Referat af møde i Livsglædegruppen d. 27. april 2023

Referat af Livsglædegruppens møde i Odense 27. april 2023.

Deltagere: Margit, Preben, Solveig, Troels og Gihta.
Fraværende: Tom, Yvonne, René og Brian.

Referat af gruppens møde d. 23. marts i Odense blev godkendt og sendes nu til Lap til offentliggørelse på hjemmesiden.

Derefter “siden sidst” runde, hvor alle tilstedeværende fortalte om positive oplevelser siden sidst.

Vi gennemgik turen til Rosenborg Slot 4. maj 2023, og delte opgaverne imellem os.
Og vi fik ringet til Rosenborg og Dalle Valle med endelig antal.

Vi vil gerne med til Bornholm, og holde foredrag om Livsglæde på trods af Psykiske udfordringer.
Tom er i gang med at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre, og hvor mange af os, der kan komme med.
Vi håber på en hurtig afklaring, så vi kan begynde at forberede evt. foredrag.

Vi fik besked af Helle Sibbersen om, at Lap er udfordret økonomisk, og at vi måske skal holde møder via zoom i stedet for fysiske møder. Udfordringerne i Lap skyldes, at der nu er ansat to konsulenter.
Så vi er spændte på, hvordan det så kan lykkes at oprette nye lokalafdelinger, hvis der dårligt nok er råd til deres løn.

Næste gruppemøde er 22. maj kl. 13 2023 i København. Troels giver nærmere besked om værested.

Referat af LL-møde 01.04 – 02.04.2023

Deltagere: Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Shiva Khanjani, Tom Jul Pedersen, Paul Bjergager, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk, Inge Green Volder (suppleant).

Afbud/ikke tilstede: Clarissa E. Sørensen (suppleant), Henrik K. Hansen, Cornelius Christiansen, Helle Sibbersen

Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen
Møde afholdt på Smålandshavet i Karrebæksminde.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Lenette Rasmussen og Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.

KL konference sættes på som pkt. 15h. Erfaringsekspert sættes på som pkt.11i.
Med disse tilføjelser er dagsorden godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 25.02 2023

́Suppleant ́ tilføjes ved Inge Volders navn.
Referat godkendes med denne tilføjelse.

5. Evaluering af medlemstræf og planlægning af næste medlemstræf

Steen foreslår noget indhold på medlemstræf, der direkte kan bruges til lokale aktiviteter. Brug den gode stemning til at lave egne aktiviteter på medlemstræf. Der var ikke megen kritik af træffet under selve evalueringen. Bettina syntes politikerne var gode og satte nogle gode diskussioner i gang. Det Mobile Team fra OUH og indlæg vedr. medicinnedtrapning var rigtig godt. DUKH var efterspurgt af medlemmer, men var lidt tungt at høre på.

Tom siger, det var et af de bedste medlemstræf nogensinde. Indlæg om Naturterapi var rigtig godt, og politikerne og politimanden var rigtig gode.

Shiva siger det var interessante emner og godt, at politikerne og bidragsydere kom og snakkede. Lovgivningen skal være i orden, medarbejdere skal føle sig ansvarlige, så alle får deres rettigheder opfyldt. Der er stadig mange huller og mange, der bliver svigtet. LAP skal gå efter, hvor der er mangler eller er huller.

Vedr. næste medlemstræf:
Tom, Inge og Steen melder sig til at arrangere næste medlemstræf. Brug gerne punkter i Handlingsprogrammet, heriblandt kamp mod ensomhed til inspiration.
Inge Volder foreslår familie som et tema, da psykisk sårbare ofte ikke har mange familierelationer. Nyansatte konsulent John kan hjælpe til med at arrangere medlemstræf i Vestdanmark.

6. Socialpsykiatriens status og udvikling

Lene fortæller via en trappeillustration om tilbud, støtte former mm. i Socialpsykiatrien. Politikerne vil gerne inddrage civilsamfundet, da de er billige. Eksempelvis er der kr. 10 millioner på Lenes arbejdsplads, mens der i LAP København er kr. 300.000.

