Medlemsbladet nr. 2 2018

Pudsig psyke

Der har i mange år været talrige forsøg på at finde et mindre tarveligt, stigmatigserende og diskriminerende begreb for psykisk sygdom. Begrebet er nu fundet! Har man en tendens til at være lidt krøllet, eller krølle sammen på 1. etage? Fortvivl ej, for så har man bare en; pudsig psyke. Mennesker med en sindssygdom kan altså fremover, kalde sig et menneske med en pudsig psyke. Det var da pudsigt, ikke?

Referat fra Landsmøde 2018

Referat af LAP’s landsmøde 2018
Hotel Svendborg 14. – 15. april

Godkendt af dirigenterne Allan Ohms og Benny Lihme

Første dag

Indledning og velkomst

Inger-Liss Christoffersen byder velkommen til LAP’s 19. landsmøde og opfordrer til, at alle rejser sig, mens foreningens fane bæres ind af Jan Stig Andersen. Der holdes et minuts stilhed for de døde i psykiatrien.

Inger-Liss Christoffersen fortæller om LAP´s kommende 20 års jubilæum, om betydelige hændelser fra det forgangne LAP år og om arbejdet i LAP´s landsledelse. Hun fortæller også, at antidepressiver faktisk virker, modsat, hvad der ellers har været fremme i medierne. Afslutningsvis nævner hun for forsamlingen, at deltagerne på Landsmødet kan gøre en forskel ved at rekruttere nye medlemmer til foreningen.

Nils H. Andersen overrækker den eksterne LAP- pris til Anders Ejbye- Ernst. Anders Ejbye- Ernst får LAP- prisen 2018 for sit arbejde med at synliggøre problemerne i psykiatrien, via sin omfattende artikel i magasinet Zetland. Årets prismodtager siger tak, og fortæller, at han har tænkt på brugernes opfattelse af artiklen, og takker også ansatte for deres frygtløshed ved at stå frem og påvise problemer i psykiatrien.

Politikeren Peder Hvelplund, som var den eksterne oplægsholder på Landsmødet, fortæller med udgangspunkt i velfærdsstaten om udviklingen i psykiatrien. I sit oplæg siger han også tak for, at han har fået plads til at tale på Landsmødet. Der henvises også til kopi af Peder Hvelplunds oplæg.

Årets interne LAP-pris gik til Glenn Borgen Hansson for hans arbejde med at etablere en retspsykiatrisk forening. Hanne Wiingaard afgiver herefter en række praktiske oplysninger, og nævner at det er vigtigt, at alle præsenterer sig og taler tydeligt i mikrofonerne.

Derefter konstaterer dirigent Allan Ohms, at landsmødet er lovligt indkaldt. Landsmødet afvikles herefter med en enkelt ændring i forhold til den udsendte dagsorden.

Landsledelsen har ekskluderet en person fra LAP. Denne eksklusion ønskede pågældende forelagt landsmødet, hvilket skete. Dirigent Allan Ohms redegjorde for, at der er tale om en eksklusion og den skal ifølge vedtægterne tages op på landsmødet, hvis den ekskluderede ønsker sagen behandlet. Som det første punkt på landsmødet blev sagen behandlet.

Efter gennemgang, spørgsmål og svar blev beslutningen sat til skriftlig afstemning, og det blev med et klart flertal vedtaget at fastholde og stadfæste landsledelsens beslutning om eksklusion.

Efter behandling af dette punkt afvikles landsmødet ud fra den udsendte dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere

Følgende deltagere foreslås og vælges som stemmetællere:

Lau Jeppesen, Arne Jensen, Preben Meilvang og Herluf Dalhof

 1. Valg af dirigenter og referent

Benny Lihme og Allan Ohms foreslås og vælges som dirigenter.

Jakob B. Petersen foreslås og vælges til referent.

I alt 88 stemmeberettigede individuelle medlemmer deltog i hele eller dele af landsmødet.

Herefter er der oplæg ved Jytte Rasmussen, Stop-Op, Nysted.

