Gode råd vedrørende Covid-19

Mange mennesker og mennesker med psykisk sygdom oplever øget stress, angst og belastning på grund af corona-situationen. Det gælder folk, der ikke kan komme på deres værested og folk der isoleres hjemme.

Gode råd til en lettere hverdag

Skab og hold fast i rutiner
Rutiner er gode til at holde struktur og give ro og forudsigelighed. Når hverdagsstruktur er ophævet på grund af lukkede væresteder og aflysninger er det hjælpsomt at skabe nye rutiner. Fx:
Stå op på samme tid hver dag og spis morgenmad som I plejer
Planlæg og udfør forskellige aktiviteter i løbet af dagen. Undgå at skærmene tager overhånd. Tal med nogle mennesker i telefon fremfor kun på chatfora. Spis måltiderne på samme tidspunkt hver dag.

Lav aftaler
Aftaler hjælper jer med at afstemme forventninger og undgå, at I slider på hinanden. Juster på aftalerne, hvis de ikke fungerer.

Aftaler om ”mig-tid” og ”os-tid”.
Det er dejligt at kunne lave ting sammen, men det er også dejligt at kunne lukke døren og være alene eller at tage høretelefoner på og lukke sig inde.
Hvem gør hvad og plejer er væk i denne tid – derfor kan det være en god ide at lave klare aftaler om de praktiske gøre mål, så I ikke skal diskutere hvem der nu skal tømme opvaskemaskinen. Mange er alene og går der hjemme alene, det kan være en lettelse, at lave et ugeprogram.

Frisk luft
Brug muligheden for at tage en daglig gåtur, så du ikke får inde-kuller, bare du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand. Dvs, holde 2 m mellem jer, især hvis I står og snakker ansigt til ansigt. Man skal være opmærksom på, at det især er via spyt og kropsvædsker, at smitten sker.

Gode råd om at hjælpe mennesker, der er bekymrede

Overdriv ikke corona-informationen
Det er vigtigt at holde sig orienteret, men man behøver ikke se alle pressemøder og høre alle radioaviser. Overdreven information risikerer at skrue ængstelsen op.

Tag frygten alvorligt
Hvis én, du er pårørende til, er bange – fx for sygdom, fødevaremangel eller andet, nytter det ikke at afvise frygten som dum eller fjollet. Lyt i stedet og tal om, hvad frygten handler om. Så er der bedre mulighed for at din viden og dine argumenter bliver hørt, og at den, der er bange, bliver tryg. For mange handler det om, at ændre på nogle enkelte ting, for at sikre sin hverdag.

Hjælp med at forstå
Hvis én, du er pårørende til, er bange, så lyt men hjælp med at forstå og perspektivere angsten. Hjælp med at forstå proportionerne. Fx kan mange have gavn af hjælp til at forstå, at myndigheder klart afviser, at der kommer en fødevarekrise og at sunde og raske mennesker ikke er i farezonen.

Gode råd om at bevare kontakten
Undersøg om du må besøge folk, sundhedsmyndighederne anbefaler, at man minimerer eller undgår kontakt under corona-situationen.

Find nye måder at være i kontakt på
Fx telefon, Skype, FaceTime eller Videoopkald via Messenger.
Se eventuelt mere her:
https://www.sst.dk/da/corona
(Teksen er udarbejdet med inspiration fra Bedre Psykiatri´s vejledning)

Pas nu på jer selv. Vi glæder os til at mødes igen på den anden side af corona-krisen.

Hilsen
Hanne og Steen
FU.

LAP Høringssvar: Bekendtgørelse vedr. COVID-19 mv

19. marts 2020

Att.: Social- og Indenrigsminister Astrid Krag

LAP anerkender nødvendigheden af denne midlertidige bekendtgørelse og de deraf følgende brud på borgernes rettigheder og klagemuligheder, dog med bemærkningen om på det kraftigste at pointere at de afgørelser og afvigelser fra gængse rettigheder som borgerne må lide under eller få afsavn på grund af bliver genoprettet og genetableret med den største hast efter at denne COVID-19 krise er overstået !

Med de bedste hilsner LAP presse og lov-arbejdsgruppe.