Der visiteres ofte til noget andet end hjemmestøtte. Bosteder er man heller ikke begejstret for at bruge, da de er dyre. Medarbejdere skal dække flere bosteder og derfor er det utrygt for den enkelte borger, og der er mangel på specialisering på bosteder.

Trinvis inddeling i psykiatrien:

1. Hospitalspsykiatri.
2. Ambulante psykiatri
3. Bosteder, – her indsættes massivt med kompetenceudvikling med temaer fra psykologernes verden, herunder korte kurser for socialpædagogiske medarbejdere.
4. §85 støtte
5. §82a visitering til tilbud
6. §104 AST
7. Civilsamfund

Når man søger hjælp i denne trinvise model får man ikke altid den rette hjælp.
Shiva; den relevante myndighed gør kun, hvad der kan betale sig for dem.
Steen skal skrive en artikel til Sygeplejersken om, hvordan man finder det tilbud man har brug for. I LAP har vi en bruger- til- bruger tilgang, mens man f.eks. i DUKH har decideret rådgivning.

7. Ulighed i sundhed

Steen skal deltage på konference arrangeret af Udsatterådet, og fortælle som bruger, hvorfor psykiatribrugere ikke får samme behandling som ikke-psykiatribrugere får i sundhedssystemet. Et genoptræningsforløb burde eks. være 6 mdr. og ikke mindre, da der måske skal psykiatribehandling indover. Det kan ikke være rigtigt, man skal skjule man er psykiatrisk patient. Hvis man er folkepensionist er det en anden lovgivning og så får man forskellige hjælpe-tilbud. Steen fik frataget hjemmehjælp da vurderingen var, at det psykosomatiske forhold, der gjorde han ikke kunne gøre rent. Hvis det er psykosomatisk får man altså ikke hjælp, og det kan ikke passe.

8. Punkter fra Inge Volder til arbejdsgrupper

a. Overgang fra barn til voksen i det offentlige
Inge Volder fortæller om udfordringer med egen søns overgang til voksenafdeling i kommune/psykiatri, herunder papirer, der var ikke kommer over til voksenafdelingen. Herudover var der flere skiftende personer inde over og ingen gennemgående sagsbehandler.

b. Hvilke konsekvenser/gode ting er kommet til efter den nye pensionist lov er indtrådt og hvordan formidler vi det videre?
Inge Volder fortæller, at ændringer i pensionslovgivningen gør, at man ikke længere er afhængig af sin ægtefælles lønindtægt ift. tilskud. Inge var ikke bekendt med disse og andre ændringer. Inge Volder sender mail med link til den ny lovgivning.

c. Ikke komme til fysiske behandlinger pga. psykiske diagnoser
Inge Volder fortæller hun ikke kunne komme på Montebello grundet påstand om utilregnelighed. Psykiske syges udfordringer med at få samme behandling som somatiske syge er en gennemgående skævhed i sundhedssystemet.

d. En arbejdsgruppe, som tog dig af de undersøgelser der kommer, som skal sørge for at, der er nogen der får besvaret nu hvor de tager sig tid til at sende til os?
Inge spørger om der laves en gruppe, der vil tages sig af det? Lene syntes det er godt med en gruppe, f.eks. kom der en god debat om de tomme pladser på LAP ́s mail.
I drøftelsen nævnes at alle borgere, også psykisk syge, selv har ansvar for at kende rettigheder og pligter, eks. via Borgervejleder, Borgerservice eller via Det Sociale Kompas, som blandt andet er i Aarhus kommune. Kommunen er ikke juridisk ansvarlig, hvis en borger ikke selv søger støtte. Shiva nævner, at der hele tiden kommer ny lovgivning, og de der har ansvar for arbejdet skal kende regler og borgerens rettigheder.
Paul foreslår man kontakter Den Sociale Højskole og beder de studerende om at lave et hæfte om rettigheder og pligter. Hanne Carlsen vil lave en oversigt over hvilke kommuner, der har Det Sociale Kompas.
LL beslutter at Inge Volder kan arbejde videre med egne forslag.