Jytte Rasmussen fortæller om, hvordan Stop-Op, Nysted er opstået, og fortæller meget positivt om, hvordan de lokale arbejder hårdt for at drive stedet. Der henvises også til kopi af Jytte Rasmussens oplæg.
Udover lokale brugeres arbejde, nævnes også lokalkonsulents Arne Jensens bidrag til opstarten. Arne fortæller om partnerskabsaftalen mellem kommuner, partnere og Atriumfonden, som har gjort samarbejdet lettere.

Et af spørgsmålene til Jytte handler om, hvorfor det fungerer godt hos Stop-Op, Nysted, hvorimod der andre steder er udfordringer. Jytte Rasmussen fortæller, at der tages hensyn til hinanden, og der er fire personer til at afløse, hvis en melder fra. Man har også en Facebook-gruppe og det fungerer godt.

Bo Steen Jensen fortæller, at ideen om at lave en instruktionsbog til det lokale arbejde kommer ind i årets handlingsprogram.

Efter pausen.

LAP´s nye webmaster Stefan Tofte præsenterer LAP´s ny hjemmeside. Efterfølgende siger en landsmødedeltager tak for de fine ord, og læser et citat op fra medlemsbladet, som handler om LAP, og om hvordan vi i fællesskab skaber fremdrift for foreningen.

Bo Steen Jensen introducerer arbejdet med handlingsprogrammet og efterlyser deltagere til en redaktionsgruppe.

Der nedsættes herefter en redaktionsgruppe til arbejdet med handlingsprogrammet.

Herefter præsenteres den nuværende Landsledelse, og dirigent Allan Ohms nævner herefter, at valg til Landsledelsens foregår søndag. Man kan skrive sig på en liste, hvis man ønsker at stille op.

Der spørges til arbejdet i LL, og det fortælles at der er møde kl. 11.00-17.00 hver måned, og der er en del læsestof forud for møderne.

Michael P. Krog orienterer derefter om, at der resten af eftermiddagen udenfor mødelokalet er mulighed for at annoncere nye arbejdsgrupper. Landsmødedeltagere kan skrive sig på, hvis man ønsker at indgå i eksisterende arbejdsgrupper.

Tom Jul Pedersen gør opmærksom på, at der ikke kan komme flere end 9 i en arbejdsgruppe. Andrea Hermansen fortæller, at man kan lave sin egen gruppe, hvis der er flere landsmødedeltagere, som har interesse for samme emner.

Der er et ønske fra salen om at hjemmesiden revideres, og ikke-aktive arbejdsgrupper fjernes. Dette vil være en opgave for den ny webmaster.

Forsamlingen oplyses om, at en lukket gruppe betyder, at man kan spørge om man kan komme med. På denne måde får gruppen lejlighed til at overveje, om man kan udvide gruppen, inden der evt. sker en optagelse i gruppen.

 1. Landsledelsens beretning

Før behandlingen af landsledelsens beretning præsenterer landsledelsen sig over for forsamlingen.

Kommentarer og spørgsmål til beretningen: Der spørges til LAP’s repræsentation i lokale handicapråd. Hertil fortæller Steen Moestrup, at Sind har pladser i handicaprådene, og LAP kunne bedre få pladser, hvis vi fx var med i Danske Handicaporganisationer.

Jan Stig Andersen spørger hvorfor 2- dages mødet i LL ikke blev afholdt. LL svarer, at der blev afholdt et to-dages møde i LL.

Beretningen sættes herefter til afstemning og vedtages med overvældende flertal.

Anden dag

 1. Behandling af indkomne forslag

Forslag nr. 1 stillet Andrea Hermansen og Jørn Bæk

Andrea og Jørn præsenterer forslaget:
Tilbud på kommunikations- og trivselsudviklingsforløb for Landsledelsen i Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LAP.

Baggrund, metode og målsætning
LAP ønsker at styrke Landsledelsen, således at der udvikles en mere professionel kultur, hvor medlemmerne i praksis bruger hinandens styrker i stedet for at bruge energi på unødige konflikter og uoverensstemmelser.

Alle kan have brug for vejledning når det gælder udfordringer vedrørende sig selv og sit arbejde, og på den baggrund er Center for Konfliktforebyggelse blevet bedt om et forslag til hvordan Landsledelsens nye og gamle medlemmer kan sikres ordentlige rammer for samarbejdet, så det psykiske arbejds- og samarbejdsmiljø bliver styrket.

