Brev til Statsminister Mette Frederiksen

22.08.2019

Velkommen til!

Kære Mette

Valget er slut – du har overtaget regeringsmagten og stiller op med en ny regering. Vi ønsker dig og dine nye ministre tillykke med valget og den nye magtposition i det danske folketing.

Op til valgdagen formulerede Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LAP en serie spørgsmål kaldet 10 skarpe. Nu er valget overstået, men spørgsmålene er stadig aktuelle, og vi ønsker også dine svar – gerne i samspil med dine ministre.

Vi har en forventning om, at vi sammen finder en vej for en bedre psykiatri. Og om du ønsker at give psykiatrien en undskyldning for udsultning og manglende midler, med efterslæb af både faglig og økonomisk karakter til følge, er op til dig.

Men vi vil gerne bidrage med at modtage den på vegne af psykiatribrugerne i Danmark, såfremt du ønsker at give en samlet undskyldning i lighed med undskyldningen til Godhavnsdrengene.

Vi har følgende spørgsmål:

1. En stor del af Psykiatrien i Danmark har været finansieret af satspuljen, som er ophævet ved starten af 2020.
Hvad vil du og dit parti gøre:
• For at sikre psykiatrien en mere stabil økonomi via finansloven?
• Hvorfor skal psykiatribrugere stemme på dit parti?

2. Hvad vil du og dit parti gøre:
• For at den danske lovgivning om tvang i psykiatrien ophæves og erstattes af generelle nødretsbestemmelser gældende alle borgere?

3. Psykiatribrugere kan i gennemsnit se frem til et langt kortere liv end andre borgere. Medicinering kan føre til “pludselig og uforklarlig død” eller føre til livstruende sygdomme, som hjerte-/karlidelser og diabetes.
Hvad vil du og dit parti gøre:
• For at belyse og forebygge risikoen for medicinrelaterede dødsfald?

4. Mange psykiatribrugere oplever behandlingsmulighederne i psykiatrien som ensidigt medicinske.
Hvad vil du og dit parti gøre:
• For at lette psykiatribrugeres adgang til psykologbehandling og akutte psykosociale døgntilbud?

5. Sundhedsstyrelsen har modsat sig eksperters, bruger- og pårørendeorganisationers ønske om obduktion ved dødsfald blandt psykiatribrugere.
Hvad vil du og dit parti gøre:
• For at indføre obligatorisk obduktion på området?

6. Mange unge psykiatribrugere oplever, at deres muligheder for uddannelse og arbejde begrænses grundet manglende støtte og mangel på rimelig tilpasning af uddannelsessted og arbejdsplads.
Hvad vil du og dit parti gøre:
• For at den nødvendige støtte f.eks. i form af specialpædagogisk bistand, personlig assistance mv. bliver udbygget, kendt og anvendt af langt flere unge med psykiske ledelser/psykosociale handicap?

7. Mange nuværende og tidligere psykiatribrugere oplever fysiske og mentale barrierer i forhold til arbejdspladser og uddannelsessteder.
Hvad vil du og dit parti gøre:
• For at uddannelsessteder og arbejdspladser lever op til forpligtelsen om at yde den nødvendige rimelige tilpasning over for borgere med psykiske lidelser/psykosociale handicap, på linje med pligten overfor borgere med fysiske handikap?

8. Den meste forskning på psykiatriområdet fokuserer på medicin eller genetik, og er oftest finansieret af medicinalfirmaer.
Hvad vil du og dit parti gøre:
• For at skabe en statsfinansieret uafhængig og uvildig bred mental helse-forskning, som også beskæftiger sig med psykologiske og andre ikke lægefaglige tilgange.

9. De gældende regler om tildeling og udmåling af førtidspension, betyder at førtidspensionister oplever et tab i rettigheder, hvis de vælger at leve i parforhold under samme tag.
Hvad vil du og dit parti gøre:
• For at førtidspensionister ikke rammes på pengepungen, hvis de vælger at leve sammen i fælles bolig, frem for at bo hver for sig?

10. Mange psykiatribrugere oplever, at ubetydelige lovovertrædelser – f.eks. retmæssigt nødværge overfor overgreb fra personaleside fører til politianmeldelse, retssag og dom til behandling eller anbringelse. Domme af en varighed, der som regel langt overstiger den evt. frihedsstraf, lovovertrædelsen normalt ville kunne medføre.
Hvad vil du og dit parti gøre:
• For at etablere uvildig og ligeværdig bedømmelse af situationerne?
• For at stoppe personalegruppers misbrug af politianmeldelser som opdragende element?
• For at psykiatribrugere ikke straffes hårdere ved overtrædelse af straffeloven?
• For at psykiatribrugere højest får en bødestraf for handlinger, der normalt ikke ville kunne medføre frihedsstraf?
• For at princippet om formildende omstændigheder og almindelig straf af den enkelte kan vælges frem for retspsykiatris foranstaltning?

