af psykisk sygdom, helt urimelig dyrt, når vi ikke kan give dem den behandling og hjælp, de har brug for. Og når sygdommen sparker benene væk under din uddannelse, dit arbejde, din sundhed eller dit familieliv, så ender det også med at koste hele samfundet dyrt.”

“Men lyset her i det kolde februarmørke er, at vi faktisk ved rigtig meget om, hvordan vi kan skabe en psykiatri, vi kan være bekendt. De store linjer står i det PsykiatriLøftet, alle organisationerne i PsykiatriAlliancen plus et par håndfulde mere, har skrevet under på,” siger Mads Engholm.

Eventet foregår på Thorvaldsens Plads ved siden af Christiansborg. Fra tirsdag den 8. februar til lørdag 12. februar, hvor du gratis og uden tidsbestilling kan blive fotograferet på det smuldrende fundament, og så dele dit billede på sociale medier. På den måde viser du din støtte til kravet om en psykiatri, vi kan være bekendt.

”Det er nu, vi har brug for tydelig støtte fra alle, der også vil have en psykiatri, vi kan være bekendt. Så vi håber på at så mange som muligt vil sin støtte til dem, der står på kanten af det smuldrende fundament ved at deltage i eventen og dele budskabet”, siger Mads Engholm.

Følg med og læs mere om eventen her

Hvad:

  • Selve eventen er et stort 3D-billede af et stort hul i jorden. Der er små områder med smuldrende fundamenter, som man kan stille sig på.
  • Der er opstillet en lille bygning, hvor der er en computer og et kamera, man selv kan betjene. Det hele er supernemt og lige til at gå til.
  • Når du vil tage dit billede, så registrerer du dig bare på computeren (der er naturligvis håndsprit til stede), og så stiller du dig på din udvalgte plads.
  • Billedet bliver sendt til din registrerede mailadresse – og derfra kan du dele det på Facebook og opfordre dine venner til også at være med.

Hvor:

  • På Thorvaldsens Plads ved siden af Christiansborg

Hvornår:

  • 8. februar til 12. februar

Vi ses på Thorvaldsens Plads – hvor der på samme tid og sted er Copenhagen Light Festival, så du kan se lyset sammen med vores event.

Find eventen på Facebook

Faglige anbefalingerne til en 10 års plan

Baggrund
En bred fælles erkendelse af at den nuværende psykiatri ikke fungerer som den bør
– Politisk
– Fagligt
– Bruger- og pårørende organisationer
(mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten):
Løfte psykiatrien En ny regering vil invitere til forhandlinger med henblik på at indgå en aftale om en 10-års plan for
psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge
gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom samt med følgende prioriteter:
o Forebyggelse af psykisk sårbarhed.
o En større forebyggende indsats og flere tværgående behandlingstilbud.
o Flere sengepladser i psykiatrien.
o En udvidelse af den eksisterende ordning for gratis psykologhjælp, så den omfatter 6-24-årige.

Hovedafsender:
Sundhedsstyrelsen – i et samarbejde med Socialstyrelsen.
– Med en stor faglig følgegruppe
Hvad kendetegner en styrelse?
• Præget af mange faglige specialister
• Udfører myndighedsopgaver
• Politisk ’uafhængige’
Modsat ministerier og departementer: generalister og betjener minister og regering mere direkte.

Sundhedsstyrelsen
Hører under sundhedsministeriet
Den øverste sundhedsmyndighed i Danmark
De primære opgaver er, at:
– Fremme borgernes sundhed gennem forebyggelse
– Planlægge strukturen for sundhedsvæsnet
– Fastlægge regler for uddannelsen af speciallæger og andet sundhedspersonale
– Varetage samtlige myndighedsopgaver vedrørende strålebeskyttelse
– Have ansvaret for sundhedsberedskabet i Danmark
– Sikre sammenhæng mellem sundheds- og socialfaglige indsatser for ældre
Socialstyrelsen hører under Social- og Ældreministeriet
De primære opgaver er, at:
– Styrke vidensgrundlaget på det sociale område
– Formidle viden og anbefalinger på det sociale område
– Understøtte forandring i praksis på det sociale område
– Socialfaglig rådgiver for kommuner, regioner og borgere
– Overvåge det sociale område og den sociale indsats i Danmark