9. Beretning 2022

Der er sendt mail til arbejdsgrupper, lokalforeninger mfl. med efterspørgsel af tekst til beretning. 30. april 2023 indsendes regnskab og afrapportering på udviklingsplan. Ret årstal i afrapportering 2022 til 2023.

10. Orientering fra

a. FU (Lukket punkt):

b. LL
Vedr. ansættelsesudvalget til Vendepunktskurser:
Ansættelsesudvalget er ikke fastlagt. I LAP regi må man ikke modtage honorar. LL- skal beslutte ansættelsesudvalget. Jf. forretningsorden i LAP er det FU, som har arbejdsgiverrollen. Helle spørges vedr. Hanne Carlsens medlemskab i gruppen om Vendepunktskurser og status på rekrutterings- og ansættelsesudvalg.

Steen er trådt ud af gruppen om Brugernes Bazar og Clarissa er heller ikke med. Brugernes Bazar sættes på næst LL- møde.

Steen fortæller om henvendelse fra advokat vedr. tvang og menneskerettigheder. Vider nævner han, at Udsatterådet i Hillerød har afgivet hørringsvar om kvalitetsstandarder i Socialpsykiatrien, jf. anbefalinger fra Socialstyrelsen. Køge Udsatteråd har også afgivet høringssvar om samme.

Der skal vælges ny formand for Udsatterådet i Region Hovedstaden og Steen overvejer at stille op. Steen har også været til IFS konferencen i Middelfart, hvor der blandt andet var en hel dag med Mikkel V. Rasmussen fra Psykiatrilisten. Det kunne være interessant at komme ude og besøge bosteder, måske som en LL- udflugt? Kropssprogsspecialist Jesper Bergstrøm og psykolog Michael Danielsen havde begge gode indlæg. Seminar for Socialpsykiatrimedarbejdere var den 22.-24. marts 2023 og programmet er her: https://ifspsyk.dk/

Bettina syntes også samme konference var rigtig god. Lenette fortæller om inspiration fra konferencen; man kan starte med at smile til spejlet og så smile til sin omgangskreds i løbet af dagen, og se de positive resultater.

Hanne Carlsen fortæller om LAP Kbh., og om eget forslag om 120 medlemmer og 9- 10 bestyrelsesmedlemmer, som arbejder hver uge og 10 tovholdere. Det vil være LAP Kbh ́s bestyrelse, der skal tage stilling til Hanne C. og Cornelius forslag. Hanne vil søge Velliv Fonden og Hjem og Fix om midler til LAP København. Der blev sagt nej til nogle honorarer og ja til andre – fremadrettet bliver der ikke givet honorarer. LAP har fået tilbud om at låne lokaler i MMA til LAP København. Cornelius vil nedlægge LAP Kbh. og lægge møder forskellige steder i byen. Lene tror ikke LAP Kbh. kan beholde lokalerne og nævner at man ́ikke bare ́ kan flytte udgifter til honorar over til udgifter til leje.

Lene: Årets tema på Psykiatri Topmødet bliver Socialpsykiatrien og kommunerne. Det er foreslået at det skal være skuespillere, der skal på scenen. Det vil være ikke- kendte skuespillere, der laver en fortolkning af, hvordan det er at være psykisk syg. Der kommer en høring 19. april afholdt af PsykiatriNetværket, hvor Lene og Steen skal holde oplæg om LAP og rehabilitering. Hanne C. vil gerne overtage arbejdet vedr. Brugernes Bazar, og oplyser om Nektar Fondens reception i april måned.

Brugernes Bazar sættes på næste LL-møde med henblik på beslutning om LAP fortsat skal arbejde med denne opgave.

