Referat af Landsmøde 2001

i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere fredag den 11. og lørdag den 12. maj 2001 på Kursuscenter Christiansminde, SvendborgDer deltog 79 medlemmer i landsmødet.

Medlem af formandskabet Karl Bach bød alle velkommen, inklusive to gæster fra Østrig, og orienterede om praktiske ting.

1. Valg af dirigenter og referent

Torsten Skjerne Dinesen og David Bonde Henriksen blev valgt som dirigenter, og Eva Hansen som medhjælper og referent. Jesper Sabro og Methe S. Pedersen fungerede som sekretariats¬medhjælpere.

David Bonde Henriksen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige ind¬varsling.

2. Valg af stemmetællere

Mårten Breum, Jens Meldgaard, Peter Hansen og Poul Bjergager blev valgt.

3. Landsledelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere. Derudover fik alle fra landsledelsen ordet for kort at fortælle om deres arbejde og oplevelser i LAP i året, der er gået.

Børge Rasmussen fandt forslaget om, at de enkelte lokalafdelinger skal knyttes tættere til LAP spændende, og understregede vigtigheden af ikke at svække det lokale arbejde.

Harald Brodin synes arbejdet i Landsledelsen har været meget konstruktivt. Han udtrykte til¬fredshed med foreningens politiske arbejde, men havde tvivl om organisationsstrukturen.

Hanne Wiingaard har været med i Bladgruppen og Fundraisinggruppen, og i arbejdet med ny folder. Har også deltaget i en masse konferencer. Arbejdet i landsledelsen er spændende, lærerigt og hårdt.

Ib Bak har lært meget nyt af at være i Landsledelsen. Er LAP’s repræsentant i Højskolen En bro til livet. Er med i projektet Selvhjælpsgrupper. Med i Fundraisinggruppen. Med i Alternativ¬gruppen. Er også med i arbejdet omkring ny folder.

Jytte Hasemann – har desværre været sygemeldt en del af perioden, men er med i Bivirknings¬gruppen og har deltaget i en del konferencer. Har fået mange henvendelser fra medlemmer og journalister. Har været glad for at være i Landsledelsen og formandskabet, det er spændende arbejde.

Erik Olsen – er også formand for FAP Storkøbenhavn. Har været i Formandskabet. Var bl.a. med i ministerielt udvalg for ny SKP- støtte- og kontaktperson – ordninger med godt resultat, man kan blive hørt hvis man indgår i en konstruktiv dialog. Spændende år.

Karl Bach: Deltagelse i Landsledelsen er hårdt arbejde, og man modtager meget kritik. Holdninger til os selv spiller ind, man skal vænne sig til, at det er medlemmerne, der selv driver denne forening. Opfordrer alle medlemmer til at lægge et stykke arbejde i foreningsarbejdet, f.eks. som Bjarne Skov Jensen, der fik en arbejdsgruppe op at stå via annoncering i Medlemsbladet. Vi er nået langt på 2 år, vi er med i mange sammenhænge som det fremgår af den skriftlige beretning. Økonomien fremover er lidt usikker, så hvis nogen ønsker at sponsere foreningen, kunne det overvejes selv at betale for sin rejse, dvs. undlade at bede om rejserefusion. Gå i kødet på jeres kommuner og amter og søg penge til foreningsarbejdet den vej.

Joy Dalhof har ønsket at gøre noget for psykiatrien. Derfor med til at danne LAP. Det har været lærerigt og spændende. Uddannet brugerlærer via SamfundSind. Med i teatergruppe. Er med i Alternativgruppen og med i projektet ang. selvhjælpsgrupper.

Lars Arredondo er med i Bivirkningsgruppen. Det er lykkedes at få mange behandlere i tale. Lars har haft mange kontakter til væresteder for at fortælle om LAP og skaffe medlemmer. Det kan betale sig at engagere sig.

Karin Lind har været med i ledelsen i 2 år. Det har været spændende, men hårdt og et stort an¬svar. Har været meget syg i år, men har været med til at starte et kooperativ i Svendborg. Har holdt foredrag for undervisere og behandlere i Fyns Amt. Den største glæde er at møde andre med sårbare sind.