Faglige anbefalingerne til en 10 års plan
Massiv udfordring
− Særligt børn og unge har dårlig mental sundhed
− Psykiske lidelser = 25% af sygdomsbyrden
− Ca. 1 ud af 2 får selv psykisk lidelse i et livsforløb, og alle har det i familien
− Mennesker med svær psykiske lidelse lever 15- 20 år kortere
– Fortsat stigning i tvang
Kilde: Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen – Vicedirektør Helene Probst, Sundhedsstyrelsen

Faglige anbefalingerne til en 10 års plan
Hovedproblemer
• Utilstrækkelig tilgængelighed, kapacitet og sammenhæng
• Utilstrækkelig kvalitet og tværfaglighed i de eksisterende tilbud
• Utilstrækkelige forebyggende og tidlige indsatser
• Stigmatisering, manglende prioritering og ligestilling
• Utilstrækkelig forskning, faglig udvikling og manglende prestige
Kilde: Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen – Vicedirektør Helene Probst, Sundhedsstyrelsen

Faglige anbefalingerne til en 10 års plan
Grundlæggende forudsætninger
• Et gradvist, strategisk og langsigtet kapacitetsløft for at imødekomme behovet for indsatser og behandling, herunder
bl.a. flere medarbejdere på tværs af både sociale og sundhedsfaglige indsatser
• Bedre rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere på tværs af faggrupper samt kompetenceløft
• Mere fleksibel opgavevaretagelse
• En tydeligere ansvarsfordeling i opgaveløsningen og bedre sammenhæng på tværs af sektorer
(Kilde: Sundhedsstyrelsen, faglige anbefalinger s. 10)

Faglige anbefalingerne til en 10 års plan
Faglige mål for den samlede indsats til børn, unge og voksne
• Den mentale sundhed for børn og unge er forbedret
• Mennesker med psykiske lidelser lever længere liv med mindre sygdom
• Mennesker med psykiske lidelser bliver i højere grad inkluderet og accepteret i samfundet
• Mennesker med psykiske lidelser fastholdes i job, skole og uddannelse samt tager oftere en uddannelse og får et job
• Børn, unge og voksne med tidlige tegn på eller i risiko for at få psykiske lidelser modtager en tidlig, forebyggende indsats
• Børn, unge og voksne med psykiske lidelser oplever høj kvalitet, omsorg, inddragelse og sammenhæng i indsatsen
• Børn, unge og voksne med psykiske lidelser udsættes for mindre tvang og magtanvendelse
• Mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug får en mere sammenhængende og effektiv behandling og flere
lykkes med ophør af misbrug
• Færre mennesker med psykiske lidelser får en behandlingsdom for kriminalitet
• Pårørende får oftere den støtte, de har behov for, og deres ressourcer bruges mere aktivt i indsatsen
(Kilde: Sundhedsstyrelsen, faglige anbefalinger s. 9)

Faglige anbefalingerne til en 10 års plan
10 temaer og 37 anbefalinger
• Lighed og afstigmatisering
• Viden, udvikling og stærke faglige miljøer
• Mental sundhedsfremme • Børn og unge
• Tidlige indsatser for voksne
• Udredning og behandling
• Retspsykiatri
• Socialpsykiatrien
• Sammenhæng
(Kilde: Sundhedsstyrelsen, faglige anbefalinger s. 14)

Faglige anbefalingerne til en 10 års plan
Prioriterede indsatser
– Det er anbefalingen at der startes her, da der er det mest akutte behov
1. Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel af ensartet høj kvalitet
2. Styrkede indsatser til mennesker med svær grad af psykisk lidelse
3. Afstigmatisering af psykisk lidelse
4. Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer
5. Forskning og udvikling
(Kilde: Sundhedsstyrelsen, faglige anbefalinger s. 13)

Faglige anbefalingerne til en 10 års plan
Proces
• Faglige anbefalinger: her er vi nu
• Regeringens udspil til en 10-års plan: – mulighed for høring?
• Forhandlinger i Folketinget – med alle partier
• Indgåelse af politisk forlig – med et alle partier / et flertal i Folketinget
• Forlig omsættes til ny lovgivning – offentlig høring
Det lange blik og ambitiøse priotering:
Kræver politisk vilje, oprioritering, vedvarende fokus og økonomi.
Væk fra ’pulje’ og projekt-tænkning og det understreges at det ikke blot kan plukkes lidt her og der i anbefalingerne.
Hvor og med hvad skal vi som Peer-netværk forsøger at påvirke indholdet?