Begrundelse:
En organisation der er baseret på frivilligt arbejde, og hvis hovedopgave er at fremme psykiatribrugeres interesser, bør have en kultur hvor man behandler hinanden ordentligt og respektfuldt, både til møder og generelt. Målet er at landsledelsen får et bedre samarbejde, større arbejdsglæde og bliver bedre til at nå fælles resultater. Landsledelsens interesseområder, personligheder og erfaringer skal bruges på en måde, så arbejdet i højere grad er rettet mod at opnå bedre vilkår for LAP’s medlemmer og målsætninger.

Arbejdskultur er ikke noget der lige kan forandres, den hænger i væggene eller tapetet, og derfor er det vigtigt og væsentligt, at Landsledelsen sørger for at ”aben ikke flytter med” til den næste landsledelse.

LAP har brug for fortsat at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede og engagerede frivillige, derfor er forløbet skruet sammen som det er. Forløbet vil tage udgangspunkt i de møder, der i forvejen afholdes, således at Landsledelsesmedlemmerne ikke skal bruge nævneværdig ekstra tid i forbindelse med forløbet. Det er samtidigt et uddannelses- og udviklingsforløb, som skal sikre en blivende kulturforandring.

Tilbud

Procesforløb:

 • Interviews á 1 times varighed med hvert enkelt medlem, evt. telefonmøde hvis andet ikke er muligt/ellers spørgeskema (14 timer) + bearbejdning og forberedelse
 • 3 halve konfliktfaglige kursusdage á 4 timer (f.eks. en del af de månedlige møder) + bearbejdning og forberedelse
 • Deltagelse i de 5 fulde møder á 4 timer, hvoraf det første vil være ren observation. De øvrige 4 møder vil indeholde facilitering og sparring med udgangspunkt i de konfliktfaglige redskaber + bearbejdning og forberedelse
 • 1 hel dag til afslutning og fremadrettede aftaler + bearbejdning og forberedelse (vi anbefaler internat grundet den sociale dimension, det giver)
 • Vi vil følge Jeres møder i ca.1 år.
 • Vi kan ikke anbefale kortere forløb, idet udfordringerne ofte er komplekse og altid indlejret i en forenings kultur, således at der skal et længere forløb til.
 • Vi har Erhvervspsykologer der er certificeret af Arbejdstilsynet og kan trækkes ind i forløbet, hvis det skønnes nødvendigt.

Tilbud: Pris i alt: kr. 74.000,00 eks. moms.

Konditioner vedr. tilbud
• Prisen inkluderer kursusbevis for: “Konfliktfaglighed 360 grader i praksis” & “Samarbejde, kulturforandring og udvikling med fokus på kerneopgaven”
• Mapper, samt procesmodeller samt undervisningsmateriale er inkluderet
• Alle priser er ekskl. moms og transport á kr. 4,12 pr. km samt kr. 350,00 pr. transporttime (reg-net fra Kbh./Aarhus/Odense centrum). Da den primære mødeaktivitet vil foregå i Odense, er det aftalt, at der ikke i forbindelse med tilbuddet beregnes transport eller kørselstid.
• Tilbuddet er gældende til og med d. 01-05-2018
• Betalingsbetingelser: efter aftale
• Evt. yderligere timeforbrug beregnes pr. medgået time á kr. 1500,00 pr. time med mindre der laves ny rammeaftale. Tilbudsgiver: Center for Konfliktforebyggelse

Dirigent Allan Ohms fortæller, at topledere faktisk køber vejledning til bestyrelsesarbejde.

I drøftelsen af forslaget spørges der til, om det ikke kan være en ekstern ordstyrer, der står for møderne for at skabe mødedisciplin.

Herluf Dalhof siger det er naivt at tro, at det løser noget, man bør hellere vælge LL- medlemmer, der kan sidde i en forening.

Ole Nielsen nævner, at vi kan få rigtig meget for de over kr. 100.000, som det reelt vil koste. Lise Jul siger vi har en forpligtelse til, at andre bløde mennesker skal have lyst til at være i foreningen, og derfor bør Landsmødet støtte forslaget. Preben Meilvang vil gerne støtte forslaget, og forslår at dirigenterne går ind og fører forslaget til dørs.