Vi ønsker at offentliggøre dine svar i vores medlemsblad.

Af arbejdspapiret fra den ny regering “Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten”, fremgår blandt andet:

“En ny regering vil invitere til forhandlinger med henblik på at indgå en aftale om en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom samt med følgende prioriteter:

* Forebyggelse af psykisk sårbarhed.
* En større forebyggende indsats og flere tværgående behandlingstilbud.
* Flere sengepladser i psykiatrien.
* En udvidelse af den eksisterende ordning for gratis psykologhjælp, så den omfatter 6-24-årige.”

Ligeledes lægges der op til at indføre tilskud til de grupper, der er hårdest ramt af kontanthjælpsloftet.

Der er således positive takter på psykiatriområdet, og LAP vil henover de næste 4 år aktivt påvirke og følge udmøntningen af 10 års plan for psykiatrien og regeringens øvrige hensigtserklæringer.

Vi deltager og bidrager gerne på møder, i dialoger eller udpeges til styregrupper og følgegrupper. Vi glæder os til at få arbejdshandskerne på, og samarbejde på kryds og tværs af politisk overbevisninger til gavn for psykiatribrugerne i Danmark.

På vegne af Landsledelsen og medlemmerne i LAP
Hanne Wiingaard, Lars Kristensen og Steen Moestrup
Forretningsudvalget i LAP

Kontaktoplysninger:
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LAP.
Store Glasvej 49
5000 Odense C
Tlf.: 66 19 45 11
E-post: lap@lap.dk
www.lap.dk

Program for Brugernes Bazar

LAP høringssvar vedrørende ’Høring over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende’

06. august 2019

Det ser her ud til at der virkelig gøres et forsøg på at tilrette vejledninger og regler så de værste huller i patienternes retssikkerhed og personlige oplysninger sikres, dog er der en enkelt detalje som LAP gerne så udførlig defineret.

En 3. person med fuldmagt bør IKKE omfatte offentlige ansatte eller institutioner da disse efter LAP’s holdning har en interessekonflikt mellem, hvad borgerens ønsker og behov er, versus hvilke krav der stilles fra deres arbejdsgiver, læs staten. 3. persons fuldmagt kan til gengæld sagtens varetages af mennesker ansat af borgeren selv, såsom advokater o.a.

De bedste hilsner
På vegne af LAP’s Landsledelse
LAP’s arbejdsgruppe for Presse og Lov.
Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Ole Nielsen og Hanne Skou Kadziola

Går du rundt med en lille bisidder i maven?

HEJ VENNER OG VENINDER, SÅ ER DER NYE TIDER, OG EN NY BEGYNDELSE

Går du rundt med en lille bisidder i maven. Eller vil du gerne gå med som tryghedsperson. Hvis ja, så ring til Henrik Kromann, og meld dig som interesseret i at komme på bisidder kursus.

Hvad er en bisidder?

– En frivillig bisidder er en person, der bistår en borger i mødet med det offentlige. Det kan eksempelvis være i forbindelse med sygdom, arbejdsløshed, økonomiske forhold, vold, forældremyndighed og skilsmisser.

– Bisidderne kan for eksempel bistå psykisk sårbare i forbindelse med samtaler på kommunale jobcentre.

– Frivillige bisiddere sidder bi og hjælper en borger med at få orden i kaos, med at lytte, observere og præsentere de synspunkter og løsningsforslag, som er vigtige for vedkommende. En frivillig bisidder kan også hjælpe borgeren med at skrive et brev, udfylde et skema, bede om aktindsigt eller klage.

Arbejdet som bisidder

En frivillig bisidder arbejder ulønnet og er pålagt tavshedspligt. Den frivillige bisidder er ikke en legal repræsentant eller retlig stedfortræder der kan handle på borgerens vegne.

Bisidderen har ikke selvstændig adgang til sagens akter og har ikke ret til at få oplysninger fra myndighederne om sagen.

En bisidder er ikke en sagsbehandler, men det kan være en fordel, hvis bisidderen har et vist kendskab til den lovgivning, som regulerer det pågældende område, og den opgavefordeling, der er mellem offentlige myndigheder. Det kan også være en fordel, hvis den frivillige bisidder har indsigt i det handicap eller den sygdom, som borgeren eventuelt har.

For mange borgere er mødet med det offentlige en kompliceret oplevelse, ikke mindst når borgeren er i en presset situation. Kompleks lovgivning, stramme tidsfrister, krav om oplysninger og kontrol kan medvirke til, at borgerne oplever afmagt, frustration og usikkerhed om, at deres juridiske rettigheder tilgodeses.

Kontaktoplysninger:

Henrik K. Hansen
Telefon: 25 11 46 45
E-mail: hkh@lap.dk

Helle Sibbersen
E-mail: hellesibbe@gmail.com

LAP
Telefon: 66 19 45 11.
E-mail: Lap@lap.dk