Michael Krog har været med 1 år. Er journalist, redaktør på Outsideren og med i Bladgruppen. Opfordrer alle til at være aktive – deltage i grupperne – skriv til bladet – stil op til landsledelsen. Det giver en masse post fra sekretariatet, hvis det er post man savner. Kommentarer til beretningen:

Jørgen Rasmussen opfordrede alle til at efterkomme Karls forslag om ikke at bede om refusion for rejsegodtgørelse. Forslag om fremtidigt at lægge landsmødet ud på Internettet.

Mårten Breum syntes ikke at LAP arbejder hårdt nok på at gøre os kendt.

Thomas Steffensen påpegede at det ikke er så nemt at gøre folk interesserede.

Leah Kjær Joyce havde lært foreningen at kende tilfældigt, og spurgte om og hvordan vi rekla¬merer for os selv.

Karlo Hansen mener det er vigtigt at alle kan komme til orde i vores egne blade.

Lise Vestergård kommenterede Michaels indlæg om humor kontra alvor.

Mårten Breum påpegede, at det, at vi er psykiatribrugere, ikke gør det nemmere at arbejde sam¬men, men det gør det ikke mindre nødvendigt.

Thomas Steffensen Havde oplevet at presse nogle på et værested for hårdt for at gå ind i forenin¬gen.

Alfred Sloth Knudsen havde det lidt blandet med at have vundet kroferien ved at skaffe bare 4 nye medlemmer (det var nu 7 – Ref.). Opfordrede alle til at oplyse om os i alle sammenhænge.

Peder Hansen havde gode erfaringer med bl.a. hjælp til læserbreve fra journalister.

Karin Lind opfordrede til at vi tænker nye tanker i forbindelse med arbejdet for at gøre os mere kendt.

Jørgen Rasmussen syntes vi i LAP’s medlemsblad er godt dækket ind mht. at lade politikerne komme til orde.

Søren Langkilde oplyste at de i Frederiksborg Amt indenfor de to sidste uger havde fået 5 nye medlemmer, ved målrettet at besøge alle væresteder.

Karl Bach mente at vi mht. økonomien skal fortsætte med at søge at skaffe midler, men også skal være forberedt på, at vi måske har mindre til næste år end i år. Synes vi trods alt er nået langt på to år mht. at gøre os kendt. Der er kommet ca.70 nye enkeltmedlemmer siden nytår.

Thoridt Allermand kom med forslag om at oprette en PR-gruppe, så arbejdet med at skaffe nye medlemmer bliver mere struktureret.

Harald Brodin mindede om, at det også kan lade sig gøre at tale om LAP f.eks. under en indlæg¬gelse, både med patienter og ansatte.

Mårten Breum kom med forslag om en demonstration foran Christiansborg.

Birte B bakkede op om at oprette en PR-gruppe, og understregede vigtigheden af at vi får formidlet vores resultater, også på nogle mere visuelle måder.

Erik Olsen sagde ang. at lægge landsmødet ud på nettet, at det nok er for dyrt, men møderefera¬ter kan komme ind på vores hjemmeside. Støtter forslaget om en PR-gruppe, men det kræver at vi søger flere midler. Var uenig i ideen om en demonstration.

Leah Kjær Joyce ville gerne være med i en evt. PR-gruppe.

Alfred Sloth Knudsen synes LAP er blevet mere ”moden” og også ved at blive mere kendt.

Niels Erik Nielsen fortalte, at LAP stadig er ret ukendt i Sønderjylland. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Eva Hansen gennemgik regn¬skabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag

Forslag til ændring af vedtægter

Dirigenten fastslog, at vedtagelse af ændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Karl Bach oplyste at Landsledelsen forslag til vedtægtsændringer for en dels vedkommende var udarbejdet i samarbejde med Mårten Breum.

§2,stk.2 nyt stk. h: Støtte oprettelsen af arbejdspladser, der styres og/eller ejes af nuværende og tidligere psykiatribrugere.

§2,stk 2 nyt stk. i: Styrke nuværende og tidligere psykiatribrugeres rettigheder som ar¬bejdstagere og bevidstgøre psykiatribrugere om faglige rettigheder.