Dirigent Allan Ohms bemærkede, at for alle forslag, hvortil der er knyttet økonomi, sker eventuel vedtagelse foreløbigt og med henvisning til det senere punkt om budget. Der var ingen bemærkninger hertil.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med et klart flertal.

Efter behandling af forslag nr. 1 præsenterer kandidaterne til Landsledelsen sig hver især

Pause

Forslag nr. 2 stillet af Preben Lund og Mikael Saxtorph 

Mikael Saxtorph præsenterer begge forslag.

1.Forslag om oprettelse af 2 årlige møder for lokalforeninger på Landsplan.

Begrundelse:
For at styrke LAP-Lokalt ønskes oprettet et plenum i LAP-regi, hvor lokaleafdelingers bestyrelsesmedlemmer kan dele erfaringerne om lokalarbejdet, og stille forslag til nye aktiviteter blandt foreningerne. Det foreslås, at LAP indkalder og afholder plenum ca. 2 gange årligt.

Landsmødedeltagere spørger til, om forslaget ikke er det samme som medlemstræf. Hertil svarer Mikael Saxtorph, at forslaget har fokus på det lokale arbejde, og således ikke det samme som et medlemstræf, hvor der også andre emner.

Forslaget sættes til afstemning og det vedtages med et klart flertal.

 1. Forslag om større økonomisk bidrag/ydelse til lokalafdelingerne, fra de budgetterede kr.40.000 for året 2018 til mindst kr. 80.000 fremover.

Begrundelse: Idet § 18 + 79 støtte fra kommuner er fastlagte til bestemte formål, er lokalafdelingers virke begrænsede. En større tildeling fra LAP, kan bl.a. bruges til flere aktiviteter for medlemmerne og mere til forsøg på forøgelse af antal medlemmer i foreningen lokalt/LAP.

Forslaget sættes til afstemning og det vedtages med et klart flertal.

Forslag nr. 3 stillet af Erik Thomsen

 1. På grund af manglende aktivitet i LAP at afskaffe stillingen som udviklingskonsulent.

Begrundelse:
Aktiviteter skal komme fra bunden, dvs. de lokale LAP og regionale LAP ér. Den ca. 1/2 million vi sparer ved afskaffelse af stillingen kan overføres til aktiviteter i grundforeninger/regionale afdelinger i LAP.

Forslaget sættes til afstemning og afvises af et klart flertal.

 1. Da vi desværre må konstateres, at lokalkonsulenter ikke fungerer og bidrager til LAP´s udvikling afskaffes disse stillinger. I stedet for gives der et beløb på 250 kr. til de medlemmer af LAP, der laver en aktivitet, som er for alle medlemmer i en lokal/region i LAP.

Begrundelse:
Færre og færre laver noget for LAP og jeg forstår dem godt.

 1. Der ansættes en daglig leder på kontoret, som alene leder og fordeler arbejdet på kontoret, og står til ansvar for at arbejdet bliver gjort.

Begrundelse:
Det er tilbagevending til det, vi havde, da der var en leder af kontoret. Gik der en sjælden gang noget galt, vidste vi hvem vi skulle snakke med for at få det rettet. I dag har ingen ansvaret og desværre flyder arbejdet, for ingen har myndigheden til at få noget sat i gang.

Forslaget sættes til afstemning og afvises af et klart flertal.

 1. For af få et nyt medlem til LAP udbetales en godtgørelse til dem, der har skaffe medlemmet. En godtgørelse på 50 kr. når kontingentet er betalt. Dette gælder ikke ansatte.

Begrundelse: Ingen belønning af dem, der (ikke) laver noget for LAP.
Belønning af dem, der laver noget for LAP.

Det oplyses at en sådan løsning er ulovlig. Forsamlingen foreslår, at der skal laves et rekrutteringstiltag i forbindelse med jubilæet.

Forslaget afvises.

 1. Hver arbejdsgruppe og LL/ FU får deres egne regnskaber, hvor det skal fremgå hvor mange penge, der er blevet brugt på rejser, diæter, hotelophold mm.

Begrundelse: Nogle arbejdsgruppe passer på pengene, andre grupper tror, at der findes et pengetræ, hvor pengene gror på. Og når det ikke oplyses, hvad den enkelte gruppe bruger kan vi aldrig få styr på det.

Steen Moestrup fortæller, at økonomioplysninger allerede er tydelige i regnskabet.

Det er allerede sådan, at man kan bede om, at få det oplyst, hvis der er interesse for det. Landsmødet vedtager, at det i Landsmødemappen skal fremgå hvilke udgifter, der er til de forskellige arbejdsgrupper.

 1. At der findes et nyt sted til refugiet.

Begrundelse:
På det nuværende sted betaler vi kr.1600 uden moms om dagen for et værelse uden bad. Herudover skal folk selv lave en hel del, når de skal have mad. Det kunne gøres billigere på Hotel Svendborg. LAP har fået et tilbud, der var meget billigere og kunne rumme de få der deltager. Så hvorfor skal vi blive ved med at bruge et dyrt sted, nå vi kan få et andet sted, bedre og billigere.Husk på, at den samlede pris for det nyligt overståede refugie var over kr. 200.000 kr. Hvad bliver det ikke pr. deltager?

Det oplyses, at prisen er markant lavere en forslaget angiver.

Forslaget afvises af et klart flertal. Arbejdsgruppen kan dog selv vælge et andet sted til refugiet.

 1. At LAP stopper med at deltage i folkemøde på Bornholm, og bruger de over kr. 100.000 til, at lokale/regionale foreninger kan deltage i lokale folkemøder.

Begrundelse: Her i Sjælland har vi gjort god brug af de lokale folkemøder, hvor vi har skabt kontakt med de lokale politikere m.m., mens ingen kan påvise nytte af det på Bornholm, hvilket også har fået flere og flere til at stoppe deres deltagelse. Og ved at give penge til de lokale/regioner kan disse betale rejsen til de medlemmer, der vil deltage og give dem en bid mad.

I drøftelsen af forslaget siger Andrea Hermansen blandt andet, at Folkemødet er et fint sted at markere sig politisk. Landmødedeltager Helle Sibbersen siger, at det er godt, ministeren Mai Mercado kunne se Steen Moestrup, så han kunne blive valgt til Rådet for Socialt Udsatte.

Hanne W. nævner at der er andre, der også skal kunne komme med til Folkemødet udover gruppen, som arrangerer LAP’s deltagelse. Michael P. Krog siger, at det giver god mening for LAP, at være med på Folkemødet.

Forslaget afvises af et klart flertal.

 1. Ethvert tyveri/bedrageri skal meldes til politiet. Nu har der igen være tyveri i LAP København. Alle lokale LAP’er, og regionale LAP’er skal aflægge regnskab til LAP Danmark for de penge de modtager af LAP Danmark.

Begrundelse: Hvordan skal vi vide, hvad pengene er brugt til, hvis der ikke forelægges et regnskab, med originale bilag?

Forslaget afvises med et klart flertal 

Forslag nr. 4 stillet af Inger-Liss Christoffersen og Nils H. Andersen

Forslagsstiller Inger-Liss Christoffersen og Nils H. Andersen præsenterer forslaget.

Der har i mange år, ja i hele LAP’s historie, været 13 medlemmer og to suppleanter i Landsledelsen. Forslag om beskæring af medlemmer i Landsledelsen har været oppe på Landsmødet før, men i en anden kontekst. Argumentet for de mange medlemmer, var at man mente vi så ville være dækket ind, hvis der skete frafald, sygdom og andet som kunne medføre, at der ikke var de 7 personlige stemmer, der skal til ved afstemninger på LL-møder. Men den holder ikke længere:

 1. Der har eksempelvis været et medlem syg i 2017/18 i et år og flere medlemmer, som kun dukkede op ved halvdelen af landsledelsesmøderne.

Det har ikke givet problemer – heller ikke i de foregående år.

 1. Desuden koster 13 medlemmer og to suppleanter årligt mere end 7.000 kr. pr. person med kørselsgodtgørelser, kontor- og telefonpenge m.v.

Alt i alt et meget stort beløb på ca. 100.000 kr.

Forslag til afstemning:

A: Vort første forslag er derfor, at vi kun kan stemme 7 personer + 2 suppleanter ind.

Herved spares tid og mange penge, som kunne bruges på LAP´s medlemmer.
Hvis forslag A ikke bliver vedtaget stemmes om pkt. B.

I drøftelsen af forslaget siger Finn Parkø, at det er et forslag, der vil centralisere magten. Bo Steen nævner, at der har været eksempler på, at vi har nået at bruge 7 medlemmer, og derfor skal vi vedblive at være 13 medlemmer.

Forslaget afvises af et klart flertal.

B: Et alternativ på 9 personer + 2 suppleanter, er et forslag som også vil give en stor besparelse.

Tidsmæssigt er møderne i LL ofte på minimum seks timer, og megen tid går med at diskutere personsager, inden for egne rækker samt folks personlige problemer/konflikter indbyrdes. Vi kender ikke andre bestyrelser/foreninger som har 13 medlemmer og ingen formand.

Til trods for at vi har ordstyrere til hvert møde, er det svært at holde talerrækken nede på et tåleligt niveau. Der opstår jævnligt uenigheder og konflikter, og vi har haft udgifter til professionel konfliktløsning uden det store udbytte.

Derfor har ovennævnte A og B forslag – som altså skal stemmes om hver for sig – stor betydning også for et bedre arbejdsklima i Landsledelsen.

Det siger sig selv at en formand, som LAP aldrig har haft til afstemning, også ville være en god løsning, da personen kunne have den afgørende betydning med de beføjelser man ville give denne.

Det vil vi dog ikke tage på dagsordenen nu, for begge ovenstående forslag kan gøre en kæmpe positiv forskel.

Forslaget afvises af et klart flertal.

Forslag nr. 5 stillet af Mette Windfeld og Cornelius Christiansen

Forslaget trækkes tilbage af forslagsstiller, men tages op af Valentina Djurhuus.

Vedtægter:

 • 2. Stk. 1. Efter krav – “Vedrørende vore egne interesser”. Erstattes med: “for alle psykiatribrugeres interesser”
 • 3.Stk. 3. Efter organisationer, – “hvor minimum to tredjedele af medlemmerne er,”

Slettes!

 • 3. Stk. 9. Efter og medlemmet – “skal have lejlighed til” Erstattes med: “har mulighed for”.

Forslaget afvises af et klart flertal.

Forslag nr. 6 stillet af Jan Stig Andersen

Jan Stig Andersen præsenterer forslaget.

Forslag om at fraværende medlemmer kan opstille til landsledelsen.

 • 6 – foreningens daglige ledelse.

Det nuværende stk. 3 kaldes herefter stk. 3a, og der tilføjes som stk. 3b:

Stk. 3b. Medlemmer, der ikke deltager i landsmødet, kan stille op til landsledelsen eller til andre tillidsposter, hvortil der er valg på landsmødet, såfremt de fremsender en skriftlig erklæring (inkl. på elektronisk form) om, at de ønsker dette.

Et hvert medlem af LAP’s landsledelse, et hvert medlem af LAP og enhver ansat i LAP, der får kendskab til en sådan erklæring, skal sørge for, at erklæringen kommer til landsmødets kendskab. Den fraværende kandidat kan få oplæst en erklæring om sit kandidatur på landsmødet, dog således at der ikke gives mere tid til oplæsning af erklæringer pr. kandidat, end der gives til mundtlige erklæringer fra tilstedeværende kandidater.

Begrundelse:
LAP bør være et sted, hvor der findes bedre forhold og betingelser, end der findes andre steder. Ved landsmødet i 2015 var der faktisk et medlem, som ikke deltog i landsmødet, men som alligevel ønskede at opstille til landsledelsen. Dette blev ikke tilladt, og ønsket herom kom end ikke til landsmødets (herunder dirigenternes) kendskab, indtil efter afholdelsen af valg til landsledelsen.

Efter drøftelsen og tilføjelsen `ethvert medlem´ gås der til afstemning.

Forslaget vedtages af et klart flertal

Forslag nr. 7. stillet af Ali Nasiri

Den 20. marts 2017 sendte jeg en mail om det var muligt, at I kunne ændre navn fra: Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
til:

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere samt psykiatrioverlevende.