LAP ønsker mere fokus på patienters selvbestemmelse i psykiatrien

13.01.2022

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, LAP ønsker mere fokus på patienternes selvbestemmelse og brugerstyring end der er lagt op til i Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en 10-årsplan ”Fremme af mental sundhed og indsatser med psykiske lidelser”

Foto: Tom Jul Pedersen

LAP mener, at flere mennesker med psykiske lidelser bør opleve hurtig hjælp, selvbestemmelse og sammenhæng i behandlingen. LAP lægger vægt på at blive mødt ligeværdigt og reelt at blive lyttet til.

De professionelle skal være patientens rådgivere – ikke formyndere.

I det faglige oplæg står: ”Udgangspunktet er, at alle indsatser skal ske i respekt for den enkeltes ønsker og valg”. Dette sker desværre ikke, da det stadig er psykiaterne der ultimativt bestemmer.

I LAP mener vi, at den regionale psykiatri og den sundhedsvidenskabelige tilgang fylder for meget i 10-årsplanen. Der er for lidt fokus på sociale indsatser og støtte i psykiatribrugerens hverdagsliv, hvor trivsel betyder, at man ikke er ensom, man får sund kost, får rørt kroppen, har en partner og mulighed for at stifte familie.

Psykisk lidelse og mental mistrivsel koster samfundet 110 mia. årligt

Trods denne store udgift prioriteres området kun med 600 mio. kr. årligt. Psykiatrien får ikke den opmærksomhed og prioritering, som sygdomsbyrden burde have. I Danmark koster psykisk lidelse og mental mistrivsel samfundet 110 mia. kr. årligt. Derfor ønsker LAP, at området får et økonomisk løft langt over de 600 mio. kr. årligt, som der tidligere har været nævnt. Især socialområdet og brugerforeninger bør få tilført et markant større økonomisk tilskud, fordi det er her psykiatribrugerne befinder sig størstedelen af livet – fremfor på psykiatrisk afdeling.

“Vores medlemmer i LAP ønsker flere små lokale væresteder i kommunerne. Det forebygger ensomhed, psykiske kriser, indlæggelser og behov for bo-tilbud/bo-støtter. Alt i alt er væresteder en billigere og bedre løsning end mere hospitals-psykiatri. LAP anbefaler også, at der oprettes langt flere sociale Akut-tilbud fordelt i hele landet, hvor man kan komme, når man er i psykisk krise.”, udtaler Lene Kristiansen, Landsledelsesmedlem i LAP.

LAP ønsker mere tværfaglige medarbejdergrupper i behandlingspsykiatrien. Væk fra den praksis, hvor psykiaterne er toppen af hierarkiet. Medarbejdere som selv har erfaring med psykisk lidelse – også kaldet peers – bør indtænkes i personalegruppen. Tværfaglighed virker i resten af sundhedsvæsnet, men endnu ikke i psykiatrien.

LAP er enig i, at psykiske og fysiske lidelser ligestilles, og at overdødelighed og selvmordsraten skal reduceres.

“LAP vil gerne afstigmatisere det at have psykisk lidelse. Vi er landets eneste forening, hvor alle har haft erfaring i psykiatrien, så vi ved alle på egen krop, hvad stigmatisering gør ved mennesker.”, slutter Steen Moestrup, medlem af forretningsudvalget i LAP.

For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – www.lap.dk – FU- og Landsledelsesmedlem Steen Moestrup – steen@lap.dk – 28 22 27 65
LAP – www.lap.dk – Landsledelsesmedlem Lene Kristiansen – kristiansenlene@yahoo.dk – 30 11 59 19
LAP – www.lap.dk – LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – lap@lap.dk – Tlf.: 66 19 45 11


Steen Moestrup

Foto: Tom Jul Pedersen

Lene Kristiansen

Foto: Tom Jul Pedersen

Stemningsbillede møde i psykiatriforum

Foto: Tom Jul Pedersen

Stemningsbillede psykiatriske klinikker

Foto: Tom Jul Pedersen

Stemningsbillede sengeafsnit 5

Foto: Tom Jul Pedersen

Stemningsbillede psykiatriske klinikker i Danmark