Referat af møde i livsglædegruppen, 22. juni 2016

Tilstede : Mona-Lisa , Preben , Tom , Ghita
vi savnede de øvrige.

1.  Først blev der budt velkommen til nyt medlem af gruppen. Det er Ghita der kommer fra Fredericia, der ønsker at bidrage med godt arbejde for gruppen. Det er godt for gruppen at få nye gode ideer og glæde fra Ghita.

2. Referatet fra sidste møde blev godkendt.

3.  Siden sidst, der blev her til punktet fremlagt gode positive ting der var oplevet fra de fremmødte.

4. Der var her evaluering af sidste møde på Odense Havn. Enighed om at det var forløbet godt samtidig med oplevelserne af begivenheder der.

5. Tom der deltog i blev  folkemødet på Bornholm, fortalte hvad der var sket derovre med god tilstedeværelse af LAP. LAP havde flere aktiviteter med masse interesserede  deltagere.

6. Århus tur arrangementet blev gennemlæst. Der var enighed om at udskyde det til en gang i august måned foreløbig, efter samtale tlf. med Lise. Lise vil udarbejde nyt oplæg.

7. Tom berettede lidt om LL´s virke.

8. Tur arrangementet til sporvejsmuseet forløber planmæssigt. Der er tilmeldt 8 deltagere.

9.  Ø-lejren og sommerlejren med deltagere fra gruppen blev drøftet.

10. Under eventuelt , Tom vil kontakte Stefanie og Lars og høre om de møder op igen.  Preben vil ringe til Brian og høre om han har ideer til at afholde næste møde d. 16.7. i Randers. Vi kan eventuelt aftale nærmere på arrangementet i Skjoldenæsholm.

 

Referatet godkendt

Referat af møde i Landsledelsen, 4.-5. juni 2016

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Inge G. Vol-der, Hanne Skou Kadziola, René Strøm, Lars Kristensen, Katrine Wiedersøe, Nils Holmquist Andersen (suppl.)
Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen
Afbud/fraværende: Andrea Hermansen, Finn Parkø, Cornelius Christiansen, Michael Krog

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne W. og Hanne S. vælges til dirigenter, Karl til referent

2. Godkendelse af dagsorden.

Der tilføjes et nyt pkt. 7 c. Annamarie; 7 d. Weekendmedlemstræf

7 e. Evt. høring om medicin; 8 a. Danske Regioner og nye boformer; 8 bliver 8 b.

3. Godkendelse af referat fra møde den 30.04.16 (bilag 3).

Referatet godkendes.

4. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet

Refereres ikke.

5. Orientering fra

a. FU

Landsmøde 2017 er på plads, hvad angår aftale med Hotel Svendborg den 1. – 2. april.

Der er bevilget 9.900,-  til Livsglædegruppen til udflugt til Skjoldnæsholm

FU har holdt et godt møde over 2 dage på LAP’s sekretariat.

Steen spørger til udpegning vedrørende arrangementer om bosteder: Høring på Chri-stiansborg den 6. juni og møde i følgegruppe vedr. retningslinjer den 28. juni. Han mener, at arbejdsgruppen vedr. bostedskontrol skulle have været inddraget. FU har ikke været opmærksom på at inddrage gruppen, da den ikke indtil nu har været aktiv.

Der er aftalt medarbejdersamtaler den 6.07.

b. LL

René har sagt ja til at deltage i møde i bisiddersag sammen med Erik Thomsen.

Bettina og Steen har været til konference om overspisning. Der mangler specialisere-de behandlingstilbud på området.

Steen har påtaget sig en bisidderopgave, der omhandler visitation til bosted.

Inge omtaler projekt på Holbæk Sygehus med overvægtige børn. Projektet er ved at blive neddroslet grundet begrænset økonomi.

Hanne S. har sammen med Lars været til møde i ombudsmandsinstitutionen. Mødet berørte mest tilsyn i forhold til institutioner for børn. Hanne S. tog op, hvor vidt man som patient kan skærme sig selv, når man er indlagt. Vi blev opfordret til at pege på steder, hvor det ikke kan lade sig gøre m.h.p. evt. tilsyn fra ombudsmandsinstitutio-nen.

Tom omtaler et møde, han vil deltage i om Aarhus som en god by for alle.

Inge har været til konference i KL-regi og foreslår at LAP stiller med en stand på de-res konferencer.

c. Udviklingskonsulent

Karl omtaler møde med medlemmer i Horsens og med LAP Silkeborg, som efterlyser nyt weekendmedlemstræf i indeværende år, og at der arbejdes med at udvikle et idekatalog for det lokale foreningsarbejde. Både i Horsens og Silkeborg har man pro-blemer med, at ledelsen afviser ønsker om mere brugerindflydelse på de lokale være-steder.

LAP er med i en fælles henvendelse til socialstyrelse og -ministerium fra en række organisationer, der modtager driftsstøtte via finansloven. Henvendelsen drejer sig om at administrationen af diftsmidler gøres mere og mere besværlig og byrokratisk og opfordrer, til at styrelse og ministerium medvirker i et møde med organisationerne.

Karl har sammen med Nils H. deltaget i et møde i sundhedsministeriet, der udeluk-kende kom til at omhandle den aktuelle debat om forebyggelse af vold og drab på bosteder. Der var enighed blandt de deltagende foreninger (SIND, LAP og Bedre Psykiatri) om at afvise Danske Regioners forslag om en ny institutionstype under serviceloven, hvor tvangsmulighederne i lov om tvang i psykiatrien skal kunne an-vendes, og om at sende bolden tilbage til regionerne om at oprette mere rummelige afdelinger over for personer med misbrug i hospitalspsykiatrien.

6. Arbejdsgrupper:

a. Opfølgning på godkendelse af arbejdsgrupper.

Grundet manglende tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper udsættes punktet til næste møde.

Steen opfordrer til, at arbejdsgrupperne får oprettet mailinglister via sekretariatet. Der er dog ikke noget krav til arbejdsgrupper om, at man oprettter mailinglister.

b. Orientering fra arbejdsgrupperne

Børne- og ungegruppen holder møde på tirsdag.

December-refugiegruppen har holdt møde og forventer at starte med refugieophold en uge senere end tidligere år.

Sommerlejrgruppen har været samlet og lagt de sidste planer for årets lejr – der er ca. 55 tilmeldte. Der er i alt plads til 67.

Tom spørger til, hvornår dem, der deltog i kursus for LAP-støtter, vil begynde at ar-bejde. Det er ifølge Steen op til hver enkelt.

7. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt for 1. kvartal (bilag 7 a) 

Steen gør opmærksom på, at revisor har fremsendt en regning på 80.000 for 2015, men kun ført 60.000 ind i regnskabet. Det øger den samlede post til revision fra 75.000 til ca. 100.000 i 2016. Der kan nok opnås en vis besparelse ved ikke at lave specifikke regnskaber for driftsbevillingen og tips- og lottomidler.

b. Deltagelse i konferencer

Bettina giver på vegne af forretningsudvalget udtryk for, at deltagelse i konferencer bør være lidt mere ligeligt fordelt og opfordrer til, at man inden tilmelding skeler til prisen og overvejer, om det er noget man selv og foreningen vil have udbytte af. I lø-bet af årets første 3 måneder er halvdelen af budgettet blevet brugt.

Det nævnes desuden, at der ikke behøver at være mange fra landsledelsen, der delta-ger i samme konference. Det efterlyses, at man hurtigt giver en udmelding om, at man ønsker at deltage, så FU kan foretage en prioritering. Der skal så gives grønt lys, før man tilmelder sig. Konferencer, der ikke indebærer deltagergebyr, kan man sta-digvæk frit melde sig til.

Flere kommenterer om hvilke konferencer og møder mv., de synes, det er værd at prioritere, fx de arrangementer, hvor der er tale om reelle dialoger og ikke bare en-vejskommunikation. Udbytte af deltagelse kan også være de kontakter og dialoger, man opnår uden for det officielle program.

c. Lukket punkt: 

d. Weekendmedlemstræf

Karl efterlyser personer, der vil arrangere nyt weekendmedlemstræf i samarbejde med folk fra LAP Silkeborg. Der er afsat midler til træffet i budgettet.

Det besluttes af opfordre den eksisterende arbejdgruppe til at afklare, hvem der vil involvere sig i at arrangere træffet.

e. Evt. høring om medicin

Med afsæt i oplevelser med forum for rationel farmakoterapi og evidens for at be-grænse brugen af antipsykotisk medicin fremsætter Katrine et forslag om at arrangere en høring om brugen af psykofarmaka. Hun estimerer, at der bør afsættes ca. 65.000 kr til høring. Der fremkommer forskellige ideer til indhold og oplægsholder. Det dis-kuteres bl.a., hvor vidt Peter Gøtzsche bør inviteres som en af oplægsholderne.

Det besluttes at afsætte midler til et arrangement som foreslået. Hanne W og Karl indgår i forberedelserne.

8.

a. Danske Regioner og nye boformer

Karl giver en kort fremlægning af det udspil, der er kommet fra Danske Regioner.

Steen foreslår, at LAP indgår en dialog med Danske Regioner med henblik på at få dem til at ændre holdning, han mener at en del af problemet er, at beboere på boste-der ofte udskrives fra indlæggelse på psyk. afdelinger, mens de er for syge. Vi må også forholde os til, hvordan man undgår, at fredelige beboere udsættes for overgreb af andre beboere.

Karl byder ind med, at vi kan tage afsæt i, at der i 20 år har eksisteret specialiserede botilbud til samme målgruppe i Region Syddanmark, som nu lukkes ned/afvikles, og at der bør arbejdes videre med at sikre at sådanne botilbud opretholdes og (gen-)etableres.

Det besluttes at forfatte et åbent brev til Danske Regioner. Steen medvirker i at for-fatte brevet.

b. Handlingsprogram og udviklingsplan (bilag 8 a og b)

Med afsæt i det vedtagne handlingsprogram udformes et katalog over aktiviteter, vi vil gennemføre i det kommende år. Aktiviteterne kan bl.a. medtages i den udvik-lingsplan, vi skal indsende til Socialstyrelsen inden den 21. juli i år.

9. Nedsættelse af arbejdsgruppe til forberedelse af nye ansættelser

Det besluttes at nedsætte en arbejdsgruppe til forberedelse af nye ansættelser bestående af FU og Steen. Gruppen melder tilbage til LL inden der foretages stillingsopslag.

10. Deltagelse i Psykiatrialliancen (bilag 10 a, b, c og d)

Den endelige beslutning om deltagelse tages op igen på møde i august, afhængig hvordan LAP’s repræsentanter oplever førstkommende møde den 6. juni. Karl opfordrer til at LAP på mødet forsøger at skabe opbakning til at tage aftand fra Danske Regioners udspil om ny insti-tutionstype.

11. Repræsentation i EN AF OS (Steen) (bilag 11)

Der efterlyses LAP-medlemmer til at indgå i arbejdsgrupper i initiativet.

Lars, Katrine og Steen påtager sig opgaven.

12. Evt. medlemskab af Socialpolitisk Forening (Hanne Skou) (http://socialpolitisk-forening.dk/om-socialpolitisk-forening/ bilag 12)

Det besluttes at indmelde LAP i foreningen, forudsat at det koster max. 3000 kr.

13. LAP på Folkemødet, Bornholm den 16. – 19. juni 2016

Bettina orienterer om deltagelse og planlagte events og indhold (bilag 13)

14. Evt.

René spørger ind til hvad der sker med uddannelse af nye bisiddere. Opgaven ligger hos ar-bejdsgruppen, som pt. ligger lidt stille.

Steen omtaler en håndbog for patientrepræsentanter i sundhedsvæsenet. Den bestilles hjem via sekretariatet – Steen aftaler med sekretariatet.

15. Hvordan synes du, mødet gik?

De fleste giver udtryk for at mødet er gået godt, men der efterlyses lidt mere klar forberedel-se af mødet.