§3,nyt stk.4: Som kollektive medlemmer med status af grundforeninger optages regionale foreninger af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Individuelt medlemskab af lands¬foreningen er ensbetydende med individuelt medlemskab af den grundforening, der i hen¬hold til godkendelse af Landsledelsen dækker det geografiske område, hvor medlemmet har sin adresse (nuværende stk. 4 bliver stk.5, og stk.5 bliver stk.6) .

§3, stk.6 tilføjes: For medlemskab i landsforening og grundforeninger opkræves et samlet kontingent. Fordelingen af kontingentet mellem landsforening og grundforeningen beslut¬tes af landsmødet.

§4, stk. 3: der tilføjes: .. har betalt forfaldent kontingent. Kollektive medlemmer, der ikke er grundforeninger, har møde- og stemmeret. Denne begrænses dog…

§4, stk. 5: Sidste sætning ændres til 31. marts.

§6, stk. 1: der tilføjes: efterårets delegeretmøde. Dog kun i de amter, hvor LAP ikke er repræ¬senteret af en grundforening. Delegeretmøde… to repræsentanter for grundforeningerne i det enkelte amt og én repræsentant…

§10, stk. 1 og §11, stk. 1 tilføjes: to tredjedels flertal (af de gyldigt afgivne stemmer)

Efter en grundig debat vedrørende det tekniske, ændringsforslag vedr. §4, stk. 3 og konsekven¬serne af vedtagelsen af punkterne om FAP og LAP blev samtlige vedtægtsændringer vedtaget.

Øvrige forslag

Forslag fra Aase Trolle-Schultz og Bjarne Skov Jensen blev frafaldet.

Forslag fra Niels Mørup-Pedersen (ikke til stede). Disse forslag blev forkastet (nr. 2 er i forvejen indeholdt i LAP’s principprogram). Etablering af en fond kræver min. 300.000 kr. i disponibel kapital. Jan Andersen foreslog oprettelse af en arbejdsgruppe, der holder øje med fonde og lega¬ter – læg evt. oplysninger på hjemmesiden. Erik Olsen oplyste, at vi har en fundraisinggruppe der arbejder med sagen og vil tage forslaget op. Der findes standardblanketter, som vil blive ud¬sendt til FAP’erne i løbet af få uger.

Lars Malling foreslog, at Landsledelsen afholdt en sommerfest for at samle penge ind. Karl Bach oplyste, at der er søgt om tilskud til afholdelse af en sommerlejr for medlemmerne.

De 3 forslag fra Susanne og Keld Midtgaard blev frafaldet. Det blev præciseret, at FAP’erne gerne må modtage kontingent fra medlemmerne og sørge for videre forsendelse til LAP. Dog skal LAP’s indbetalingskort være eneste gyldige medlemsbevis.

6. Dannelse af arbejdsgrupper:

Der skal laves et oplæg til arbejdsplan for det kommende år, såfremt man ønsker gruppen videre¬ført frem til næste landsmøde. Se arbejdsgrupperne på bilag 1.

Tilbagemelding fra arbejdsgrupper

Medlemsbladet: (Mårten Breum)

Næste møde bliver den 6. juni i Odense. Bladet udkommer ultimo juni. Derefter afholdes et weekendmøde, for at lære hinanden bedre at kende og udvikle konceptet. Ideer om flere annon¬cører, faste annoncepriser, inddrage RUC til evaluering af bladet samt tackling af Mårtens af¬gang som teknisk redaktør. Gruppen videreføres.

Alternativ behandling: (Alfred Sloth Knudsen)

Brainstorming og meningsudveksling. Fastsættelse af procedure for de kommende to år. Tovhol¬der Ib Bak. Første år: Vidensopsamling – hvilken viden har gruppemedlemmerne, hvor kan vi finde nogen, der har et bud på fremtidens behandling, hvad ønsker psykiatribrugerne sig af alter¬nativ behandling. Samles i vidensbank (mappe). Sammensættes til mulige projekter. Andet år: Igangsætte det første projekt. Gruppen videreføres.

PR-gruppe: (Thoridt Allermand)

Ideer: Gå ud og mød mennesker – lav en video – lav en trøje med billede – lav en nål. Det nem¬meste er at gå ud og møde folk hvor de er – kortlægge stederne hvor LAP/FAP ikke er kendt i samarbejde med landsledelsen. OBS i TV er gratis, få lavet et indslag. Båndværkstedet er også en mulighed. Jette Nielsen er tovholder. Gruppen videreføres.

Arbejdsmarked, uddannelse og revalidering: (Holger Pedersen)

Snakkede mest om flex- og skånejobs, men lovgivningen bliver ændret, så man afventer dens ikrafttræden. Andre punkter: kontakt med fagbevægelsen mhp at udarbejde regler for arbejds¬plads- og uddannelsesfastholdelse. Bakker op om den ny §2, stk. h og i. Gruppen videreføres.

Førtidspensionsreformen: (Bjarne Skov Jensen)

3 punkter:

 1. følge de mange flexjobbere kritisk og kontrollere, at deres rettigheder bliver tilgo¬deset,
 2. følge nøje tilblivelsen af cirkulærer og bekendtgørelser indenfor den nye førtidspensi¬onsreform, og
 3. fremme organiseringen af flexjobbere og psykiatribrugere.

Vi sætter et lille stykke i Medlemsbladet for at få flere gruppemedlemmer. Gruppen videreføres.

Bivirkningsgruppen: (Søren Langkilde)

Diskuteret psykofarmakas virkning på bl.a. fedme og vil skrive til Sundhedsministeren og Læ¬gemiddelstyrelsen om dette emne. Vi vil skrive i lokale aviser med egne historier om bivirknin¬ger. Der er udarbejdet en beskrivelse (vedlagt referatet). Gruppen videreføres.

Selvbestemmelse og patientrettigheder: (Jytte Hasemann)

 1. Færdiggørelse af psykiatrisk livstestamente/forhåndserklæring
 2. Informative artikler om patientrettigheder etc. til medlemsblad og aviser
 3. Et opgør med umyndiggørelse og anvise veje til selvbestemmelse.
 4. Hvordan påvirker vi det psykiatriske behandlingssystem, så man undgår umyndiggørelse (bisiddere, selvhjælpsgrupper etc.).
 5. Intet om os uden os-princippet.

Herefter redegjorde Erik Olsen for den finske model, hvor man ikke taler om klienten, uden at han/hun er til stede. Alle, der har et forhold til brugeren, samles på ét sted. Erik Olsen lovede at skrive en artikel om den finske model til Medlemsbladet. Gruppen videreføres.

FAP som grundorganisation: (Susanne Midtgaard)

 1. Afholde en generalforsamling
 2. Vælge formand, næstformand, kasserer og sekretær
 3. Få en girokonto
 4. Søge §115 midler, amt og kommune
 5. Vedtage: Hvad skal vi nå det kommende år
 6. Værktøj – hvordan skal en ansøgning se ud
 7. Et ordentligt regnskab
 8. Iagttage det faktiske behov blandt brugerne, fx socialt samvær, samt det politiske arbejde i dialogforum, socialudvalg, handicapudvalg

Ansøgning om §115 midler:

Stil kommunens/amtets ansvarlige person

Ansøgningen stiles mod socialt arbejde og ønskerne som brugerne har – kort og præcist

Evt. kurser i oprettelse af FAP afdelinger

Keld og Jan udarbejder folder med oplysningerne.

Gruppen er afsluttet.

Erfaringsudvekslinger: (Thomas Steffensen)

Godt møde. LAP mangler penge, man diskuterede om at sætte annoncer i aviserne vedr. testa¬mentering af dødsboer til LAP. Danske foreninger rundt omkring i verden kan kontaktes (velha¬vende udenlandsdanskere). Gruppen diskuterede også vold på hospitaler. Hvor er indvandrerne i vores forening?

Gruppen er afsluttet.

Sindssyg i egen bolig: Gruppen blev ikke til noget.

Forslag til handlingsplan: (Karl Bach)

Frem til næste landsmøde vil vi i LAP arbejde med:

Politisk:

På landsplan og lokalt skabe opmærksomhed om foreningens synspunkter, som de er formuleret i vores principprogram ved at:

 • være på banen i offentligheden når aktuelle emner, der berører vores medlemmers livssitua¬tion og muligheder, debatteres
 • selv være med til at sætte dagsordenen i den offentlige debat ved et målrettet arbejde i for¬hold til medier og offentlighed
 • tage direkte kontakt til politikere og andre beslutningstagere om vores mærkesager, fx ved at arrangere og invitere til høringer
 • etablere netværk mellem initiativer, der vil skabe alternative behandlings- og hjælpemulighe¬der, og aktivt støtte gode kræfter på området

Organisatorisk:

Udvikle og styrke medlemsarbejdet og medlemsfundamentet i LAP og i LAP’s grundforeninger, ved hjælp af:

 • fremtidsværksteder for medlemmer i de enkelte amter
 • organisering af selvhjælpsnetværk
 • kursus- og træningsmuligheder for medlemmerne
 • et idekatalog der kan inspirere det lokale arbejde
 • løbende medlemshvervning
 • sikre foreningens kortsigtede og langsigtede økonomi ved at?søge midler fra Tips- og lottopuljer
 • søge private sponsorer
 • opnå skattefradragsmuligheder i forbindelse med gaver til foreningen
 • undersøge mulighederne for og så vidt muligt gennemføre en landsindsamling

Bemærkninger:

Søren Langkilde – kurser for medlemmer er der ikke sket noget med sidste år?

Børge Rasmussen – medlemmernes livssituation – husk bosituationen

Paul Bjergager – sommerlejr foreslået sidste år er ikke blevet til noget – skal med i år

Karl Bach – som medlem af landsledelsen ved Paul Bjergager, at der er søgt om midler, og at der ikke er kommet svar endnu. I øvrigt var Paul Bjergager selv tovholder på ideen.

Karin Lind: Landsledelsen har delegeret opgaven med sommerlejr til Paul Bjergager.

Harald Brodin: Der skal ikke afholdes sommerlejr, opprioriter landsmødet.

Handlingsplanen blev herefter vedtaget.

Udtalelser fra landsmødet

Der blev lavet to udtalelser, den nye landsledelse vil gerne have mandat til at tilrette udtalelserne sprogligt. Udtalelsen vedr. medicinfri afdelinger egner sig bedst til Medlemsbladet. Forsamlin¬gen tilsluttede sig, at Landsledelsen arbejder videre med udtalelserne.

7. Fastsættelse af kontingent for år 2002

Karl Bach: Foreslår 125 (75 kr. til LAP, 50 til FAP)

Jan Andersen: Støtter Karls forslag, men hvad skal de kollektive betale?

Karl Bach: Foreslår at det følges ad, således kollektive medlemmer fra 2002 betaler kr. 125 pr. påbegyndt 35 medlemmer.

Alfred Sloth Knudsen: Nørremarken betaler pt. 300 kr. om året, det er ikke så væsentligt. Støtter Karl Bachs forslag, men vi kunne da godt gå højere op.

Thomas Steffensen: Foreslår 150 eller 175 kr.

Keld Midtgaard: Foreslår 100 kr. – det er svært at skaffe medlemmer.

Karl Bach: Når man fremsætter forslag skal man nævne fordelingen mellem LAP og FAP. At betale mere – det står jo alle frit for. I den nye folder bliver der en rubrik til gaver.

Erik Olsen: Der er en klar sammenhæng mellem højt kontingent og manglende medlemmer. Giv bidrag, hvis I har penge til det.

Alfred Sloth Knudsen: Det er ikke kontingentets størrelse, der betinger om man kan få med¬lemmer. Sæt det dog op til 200 kr.

Paul Bjergager: Må ikke være over 100 kr. – det er dyrt for medlemmer.

Mårten Breum: Foreslår 100 kr. – LAP’s medlemmer bliver indregnet i FAP, så den enkelte FAP mister ikke meget. Skaf FAP-penge andre steder fra (amter og kommuner).

Kontingentet fastsattes til kr. 125 årligt, heraf kr. 75 til LAP og kr. 50 til FAP. (Findes der ikke en FAP i amtet, går hele kontingentet til LAP).

8. Godkendelse af budget for år 2002

Karl Bach forelagde budget for året 2002. Der er to kolonner: KAN-TAL som er baseret på de indtægter, vi pt. ved vi har, og ØNSKE-TAL som er baseret på de indtægter vi arbejder på at få.

De 800.000 vi hidtil har fået årligt fra Socialministeriet, bortfalder pr. 31.12.2001. Vi har fået løfte om et tilskud på 500.000 i år 2002 og 300.000 i år 2003. Kriterier for modtagelse af tilskud fra Tips og Lottopuljen opfylder vi ikke endnu, og selvom vi gjorde ville beløbet ikke være sær¬ligt stort.

Bemærkninger til budgettet:

Søren Langkilde: Hvad med projektmidler i EU?

Peder Hansen: Støtte fra medicinindustrien – hvorfor ikke? Det er en gammeldags holdning.

Erik Olsen: Projektmidler er lette at få, men ikke til driften af foreningen. Projekter er også me¬get arbejdskrævende. Angående medicinindustrien – der er ikke mange foreninger, der modtager støtte den vej – det er ødelæggende for troværdigheden.

Alfred Sloth Knudsen: Realistisk budget, men vi går ned i indtægt. Landsmøde 2002 er budgette¬ret med 40.000. Foreslår afholdelse i spejderlejre (fx Sletten ved Silkeborg).

Karl Bach: Der kan holdes et endagsmøde med deltagerbetaling. Valget står mellem et dyrere landsmøde, eller et fortsat bemandet sekretariat. Men søg selv midler i kommunerne og amterne til deltagelse i møder.

Susanne Midtgård: Posten som heltidsansat er for dyr, anbefaler en halvdagsansat og brug af brugere i skånejob. Konkret forslag: Flyt 100.000 fra lønnen til sekretariatslederen og over til landsmødekontoen.

Ib Bak: Lad os se, om den nye landsledelsen har kræfter til at overtage nogle administrative op¬gaver, så der kan spares.

Thoridt Allermand: Fraråder på det kraftigste at stemme for forslaget, vi kan ikke undvære en fuldtidssekretær. Vi ønsker at blive større, så der skal ikke skæres ned.

Karin Lind: Vi sparer os ihjel. Ingen forestiller sig, hvor stort et arbejde administrationen er. Eva har via arbejdet for WNUSP skaffet penge til foreningen, så vi har kunnet ansætte en i skånejob.

Erik Olsen: Vi kan ikke fjerne 100.000 fra Evas løn, uden at blive nødt til at ansætte en anden person. Eva er en stor hjælp for formandskabet, arbejdet kunne ikke gøres uden. Minimum er 1 fuldtidsansat, vi har faktisk brug for mere.

Alfred Sloth Knudsen: Klap lige hesten – undlad diskussioner om løn til personer, der er til stede. Eva har mere end rigeligt at gøre. Man får god service og lynhurtige svar, kvalificeret hjælp. Vi skal have vores bastioner: Sekretariatet og landsmødet. De to vigtigste ting.

Torsten Skjerne Dinesen: LAP kan vanskeligt drives uden en person som Eva, der arbejder for 1½. Kan ikke erstattes af frivillige. Principielt må man ikke spare på centrale punkter, selvom økonomien er dårligt. Tværtimod skal der foretages en offensiv. Grundlaget for virksomheden er sekretariatet.

Niels Peter Mosegaard: Hvem i landsledelsen kan overtage administrative opgaver? Hvis de 100.000 kan skaffes via andet arbejde (som for WNUSP) kan forslaget tages seriøst, ellers ikke.

Henrik Hellesøe: 10 års erfaring i FAP Århus. Har haft administrationen. Det er meget vigtigt at LAP har en central administrator.

Bjarne Skov Jensen: Det er vigtigt med en stabil arbejdskraft. Vi er under opbygning. Eva gør sit arbejde godt, har opbygget meget erfaring og et kontaktnet. Vi smider ikke guldæg væk.

Hanne Wiingaard: Man skal ikke undervurdere de administrative opgaver. Foreningen kan ikke overleve og få et ordentligt ansigt udadtil uden Eva.

Michael P. Krog: Det ville være selvmord at skære ned. Tværtimod har vi brug for flere Eva’er. I stedet skal vi nok være bedre til at finde penge. Brug e-mail i højere grad for at spare porto.

Børge Rasmussen: Eva er ganske fortræffelig, tænk også på det psykiske arbejdsmiljø. Fuld¬stændig uundværlig.

Birte B: Landsmødeforhold er usædvanlig luksuriøse. Vi må kunne gøre det billigere. Forslaget fra Susanne Midtgaard om at flytte 100.000 fra løn- til mødekonto blev forkastet. Budgettet blev herefter godkendt.

9. Valg af landsledelse

Der blev afgivet 62 stemmer. Landsledelsen ser frem til næste landsmøde således ud:

Alfred Sloth Knudsen (nyvalgt)

Birte B (nyvalgt)

Bjarne Skov Jensen (nyvalgt)

Erik Olsen (genvalgt)

Hanne Wiingaard

Ib Bak

John Staldgaard

Jytte Hasemann

Karl Bach (genvalgt)

Leah Kjær Joyce (nyvalgt)

Michael P. Krog

Paul Bjergager

Tom Niels Jensen (nyvalgt)

Suppleanter frem til næste landsmøde:

1. Holger Pedersen

2. Harald Brodin

3. Niels Erik Nielsen

4. Niels Peter Mosegaard

5. Børge Rasmussen

10. Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt. Claus Rostgaard Ewald blev genvalgt som intern kritisk revisor og Steen Moestrup som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Aase Trolle-Schultz rettede en varm tak til de afgående landsledelsesmedlemmer, Joy Dalhof, Karin Lind og Lars Arredondo.

Karin Lind takkede og opfordrede alle til at passe godt på det skib, vi fik sat i søen.

Ib Bak ønskede at gøre lidt reklame for Højskolen – En bro til livet. Det er et stort arbejde at sidde i højskolens bestyrelse, men spændende. Selvhjælpsprojektet: Meld jer til.

Lars Strange: Anbefaler Højskolen på det varmeste. Har haft et supergodt ophold.

Karl Bach: Takkede dirigenterne for god mødeledelse. Tak til hjælperne (Eva, Methe og Jesper). Velkommen til de nye landsledelsesmedlemmer, og en stor tak til de afgående, inklusive Joan Remil og Børge Rasmussen.

David Bonde Henriksen takkede på dirigenternes vegne for god ro og orden.

Valg af delegerede til delegeretmødet:

Storstrøms Amt Maria Borggård og Hanne Wiingaard

Ribe Amt Anker Schack Hansen

Sønderjyllands Amt Niels Erik Nielsen

Nordjylland, Vestsjælland og Bornholm udpegede ingen delegerede.

I de øvrige amter findes der grundforeninger.

BILAG 1

Udtalelse fra landsmødet og handlingsplan:

Karl Bach

David Bonde Henriksen

Torsten Skjerne Dinesen

Bivirkninger:

Lars Arredondo

Frits Jensen

Lars Brams

Niels Udbye

Søren Langkilde

Selvbestemmelse og patientrettigheder:

Niels E. Nielsen

Inge Frost

Jytte Hasemann

Erik Olsen

Anker S. Hansen

Sindssyg i egen bolig:

Jesper K. Jensen

Børge Rasmussen

Susanne Andersen

Ib Bak

Medlemsbladet:

Lise Vestergaard

Mårten Breum

Aase Trolle-Schultz

Erik Olsen

Jens Mølgaard

Hanne Wiingaard

Alternativ behandling:

Birte Kristoffersen

Alfred Sloth Knudsen

Tom Niels Jensen

Joy Dalhof

Søren Brøndal Mørck

Maria Borggård

Per Selmer

Førtidspensionsreformen:

Peder Hansen

Bjarne Skov Jensen

Birthe Thomasen

Lars Larsen

Lisbeth Nielsen

Arbejdsmarked, uddannelse og revalide¬ring:

Holger Pedersen

Niels Peter Mosegaard

Lars Strange

Erik Asger Pedersen

Berit Svendsen

Idekatalog for det lokale arbejde i FAP’erne:

Paul Bjergager

Birgith Schmøde

Susanne Midtgaard

Keld Midtgaard

Klavs Rune Hansen

Paul Schmøde

Jan Andersen

Jacob R.Ø. Petersen

Gruppe til udveksling af erfaringer:

Jørgen Maltha Rasmussen

Benedicte Jørgensen

Louise Balslev

Emil H. Lorenzen

Thomas Steffensen

Minna Holm Nielsen

PR-Gruppe:

Birte B

Jette Nielsen

Henrik Hellesøe

Harald Brodin

Thoridt Allermand

Leah Joyce Kjær

Erik Bøje Allermand

Karin Lind

Bemærk:Efter landsmødet er John Staldgaard gået ud, og Holger Pedersen kommet ind.