Jeg vil gerne sende samme mail fra sidste år som forslag til jeres landsmøde i 2018.

Forslaget afvises af et klart flertal.

Forslag nr. 8. stillet af Bo Steen Jensen

I LAP år 2018 opretter LAP en postlinje – hvor medlemmer kan indberette oplevelser med socialforvaltninger i kommunerne – primært oplevelser med VISITATIONEN og dens optræden

Der foregår for mange ”overgreb” og mantraet ”borgeren i front” nu ændret til ”borgeren i øjenhøjde” opleves sjældent.

Telefonlinjens navn kunne være VISITATIONEN og JEG.

Begrundelse:
Ideen er at få en afklaring af problemet ude lokalt. I KL- Social er der fokus på problematikken netop i år.
Det kunne være fint om vi, som brugerorganisation var med i front omkring indsamling og forskning (evt. i samspil med VIVE eller lignende forsknings enhed og fik LAP med i styregruppen).

Forslaget vedtages med klart flertal.

Forslag nr. 9 stillet af Paul Bjerager Nielsen

1.Tænder til alle socialt udsatte

Begrundelse: Socialt udsatte dør 15 – 20 år før gennemsnitsdanskeren.

Har du ordentlige tænder, kan du smile – tygge maden ordentligt – og evt. reducere den for tidlige død med år. Du får nemmere respekt fra andre mennesker, og bliver ikke kikket ned på, hvilket også kan reducere den for tidlige død med nogle år.

Landsmødedeltagerne nævner, at der er et arbejde i gang for at sikre adgang til tandbehandling for socialt udsatte, og LAP er allerede en del af dette arbejde.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages som en del af LAP’s handlingsprogram 2018- 2019.

 1. Landsforeningen skal optimere arbejdet i lokalforeninger, og i de kollektive medlemmer Ved en direkte indsats, som kan styrke de enkelte netværk (lokalforeninger) så de oplever en stærkere og bedre kontakt med Landsforeningen. Landsledelsen er ansvarlig for at der udarbejdes en plan for indhold og tidsplan herfor (evt. 2 – 3 år).

Forslaget sættes til afstemning og vedtages som en del af LAP’s handlingsprogram 2018- 2019.

 1. Landsforeningens refugium (et sted man kan flygte til)
  Arbejdet med etablering af et sådant refugium skal optimeres.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages som en del af LAP’s handlingsprogram 2018- 2019.

 1. Regnskabsaflæggelse for 2016

Steen Moestrup fremlægger regnskabet for 2017, som også er i landsmødemappen. Steen Moestrup fortæller, at der er lavet en pæn revisorpåtegning, og regnskabet er godkendt, og også er underskrevet af landledelsen.

LAP har modtaget 3,9 millioner fra Socialstyrelsen i tilskud, og derudover har vi fået et tilskud fra Tips og Lotto-puljen. Tilskuddet fra Staten er ikke brugt fuldt ud. LAP har derfor søgt om, at få lov til at overføre midler, og det har vi ikke fået svar på endnu. Der er tillige indhentet tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond på kr. 107.201,00.

Forsamlingen stiller herefter enkelte opklarende spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet sættes herefter til afstemning og godkendes med overvældende flertal.

 1. Valg af landsledelse

Der var i alt 15 kandidater der stillede op til landsledelsen, hvor der skulle besættes 6 ledige pladser.
15 kandidater præsenterer sig igen kort overfor forsamlingen, og fortæller om, hvad der særligt optager dem. De besvarer efterfølgende uddybende spørgsmål fra landsmødets deltagere.