11. Punkter fra Steen

a. Pkt. indsendt før sidste møde behandles på dette – da det ikke blev behandlet retmæssigt sidst. Se punkt 7.

b. Beretning fra året der gik siden sidste Landsmøde sættes i værk. Se punkt 9.

c. Referat fra LL november møde tilrettes: Sille modtager ikke diæter, kun transportgodtgørelse. Arrangørgruppen til medlemstræffet blev nedsat, men er ikke ført til referat.

d. Status på regnskab for 2022 og i forhold til regnskabsgennemgang besluttes om vi
for en gang skyld skal bede vores revisor gennemgå regnskabet med os. Internrevisor
– status. Kunne man besøge revisor og få Michael Anker til at gennemgå regnskabet.
Steen, Lene og H. Wiingaard besøger revisor og gennemgår regnskab 2022.

e. Status på handlingsprogram – og planer i dette regi.
Bilag sættes på næste LL-møde med status på de emner, som allerede er berørt.

f. Medlemstræf – hvad får det LL til at tænke og gøre. Se pkt. 5.

g. Status på fremmøde statistik på LL siden Landsmødet.
Inge Volder vil gerne have skrevet ind, hvornår hun er indtrådt som suppleant,
Det var i januar 2023 hun trådte ind i LL, fortæller Inge Volder.

DAG 2:

h. Status på arbejdsgrupper og deltagere i disse – jeg mener der er flere vi p.t. ikke har godkendt.
Sommerlejrgruppen skal opdateres med: Bettina, Lars Kristensen, Torben Juhl, Thomas Andersen, Valentina Djurhuus, Solveig Reidun, Christel, Pia Hansen, Hanne Carlsen.
Arbejdsgruppen er godkendt med ovennævnte deltagere. Inge Volder som suppleant.

Presse- og lov arbejdsgruppe:
Lars Kristensen har meldt sig ud grundet valget mm.
Sekretariatet skriver ud til gruppen, herunder Lars Kristensen og spørger til deres deltagelse.

i. Erfaringsekspert til Udsatterådets møde.
Steen finder en løsning.

12. Kystlejr

Torben trækker sig fra gruppen.
LL godkender gruppen med følgende ny medlemmer: Margit (Kbh.), Solveig Reidun, Linda (Holbæk), Hanne Carlsen, Paul Bjerager, Lydia Pilgaard, Steen Moestrup, Valentina Djurhuus. LL-repræsentant er Steen Moestrup.
Hvis gruppen ønsker at inddrage John, så kan den gøre det.

13. Ny arbejdsgruppe v/ Hanne Carlsen – fondsansøgninger

LL beslutter at gruppen kan gå videre.
Gruppen finder selv et 3. medlem til gruppen. Gruppen kan hjælpe den enkelte med selv at søge fonde via legathåndbogen.

14. Arbejdsgrupper

a. Orientering fra arbejdsgrupper:
-Sommerlejrgruppen har ikke haft møde siden sidst.
-Presse- og lov har afgivet et hørringsvar vedr. inflationshjælp.
-Bladgruppen arbejder aktivt via Zoom
-Vendepunkter: Der sidder 4 personer i rekrutteringsudvalget og der er ikke valgt et ansættelsesudvalg.

15. Økonomi

a. Svar til Social- og Boligstyrelsen – til orientering
Indsendte budget er lavet under forudsætning, at man kan overføre det givne beløb over 2 år. Ulfri ansøgningsfrist 17. maj.

b. Regnskab og budgetstatus og ændring af budget 2023
Vedr. budget 2023: Brugernes Bazar fjernes for 2023. LAP ́s husleje stiger med kr. 2000 om måneden. Konferencer sættes op til kr.70.000 i alt. Hvis overførsler med mere indregnes vil der ikke være underskud.

c. ENUSP vil bede Beierholm om at stå for regnskab mm. v/Cornelius
LL beslutter at sætte ENUSP på næste LL-møde.
Der var en oversættelse, som Cornelius skulle sende rundt efter sidste LL-møde?

d. Folkemøde 2023
Tom: Der er sagt ja til samarbejde med Røde Kors om oplæg om ensomhed. Der er sagt ja til samarbejde om oplæg om bosteder med Bedre Psykiatri. Der vil tillige være en, der fortæller om sindslidendes seksualitet i LAP ́s telt. Referater fra Folkemødegruppen lægges på LAP ́s webside. I april er der møde i gruppen og der har vi et program, og Tom sender dette program rundt til LL. Steen spørger om er der afsat penge til LL-deltagere og oplægsholdere? Hanne; sendes de ledige pladser i sommerhus rundt til LAP medlemmer, som tidligere aftalt?