På vegne af LAP´s landsledelse
Steen Moestrup, Bo Steen Jensen og Ole Nielsen ​

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
www.lap.dk

Referat af møde i livsglædegruppen d. 28. januar 2020

MØDE D. 28.1.2020 I LOKALE , KØBENHAVN

DAGSORDEN
1. VELKOMMEN TIL MØDET, VALG AF ORDSTYRER.
2. REFERAT FRA SIDSTE MØDE
3. SIDEN SIDST
4. NYE MEDLEMMER I LIVSGLÆDEGRUPPEN
5. NYT FRA LL
6. FORSLAG TIL FREMTIDIGE ARRANGEMENTER
7. GRUPPENS BERETNING TIL LANDSMØDET
EVENTUELT
NÆSTE MØDE DATO :

REFERAT
Tilstede : Tom , Brian , Ghita , Yvonne , Nikolaj ,Troels , Preben
Vi savnede Solvej der havde meldt afbud.

1. Tovholderen for gruppen Tom bød velkommen til mødet.
Der blev ikke valgt ordstyrer.

2. Referatet fra sidste møde blev læst op og godkendt.
Referatet vil blive sendt til LAP kontoret.

3. Hver især der havde nogle gode positive oplevelser siden deres sidste møde blev fremlagt mundligt. Her blev bl.a. orienteret om en havde været til foredrag med emnet ́den nære psykiatri.
LAP ́s for nyligt overstået medlemsmøde i Karrebæksminde, hvor en del fra gruppen havde deltaget, blev fremlagt blandt fra disse til orientering.
Dette medlemsmøde afholdelse vil nok fremgå i næste LAP blad.

4. Gruppen drøftede om der var nye LAP medlemmer der ønskede at være medlem af gruppen. Her var en Henrik fra Hillerød der måske ville være medlem. Yvonne forespørger Henrik.

5. Landsledelsen vil gerne orienteres om vores fremtdige fælles-arrangementer og vil gerne have referater fra vores møder. Dette var der enighed om at foranledige.

6. Der blev her til punktet fremlagt mundligt, hvad der kunne være af interesse for gruppen at ivæksætte af arrangementer / ture fremover i 2020 . Her blev forslået : Villums museum i Frederiksund, Silkeborg Himmelbjerget / søerne, Tivoli ́musical `Kim Larsen ́, Skejby hospital, teknisk musium Helsingør, brugerstyret værested i Århus. Zoo København , Bryghus besøg i Randers.
Disse gode forslag må så fremføres fra forslagsstillerne på senere møde med program for endelig godkendelse.

Næste møde : vil foregå i Holbæk, dato bliver fremsendt senere.

Referent : Preben

Dart hjælper psykisk sårbare

I Nykøbing Falster mødes en gruppe psykisk sårbare hver uge for at spille dart. Det giver dem et frirum og en pause fra diagnoserne.

Se indslaget fra TV2 Øst her.

 

Vedrørende Udkast til Danmarks 2. og 3. kombinerede periodiske rapport til FN’s Handicapkomité (CRPD)

27.02.2020

Social- og indenrigsministeriet, kontoret for Socialjura og International

På vegne af LAP – Landsforeningen af nuværende og tidliger Psykiatribrugere fremsendes følgende kommentarer til rapportudkast vedrørende Danmarks overholdelse af handicapkonventionen:

Vi har i LAP særligt hæftet os ved rapportens besvarelse af de af handicapkomiteen rejste spørgsmål vedrørende forholdene for personer med psykosociale handicap.

Det er vores opfattelse, at man i rapportudkastet demonstrerer en manglende/mangelfuld forståelse af handicapkomiteens og andre internationale instansers udbredte anvendelse af begrebet om psykosocialt handicap. Begrebet anvendes bredt som samlebegreb om de former for begrænsninger i aktivitet og deltagelse, der opleves af personer ramt af længerevarende psykiske lidelser (mental impairment/psykisk funktionsnedsættelse). Denne mangelfulde forståelse resulterer i, at der ikke svares fyldestgørende på flere af handicapkomiteens spørgsmål.

I spørgsmål 12(d) (afsnit 122) vedrørende Liberty and security of the person (art. 14), hvor komiteen udbeder sig statistik vedrørende tvangsanvendelse og retspsykiatriske foranstaltninger anfører rapportudkastet at data vedrørende personer med (psykosocialt) handicap ikke er tilgængelige, idet lovgivningen ikke skelner mellem personer med eller uden handicap. I LAP anser vi et sådant svar for direkte forkert og misvisende. Sådan som målgruppen for Lov om tvang i psykiatrien og for Straffelovens bestemmelser om idømmelse af retspsykiatriske foranstaltninger (afgrænsning i § 16 og 69) er formuleret, kan der ikke herske tvivl om, at personer der frihedsberøves i psykiatrien og/eller idømmes retspsykiatriske foranstaltninger er indbefattet af begrebet om psykosocialt handicap. Da der på begge områder findes detaljerede aktuelle statistiske opgørelser burde rapporten gengive disse.