Stemmerne fordelte sig således:

Navn og placering By Antal stemmer
Bo Steen Jensen, 4.suppleant Søborg 24
Gitte Bjerre 9. supleant København N 10
Henrik Kromann Hansen, valgt til landsledelsen Aalborg 50
Tom Jul Pedersen, Valgt til landsledelsen Aarhus 38
Hanne Wiingaard, valgt til landsledelsen Rønnede 39
Grethe Kristine Nørgaard, 3. suppleant Silkeborg 29
Lenette Rasmussen, 6. suppleant Mddelfart 13
Cornelius Christiansen, valgt til landsledelsen København SV 41
Mette Windfeld, 5. suppleant København 23
Mikkel Appel Munk, 2. suppleant København 30
Susanne Aagaard, 8. suppleant Svendborg 11
Andrea Hermandsen, valgt til landsledelsen København 36
Katrine Wiedersøe, 1. suppleant Valby 33
Michael P. Krog, valgt til landsledelsen Gentofte 43
Paul Bjerager Nielsen, 7. suppleant Roskilde 12

Der var i alt 84 gyldige stemmesedler. Der var to blanke stemmesedler.

 1. Vedtagelse af handlingsprogram

Katrine Wiedersøe og Bo Steen Jensen præsenterer redaktionsgruppens forslag til handlingsprogram. På baggrund af det forslag, der præsenteres og kommentarerne hertil, fremlægger redaktionsgruppen sit endelige forslag til handlingsprogram for LAP 2018 – 2019:

Handlingsprogram for LAP 2018 – 2019

I det kommende år vil vi i LAP især arbejde med at:

 • ”Rettigheder”: arbejde for at forbedre retssikkerheden for borgere med et psyko-socialt handicap, herunder værgemål.
 • ”Inspirationsbogen”: udarbejde et anvendeligt materiale til at opstarte brugerstyrede væresteder, især med vægt på myndigheders rolle – regler og love – som modvægt til de kommunale væresteder.
 • ”Personlig medicintilpasning”: skabe debat om nedtrapning af medicin, og fremme en bredest mulig udvikling på området.
 • ”Nada akupunktur”: arbejde for at få Nada akupunktur godkendt som behandlingsform af sundhedsstyrelsen. Dertil skal Lap arbejde for at gøre Nada akupunktur tilgængelig for flest mulige brugere.
 • ”Psykiatrisk havarikommission”: arbejde for en havarikommission hvor man får klarlagt hvad der sker i de sager der angår psykiatrien, hvor tingene ender tragisk.
 • ”Savnets fortællinger”: undersøge hvordan en indlæggelse indvirker på de sociale relationer, og hvordan det opleves i dagligdagen for brugerne.
 • ”Refugier”: etablering af blivende refugier.
 • Tænder til alle socialt udsatte.
 • Landsforeningen skal optimere arbejdet i lokalforeninger, og i de kollektive medlemmer.
 • Landsforeningen fokuserer på kulturforandringer i psykiatrien/psykosocial indsats med konfliktdæmpende tiltag. Sikrer høj etik og resonans mellem brug og behandler bland andet via øget ansættelse af Peers.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med stort flertal.

Handlingsplanen lægges på hjemmesiden, og der lægges tillige en henvisning til de arbejdsgrupper, som specifikt arbejder med punkter i handlingsplanen. Opfølgning på denne handleplan skal indgå i landsledelsens beretning for 2018/19.

 1. Fastsættelse af kontingent for 2019

Landsledelsen har fremsat forslag om at opretholde sidste års kontingentsatser og -fordeling:

Individuelle medlemmer: kr. 125,-.

Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere

Kontanthjælpsmodtagere/hjemløse: kr. 50,-.

Fordeling: 40 % til lokalforening; 35 % til regionsforening og 25 % til landsforening.

Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-

Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

Forslaget sættes til afstemning og godkendes af et overvældende flertal.

 1. Godkendelse af Budget 2018

Der foreligger et skriftligt forslag til budget. I budgettet laves en ændring i forhold til tilskuddet til lokalforeninger, jf. forslag nr.2.

Budgettet for 2019 sættes til afstemning og vedtages.

 1. Valg af revisor

Landsledelsens forslag om Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ekstern revisor bliver godkendt enstemmigt.

Valget af revisor er vedtaget.

Intern revisor:
Jan Stig Andersen genvælges til intern kritisk revisor.
Torben Kjellerup genvælges til revisorsuppleant.

Begge genvælges.

 1. Evt.

Dirigenterne takker for god ro og orden og ønsker deltagerne en god hjemrejse.

Hanne Wiingaard takker som afslutning dirigenterne, LAP’s ansatte og stemmetællerne for deres indsats.