Vedr. diæter beslutter LL at sætte ekstra 2 personer på. Budgettet godkendes med i alt 8 diæter. Medlemmer, der lejer ledige pladser i sommerhuse kan få dækket rejseudgifter. LL fastholder de 3 dage ift. diæter, da der også er arbejde søndag. Folkemødet slutter først efter midnat lørdag. Folkemødegruppen retter selv budgettet til. Begrundelse vedr. diæter: Der skal være mulighed for at dække udgifter til diæter til oplægsholdere. Medlemmer af LAP kan søge om at få dækket udgifter til transport med billigste offentlige transport middel

e. Tilbud på HOSCCIT
Tilbud omfatter ny IT og serverløsning til LAP ́s sekretariat.
LL beslutter at godkende tilbud fra HOSCCIT.

f. LAP Kbh.
Hanne Carlsen orienterer om LAP København. Steen fortæller, at der reelt kun er et underskud på kr.7000.
LL beslutter ikke at behandle punktet.

g. Budget Sommerlejr
Vedr. linje med fripladser på budget: Den skal modregnes deltagerbetaling, fordi
udgifterne til fripladserne er i udgifter, det er alene deltagerbetalingen som reduceres. Blandt andre skal tallet ændres fra 32.000 til kr. 12.000
Budget rettes til af Bettina og fremsendes til LL: Budget er godkendt med disse ændringer.

h. KL Konference
Antal af pladser på KL-konference i maj: Steen, Lene, Helle deltager på konference.
Vedr. konferencer: Der skal ikke stilles forventninger om direkte tilbageførsel af viden i form af artikler mm., hvilket ellers er foreslået som krav. Den enkeltes kompetenceudvikling er i sig selv til gavn for LAP. Shiva spørger hvordan 1 dages konferencer kan bruges ift. LAP ́s formål.

16. Personale (lukket punkt)

17. Evt.

Udtalelse vedr. tomme pladser: Hanne Carlsen kontakter Lars Kristensen vedr. udtalelse om de tomme pladser. Der skal ryddes på sekretariatet, så man kan finde ting. Der skal laves en rengøring af kælderen, hvor der er fugt. Der kan tages kontakt til Jeppe vedr. opgaver fra gang til gang.

18. Punkter til næste LL-møde

– GPRDR-lovgivning i forhold til LL
– samarbejde og tillid
– oprydning af kælderen på sekretariatet. Pkt. vedr. ansættelse af Jeppe sættes på næste gang
– Sundhedsstruktur, Sundhedsklynger og 10 års plan.
– indkøb af Ipad
– Brugernes Bazar

19. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke

20. Næste LL-møde:

Lørdag 13.05 2023: LL-møde på Zoom

Høringssvar om dobbeltdiagnoser

1. Jeres kontaktoplysninger
Navn på organisation Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Navn på kontaktperson Hanne Wiingaard
E-mail på kontaktperson lap@lap.dk
Telefon på kontaktperson 66 19 45 11
2. Valg af målgruppe
Hvilken målgruppe vil I indsende høringssvar på?
Anden målgruppe
A. Angiv anden målgruppe
Angiv navn på målgruppen
Nuværende og tidligere psykiatribrugere med dobbeltdiagnoser
B. Beskriv målgruppen
Hvilke funktionsnedsættelser eller sociale problemstillinger kendetegner  målgruppen, og hvad er målgruppens særlige behov og kompleksitet på social og specialundervisningsområdet?
Det kan være grupper af mennesker med dobbeltdiagnoser der risikerer at falde mellem to stole, som resultat af behandlingssystemets indretning.
C. Målgruppens størrelse
Hvad er målgruppens samlede antal på landsplan?
Ved ikke.
3. Bekymring for uhensigtsmæssig afspecialisering
Hvilke udfordringer oplever I ift. viden, indsatser, kompetencer eller tilbud til  målgruppen?
Udfordringer med behandling af dobbeltdiagnoser (og evt.
selvmedicinering) er ikke af nyere dato og er udmærket dokumenteret andetsteds.
4. Tilbud til målgruppen
Har I en konkret bekymring for, at et eller flere tilbud til målgruppen er  lukningstruede?
Ja X
Nej
Har intet kendskab
Hvis ja: hvilke tilbud? Lukning af små væresteder er uhensigtsmæssig ift. forbedring af denne gruppe af psykiatribrugeres vilkår.

Medlemsbladet nr. 1 2023

LAP Medlemsblad, nr. 1 2023

Nyeste nummer af LAPs medlemsblad kan nu læses her på siden.

Du kan downloade det i pdf-format her

Folkemødet 2023

Vi er igen med på Folkemødet!

De sidste 10 år har LAP været med på Folkemødet på Bornholm. Også i år kan I glæde jer til foredrag, debat og dialog i LAP ́s telt. Det sker i byen Allinge, der ligger på nordspidsen af Bornholm. Hele byen er spærret af for biler de tre dage, det foregår i. Årets Folkemøde foregår 15., 16. og 17. juni 2023. Det er gratis at deltage i selve Folkemødet. Overnatning, mad og rejse skal man selv betale. Der er et hav af foreninger, virksomheder, politiske partier og organisationer til stede.

Et overflødighedshorn af informationer, hvor man kan droppe ind i et telt og høre et indlæg, der lyder interessant.

Hvis I vil besøge LAP ́s telt, så finder du det på Kæmpestranden, som ligger lidt udenfor selve Allinge. I byen er der store plancher med kort, der fortæller hvor Kæmpestranden ligger. Folkemødet er netop delt op i forskellige sektioner, der gør det nemt at finde rundt.

Ånd, sjæl og politik er et par af overskrifterne på de sektioner, der indgår i Folkemødet.

Medlemmer af LAP kan søge refusion af rejseudgifter til billigste offentlige transport.

LAP medlemmer kan søge om, at leje ledige overnatningspladser på Folkemødet.

Ansøgere skal skrive til lap@lap.dk. Ledige pladser fordeles efter først til mølle princippet.

På gensyn på Solskinsøen!
Tom Jul Pedersen

Sommerlejr 2023

Udfoldelse og fællesskab i uge 31
søndag den 30. juli til lørdag 5. august 2023

Endnu engang er planlægningen i fuld gang, med en af LAP ́s legendariske sommerlejre. Kom og fold dig ud i vores allesammens fællesskab SOMMERLEJREN og find venner for livet. Brug en uge i en spændende, dynamisk og kreativ ramme:
Brenderup Højskole på Nordvestfyn.

Aktiviteter:
• Heldagsture
• Halvdagsture
• Foredrag
• Debat
• Skriveværksted
• MaleWorkshop
• KreaVærksted
• Festaften med Band
• Bålaftner
• Badning/Strand
• Cykler
• NatBio
• Sang og meget mere

Pris 1500,- kr i dobbeltværelse
Enkeltværelse: 2000,- kr
Medlemmer af LAP kan søge refusion til billigste offentlige transport.

Idéer til sommerlejren modtages gerne. Skriv til LAP, lap@lap.dk senest 15. maj 2023.

Kom og deltag i en frit flydende Sommerlejr 2023 på Brenderup Højskole!

Tilmelding fra 15.maj 2023
På E-mail: lap@lap.dk
Tlf: 66194511

Kystlejr 2023

Vi har den glæde at invitere til kystlejr på Henne Bad – et gammelt badehotel, som ligger i første række til klitterne og vesterhavet. Stedet er i dag bygget om til spejderhytte med flersengs værelser.

Fra søndag den 2. juli til lørdag den 8. juli 2023

Prisen er kr. 700,- for medlemmer af LAP og dækker transport, ophold og bespisning. Tilmelding fra mandag 8. maj til kontoret, enten pr. mail: lap@lap.dk eller telefon 66 19 45 11. Betaling opkræves 1. juni. Værelsesfordelingen sker på stedet og vi laver selv maden. Medlemmer af LAP kan søge refusion til billigste offentlige transport.

For ikke-medlemmer er prisen kr. 1000,- og der ydes ikke rejserefusion til disse.

Grunden til den billige pris er, at vi alle skal påtage os små arbejdsopgaver, som tilpasses den enkeltes evner og fællesskabets behov.

Vi skal bo på 2-mands eller 4-mands værelser – de fleste er 2-mands værelser.

Vel mødt!
Kystlejrgruppen – kyst@lap.dk

Instruktør til vendepunkter Danmark

Kan du lide at lytte aktivt til andre mennesker? Uden at skulle give dit besyv med?

Har du lyst til at hjælpe andre med at udvikle en bedre hverdag? hvor man også øver sig i at fungere bedre i sociale relationer? Er du rummelig og bevidst om dine grænser? Og kan du sige til og fra, når det er nødvendigt?

Har du en underviser i maven? Dvs. én der også kan lede og styre personlige processer i en gruppe, hvor du samtidig har styr på gruppens samlede udvikling?

Så har du muligheden for at blive Instruktør i Vendepunkter Danmark til efteråret.

Over 5 weekender (80 timer) tager LAP initiativ til en Instruktøruddannelse med start i eftersommeren og afslutning førjul.

Her vil du møde andre mennesker i øjenhøjde. I gennemfører sammen en uddannelse, der gør jer i stand til at afholde Vendepunktskurser for medlemmer af LAP.

Vi søger fortrinsvist interesserede uden for Region Hovedstaden. Efteruddannelsen breder aspiranterne fra de andre 4 regioner i Danmark Vendepunkter ud lokalt i regioner, hvor der endnu ikke er udbudt kurseri personlig Recovery og mulig social forandring.

Deadline for ansøgning er 5. juni 2023.

Har du det personlige engagement, der skal til, og er du møde- stabil?

Skriv da en ansøgning til vp@lap.dk, og fortæl lidt om dig selv og din personlige Recoveryrejse.

Du er også velkommen til at skrive til samme emailadresse, hvis du har nogle spørgsmål. Vendepunkter Danmark afholder forsamtaler med interesserede i løbet af juni måned.

Medlemskab af LAP er en forudsætning for at søge om deltagelse på Instruktørkurset.

Referat af møde i Livsglædegruppen d. 29. marts 2023

Referat af Livsglædegruppens møde 29. marts 2023 i Lap`s lokaler i Odense.

Deltagere: Tom, Margit, Yvonne, Preben og Gihta.
Fraværende: Solveig, Troels, René og Brian.

Vi startede med en “siden sidst” runde, hvor alle tilstedeværende fortalte om positive oplevelser siden sidst.

Referat af gruppens møde d. 14. december i København blev godkendt og sendes nu til Lap til offentliggørelse på hjemmesiden.

Tom berettede om status i Landsledelsen.

Ved mødet i Kbh. blev vi enige om at satse på udflugter i 2023 til Rosenborg Slot og til Nordisk Film.
Vi har nu fastlagt de to udflugter til: Rosenborg Slot 4. maj 2023
Og Nordisk Film 5. september 2023.

Derudover vil vi forsøge at få etableret en lille juletur for medlemmer af Lap i december.

Ansøgninger med budgetter til arrangementerne sendes til Lap.

Næste gruppemøde er 27. april 2023 i Lap`s lokaler i Odense