En lignende manglende eller mangelfuld begrebsforståelse gør sig gældende i rapportens (ikke-)besvarelse af spørgsmål 14(b) (afsnit 127 og 132) vedrørende Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art. 15). Også her vil vi opfordre til, at rapporten anvender eksisterende statistikker vedrørende brugen af bestemmelser i Lov om tvang i psykiatrien.

Endelig vil vi gerne gøre opmærksom på, at rapportudkastets gengivelse af Straffelovens bestemmelser om straffrihed og foranstaltningsdomme i afsnit 115 vedr. Par 12(c) er meget upræcis. I stedet for at gengive lovens begreb i §16 om utilregnelighed med ordet ”unsound of mind” vil vi foreslå, at man skriver ”If the offender, at the time of committing the act, was not accountable for his/her actions due to a mental disorder or a comparable condition …”

Idet vi gerne står til rådighed for en uddybning af ovenstående

Med venlig hilsen
Karl Bach Jensen

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf.: 66 19 45 11
Mail:lap@lap.dk
Web:www.lap.dk

AFLYST: Indkaldelse til LAP’s Landsmøde 18. – 19. april 2020

På baggrund af den nuværende situation, ser vi os nødsaget til at aflyse det allerede planlagte landsmøde.

Der arbejdes i øjeblikket på, at finde en ny dato i september.

Pas på jer selv derude, og på snarligt gensyn.


Kære LAP-medlem

Du indbydes hermed til Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugeres ordinære landsmøde, som afholdes

Lørdag den 18. – Søndag den 19. april 2020
på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg


DAGSORDEN iht. vedtægterne:

1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigenter og referenter
3) Landsledelsens beretning
4) Regnskabsaflæggelse for det forgangne år
5) Behandling af indkomne forslag NB: Forslag der ønskes behandlet skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 20. marts 2020. Der henstilles til at hver enkelt forslagsstiller maksimalt sender 3 gennemarbejdede forslag ind. Du kan rekvirere et skema til indsendelse af evt. forslag på LAP’s sekretariat. (Husk at landsmødet har begrænset tid til behandling af forslag. Du opfordres derfor til at holde forslag enkelt og klart)
6) Vedtagelse af handlingsprogram 2020 – 2021
7) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
8) Godkendelse af budget for det kommende år
9) Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelse
På valg er:
Hanne Wiingaard, Henrik K. Hansen, Michael P. Krog, Tom Jul Pedersen (valgt på landsmøde 2018)
Grethe Kristine Nørgaard, Jens Rasmussen (valgt på landsmøde 2019)
Michael Krogh Andersen, Nils H. Andersen (valgt som suppleant på landsmøde 2019).
10) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant
11) Eventuelt.

HENT PROGRAM OG DAGSORDEN HER

Deltagelse i landsmødet er gratis for foreningens medlemmer.
Ønsker du ophold på Hotel Svendborg, forplejning m.v. koster det 300 kr. (opkræves senere).
Vær opmærksom på, at der ikke må ryges på værelserne, og at overtrædelse vil medføre erstatningskrav over for den enkelte fra Hotel Svendborg.

Nærmere vedrørende tidspunkter m.v. – se vedlagte foreløbige program.
OBS: Vi gør opmærksom på, at der ikke må medbringes dyr i salen under landsmødet.

Der er åbent for tilmelding – enten ved indsendelse af vedhæftede tilmeldingsblanket eller ved at ringe til LAP’s sekretariat på tlf. 6619 4511. Telefontid: mandag –torsdag kl. 10-14.
HUSK sidste frist for indsendelse af forslag og tilmelding til overnatning er: fredag den 20. marts 2020.

HENT BLANKET TIL TILMELDING HER

Efter indsendelse af vedlagte tilmelding vil du modtage bekræftelse på din deltagelse og evt. opkrævning af gebyr for overnatning. Efterfølgende fremsendes landsmødemappe med endeligt program og diverse bilag.

Husk at kontingent for år 2020 skal være betalt for at få adgang til landsmødet!

 

Med venlig hilsen
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere