Referat af LAP’s landsmøde 2022

Hotel Svendborg 30. – 1. maj

Godkendt af dirigenterne Allan Ohms og Karl Bach Jensen

Første dag – lørdag

Indledning og velkomst
Tom Jul Pedersen byder velkommen til LAP’s 22. landsmøde og opfordrer til, at alle rejser sig, mens foreningens fane bæres ind i lokalet af Cornelius Christiansen. Tom Jul Pedersen holder herefter velkomsttale, og siger blandt andet følgende i sin tale: Det er godt at se så mange, der er mødt op. I den forgangne periode har LAP givet input til psykiatriplanen, som skal vare de næste 10 år. Blandt andet har vi et forslag, der går på, der skal tilføres 600 milliarder kroner på de 10 år – intet mindre. Desværre har vi også traditionen tro, sagt farvel til nogle af vore kolleger indenfor psykiatrien, der er døde det forgangne år. Vi plejer at holde et minuts stilhed i respekt for de døde, så det vil jeg foreslå vi gør lige om lidt. Derefter holdes 1 minuts stilhed for de døde i psykiatrien.
Undervejs på landsmødet sang forsamlingen tillige en sang forfattet af afdøde Erik Olsen.
Afslutningsvis siger Tom Jul Pedersen: Godt landsmøde til alle!

1. Valg af dirigenter og referent

Hanne Wiingaard siger, at landsmødet nu skal vælge dirigenter til landsmødet: Karl Bach Jensen og Allan Ohms vælges som dirigenter og Jakob B. Petersen vælges til referent. I alt 76 stemmeberettigede individuelle medlemmer deltog i hele eller dele af landsmødet.

2.Valg af stemmetællere

Følgende deltagere foreslås og vælges som stemmetællere: Lise Jul Pedersen, Rasmus Magelund, Ole Hagman og Hanne Schou Kadziola blev valgt til stemmetællere. Herefter nævner Hanne Wiingaard en række praktiske oplysninger, herunder: Parkerings- og rygeregler, drinksbilletter, specialkost og rydning af salen. Referatet bliver lagt på LAP ́s webside www.lap.dk . Hanne Wiingaard afslutter med at sige: Husk at tage hensyn til hinanden – kan i have et godt møde!
Herefter introducerer Lene Kristiansen taler Kira West.

Åbningstale
Kira West takker medlemmerne af LAP, fordi de bruger deres tid og kræfter i denne her fine forening. Foreninger og bevægelser som jeres, har været med til at få os ud af de helt sorte kapitler i vores historie, hvor mennesker i psykiatrien og i forsorgen ingen rettigheder havde. Og blev udsat for groteske overgreb og uværdig behandling. Der er stadig masser tage fat på. Tak fordi I har været med til at rykke os hertil, hvor vi er i dag!

Kira fortæller hun er Formand Rådet for Socialt Udsatte, fra 1. januar i år, og også er direktør for Hjem til Alle, som er en alliance af flere aktører, som bekæmper hjemløshed blandt unge. Kira har inddelt sit oplæg i følgende dele: Kort introduktion til Rådet for Socialt Udsatte, Rådets arbejde med deltagelse, hvordan vi bruger det til udvikling af politik, hvordan Rådet samarbejder med lokale udsatteråd, Brugernes Bazar og arbejdet med 10-års psykiatri plan, som jo også er en af jeres dagsordener. Aktuelt arbejdes der blandt andet med politiske processer om nyt kontanthjælpssystem, 10-års plan for psykiatrien, Socialt Frikort og det specialiserede socialområde.

Hvis vi får erfaringer med, for jeres vedkommende erfaringer fra psykiatriområdet: Hvad går galt i mødet, gode indlæggelser og udskrivninger, samarbejde om medicin og alt muligt. Den viden I har, den skal vi inddrage og bruge.

Det jeg har fortalt om nu, er de nye aktiviteter. I gamle dage have man Brugernes Bazar som den årlige deltagelsesaktivitet. Nu har vi omlagt det, og sagt; vi skal inddrage og have deltagelse hele året, vi skal ud og inddrage og møde brugerne. Det koster nogle ressourcer og vi kan ikke begge dele. Vi håber på forståelse for denne prioritering, og vi håber nogle andre vil tage bazaren op.

Dernæst taler Kira om psykiatriplanen, som rådet er engageret i. Hun siger blandt andet: Det, at psykiatrien ikke er er bedre end den er, er isoleret set en af de største barrierer for at bekæmpe social udsathed i Danmark. Der er for mange mennesker, der ikke har adgang til ordentlig psykiatri. Mange er ikke udredt, dulmer sig med stoffer og kan ikke engang komme ind og blive udredt, da de ikke opfylder de krav der er.

Undervejs siger Kira West, at udsatterådet kun fik minimale høringsmuligheder i forhold til 10-års planen og tilhørende faglige oplæg. Men det siger jo alt om problemet i forhold til socialt udsatte i psykiatrien, at man ikke inviterer rådet til høring om ny psykiatriplan.

Endelig siger Kira, at rådet kommer med en række anbefalinger i et længere notat. Hun fremhæver det er vigtigt, at der laves en ordentligt, solid og ressourcetung plan for psykiatrien. Det skal være med en social perspektiveret indsats, og vi samarbejder gerne med LAP omkring 10-års planen slutter Kira. Kira West ́s samlede oplæg ligger på LAP ́s webside.

Spørgsmål og debat:
Mikhael Saxtorph nævner, i forbindelse med et spørgsmål fra Paul Bjergager Nielsen om manglende adgang til udsatterådet, at han har siddet i 8 år i det lokale udsatteråd. Karl Bach Jensen nævner, at han selv, og også Steen Moestrup begge har siddet i det nationale udsatteråd.

En deltager i forsamling siger, at det skal rettes til ‘skal ́ i den næstsidste slide, hvilket Kira er enig i. Der er netop for megen lovgivning, der er bør, og derved ikke bliver til noget. Knud Fischer-Møller siger, det er 5 gode anbefalinger til psykiatrien, der er fra rådet – og navnlig fordi de handler om indhold og ikke om økonomi.

Karl Bach Jensen siger, at den ønskede lighed med somatikken, som beskrevet i ny psykiatriplan, giver ham myrekryb. Hvis vi laver nogle pakker i lighed med somatikken, så går det ad helvede til. Det har ødelagt åben dialog og tidlig indsats, og skaber ingen løsninger.

Kira West svarer, at når jeg bruger ordet ligestilling er det afstigmatisering og bedre behandling, der henvises til i forhold til den ny psykiatriplan.

Signe Seiersen siger, det er borgerne, der skal spørges, hvad de ønsker af behandling, da det er dem,
der får penge direkte til egen forvaltning, der får det bedre. I forhold til Brugernes Bazar siger
blandt andre Helle Sibbersen, at det er problematisk at lukke ned for bazaren.

I forhold til lovgivning siger Kaj Larsen, at der tales meget om dobbeltdiagnoser, og at ́bør ́ skal fjernes i lovgivningen: På engelsk er Will den lette form, der skal stå skal/Shall i ny lovgivning. Kira fortæller, at kun en meget lille del af lovgivning bruger formuleringen ́skal ́ – og det ér problematisk.

Mikhael Saxtorph spørger om LAP kan sætte Brugernes Bazar i handlingsprogrammet, og søge nogle penge til dette. Camilla Madsen spørger, hvad erfaringerne er med, at pengene følger brugeren? Hertil fortæller Kira, at overvældende mange havde fået tag over hovedet og fået betalt regninger mv., når pengene gik direkte til borgeren.

Lene Kristiansen siger det generelt er godt, der arbejdes ud fra udsatte begrebet, for det er ikke bare vor psykiatriske problemstilling. Der er også noget, der hedder levevilkår, at kunne overleve, have en ordentlig økonomi i forhold til at kunne være borger i samfundet. I forhold til dobbeltdiagnoser fokuseres der for meget på rusmidler omkring dobbeltdiagnoser. Der er mange andre afhængigheder, der kan ødelægge menneskers liv. Man kunne kigge på 12 trins fællesskaberne og se hvilke grupper de har. Den kommunale rusmiddelbehandling er enormt vigtig, der skal stadig være behandling i kommunerne.

Kim Kjelgaard fortæller han har været med i et lokalt projekt i Halsnæs. Her var der 25 brugere fra socialpsykiatrien, der kunne søge om op til kr. 50.000 til at forbedre deres liv indenfor et år. De blev brugt til rejser, til at ordne deres lejlighed så man kunne få familiebesøg, til at købe en knallert eller en bil så man kunne køre på arbejde. Det var positivt, der var kun gode resultater og langt de fleste fik en øget livskvalitet. Desværre var det projektmidler, så projektet blev stoppet efter et år. I gør det godt i rådet siger Kim, og siger samtidig, det går ham på, at Brugerens Bazar stopper, og rådet skal presses for at fortsætte arbejdet med Brugernes Bazar.

Helle Sibbersen siger, at diagnoser skal lægges ind et sted og ikke flere steder, og fortæller videre, at Housing First virker. Dog har Odense kommune ikke gennemført de sidste to skridt i programmet. Man kan ikke nøjes med et år, ellers skal borgeren samles op igen efterfølgende.

Lene Hermann spørger: Dansk Psykiatri i verdensklasse – hvad menes der med det? Hun læser videre følgende op: ”Jeg lærte mig senere i livet, at vi er tilbøjelige til at møde hver ny situation med omorganisering, og jeg lærte også hvilken vidunderlig metode dette er til at skabe illusion om fremgang, mens det i virkeligheden forårsager kaos, ineffektivitet og demoralisering? ” Cajus Petronius, embedsmand under kejser Nero, død år 66 e.Kr.

Kira takker for citatet og fortæller, at nye socialpolitikere flytter rundt på resort i kommuner og regioner, og måske får fortalt af kolleger, at det gjorde vi faktisk også sidste år.

Steen Moestrup fortæller, han har talt med Alice Rasmussen om Brugernes Bazar. Jeg sidder i styregruppen for Brugernes Bazar, og vi vil gerne støtte, at der i et samarbejde findes midler til bazaren.

Kira fortæller videre, at hun ved et besøg i Odense har fået fortalt, at Housing First fungerede godt i Odense. Det er dog vigtigt, at der holdes fast og tilknyttes efterværn til indsatsen. Oplægget fra Kira West gav anledning til mange gode spørgsmål og en spændende debat på landsmødet.

Dirigent Allan Ohms oplyser forsamlingen om, at landsmødet er lovlig indkaldt.

3. Landsledelsens beretning

Før præsentation af beretningen stiller LAP ́s landsledelse sig op foran podiet i mødesalen.

Kommentarer og spørgsmål til beretningen:
Paul Bjergager Nielsen spørger, hvad der er det vigtigste hver enkelt LL medlem har udrettet? Lene Kristiansen svarer, at foreningen har påvirket regeringens 10-års plan. Tom Jul Pedersen fortæller, der har været bisidderkursus, og det har været det vigtigste. Helle Sibbersen fortæller, der er nogle vigtige arbejdsgrupper, heriblandt landslejr, bisidder og folkemøde 2022.

Cornelius Christiansen nævner ENUSP og WNUSP, som noget af det vigtigste. ENUSP er det europæiske LAP fortæller Cornelius.

Camilla Madsen spørger til ændringer i LAP, specifikt til at to medarbejdere er blevet sagt op? Det er ikke nævnt i beretningen. Alderen trykker, og derfor er der behov for en ungdomskonsulent. Hanne Wiingaard siger hertil, at hun er enig i, der mangler noget på ungdomssiden. Helle Sibbersen siger, det ikke er alt LL kan sige om dette spørgsmål, og Hanne Wiingaard siger videre, at vi i LAP gerne vil ændre strukturen. Nu har vi opslået en fuldtidsstilling, og vi holder samtaler om 14 dage.

Lise Jul Pedersen siger den nyansatte ikke skal være en, der deler brochurer ud. Steen Moestrup fortæller, at når der er to fuldtidsansatte, er det der, vi har haft flest medlemmer, og det er det, vi gerne vil tilbage til.

Frands Frydendal spørger i forhold til den aktuelle leder i LAP-bladet; hvem det er, der skal stækkes eller klippes ned, hvem har skrevet det? På hvilket niveau sigter landsledelsen imod, at alle skal have lige meget at skulle have sagt? Er det A: at alle skal have lige meget mulighed for at klippe hinanden ned? Er det B: landsledelsen har som sit privilegium at klippe medlemmerne ned efter sit bedste skøn, men landsledelsen ikke selv klippes ned? Eller skal vi opnå lighed, ved at alle medlemmer klippes ned til landsledelsens niveau?

Svar på indlæg:
Steen Moestrup svarer, at han gerne vil have, at det her er en medlemsforening, og det er vi ikke altid enige om, hvor meget der skal være plads til ros og ris. Konstruktiv kritik eller skal man bekrige for at undgå, at der sker konflikter. Eller skal man lave konfliktløsning for at undgå, at konflikter accelerer. Det er svært at svare kort på, det har været mit ønske at der bliver plads til alle, men vi må også erkende, at der ikke altid er plads til de store armbevægelser for alle, for så er der nogle andre der bliver puttet ind, skubbet til side eller væltet.

Hertil svarer Frands Frydendal, at spørgsmålet er om man løser det ved at klippe medlemmerne eller ved at skabe plads. I har simpelthen skrevet, at I mener, det er i orden at man stækker medlemmerne, og jeg synes ikke din redegørelse bortforklarer, at det er det, I gør. Jeg har været i LAP ca.17 år og i det meste af den tid har Steen Moestrup og Hanne Wiingaard været i landsledelsen eller FU, og har således sikret kontinuiteten i medlemstilbagegangen.

Helle Sibbersen siger vi i landsledelsen taler godt sammen, og LL sidder der for jeres skyld, og vi stækker ikke hinanden. Henrik Kromann Hansen supplerer, og siger, vi ikke stækker medlemmerne, det kan være en klodset formulering i lederen i bladet. Lise Jul Pedersen siger, at der i gamle dage var der ballade – det er der ikke nu. Ingrid Sejerøe-Olsen spørger, hvorfor der ikke er en kystlejr, hvortil Steen Moestrup svarer, at der ingen gruppe var efter sidste landsmøde, der kom ingen reservation på lejren og gruppen ville ikke fortsætte.

Hanne Schou bemærker, hun tror på mennesker og på LL. Der er konflikter, og det håndteres ikke korrekt. Det er dumt at fjerne adgang til LL suppleanter på møder. Tina Hesselbjerg fortæller det også er lokalaktiviteter, der giver medlemmer, og vi har hele 18 aktiviteter i LAP Køge og omegn.
Bettina K. Mærsk siger, vi kæmper og kæmper i landsledelsen.

Mikhael Saxtorph siger det lidt er en la la løsning, der er valgt ved at ekskludere eller fjerne suppleanter. Det var en panikløsning, og der står nogle forskellige ting i dagsorden og referat. LL kan ikke give mistillidsvotum, og der er nogle regler, der ikke eksisterer i LAP ́s officielle dokumenter.

Cornelius Christiansen fortæller man kan melde sig ind i ENUSP på ENUSP ́s webside, og man bestemmer selv, hvad man indbetaler. ENUSP er det europæiskes svar på LAP. Cornelius vil gerne skrive i LAP bladet om ENUSP, og også lave en arbejdsgruppe om ENUSP.

Vedr. LL ́s håndtering af sag med suppleant siger Helle Sibbersen, at vi var i en uholdbar situation, da vedkommende sagde ”jeg stiller mistillid”, og det er derfor det er formuleret på denne vis i beretningen. Paul Bjergager Nielsen siger, at LL skal opdatere siden med arbejdsgrupper på websiden. Hanne Wiingaard fortæller, at LL rydder op i arbejdsgrupper efter landsmødet.

Forud for næste taler fortæller Steen Moestrup om oplægsholder Christina Thorholm.

Indlæg Christina Thorholm:
Christina Thorholm går på via Teams. Christina Thorholm er radikal kommunal politiker i Hillerød, folketingspolitiker og socialordfører. Christina fortæller blandt andet om Åben Dialog, som de har brugt i Hillerød i over 2 år. Åben dialog giver en ramme for gode samarbejdsforhold og inddrager elementer, som man ellers ikke får talt om med socialrådgivere. I Hillerød bruger vi det i §85 støtte, og i forbindelse med boformer.

Christina fortæller, at vi har gjort os umage med §82 støtte, og man kan bruge tilbuddet uden visitering. Vi har gruppetilbud, vi bruger også hinandens erfaringer og vi skaber broer via det socio- kulturelle værested, hvor vi blandt andet hjælper borgeren videre ud til kreative aktiviteter.

Om 10-års planen siger Christina; at hvordan omsætter man 37 forslag til et væsentlig løft i psykiatrien er det helt store spørgsmål? Christina taler blandt andet om skabelse af bedre sammenhænge og mere ensartede planer i lighed med kræftområdet. Det er ud fra denne tankegang, og med mere brug af evidens, man har udarbejdet psykiatriplanen.

Karl Bach Jensen siger, at sidste gang han var med i planlægningen af 10-års planen, ville man nedbringe tvang, og det er ikke lykkedes. Der lægges op til, at man skal efterligne kræftbehandlingsforløb og lægge folk ind i nogle faste rammer. Det er mere og mere tilbageskridt, og fører til mere og mere medicin. Åben Dialog bruges som det eneste sted på en hel sygehusafdeling her i Svendborg, og jeg vil opfordre til at man besøger dem, og hører deres erfaringer. Endelig spørger Karl, om man stopper den megen tvang og medicin i psykiatrien? Hertil svarer Christina, at tanken er at give de samme behandlingsrettigheder i planen, og det er det tankesæt, der er taget med f.eks. fra kræftpakker. Christina vil gerne tage pointer med om, at man ikke skal efterligne de somatiske kræftbehandlingspakker i den ny psykiatriplan.

Karl Bach Jensen siger Danmark har sagt ja til FN ́s Handicapkonventionen om, at man ikke må bruge tvang, og Danmark reagerer ikke på FN ́s anbefalinger om, at tvang skal forbydes.

Henrik Kromann Hansen fortæller, han sidder i en arbejdsgruppe omkring bosteder, hvor han gerne vil have indskrevet at man kan blive erklæret rask. Det vil sige mulighed for at blive ”genudredt”. Karl Bach Jensen fortæller, LAP har udarbejdet et psykiatrisk testamente, som er sammenligneligt med et demenstestamente. Et psykiatritestamente skal have bindende gyldighed. Man skal fx kunne skrive, at man ikke vil behandles medicinsk, hvis man evt. bliver lukket inde.

Christina svarer, at man kan opdatere lovgivningen i forhold FN. Det kan skrives ind i loven, at man kan testamentere, at man ikke vil behandles med nogle særlige behandlingsmetoder. Vedrørende tvang får vi forklaringer fra personalet om – hvorfor det benyttes – men det er ikke nok i forhold til det vi ønsker politisk.

Mette Bramsdal fortæller hun har haft en traumesygeplejerske og er kommet ud af sit traume. Mette har selv betalt for sin traumebehandling, er kommet forbi sit traume og spiser ikke medicin i dag, og spørger, hvorfor der ikke er støtte til det?

Karl Bach Jensen fortæller, at man i Norge har vedtaget, at der mindst skal være én medicinfri afdeling i hver region. Psykiatribrugerne i Danmark vil have ret til medicinfri behandling – kig på de norske erfaringer. Christina vil gerne inddrage de norske erfaringer svarer hun.

Knud Fischer- Møller spørger om kvalitetsstandard og øget brug af evidens baseret praksis omfatter brug af traume bevidst tilgang?

Lene Kristiansen spørger, hvordan man ser om borgeren får det bedre eller oplever det som en bortvisning når der, fx bruges §85 og §82 tilbud. Hertil svarer Christina at der er borgere, som oplever, at der er behov for mere tid, og vi smider ikke folk ud.

Oplægsholder Christina Thorholm pointerer hun ikke vil tages til indtægt for, at psykiatriloven er, som den skal være. Der er både kanter og hjørner, der skal rettes til. Kim Kjelgaard spørger om Christina vil arbejde for, at man kan blive erklæret rask?

Mikhael Saxtorph fortæller, at i Køge kommune implementerede man noget man kalder åben rådgivning på grundlag af § 82. Det vil sige man kan komme ind fra gaden med mindre problemer, vente 10 minutters tid, og så ordner de denne type problemer hurtigt. Alt i alt har vi har gode erfaringer med åben rådgivning efter §82. Vi har også to eller tre peermedarbejdere ansat i åben rådgivning i Køge kommune.

Dirigent Allan Ohms spørger Christina, om de har styr på balancen mellem lobbyister fra medicinalindustriens og så de mennesker der er syge? Hertil svarer Christina, at det er jo et godt spørgsmål om, hvor meget I render os på dørene. Christina siger også, at LAP skal komme med bidrag, da det ellers er de højtråbende, inklusiv andre foreninger og medicinalbranchen, der råber højest. Det er en menneskeret at kunne blive erklæret rask, og det psykiatriske testamente er værd at tage med i planen, og jeg vil gerne invitere LAP til et møde for at få jeres vinkler med.

Forsamlingen stillede mange gode spørgsmål til Christina Thorholm ́s oplæg, og dette skabte en spændende debat på landsmødet.

Efter indlægget genoptages behandling af landsledelsens beretning:

Jesper Porsborg siger, der skal være lokale konsulenter, fx til at bidrage til at arrangere kystlejr. Han siger desuden, at han ser det som et bidrag bare at deltage i arrangementer. Endelig spørger Jesper, hvorfor ikke alle medlemmer automatisk er medlemmer af ENUSP.
Frands Frydendal siger, at da han kom med sit indlæg, svarede LL, at man kan søge konfliktløsning og også taler girafsprog, – mens det var smertefuldt at smide en ud af ledelsen?

Allan Ohms kommenterer debatten og siger: Når vi taler om sårbarhed, skal man tale pænt. Hanne Carlsen fortæller, vi har arbejdet med arbejdsmiljø i LL og nævner, at vi gør det frivilligt og i må respektere os. Helle Sibbersen siger, vi virkelig har arbejdet med et fælles fodslag, og vi var nødt til at handle. Steen Moestrup siger, han med stolthed kan sige, at der er mange, der har bidraget til beretningen. Efter en livlig debat sætter dirigenterne beretning til afstemning:

Beretningen godkendes med klart flertal.

Her efter takker landsledelsen ved Helle Sibbersen medarbejderne for deres indsats, og overrækker dem blomster: Vi i landsledelsen vil gerne vise, hvor stor pris vi sætter på de tre medarbejdere i Odense. Under coronaen var det personalet, som bar os oppe som landsledelse og medlemmer, så vi vil bare vise, hvor meget vi sætter pris på jer med denne lille erkendtlighed.

Nedsættelse af gruppe til handlingsprogram
Steen Moestrup introducerer arbejdet og Cornelius Christiansen læser forslag til handlingsprogram op fra landsmødemappen. Herefter er der introduktion til Handlingsprogram, og der foreslås, at Mikhael Saxtorphs eget forslag og Brugernes Bazar indskrives i handlingsprogrammet.

Lene Hermann nævner, at 80% af bostederne ikke får klager, og det bør kunne føre til at lave det bedre på de andre 20% af 700, som får klager. Kunne man lave en arbejdsgruppe om bosteder, så der ændres opførsel overfor de børn der er der? Lise Jul Pedersen foreslår en kampagne med aktiviteter på væresteder.

Hanne Schou Kadziola savner LAP ́s mærkesager i forslaget til handlingsprogrammet i mappen, herunder medicinfri afdelinger, nedbringelse af tvang mv. Valentina T. Djurhuus spørger hvorfor LL ikke tager på en studietur på en lukket afdeling, og sidder der en gang om måneden.

Valentina T. Djurhuus, Lise Jul Pedersen, Knud Fischer-Møller, Hanne Schou Kadziola og Steen Moestrup indgår i gruppen vedr. udarbejdelse af Handlingsprogram.

Efterfølgende introducerer Hanne Carlsen arbejdet med arbejdsgrupper. Karl Bach Jensen opfordrer til, at folk, der opretter arbejdsgrupper, stiller sig i mellemgangen og tager imod eventuelle spørgsmål.

Anden dag – søndag

4. Regnskabsaflæggelse for det forgangne år 2020 – 2021

Steen Moestrup og Mikhael Saxtorph fremlægger regnskabet for 2021, som også er i landsmødemappen i oversigtsform. Steen gennemgår de forskellige aktiviteter i regnskabet. LAP har modtaget kr. 4.100.000 fra Socialstyrelsen i tilskud, og derudover har LAP fået et tilskud fra Tips og Lotto-puljen. Herefter behandles spørgsmål og bemærkninger til regnskabet.

I forhold til Arbejdsmarkedets Feriefond bemærkes, at man, når man får folkepension, ikke kan få tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Det er besluttet ikke at søge Arbejdsmarkedets Feriefond fremadrettet. Vendepunkter Odense rettes til landsdækkende Vendepunkter.

Regnskabet sættes til afstemning og godkendes med klart flertal.

5. Behandling af indkomne forslag

FORSLAG DER HAR ØKONOMISKE KONSEKVENSER

FORSLAG NR. 1
Forslag stillet af Hans Schjørmann:
Invitationen nedenfor vil jeg have på dagsordenen til det kommende landsmøde:
Kære LAP!
Hermed inviteres I til MINORITETERNES GRUNDLOVSDAG, søndag den 5. juni 2022, kl. 14- 23, udendørs og i cirkustelt, på Ridebanen, plænen foran Den grå Hal, på Christiania. Minoriteternes Grundlovsdag (MG) handler om Grundloven, der jo videre handler om demokrati og menneskerettigheder! Vi vil fokusere på de personer og grupper, som det går ud over, når Grundloven tilsidesættes. Vi tænker især på den inkompetence og ligegyldighed, I møder, når kommunerne skal tage over fra Sundhedsvæsenet.

Jeres deltagelse kan bestå i, at I får et bord, der fungerer som en stand. Derfra kan I uddele materiale og snakke med folk. Og/eller naturligvis en lille kort og klar tale. Gæstetalere i år bliver:
Kirsten Ketscher, professor i jura, speciale i socialret
Tim Whyte, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke

Vi starter kl. 14.00 med gæstetalerne. Derefter kommer de forskellige foreningers talere iblandet lidt relevant underholdning samt Åben Talerstol mm. Arrangører er Christianias Kulturforening, Foreningen Jobcentrets Ofre mfl. Arrangementet bliver endvidere til i samarbejde med Hus Forbi og SAND, de hjemløses organisation. I kan google på Minoriteternes Grundlovsdag.

Da vi har store udgifter til bl.a. cirkustelte, lydudstyr, lysudstyr, transport, køkkenudstyr, madlavning, borde, bænke m.m. ser vi meget gerne indbetalt et grundbidrag på 100 kr. for de organisationer og grupper, der kan.

Hvis I kan give mere – eller mindre – er I også hjertelig velkomne til det. Vi har stor brug for aktivister til at hjælpe os med at få dette store arrangement til at stå i fuld udfoldelse, så kom bare. Vi glæder os meget til at høre fra jer!

Landsmødeforsamlingen beslutter, at dette forslag lægges hos LAP-København.

FORSLAG DER KRÆVER VEDTÆGTSÆNDRINGER

FORSLAG NR. 2
Forslag stillet af LAP ́s landsledelse:
På landsmøde 2021 blev forslaget kun vedtaget med almindeligt flertal, og genfremsættes derfor igen. Forslaget er genfremsat på landsmøde 2022 af LAP ́s landsledelse.

Begrundelse:
Socialstyrelsen har foreslået LAP at spare på udgifter til landsmøder. Landsledelsen har drøftet mulighederne og mener, at det bedste vil være kun at afholde landsmøde hvert andet år med overnatning. I stedet for at holde landsmøde hvert år uden overnatning. Som erstatning vil LAP afholde medlemstræf i overensstemmelse med henstilling fra Socialstyrelsen. Se forslag til vedtægtsændringer nedenfor:
Vedtægter for LAP
§ 4 – Landsmødet
Stk. 1 Landsmødet er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Ordinært landsmøde afholdes ”én gang årligt”: Erstattes af: ”hvert andet år” inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel med angivelse af dagsorden, ved brev til medlemmerne. Herudover ved annoncering i medlemsbladet eller dagspressen.
Stk. 4 Dagsorden for det ordinære landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigenter og referent
3. Landsledelsens beretning
4. Regnskabsaflæggelse for ”det” : Erstattes af ”de” forgangne år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Vedtagelse af handlingsprogram
7. Fastsættelse af kontingent for ”det”: Erstattes af ”de” kommende år
8. Godkendelse af ”budget”: Erstattes af ”budgetter”
9. Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen
10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, intern kritisk revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt

§ 6 – foreningens daglige ledelse
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 13 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er ”2 år”: Erstattes af ”4 år” Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til ”1 år”: Erstattes af ”2”, således at mindst 6 er på valg hvert ”år”: Erstattes af ”hvert andet år”
Stk. 2 Landsmødet vælger op til 13 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er ”1 år”: Erstattes af ”2 år”. Suppleanter indtræder ved længerevarende forfald efter Landsledelsens beslutning eller når et medlem af Landsledelsen udtræder.
Stk. 4 Landsledelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og landsmødets beslutninger.
Stk. 5 Senest ”3 uger”: Erstattes af ”4 uger” efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på 3 personer og af og blandt sine medlemmer vælger en kasserer.

Steen Moestrup og Hanne Wiingaard præsenterer forslaget: De fortæller blandt andet, at der kan laves medlemstræf for de midler, som ikke bruges til landsmøder. Styrelsen har også bedt LAP om at lave aktiviteter ude i landet og invitere til det, der foregår, siger Steen Moestrup. Under budget skal tallene vedrørende medlemstræf justeres. Forslaget omfatter, at LL-medlemmer vil sidde for 4 år, og ikke for 2 år.

Lene Kristiansen siger hun sidste år talte imod, og stemmer i mod igen denne gang. Landsmøde bør prioriteres og jeg vil allerhelst begge dele. Tina Hesselbjerg fortæller, hun har fundet sig en holdning til dette, og stemmer for.

Helle Sibbersen siger, LAP kan lave medlemstræf, hvis vi stopper med landsmøde hvert år. Valentina T. Djurhuus ser gerne to medlemstræf om året, og Signe Seiersen ønsker også medlemstræf. Kaj Larsen siger, det vil være godt med to medlemstræf, hvis medlemmerne har råd til at deltage. Mikhael Saxtorph siger der kom en række forslag frem sidste år, og i det foreliggende forslag er medlemmernes input ignoreret. Der er således ikke skrevet om medlemstræf, og øvrige gode begrundelser for forslaget i forslagsteksten. Der savnes navnlig et ændringsforslag vedr. medlemsmøder hvert andet år, bemærker Frands Frydendal. Helle Sibbersen pointerer, at uanset hvad vi siger, har Socialstyrelsen besluttet – og vi kan tage det op igen, hvis det ikke virker.

Hvis ovenstående ændringer vedtages bliver næste ordinære landsmøde i år 2024. Efter drøftelsen stemmes om forslaget ved almindelig flertalsafstemning.

Forslaget vedtages med klart flertal.

FORSLAG NR. 3
Forslag stillet af LAP ́s landsledelse:
På landsmøde 2021 blev forslaget kun vedtaget med almindeligt flertal, og genfremsættes derfor igen. Forslaget er genfremsat på landsmøde 2022 af LAP ́s landledelse.

Forslag til vedtægtsændringer:
Landsledelsen ønsker indskærpet, at kun psykiatribrugere kan møde op og have stemmeret til landsmødet og for at sikre dette ønskes nedenstående ændring i vedtægterne:
§ 4 – Landsmødet
Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på Landsmødet er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Støttemedlemmer – såvel individuelle som kollektive – har ikke ret til at deltage i Landsmødet og kan ikke indvælges i Landsledelsen.

Vedtægtsændring kollektive medlemmer:
Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret per påbegyndt 35 medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Denne sætning: Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret per påbegyndt 35 medlemmer kunne omskrives til:
Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret per påbegyndt 35 medlemmer og ”som delegeret kan kun udpeges nuværende eller tidligere psykiatribrugere”.

Efter drøftelsen stemmes om forslaget ved almindelig flertalsafstemning.

Forslaget vedtages med klart flertal.

FORSLAG NR. 4
Forslag til LAP ́s Landsmøde 2022 fra Mikhael Saxtorph:
Landsmødet pålægger FU og LL at sørge for, at følgende handlinger bliver gennemført inden næste landsmøde:

1.Alle LL medlemmer skal sætte sig ind i de gældende regler (vedtægter, LL ́s forretningsordenen, principprogrammet og det aktuelle handlingsprogram) og overholde dem. FU skal sørge for, at det blandt andet kan støttes af undervisning og kurser.

2.Den interne kritiske revisors opgave skal beskrives, gerne i samråd med den aktuelt valgte interne kritiske revisor. Det er vigtigt, at vedkommende har ret til adgang til alle relevante oplysninger. Dette arbejde bør være afsluttet senest 30/9 2022, så intern kritisk revisor kender sin opgave inden vedkommende går i gang.

3.Gennemgang og justering af LL ́s forretningsorden, så den følger vedtægterne.
Ændringerne implementeres løbende uden unødigt ophold.

Ved uenighed inddrages eksempelvis advokat Allan Ohms som opmand. Opmandens afgørelse er endelig indtil næste landsmøde, hvor spørgsmålet kan tages op.

Mikhael Saxtorph fortæller om sit forslag, og spørger om forsamlingen vil have psykiatrien forbedres? Landsmødeforsamlingen svarer ja, og Mikhael Saxtorph siger: Mit svar er vedtægter. Vi skal have styrket reglerne for ikke at slå hinanden og foreningen tilbage. Frands Frydendal er glad for beskrivelsen, og foreslår der stemmes for. Efter drøftelsen stemmes om forslaget.

Forslaget vedtages med klart flertal.

FORSLAG NR. 5
Forslag stillet af Steen Moestrup:

Tekst om konfliktmægling:
Stk. 11 Alle medlemmer af LAP har ret til, at konflikter bliver forsøgt løst, sådan at det styrker foreningen og deres fortsatte medlemskab. Alle medlemmer har også et ansvar for at medvirke til konstruktiv konfliktløsning. Hvis et medlem beder et andet medlem om at mødes til konfliktløsning, har det andet medlem pligt til at deltage. Man kan stille som betingelse, at der medvirker en mægler. Hvis parterne ikke kan enes om en mægler, kan de bede landsledelsen om hjælp. Landsledelsen medvirker først ved at anvise en mægler med særlig interesse for og kendskab til konfliktløsning.
Derefter skønner landsledelsen selv, hvordan den vil sikre en god konfliktløsning.

Det er min personlige opfordring, men jeg synes det er svært at sige, man ikke vil acceptere det, der står i vores vedtægter, hvis ikke man i det mindste protesterer ved at forsøge at få landsmødet til at ændre det ved at sætte det til afstemning på landsmødet.

Steen præsenterer forslaget. Mikhael Saxtorph tilføjer at pointen er, at man kender vedtægterne, når man går ind i landledelsen. Frands Frydendal siger, det er op til landsledelsen at løse, hvis vedkommende ikke vil være med til konfliktløsning. Forslaget er en opfordring og der stemmes således ikke om forslaget.

FORSLAG NR. 6
Forslag stillet af Kaj Larsen: Forslag til ændring af vedtægter samt nye forslag til Landsmødet 2022. Kaj Larsen præsenterer egne forslag:

Vedtægtsændring: Pkt. 1. Vedrørende landsledelse:
Der vælges 8 personer til landsledelsen. Det vil være de 8, som får flest stemmer, der bliver valgt. Af dem, der ikke bliver valgt udtages op til 8 suppleanter. Herefter vælges blandt den nye landsledelse 2 af de 8 til forretningsudvalget. Begge valg sker af landsmødets deltagere. Der er altid 4 på valg ved hvert landsmøde, undtaget herfra ved ekstraordinære landsmøder. Af de 4 er der altid 1 på valg fra forretningsudvalget.

Landsmødet beslutter, at forslaget behandles i en arbejdsgruppe sammen med LL.

Pkt. 2. Der vælges herudover en formand til at varetage den daglige ledelse af LAP. Formanden er på valg hvert tredje år. Denne formand har mulighed for at give forretningsudvalget opgaver samt kan rådføre sig med dem enkeltvis eller begge på samme tid. Evt. samråd eller kommunikation foregår pr. tlf. eller mail. Ved evt. nødsituation samles de 3 fysisk. Der stilles nødvendigt kommunikationsudstyr til rådighed for de 3 og for den øvrige landsledelse.
Forslagsstiller frafalder forslag.

Øvrige forslag:
Pkt. 1. Bladet udkommer elektronisk fremover.
Forslagsstiller frafalder forslag.

Pkt. 2. Lokalerne på nuværende adresse opsiges hurtigst muligt. Der findes nye mindre lokaler i Fredericia eller nærmeste omegn. I den korte debat om forslaget siges der blandt andet, at forslaget er det samme som at afvikle LAP, og om medarbejderne siger en deltager at de gør det godt.
Forslagsstiller frafalder forslag.

Pkt. 3. Alle ansættelser ophører hurtigst muligt.
Ad pkt. 3. Fremover varetages alle opgaver af medlemmer, som samtidig er nuværende eller tidligere brugere af psykiatrien. Disse får dækket deres udgifter på sædvanlig vis. Evt. eksperthjælp udefra besluttes af formanden efter samråd med landsledelsen, medmindre det er nødvendige og uopsættelige opgaver på kontoret.

Pkt. 4. Alle økonomiske krævende opgaver afvikles hurtigst muligt for at styrke regionernes arbejde.
Forslagsstiller frafalder forslag.

Pkt. 5. Hjemmesiden er central for diskussioner blandt medlemmer mellem landsmøderne. Den optimeres til dette formål, bl.a. med login for medlemmer. Hjemmesiden er et centralt vindue til omverdenen, og der skal fremover reklameres for den i nyhedsstrømmen, ved at medlemmer henviser til oplysninger fra siden i de fora, de deltager i.
Forslagsstiller frafalder forslag.

Pkt. 6. Alle nuværende arbejdsgrupper sættes til afstemning på landsmødet angående om de skal fortsætte. Nye arbejdsgrupper oprettes som sædvanlig og godkendes af landsmødet ved simpel afstemning. Ingen arbejdsgruppe kan anvende økonomiske midler udover 5% af budgettet. Samlet støtte til arbejdsgrupper kan maksimalt udgøre 40% af LAP ́s indtægter. Ønsker landsmødet at prioritere en opgave, ansøger gruppen landsledelsen om enkeltbidrag ved fremlæggelse af formål og budget på efterfølgende landsmøde. Fremover er det ikke nødvendigt med deltagelse af landsledelsesmedlemmer, medmindre de har arbejdsgruppernes interesse. Arbejdsgrupperne kan henvende sig til formanden, som viderebringer eventuelle spørgsmål til landsledelsen, hvis ikke forretningsudvalget kan besvare spørgsmålene i samråd med formanden.

Pkt. 7. Vedrørende landsmøder udvides de til 3 dage igen, på en for foreningen billigere måde. Evt. en opgave, der kan løses i samråd med sommerlejr gruppen. Gerne i august måned, hvor vejret normalt er bedst. En idé hertil er at genoptage Ø-lejre.

Pkt. 8. Jeg foreslår, at vi opretter en arbejdsgruppe til at revidere brug af diverse vedtægter, som for eksempel handlingsprogram, og efter min mening andre for tidsforbrugende unødvendige papirer. De opfyldes alligevel ikke. Regionerne kan udmærket selv finde deres egne opgaver lokalt.

Ad pkt. 7. Landsmødet kan afholdes, så der er mindst en dag tilbage for lejrdeltagere til oprydning. Dette afgøres af sommerlejrgruppen. Mit forslag er, at sommerlejrgruppen indkøber og fremstiller maden selv. I landsmødedagene kan deltagerne også deltage i fremstilling af maden. I det tidsrum hvor maden fremstilles kan arbejdsgrupper have møder. Dvs. ingen landsmøde beslutninger i dette tidsrum. Oprydning er en fælles opgave i landsmødeperioden og under sommerlejrperioden.

Indkøb til landsmødedagene foretages inden landsmødet af sommerlejrdeltagerne, under hensyntagen til specielle kostønsker. En køkkenchef udpeges blandt sommerlejrdeltagerne til at bevare overblikket.
Forslagsstiller frafalder forslag.

6. Vedtagelse af handlingsprogram

Handlingsprogram LAP 2022 – 2024

1. Påvirke det videre forløb på 10-års planen, således at vores rettigheder varetages ved at:
• Ændre holdning til psykiatribrugere
• Der tildeles behandlings- og socialpsykiatrien og brugerbevægelsen kr. 600 milliarder ekstra over 10 år
• Nedbringe tvang og magtanvendelse generelt, herunder retsgyldighed af psykiatriske forhåndserklæringer/testamente.
• Indføre ret til medicinfri behandling
• Nedbringe overdødeligheden
• Opprioritere rehabiliterende, recovery orienterede og alternative tilgange herunder TBT – Traume-Bevidst Tilgang

2. Bekæmpe ensomhed samt styrke indsatsen for flere medlemmer og aktive frivillige
• Videreførelse af Brugernes Bazar
• Medlemsrekruttering lokalt
• Sociale tiltag lokalt
• Aktiviteter lokalt
• Kystlejr/Ø-lejr

3. Kæmpe for lige adgang til sundhedssystemet – både på ældreområdet og ift. somatikken for psykiatribrugere
• Retten til at blive erklæret rask
• Modarbejde diskrimination i sundhedssystemet pga. psykiatrisk diagnose

4. Arbejde på fortsat at udbrede LAP’s bisidderkorps, vendepunkter, NADA og refugier til hele landet

5. Forskning inden for behandlings- og socialpsykiatrien
• Brugerinvolveret
• Lære personalet på bosteder/i psykiatrien at behandle patienter/beboerne respektfuldt og medmenneskeligt

6. Overholde vedtægterne
• Rydde op i arbejdsgrupperne på hjemmesiden
• Bruge mulighederne for konfliktløsning ifølge vedtægterne
• Nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring antallet af landsledelsesmedlemmer med henblik på forslag til vedtægtsændring
• Gennemgang af vedtægter, forretningsorden og principprogram med henblik på en forenkling og indbyrdes overensstemmelse mellem dokumenterne

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med klart flertal.
Handlingsprogrammet lægges på LAP ́s hjemmeside. Opfølgning på dette handlingsprogram skal indgå i landsledelsens beretning for 2022-24.

7. Fastsættelse af kontingent for 2022

Landsledelsen har fremsat forslag om at opretholde sidste års kontingentsatser og -fordeling:
Individuelle medlemmer: kr. 125,-
Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere.
Kontanthjælpsmodtagere/hjemløse: kr. 50,-.
Fordeling: 40 % til lokalforening; 35 % til regionsforening og 25 % til landsforening.
Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-
Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med et stort flertal.

8. Godkendelse af budget 2023

Der foreligger et skriftligt forslag til budget. Kasserer Steen Moestrup præsenterer forslaget til budget 2023. Landsmødet behandler budget 2023 og budget 2024, jf. landsmødebeslutning om landsmøde hvert andet år. Budgetter tilrettes med brug af grå oversigt, som også er i landsmødemappe.

Budgetforslag 2023 og 2024 sættes til afstemning og vedtages med klart flertal.

9. Valg af landsledelse

Lars Kristensen læser eget digt op:
1. Psykiatri psykiatri – gid jer for jer kunne blive fri
I fylder mig med psykofarmaka – langt mere end jeg kan tage
Endnu lægger i mig i rem og bælte – det gør jeg ikke lige frem til helte!
Hvad med at lytte til mig i åben dialog
Det giver mentalt en langt bedre ro

2. Psykiatri psykiatri – stop dog vort samfunds roderi
Arbejdsmarkedet kræver stress og jag, fordi jeg skal have et arbejdsfag
Jeg er et levende menneske og ikke en robot
Jeg er lang mere værd en elektro skrot
jeg har evner og kunnen mangt og meget
De skal da ikke under gulvtæppet være fejet

3.Psykiatri psykiatri – hjælp mig med at få livsenergi
Sig til politikerne de stoppe skal – deres krav om bedre økonomiske tal
Fortæl dem jeg også et menneske er – det samme som de andre de også ser
Få stoppet deres ideologiske lort for det får
kærligheden tilintetgjort

4. Psykiatri psykiatri – lad os sammen gøre mennesket fri
Fri til at leve et menneskeliv i glæde
Så det åbent og ærligt frem kan træde
Giv giv menneske dets rette plads i livet
Den plads det fra fødslen af er givet
Lad os sammen gå denne vej i denne verden –
det giver mennesket den allerbedste færden

Valg:
Der var i alt 14 kandidater, der stillede op til landsledelsen, hvor der skulle besættes 7 ledige pladser. Kandidater præsenterer sig kort overfor forsamlingen og fortæller om, hvad der særligt optager dem. Steen Moestrup læser kandidatur op fra Inge Volder, som stiller op in absentia. Helle Sibbersen læser kandidatur op fra Grethe Kristine Nørgaard og Clarissa Emiria Sørensen, som tillige begge stiller op uden selv at være til stede på landsmødet. Stemmerne fordelte sig således:

Navn By Antal stemmer
Steen Moestrup Valgt til landsledelsen Hillerød 50
Lene Kristiansen Valgt til landsledelsen København 46
Bettina Kræmer Mærsk Valgt til landsledelsen Fredericia 42
Lars Kristensen Valgt til landsledelsen Vester Skerninge 39
Grethe Kristine Nørgaard Valgt til landsledelsen Silkeborg 32
Hanne Carlsen Valgt til landsledelsen København NV 30
Torben Juhl Valgt til landsledelsen Halsnæs 25
Shiva Khanjani 1.suppleant København 24
Paul Bjergager Nielsen 2.suppleant Roskilde 23
Clarissa E. Sørensen 3.suppleant Rødovre 22
Jesper Richter Porsborg 4.suppleant Næstved 19
Inge Volder 5.suppleant Herfølge 15
Iben E. Fink 6.suppleant Svendborg 13
Kaj Larsen 7.suppleant Aalborg 12

76 stemme berettigede. Antal afgivne stemmer 70. Den nyvalgte landsledelse præsenterer sig for forsamlingen.

10. Valg af revisor

Landsledelsens forslag om Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ekstern revisor bliver godkendt enstemmigt. Valg af intern kritisk revisor: Mikhael Saxtorph stiller op til valg som intern kritisk revisor og Hanne Schou Kadziola stiller op som suppleant til kritisk intern revisor.

Mikhael Saxtorph vælges til kritisk intern revisor og Hanne Schou Kadziola vælges som suppleant til kritisk intern revisor.

11. Evt.

Tom Jul oplyser, at Folketeateret i en kort periode i maj er gratis for medlemmer af LAP. Lars Kristensen foreslår en revy om LAP. Tina Hesselbjerg opfordrer medlemmer til at deltage i møder i Odense. Henriette Zimsen spørger til brugerbetaling på LAP Vendepunkter?

Valentina T. Djurhuus spørger om, der er rejserefusion til deltagelse på Folkemødet, og det oplyses, at medlemmer kan få dækket deres deltagelse med billigste offentlig transport. Steen Moestrup fortæller, at et nu afdødt medlem af LAP har stiftet Nektar fonden, og medlemmer kan skrive til sekretariatet, hvis man vil høre mere om fonden.

Endelig siger Mikhael Saxtorph, at det er et af de bedste landsmøder han har været med til. Hanne Wiingaard takker som afslutning dirigenterne, LAP’s ansatte og stemmetællerne for deres indsats.

Referat af LAP´s landsmøde 2021

Hotel Svendborg 2. – 3. oktober

Godkendt af dirigenterne Allan Ohms og Karl Bach Jensen

Første dag – lørdag

Indledning og velkomst

Clarissa E. Sørensen byder velkommen til LAP’s 21. landsmøde og opfordrer til at alle rejser sig, mens foreningens fane bæres ind i lokalet af Jan Stig Andersen. Derefter holdes 1 minuts stilhed for de døde i psykiatrien, hvorunder landsmødedeltagerne alle står op. Clarissa E. Sørensen fortæller herefter om programmet.

1. Valg af dirigenter og referent

Karl Bach Jensen og Allan Ohms foreslås og vælges som dirigenter. Jakob B. Petersen foreslås og vælges til referent. Dirigenterne nævner, at landsmødet er lovligt indkaldt via brev til medlemmer. I alt 78 stemmeberettigede individuelle medlemmer deltog i hele eller dele af landsmødet.

2. Valg af stemmetællere

Følgende deltagere foreslås og vælges som stemmetællere: Inger-Liss Kristoffersen, Paul Bjerager, Anne Rasmussen og Mikhael Saxtorph blev valgt til stemmetællere. Paul Bjerager udskiftes senere med Arne Jensen.
Lene Kristiansen holder herefter velkomsttale, og fortæller blandt andet hvordan folk står mere sammen nu, som følge af corona. Folk har støttet hinanden mod ensomhed, og LAP har i den forgangne periode lært at bruge Zoom til at holde møder. Herefter nævner Hanne W. en række praktiske oplysninger, heriblandt at landsmødet optages digitalt.
Den interne LAP-pris gik til Jette Nielsen for hendes flittige og vigtige arbejde for LAP, og ikke mindst Jettes fotodokumentation af LAP´s arbejde. Diplom og blomster blev overrakt ved middagen lørdag aften.

Den eksterne taler Liselott Blixt holdt her efter oplæg:
I forhold til psykiatriplanen siger Liselott, at folk flygter fra sundhedssystemet og samtidig taler man om en plan, når der ikke er mennesker nok til at udføre opgaverne. Hun fortæller også, at penge der bliver afsat til psykiatrien ikke bliver brugt til psykiatrien.
Ole Nielsen foreslår en gennemskrivning af psykiatriloven af brugerne, så den bliver lettere forståelig både for psykiatribrugere og fagpersoner. Liselott bakker op om idéen og siger samtidig, at det er vigtigt, at et sådant arbejde gøres sammen med andre psykiatriorganisationer for eksempel i regi af PsykiatriAlliancen.
Frans Frydendal nævner at LAP ikke skal tale firkantet om psykiatribrugere. Det er for eksempel en fordom at psykiaterne deler medicin ud. Det er reelt psykiatribrugerne selv, der beder om medicin.
En af de centrale pointer fra Liselott Blixt var, at psykiatribrugerorganisationer skal stå sammen også når det gælder en ny psykiatriplan. Det vil også sige samlet nej til en plan, hvis den ikke opfylder det efterslæb og giver de forbedringer, der er behov for. En af udfordringerne ved tidligere psykiatriplaner har netop været, at de enkelte organisationer ud fra relativt snævre mærkesager og egeninteresser har sagt ja til et samlet set ringe løft af psykiatrien. Det skal hellere være en 15 års plan med en fast årlig økonomisk tilførsel til psykiatrien. Samtidig skal der også etableres kommunale psykiatriplaner.
Nye tiltag kunne omfatte mere behandling i eget hjem, sociale koordinatorer, fx. en Peer medarbejder, der kan støtte og navigere i systemet sammen med borgeren. På spørgsmålet om psykofarmakafri behandlingstilbud, siger Liselott Blixt, at det er regionerne, som siger nej til etablering af disse tilbud. Vedrørende etablering af refugier er det også regionerne, der skal presses til at tage forslaget op. Liselott Blixt oplæg gav anledning til mange spørgsmål og en spændende debat på landsmødet.

3. Landsledelsens beretning

Karl B. Jensen fortæller, at der er valg til landsledelsen og man kan skrive sig på senest kl. 10.30 søndag.

Kommentarer og spørgsmål til beretningen:

Paul Bjerager stiller mistillidsvotum til LAP´s landsledelse og til forretningsudvalget i LAP. Forslag om mistillidsvotum drøftes af forsamlingen og herefter sætter dirigenterne forslaget til afstemning.

Et stort flertal forkaster mistillidsvotum.

Herefter fortsatte behandling af landsledelsens beretning. Under behandling af beretning var der debat om hvervning af medlemmer og en ny landskampagne. Landsmødet foreslår at hvervning af medlemmer skal prioriteres i handlingsprogrammet. Der skal presses på, det vil sige der skal gøres mere opmærksom på LAP ude omkring. Det foreslås, at man hver især til næste landsmøde skal have hvervet et medlem.

Det nævnes også, at der i LAP har været samarbejdsvanskeligheder, og det appellerer ikke til potentielt ny medlemmer. Som del af drøftelsen fortæller Tina Hesselbjerg om medlemsarbejdet og deraf følgende medlemstilgang i LAP Køge.

Der spørges også til om medicinudtrapning kan indgå i LAP´s bud på en ny psykiatriplan, der er nævnt i beretningen. Steen Moestrup fortæller om, hvad der faktisk lykkes og det er en hel del, og om den store indflydelse som LAP har. Helle Sibbersen fortæller tillige, at de ansatte knokler på sekretariatet.

Beretningen sættes herefter til afstemning og godkendes med overvældende flertal.

4. Regnskabsaflæggelse for det forgangne år 2019- 2020

Steen Moestrup fremlægger regnskabet for 2019 og 2020, som også er i landsmødemappen i oversigtsform. Steen gennemgår de forskellige aktiviteter i regnskabet. LAP har modtaget kr. 4.000.000 om året fra Socialstyrelsen i tilskud, og derudover har LAP fået et tilskud fra Tips og Lotto-puljen. Herefter behandles spørgsmål og bemærkninger til regnskabet.

Regnskabet sættes til afstemning og godkendes med overvældende flertal.

5. Behandling af indkomne forslag

FORSLAG DER HAR ØKONOMISKE KONSEKVENSER

FORSLAG NR. 1

Stillet af arbejdsgruppen vendepunkter v/ Knud Fischer Møller

Instruktørkursus til Vendepunkter til hele landet

Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet foreslår på baggrund af LAP´s Handlingsprogram 2019 – 2020 punkt 1): “Vendepunkter. Arbejde for, at Vendepunktskurser bliver landsdækkende og udbydes til alle, derfor skal der arbejdes på at uddanne instruktører i hele landet”, at Landsmødet i LAP stemmer for eller i mod følgende forslag:
Afholdelse af et instruktørkursus på 20 moduler á 5 timer til uddannelse af mindst 10 dog højst 12 instruktører, der efterfølgende forpligter sig til at afholde og facilitere LAP Vendepunktskurser i personlig og social recovery lokalt i deres egne regioner.
Selve instruktørkurset og efterfølgende fælles supervision aflønnes efter gældende takster på niveau med Professionshøjskolen og regionerne; dvs. 690,- pr. fremmødt time forberedelse iberegnet.
Vendepunkter har været aktiv i Region Hovedstaden i København i regi af LAP Kbh./F. siden 2004, og langt størstedelen af de afholdte kurser har været i personlig recovery. Der har dog også været afholdt 2 instruktørkurser gennem tiden. Derfor rekrutteres der 2-3 kandidater fra hver af regionerne Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland samt Region Nordjylland til instruktørkurset.
Kurset afholdes i LAP’s lokaler i Odense over 20 moduler á 5 timer på lørdage/søndage.
Der er altid 2 instruktører sammen på et LAP Vendepunktskursus, og på instruktøruddannelsen bliver kursisterne overordnet set uddannet i at lede og styre formen for deltagernes individuelle recovery-processer på et LAP Vendepunktskursus. Dvs., de lærer, hvordan de kan lette gruppens dynamiske samtaler og interaktioner, og med tiden også deres relationer på en måde, der giver deltagerne mulighed for at udveksle og lære af hinandens erfaringer. I en form, hvor der både er hensyntagen og respekt for hinanden. Det forudsætter, at deltagerne på instruktørkurset ved fælles hjælp lærer konkret viden om personlig recovery. Samtidig med, at de får blik for deres egen per-sonlige kompetenceudvikling. Instruktøraspiranterne bliver altså uddannet til at formidle egentlig recovery, herunder indholdet i velvære værktøjskassen.
Et ansættelsesudvalg på et ulige antal personer vil blive nedsat, mhp. at udvælge to instruktører med levede erfaringer i deres brugerbaggrund blandt ansøgerne til stillingsopslaget. Ansøgerne skal være indforstået med at bidrage med et vist antal frivillige arbejdstimer indgår i jobbet. 2-3 gæstelærere kan også blive tilknyttet instruktørkurset på enkelte moduler.
Se bilag fra forslagsstiller [bilag 1 undervisningsplan og bilag 2 projektbeskrivelse] nedenfor.

Bilag 1:

Undervisningsplan for Vendepunkter til hele landet
– Hvem er instruktørerne?
– Baggrund, udgangspunkt, personer
– Intro til instruktørkurset – formål & indhold – metode
– Tryghedsaftale
Personlig recovery og velværeværkstøjskassen ; dvs. Vp1 + Vp2 i fortættet udgave med 3-trinsraketten, handleplaner & evalueringer.
(Vp1 + Vp2; Menneskesyn/diagnoseforståelse, træet, hvad er jeg god til? hvad kan jeg godt lige at lave?, hvad er mine styrker?, triggere, tidlige og akutte alarmsignaler, følelser, egenom-sorg/velvære, selvværd/selvtillid, personlige rettigheder, negativ/positiv selvsnak, personlig me-dicin, tillært/institutionaliseret hjælpeløshed, stigmatisering/selvstigmatisering, grænser, relation-skortet/netværk, sociale relationer/interaktioner, alenetid/ensomhed/isolation, stress/stressorer, sociale roller)
Instruktørtemaer:
1) Pædagogik/læringsstil/recovery-sprog/3-trinsraketten
2) Etik/moral & Åben Dialog (ÅD) – den motiverende samtale/livshistoriefortælling
3) Spejling & identifikation/tilknytningsformer/konflikthåndtering
4) Empowerment/resiliens/Oplevelsen af sammenhæng (OAS)
5)Traume-Bevidst tilgang (TBT) & overgreb i bred forstand i forbindelse med en dysfunktionel opvækst.
6) Øvelser i instruktørrollen
7) Fondsansøgning/handleplaner/evaluering
Udover hvad kursisterne vil berige hinanden med af kendskab til relevant viden i sammenhæng med at skulle være instruktører og facilitere LAP Vendepunktskurser, vil de modtage en udførlig litteraturliste inklusiv links, oplæg, arbejdsopgaver og artikler.

Bilag 2:

Projektbeskrivelse af LAP Vendepunkter til hele landet
Formål
Udbrede LAP Vendepunkter fra Region Hovedstaden til Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland samt Region Nordjylland.
Mål
Uddannelse af mindst 10 men højst 12 instruktører i regi af LAP Vendepunkter’s instruktørkursus. De uddannede instruktører skal derefter lokalt afholde og facilitere LAP Vendepunkts kurser i personlig recovery. Instruktørerne arbejder 2 og 2 sammen på et LAP Vendepunktskursus.
Løsning
Instruktørkursus på 20 moduler á 5 timer der på den ene side gennem praksis i egen involvering i personlig og social recovery via indholdet i velværeværktøjskassen ruster deltagerne til spejling og sparring af kommende kursister. Denne del udgør ca. en tredjedel af forløbet.
På den anden side bliver deltagerne uddannet fagligt-teoretisk i recovery og i forståelsen af udø-velsen af instruktørrollen. Den faglige ballast opnår kursisterne, når de arbejder med temaerne pædagogik/læringsstil/recovery-sprog/3-trinsraketten, etik/moral, Åben Dialog (ÅD) & motive-rende samtaler/livshistoriefortælling, spejling & identifikati-on/tilknytningsformer/konflikthåndtering, empowerment/resiliens/Oplevelsen Af Sammenhæng (OAS), Traume-Bevidst Tilgang (TBT) herunder overgreb i bred forstand i forbindelse med en dysfunktionel opvækst, øvelser i instruktørrollen samt handleplaner og evaluering.
Instruktøraspiranterne bliver desuden introduceret til produktion af fondsansøgning, mhp. at skaffe midler til afholdelse af et LAP Vendepunktskursus på 12 uger; 1 gang i ugen á 3 timer med pauser.
Endelig afsluttes undervisningen ved udarbejdelsen af en handleplan med en overskuelig og kon-kret målsætning, der sikrer, at instruktørerne arbejder videre med realisering af LAP Vendepunkter indenfor deres egen region, hvorefter instruktørkurset evalueres på 3 forskellige måder. Vi runder af med et måltid og siger dermed på gensyn. Med hensyn.
Under forudsætning af mindst 80% fremmøde og deltagelse i instruktørkurset modtager de nye in-struktører et diplom på deres nyerhvervede kompetencer.
Projektdisposition
LAP Vendepunkter til hele landet er karakteriseret ved at være et igangværende projektforslag; pga. corona-krisen er processen ændret således, at arbejdsgruppen i år har fokus på, hvorvidt projektet skal sættes i søen overhovedet, og hvordan rekruttering af egnede kandidater til instruktørkurset evt. skal foregå. Vi tænker at præsentere formålet med projektet på sommerlejren i Brenderup, på landsmødet, og hvis forslaget bliver godkendt på landstræffet samt i LAP lokalafdelinger i Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland samt i Region Nordjylland.
Instruktørkurset kan finde sted i LAP’s lokaler i Odense i løbet af 2021 – 2022.
Instruktørerne på kurset samt de nyuddannede instruktører forpligter sig til at fortsætte arbejdet sammen i en fælles supervisions- og erfaringsgruppe. Den mødes første gang to-tre måneder efter instruktørkurset er afsluttet, mhp. gruppedynamisk sparring omkring de udarbejdede handleplaner samt videreudvikling og opstart af lokale/regionale LAP Vendepunkter.
Denne erfa-gruppe vil fortsætte med at forankre LAP Vendepunkter på ubestemt tid. Inden det før-ste møde vil der være mulighed for sparring over telefonen.
Frivilligt aspekt
Udarbejdelse af projektbeskrivelse, præsentation af projektet på sommerlejren og på landsmødet, evt. rekrutteringer af og forsamtaler med egnede kandidater, evt. præsentation på landstræffet, i LAP lokalafdelinger, forberedelse til 20 undervisnings-moduler samt evaluering og opsamling og arbejdet med den efterfølgende erfaringsgruppe vil løbe op i mange frivillige arbejdstimer.
Et LAP Vendepunkter kursus på normalt 36 timer medfører i effektiv tid mindst det samme antal frivillige arbejdstimer. F.eks. timer til forberedelse og præsentation af LAP Vendepunkter ude i byen samt litteratursøgning og evaluering. Hvis forslaget godkendes på landsmødet, vil LAP Ven-depunkter til hele landet finde sted for første gang. Derfor er det mere end sandsynligt, at arbejdet vil medføre et samlet antal frivillige arbejdstimer på mindst det samme antal timer, som instruk-tørkurset består af.
Lene Kristiansen præsenterer forslag 1. Instruktørkursus til Vendepunkter til hele landet.

Landsmødet spørger til instruktørjobbets omfang og kursets forløb, og om der er målinger på kursets effektivitet. Landsmødet drøfter videre hvordan man sikrer, at uddannede instruktører fortsætter som instruktører. Tom Jul Pedersen fortæller, at man forpligter sig til at uddanne flere, men det er ikke noget der kan sikres.
Katrine Wiedersøe fortæller, at Vendepunkter ikke er behandling, men en tilbagevenden til normalverdenen. Katrine fortæller videre, at Vendepunktskurser har været svære at få op at køre lokalt, men kan være et godt middel til at hverve medlemmer.
Ole Nielsen foreslår lokalforeninger, som en hjælp til at finde medlemmer, skriver til regionerne vedr. Vendepunktskurser. Hanne Wiingaard fortæller, at Knud F. Møller har aftalt med PsykInfo i Region Sjælland om udbredelse af Vendepunktskurser regionalt.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med klart flertal.

Herefter introducerer Steen Moestrup arbejdet med handlingsprogram og oplyser samtidig at forslag til handlingsprogram 2021 – 2022, der er trykt i beretning allerede er indsendt til Socialstyrelsen. Ole Nielsen, Steen Moestrup, Cornelius Christiansen vælges til arbejdet med forslag til handlingsprogram.
Det oplyses også, at der udenfor mødelokalet er mulighed for at annoncere nye arbejdsgrupper og landsmødedeltagere kan også tilmelde sig de eksisterende arbejdsgrupper, som er åbne for at optage nye medlemmer.
Mikhael Saxtorph opfordrer til, at der i handlingsprogram tilføjes et punkt vedr. arbejdet for medlemstilgang til LAP. Katrine Wiedersøe fortæller om mulighed for NADA behandling på landsmødet.

ANDEN DAG – SØNDAG

FORSLAG DER KRÆVER VEDTÆGTSÆNDRINGER

FORSLAG NR. 2.

Forslag stillet af LAP´s landsledelse:
Begrundelse: Socialstyrelsen har forslået LAP at spare på udgifter til landsmøder. Landsledelsen har drøftet mulighederne og mener, at det bedste vil være kun at afholde landsmøde hvert andet år med overnatning. I stedet for at holde landsmøde hvert år uden overnatning.
Som erstatning vil LAP afholde medlemstræf i overensstemmelse med henstilling fra Socialsty-relsen. Se forslag til vedtægtsændringer nedenfor:

Vedtægter for LAP
§ 4 – Landsmødet
Stk. 1 Landsmødet er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Ordinært landsmøde afholdes ”én gang årligt”: Erstattes af: ”hvert andet år” inden udgan-gen af maj måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel med angivelse af dagsorden, ved brev til medlemmerne. Herudover ved annoncering i medlemsbladet eller dagspressen.
Stk. 4 Dagsorden for det ordinære landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigenter og referent
3. Landsledelsens beretning
4. Regnskabsaflæggelse for ”det” : Erstattes af ”de” forgangne år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Vedtagelse af handlingsprogram
7. Fastsættelse af kontingent for ”det”: Erstattes af ”de” kommende år
8. Godkendelse af ”budget”: Erstattes af ”budgetter”
9. Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen
10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, intern kritisk revisor og revisorsuppleant.11. Eventuelt

§ 6 – foreningens daglige ledelse
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 13 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er ”2 år”: Erstattes af ”4 år” Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til ”1 år”: Erstattes af ”2”, således at mindst 6 er på valg hvert ”år”: Erstattes af ”hvert andet år”
Stk. 2 Landsmødet vælger op til 13 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er ”1 år”: Erstattes af ”2 år”. Suppleanter indtræder ved længerevarende forfald efter Landsledelsens beslutning eller når et medlem af Landsledelsen udtræder.
Stk. 4 Landsledelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og lands-mødets beslutninger.
Stk. 5 Senest ”3 uger”: Erstattes af ”4 uger” efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på 3 personer og af og blandt sine medlemmer vælger en kasserer.

§ 7 – økonomi, regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2 Landsledelsen er ansvarlig over for Landsmødet for budget og regnskab.
Stk. 3 Foreningens regnskab føres af ”kassereren”: erstattes af ”bogholder og kassereren i samar-bejde”
Stk. 4 Regnskabet revideres af de på Landsmødet valgte revisorer.

Hvis ovenstående ændringer vedtages bliver næste ordinære landsmøde i år 2023.

På opfordring fra Mikhael Saxtorph besluttes, at forslaget deles i to dele: Forslag om landsmøde hvert andet år behandles som det første og dernæst forslag vedr. kassérer, stk. 3. Mikhael Saxtorph foreslår ordlyden i forslag vedr. stk. 3 ændres til ”forestår”, hvilket der er enighed om.

Herefter drøftes spørgsmålet om landsmøde hvert andet år. LAP´s landsledelse argumenterer for forslaget og fortæller om baggrund, herunder Socialstyrelsens tydelige opfordring.
Som del af drøftelsen foreslår landmødedeltagere mindre bekostelige former til landsmødet, fx i Frivilligcenter Århus. Der foreslås også afholdelse af landsmøder sammen med medlemstræf, eller et stort landsmøde hvert andet år og et skrabet hvert andet år. Endelig nævnes, at landsledelsen kan gøres selvsupplerende i lighed med andre foreninger.

Dirigent Allan Ohms oplyser forud for afstemning, at forslaget i følge LAP’s vedtægter § 9 skal have 2/3 dele flertal for at kunne vedtages . Allan Ohms nævner samtidig muligheden for at genfremsætte forslaget til mulig vedtagelse med simpelt flertal på næste landsmøde.
Dirigent Allan Ohms oplæser stemmefordeling:

For [ja til forslag] : 33
Imod [nej til forslag] : 24
Undlod at stemme : 6

Forslaget vedtages ikke med kvalificeret to-tredje dels flertal og blev således ikke vedtaget

Forslag vedr. stk. 3 kasserer behandles herefter: Stk. 3 Foreningens regnskab føres af ”kassereren”: erstattes af ”bogholder og kassereren i samarbejde”.
Mikhael Saxtorph foreslår ordlyden i forslag vedr. stk. 3 ændres til ”forestår”, hvilket der er enighed om. Der stemmes herefter om ordlyd stk. 3 skal ændres til ”forestås” af kassereren.

Forslag vedr. stk. 3 vedtages enstemmigt. Ordlyd herefter: Stk. 3 Foreningens regnskab forestås af kassereren.

Pause

Forud for behandling af forslag 3 afsynges sang uddelt til landsmødets deltagere af Jesper Porsborg.

FORSLAG NR. 3

Forslag stillet af LAP´s landsledelse. Forslag til vedtægtsændringer:
Landsledelsen ønsker indskærpet, at kun psykiatribrugere kan møde op og have stemmeret til landsmødet og for at sikre dette ønskes nedenstående ændring i vedtægterne:

§ 4 – Landsmødet
Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på Landsmødet er alle medlemmer, der senest ugedagen for-inden har betalt forfaldent kontingent. Støttemedlemmer – såvel individuelle som kollektive – har ikke ret til at deltage i Landsmødet og kan ikke indvælges i Landledelsen.

Vedtægtsændring kollektive medlemmer:

Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret per påbegyndt 35 med-lemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Denne sætning: Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret per påbe-gyndt 35 medlemmer kunne omskrives til:
Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret per påbegyndt 35 medlemmer og som delegeret kan kun udpeges nuværende eller tidligere psykiatribrugere.

Forslaget drøftes af landsmødet, og det nævnes, at det står på indmeldelsesblanketten om man er nuværende eller tidligere psykiatribruger, og derfor kan der allerede spørges til om potentielle medlemmer er psykiatribrugere. Efter drøftelsen stemmes om forslaget ved kvalificeret afstemning.
Dirigent Allan Ohms oplæser afstemningsresultat:

For [ja til forslag] : 35
Imod [nej til forslag] : 2
Hverken for eller imod : 21

Forslaget vedtages ikke med kvalificeret to-tredje dels flertal og blev således ikke vedtaget

FORSLAG NR. 4

Forslag stillet af Ole Nielsen

Jeg vil hermed indgive et forslag til en vedtægtstillæg i § 3 indsat som stk. 12 med ordlyden:
” §3 stk. 12: LAP er behandlingsfrit. Det frabedes medlemmerne at bruge deres diagnose imod andre medlemmer, da vi er en paraply-forening som skal og bør rumme alle mennesker med psykiatriske problemstillinger og hvor alle diagnoser har ligeværd. Almindelig hensyn-tagen og respekt samt forståelse overfor hverandre forventes ved medlemskab af LAP.”

Årsagen til dette forslag er, at det åbenbart ikke er tydeligt nok formuleret i § 2 omkring formål, da jeg gang på gang løber ind i især nye medlemmer, der mener at de skal omgøre andres person-ligheder for at kunne være her, i stedet for at arbejde med deres egen person. Der skal være plads til alle. § 2 – formål
Stk. 1 ………. Landsforeningen er en organisation, der er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser.
Stk. 2 Foreningens formål er at………………..
c) Fremme den enkeltes ret til selv at bestemme over og tage ansvar for eget liv…
Læg specielt mærke til, at vi er uafhængig af behandlingsmæssige interesser og stk. 2 c.
§ 3 – medlemskreds og kontingent
Stk. 11 Alle medlemmer af LAP har ret til, at konflikter bliver forsøgt løst, sådan at det styrker foreningen og deres fortsatte medlemskab. Alle medlemmer har også et ansvar for at medvirke til konstruktiv konfliktløsning…….

Forslagsstiller Ole Nielsen præsenterer sit eget forslag, hvorefter forslaget drøftes. Landsmødedeltagerne nævner under drøftelsen, at man skal behandle hinanden som man selv vil behandles. Diagnoser er ikke en undskyldning for at opføre sig dårligt. Dirigent Allan Ohms oplæser afstemningsresultat:

For [ja til forslag] : 4
Imod [nej til forslag] : 20
Hverken for eller imod : 32

Forslaget vedtages ikke med kvalificeret to-tredje dels flertal og blev således ikke vedtaget

FORSLAG NR 5

Forslag stillet af Nils H. Andersen og René Strøm. Forslag til vedtægtsændringer

Til LAP´s Landsmøde 2021. I LAP´s principprogram pkt. 6 ønsker vi; At tidsubestemte behand-lings- og anbringelsesdomme afskaffes.
Tillige ønskes det i LAP´s vedtægter ”at…
Stk. 2d) Bekæmpe enhver form for diskrimination og forskelsbehandling
Stk. 2e) Arbejde for at mennesker med psykosociale handicap sikres lige muligheder med andre samfundsborgere for uddannelse, arbejde, aktivitet og deltagelse”
LAP´s vedtægter § 9-10 om eksklusion af medlemmer bør revurderes fra at være en livslang ude-lukkelse, til at give mulighed for geninkludering, hvis det sanktionerede medlem fremsætter ønske herom, eller der ligger særlige omstændigheder til grund for ophævelse af en sanktion.
På fortløbende landsmøder kan en eksklusion afvises ved simpelt flertal. På baggrund af ovenstående forslås følgende:
Tilføjelse § 9-10: ”Eksklusion af medlemmer kan revurderes fra at være en livslang udelukkelse, til at give mulighed for gen-inkludering, hvis det sanktionerede medlem fremsætter ønske herom, eller der ligger særlige omstændigheder til grund for ophævelse af en sanktion. På fortløbende landsmøder kan en eksklusion afvises ved simpelt flertal”.

Forslagsstiller er ikke til stede, og dirigent Allan Ohms spørger forsamling om salen ønsker forslaget behandlet. Jan Stig Andersen ønsker forslaget behandlet. Steen Moestrup fortæller, at et hvilket som helst medlem kan tage en eksklusion op og der er således ikke behov for dette forslag.
Dirigent Allan Ohms oplæser afstemningsresultat:

For [ja til forslag] : 4
Imod [nej til forslag] : 24
Hverken for eller imod : 30

Forslaget vedtages ikke med kvalificeret to-tredje dels flertal og blev således ikke vedtaget

FORSLAG NR. 6

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM

Stillet af Arne Jensen. Forslag til generalforsamlingen. At LAP fremover arbejder med 3 fokus områder:
1. Frivillighed
2. Ensomhed
3. Flere lokalforeninger

På landsmødet er der tilslutning til indholdet i forslaget. Forslaget relaterer sig til handlingsprogram og derfor beslutter landsmødet, at forslaget indskrives i handlingsprogram 2021- 2022.

6. Vedtagelse af handlingsprogram

Før afstemning tilføjes et punkt 6: Arbejde for at øge antallet af medlemmer i LAP og forslag nr. 6 fra lokalkonsulent Arne Jensen tilføjes som punkt 7.

HANDLINGSPROGRAM LAP 2021 – 2022
• Udbredelse af Vendepunkter og NADA til flere dele af landet
• Debattere og søge indflydelse på regeringens ny 10 års psykiatriplan, herunder udbredelse af Peer-tankerne og lighed i sundhed for psykiatribrugere
• Udbredelse og styrkelse af refugier og refugietanker
• Genstart af LAP´s bisidderkorps og opstart af besøgsvenner
• Lighed for sundhed – både på ældre området og i forhold til somatikken for psykiatribrugerne
• Arbejde for at øge antallet af medlemmer
• Arbejde for mere frivillighed, bekæmpe ensomhed og etablere flere lokalforeninger

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med stort flertal.

Handlingsprogrammet lægges på LAP´s hjemmeside. Opfølgning på dette handlingsprogram skal indgå i landsledelsens beretning for 2022-23.

7. Valg af landsledelse

Der var i alt 10 kandidater der stillede op til landsledelsen, hvor der skulle besættes 6 ledige pladser. Kandidater præsenterede sig kort overfor forsamlingen, og fortæller om, hvad der særligt optager dem. Før valg læser dirigent Karl Bach Jensen kandidatur til Landsledelsen op fra Henrik K. Hansen, som stiller op til valget in absentia. Stemmerne fordelte sig således:

Navn By Antal stemmer
Hanne Wiingaard Valgt til landsledelsen Rønnede 49
Tom Jul Pedersen Valgt til landsledelsen Århus 48
Lenette Rasmussen Valgt til landsledelsen Middelfart 48
Helle Sibbersen Valgt til landsledelsen Odense 47
Cornelius Christiansen Valgt til landsledelsen København SV 40
Henrik K. Hansen Valgt til landsledelsen Aalborg 28
Hanne Carlsen 1.suppleant København NV 25
Ole Nielsen 2.suppleant Nysted 19
Jan Stig Andersen 3.suppleant Viborg 14
Henriette Zimsen 4.suppleant København V 12

78 stemme berettigede. Antal afgivne stemmer 69.

8. Fastsættelse af kontingent for 2021

Landsledelsen har fremsat forslag om at opretholde sidste års kontingentsatser og -fordeling:
Individuelle medlemmer: kr. 125,-
Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere.
Kontanthjælpsmodtagere/hjemløse: kr. 50,-.
Fordeling: 40 % til lokalforening; 35 % til regionsforening og 25 % til landsforening.
Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-
Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med et stort flertal.

9. Godkendelse af budget 2022 og budget 2023

Der foreligger et skriftligt forslag til budget. Kasserer Steen Moestrup præsenterer forslaget til budget 2022 og budget 2023.
Jf. afstemning om fastholdelse af landsmøde hvert år indsættes kr. 350.000 til landsmøde 2022 i budgetforslag. Finanslovstilskud til LAP opjusteres til kr. 4.100.000. Baggrunden for underskuddet på budgettet er, at der søgt om overførsel af midler, hvilket der endnu ikke er kommet svar på.
Socialstyrelsen har krævet, at der ikke gives støtte direkte til LAP lokalforenings aktiviteter. Derfor er den korrekte fremgangsmåde fremover, at fakturaer sendes direkte til sekretariatet. Steen Moestrup foreslår Brenderup Højskole til Vendepunktskursus under behandlingen af budget 2022.
Mikhael Saxtorph spørger hvorfor balancen ikke er med i regnskabet i landsmødemappen. Det oplyses, at regnskaber ligger på websiden og der er trykt et antal regnskaber til uddeling blandt deltagerne på landsmødet.
Under drøftelsen foreslår Troels Gade en besparelse ved at droppe det trykte blad og kun udgive bladet digitalt. Helle Sibbersen foreslår medlemstræf lørdag og landsmøde søndag, som en måde at sikre en hensigtsmæssig besparelse.
Kasserer oplyser, at der ikke er finansiering til kystlejr og decemberrefugie og der mangler medlemmer i begge tilhørende arbejdsgrupper. Landsmødet beslutter, at disse grupper behandles særskilt under punktet eventuelt.

Budgetforslag 2022 og 2023 sættes til afstemning og godkendes med klart flertal.

10. Valg af revisor

Landsledelsens forslag om Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ekstern revisor bliver godkendt enstemmigt.

Valget af ekstern revisor er vedtaget.

Intern revisor: Nuværende intern revisor Jan Stig Andersen genopstiller til intern kritisk revisor.
Hanne Martha Carlsen stiller op som suppleant til kritisk intern revisor.

Jan Stig Andersen vælges til kritisk intern revisor. Hanne Martha Carlsen vælges som suppleant til kritisk intern revisor.

11. Evt.

Under eventuelt drøftes en række forskellige emner:

Landsmødedeltagere opfordres til at igangsætte arbejdet med refugie 2021 og kystlejr 2022, så der bliver mulighed for at gennemføre disse LAP- aktiviteter. Jan Stig Andersen fortæller om refugie og blivende refugie, og at interesserede kan melde sig til arbejdsgrupperne på plancherne udenfor salen. Interesserede bidragsydere til arbejdsgrupperne kan tillige skrive til lap@lap.dk. Arne Jensen fortæller han gerne vil støtte refugiet, hvis det ligger i Region Sjælland.

På spørgsmålet om workshoplignende aktiviteter og temadrøftelser som del af landsmødet, svarer Karl B. Jensen. Karl fortæller, at da landsmødet varede to dage var der plads til workshops/minikonferencer medtema drøftelser og mere dybdegående debatter i mindre fora, hvor der vel at mærke ikke skulle træffes beslutninger. Camilla Madsen foreslår LAP landsmøde afholdes sammen med medlemstræf, hvor der eventuelt lægges mindre minikonferencer ind. Valentina Djurhuus støtter forslaget og vil gerne bidrage til forberedelse af medlemstræf.

Omkring det fremtidige LAP arbejde fortæller Cornelius Christiansen, at LAP´s principprogram er hans mærkesag og det vil han arbejde med i den ny landsledelse. Herunder omverdenens kendskab til LAP, og hvordan man kan skabe yderligere synlighed.

Omkring spørgsmålet om synliggørelse af LAP´s mærkesager gennem samarbejde med andre foreninger, nævner Steen Moestrup LAP medlemskab af Danske Patienter, som en mulighed for at opnå mere indflydelse.
Katrine Wiedersøe nævner, at interesserede kan skrive sig på til arbejdsgruppen om NADA akupunktur, og Helle Sibbersen fortæller om LAP bisidder gruppe og om bisidderkursus i 2022.

Der opfordres til at bruge LAP- Bladet til at reklamere for arbejdet i LAP, herunder finde medlemmer til arbejdsgrupper. Undervejs i drøftelsen opfordres landsmødets deltagere til selv at tage ansvar, yde en indsats og løfte opgaven med realisering af egne idéer og forslag.

Tina Hesselbjerg fortæller om LAP Køges eget blad. Hertil nævner Jan Stig Andersen, at der er et LAP blad og et LAP Køge medlemsblad og siger videre, at han gerne vil skrive i LAP Køges medlemsblad. Inger-Liss Kristoffersen fortæller, at alle kan skrive ind til LAP- Bladet med tekstbidrag. Der er ros til LAP-Bladet fra en landsmødedeltager for de gode historier, der bringes i bladet.

Afslutningsvis opfordrer Helle Sibbersen landsmødedeltagere til at fortælle positive udsagn, og der kommer herunder en række positive udsagn om LAP:
Cornelius Christiansen fortæller om de positive tiltag og indsatser for psykiatribrugere, der arbejdes med i LAP København. En anden deltager fortæller om sommerlejren, hvor folk – uanset social angst – tager med toget til for at være med. Tina Hesselbjerg fortæller, at folk smiler når man går forbi dem og en anden deltager siger, ’hvor dejligt det er med en forening, der kan rumme mig’.

Hanne Wiingaard takker som afslutning dirigenterne, LAP’s ansatte og stemmetællerne for deres indsats.

Referat fra Landsmøde 2019

Hotel Svendborg 4. – 5. maj

Godkendt af dirigenterne Allan Ohms og Karl Bach Jensen

Første dag – lørdag

Indledning og velkomst

Michael P. Krog byder velkommen til LAP’s 20. landsmøde og opfordrer til at alle rejser sig, mens foreningens fane bæres ind i lokalet af Cornelius Christiansen. Michael fortæller, at der er et par ændringer til programmet. Dirigent Benny Lihme har meldt afbud grundet sygdom og oplægsholderen Yildiz Erdogan har tillige meldt afbud. Politikeren Jane Heitmann fra partiet Venstre kommer, og vil holde et oplæg kl.16.30, som erstatning for Yildiz Erdogan. Karl Bach Jensen har tilbudt at være dirigent i Benny Lihmes fravær. Michael P. Krog fortæller, at der til hver landsmødedeltager ligger en bog om Christian Bonde, som Benny Lihme har skrevet. Derefter holdes 1 minuts stilhed for de døde i psykiatrien, hvorunder landsmødedeltagerne alle står op.

1. Valg af dirigenter og referent

Karl Bach Jensen og Allan Ohms foreslås og vælges som dirigenter. Jakob B. Petersen foreslås og vælges til referent. Dirigenterne nævner, at landsmødet er lovligt indkaldt via brev til medlemmer. I alt 111 stemmeberettigede individuelle medlemmer deltog i hele eller dele af landsmødet.

2. Valg af stemmetællere

Følgende deltagere foreslås og vælges som stemmetællere: Mikhael Saxtorph, Lars Brams, Preben Meilvang og Lau Jeppesen blev valgt som stemmetællere.
Michael P. Krogh holder herefter åbningstale, og fortæller om LAP’s dannelse i 1999 og om LAP’s historie. Han fortæller også, at der skrives mere om psykiatrien både i nyheder og i litteraturen, og det er positivt. Se også oplæg fra Michael P. Krog.
Herefter giver Hanne W. en række praktiske oplysninger, bl.a. om at landsmødet optages digitalt, hvorfor det er vigtigt, at alle præsenterer sig og taler i mikrofon.
Allan Ohms læser et digt op fra bogen, som Benny Lihme har skrevet, og opfordrer også landsmødedeltagerne til at læse bogen, der indeholder mange gode historier.
Den interne LAP-pris gik til Lone Toustrup for hendes flittige og vigtige arbejde for LAP, blandt andet med sommerlejrene i LAP. Forfatterinden Karen Fastrup modtog den eksterne LAP pris for hendes præcise beskrivelse af den moderne psykiatri. Endelig modtog Karl Bach Jensen LAP’s ærespris for hans mangeårige arbejde med at grundlægge og udvikle LAP.

Efter pausen

Karl Bach Jensen introducerer arbejdet med handlingsprogrammet, og efterlyser deltagere til en redaktionsgruppe.
Redaktionsgruppen består af: Tomas K. Bach, Birgit Thillerup, Hanne S. Kadziola, Lars Kristensen, Frank Christensen, Michael Krogh Andersen og Hanne Kamp Nielsen.
Karl Bach Jensen orienterer derefter om, at der resten af eftermiddagen udenfor mødelokalet er mulighed for at annoncere nye arbejdsgrupper. Landsmødedeltagere kan også tilmelde sig de eksisterende arbejdsgrupper, som er åbne for at optage nye medlemmer. Dirigent Allan Ohms opfordrer afslutningsvis forsamlingen til at læse den fyldige og meget fine beretning i
landsmødemappen.

3. Landsledelsens beretning

Før behandlingen af landsledelsens beretning præsenterer landsledelsen sig over for forsamlingen.
Karl fortæller om, at der er valg til landsledelsen og man kan skrive sig på senest kl. 10 søndag.
Landsledelsen præsenterer sig herefter for forsamlingen. Steen fortæller, at Andrea Hermansen, Jørn Bæk og Cornelius Christiansen har trukket sig fra Landsledelsen.
Katrine Wiedersøe fortæller om NADA kurserne, som også er beskrevet i beretningen. Der er kurser planlagt i København og i Vejle. Der 100 % mødepligt på kurserne. Der fortælles også om Mette Juhl, som er en ny LAP lokalkonsulent i Region Midtjylland.
Kommentarer og spørgsmål til beretningen:
Steen fortæller om refugiegrupperne herunder nytårsrefugiet, kursus i forbindelse med refugieafvikling og arbejdet med det blivende refugie. Det oplyses at det er Steen Moestrup, der indgår i Projekt Udenfor.
Mikhael Saxtorph siger det vil være en fordel, at der sættes navne på forfatterne i beretningen.
Lise Juul fortæller, at der er tre medier i LAP: Facebook, Talerøret og LAP’s hjemmeside.
Forsamlingen oplyses om, at høringssvar fra LAP ligger på foreningens hjemmeside.
Tom nævner LAP medlemmers mulighed for at overvære Landsledelsens arbejde. Ingrid SejerøeOlsen roser landsledelsen for deres arbejde, da hun har overværet et LL-møde, og det var særdeles positivt. Også Helle Sibbersen roser LL´s arbejde, og det fine LAP blad og Folkemødet. Katrine Wiedersøe fortæller om LL’s arbejde med at udarbejde et svar på en rapport om psykisk syge kriminelle. Behandlingen af beretningen afsluttes med, at forsamlingen rejser sig og klapper af LL.
Beretningen sættes herefter til afstemning og godkendes med overvældende flertal.

4. Regnskabsaflæggelse for det forgangne år 2018

Steen Moestrup fremlægger regnskabet for 2018, som også er i landsmødemappen. Steen gennemgår de forskellige aktiviteter i regnskabet. Som noget nyt er regnskabet – også i Revisors regnskab i Landsmødemappen – opstillet i samme skabelon som LAP bruger, hvilket gør regnskabet mere gennemskueligt. LAP har modtaget kr. 4.000.000 fra Socialstyrelsen i tilskud, og derudover har LAP fået et tilskud fra Tips og Lotto-puljen. Der er overført kr. 334.294 fra tidligere år.
Regnskabet sættes herefter til afstemning og godkendes med overvældende flertal.

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag der har økonomiske konsekvenser kan ved afstemning kun vedtages vejledende.
[Hele økonomidelen og tilhørende debat behandles under dagordenspunkt nr. 8: Budget for det kommende år].

Forslag nr. 0 stillet af Steen Moestrup
”Hermed stilles forslag om:
At LAP de kommende 3 år forsætter arbejdet med at skabe et blivende refugium. Og sætter 200.000 kr. af i budgetterne for 2020, 2021 og 2022 – som netto udgift.
Der ønskes afholdelse nogle længere eller flere perioder svarende til det nuværende December refugium. Og det er derfor nødvendigt at finde eksterne midler til dette”.
Steen Moestrup præsenterer forslaget, og forslaget drøftes. Steen nævner, at der foreligger en større projektbeskrivelse for refugiet. Thorridt Allermand fortæller, at der har været arbejdet på et blivende refugie i 20 år, men det er ikke det samme type refugie, som præsenteres her.
Helle Sibbersen spørger; Hvor mange er der, hvad koster det og hvorfor ligger refugiet så geografisk afsides? Der spørges også om det kan gøres billigere ved at finde et andet sted at afholde refugiet.
Frands Frydendal nævner, at det er et visionært forslag, og Tina Hesselbjerg anfører at refugiet er et godt tilbud til LAP’s medlemmer. Brian anfører tillige, at refugiet er rigtig fint, især for folk der ikke har familie. Hanne S. Kadziola foreslår, at det kan udvides til i januar-februar, da det er en god og billig løsning som alternativ til psykiatrien.
Det nævnes, at det er en misforståelse, at kommuner ikke vil bruge alternativ behandling, det vil de gerne. Forslagsstiller Steen Moestrup opsummerer forslaget, og svarer på spørgsmål.
Forslaget vedtages med klart flertal.

Kl. 16.30 var der et 15 minutters indlæg med Jane Heitmann.

Jane Heitmann takker for invitationen til LAP’s landsmøde. Hun indleder sit oplæg med at fortælle, at hun under sine mange besøg i psykiatrien har mødt mange skæbner og set mange forskellige typer mennesker med psykiske lidelser. Hun fortæller også om et notat om retspsykiatrien, og læser følgende op fra notatet: ”Retspsykiatrien er blevet en gøgeunge, der skubber andre psykiatribrugere ud af sengen”. Efter oplægget var der mulighed for spørgsmål og dertil hørende debat.
Ingrid Sejerøe-Olsen spørger, hvordan Jan Heitmann kan stå her og præsentere en helt anden virkelighed end den, som psykiatribrugere ser og møder i dagens psykiatri. Helle Sibbersen siger, at der er 64.500 børn, der lever under fattigdomsgrænsen, og som risikerer at blive fremtidige psykiatribrugere.
Katrine Wiedersøe fortæller om en fejlslutning, der er i den nyudgivne rapport om psykisk sygdom og kriminalitet. Katrine siger bland andet, at det er problematisk med den stigmatisering af psykisk syge som rapporten giver anledning til.
Karl Bach Jensen siger, at alt for mange psykiatribrugere får en behandlingsdom for småforbrydelser. Man bruger straffeloven til at opdrage på brugerne. Karl nævner også, at anmeldelser af vold ofte kommer fra bosteder.
Jane H. siger i slutningen af debatten, at hun deler bekymringen for, at udsatte borgere bliver psykiatribrugere. Der var en livlig debat, og en god drøftelse af forhold og løsningsmuligheder i psykiatrien.

Anden dag – søndag

Dagen startede med afsyngelsen af ”En sang om frihed” i Eddie Skollers danske version.
Forsamlingen sang herefter LAP’s jubilæumssang, som er skrevet af Ingrid Sejerøe-Olsen. Dirigent Allan Ohms oplæser tillige et citat fra Benny Lihmes bog om Christian Bonde. Bibelcitatet, som er fra daværende kirkeminister Tove Fergos tale ved Christian Bondes begravelse lyder: ”Jeg var nøgen og i gav mig ikke tøj. Jeg var i fængsel og i besøgte mig ikke, jeg var sulten og i gav mig intet at spise”. Allan Ohms fortæller, hvordan bibelcitatet smukt beskriver, hvordan Christian Bonde gik ind til psykiatribrugere som mennesker, hvor der var nød og han hjalp.

Herefter fortsættes behandling af indkomne forslag pkt. 4.

Forslag nr. 1 stillet af Helle Sibbersen
”Da jeg i min hverdag som bisidder for bl.a. LAP kommer ud på bosteder har jeg set, at der bl.a. mangler glæde og indhold i hverdagen. Jeg har overhørt flere dialoger mellem beboer og personale.
Når jeg spørger ind til beboerdemokratiet og medbestemmelse er svaret: ’Det har vi ikke’. Eller: ’Det ved jeg ikke’. Derfor stiller jeg dette forslag. Forslaget kan eventuelt lægges under bisidderkorpset, hvis det bliver vedtaget.
Forslaget er: Lad os lave et projekt, der i første omgang løber i 2 år.
Projektet: Bosteder for psykiatribrugere i Danmark.
Projektet går ud på at besøge de bosteder, der er i Danmark. Snakke med brugere om hverdagen på bostedet: Hvad er godt og hvad er skidt? Hvordan hjælper vi hinanden med at gøre det bedre?
Samt at vi laver en videns mappe om bostederne med praktisk info, og hvor godt er det at bo der, på en skala fra 1-5 stjerner vurderet af beboerne. Målet er at lave en rapport, lavet af brugere, der kan sendes til ministeriet og hvem der ellers kunne være interesseret. Endelig kan vi med projektet gøre beboerne opmærksomme på LAP, og hvad de kan bruge os til. Det er på tide, at der kommer fokus
på botilbud til psykisk syge”.
Helle Sibbersen præsenterer forslaget, og fortæller der kan søges fonde og anden ekstern finansiering til forslaget. Det nævnes også, at Rådet for Socialt udsatte laver tilsvarende undersøgelser, og måske kan Rådet søges med henblik på medfinansiering.
Helle fortæller, at det skal være en Peer to Peer undersøgelse lavet af brugere. Det foreslås, at etablere en arbejdsgruppe hvor man koncentrer arbejdet.
Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget og dets konsekvenser.
Forslaget sættes til afstemning og vedtages enstemmigt.

Forslag nr. 2 stillet af Jytte Rasmussen
”Jeg vil godt stille forslag om, at der bliver mulighed for direkte indmeldelse i LAP via deres hjemmeside.”
Begrundelse: Mange glemmer at blive indmeldt når ikke de kan gøre det med det samme.
Det jeg mener med mit forslag er, at det ville være langt nemmere hvis betaling foregik direkte på hjemmesiden – må kunne lade sig gøre, at man indtaster sine dankortoplysninger ligesom når man handler på nettet.
Hvis man klikker på bliv medlem (https://www.lap.dk/bliv-medlem/ ) får man “blot” tilsendt materiale, men skal selv være aktiv for at få indbetalt for medlemskab, og det er der desværre alt for mange, der ikke får gjort. Jeg har guidet flere ind på den side, men de får aldrig betalt kontingent. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, da antallet af medlemmer både har med økonomi og gennemslagskraft at gøre. ”
Jytte præsenterer forslaget og begrundelsen. En deltager i forsamlingen oplyser om, at forslaget også vil koste penge. Forslaget tilrettes således at det bliver Landsledelsen, der bemyndiges til at finde en lettere løsning mht. indmeldelse.
Forslaget ændres således til:
Landsledelsen bemyndiges til at finde en lettere løsning til indmeldelse i LAP. Forslaget vedtages enstemmigt.

Forslag nr. 3 stillet af Tomas K. Bach
”Der ansættes en spindoktor til at arbejde på at skabe vedvarende og langsigtede forbedringer. Skabe fokus på området og de problemstillinger der er. Få kendte personer til at virke som promotor for området”.
Tomas præsenterer forslaget for forsamlingen, og nævner at en spindoktor kan medvirke til at lægge pres på beslutningstagere.
Steen Moestrup nævner, at man i LAP kan skabe rammerne for en deltids-ansat person, der skal varetage LAP’s interesser.
Inger-Liss siger, at LAP ikke er et politisk parti, og derfor er der ikke behov for en spindoktor.
Tom Jul Pedersen spørger, hvor pengene til en spindoktor skal komme fra.
Allan Ohms nævner, at LL kan undersøge hos Spin-doctor bureauer, om de vil arbejde gratis for LAP. Det foreslås at LL tilpasser forslaget, så det kan igangsættes indenfor eksisterende rammer.
Der er enighed om denne tilpasning af forslaget.
Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget og dets konsekvenser.
Landsmødet beslutter med klart flertal, at landsledelsen bedes undersøge, hvor langt man kan komme med det indkomne forslag indenfor eksisterende økonomiske rammer.

Præsentation af udkast til Handlingsprogram 2019 – 2020

Efter pausen fremlægger redaktionsgruppen et forslag til det kommende års handlingsprogram for LAP. Landsmødedeltagerne afgiver kommentarer og foreslår blandt andet, at handlingsprogrammet gøres kortere og mere præcist. Det pointeres også, at handlingsprogrammet ikke skal gengive LAP’s principprogram. Herefter fortsættes behandlingen af indkomne forslag.

FORSLAG DER KRÆVER VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forslag nr. 4 Stillet af Nils H. Andersen
”Forslag til vedtægtsændringer:
I § 8 tilføjes: At de medlemmer af landsledelsen, der bemyndiges i et udvalg, er beslutningsdygtige. Forretningsudvalget skal på foranledning have adgang til samtlige informationer. Efterfølgende kan FU underskrive på vegne af Landsledelse og arbejdsgrupper.”
Forslaget frafaldes og udgår.

Forslag nr. 5 stillet af Nils H. Andersen
”Supplerende forslag til vedtægterne. (Gældende fra 5. maj 2019).
I § 6 Foreningens daglige ledelse indsættes stk. 12:
LL-medlemmer der internt vælges til et eksternt embede (repræsentation) har pligt – og ansvar til at stille sit kandidatur til rådighed overfor landsledelsen, når der er nyvalg i eksterne embeder.
Begrundelse: At sikre landsledelsens demokratiske grundlag og hindre at det kommer lim på taburetterne.”
Forslagets ordlyd ændres så der tilføjes ordet repræsentation, som er mere dækkende for forslaget.
Det gøres klart, at forslaget omhandler LAP´s repræsentation på nationalt niveau.
Når en repræsentation udløber kan LL beslutte, om det skal være et LL-medlem eller en person udenfor LL.
Der kan også være situationer, hvor eksterne udpeger et medlem af LAP til repræsentation, som fx Udsatterådet.
Eksterne kan også være interesserede i at fastholde et bestemt medlem, der har relationer til et udvalg eller en projektarbejdsgruppe.
Udpegede medlemmer har pligt til at varetage et hverv og overdrage det, hvis det ønskes.
Deltagerne drøfter forslaget. Der besluttes følgende ordlyd: Repræsentation af LAP på nationalt niveau kan kun igangsættes og varetages med forudgående accept i Landsledelsen.
Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget og dets konsekvenser.
Forslaget og dertilhørende ordlyd sættes til afstemning og vedtages med kvalificeret flertal.

Forslag nr. 6 stillet af Nils H. Andersen
”Forslag til vedtægtsændringer 2019 (til evt. ikrafttræden år 2020).
1.§ 6 stk. 1, Landsledelsen medlemstal ændres fra 13 medlemmer og 2 suppleanter til 9 medlemmer og 2 suppleanter.
Skal dette ændres til: Landsledelsen består af 9 medlemmer, således at mindst 5 er på valg hvert år.
Begrundelse: Besparelse på hen ved 50.000 kr. Flere medlemmer uden for LL kan tilgodeses.
Effektivisering af LL. Pladshensyn, da der er mange i mødelokalet, når LL har tilhørere.
Koncept: Denne nærhed giver os mulighed for at organisere os i fleksible og autonome teams, men med tilpas løse rammer til at alle til enhver tid kan glide ind på andre teams. Den form for permanent tilgængelighed, koblet med en vis intimitet, vil være vores måde at hærde og temperere projekterne, før de finder vej tilbage til den virkelighed, de opstod af.”
Nils H. Andersen og Inger-Liss Christoffersen præsenterer forslaget.
Før afstemningen opsummerer dirigent Allan Ohms forslaget og dets konsekvenser.
Det opklares, at der kun kan vælges 13 suppleanter.
Forslaget sættes til afstemning og forkastes.

Forslag nr. 7 stillet af Bettina K. Mærsk og Grethe Kristine Nørgaard
”Forslag til vedtægtsændringer:
Forslaget er at udvide forretningsudvalget fra nuværende 3 personer, til 4 personer, således at kassereren, bliver en del af forretningsudvalget.
Dvs. vedtægternes paragraf 6 Stk. 5 Senest 3 uger efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på 3 personer og af og blandt sine medlemmer vælger en kasser.
Ændres til:
Stk. 5 Senest 3 uger efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på 3 personer og af og blandt sine medlemmer vælger en kasserer. Kassereren er født medlem af forretningsudvalget.
– Ved stemmelighed i forretningsudvalget, rådføres der ved Landsledelsen.
– Ved her og nu situationer, afgøres en stemmelighed ved, at kassereren som økonomi ansvarlig, tildeles 2 stemmer.
Fordel:
– At styrke forretningsudvalget, da det hurtigt, bliver sårbar, under fravær og sygdom, hvilket erfaringen viser.
– Ved at styrke forretningsudvalget på samarbejde, styrkes landsledelsen også samarbejdsmæssigt.
– Kassereren har på den måde også, tættere samarbejde, med forretningsudvalget.
Forslaget drøftes og der kommer ytringer for og i mod.
Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget og dets konsekvenser.
Forslaget sættes til afstemning og afvises.

ANDRE FORSLAG

Forslag nr. 8 stillet af Mikhael Saxtorph
Baggrunden for disse 2 forslag er, at jeg er stødt på et problem (en sag), hvor jeg ikke synes demokratiet fungerer efter hensigten i LAP.
Forslag 1:
Ingen arbejdsgruppe kan være lukket, med mindre det undtagelsesvis er besluttet på et Landsmøde.
Motivering
Jeg bringer her et lettere redigeret citat fra mit ønskede indlæg til LAP Bladet, indsendt pr. e-mail 13/8 2018.
” Vedr. 1. Så vidt jeg ved, har landsmødet ikke besluttet, at nogle grupper skulle være lukkede.”
I LAP er det et af grundprincipperne at have så flad en organisation som muligt, ligesom vi har et udbredt medlemsdemokrati. Det strider mod disse principper, at en arbejdsgruppe er lukket.
I ”Retningslinier for arbejdsgrupper i LAP” er lukkede arbejdsgrupper ikke nævnt. Desuden fremgår det, at de fleste ændringer i grupperne skal godkendes af landsledelsen.
Redaktionsgruppen skriver til mig, at det er dem selv, som har bestemt, at gruppen skal være lukket. Altså, at det ikke er godkendt af landsledelsen. Hvis det godkendes, at redaktionsgruppen selv kan bestemme om, den vil være lukket, betyder det, at alle grupper kan bestemme, at de vil være lukkede – hvilket er uacceptabelt.
Det er derfor min opfattelse, at en gruppe autonomt ikke kan lukke sig selv.
Man kan selvfølgelig stille visse krav til medlemmerne af en gruppe, hvis arbejdet kræver særlige kompetencer. I dette tilfælde, at man kan læse og skrive på et fornuftigt niveau.”
Der er ikke anført saglige argumenter for at lukke redaktionsgruppen.
I relation til mit ønske om optagelse i gruppen undrer jeg mig over, at man indenfor de sidste par år har ændret redaktionspolitikken, så man ikke længere får sine indlæg til gennemlæsning efter redaktionens rettelser. Begrundelsen den gang var, at det var for arbejdskrævende. Det har jeg svært ved at få til hænge sammen med, at man ikke vil have flere medlemmer i redaktionen og
dermed ekstra arbejdskraft”.
Mikhail Saxtorph præsenterer forslaget og foreslår, at ex. redaktionsgruppen nedsættes som undergruppe under landsledelsen.
Hanne Wiingaard fortæller om aktiviteterne i redaktionsgruppen. Michael P. Krog fortæller at der er et produktionskrav, og derfor er redaktionsgruppen anderledes end øvrige arbejdsgrupper.
Inger-Liss argumenterer mod forslaget, da det vil risikere at ødelægge en velfungerende arbejdsgruppe.
Nils H. Andersen påpeger, at det også handler også om følelser, hvor alle vil have ret til alt.
Camilla Madsen siger hun gerne vil have andre i redaktionsgruppen, så der kan komme ny luft ind i arbejdet.
Det pointeres, at der ikke er tale om en vedtægtsændring, der ligger over noget andet. Hvis Landledelsen har brug for en arbejdsgruppe så gælder denne regel ikke. LL kan således nedsætte en undergruppe under LL som redaktionsgruppe, og så gælder reglen om åbne grupper ikke.
Forslaget sættes til afstemning og vedtages med et klart flertal.
Forslag 2:
Det bør tilstræbes at mindst halvdelen af en arbejdsgruppe består af medlemmer, som ikke sidder i landsledelsen.
Såfremt dette i enkelte tilfælde ikke kan lade sig gøre, skal mindst 2 medlemmer af en arbejdsgruppe bestå af medlemmer, der ikke sidder i landsledelsen.
Motivering
I august 2018 indsendte jeg et indlæg til LAP bladet. Indlægget blev nægtet optaget i bladet med følgende begrundelse:
“Det er internt mellem redaktionen og dig.”
Jeg var og er uenig, da jeg mener, indlægget er principielt. Da jeg ikke kan komme til orde i bladet og dermed starte en debat, har jeg valgt at komme med dette forslag.
Jeg kunne klage til forretningsudvalget, men har fundet det uhensigtsmæssigt, da 2 ud af forretningsudvalgets 3 medlemmer er med i redaktionsgruppen. Så kunne jeg klage til landsledelsen, men har også fundet det uhensigtsmæssigt, da alle medlemmer af redaktionsgruppen
også er medlemmer af landsledelsen.
Habilitetsregler og regler om hvor mange medlemmer af landsledelsen, der skal være til stede for, at landsledelsen er beslutningsdygtig, vanskeliggør dette. Desuden er det en historisk kendsgerning, at punkter på dagsordenen bliver udskudt til senere møder pga. tidspres. Sådan, som jeg ser det, er det ofte de kontroversielle emner, som udskydes.
Jeg var skrevet på redaktionsgruppens opslag på landsmødet marts 2018, men har ikke til dato endnu modtaget et svar fra landsledelsen. Så for at leve op til grundprincippet om at have et udbredt medlemsdemokrati og for at undgå nepotisme stilles dette forslag.
Mit indlæg er i sin fulde ordlyd gengivet efter dette forslag.
Ligeledes er redaktionsgruppens svar gengivet i sin fulde ordlyd.
Mit indlæg til LAP Bladet: 13-08-2018
En stille undren i sommervarmen
På landsmødet i LAP er der hvert år mulighed for at melde sig til forskellige arbejdsgrupper.
Selv om det blev sagt, at redaktionsgruppen til LAP-bladet er en lukket gruppe, meldte jeg mig alligevel.
Det skal dog siges, at jeg talte med 3 af de 5 nuværende medlemmer, om de ville støtte mit kandidatur, hvis jeg meldte mig til gruppen. Dette fik jeg en positiv tilbagemelding på fra alle 3. Ingen lovede mig noget om resultatet men gav blot tilsagn om at støtte mit kandidatur, når spørgsmålet skulle drøftes. Der er 2 ting jeg undrer mig over:
1. Så vidt jeg ved, har landsmødet ikke besluttet, at nogle grupper skulle være lukkede.
2. Jeg har ikke fået noget direkte svar vedr. medlemskab af redaktionsgruppen.
Jeg vil gerne uddybe de 2 punkter yderligere.
Vedr. 1. Så vidt jeg ved, har landsmødet ikke besluttet, at nogle grupper skulle være lukkede. I LAP er det et af grundprincipperne at have så flad en organisation som muligt, ligesom vi har et udbredt medlemsdemokrati.
Det strider imod disse principper, at en arbejdsgrupp er lukket. I ”Retningslinjer for arbejdsgrupper i LAP” er lukkede arbejdsgrupper ikke nævnt.Det er derfor min opfattelse, at man ikke kan lukke en gruppe generelt.
Man kan selvfølgelig stille visse krav til medlemmerne af en gruppe, hvis arbejdet kræver særlige kompetencer. I dette tilfælde, at man kan læse og skrive på et fornuftigt niveau.
Vedr. 2. Jeg har ikke fået noget direkte svar vedr. medlemskab af redaktionsgruppen.
Som sagt har jeg ikke fået noget direkte svar på min henvendelse, hvilket jeg mener, at proceduren omkring arbejdsgrupper kræver. Desuden er det almindelig høflighed. Da jeg i anden forbindelse talte med Steen Moestrup, spurgte jeg om spørgsmålet havde været oppe i landsledelsen, og om man var kommet til et resultat. Dette fik Steen til at spørge i en mail til arbejdsgruppen. På denne mailkorrespondance har jeg været anført (CC). Til min undren benægter den ene af de 3, jeg talte med på landsmødet, at kende noget til sagen. De 2 andre er gået i flyverskjul. Det var ikke helt det, jeg opfattede som at støtte mit kandidatur. Nu er jeg så lidt klogere på hvordan forretningsgangene (ikke) fungerer i LAP.
Redaktionsgruppens svar:
07-09-2018
”Kære Mikhael.
Jeg har fået til opgave at fortælle dig om hvordan redaktionsgruppen fungerer mht. optagelse af nye medlemmer.
Det er sådan at redaktionen ikke pt. har brug for flere medlemmer. Da vi ekskluderede Thomsen, blev der plads til Nils Holmquist som både leverer art. og fotografier samt interviews. Beslutningen om at det er en lukket gruppe har vi selv truffet og nu kørt med i 3-4 år. Vi er fem flittige skrivere der skal levere 4 medlemsblade årligt. Det har vi gjort og vil gøre fortsat.
Vi to har talt sammen til Mettes 10 års reception i Odense og her spurgte du mig om, hvordan du kom ind i red. Det forklarede jeg dig.
At du på dette års landsmøde skulle have fået lovning på at komme ind i redaktionen, er der ingen af os fem (Krog, Hanne, Tom, Nils og Inger-Liss) der kan genkende. Vi har set at Steen har været positiv indstillet overfor den tanke, men problemet er blot at han ingen kompetence har til at love dig noget som Redaktionsgruppen selv bestemmer.
Du er stadig velkommen til at skrive indlæg, men den historie du mener at vi skulle bringe om det skete, er vi enige om ikke at bringe. Det er internt mellem redaktionen og dig.
Dit indlæg ”Jeg kan ikke lade være med at engagere mig” har vi selvfølgelig taget ind.
Vi beklager at der pga. af udenforståendes indblanding i redaktionens arbejde er opstået disse problemer.
Vi håber med denne forklaring, at du nu forstår hvordan vores Redaktion fungerer.
De bedste hilsner
På vegne af LAP- Redaktionen
Inger-Liss.”
Efter drøftelsen af forslagene sættes også dette forslag til afstemning. Det gentages, at hvis LL nedsætter for eksempel en redaktionsgruppe under LL, så gælder en regel om åbne grupper ikke.
Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget og dets konsekvenser. Ændringen gælder ikke grupper, der er nedsat af Landsledelsen.
Forslaget sættes til afstemning og vedtages med et klart flertal.

6. Vedtagelse af handlingsprogram

På baggrund af det forslag, der blev forelagt for landsmøde tidligere på dagen og kommentarerne hertil, fremlægger redaktionsgruppen sit endelige forslag til handlingsprogram for LAP 2019 – 2020:

Handlingsprogram for LAP 2019 – 2020

I det kommende år vil vi i LAP især arbejde med:

– Vendepunkter. Arbejde for at vendepunktkurser bliver landsdækkende og udbydes til alle, derfor skal der arbejdes på at uddanne instruktører i hele lande.

– Landsdækkende synlighed af problemer/problemstillinger ved afholdelse af LAP debatarrangementer. Debatforum generelt f.eks. efter emner om psykiatri, alternative behandlinger, terapi, retspsykiatri mm.

– Besøgsvenner ved indlæggelse.

– ”Refugier”: etablering af blivende refugier.

– Økobosteder i psykiatrien. Se på muligheder i bæredygtige økosamfund hvor det hele menneske bliver integreret i samfundet.

– Psykosociale og psykiatrisk havarikommission. Er tænkt at være et undersøgelseshold, der får klarhed over, hvad der får et menneske til at reagere udadvendt med utilsigtede hændelser og om, hvor en kilde til reaktionen kan være eksisterende forhold, eks. i lovgivningen.

– Kikke på udenlandske modeller for alternativer til psykiatrien i f.eks. Norge, Finland, USA, England.

– Påvirke politikerne til ændring af lovgivningen, således at instanser ikke både varetager økonomien og bevilling til pension, behandling, terapi m.v.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med stort flertal.

Handlingsprogrammet lægges på hjemmesiden, og der lægges tillige en henvisning til de arbejdsgrupper, som specifikt arbejder med punkter i handlingsprogrammet. Opfølgning på dette handlingsprogram skal indgå i landsledelsens beretning for 2020/21.

7. Valg af landsledelse

Der var i alt 15 kandidater der stillede op til landsledelsen, hvor der skulle besættes 9 ledige pladser.
Kandidater præsenterede sig kort overfor forsamlingen, og fortæller om, hvad der særligt optager dem. De besvarer efterfølgende uddybende spørgsmål fra landsmødets deltagere. Dirigent Allan Ohms fortæller, at man godt kan stille op in absentia, hvilket i år er tilfældet for Grethe Kristine Nørgaard. Stemmerne fordelte sig således:

Navn og placering By Antal stemmer
Steen Moestrup , valgt til landsledelsen Hillerød 74
Lars Kristensen , valgt til landsledelsen Vester Skerninge 69
Lene Kristiansen , valgt til landsledelsen København N 64
Bettina Kræmer Mærsk , valgt til landsledelsen Fredericia 58
Inger-Liss Christoffersen , valgt til landsledelsen Smørum 48
Katrine Wiedersoe , valgt til landsledelsen Valby 48
Clarissa Emiria Sørensen , valgt til landsledelsen * Rødovre 46
Jens Rasmussen , valgt til landsledelsen * Nysted 46
Grethe Kristine Nørgaard , valgt til landsledelsen Silkeborg 44
Anne Marie Rafferty , 1. suppleant * København SV 43
Michael K. Andersen , 2. suppleant * Roskilde 43
Nils Holmquist Andersen , 3. suppleant Hovedstaden 38
Lenette Rasmussen , 4. suppleant Middelfart 33
Tomas K. Bach , 5. suppleant Ryslinge 32
Benjamin Pedersen , 6. suppleant Hovedstaden 24

Afgivne antal gyldige stemmer:102.
* Ved stemmelighed foretages valg ved lodtrækning. Lodtrækningsresultat: Anne Marie Rafferty er valgt som 1. suppleant og Michael K. Andersen er 2. suppleant. Ligeledes ved lodtrækning er prioriteret: Clarissa Emiria Sørensen før Jens Rasmussen.

8. Fastsættelse af kontingent for 2019

Landsledelsen har fremsat forslag om at opretholde sidste års kontingentsatser og -fordeling:
Individuelle medlemmer: kr. 125,-
Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere.
Kontanthjælpsmodtagere/hjemløse: kr. 50,-.
Fordeling: 40 % til lokalforening; 35 % til regionsforening og 25 % til landsforening.
Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-
Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-
Forslaget sættes til afstemning og vedtages med et overvældende flertal.

9. Godkendelse af Budget 2020

Der foreligger et skriftligt forslag til budget. Kassér Steen Moestrup præsenterer forslaget til budget 2020. Der er budgetteret med et underskud på kr. 212.000 i 2020. Steen oplyser, at det vedtagne forslag nr. 0 og dertilhørende udgifter betyder, at det samlede underskud i 2020 øges med kr. 80.000 fra kr. -212.000 til i alt kr. – 292.000 i 2020.
Forslaget sættes til afstemning og godkendes af et overvældende flertal.

10. Valg af revisor

Landsledelsens forslag om Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ekstern revisor bliver godkendt enstemmigt.
Valget af revisor er vedtaget.
Intern revisor: Nuværende intern revisor Jan Stig Andersen stiller op til intern kritisk revisor.
Cornelius Christiansen stiller tillige op.
Jan Stig Andersen og Cornelius Christiansen vælges til kritisk interne revisorer.

11. Evt.

Lokalkonsulent Arne Jensen fortæller om arbejdet med en ny lokalforening i Lolland, og takker Clarissa for hendes bidrag til dette arbejde. Lars Kristensen spørger, om det kunne være interessant med et valgmøde i forbindelse med Folketingsvalget.
Hanne Wiingaard takker som afslutning dirigenterne, LAP’s ansatte og stemmetællerne for deres indsats.

Referat fra Landsmøde 2018

Referat af LAP’s landsmøde 2018
Hotel Svendborg 14. – 15. april

Godkendt af dirigenterne Allan Ohms og Benny Lihme

Første dag

Indledning og velkomst

Inger-Liss Christoffersen byder velkommen til LAP’s 19. landsmøde og opfordrer til, at alle rejser sig, mens foreningens fane bæres ind af Jan Stig Andersen. Der holdes et minuts stilhed for de døde i psykiatrien.

Inger-Liss Christoffersen fortæller om LAP´s kommende 20 års jubilæum, om betydelige hændelser fra det forgangne LAP år og om arbejdet i LAP´s landsledelse. Hun fortæller også, at antidepressiver faktisk virker, modsat, hvad der ellers har været fremme i medierne. Afslutningsvis nævner hun for forsamlingen, at deltagerne på Landsmødet kan gøre en forskel ved at rekruttere nye medlemmer til foreningen.

Nils H. Andersen overrækker den eksterne LAP- pris til Anders Ejbye- Ernst. Anders Ejbye- Ernst får LAP- prisen 2018 for sit arbejde med at synliggøre problemerne i psykiatrien, via sin omfattende artikel i magasinet Zetland. Årets prismodtager siger tak, og fortæller, at han har tænkt på brugernes opfattelse af artiklen, og takker også ansatte for deres frygtløshed ved at stå frem og påvise problemer i psykiatrien.

Politikeren Peder Hvelplund, som var den eksterne oplægsholder på Landsmødet, fortæller med udgangspunkt i velfærdsstaten om udviklingen i psykiatrien. I sit oplæg siger han også tak for, at han har fået plads til at tale på Landsmødet. Der henvises også til kopi af Peder Hvelplunds oplæg.

Årets interne LAP-pris gik til Glenn Borgen Hansson for hans arbejde med at etablere en retspsykiatrisk forening. Hanne Wiingaard afgiver herefter en række praktiske oplysninger, og nævner at det er vigtigt, at alle præsenterer sig og taler tydeligt i mikrofonerne.

Derefter konstaterer dirigent Allan Ohms, at landsmødet er lovligt indkaldt. Landsmødet afvikles herefter med en enkelt ændring i forhold til den udsendte dagsorden.

Landsledelsen har ekskluderet en person fra LAP. Denne eksklusion ønskede pågældende forelagt landsmødet, hvilket skete. Dirigent Allan Ohms redegjorde for, at der er tale om en eksklusion og den skal ifølge vedtægterne tages op på landsmødet, hvis den ekskluderede ønsker sagen behandlet. Som det første punkt på landsmødet blev sagen behandlet.

Efter gennemgang, spørgsmål og svar blev beslutningen sat til skriftlig afstemning, og det blev med et klart flertal vedtaget at fastholde og stadfæste landsledelsens beslutning om eksklusion.

Efter behandling af dette punkt afvikles landsmødet ud fra den udsendte dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere

Følgende deltagere foreslås og vælges som stemmetællere:

Lau Jeppesen, Arne Jensen, Preben Meilvang og Herluf Dalhof

 1. Valg af dirigenter og referent

Benny Lihme og Allan Ohms foreslås og vælges som dirigenter.

Jakob B. Petersen foreslås og vælges til referent.

I alt 88 stemmeberettigede individuelle medlemmer deltog i hele eller dele af landsmødet.

Herefter er der oplæg ved Jytte Rasmussen, Stop-Op, Nysted.

Jytte Rasmussen fortæller om, hvordan Stop-Op, Nysted er opstået, og fortæller meget positivt om, hvordan de lokale arbejder hårdt for at drive stedet. Der henvises også til kopi af Jytte Rasmussens oplæg.
Udover lokale brugeres arbejde, nævnes også lokalkonsulents Arne Jensens bidrag til opstarten. Arne fortæller om partnerskabsaftalen mellem kommuner, partnere og Atriumfonden, som har gjort samarbejdet lettere.

Et af spørgsmålene til Jytte handler om, hvorfor det fungerer godt hos Stop-Op, Nysted, hvorimod der andre steder er udfordringer. Jytte Rasmussen fortæller, at der tages hensyn til hinanden, og der er fire personer til at afløse, hvis en melder fra. Man har også en Facebook-gruppe og det fungerer godt.

Bo Steen Jensen fortæller, at ideen om at lave en instruktionsbog til det lokale arbejde kommer ind i årets handlingsprogram.

Efter pausen.

LAP´s nye webmaster Stefan Tofte præsenterer LAP´s ny hjemmeside. Efterfølgende siger en landsmødedeltager tak for de fine ord, og læser et citat op fra medlemsbladet, som handler om LAP, og om hvordan vi i fællesskab skaber fremdrift for foreningen.

Bo Steen Jensen introducerer arbejdet med handlingsprogrammet og efterlyser deltagere til en redaktionsgruppe.

Der nedsættes herefter en redaktionsgruppe til arbejdet med handlingsprogrammet.

Herefter præsenteres den nuværende Landsledelse, og dirigent Allan Ohms nævner herefter, at valg til Landsledelsens foregår søndag. Man kan skrive sig på en liste, hvis man ønsker at stille op.

Der spørges til arbejdet i LL, og det fortælles at der er møde kl. 11.00-17.00 hver måned, og der er en del læsestof forud for møderne.

Michael P. Krog orienterer derefter om, at der resten af eftermiddagen udenfor mødelokalet er mulighed for at annoncere nye arbejdsgrupper. Landsmødedeltagere kan skrive sig på, hvis man ønsker at indgå i eksisterende arbejdsgrupper.

Tom Jul Pedersen gør opmærksom på, at der ikke kan komme flere end 9 i en arbejdsgruppe. Andrea Hermansen fortæller, at man kan lave sin egen gruppe, hvis der er flere landsmødedeltagere, som har interesse for samme emner.

Der er et ønske fra salen om at hjemmesiden revideres, og ikke-aktive arbejdsgrupper fjernes. Dette vil være en opgave for den ny webmaster.

Forsamlingen oplyses om, at en lukket gruppe betyder, at man kan spørge om man kan komme med. På denne måde får gruppen lejlighed til at overveje, om man kan udvide gruppen, inden der evt. sker en optagelse i gruppen.

 1. Landsledelsens beretning

Før behandlingen af landsledelsens beretning præsenterer landsledelsen sig over for forsamlingen.

Kommentarer og spørgsmål til beretningen: Der spørges til LAP’s repræsentation i lokale handicapråd. Hertil fortæller Steen Moestrup, at Sind har pladser i handicaprådene, og LAP kunne bedre få pladser, hvis vi fx var med i Danske Handicaporganisationer.

Jan Stig Andersen spørger hvorfor 2- dages mødet i LL ikke blev afholdt. LL svarer, at der blev afholdt et to-dages møde i LL.

Beretningen sættes herefter til afstemning og vedtages med overvældende flertal.

Anden dag

 1. Behandling af indkomne forslag

Forslag nr. 1 stillet Andrea Hermansen og Jørn Bæk

Andrea og Jørn præsenterer forslaget:
Tilbud på kommunikations- og trivselsudviklingsforløb for Landsledelsen i Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LAP.

Baggrund, metode og målsætning
LAP ønsker at styrke Landsledelsen, således at der udvikles en mere professionel kultur, hvor medlemmerne i praksis bruger hinandens styrker i stedet for at bruge energi på unødige konflikter og uoverensstemmelser.

Alle kan have brug for vejledning når det gælder udfordringer vedrørende sig selv og sit arbejde, og på den baggrund er Center for Konfliktforebyggelse blevet bedt om et forslag til hvordan Landsledelsens nye og gamle medlemmer kan sikres ordentlige rammer for samarbejdet, så det psykiske arbejds- og samarbejdsmiljø bliver styrket.

Begrundelse:
En organisation der er baseret på frivilligt arbejde, og hvis hovedopgave er at fremme psykiatribrugeres interesser, bør have en kultur hvor man behandler hinanden ordentligt og respektfuldt, både til møder og generelt. Målet er at landsledelsen får et bedre samarbejde, større arbejdsglæde og bliver bedre til at nå fælles resultater. Landsledelsens interesseområder, personligheder og erfaringer skal bruges på en måde, så arbejdet i højere grad er rettet mod at opnå bedre vilkår for LAP’s medlemmer og målsætninger.

Arbejdskultur er ikke noget der lige kan forandres, den hænger i væggene eller tapetet, og derfor er det vigtigt og væsentligt, at Landsledelsen sørger for at ”aben ikke flytter med” til den næste landsledelse.

LAP har brug for fortsat at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede og engagerede frivillige, derfor er forløbet skruet sammen som det er. Forløbet vil tage udgangspunkt i de møder, der i forvejen afholdes, således at Landsledelsesmedlemmerne ikke skal bruge nævneværdig ekstra tid i forbindelse med forløbet. Det er samtidigt et uddannelses- og udviklingsforløb, som skal sikre en blivende kulturforandring.

Tilbud

Procesforløb:

 • Interviews á 1 times varighed med hvert enkelt medlem, evt. telefonmøde hvis andet ikke er muligt/ellers spørgeskema (14 timer) + bearbejdning og forberedelse
 • 3 halve konfliktfaglige kursusdage á 4 timer (f.eks. en del af de månedlige møder) + bearbejdning og forberedelse
 • Deltagelse i de 5 fulde møder á 4 timer, hvoraf det første vil være ren observation. De øvrige 4 møder vil indeholde facilitering og sparring med udgangspunkt i de konfliktfaglige redskaber + bearbejdning og forberedelse
 • 1 hel dag til afslutning og fremadrettede aftaler + bearbejdning og forberedelse (vi anbefaler internat grundet den sociale dimension, det giver)
 • Vi vil følge Jeres møder i ca.1 år.
 • Vi kan ikke anbefale kortere forløb, idet udfordringerne ofte er komplekse og altid indlejret i en forenings kultur, således at der skal et længere forløb til.
 • Vi har Erhvervspsykologer der er certificeret af Arbejdstilsynet og kan trækkes ind i forløbet, hvis det skønnes nødvendigt.

Tilbud: Pris i alt: kr. 74.000,00 eks. moms.

Konditioner vedr. tilbud
• Prisen inkluderer kursusbevis for: “Konfliktfaglighed 360 grader i praksis” & “Samarbejde, kulturforandring og udvikling med fokus på kerneopgaven”
• Mapper, samt procesmodeller samt undervisningsmateriale er inkluderet
• Alle priser er ekskl. moms og transport á kr. 4,12 pr. km samt kr. 350,00 pr. transporttime (reg-net fra Kbh./Aarhus/Odense centrum). Da den primære mødeaktivitet vil foregå i Odense, er det aftalt, at der ikke i forbindelse med tilbuddet beregnes transport eller kørselstid.
• Tilbuddet er gældende til og med d. 01-05-2018
• Betalingsbetingelser: efter aftale
• Evt. yderligere timeforbrug beregnes pr. medgået time á kr. 1500,00 pr. time med mindre der laves ny rammeaftale. Tilbudsgiver: Center for Konfliktforebyggelse

Dirigent Allan Ohms fortæller, at topledere faktisk køber vejledning til bestyrelsesarbejde.

I drøftelsen af forslaget spørges der til, om det ikke kan være en ekstern ordstyrer, der står for møderne for at skabe mødedisciplin.

Herluf Dalhof siger det er naivt at tro, at det løser noget, man bør hellere vælge LL- medlemmer, der kan sidde i en forening.

Ole Nielsen nævner, at vi kan få rigtig meget for de over kr. 100.000, som det reelt vil koste. Lise Jul siger vi har en forpligtelse til, at andre bløde mennesker skal have lyst til at være i foreningen, og derfor bør Landsmødet støtte forslaget. Preben Meilvang vil gerne støtte forslaget, og forslår at dirigenterne går ind og fører forslaget til dørs.

Dirigent Allan Ohms bemærkede, at for alle forslag, hvortil der er knyttet økonomi, sker eventuel vedtagelse foreløbigt og med henvisning til det senere punkt om budget. Der var ingen bemærkninger hertil.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med et klart flertal.

Efter behandling af forslag nr. 1 præsenterer kandidaterne til Landsledelsen sig hver især

Pause

Forslag nr. 2 stillet af Preben Lund og Mikael Saxtorph 

Mikael Saxtorph præsenterer begge forslag.

1.Forslag om oprettelse af 2 årlige møder for lokalforeninger på Landsplan.

Begrundelse:
For at styrke LAP-Lokalt ønskes oprettet et plenum i LAP-regi, hvor lokaleafdelingers bestyrelsesmedlemmer kan dele erfaringerne om lokalarbejdet, og stille forslag til nye aktiviteter blandt foreningerne. Det foreslås, at LAP indkalder og afholder plenum ca. 2 gange årligt.

Landsmødedeltagere spørger til, om forslaget ikke er det samme som medlemstræf. Hertil svarer Mikael Saxtorph, at forslaget har fokus på det lokale arbejde, og således ikke det samme som et medlemstræf, hvor der også andre emner.

Forslaget sættes til afstemning og det vedtages med et klart flertal.

 1. Forslag om større økonomisk bidrag/ydelse til lokalafdelingerne, fra de budgetterede kr.40.000 for året 2018 til mindst kr. 80.000 fremover.

Begrundelse: Idet § 18 + 79 støtte fra kommuner er fastlagte til bestemte formål, er lokalafdelingers virke begrænsede. En større tildeling fra LAP, kan bl.a. bruges til flere aktiviteter for medlemmerne og mere til forsøg på forøgelse af antal medlemmer i foreningen lokalt/LAP.

Forslaget sættes til afstemning og det vedtages med et klart flertal.

Forslag nr. 3 stillet af Erik Thomsen

 1. På grund af manglende aktivitet i LAP at afskaffe stillingen som udviklingskonsulent.

Begrundelse:
Aktiviteter skal komme fra bunden, dvs. de lokale LAP og regionale LAP ér. Den ca. 1/2 million vi sparer ved afskaffelse af stillingen kan overføres til aktiviteter i grundforeninger/regionale afdelinger i LAP.

Forslaget sættes til afstemning og afvises af et klart flertal.

 1. Da vi desværre må konstateres, at lokalkonsulenter ikke fungerer og bidrager til LAP´s udvikling afskaffes disse stillinger. I stedet for gives der et beløb på 250 kr. til de medlemmer af LAP, der laver en aktivitet, som er for alle medlemmer i en lokal/region i LAP.

Begrundelse:
Færre og færre laver noget for LAP og jeg forstår dem godt.

 1. Der ansættes en daglig leder på kontoret, som alene leder og fordeler arbejdet på kontoret, og står til ansvar for at arbejdet bliver gjort.

Begrundelse:
Det er tilbagevending til det, vi havde, da der var en leder af kontoret. Gik der en sjælden gang noget galt, vidste vi hvem vi skulle snakke med for at få det rettet. I dag har ingen ansvaret og desværre flyder arbejdet, for ingen har myndigheden til at få noget sat i gang.

Forslaget sættes til afstemning og afvises af et klart flertal.

 1. For af få et nyt medlem til LAP udbetales en godtgørelse til dem, der har skaffe medlemmet. En godtgørelse på 50 kr. når kontingentet er betalt. Dette gælder ikke ansatte.

Begrundelse: Ingen belønning af dem, der (ikke) laver noget for LAP.
Belønning af dem, der laver noget for LAP.

Det oplyses at en sådan løsning er ulovlig. Forsamlingen foreslår, at der skal laves et rekrutteringstiltag i forbindelse med jubilæet.

Forslaget afvises.

 1. Hver arbejdsgruppe og LL/ FU får deres egne regnskaber, hvor det skal fremgå hvor mange penge, der er blevet brugt på rejser, diæter, hotelophold mm.

Begrundelse: Nogle arbejdsgruppe passer på pengene, andre grupper tror, at der findes et pengetræ, hvor pengene gror på. Og når det ikke oplyses, hvad den enkelte gruppe bruger kan vi aldrig få styr på det.

Steen Moestrup fortæller, at økonomioplysninger allerede er tydelige i regnskabet.

Det er allerede sådan, at man kan bede om, at få det oplyst, hvis der er interesse for det. Landsmødet vedtager, at det i Landsmødemappen skal fremgå hvilke udgifter, der er til de forskellige arbejdsgrupper.

 1. At der findes et nyt sted til refugiet.

Begrundelse:
På det nuværende sted betaler vi kr.1600 uden moms om dagen for et værelse uden bad. Herudover skal folk selv lave en hel del, når de skal have mad. Det kunne gøres billigere på Hotel Svendborg. LAP har fået et tilbud, der var meget billigere og kunne rumme de få der deltager. Så hvorfor skal vi blive ved med at bruge et dyrt sted, nå vi kan få et andet sted, bedre og billigere.Husk på, at den samlede pris for det nyligt overståede refugie var over kr. 200.000 kr. Hvad bliver det ikke pr. deltager?

Det oplyses, at prisen er markant lavere en forslaget angiver.

Forslaget afvises af et klart flertal. Arbejdsgruppen kan dog selv vælge et andet sted til refugiet.

 1. At LAP stopper med at deltage i folkemøde på Bornholm, og bruger de over kr. 100.000 til, at lokale/regionale foreninger kan deltage i lokale folkemøder.

Begrundelse: Her i Sjælland har vi gjort god brug af de lokale folkemøder, hvor vi har skabt kontakt med de lokale politikere m.m., mens ingen kan påvise nytte af det på Bornholm, hvilket også har fået flere og flere til at stoppe deres deltagelse. Og ved at give penge til de lokale/regioner kan disse betale rejsen til de medlemmer, der vil deltage og give dem en bid mad.

I drøftelsen af forslaget siger Andrea Hermansen blandt andet, at Folkemødet er et fint sted at markere sig politisk. Landmødedeltager Helle Sibbersen siger, at det er godt, ministeren Mai Mercado kunne se Steen Moestrup, så han kunne blive valgt til Rådet for Socialt Udsatte.

Hanne W. nævner at der er andre, der også skal kunne komme med til Folkemødet udover gruppen, som arrangerer LAP’s deltagelse. Michael P. Krog siger, at det giver god mening for LAP, at være med på Folkemødet.

Forslaget afvises af et klart flertal.

 1. Ethvert tyveri/bedrageri skal meldes til politiet. Nu har der igen være tyveri i LAP København. Alle lokale LAP’er, og regionale LAP’er skal aflægge regnskab til LAP Danmark for de penge de modtager af LAP Danmark.

Begrundelse: Hvordan skal vi vide, hvad pengene er brugt til, hvis der ikke forelægges et regnskab, med originale bilag?

Forslaget afvises med et klart flertal 

Forslag nr. 4 stillet af Inger-Liss Christoffersen og Nils H. Andersen

Forslagsstiller Inger-Liss Christoffersen og Nils H. Andersen præsenterer forslaget.

Der har i mange år, ja i hele LAP’s historie, været 13 medlemmer og to suppleanter i Landsledelsen. Forslag om beskæring af medlemmer i Landsledelsen har været oppe på Landsmødet før, men i en anden kontekst. Argumentet for de mange medlemmer, var at man mente vi så ville være dækket ind, hvis der skete frafald, sygdom og andet som kunne medføre, at der ikke var de 7 personlige stemmer, der skal til ved afstemninger på LL-møder. Men den holder ikke længere:

 1. Der har eksempelvis været et medlem syg i 2017/18 i et år og flere medlemmer, som kun dukkede op ved halvdelen af landsledelsesmøderne.

Det har ikke givet problemer – heller ikke i de foregående år.

 1. Desuden koster 13 medlemmer og to suppleanter årligt mere end 7.000 kr. pr. person med kørselsgodtgørelser, kontor- og telefonpenge m.v.

Alt i alt et meget stort beløb på ca. 100.000 kr.

Forslag til afstemning:

A: Vort første forslag er derfor, at vi kun kan stemme 7 personer + 2 suppleanter ind.

Herved spares tid og mange penge, som kunne bruges på LAP´s medlemmer.
Hvis forslag A ikke bliver vedtaget stemmes om pkt. B.

I drøftelsen af forslaget siger Finn Parkø, at det er et forslag, der vil centralisere magten. Bo Steen nævner, at der har været eksempler på, at vi har nået at bruge 7 medlemmer, og derfor skal vi vedblive at være 13 medlemmer.

Forslaget afvises af et klart flertal.

B: Et alternativ på 9 personer + 2 suppleanter, er et forslag som også vil give en stor besparelse.

Tidsmæssigt er møderne i LL ofte på minimum seks timer, og megen tid går med at diskutere personsager, inden for egne rækker samt folks personlige problemer/konflikter indbyrdes. Vi kender ikke andre bestyrelser/foreninger som har 13 medlemmer og ingen formand.

Til trods for at vi har ordstyrere til hvert møde, er det svært at holde talerrækken nede på et tåleligt niveau. Der opstår jævnligt uenigheder og konflikter, og vi har haft udgifter til professionel konfliktløsning uden det store udbytte.

Derfor har ovennævnte A og B forslag – som altså skal stemmes om hver for sig – stor betydning også for et bedre arbejdsklima i Landsledelsen.

Det siger sig selv at en formand, som LAP aldrig har haft til afstemning, også ville være en god løsning, da personen kunne have den afgørende betydning med de beføjelser man ville give denne.

Det vil vi dog ikke tage på dagsordenen nu, for begge ovenstående forslag kan gøre en kæmpe positiv forskel.

Forslaget afvises af et klart flertal.

Forslag nr. 5 stillet af Mette Windfeld og Cornelius Christiansen

Forslaget trækkes tilbage af forslagsstiller, men tages op af Valentina Djurhuus.

Vedtægter:

 • 2. Stk. 1. Efter krav – “Vedrørende vore egne interesser”. Erstattes med: “for alle psykiatribrugeres interesser”
 • 3.Stk. 3. Efter organisationer, – “hvor minimum to tredjedele af medlemmerne er,”

Slettes!

 • 3. Stk. 9. Efter og medlemmet – “skal have lejlighed til” Erstattes med: “har mulighed for”.

Forslaget afvises af et klart flertal.

Forslag nr. 6 stillet af Jan Stig Andersen

Jan Stig Andersen præsenterer forslaget.

Forslag om at fraværende medlemmer kan opstille til landsledelsen.

 • 6 – foreningens daglige ledelse.

Det nuværende stk. 3 kaldes herefter stk. 3a, og der tilføjes som stk. 3b:

Stk. 3b. Medlemmer, der ikke deltager i landsmødet, kan stille op til landsledelsen eller til andre tillidsposter, hvortil der er valg på landsmødet, såfremt de fremsender en skriftlig erklæring (inkl. på elektronisk form) om, at de ønsker dette.

Et hvert medlem af LAP’s landsledelse, et hvert medlem af LAP og enhver ansat i LAP, der får kendskab til en sådan erklæring, skal sørge for, at erklæringen kommer til landsmødets kendskab. Den fraværende kandidat kan få oplæst en erklæring om sit kandidatur på landsmødet, dog således at der ikke gives mere tid til oplæsning af erklæringer pr. kandidat, end der gives til mundtlige erklæringer fra tilstedeværende kandidater.

Begrundelse:
LAP bør være et sted, hvor der findes bedre forhold og betingelser, end der findes andre steder. Ved landsmødet i 2015 var der faktisk et medlem, som ikke deltog i landsmødet, men som alligevel ønskede at opstille til landsledelsen. Dette blev ikke tilladt, og ønsket herom kom end ikke til landsmødets (herunder dirigenternes) kendskab, indtil efter afholdelsen af valg til landsledelsen.

Efter drøftelsen og tilføjelsen `ethvert medlem´ gås der til afstemning.

Forslaget vedtages af et klart flertal

Forslag nr. 7. stillet af Ali Nasiri

Den 20. marts 2017 sendte jeg en mail om det var muligt, at I kunne ændre navn fra: Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
til:

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere samt psykiatrioverlevende.

Jeg vil gerne sende samme mail fra sidste år som forslag til jeres landsmøde i 2018.

Forslaget afvises af et klart flertal.

Forslag nr. 8. stillet af Bo Steen Jensen

I LAP år 2018 opretter LAP en postlinje – hvor medlemmer kan indberette oplevelser med socialforvaltninger i kommunerne – primært oplevelser med VISITATIONEN og dens optræden

Der foregår for mange ”overgreb” og mantraet ”borgeren i front” nu ændret til ”borgeren i øjenhøjde” opleves sjældent.

Telefonlinjens navn kunne være VISITATIONEN og JEG.

Begrundelse:
Ideen er at få en afklaring af problemet ude lokalt. I KL- Social er der fokus på problematikken netop i år.
Det kunne være fint om vi, som brugerorganisation var med i front omkring indsamling og forskning (evt. i samspil med VIVE eller lignende forsknings enhed og fik LAP med i styregruppen).

Forslaget vedtages med klart flertal.

Forslag nr. 9 stillet af Paul Bjerager Nielsen

1.Tænder til alle socialt udsatte

Begrundelse: Socialt udsatte dør 15 – 20 år før gennemsnitsdanskeren.

Har du ordentlige tænder, kan du smile – tygge maden ordentligt – og evt. reducere den for tidlige død med år. Du får nemmere respekt fra andre mennesker, og bliver ikke kikket ned på, hvilket også kan reducere den for tidlige død med nogle år.

Landsmødedeltagerne nævner, at der er et arbejde i gang for at sikre adgang til tandbehandling for socialt udsatte, og LAP er allerede en del af dette arbejde.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages som en del af LAP’s handlingsprogram 2018- 2019.

 1. Landsforeningen skal optimere arbejdet i lokalforeninger, og i de kollektive medlemmer Ved en direkte indsats, som kan styrke de enkelte netværk (lokalforeninger) så de oplever en stærkere og bedre kontakt med Landsforeningen. Landsledelsen er ansvarlig for at der udarbejdes en plan for indhold og tidsplan herfor (evt. 2 – 3 år).

Forslaget sættes til afstemning og vedtages som en del af LAP’s handlingsprogram 2018- 2019.

 1. Landsforeningens refugium (et sted man kan flygte til)
  Arbejdet med etablering af et sådant refugium skal optimeres.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages som en del af LAP’s handlingsprogram 2018- 2019.

 1. Regnskabsaflæggelse for 2016

Steen Moestrup fremlægger regnskabet for 2017, som også er i landsmødemappen. Steen Moestrup fortæller, at der er lavet en pæn revisorpåtegning, og regnskabet er godkendt, og også er underskrevet af landledelsen.

LAP har modtaget 3,9 millioner fra Socialstyrelsen i tilskud, og derudover har vi fået et tilskud fra Tips og Lotto-puljen. Tilskuddet fra Staten er ikke brugt fuldt ud. LAP har derfor søgt om, at få lov til at overføre midler, og det har vi ikke fået svar på endnu. Der er tillige indhentet tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond på kr. 107.201,00.

Forsamlingen stiller herefter enkelte opklarende spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet sættes herefter til afstemning og godkendes med overvældende flertal.

 1. Valg af landsledelse

Der var i alt 15 kandidater der stillede op til landsledelsen, hvor der skulle besættes 6 ledige pladser.
15 kandidater præsenterer sig igen kort overfor forsamlingen, og fortæller om, hvad der særligt optager dem. De besvarer efterfølgende uddybende spørgsmål fra landsmødets deltagere.

Stemmerne fordelte sig således:

Navn og placering By Antal stemmer
Bo Steen Jensen, 4.suppleant Søborg 24
Gitte Bjerre 9. supleant København N 10
Henrik Kromann Hansen, valgt til landsledelsen Aalborg 50
Tom Jul Pedersen, Valgt til landsledelsen Aarhus 38
Hanne Wiingaard, valgt til landsledelsen Rønnede 39
Grethe Kristine Nørgaard, 3. suppleant Silkeborg 29
Lenette Rasmussen, 6. suppleant Mddelfart 13
Cornelius Christiansen, valgt til landsledelsen København SV 41
Mette Windfeld, 5. suppleant København 23
Mikkel Appel Munk, 2. suppleant København 30
Susanne Aagaard, 8. suppleant Svendborg 11
Andrea Hermandsen, valgt til landsledelsen København 36
Katrine Wiedersøe, 1. suppleant Valby 33
Michael P. Krog, valgt til landsledelsen Gentofte 43
Paul Bjerager Nielsen, 7. suppleant Roskilde 12

Der var i alt 84 gyldige stemmesedler. Der var to blanke stemmesedler.

 1. Vedtagelse af handlingsprogram

Katrine Wiedersøe og Bo Steen Jensen præsenterer redaktionsgruppens forslag til handlingsprogram. På baggrund af det forslag, der præsenteres og kommentarerne hertil, fremlægger redaktionsgruppen sit endelige forslag til handlingsprogram for LAP 2018 – 2019:

Handlingsprogram for LAP 2018 – 2019

I det kommende år vil vi i LAP især arbejde med at:

 • ”Rettigheder”: arbejde for at forbedre retssikkerheden for borgere med et psyko-socialt handicap, herunder værgemål.
 • ”Inspirationsbogen”: udarbejde et anvendeligt materiale til at opstarte brugerstyrede væresteder, især med vægt på myndigheders rolle – regler og love – som modvægt til de kommunale væresteder.
 • ”Personlig medicintilpasning”: skabe debat om nedtrapning af medicin, og fremme en bredest mulig udvikling på området.
 • ”Nada akupunktur”: arbejde for at få Nada akupunktur godkendt som behandlingsform af sundhedsstyrelsen. Dertil skal Lap arbejde for at gøre Nada akupunktur tilgængelig for flest mulige brugere.
 • ”Psykiatrisk havarikommission”: arbejde for en havarikommission hvor man får klarlagt hvad der sker i de sager der angår psykiatrien, hvor tingene ender tragisk.
 • ”Savnets fortællinger”: undersøge hvordan en indlæggelse indvirker på de sociale relationer, og hvordan det opleves i dagligdagen for brugerne.
 • ”Refugier”: etablering af blivende refugier.
 • Tænder til alle socialt udsatte.
 • Landsforeningen skal optimere arbejdet i lokalforeninger, og i de kollektive medlemmer.
 • Landsforeningen fokuserer på kulturforandringer i psykiatrien/psykosocial indsats med konfliktdæmpende tiltag. Sikrer høj etik og resonans mellem brug og behandler bland andet via øget ansættelse af Peers.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med stort flertal.

Handlingsplanen lægges på hjemmesiden, og der lægges tillige en henvisning til de arbejdsgrupper, som specifikt arbejder med punkter i handlingsplanen. Opfølgning på denne handleplan skal indgå i landsledelsens beretning for 2018/19.

 1. Fastsættelse af kontingent for 2019

Landsledelsen har fremsat forslag om at opretholde sidste års kontingentsatser og -fordeling:

Individuelle medlemmer: kr. 125,-.

Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere

Kontanthjælpsmodtagere/hjemløse: kr. 50,-.

Fordeling: 40 % til lokalforening; 35 % til regionsforening og 25 % til landsforening.

Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-

Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

Forslaget sættes til afstemning og godkendes af et overvældende flertal.

 1. Godkendelse af Budget 2018

Der foreligger et skriftligt forslag til budget. I budgettet laves en ændring i forhold til tilskuddet til lokalforeninger, jf. forslag nr.2.

Budgettet for 2019 sættes til afstemning og vedtages.

 1. Valg af revisor

Landsledelsens forslag om Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ekstern revisor bliver godkendt enstemmigt.

Valget af revisor er vedtaget.

Intern revisor:
Jan Stig Andersen genvælges til intern kritisk revisor.
Torben Kjellerup genvælges til revisorsuppleant.

Begge genvælges.

 1. Evt.

Dirigenterne takker for god ro og orden og ønsker deltagerne en god hjemrejse.

Hanne Wiingaard takker som afslutning dirigenterne, LAP’s ansatte og stemmetællerne for deres indsats.

Referat af Landsmøde 2017

Referat af LAP’s landsmøde 2017
Hotel Svendborg 1. – 2. april

Godkendt af dirigenterne Allan Ohms og Benny Lihme

Første dag

Indledning og velkomst

Katrine Wiedersøe byder velkommen til LAP’s 18. landsmøde og opfordrer til, at alle rejser sig, mens foreningens fane bæres ind af Jan Stig Andersen.

Katrine indleder sin tale med at sige tak til udviklingskonsulent Karl Bach Jensen, som i sin tid grundlagde vores forening. Det er Karl’s mangeårige flid og åbenhjertige kampe, der ligger til grund for, at vi i dag sidder her på Hotel Svendborg og kan afholde årets landsmøde, til gavn for psykiatribrugere. Karl har for mange været en stemme, der talte højlydt og med store bogstaver, for dem, der havde mistet deres egen stemme. Karl har sat nogle markante fingeraftryk på lovgivningen i Danmark, blandt andet ved at få psykisk sårbare ind under handicaplovgivningen. Dertil har Karl sat et stort aftryk på handicapkonventionen, som vi fortsat kæmper for, at få implementeret til fulde i Danmark. Karl har kæmpet for psykisk syge menneskers rettigheder, og han har kæmpet for, at vi har ret til at udvikle og uddanne os, og bruge de mangfoldige ressourcer vi repræsenterer her i salen, men også iblandt alle vores medlemmer og i samfundet generelt.

Katrine beskriver i sin tale en række begivenheder fra LAP år 2016; her i blandt; Medlemstræf i Hillerød, høring på Christiansborg om personlig medicintilpasning, Folkemødet på Bornholm og LAP’s succesfulde arbejde i forhold til det nu forkastede lovforslag om sikrede socialpsykiatriske afdelinger og det interne arbejde i LAP med at udvikle arbejdsmiljøet i landsledelsen.

Dertil bydes velkommen til vores nye udviklingskonsulent Jakob Brixtofte Petersen. Jakob har kastet sig ud i arbejdet i LAP for fuld musik, og vi er meget glade for den indsats og arbejdsiver, han er gået ind i foreningen med. I LAP ser vi positivt på fremtiden, hvor vi især vil vægte udviklingen af lokalforeningerne i samarbejde med Jakob.

Der afholdes til slut et minuts tavshed for alle dem, der er døde i psykiatrien.

Efter velkomsttalen byder Hanne Skou Kadziola velkommen til Statsobducent, Professor Jytte Banner fra Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet. Jytte Banner står i spidsen for

forskningsprojektet SURVIVE – Lad de døde gavne de levende, og Jytte er årets modtager af den eksterne LAP-pris. Hanne begrunder valget af Jytte Banner med, at forskningsresultaterne fra Projekt SURVIVE allerede nu tegner et mønster, der kan blive et uomgåeligt argument for psykiatribrugeres krav om forbedret behandling i fremtiden.

Årets to interne LAP-priser gik til Torben Kjellerup og til Nils Holmquist Andersen for deres flittige og vigtige arbejde for LAP´s udvikling.

Jytte Banner holder derefter sit oplæg til forsamlingen. Der henvises til kopi af Jytte Banners power point præsentation. Efter oplægget overrækker Hanne Skou Kadziola den eksterne LAP- pris til Jytte Banner, og tilføjer, at vi netop mangler en, som varetager de levendes interesser.

Hanne Wiingaard afgiver herefter en række praktiske oplysninger, bl.a. om at landsmødet optages digitalt, hvorfor det er vigtigt, at alle præsenterer sig og taler i mikrofon.

Derefter konstaterer dirigent Allan Ohms, at landsmødet er lovligt indkaldt. Landsmødet afvikles herefter med en enkelt ændring i forhold til den udsendte dagsorden.

Der er en personsag vedrørende en tidsbestemt karantæne fra samtlige LAP-aktiviteter, og den skal ifølge vedtægterne tages op på landsmødet. Som det første punkt på landsmødet blev sagen behandlet.

Efter gennemgang, spørgsmål og svar blev beslutningen sat til afstemning og det blev med et klart flertal vedtaget at fastholde landsledelsens beslutning vedr. personsag.

Efter behandling af dette punkt, afvikles landsmødet ud fra den udsendte dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

Følgende deltagere foreslås og vælges som stemmetællere:

Lau Jeppesen, Arne Jensen, Preben Meilvang og Mikhael Saxtorph.

2. Valg af dirigenter og referent

Benny Lihme og Allan Ohms foreslås og vælges som dirigenter.

Jakob B. Petersen foreslås og vælges til referent.

Dirigenterne nævner igen, at landsmødet er lovligt indkaldt via brev til medlemmer. I alt 111 stemmeberettigede individuelle medlemmer deltog i hele eller dele af landsmødet.

Efter kaffepausen er der oplæg ved Preben Meilvang.

Der henvises også til kopi af Preben Meilvang’s oplæg.

Preben Meilvang fortæller i sit oplæg om sin lange og krævende vej mod recovery. Efterfølgende er der spørgsmål til oplægget.

Karl Bach Jensen opponerede mod Preben Meilvangs fremstilling af det harmløse ved el-terapiens svage strømstyrke m.m..

Til dette svarer Preben Meilvang, at han måske har fået et heldigt udfald af denne behandling, men han har fået et godt resultat. Behandlingen har fået en dårlig medieomtale. Det er fint at sige, at ETC og medicin har hjulpet mig og dig, men for nogen er det anderledes.

Efter pausen.

Bo Steen Jensen introducerer arbejdet med handlingsprogrammet og efterlyser deltagere til en redaktionsgruppe.

Redaktionsgruppen kommer til at bestå af: Lars Arredondo, Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Ole Nielsen, Ivan Lindquist, Gunver Hansen og Hanne Skou Kadziola.

Hanne Skou Kadziola orienterer derefter om, at der resten af eftermiddagen udenfor mødelokalet er mulighed for at annoncere nye arbejdsgrupper, og ønske om at optage medlemmer i eksisterende arbejdsgrupper.

Lars Arredondo præsenterer en arbejdsgruppe om sociale forhold og fortæller, at denne gruppe skal have nye kræfter ind. Emnet handler om de forringelser, som blandt andre har ramt en række yngre borgere og psykiatri-brugere. I gruppen skal man arbejde med, om man bliver syg, fordi man er fattig, og hvorfor vi bliver syge.

Dirigent Allan Ohms opfordrer afslutningsvis forsamlingen til at læse den fyldige og meget fine beretning.

Anden dag

3. Landsledelsens beretning

Før behandlingen af landsledelsens beretning præsenterer landsledelsen sig over for forsamlingen.

Kommentarer og spørgsmål til beretningen:

Thoridt Allermand siger indledningsvis, at det for første gang er en rigtig flot og fyldestgørende beretning.

Lise Jul Pedersen spørger, hvad landsledelsen gør for at rekruttere flere medlemmer, og nævner at andre organisationer har større Facebook-grupper mv. Lise Jul Pedersen opfordrer forsamlingen til, at melde sig ind i Talerøret og Mødestedet, og opfordrer landsledelsen til at arbejde med decentrale aktiviteter ude i landet.

Helle Sibbersen fra SAND roser landsledelsen og LAP´s aktivitet på Folkemødet 2016, men nævner også, at hun aldrig har set en rekrutteringsbrochure fra LAP på væresteder.

Ole Nielsen nævner, at der er grundlag for nye medlemmer i Esbjerg.

Der spørges til samarbejdet internt i LAP´s ledelse. Der er en bekymring for, hvordan de kan samarbejde når man ser på, hvordan de præsenterer sig på dette landsmøde. Der opfordres til, at landsledelsen er enige om det signal man sender udadtil.

Til spørgsmålet vedrørende personsager svarer Allan Ohms klart, at som det står i LAP’s vedtægter, så skal sager om karantæne op på LAP’s landsmøde, og ellers skal LAP lave vedtægterne om.

Thoridt Allermand fortæller, at LAP, da den startede havde nogle stærke grundforeninger. Og LAP fik især løst meget og sat fokus på det lokale arbejde, da vi havde lokalkonsulenter. Førhen var der også beretninger fra de lokale; LL skal tænke det lokale i ind i dette landsmøde. Thoridt Allermand siger også, at det kun er her på landsmødet, at græsrødderne, som i øvrigt efterspørger ressourcer og opmærksomhed, har mulighed for at fortælle, hvad det er de laver.

Lars Arredondo spørger han om vi bør have erfaringseksperter, som LL kender og kan bruge, fx i forhold til henvendelser fra medierne.

Frands Frydendal foreslår en konfliktpolitik, så medlemmerne ikke forsvinder. Hvis man ikke håndterer uoverensstemmelser får man konflikter.

Karl Bach Jensen beskriver, at der er et problem med at få flere medlemmer, og det handler også om synlighed. Karl opfordrer LAP til sammen med Psykiatri Alliancen at skrive et brev og kræve, at selve den oprindelige forligstekst, som stadig omfatter de nye sikrede afdelinger, trækkes tilbage, så forslaget ikke dukker op igen.

Efter pausen fortæller modtager af årets interne LAP-pris Torben Kjellerup om rekruttering:

Torben Kjellerup fortæller, at arbejdet i hans grundforening består af månedlige møder, hvor der er lighed blandt alle deltagere. På møderne er man åbne for, hvad der kommer af bidrag, og man har desuden haft stor glæde af lokalkonsulent Arne Jensen.

Derudover har man været til adskillige messer, hvor der er stor succes med, at give interesserede ingefær-shots. Når der er aktiviteter får man også en snak om de gode dage, og sidste år havde man to væresteds-besøg.

Arne Jensen har nogle fine slides, som man tager med ud, når man er ude og arbejde med rekruttering. Torben fortæller, at hans kæphest er regnskaber, og derfor hjælper han også de lokale med regnskaber, og det har han gjort i en årrække.

Efter indlægget fra Torben Kjellerup er der besvarelser fra landsledelsen:

Inge Volder oplyser, at vi har fået Mobile- Pay og Q R kode, og det er således lettere at blive medlem af LAP. På Folkemødet på Bornholm og på Brugernes Bazar har LAP også gjort en forskel og været meget synlige.

Bo Steen Jensen fremhæver, at man overser landsledelsens politiske arbejde, som fylder meget.

Katrine Wiedersøe fortæller, at rekruttering foregår meget lokalt, og det er hovedsaglig på psykiatritopmødet, at vi har direkte adgang til nye medlemmer.

Bo Steen Jensen nævner, at man kan selv kan ringe og bede om brochurer til brug for rekruttering af medlemmer. Landsledelsen kan ikke håndtere dette alene.

Hanne Wiingaard fortæller forsamlingen, at der er en medlemsstatistik i mappen, og at sekretariatet også har en statistik.

Andrea Hermansen fremfører, at det er lokalkonsulenternes opgave at skaffe medlemmer, og de må meget gerne gå ned og hente brochurer.

Inger-Liss Christoffersen fortæller om de Glade LAP’er på Facebook, som er et godt og positivt elektronisk mødested.

Vedrørende rekruttering og fastholdelse af medlemmer, fortæller Inger-Liss Christoffersen om et tidligere forslag om et medlemskort, der gav særlige fordele.

I forhold til fremmødestatistikken for LL-møder beskriver Andrea Hermansen, at hun ikke har haft det så godt og fremhæver, at der skal være rummelighed.

Andrea Hermansen fortæller også, at landsledelsen arbejder med kulturforandringer, med ligeværdighed og med psykisk vold.

Steen Moestrup svarer på spørgsmålet om det lokale arbejde, og spørger forsamlingen om, der skal indgå en beretning fra de lokale foreninger i de kommende beretninger, og det er der tilslutning til.

Vedrørende det politiske arbejde nævnes også det åbne brev, som indgår i landsmødemappen.

Beretningen sættes herefter til afstemning og vedtages med overvældende flertal.

Præsentation af udkast til Handlingsprogram 2017-2018

Efter pausen fremlægger Steen Moestrup redaktionsgruppens forslag til handlingsprogram.

Thoridt Allermand ønsker, at man skriver handlingsprogrammet mere forståeligt, og spørger hvorfor der ikke er noget om lokalarbejdet i handlingsprogrammet. I forhold til LAP’s håndtering af konflikter forslås, at der skrives en mere præcis sanktionspolitik ind i handlingsprogrammet.

Lars Arredondo fortæller om formen på programmet, og siger at målet var at lave et kort handlingsprogram. Derudover fortæller han, at begrebet Low Arousal, som indgår i forslaget til

handlingsprogrammet, handler om nedtrapning af konflikter.

Karl Bach Jensen foreslår tilføjelse af en formulering om, at LAP vil arbejde for, at forslaget om særligt sikrede socialpsykiatriske afdelinger tages helt af bordet.

4. Behandling af indkomne forslag

Forslag nr. 1 stillet af Ole Nielsen

”Jeg vil gerne opstille et forslag om at vi fremskaffer plads i budgettet til at erhverve nogle lejligheder i henholdsvis Aarhus, Ålborg og Esbjerg til etableringen af regions- og lokalforeninger og plads til disse.

En lejlighed ligger omkring 36 – 48.000 kroner på årsbasis efter almindelige huslejesatser, dog kan der ved forespørgsel hos kommunen være en mulighed for at få rabat til foreninger”.

Ole Nielsen præsenterer sit eget forslag for forsamlingen og motiverer det med, at der mangler lokaler til LAP- aktiviteter i store dele af landet, og herefter drøftes forslaget.

Karl Bach Jensen udtrykker den holdning, at aktivisterne skal komme først, og derefter skal man vurdere de aktuelle behov for lokaler.

Hanne Wiingaard fremhæver, at vi har lejemålet i Odense, og det kan vi bruge til aktiviteter.

Forslaget sættes til afstemning og afvises med et klart flertal.

Som bemærkning til afstemningen tilføjes, at landsledelsen kan vælge at arbejde videre med forslaget.

Forslag nr. 2 stillet af landsledelsen

§3 Medlemskreds og kontingent

Stk. 8. Ved konflikter mellem medlemmer af en gruppe i foreningen begynder gruppen med at undersøge sagen upartisk og i overensstemmelse med god foreningsskik og forsøger konfliktløsning om nødvendigt med ekstern hjælp. Lykkes konfliktløsning ikke, kan landsledelsen udelukke et medlem fra bestemte møder og arbejdsgrupper i et nærmere bestemt tidsrum. Medlemmet eller ethvert andet medlem af LAP kan kræve, at udelukkelsen tages op på det efterfølgende landsmøde.

Stk. 9. Landsledelsen kan foretage eksklusion af et medlem, hvis den pågældende systematisk skader foreningen eller vedvarende udsætter andre medlemmer for væsentlig gene. Der skal gives en skriftlig advarsel før evt. eksklusion, og medlemmet skal have lejlighed til såvel skriftligt som mundtligt at ytre sig.

Stk. 9 foreslås ændret til:

Stk. 9. Landsledelsen kan foretage eksklusion af et medlem, hvis den pågældende systematisk skader foreningen eller vedvarende udsætter andre medlemmer for væsentlig gene. Der skal gives en skriftlig advarsel før evt. eksklusion, og medlemmet skal have lejlighed til såvel skriftligt som mundtligt at ytre sig både før advarslen gives og før eksklusionen effektueres.

Dette for at tydeliggøre hvordan man skal håndtere behandlingen af en advarsel og siden eksklusion. Landsledelsen har i indeværende år haft problemet og måtte erkende, at vi havde brug for en tydeliggørelse af denne paragraf.

Den nuværende tydeliggørelse er i overensstemmelse med forvaltningsloven, som vi ikke er underlagt, men som man vil være tilbøjelig til at læne sig op af ved en behandling af sagen ved en domstol. Forslaget er stillet af en enig landsledelse på LL-mødet d. 25. februar 2017.

Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget og dets konsekvenser.

I drøftelsen af forslaget relaterer dele af forsamlingen dette forslag til den konkrete personsag, som netop har været behandlet på landsmødet.

Forslaget sættes til afstemning og blev vedtaget med kvalificeret majoritet.

Forslag nr. 3 stillet af lokalkonsulent Arne Jensen

Forslag 1.

Da det frem over mere og mere bliver kommunerne der varetager mennesker med sindslidelser, vil jeg foreslå, at LAP melder sig ind i DH = Dansk Handicap. Det betyder at LAP har

mulighed for at sidde i de kommunale Handicapråd, som er lovpligtige og derved få indflydelse på væresteder, støtteordninger, frivillighed, tilgængelighed m.m. De kommunale Handicapråd arbejder ofte tæt sammen med de kommunale Folkeoplysningsudvalg. At oprette kommunale psykiatriråd er valgfrit.”

Derefter siger Arne Jensen, at Forslag nr. 1 ikke sættes til afstemning. Arne Jensen fortæller også, at forslaget udspringer af en lokal forespørgsel fra formanden fra Handicap- og

psykiatriudvalget om, at få et LAP medlem med i det lokale Handicapråd.

LAP medlemmer kan dog søge om at blive medlem af de lokale handicapråd eller udsatteråd.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for, at invitere 4 personer ind i rådene blandt organisationer som ellers ikke er repræsenteret.

Forslag 2 (afstemningstema)

Da det kan ofte være en stor udfordring for en Landsledelsesvalgt Forretningsudvalgsperson (FU), at sætte sig ind i og have kompetence til at varetage personale og ansættelsesforhold.

Jeg vil derfor foreslå, at en af de ansatte får beføjelsen som administrationschef og derved varetage alle personaleanliggender i samråd med LAP Forretningsudvalg. Som det er i dag er det hver enkelt ansat der ordner personalesager med LAP FU.”

 

Fig. 1 Personale ansvarsfordeling 2016

LAP opbygning Kommunal opbygning 
Landsledelsesvalgt FU Personalechef
Byrådsindstillet Økonomiudvalg
Medlemsvalgt Landsledelse Indbyggervalgt Byråd
LAP medlemmer Indbyggere

 

Fig. 2 Personale ansvarsfordeling 2017

LAP opbygning Kommunal opbygning
Administrationschef Personalechef
Landsledelsesvalgt FU Byrådsindstillet Økonomiudvalg
Medlemsvalgt Landsledelse Indbyggervalgt Byråd
LAP medlemmer Indbyggere

Arne Jensen præsenterer og begrunder sig eget forslag nr. 2.

Han beskriver hvorfor det kunne være vigtigt at få det organisatoriske på plads. Derfor har han lavet  dette forslag om en ændring, hvor det fremover bliver en LAP-ansats opgave at få kontrakter for ansatte formaliseret.

Karl Bach Jensen foreslår at landsmødet bakker op om, at ansatte skal have klare løn- og ansættelsesvilkår.

Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget om en måde, at få styr på kontrakter og andre personalerelaterede spørgsmål i eget hus. Det vil sige; at en enhver ansat kan forlange at

forretningsudvalget tager stilling til den slags spørgsmål, ret og adgang til månedlige møder og til valg af tillidsrepræsentant.

Dette forslag vedrørende forretningsudvalgets forpligtelser, alle ansattes ret til at mødes en gang månedligt med sine kolleger, samt adgang til at vælge en tillidsrepræsentant sættes til afstemning. Forslaget vedtages med et klart flertal.

Forslag nr. 4 stillet af Steen Moestrup

”Stiller hermed følgende forslag til landsmødet til afstemning (afstemningstema):

Ændring af LAP´s navn fra Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere til Landsforeningen Af Psykiatribrugere.

Således at det ændres de steder hvor det er nemt og efterhånden implementeres alle steder.

Begrundelse:

1. Det er mere mundret og lettere at sige, flere bruger allerede den korte form i dag.

2. Jeg mener ikke, det længere har en betydning, om man er tidligere eller nuværende, bl.a. fordi det nu er almindelig kendt at 25 % af befolkningen kommer under behandling i psykiatrien i løbet af deres liv.

3. Det vil gøre det lettere at anvende vores forkortelse LAP = Landsforeningen Af Psykiatribrugere.

4. Mange mennesker kløjes i det, når de skal sige det fulde navn korrekt”.

Dirigent Allan Ohms præsenterer forslaget:

Efter præsentationen siger Jan Stig Andersen, at dette forslag har været stillet før, og nævner at han er imod, da det netop har betydning, at LAP også omfatter tidligere psykiatribrugere.

Michael P. Krog anfører at 90 % genkender SIND, men rigtig mange ved ikke hvad LAP er.

Karl Bach Jensen siger, at navnet har rødder i det internationale arbejde, og det handler om at tilgodese alle nuværende og tidligere psykiatribrugere. Hvis vi dropper det vil vi blive en aktiv bruger forening.

Dirigent Allan Ohms fortæller, at der skal være 2/3 deles flertal for en navneændring.

Forslaget sættes til afstemning og forkastes med et klart flertal.

Forslag nr. 5 stillet af Inge Volder

”Jeg foreslår, at vi finder en kontingentsats til børn.

Fx har ADHD foreningen en sats på kr. 250 pr. person.

Sind har et kontingent på 200 kr. pr. person.

Astma og Allergiforbundet har kr. 350 pr person.

Jeg foreslår enten familiekontingent på kr. 200, eller kun børn til 75 kr. pr. person”.

Dirigent Allan Ohms oplæser forslaget.

Forslaget trækkes tilbage, da forslagsstiller ønsker at videreudvikle forslaget frem til næste landsmøde.

Efter frokostpausen

Udviklingskonsulent Jakob B. Petersen kommer med et indlæg, og fortæller blandt andet om betydningen af det lokale arbejde i LAP.

5. Regnskabsaflæggelse for 2016

Steen Moestrup fremlægger regnskabet for 2016, som også er i landsmødemappen. Steen Moestrup fortæller, at der er lavet en pæn revisorpåtegning, og regnskabet er godkendt, og også er underskrevet af landledelsen. Steen Moestrup gennemgår de forskellige aktiviteter i regnskabet, og nævner at ansættelsen i LAP København/Frederiksberg trækker lidt ud.

LAP har modtaget 3,9 millioner fra Socialstyrelsen i tilskud, og derudover har vi fået et tilskud fra Tips og Lotto-puljen. Tilskuddet fra Staten er ikke brugt fuldt ud.

Steen Moestrup fortæller, at landsledelsen har prøvet at lave et klart regnskab, og bemærker at vi kun kan få tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond til brugere, der har indtægter der svarer til kontanthjælp.

Lise Jul Pedersen foreslår, at landsledelsen tidligt på efteråret får et overblik, og skriver ud til lokalforeningerne vedr. det økonomiske råderum.

Regnskabet sættes herefter til afstemning og godkendes med overvældende flertal.

6. Valg af landsledelse

Der var i alt 16 kandidater der stillede op til landsledelsen, hvor der skulle besættes 7 ledige pladser.

15 kandidater præsenterer sig kort overfor forsamlingen, og fortæller om, hvad der særligt optager dem. De besvarer efterfølgende uddybende spørgsmål fra landsmødets deltagere. Dirigent Allan Ohms fortæller, at man godt kan stille op in absentia, hvilket i år er tilfældet. Man kan have den særlige udfordring, at man er udelukket for at være med på landsmødet grundet sygdom.

Stemmerne fordelte sig således:

Navn og placering By Antal stemmer
Bo Steen Jensen, 2.suppleant Gladsaxe 36
Lenette Rasmussen, 4. suppleant Middelfart 32
Bettina Kræmer Mærsk, valgt til landsledelsen Fredericia 60
Inge Green Volder, 3. suppleant Herfølge 34
Erik Thomsen, 8. suppleant Roskilde 10
Steen Moestrup, valgt til landsledelsen Hillerød 67
Jørn Bæk, valgt til landsledelsen Aarhus 42
Renè Strøm, valgt til landsledelsen Dianalund 47
Hanne Skou Kadziola, valgt til landsledelsen Hillerød 55
Ole Nielsen, 7. suppleant Esbjerg 11
Nils Holmquist Andersen, valgt til landsledelsen Virum 48
Inger-Liss Christoffersen, valgt til landsledelsen Smørum 43
Signe Hessellund, 5. suppleant Odense 22
Finn Parkø, 1. suppleant Skibby 41
Stephanie Yael Strandberg, 6 suppleant København S. 14
Torben Kaj Bang Jensen, 9. suppleant København 2

Der var i alt 98 gyldige stemmesedler. Der var to blanke stemmesedler.

7. Vedtagelse af handlingsprogram

På baggrund af det forslag, der blev forelagt for landsmøde tidligere på dagen og kommentarerne hertil, fremlægger redaktionsgruppen sit endelige forslag til handlingsprogram for LAP 2017 –2018:

Handlingsprogram for LAP 2017 – 2018

I det kommende år vil vi i LAP især arbejde med at:

1. Skabe en atmosfære af tillid og anerkendelse i LAP´s organer, med et lyttende, samarbejdende og empatisk miljø. Sikre resurser til det lokale arbejde og at det lokale får plads i LAP.

2. Inspirere til kulturforandringer i psykiatrien/psykosocialindsats med konfliktdæmpende tiltag. Sikre høj etik og resonans mellem bruger og behandler.

3. Udvikle personlige resurser.

4. Etablering af blivende refugier.

5. Afholde høring om brugen af medicin og uforklarlige dødsfald.

6. Den psykosociale indsats bliver optimeret og LAP søger pladser i Handicaprådene i kommunerne.

7. Sikre handicapkonventionen indarbejdes i den gældende lovgivning, således at personer med psykosociale handicap udtrykkeligt tilgodeses.

8. Forbedre forholdene for alle psykisk sårbare og oplyse medierne/samfundet om disse i samarbejde med andre foreninger.

9. At det seneste satspuljeforlig omkring tvangsprægede socialpsykiatriske afdelinger fra ”Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud” tages helt af bordet.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med stort flertal.

Handlingsplanen lægges på hjemmesiden, og der lægges tillige en henvisning til de arbejdsgrupper, som specifikt arbejder med punkter i handlingsplanen. Opfølgning på denne handleplan skal indgå i landsledelsens beretning for 2017/18.

8. Fastsættelse af kontingent for 2017

Landsledelsen har fremsat forslag om at opretholde sidste års kontingentsatser og -fordeling:

Individuelle medlemmer: kr. 125,-.

Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere

Kontanthjælpsmodtagere/hjemløse: kr. 50,-.

Fordeling: 40 % til lokalforening; 35 % til regionsforening og 25 % til landsforening.

Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-

Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

Forslaget sættes til afstemning og godkendes af et overvældende flertal.

9. Godkendelse af Budget 2018

Der foreligger et skriftligt forslag til budget.

Steen Moestrup fortæller, at stigningen i udgiften til konsulenter skyldes ansættelsen af en konsulent i LAP København/Frederiksberg.

Lise Jul Pedersen nævner, at der bør skaffes råderum til at ansætte en konsulent også i Jylland, eller at der afsættes tilsvarende midler som LAP medlemmer selv kan søge. Tonny Johansen tilslutter sig ideen om, at der ansættes en konsulent i Jylland.

Steen Moestrup siger, at der kan søges til lokale aktiviteter hele året, og der kan faktisk findes midler til at ansætte en konsulent i Jylland.

Lise Jul Pedersen foreslår også en rammebevilling på op til kr. 300.000, som landsledelsen kan være med til at disponere over.

Dirigent Allan Ohms beder Lise Jul Pedersen fremlægge for forsamlingen, hvorfra i budgettet der skal tages ca. kr. 200.000 til en sådan rammebevilling. Lise Jul Pedersen forslår, at man selv søger midler til ø-lejre og lignende.

Bo Steen Jensen nævner, at det lokale arbejde også kan understøttes gennem søgning af §18 midler.

Hanne Wiingaard siger, at det er uheldigt, at der er et underskud i forslaget til budget for 2018, og derfor kan man opfordre LAP’s medlemmer til selv at søge eksterne midler.

Budgettet for 2018 sættes til afstemning og vedtages med en bemærkning om, at landsledelsen skal forsøge at søge midler til refugier og lejre, og at eventuelle ekstra midler skal gå til lokalforeninger.

10. Valg af revisor

Landsledelsens forslag om Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ekstern revisor bliver godkendt enstemmigt.

Dirigent Allan Ohms foreslår, at man tager en snak med Beierholm. Her skal man sige til revisor; at de skal være forsigtige med at sende ekstra regninger. Inden Beierholm sender flere ekstra regninger, skal revisor tillige være opmærksom på, at LAP på sidste landsmøde var meget utilfreds med det arbejde som Beierholm havde lavet.

En deltager i forsamlingen foreslår, at det undersøges om en autoriseret revisor kunne gøre det samme arbejde, og måske til en billigere pris.

Valget af revisor er vedtaget.

Intern revisor:

Jan Stig Andersen genvælges til intern kritisk revisor.

Torben Kjellerup genvælges til revisorsuppleant.

Begge genvælges.

11. Evt.

Der siges tak til alle dem, som gør dette muligt og der opfordres til at stoppe uvenskab.

Landsmødedeltagerne oplyses om, at referater ligger på LAP´s hjemmeside.

Dirigenterne takker for god ro og orden og ønsker deltagerne en god hjemrejse.

Hanne Wiingaard takker som afslutning dirigenterne, LAP’s ansatte og stemmetællerne for deres indsats.

Referat af Landsmøde 2016

Referat af LAP’s landsmøde 2016
Hotel Svendborg 16. – 17. april

Godkendt af dirigenterne Allan Ohms og Benny Lihme

Indledning og velkomst

Finn Parkø byder velkommen til LAP’s 17. landsmøde og opfordrer til, at alle rejser sig, mens for-eningens fane bæres ind af Jan Stig Andersen.

Der holdes derefter et minuts stilhed for psykiatribrugere, der er døde i psykiatrien i årets løb.

Herefter orienterer Finn om, at årets modtager af den eksterne LAP-pris er ”Rebellen fra Lange-land” Ole Sørensen. Finn giver ordet til Jan Stig Andersen, der begrunder valget af årets prismodta-ger, med at han i sit arbejde tager udgangspunkt i den enkelte brugers – eller borgers – situation, be-hov og ønsker, nægter at bruge sin tid ved en computer og med at han gennem mange år har arbej-det med psykiatribrugere ved brug af ASF (almindelig sund fornuft). Herefter overrækker han pri-sen til Ole Sørensen.

Ole Sørensen holder derefter sin tale til forsamlingen. Han kommer bl.a. ind på, hvor meget op-mærksomhed de tv-programmer, han har medvirket i, har ført til. Han finder det mærkeligt, at man bliver kaldt rebel og anarkist, bare fordi man vil hjælpe folk ordentligt. For Ole er det især vigtigt at udvikle brugerindflydelsen, gerne henimod egentlig brugerstyring. Det vigtigste er at lytte til de mennesker, man har med at gøre. Han er kritisk over for udviklingen på psykiatriområdet med færre senge, mere og mere retspsykiatri, udredningsgaranti og forhastede diagnoser. Når alting hører op, er der kun socialpsykiatrien tilbage. Men også her går alt for meget tid med at dokumentere og regi-strere. Det handler i virkeligheden om at holde sin ryg fri og om at ensrette. Vigtigt at prioritere, at hjælpe misbrugere, der trænger til at komme i behandling, fx hvis man har abstinenser fra benzodia-zepiner, man tidligere har fået lægeligt ordineret, hjemløse og unge? Nogle gange bliver Ole tvunget ud i situationer, hvor han må gøre noget, der ikke er ”smart” – udøve civil ulydighed, men den so-ciale indsats har i dag bedre vilkår end tidligere.

Efter at forsamlingen er rykket ind i et større lokale, giver Hanne Wiingaard herefter forskellige praktiske oplysninger, bl.a. om at landsmødet optages digitalt, hvorfor det er vigtigt, at alle præsen-terer sig og taler i mikrofon.

Landsmødet afvikles derefter i henhold til den udsendte dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

Følgende deltagere foreslås og vælges som stemmetællere:

Henning Jørgensen, Thorsten Bo Hansen, Mikhael Saxtorph, Lars Schou (udskiftes i løbet af lands-mødet med Arne Jensen).

2. Valg af dirigenter og referent

Benny Lihme og Allan Ohms foreslås og vælges som dirigenter.

Karl Bach Jensen foreslås og vælges til referent.

Dirigenterne konstaterer, at landsmødet er lovligt indkaldt via brev til medlemmer dateret den 24. februar 2015.

I alt 110 stemmeberettigede individuelle medlemmer og 5 delegerede fra kollektive medlemmer deltog i hele eller dele af landsmødet.

3. Landsledelsens beretning

På vegne af landsledelsen giver Bo Steen Jensen et mundtligt resume af den udsendte skriftlige be-retning. Han berører bl.a.:

• LAP-tæppet er nu hos sundhedsministeren

• Deltageles i diverse konferencer, herunder i Kommunernes Landsforening, hvor det kom frem, at over 80 % adspurgte opfattede brugerinddragelse som informeret samtykke.

• Deltagelse i referencegrupper bl.a. vedrørende anvendelse af forskningsmidler, hvor man nu lægger vægt på tværfaglighed.

• LAP har indtaget en kritisk holdning til mangelfuld retspsykiatri-rapport, hvor et bilag hvid-vasker personalet i forhold til skjult tvang og psykisk vold.

• Sundhedsstyrelsens nye direktør vægter brugerinddragelse højt.

• LAP-medvirken på Brugernes Bazar, Folkemøde på Bornholm, deltagelse i Peer-netværket, seminar om forældre til psykisk syge børn, weekend-medlemstræf, vinter-refugie, nytårskur, coach-medvirken i landsledelsen.

Herefter præsenterer den øvrige landsledelse sig over for forsamlingen.

Derpå er der korte indlæg fra de forskellige arbejdsgrupper:

Bladgruppen/LAP-redaktionsgruppen ved Michael Krogh, der bl.a. nævner at gruppen er den ældste fungerende arbejdsgruppe i foreningen. LAP-bladet udkommer 4 gange om året og er fortrinsvis er et Medlemsblad. Der er blevet arbejdet med at forbedre lay-out og billedsiden. Oplag: 2.500 ex.

Sommerlejrgruppen ved Lone Toustrup, der fortæller om en pragtfuld lejr i 2015 og opfordrer til at melde sig til dette års sommerlejr.

Ø-lejrgruppen ved Erik Thomsen, der bl.a. nævner, at det er deltagerne der løser opgaverne på lej-ren, og at der i år vil være ekstraordinært lav betaling for kontanthjælpsmodtagere. På ø-lejren i 2015 var der 46 deltagere.

Livsglædegruppen ved Tom Jul Pedersen, der bl.a. beklager, at der i beretningen ved en fejl er kommet til at stå, at der sælges narko på Christiania.

Bisiddergruppen ved Jan Stig Andersen, der bl.a. nævner at gruppen er udpeget af de personer, der er godkendt som bisiddere i foreningen. Der er holdt et træf og der arbejdes med at udvide korpset og kendskabet til det.

Arbejdsgruppen vedr. børn og helt unge ved Inge G. Volder, der bl.a. efterlyser nye deltagere i gruppen, da gruppen er skrumpet ind.

Gruppe vedr. medlemstræf ved Erik Thomsen, der efterlyser forslag til emner for kommende med-lemstræf.

Refugiegruppen ved Lars Kristensen, der omtaler årets succesfulde refugiearrangement, hvor i alt 42 personer deltog i et varierende antal dage.

Inspirationsgruppen ved Henning Jørgensen, der takker for samarbejdet om at afholde to pilotkurser med henblik på at udvikle deltagernes egne ressourcer og evne til at lytte.

Arbejdet som regionskonsulent i Region Sjælland ved Arne Jensen.

Arbejdet som ungdomskonsulent ved Lau Jeppesen.

Arbejdet med LAP’s hjemmeside ved Steen Moestrup, der bl.a. nævner, at der pt. er en ny arbejds-gruppe, der arbejder med at forny og modernisere LAP’s hjemmeside.

Medlemsstatistik ved Jan Stig Andersen, der bl.a. nævner, at der er pr. september var 14 medlemmer til nedsat kontingent for kontanthjælpsmodtagere. Der spørges ind til, om ikke betalende medlem-mer stadigvæk regnes som medlemmer. Svaret er, at foreningen er ret large, men at medlemmer, der ikke betaler efter gentagne rykkere, slettes.

Kommentarer og spørgsmål til beretningen:

Frands Frydendal minder om beslutningen på sidste års landsmøde, om at LAP behøver fortsat for-bedring af sin organisation, strukturer, procedurer, vaner og traditioner og at landsledelsen og for-retningsudvalget skulle redegøre for sit arbejde hermed ved dette landsmøde. Han mener at beret-ningen er udtryk for, at landsledelsens og forretningsudvalgets arbejde med at tage ansvar for at løse denne opgave kan ligge på et meget lille sted.

Camilla Madsen spørger ind til, hvad der menes med beretningens formulering om indarbejdelse af tværfaglig forskning.

Nils Andersen kommenterer medlemstallet, som han mener, foreningen kan gøre meget bedre, fx ved at hvert enkelt medlem hverver mindst et ny medlem.

Lars Schou efterlyser noget om foreningens holdning til diagnosticering af transkønnethed.

Marianne Andersen spørger, om det lave medlemskontingent også gælder andre på lignende lave ydelser, og om livsglædegruppen kun er for medlemmer øst for Storebælt.

Erik Thomsen efterlyser, hvordan der rettes op på foreningen, og opfordrer til at drøfte, hvordan foreningen forholder sig de hyppigt omtalte tilfælde af vold og drab ikke kun mod personale, men også til vold og drab begået mod andre psykiatribrugere.

Thoridt Allermand takker for beretning fra arbejdsgrupperne og efterlyser noget om, hvordan der arbejdes med regionalisering og lokalt arbejde i foreningen.

Lars Arredondo nævner, at arbejdet i LAP-Københavns Omegn har være meget op ad bakke. Han er enig i, at der er et stort antal potentielle medlemmer og mener, at der kan gøres mere for styrke grundforeningerne og hverve medlemmer lokalt. Han efterlyser en lokalkonsulent i Region Hoved-staden.

Besvarelser fra landsledelsen:

Bo Steen svarer, at ledelsen rent faktisk har arbejdet med at forbedre den interne organisation, men mener ikke det er noget, der kan stilles formelle krav til. Han uddyber, hvordan der fra Sundheds-styrelsens side lægges op til at give tværfaglig forskning forrang, dvs. at der anlægges forskellige faglige vinkler i forskningen.

Steen Moestrup uddyber om den inddragelse af ekstern konsulentbistand, der i årets løb har været med til at forbedre arbejdskulturen i foreningens ledelse. Han kommer også omkring, hvad der er kommet om dødsfald på et af Københavns Kommunes bosteder og om henvendelse til kommunens socialborgmester. Han gør opmærksom på, at regions- og lokalforeningerne ikke varetages i landsle-delsens regi, hvorfor der ikke er tradition for at medtage arbejdet i grundforeningerne i beretningen. Han nævner desuden, at nuværende udviklingskonsulent stopper ved årets udgang og at det kan give anledning til at overveje, hvad der skal ske til den tid, hvad angår ansættelser i foreningen.

Bo Steen Jensen uddyber om, at der er hensigten fremover at fokusere på, hvad man som psykiatri-bruger udsættes for af psykisk vold og hvad der vejer tungest: befolkningens retsbevidsthed eller psykiatribrugeres retssikkerhed.

Efter en kaffepause er der oplæg ved Bettina Post om indholdet og konsekvenserne af den se-neste kontanthjælpsreform og efterfølgende debat (der henvises til kopi af Bettinas power point præsentation).

Efter pausen genoptages drøftelsen af landsledelsens beretning:

Arne Jensen præsenterer en figur, der illustrerer medlemsfordelingen i Region Sjælland.

Tom Jul Pedersen uddyber, at arrangementer i livsglædegruppen er for medlemmer over hele landet, det er tilfældigt at årets arrangementer har været på Sjælland. Han fremhæver i øvrigt kvaliteten af den tilbagemelding, som landsledelsen fik fra konsulent, der overværede møde i landsledelsen.

Frands Frydendal mener, at der så længe organisationen er, som den er, ikke er ret mange til at udfø-re opgaverne med organisationsudvikling. Han peger på, at et øget medlemstal i høj grad handler om at undgå at miste medlemmer, fordi de ikke finder foreningen tilstrækkeligt interessant at forblive i. Han mener, at der ikke tages ansvar for at løse konflikter, som i stedet fører til manipulation. Han mener, at potentielle medlemmer kan tælles i 10.000’er.

Bo Steen Jensen undrer sig over udvist negativitet over for det arbejde, der uføres af landsledelsen. Han nævner, at der efter landsmødeeuforien ofte sker en afmatning af folks engagement.

Lise Jul Pedersen fremhæver, at LAP’s kommende medlemspotentiale er folk på kontanthjælp. Hun mener, der bruges for mange midler til ferieagtige aktiviteter, som kun kommer få medlemmer til gode.

Andrea Hermansen erklærer sig enig heri og mener, at oplægget fra Bettina Post bekræfter at kom-mende medlemmer vil være på meget lave ydelser. Hun mener, der bør stræbes efter et langt højere medlemstal, bl.a. ved at ansætte flere med brugerbaggrund.

Erik Thomsen mener, at samarbejdet i landsledelsen er ikke eksisterende. Der mangler efter hans opfattelse gensidig respekt. Han mener, at de politiske uenigheder i foreningen er så store, at de gø-res til personstridigheder.

Camilla Madsen spørger ind til udsagn om, at man i landsledelsen er blevet bedre til at afvikle sine møder.

Steen Moestrup nævner, at man i landsledelsen sætter sig på nye pladser ved møderne og har taget et nyt medlem ind i mødeledelsen, ligesom der løbende arbejdes med anbefalingerne fra den konsu-lent, der har været inddraget.

Frands Frydendal mener, at en demokratisk forening følger generalforsamlingens beslutninger og ikke manipulerer med dagsordener. Det handler ikke om, at der ikke er ressourcer, men om nye med-lemmer, der ikke har ressourcer til at håndtere den måde, der arbejdes på, og at ledelsen ikke lader andre komme til.

Beretningen sættes herefter til afstemning og godkendes med overvældende flertal.

5. Behandling af indkomne forslag, 1. del

Forslag nr. 1 stillet af Landsledelsen:

Forslag til kommissorium for redaktionsgruppe vedrørende handlingsprogram:

”Redaktionsgruppen nedsættes af landsmødet på mødets første dag og har til opgave at sammen-skrive og redigere et forslag til handlingsprogram på baggrund af de forslag, der er fremkommet rettidigt inden landsmødet og på baggrund af landsmødets tilkendegivelser.

Indkomne forslag, der af landsmødet henvises til handlingsprogrammet, søges indarbejdet på en sådan måde, at det samlede forslag til handlingsprogram fremtræder som en læsbar og sammenhæn-gende tekst.

Redaktionsgruppen kan i begrænset omfang medtage begrundede forslag fra landsmødets arbejds-grupper i sit arbejde.

Redaktionsgruppen fremlægger et forslag til drøftelse om formiddagen på landsmødets anden dag.

På baggrund af landsmødets tilkendegivelser fremlægges om eftermiddagen på landsmødets anden dag et forslag, der sættes til afstemning i sin helhed. ”

Dirigenten oplæser forslaget.

Landsmødet tager forslaget til efterretning.

Herefter efterlyses deltagere til den redaktionsgruppe, der skal udarbejde forslag til handlingsprogram.

Redaktionsgruppen kommer til at bestå af:

Bo Steen Jensen, Steen Moestrup, Hanne Skou Kadziola, Lars Schou, Gert Zølner, Camilla Madsen, Mette Windfeldt, Andrea Hermansen, Troels Gade

Karl Bach Jensen orienterer derefter om at der resten af eftermiddagen i hallen uden for mødeloka-let er mulighed for at annoncere nye arbejdsgrupper og ønske om at optage medlemmer i eksisterende arbejdsgrupper. Det understreges, at nye arbejdsgrupper, som en forudsætning for godkendelse og dækning af mødeudgifter skal aflevere et ark med oplysning om emne, formål, tovholder og medlemmer til sekretariatet.

Lars Arredondo foreslår en gruppe om Mental velfærd, hvad der i samfundet skaber psykisk syg-dom og hvad forringer livskvalitet.

Jan Stig Andersen efterlyser potentielle fanebærere, og ønsker at genetablere gruppe om psykofar-maka, bivirkninger og dødsfald.

Foreslår 3 arbejdsgrupper: Pressemeddelelses- og lovforslagsgruppe, gruppe der besøger afdelinger og bosteder og rapporterer herom, gruppe der samarbejder med andre europæiske grupper om op-hold som alternativ til indlæggelser

Hanne Skou Kadziola foreslår gruppe om tvang, skjult tvang og psykisk vold, der kan arbejde med og forholde sig til aktuelle sager.

Steen Moestrup annoncerer en gruppe, der vil arbejde med høringssvar og med at klæde medlemmer i styre- og referencegrupper på.

4. Regnskabsaflæggelse for 2015

Steen Moestrup fremlægger regnskabet ved at resumere kolonnen: Realiseret 2015 på oversigtsark i landsmødemappen. Bl.a. nævner han, at sommerlejren i 5 år har været finansieret af tilskud fra Tryg-fonden, og at tilskuddet fra staten på 3,9 mio. ikke er brugt fuldt ud.

Mikhael Saxtorph kommenterer på, at der udelukkende sendes materialer ud via alm. post, idet der kunne opnås en væsentlig besparelse ved at distribuere pr. e-mail.

Erik Thomsen mener, at der ved afregning med anvendt kursuscenter begås moms-svindel, idet der faktureres med momsfritagelse med den begrundelse, at der er tale om behandlingsophold.

Bo Steen Jensen svarer Mikhael Saxtorph, at der vil gå rigtigt mange ressourcer til at sortere ud hvem der kan modtage mails. Ved at bruge postvæsenet sikres det at informationer når frem til med-lemmerne. Mange af LAP’s medlemmer har ikke computer eller styr på at modtage mails.

Ole Nielsen spørger ind til det store forbrug til arbejdsgrupper, og nævner udgifter til ekskursioner for nogle få i regi af Livsglædegruppen.

Steen Moestrup gør opmærksom på, at der ikke er holdt noget skjult, hvad angår momsfri afregning. Der er efter hans opfattelse tale om en ren teknikalitet. Den øgede udgift til arbejdsgrupper drejer sig om kursus i regi af Inspirationsgruppen. Ekskursioner i Livsglædegruppen udbydes til alle med-lemmer.

Thoridt Allermand mener, det er nedgørende over for medlemmerne at hævde, at de ikke er i stand til at modtage e-mails. Hun mener desuden, der bør anvendes flere midler til udvikling af regionale foreninger.

Mette Windfeld spørger ind til hvor mange personer, der deltog i Folkemøde på Bornholm. Hun mener der er anvendt mange penge og undrer sig over, at de bogføres under Medlemsaktiviteter.

Steen Moestrup svarer, at deltagelsen arrangeres af en arbejdsgruppe, og at der kun er plads til ca. 15 personer, hvor det drejer sig om at repræsentere foreningen. Det er ikke en aktivitet, der udbydes til alle medlemmer.

Grethe Kristine Nørgaard mener, at det kan lade sig gøre at bruge e-mail nu hvor alle har e-boks. Hun opfordrer desuden til at benytte sig af B-post.

Steen bekræfter, at post så vidt muligt sendes som B-post.

Tom Jul Pedersen bekræfter, at arrangementer i Livsglædegruppen udbydes til alle medlemmer. Han mener, den omtalte fakturering er ”helt efter bogen”.

Erik Thomsen kritiserer, at medlemsaktiviteter ikke konsekvent udbydes til alle medlemmer.

Som advokat mener Allan Ohms ikke, der er problemer med den kritiserede momsfri faktura, men anbefaler, at man for en sikkerheds skyld kan afklare problematikken med foreningens revisor.

Dirigenterne foreslår, at diskussionen om distribution af materialer til medlemmer afsluttes med en konstatering af, at der er enighed om, at der bør findes så billige løsninger som muligt med respekt for, at alle skal kunne modtage materialer.

Frands Frydendal forholder sig kritisk til misundelseselementet i udsagn om, at der anvendes midler til forskellige aktiviteter og arbejdsgrupper.

Thoridt Allermand opfordrer til, at der ved budgetvedtagelsen sikres flere midler til regions- og lokalforeninger.

Henning Jørgensen gør opmærksom på, at momsfri fakturaer fra Inspirationscenter Maribo drejer sig om at gøre arrangementer så billige som muligt ud fra en altruistisk tilgang.

Regnskabet sættes herefter til afstemning og godkendes med overvældende flertal, idet 1 stemmer imod, 2 undlader at stemme.

 

Præsentation af udkast til Handlingsprogram 2016 – 17

Steen Moestrup fremlægger redaktionsgruppens forslag til nyt handlingsprogram.

Hanne Wiingaard foreslår, at folkepensionisters forhold medtages i pkt. 6 om at oplyse om ”svage” gruppers forhold.

Mikhael Saxtorph mener, det i pkt. 3 skal præciseres, om der med voldsepisoder i tænkes på beboere og/eller personale.

Thoridt Allermand efterlyser en uddybning i pkt. 1: udvikling af psykiatrien mv. og om, hvad der tænkes i forhold til regionale og lokale foreninger.

Anne Marie Rafferty foreslår, at der indføjes noget om hjemløse, enlige forældre m.fl. udsatte grupper.

Frands Frydendal opfordrer til, at man ved næste års beretning forholder sig til det vedtagene handlingsprogram. Han ønsker desuden en tilføjelse om forbedring af LAP’s organisationsstruktur og procedurer.

Lars Arredondo opfordrer til, at udmøntningen af punkter i handlingsprogrammet knyttes an til bestemte arbejdsgrupper.

Camilla Madsen opfordrer til, at der ved nye ansættelser lægges vægt på at tage hensyn til med-lemmernes ønsker.

Frands Frydendal foreslår, at handlingsprogrammet primært kommer til at påhvile landsledelsen, der kan uddelegere opgaver i udmøntningen.

Thoridt Allermand mener, der bør indarbejdes en uddybning af konkrete tiltag i pkt. 9 vedr. udbyg-ning af grundforeninger.

Michael Krogh efterlyser noget om øgning af medlemstal og ekstern kommunikation i medier.

 

5. Behandling af indkomne forslag, 2. del

Forslag nr. 2 og 3 stillet af LAP København v. formand Cornelius Christiansen

”Over halvdelen af landets psykiatribrugere bor i Kbh. og her bor også flest af LAP’s medlemmer. Vi ønsker i LAP Kbh., at der bliver kigget grundigt på LAP’s samlede budget og LAP-midlerne i højere grad uddeles til grundforeningerne med henblik på antallet af medlemmer.

På budget 2017 afsættes midler til ansættelse af en udviklingsmedarbejder i til organisatorisk og administrativt arbejde i og i samarbejde med LAP København og Frederiksberg.”

Forslag 2 og 3 præsenteres som et samlet forslag af Cornelius Christiansen. Han motiverer for-slaget med, at der er mange medlemmer og mange opgaver at løse i LAP Kbh./Frb. Forslaget drejer sig om, at starte op i Kbh./Frb. og efterhånden udvide til resten af hovedstadsområdet

Thoridt Allermand spørger ind til, hvor mange timer og hvor store midler, man har i tankerne.

Cornelius Christiansen forestiller sig, at der bliver tale om en fuldtidsmedarbejder.

Bo Steen Jensen advarer imod, at en vedtagelse af forslaget vil skabe præcedens i forhold til lokal-foreninger i resten af landet.

Flere deltagere, især fra hovedstadsområdet uddyber og argumenterer for tildeling af midler som foreslået.

Ole Nielsen spørger om en løsning kunne være at få ledige i jobprøvning til at løse opgaverne.

Det vil ifølge forslagsstiller ikke være optimalt, da der er brug for kontinuitet i opgaveløsningen.

Jan Stig Andersen mener, der ved ansættelse af en kvalificeret person vil være brug for et beløb i størrelsesordenen ½ mio. kr. årligt. Hanne Wiingaard peger på muligheden for at ansætte i fleksjob. Steen Moestrup opfordrer til at afsætte et beløb på 100.000 kr. til en person i en eller anden form for støttet ansættelse. Andrea Hermansen mener, der er brug for en ramme på ca. 200.000 kr.

Tom Jul Pedersen mener, der er tale om en ret diffus formulering, og savner en mere præcis jobbe-skrivelse. Han opfordrer til ikke at vedtage forslaget, men at LAP Kbh. kan vende tilbage med en mere konkret ansøgning til landsledelsen.

Andre medlemmer taler også imod forslaget. Lars Arredondo taler for, at de foreslåede ressourcer også møntes på LAP Københavns Omegn.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med overvældende flertal.

 

9. Valg af landsledelse

Der var i alt 16 kandidater, der stillede op til landsledelsen, hvor der skulle besættes 6 ledige plad-ser. 15 kandidater præsenterer sig kort over for forsamlingen, om hvad der særligt optager dem i relation til LAP. De besvarer efterfølgende uddybende spørgsmål fra landsmødets deltagere.

Stemmerne fordelte sig således:

Navn og placering
By Antal stemmer

Tom Jul Pedersen, valgt til landsledelsen
Århus C. 56

Cornelius Christiansen, valgt til landsledelsen
København SV 52

Hanne Wiingaard, valgt til landsledelsen
Herlufmagle 51

Andrea Hermansen, valgt til landsledelsen
København SV 51

Katrine Wiedersoe, valgt til landsledelsen
Valby 50

Michael P. Krog, valgt til landsledelsen
Gentofte 46

Nils Andersen, 1. suppleant
Lyngby 44

Inger-Liss Christoffersen, 2. suppleant
Smørum 40

Bo Steen Jensen, 3. suppleant
Gladsaxe 26

Inger Ladegaard, 4. suppleant
Fredericia 26

Troels Gade, 5. suppleant
Frederiksberg C. 23

Hanne Nielsen, 6. suppleant
Horsens 23

Erik Thomsen, 7. suppleant
Roskilde 17

Ole Nielsen, 8. suppleant
Rudkøbing 9

Peter Blæsbjerg, 9. suppleant
Middelfart 8

Gert Zøllner, 10. suppleant
Frederikssund 7

Der var i alt 97 gyldige stemmesedler.

Idet der var stemmelighed mellem 3. og 4.suppleant og mellem 5. og 6. suppleant trak stemmeud-valget lod om placeringen, som anført ovenfor.

 

Forslag nr. 4 stillet af Jan Stig Andersen

Forslag om ansvar for konfliktløsning. Ét forslag om tre tilføjelser til vedtægterne.

• Indsættes i § 3 som stk. 11.:

Alle medlemmer af LAP har ret til, at konflikter bliver forsøgt løst, sådan at det styrker foreningen og deres fortsatte medlemskab. Alle medlemmer har også et ansvar for at medvirke til konstruktiv konfliktløsning. Hvis et medlem beder et andet medlem om at mødes til konfliktløsning, har det andet medlem pligt til at deltage. Man kan stille som betingelse, at der medvirker en mægler. Hvis parterne ikke kan enes om en mægler, kan de bede landsledelsen om hjælp. Landsledelsen medvir-ker først ved at anvise en mægler med særlig interesse for og kendskab til konfliktløsning. Derefter skønner landsledelsen selv, hvordan den vil sikre en god konfliktløsning.

• Indsættes i § 6 som stk. 10:

Landsledelsens ledelsesansvar omfatter, at landsledelsen sikrer at konflikter bliver løst på en måde, som styrker foreningen. Landsledelsen sikrer sig adgang til ekspertise ved at arrangere passende undervisning eller ved at danne forbindelse til mennesker med særlig interesse for og kendskab til konfliktløsning. Landsledelsen sikrer ekspertisen for eftertiden ved at udvikle gode procedurer og skrive dem ind i sin forretningsorden.

• Indsættes i § 6 som stk. 11:

Hvis der er konflikt i landsledelsen, har forretningsudvalget ledelsesansvaret for at konflikterne bli-ver løst på en måde, som styrker foreningen.

Et identisk forslag blev behandlet på landsmødet i 2015, hvor forslaget ikke opnåede kvalificeret fler-tal på 2/3 af stemmerne, men almindeligt flertal, og det kan derfor vedtages på dette landsmøde ved almindeligt flertal.

Jan Stig Andersen fremlægger og motiverer forslaget.

Flere taler for forslaget.

Tom Jul Pedersen spørger om, hvordan man kan pålægge medlemmer pligt til at møde op til evt. konfliktløsning. Det mener Frands Frydendal godt man kan, idet medlemmer i forvejen har pligter fx til a t betale kontingent.

Camilla Madsen mener, det er for vidtgående at anføre, at landsledelsen skal sikre, at konflikter bliver løst, hun foreslår en formulering om, at den skal arbejde for at konflikter bliver løst.

Ole Nielsen spørger om, hvor bagatelgrænsen går for, hvornår en konflikt skal løses af foreningen.

Frands Frydendal mener, at det må komme an på en prøve, om der er brug for nærmere afgrænsning af hvilke konflikter der skal søges løst i foreningens regi.

Forslaget sættes til afstemning. Det konstateres, at et flertal på mere end 50 % stemmer for forslaget, som således er vedtaget og ændringen indarbejdes i foreningens vedtægter.

 

Forslag nr. 5 stillet af Jan Stig Andersen. 

Forslag om betingelse for opstilling til landsledelsen

§ 6 – foreningens daglige ledelse.

Tilføjelse til stk. 1 efter første punktum:

Ethvert medlem, der har deltaget i mindst et af de tre seneste landsmøder, kan stille op til landsledelsen, dog jf. § 6 stk. 3.

Forslaget blev behandlet på landsmødet i 2015, hvor det ikke opnåede kvalificeret flertal på 2/3 af stemmerne, men almindeligt flertal, og det kan derfor vedtages på dette landsmøde ved almindeligt flertal.

Jan Stig Andersen fremlægger og motiverer forslaget.

Flere deltagere taler imod forslaget, idet de mener, at nye kræfter skal have mulighed for at stille op.

Katrine Wiedersøe mener, at forslag nr. 7 bør behandles, før man kan behandle forslag nr. 5. Diri-genterne vælger at fastholde, at forslagene behandles i den opstillede rækkefølge.

Forslagsstilleren accepterer en præcisering af forslaget så ordet ”seneste” erstattes af ”foregående”.

Forslaget sættes til afstemning. Forslaget forkastes med et klart flertal.

 

Forslag nr. 6 stillet af Jan Stig Andersen. 

Forslag om at landsledelsen skal beslutte sin forretningsorden på det første landsledelsesmøde efter landsmødet

§ 6 – Foreningens daglige ledelse

stk. 6 ændres fra det nuværende:

Landsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrup-per til varetagelse af afgrænsede opgaver.

til:

Stk. 6: Landsledelsen udformer selv sin egen forretningsorden på det første landsledelsesmøde efter landsmødet og forbedrer den, når der er behov. Landsledelsen kan nedsætte underudvalg og ar-bejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Forslaget blev behandlet på landsmødet i 2015, hvor det ikke opnåede kvalificeret flertal på 2/3 af stemmerne, men almindeligt flertal, og det kan derfor vedtages på dette landsmøde ved almindeligt flertal.

Jan Stig Andersen fremlægger og motiverer forslaget.

Flere taler imod forslaget med den begrundelse, at det er en fordel for nye medlemmer af landsle-delsen ikke at skulle bruge kræfter på forretningsordenen allerede på deres første møde.

Frands Frydendal taler for forslaget men mener, det kan modereres til, at forretningsorden skal ved-tages senest på det andet møde efter landsmødet.

Forslaget sættes til afstemning, således at ordlyden ændres fra ”på det første …” til ”senest på det andet landsledelsesmøde …”

Forslaget opnår ikke almindeligt flertal og er dermed forkastet.

 

Forslag nr. 7 stillet af Jan Stig Andersen. 

Forslag om at fraværende medlemmer kan opstille til landsledelsen

§ 6 – foreningens daglige ledelse.

Det nuværende stk. 3 kaldes stk. 3a, og der tilføjes som stk. 3b:

Stk. 3b. Medlemmer, der ikke deltager i landsmødet, kan stille op til landsledelsen eller til andre tillidsposter, hvortil der er valg på landsmødet, såfremt de fremsender en skriftlig erklæring om, at de ønsker dette. Ethvert medlem af LAP’s landsledelse, ethvert medlem af LAP og enhver ansat i LAP, der får kendskab til en sådan erklæring, skal sørge for, at erklæringen kommer til landsmødets kendskab. Den fraværende kandidat kan få oplæst en erklæring om sit kandidatur på landsmødet, dog således at der ikke gives mere tid til oplæsning af erklæringer pr. kandidat, end der gives til mundtlige erklæringer fra tilstedeværende kandidater.

Begrundelse:

LAP bør være et sted, hvor der findes bedre forhold og betingelser, end der findes andre steder. Ved landsmødet i 2015 var der faktisk et medlem, som ikke deltog i landsmødet, men som alligevel ønskede at opstille til landsledelsen. Dette blev ikke tilladt, og ønsket herom kom end ikke til landsmødets (herunder dirigenternes) kendskab, indtil efter afholdelsen af valg til landsledelsen.

Jan Stig Andersen fremlægger og motiverer forslaget.

Flere taler imod forslaget i den form, det er præsenteret, andre taler for forslaget men mener, at kandidater bør meddele deres evt. kandidatur til foreningens sekretariat.

Forslaget sættes til afstemning, idet der indsættes en tilføjelse: ”… såfremt de fremsender en skriftlig erklæring til sekretariatet …”

36 stemmer for forslaget, 31 stemmer imod, 9 undlod at stemme.

Forslaget er dermed ikke vedtaget, men kan vedtages med almindeligt flertal på næste års landsmøde.

 

Forslag nr. 8 stillet af Gihta Hansen

Beslutningsforslag:

Jeg vil hermed gerne foreslå, at suppleanterne til Landsledelsen også fremover er velkomne til møder, men at det fremover er for egen regning.

Ordet suppleant betyder stedfortræder og hovedreglen er, at suppleanter først træder til ved VARIGT forfald, hvorved forstås på det tidspunkt, at et landsledelsesmedlem træder helt ud.

Alle suppleanter har mulighed for at holde sig orienteret via dagsordner og referater.

Dirigent Allan Ohms oplæser forslaget og forklarer på forslagsstillers vegne, at forslaget er ment som en henstilling til landsledelsen.

Flere argumenterer imod forslaget med den begrundelse, at man ikke skal pålægges udgifter for sit arbejde i LAP og idet, det er fordel, at man som suppleant er klædt på til at træde ind i landsledel-sen. Andre argumenterer for forslaget.

Forslaget sættes til afstemning. Et overvældende flertal stemmer imod forslaget, som dermed er forkastet.

 

Forslag nr. 9 stillet af Henriette Andersen

Forslag:

Jeg synes, det er forkert, at det er så svært at komme ud af førtidspensionen. Når man er af ordningen fra engang i 0’erne.

Begrundelse:

Jeg har et brændende ønske om at komme ud af pensionen. Men der er ingen, der fortæller om, hvor man kan gå hen og søge oplysninger.

Jeg har en ven, der har forsøgt at gå på kommunen for at komme ud af pensionen. Han fik nej. Det skal lige siges, at min ven er meget mere resursestærk end mange, jeg kender, der ikke kan få pension i dag.

Henriette Andersen forklarer, at det efter hendes opfattelse er meget svært at komme til bunds i reglerne på området. Det hun gerne vil opnå er, at man som førtidspensionist skal have samme mu-lighed som kontanthjælpsmodtagere o.lign. for at få hjælp til at komme ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet.

Det konkluderes, at der er behov for mere oplysning på området, og om hvilke rettigheder man har som førtidspensionist. Det nævnes, at det især kan være vanskeligt at gå fra førtidspension til fleksjob.

6. Vedtagelse af handlingsprogram

På baggrund af det forslag, der blev forelagt for landsmøde tidligere på dagen og kommentarerne hertil, fremlægger redaktionsgruppen sit endelige forslag til handlingsprogram for LAP 2016 – 2017:

Handlingsprogram for LAP 2016 – 2017

I det kommende år vil vi i LAP især arbejde med at:

1. Psykiatrien og den psykosociale indsats udvikles i en retning, vi som samfund og forening kan være bekendt, med borgeren i centrum og med en bæredygtig økonomi – både på regi-onale og kommunale tilbud.

2. Inspirere til kulturforandring i psykiatrien og i den psykosociale indsats, der bringer den skjulte tvang, psykisk vold og mobning til ophør.

3. Tilstræbe at der bliver mere åbenhed om og forebyggelse af voldsepisoder på bosteder, væ-resteder mv., især for beboerne.

4. Støtte ansættelse af tidligere og nuværende psykiatribrugere i psykiatrien og den psykoso-ciale indsats.

5. Skabe åbne samspil på tværs af grupper, der beskæftiger sig med psykiatrien.

6. Oplyse samfundet/medierne om de svageste, f.eks. førtidspensionister, folkepensionister og kontanthjælpsmodtageres vilkår – f.eks. i forbindelse med den nye kontanthjælpsreform.

7. Skabe bedre vilkår for egen og gensidig recovery proces.

8. Skabe en atmosfære af tillid og anerkendelse i LAP´s organer som et lyttende miljø.

9. Styrke ekstern og intern kommunikation og samarbejde i LAP, herunder medlemspleje og udbygning af grundforeninger, f.eks. ved hjælp af pilotprojekter, refugier og lignende.

10. Gøre klar til og gennemføre nye ansættelser i LAP. Der er ønske om at ansætte flere psyki-atribrugere f.eks. i flexjob.

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

7. Fastsættelse af kontingent

Landsledelsen har fremsat forslag om at opretholde sidste års kontingentsatser og -fordeling:

Individuelle medlemmer: kr. 125,-.

Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere

Kontanthjælpsmodtagere/hjemløse: kr. 50,-.

Fordeling: 40 % til lokalforening; 35 % til regionsforening og 25 % til landsforening.

Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-

Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

Der fremsættes et ønske om at præcisere, at det lave kontingent på kr. 50 også gælder andre på lig-nende lave ydelser som kontanthjælpsmodtagere.

Forslaget sættes til afstemning og godkendes af et overvældende flertal.

8. Godkendelse af Budget 2015

Der foreligger et skriftligt forslag til budget.

Gihta Hansen spørger ind til hvor beløbet er til at dække landsledelsesmedlemmers udgifter til tlf. og internet er placeret. Hanne Wiingaard henviser til posten teleudgifter under administration på oversigtsarket, hvor der er teleudgifter på i alt 70.000.

Thoridt Allermand spørger, hvad der ligger i udgiftsposterne tilskud til lokalforeninger og diverse aktiviteter. Steen Moestrup forklarer, at det drejer sig om midler der kan søges af grundforeninger ud over kontingentandele. De fleste udgifter til medlemsaktiviteter er fordelt i budgettet for de re-spektive aktiviteter.

Camilla Madsen konstaterer, at der i 2017 budgettet er sat relativt færre penge af til afholdelse af refugium end til sommerlejr sammenlignet med tidligere år.

Thoridt Allermand spørger ind til hvordan man regner med at de 750.000 kr. til konsulenter skal anvendes? Det er der ifølge Hanne Wiingaard ikke taget beslutning om, men beløbet dækker også lokal- og ungdomskonsulent.

Cornelius Christiansen minder om beslutningen om at tildele midler til konsulentbistand i hovedstadsområdet.

Steen Moestrup opfordrer til, at man overlader til landsledelsen at finde en løsning med konsulent-ansættelser, således at hovedstadsområdet og evt. andre dele af landet tilgodeses.

Karl Bach Jensen spørger ind til, om man overvejer at begynde at tære på egenkapitalen, der nu er på 726.000 kr.? Steen fraråder at bruge af egenkapitalen, da den kun svarer til 1/5 af LAP’s årlige bevilling, eller hvad det vil koste at afvikle foreningen.

Budgetforslaget sættes til afstemning med en bemærkning om, at landsledelsen skal tage højde for den trufne beslutning om midler til konsulentbistand i hovedstadsområdet.

Budgettet godkendes med overvældende flertal (4 stemmer imod, 3 undlader).

10. Valg af revisor

Mikhael Saxtorph minder om at det i forbindelse med regnskabet blev nævnt, at der var en fejl i revisorpåtegningen, hvorfor han foreslår, at landsledelsen frem til næste landsmøde undersøger mu-ligheden for at skifte til andet revisionsfirma under hensyn til både pris og kvalitet. Med den be-mærkning bliver Landsledelsens forslag om Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ekstern revisor godkendt enstemmigt.

Intern revisor:

Jan Stig Andersen vælges til intern kritisk revisor.

Torben Kellerup vælges til revisorsuppleant.

 

11. Evt.

Grethe Kristine Nørgaard fremsætter et ønske om, at man til næste år gennemfører landsmødet med et ekstra mødedøgn evt. ved at finde et billigere sted at holde mødet.

Marianne Andersen opfordrer til at involvere sig i det kommunale oprør mod omprioriteringsbidraget og deraf følgende besparelser.

Frands Frydendal tilslutter sig forslaget om at forlænge landsmødet med et døgn.

Gunver Hansen opfordrer til at takke Karl for hans indsats som ansat i foreningen indtil nu. Efter langvarig applaus takker Karl for værdsættelsen.

Mikhael Saxtorph opfordrer ligeledes til en applaus til landsledelse og forretningsudvalg for det arbejde, de udfører.

Bo Steen Jensen gør opmærksom på, at den tidligere regerings 2020 mål er udfordret af den nye regering.

Andrea Hermansen peger på at man fremover i højere grad kan kombinere det politisk og det rekreative, fx på foreningens lejre.

Dirigenterne takker for god ro og orden og ønsker deltagerne om at komme godt hjem.

Hanne Wiingaard takker afslutningsvist dirigenterne, LAP’s ansatte og stemmetællerne for deres indsats.

Referat af Landsmøde 2015

Referat af LAP’s landsmøde 2015
Hotel Svendborg 14. – 15. marts
Godkendt af dirigenterne Allan Ohms og Benny Lihme

Første dag

Indledning og velkomst

Tom Jul Pedersen byder velkommen til LAP’s 17. landsmøde: ”Godt at se at så mange er mødt op, både kendte og nye ansigter.” Opfordrer alle til at bidrage til et godt og farverigt landsmøde. Gør opmærksom på LAP’s nye fane givet af Danmarkssamfundet. Afholder 1 minuts stilhed for psyki-atribrugere, der er døde i årets løb.

Herefter holder MF Karen Klint åbningstale. Hun omtaler de nye muligheder, det har givet at være formand for folketingets sundhedsudvalg. Blev under den 1 minuts stilhed mindet om at psykiatribrugere får deres liv forkortet med 15 til 20 år. Håber der bliver mere ligestilling for alle borgere.

”Psykiatrien er kommet rigtigt meget i centrum, på godt og på ondt. Mange møder og arrangementer har for tiden psykiatrien i fokus. Der er håb om at vi er på vej til ligestilling mellem somatik og psykiatri.” Hun gør opmærksom på, at der er noget med om forhåndstilkendegivelser i forslag om ændringer til psykiatriloven. Nævner nyt lovforslag (L93) om fremtidsfuldmagter, som også kan kom-me sundhedssektoren til gode. Måske det åbner op for juridisk gyldighed af forhåndserklæringer på psykiatriområdet.

Karen Klint er glad for, at det er lykkedes for hende at få medlemmer af sundhedsudvalget til at skændes mindre og nå til fælles udmeldinger. Psykiatriudvalgsarbejdet har givet et godt og nyt fælles fundament, selv om udvalget ikke kommer igennem med alle forslag – der er mange interessenter på området – godt med mere fælles fodslag. Hun fremhæver LAP’s vandretæppe, der pt. hænger på hendes kontor og vækker interesse og er til at forstå.

Karen Klint vurderer det positivt, at der er sat mål om halvering af bæltefikseringer. Det at nogle melder ud at bælterne helt kan undværes, kan måske føre til at de helt afskaffes. Hun har været meget rundt i andre lande og refererer især til forholdende i Island, men er ikke overbevist om at alt det, hun ser, er noget vi skal benytte os af i Danmark, f.eks. fysisk magtanvendelse, tilkaldelse af politiet eller umyndiggørelse. Hun minder om, hvordan man afskaffede bælterne i særforsorgen, det må også kunne lade sig gøre i psykiatrien. I forbindelse med aktuelle sager med psykiatere, der har fejlbehandlet patienter, gør hun opmærksom på, at man ikke skal tro på alt, hvad der meldes ud i medierne. Der er sket en sammenblanding mellem klagesager generelt og sager vedrørende hjerne-skadet psykiater.

Der blev stillet en række forslag og spørgsmål fra mødedeltagerne. Karen Klint gør opmærksom på, at § 71 tilsynet ikke kan forholde sig til klager over bestemte afdelinger. Her må man benytte de officielle klageveje. Hun er enig i at magtanvendelse kan være nødvendig af hensyn til patienters sikkerhed. Er bekymret over de mange behandlingsdomme, der giver fejlagtigt indtryk af at mange psykiatribrugere er kriminelle. Man kan ikke som lovgiver sætte navn på specifik forskning. Giver udtryk for betænkelighed ved, at så mange børn får diagnoser – der behøver ikke at være en diagno-se for at give den rigtige hjælp.

Hanne Wiingaard giver herefter forskellige praktiske oplysninger, bl.a. om at landsmødet optages digitalt, hvorfor det er vigtigt, at alle præsenterer sig og taler i mikrofon.

Landsmødet afvikles derefter i henhold til den udsendte dagsorden:

 

1. Valg af stemmetællere

Følgende deltagere foreslås og vælges som stemmetællere: Boliana Thomsen, Bruno Madsen, Heidi Vestergaard, Peter Nørskov.

 

2. Valg af dirigenter og referent

Benny Lihme og Allan Ohms foreslås og vælges som dirigenter.

Karl Bach Jensen foreslås og vælges til referent.

Begge dirigenter præsenterer sig og opfordrer deltagerne til at bakke op om Boliana Thomsens for-slag om at sørge for en god tone på landsmødet. Minder om at der er stor respekt om foreningen, men at det også er kendt, at det kan være svært at drive en brugerdrevet organisation.

Det konstateres, at landsmødet er lovligt indkaldt via brev til medlemmer dateret den 27. januar 2015.

I alt 103 stemmeberettigede individuelle medlemmer og 2 delegerede fra kollektive medlemmer deltog i hele eller dele af landsmødet.

 

3. Landsledelsens beretning

 

Steen Moestrup gør rede for, at det er arbejdsgruppernes dele af beretningen, der fremlægges mundtligt på landsmødet. Han fremlægger derefter sommerlejrgruppens del af beretningen. Der bliver også i år en sommerlejr på Brenderup Højskole.

Erik Thomsen omtaler ø-lejrgruppens virksomhed. Han fortæller også om arbejdet og erfaringerne med at arrangere medlemstræf. Han nævner, at en ny gruppe er kommet ud af et af træffene, vedrø-rende det at have psykisk syge børn og selv kæmpe med systemet. Gruppen står for at holde seminar i folketinget i samarbejde med MF Liselott Blixt.

Tom Jul Pedersen fortæller om livsglædegruppens aktiviteter.

Hanne Wiingaard omtaler bladgruppens arbejde med de 4 årlige numre af bladet og international gruppes arbejde med europæisk konference.

Jan Stig Andersen omtaler arbejdsgruppen Psykofarmaka, bivirkninger og dødsfald og lægger især vægt på udgivelsen ”En sikker vej ud af psykofarmaka”.

Andrea omtaler Arbejdsmarkedsgruppen, der gerne vil fortsætte.

Gitte omtaler bisiddergruppens virke – vil gerne starte op forfra og afholder et træf i april.

Mette Bramsdal: Bofællesskabsgruppen er blevet nedlagt, men man kan få materiale af hende.

Hanne Skou Kadziola: Nogle stykker fra LAP samles hver uge på Vesterbrogade i Kbh. for at male.

Der bliver spurgt ind til Organisationsudvalgets virke: udvalget er skrumpet ind til 3 og har valgt at fokusere på færre opgaver.

Bo Steen Jensen nævner, at gruppen kost og medicin er gået lidt i frø, men evt. kan genoplives.

Benny Lihme refererer til den skriftlige beretning og opfordrer til, at der ikke gås ind i personrelate-rede konflikter. Mange af de indkomne forslag handler om, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med konflikter.

Thoridt Allermand gør opmærksom på, at der mangler referater på LAP’s hjemmeside fra det sidste halve års møder i landsledelsen.

Lene Hermann giver udtryk for, at det er fantastisk, at der er nået så meget på trods af de interne konflikter.

Beretningen godkendes herefter af forsamlingen ved applaus.

 

4. Regnskabsaflæggelse for 2014

Steen Moestrup gennemgår regnskabets indtægtsdel.

Der gøres fra salen opmærksom på at Tips- og lottomidler nok vil være faldende, og at det er vigtigt at gøre opmærksom på fordelen ved at vi får midler fra Trygfonden.

Herefter gennemgår Steen kort udgiftsdelen og knytter nogle kommentarer til udgifter vedrørende medlemsaktiviteter.

Erik Thomsen giver udtryk for nogle betænkeligheder vedrørende udgiftsniveauet til landsledelse, forretningsudvalg, konferencer, nytårskur og folkemøde på Bornholm. Bruges LAP’s midler til for-del for foreningens medlemmer og lokalforeninger?

Herluf spørger om, hvor mange medlemmer, der deltog i sommerlejr, ø-lejr og refugium. Lene Her-man spørger om der foreligger konkrete regnskaber for de forskellige aktiviteter.

Steen Moestrup svarer at der har været afholdt et ekstra to-dages møde i landsledelsen, og at der er nogle udgifter fra det foregående år der er bogført i 2014. Der har desuden været en øget mødeak-tivitet og øget deltagelse i diverse sammenhænge for at gøre os gældende i psykiatridebatten.

Desuden oplyser han om, at der bogføres for de enkelte aktiviteter med diverse bilag. Der har været 57 deltagere på sommerlejr, 27 på ølejr og 25 der har deltaget i refugium i minimum 3 døgn.

Deltagelse i Folkemødet er blevet dyrere, fordi vi har valgt at være mere synlige.

Peter Nørskov: Kunne der ikke spares nogle penge på porto, ved at udsende materialer elektronisk? Hanne svarer, at mange mails desværre kommer retur.

Bo Steen Jensen gør opmærksom på, at deltagelse i konferencer generelt er blevet dyrere de senere år.

Lise Jul Pedersen omtaler muligheden for at arrangere foredrag rundt om i landet. Hun mener, der laves meget for medlemmerne indadtil, men at det er vigtigt at bruge flere midler for at få flere medlemmer.

Mette Bramsdal gør opmærksom på, at man lokalt kan søge penge til aktiviteter i sin kommune (§118).

Tonny Johansen spørger til lønniveau for medarbejdere. Steen gør opmærksom på at lønniveauet er under normalt niveau og at sommerlejren finansieres af bevilling fra Trygfonden.

Regnskabet sættes herefter til afstemning og godkendes enstemmigt

 

5. Behandling af indkomne forslag, 1. del

Forslag nr. 1 stillet af Landsledelsen:

Forslag til kommissorium for redaktionsgruppe vedrørende handlingsprogram:

”Redaktionsgruppen nedsættes af landsmødet på mødets første dag og har til opgave at sammen-skrive og redigere et forslag til handlingsprogram på baggrund af de forslag, der er fremkommet rettidigt inden landsmødet og på baggrund af landsmødets tilkendegivelser.

Indkomne forslag, der af landsmødet henvises til handlingsprogrammet, søges indarbejdet på en sådan måde, at det samlede forslag til handlingsprogram fremtræder som en læsbar og sammenhæn-gende tekst.

Redaktionsgruppen kan i begrænset omfang medtage begrundede forslag fra landsmødets arbejds-grupper i sit arbejde.

Redaktionsgruppen fremlægger et forslag til drøftelse om formiddagen på landsmødets anden dag.

På baggrund af landsmødets tilkendegivelser fremlægges om eftermiddagen på landsmødets anden dag et forslag, der sættes til afstemning i sin helhed.”

Karl Bach Jensen præsenterer forslaget til kommissorium og forklarer, hvordan redaktionsgruppen tænkes at arbejde.

Landmødet tager forslaget til efterretning.

Herefter efterlyses deltagere til redaktionsgruppe, der skal udarbejde forslag til handlingsprogram. Gruppen kommer til at bestå af: Bo Steen Jensen, Hanne Skou Kadziola, Jacob Smith, Susan Op-penlænder, Gert Zøllner, Bjarne Thykær Poulsen, Susanne Wittenfalk, Gunver Maria Sørensen.

 

Forslag nr. 2 stillet af Boliana Thomsen:

Jeg vil gerne stille forslag om, at når du tager ordet, at tonen så er ærlig og kærlig.

Landsmødet tager opfordringen til efterretning.

 

Forslag nr. 3 a stillet af Organisationsudvalget bestående af Lars Kristensen, Herluf Dalhof og Jan Stig Andersen.

Det foreslås at videreføre den del af organisationsudvalgets kommissorium fra 2013, som handler om bedre samarbejde i landsledelsen.

”Landsmødet 2013 nedsætter et organisationsudvalg der skal udarbejde forslag om bedre udform-ning af vedtægter og arbejdsprocesser i LAPs Landsledelse, forretningsudvalg og arbejdsgrupper.

Udvalget skal også fremlægge forslag om forbedringer af samarbejdet mellem Landsforeningen, de lokale og regionale foreninger og de kollektive medlemmer.

Udvalgets forslag skal fremlægges på landsmødet 2014.

Udvalget bliver ansvarligt over for landsmødet og arbejder selvstændigt i samarbejde med Landsle-delsen, arbejdsgrupper, lokale og regionale foreninger og de kollektive medlemmer.

Strukturgruppen forventer, organisationsudvalget vil bestå af ca. 7 medlemmer.

Alle LAP-medlemmer med lyst til at være med i udvalget eller til at hjælpe udvalget med medlems-møder og lign. er velkomne til at melde sig til strukturgruppens tovholder Lars Kristensen

Udvalget har følgende opgaver:

• at fremlægge forslag til ændringer af vedtægter og struktur på Landsmødet 2014.

• at udforme arbejdsprocesser og struktur, der kan forene forskellige synspunkter angående psy-kiatripolitik inden for LAP.

• at arrangere lokale medlemsmøder om udvalgets arbejde.

• at lytte til medlemmers ønsker.”

 

Forslag nr. 3 b stillet af Jan Stig Andersen.

Landmødet forlænger organisationsudvalgets kommissorium, som dog justeres, således at udvalget frem til næste landsmøde kan fortsætte arbejdet med forslag om:

1. bedre udformning af vedtægter og arbejdsprocesser i LAP’s landsledelse, forretningsudvalg og arbejdsgrupper,

2. forbedringer af samarbejdet mellem landsforeningen, de lokale og regionale grundforeninger og de kollektive medlemmer.

Udvalget skal ikke nødvendigvis beskæftige sig med alle forhold, der kan henregnes under de ovennævnte punkter.

Udvalgets forslag skal fremlægges på et kommende landsmøde.

Udvalget er ansvarligt over landsmødet og arbejder selvstændigt i samarbejde med landsledelsen, arbejdsgrupper, lokale og regionale grundforeninger og de kollektive medlemmer.

 

Forslag nr. 3 c stillet af Frands Frydendal

Landsmødet udtaler:

LAP behøver fortsat en forbedring af sin organisation og sine strukturer, procedurer, vaner og tradi-tioner.

Landsmødet 2015 pålægger landsledelsen og forretningsudvalget ansvaret for at gennemføre et pro-jekt, som fører til forbedringer af LAP’s organisation, strukturer, procedurer, vaner og traditioner, og at gøre rede for resultatet af projektet på landsmødet i 2016.

 

Lars Kristensen fremlægger og motiverer forslag 3 a. 

Steen Moestrup anker over, at udvalget ikke har fremsendt noget til beretning og at udvalget efter hans opfattelse ikke har levet op til forpligtelsen om at samarbejde og koordinere med landsledelsen. Erik Thomsen mener, at gruppen kan fortsætte som arbejdsgruppe i LAP.

Jan Stig Andersen fremlægger forslaget 3 b og foreslår, at 3a og 3 b tages under et, da der ikke er den store forskel.

Frands Frydendal fremlægger forslag 3 c og præciserer, at der er brug for, at der arbejdes seriøst med organisationen.

Under den efterfølgende debat gives der udtryk for, at der skal arbejdes anderledes med emnet end tidligere, da det ikke er lykkedes indtil nu og at der er behov for at der arbejdes seriøst med at for-bedre organisationen.

Frands Frydendal uddyber, at han finder det nødvendigt, at det er den valgte ledelse, der arbejder med at forbedre organisationen og rapporterer tilbage til landsmødet. Der skal arbejdes med at fore-bygge frafald og forbedre mødeledelsen.

Flere medlemmer savner debatter om, hvad det er vi vil arbejde med og forandre i verden uden for den interne organisation. Flere opfordrer til at bakke op om den valgte ledelse.

Der stemmes indledningsvis om Frands Frydendals forslag om at lægge arbejdet med at forbedre organisationen tilbage til landsledelsen og forretningsudvalget.

Der er massivt flertal for forslaget.

Organisationsudvalgets medlemmer accepterer herefter at fungere som arbejdsgruppe, der bakker op om og understøtter landsledelsens arbejde med at forbedre organisationen.

Dirigenten opfordrer til at fokusere på indhold frem for proces og til at alle bakker op om det frem-tidige arbejde i landsledelsen.

 

Anden dag

Dirigenterne opfordrer til at alle medvirker til at gøre dagen til en god dag med gode debatter og til at man ikke taler i salen, når andre har ordet.

Preben Meilvang vælges til at afløse Bruno Madsen som stemmetæller, da denne har forladt mødet.

 

5. Behandling af indkomne forslag, 2. del

FORSLAG DER HAR ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

Forslag nr. 4 stillet af Refugiegruppen v/Lars Kristensen

Landsmødet pålægger Landsledelsen at afsætte 150.000,- kr. til sikkerhedsgaranti for et LAP refu-gie til december i 2016.

Lars Kristensen fremlægger og begrunder forslaget med, at der med succes har været gennemført refugieophold tidligere år.

Det drøftes, hvor vidt der kan skaffes supplerende ekstern finansiering, og hvor vidt landsmødet bør bevilge et beløb eller om beslutningen skal overlades til landsledelsen. Flere anbefaler, at der gives en sikkerhed fra landsforeningens side, andre finder det uklogt at binde foreningen.

Det konkluderes at der er opbakning til forslaget. Forslaget er dermed vedtaget.

 

Forslag nr. 5 a stillet af Steen Moestrup

Kommunikation, mødeledelse og samspil i LL

For at sikre at arbejdet i LL bliver bedre og der i året 2015/16 og fremadrettet kan opnås endnu flere og bedre resultater både internt og eksternt, pålægges landsledelsen at tilkalde ekstern hjælp og støt-te fra Michael Kold, der holdt oplæg på Nytårskuren. Oplæg og idékatalog findes på hjemmesiden.

I 2015 tages midlerne fra det eksisterende budget. I budget for 2016 sættes beløbet ind i budgettet på kr. 40.000 som særskilt.

Steen Moestrup fremlægger og motiverer forslaget. Der bliver spurgt til og uddybet om, hvem den foreslåede oplægsholder er og hvad denne kan bidrage med.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med overvældende flertal.

Efter en pause gør dirigenterne opmærksom på, at de føler sig under pres. Flere har henvendt sig om, at der er for lange taletider, og at der skal strammes op for at nå dagsordenen. Der vil således blive lukket tidligere for talerlisten under de enkelte punkter. Et medlem foreslår, at man fratages mi-krofonen, hvis man begynder på mudderkastning.

 

Forslag nr. 5 b stillet af Organisationsudvalget bestående af Lars Kristensen, Herluf Dalhof og Jan Stig Andersen.    

Landsmødet pålægger landsledelsen at arrangere et kursus i konflikthåndtering med ekstern under-viser. Kurset skal afholdes første gang i 2015 og derefter en gang om året mellem landsmødet og sommerferien.

Kurset skal være obligatorisk for landsledelsen, og et tilbud til medlemmer af arbejdsgrupper og bestyrelsesmedlemmer i lokale og regionale grundforeninger samt i øvrigt til alle medlemmer.

Herluf Dalhof fremlægger forslaget, der vil give et bundet mandat til landsledelsen, ud fra den op-fattelse, at man kan lære hele livet.

Flere tager ordet og bakker op om forslaget.

Det konstateres ved håndsoprækning, at et overvældende flertal går ind for forslaget.

 

Forslag nr. 6 stillet af Steen Moestrup

Effektivisering af vores EDB

I forbindelse med at optimere tilmelding til arrangementer, arbejdet i arbejdsgrupperne og i det hele taget gøre det nemmere for os, at planlægge møder, invitere til arrangementer og støtte hinanden i arbejdet – opfølgning på opgaver man har påtaget sig, indgås et samarbejde med Eventbuizz om at anvende deres applikation til formålet.

Vi har modtaget et tilbud på 50.000 kr. for et års ubegrænset brug til vores egne ting.

For 2015 tages pengene ud af det eksisterende budget.

For 2016 afsættes 50.000 kr. til formålet.

Steen Moestrup fremlægger og motiverer forslaget, bl.a. med at der ikke via LAP’s hjemmeside kan betales gebyr for arrangementer mv.

Flere deltagere opfordrer til, at der ikke tages beslutning om et bestemt system og at LAP’s medar-bejdere skal inddrages i processen med valg af system.

Steen Moestrup modererer derefter forslaget til, at det skal undersøges nærmere hvilket system, der med fordel kan tages i anvendelse inden for den foreslåede ramme.

I den modererede form vedtages forslaget med markant flertal.

 

Fremlæggelse og drøftelse af redaktionsgruppens forslag til handlingsprogram. 

Gruppen havde arbejdet med at opliste de mærkesager, der kan prioriteres det kommende år. Der var overvejende tilslutning til gruppens forslag, men der blev peget på, at der manglede noget om arbejdet med den interne organisation. Her var stemningen at pkt. 8 fra sidste år kunne indarbejdes. Desuden blev det foreslået at indføje noget om at sikre en ordentligt serviceniveau i den kommunale indsats. Et medlem gav udtryk for at forslaget til handlingsprogram var for omfangsrigt og ambiti-øst.

 

Præsentation af kandidater til landsledelsen.

I alt 15 kandidater præsenterede sig kort over for forsamlingen om hvad der særligt optager dem i relation til LAP.

 

5. Behandling af indkomne forslag, 3. del

 

Forslag nr. 7 stillet af Steen Moestrup 

Sommerkursus i kommunikation

For at understøtte samspillet i foreningen afvikles et kursus for aktive LAP’per på Inspirations Cen-ter Maribo.

Kurset skal understøtte arbejdet såvel i landsledelsen, som i lokalforeningerne og med samarbejds-partner eksternt. Kurset skal indeholde elementer af kommunikation såvel mellem to personer, som i grupper og virke fremmende for arbejdet. Der skal satses på dialogen med andre både på det person-lige plan og i samspillet med andre organisationer og myndigheder, samt ikke mindst i forbindelse med gruppedynamikker.

Beløbet 100.000 kr. tages af den overskydende bevilling fra TrygFonden i 2015.

Steen Moestrup fremlægger og motiverer forslaget der forudsætter grønt lys fra Trygfonden. Flere landsmødedeltagere bakker op om forslaget og der spørges uddybende til antal deltagere og instruk-tører. Der tænkes på ca. 30 deltagere med nogle få undervisere.

Et overvældende flertal stemmer for forslaget.

 

Forslag nr. 8 stillet af Ole Nielsen

Jeg vil gerne have, at der sættes et punkt på dagsordenen til landsmødet 2015, hvor vores medlem-mer skal stemme om en ny post i budgettet, hvor der efter min mening mangler 25.000 kr. til gaver på medlemmernes fødselsdag. Jeg taler her om at sende en blok med logo, en taske og andet LAP-tilbehør og en lille personliggjort hilsen på dagen.

Ole Nielsen er ikke til stede, og ingen ønsker at opretholde forslaget, hvorfor det bortfalder.

 

FORSLAG DER RETTER SIG MOD PRINCIPPROGRAMMET

 

Forslag nr. 9 stillet af Jan Stig Andersen.

Principprogrammet udvides, således at hele det nuværende principprogram bibeholdes, og at der tilføjes to nye afsnit :

Til det nuværende principprogram tilføjes indledningsvis overskriften:

A. Udadtil

[herefter følger ordlyden af gældende principprogram frem til og med afsnittet om Sociale for-hold, 8. bullet]

Under afsnittet Sociale forhold slettes:

9. At skabe en foreningskultur præget af empowerment, gensidig anerkendelse, forståelse og so-lidaritet. [Indsættes senere under overskrift B: Kollektivt (indadtil)]

Herefter tilføjes:

B. Kollektivt (indadtil)

Vi ønsker og vil arbejde for:

1. At skabe en foreningskultur præget af empowerment, gensidig anerkendelse, forståelse og soli-daritet.

2. Åbenhed og ansvarsbevidsthed: At prioritere opgaver man har ansvar for, at melde afbud og begrunde sine handlinger, når man bliver spurgt.

3. At dele viden og regler åbent og solidarisk, med respekt for at beskytte personlige oplysninger.

4. Bevidsthed om ledelsesansvar

a. for at kende til god foreningspraksis og konfliktløsning

b. for at gruppen til enhver tid ved, hvilket mål man arbejder på lige nu,

c. for rutinemæssigt at modtage tilbagemeldinger, evaluere og forbedre sin egen ledelse og gruppens arbejdsmetoder.

d. for at søge eksperthjælp eller supervision uden for gruppen, når der er behov.

(Tovholdere, mødeledere, landsledelse, præsidium, forretningsudvalg m.m.)

5. At landsforeningen tilbyder hjælp til arbejdsgrupper, lokale og regionale foreninger samt kollek-tive medlemmer. (Kurser, håndbøger, konsulentbistand og sekretariatsbistand m.m.)

C. Individuelt (indadtil).

Vi ønsker og vil arbejde for:

1. At styrke medlemmernes bevidsthed om behandlingsmæssige, sociale, økonomiske, juridiske, faglige og menneskelige rettigheder og deres mod til at hævde dem.

2. At hjælpe medlemmerne til at tage ansvar for deres eget liv ved at

a. praktisere en ansvarsbevidst foreningskultur

b. tilbyde opgaver i foreningen

3. Undervisning i LAP’s foreningsregi

a. Organisatorisk undervisning/oplæring til nye landsledelsesmedlemmer

I. Ansvar

II. Samarbejde

III. Konfliktløsning

b. LAP’s eget kursus-/rehabiliterings-center.

c. Recovery-uddannelse, Vendepunkter.

d. Supervision i anerkendelse

4. Samarbejde med MB-uddannelsen i psykiatri.

5. At afholde arrangementer, hvor medlemmerne kan få nye personlige færdigheder og lære sig selv bedre at kende, f.eks. kurser eller refugium.

Jan Stig Andersen fremlægger og motiverer forslaget.

Flere deltagere finder forslaget for omfattende og for kompliceret. Andre bakker op om forslaget.

Forslaget sættes til afstemning: 24 stemmer for forslaget. 18 stemmer imod forslaget.

Forslaget er dermed vedtaget og ændringerne indarbejdes i foreningens principprogram.

 

FORSLAG OM VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Forslag nr. 10 stillet af Jan Stig Andersen.

Vedtægternes formålsparagraf ændres som følger:

§ 2 Formål

Stk. 1, ændres fra det nuværende:

Foreningens overordnede formål: Landsforeningen er en organisation, hvor nuvæ¬rende og tidligere psykiatribrugere kan støtte hinanden, tage fælles initiativer, formu¬lere en politik og stille krav vedrø-rende vore egne interesser. Landsforeningen er en organisation, der er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser.

til:

Stk. 1: Foreningens overordnede formål er at organisere medlemmerne i et samarbejde, som forener nuværende og tidligere psykiatribrugeres interesser. Foreningen skal rumme og forene medlemmer-nes forskellige interesser på en måde, som giver ligeværdighed, åbenhed og effektivitet.

Landsforeningen er en organisation, der er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlings-mæssige og religiøse interesser.

Stk. 2, ændres fra det nuværende:

Foreningens formål er at

a) Styrke og forbedre forholdene for nuværende og tidligere psykiatribrugere

b) Sikre indflydelse på beslutninger, der træffes lokalt, nationalt og internationalt.

c) Fremme den enkeltes ret til selv at bestemme over og tage ansvar for eget liv

d) Bekæmpe enhver form for diskrimination og forskelsbehandling

e) Arbejde for at mennesker med psykosociale handicap sikres lige muligheder med andre samfundsborgere for uddannelse, arbejde, aktivitet og deltagelse

f) Hjælpe og styrke hinanden i at udtrykke os om egne oplevelser, erfaringer og be¬hov

g) Skabe og arbejde for nye og ikke-tvangsprægede hjælpeforanstaltninger og –in-stitutioner inden og uden for psykiatrien.

h) Støtte oprettelsen af arbejdspladser, der styres og/eller ejes af nuværende og tid-ligere psykiatribrugere.

i) Styrke nuværende og tidligere psykiatribrugeres rettigheder som arbejdstagere og bevidstgøre psykiatribrugere om faglige rettigheder.

til:

Stk. 2: LAP’s forskellige formål fordeler sig i 3 hovedfelter:

A. Udadtil: I forhold til det omgivende samfund skal foreningen repræsentere psykiatribrugerne og arbejde på at forbedre deres vilkår.

B. Kollektivt (indadtil): Foreningen skal støtte og vejlede medlemmerne i at mødes og opbygge fællesskaber, f.eks. i arbejdsgrupper i landsforeningen, lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

C. Individuelt (indadtil): Foreningen skal støtte medlemmerne i personlig udvikling og recovery.

Dette gøres bl.a. ved:

A: Udadtil at:

1. Styrke og forbedre forholdene for nuværende og tidligere psykiatribrugere.

2. Sikre indflydelse på beslutninger, der træffes lokalt, nationalt og internationalt.

3. Fremme den enkeltes ret til selv at bestemme over og tage ansvar for eget liv.

4. Bekæmpe enhver form for diskrimination og forskelsbehandling.

5. Arbejde for at mennesker med psykosociale handicap sikres lige muligheder med andre sam-fundsborgere for uddannelse, arbejde, aktivitet og deltagelse.

6. Skabe og arbejde for nye og ikke-tvangsprægede hjælpeforanstaltninger og -institutioner in-den for og uden for psykiatrien.

7. Støtte oprettelsen af arbejdspladser, der styres og/eller ejes af nuværende og tidligere psyki-atribrugere.

8. Styrke nuværende og tidligere psykiatribrugeres rettigheder som arbejdstagere.

B. Kollektivt (indadtil) at:

1. Hjælpe og styrke medlemmerne i at kunne udtrykke sig om egne oplevelser, erfaringer og behov.

2. Skabe en foreningskultur præget af empowerment, gensidig anerkendelse, forståelse og soli-daritet.

3. Samarbejde med lokalforeninger og regionalforeninger. Støtte disse med organisatorisk hjælp.

4. Afholde arrangementer til at opleve fællesskab for medlemmerne, som f.eks. sommerlejre, ø-lejr og andre lignende arrangementer.

C. Individuelt (indadtil) at:

1. Styrke medlemmernes kendskab til faglige og menneskelige rettigheder.

2. Hjælpe medlemmerne til at tage ansvar for deres eget liv.

3. Tilbyde undervisning og opgaver i foreningen.

4. Afholde arrangementer, hvor medlemmerne kan få nye personlige færdigheder og lære sig selv bedre at kende, f.eks. kurser eller refugium.

Jan Stig Andersen fremlægger og motiverer forslaget. Flere deltagere støtter forslaget. Andre taler imod at der er brug for flere ord.

Forslaget sættes til afstemning. 13 stemmer for forslaget, 33 stemmer imod. Forslaget er dermed forkastet.

 

Forslag nr. 11 stillet af Organisationsudvalget bestående af Lars Kristensen, Herluf Dalhof og Jan Stig Andersen.

Ændringsforslag til § 3 – Medlemskreds og kontingent

§ 3 stk. 8 ændres fra det nuværende:

Landsledelsen kan udelukke et medlem fra bestemte møder eller arbejdsgrupper, hvis medlemmet i særlig grad skader samarbejdet. Medlemmet, eller ethvert andet medlem af LAP, kan kræve at ude-lukkelsen tages op på det efterfølgende landsmøde.

til:

Stk. 8: Ved konflikter mellem medlemmer af en gruppe i foreningen begynder gruppen med at undersøge sagen upartisk og i overensstemmelse med god foreningsskik og forsøger konfliktløsning om nødvendigt med ekstern hjælp. Lykkes konfliktløsning ikke, kan landsledelsen udelukke et med-lem fra bestemte møder og arbejdsgrupper i et nærmere bestemt tidsrum. Medlemmet eller ethvert andet medlem af LAP kan kræve, at udelukkelsen tages op på det efterfølgende landsmøde.

Herluf Dalhof fremlægger og motiverer forslaget. Der bliver talt imod forslaget med den begrundel-se at det risikerer at trække problemerne i langdrag, hvilket forslagsstillerne argumenterer imod.

Forslaget sættes til afstemning. 37 stemmer for, 11 stemmer imod.

Forslaget er dermed vedtaget og ændringen indarbejdes i foreningens vedtægter.

 

Forslag om mistillidsvotum over for et medlem, der sidste år blev valgt til landsledelsen for en to-årig periode. 

Den øvrige landsledelse stiller forslag om at der gives et mistillidsvotum over for Ole Nielsen, idet samarbejdet med vedkommende ikke fungerer, vedkommende har afvist at medvirke ved konflikt-mægling, har fået en advarsel og samarbejde fremover anses for ikke at være muligt. Fra salen argu-menterer for, at det er landsledelsen der må tage de fornødne skridt og derefter lægge beslutningen frem for landsmødet. Det oplyses at Ole Nielsen allerede selv mundtligt har givet udtryk for at han ønsker at trække sig fra landsledelsen.

35 stemmer for forslaget om mistillidsvotum, 9 stemmer imod.

Ole Nielsens valg til landsledelsen er således ophævet.

 

Forslag nr. 12 stillet af Frands Frydendal

Ansvar for konfliktløsning. Ét forslag om tre tilføjelser til vedtægterne.

• Indsættes i § 3 som stk. 11.:

Alle medlemmer af LAP har ret til, at konflikter bliver forsøgt løst, sådan at det styrker foreningen og deres fortsatte medlemskab. Alle medlemmer har også et ansvar for at medvirke til konstruktiv konfliktløsning. Hvis et medlem beder et andet medlem om at mødes til konfliktløsning, har det andet medlem pligt til at deltage. Man kan stille som betingelse, at der medvirker en mægler. Hvis parterne ikke kan enes om en mægler, kan de bede landsledelsen om hjælp. Landsledelsen medvir-ker først ved at anvise en mægler med særlig interesse for og kendskab til konfliktløsning. Derefter skønner landsledelsen selv, hvordan den vil sikre en god konfliktløsning.

• Indsættes i § 6 som stk. 10:

Landsledelsens ledelsesansvar omfatter, at landsledelsen sikrer at konflikter bliver løst på en måde, som styrker foreningen. Landsledelsen sikrer sig adgang til ekspertise ved at arrangere passende undervisning eller ved at danne forbindelse til mennesker med særlig interesse for og kendskab til konfliktløsning. Landsledelsen sikrer ekspertisen for eftertiden ved at udvikle gode procedurer og skrive dem ind i sin forretningsorden.

• Indsættes i § 6 som stk. 11:

Hvis der er konflikt i landsledelsen, har forretningsudvalget ledelsesansvaret for at konflikterne bli-ver løst på en måde, som styrker foreningen.

Frands Frydendal fremlægger og motiverer forslaget.

Efter en række indlæg, der er skeptiske over for forslaget, nogle uddybende spørgsmål og besvarelse af disse sættes forslaget til afstemning.

27 stemmer for forslaget. 23 stemmer imod forslaget. Da der er tale om et forslag om ændring af vedtægter skal der 2/3 flertal til for vedtagelse.

Forslaget er dermed ikke vedtaget, men kan vedtages med almindeligt flertal på næste års landsmøde.

 

Forslag nr. 13 stillet af Jan Stig Andersen.

Tilføjelse til § 4 (Landsmødet), stk. 5:

Indkomne forslag skal behandles på samme måde, uanset om forslagsstilleren er til stede eller ej.

Jan Stig Andersen trækker forslaget.

 

Forslag nr. 14 stillet af Nils Holmquist

Forslag om landsledelse på 7 i stedet for 13 medlemmer.

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1, 2 og 8 ændres fra:

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 13 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er 2 år. Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til 1 år, således at mindst 6 er på valg hvert år.

Stk. 2 Landsmødet vælger op til 13 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Suppleanter indtræder ved længerevarende forfald efter Landsledelsens beslutning el-ler når et medlem af Landsledelsen udtræder. Suppleanterne indtræder i den række-følge, de er blevet valgt som medlem af Landsledelsen frem til næste landsmøde.

Stk. 8 Landsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 landsledelsesmedlemmer er til stede.

Til:

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 7 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er 2 år. Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til 1 år, således at mindst 3 er på valg hvert år.

Stk. 2 Landsmødet vælger op til 13 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Suppleanterne indtræder …

Stk. 8 Landsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 landsledelsesmedlemmer er til stede.

§ 8 – tegningsregler og hæftelse

Ligeledes ændres § 8 stk. 1 fra:

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af forretningsudvalget. Landsledelsen kan uddelegere tegningsretten til foreningens kasserer og/eller sekretariatsmedarbejder i nærmere defineret omfang. Ved optagelse af lån og ved køb og salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af mindst 9 medlemmer af Landsledelsen.

Til:

Stk. 1 Foreningen tegnes … Ved optagelse af lån og ved køb og salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af mindst 5 medlemmer af Landsledelsen.

Nils Holmquist fremlægger og motiverer forslaget.

Flere deltagere argumenterer imod forslaget med den begrundelse, at så få medlemmer af ledelsen vil indskrænke demokratiet.

Forslaget sættes til afstemning:

Forslaget forkastes ved markant flertal.

 

Forslag nr. 15 stillet af Organisationsudvalget bestående af Lars Kristensen, Herluf Dalhof og Jan Stig Andersen. 

§ 6 – foreningens daglige ledelse.

Tilføjelse til stk. 1 efter første punktum:

Ethvert medlem, der har deltaget i mindst et af de to forudgående landsmøder, kan stille op til landsledelsen, dog jf. § 6 stk. 3.

Lars Kristensen fremlægger og motiverer forslaget. Efter en række indlæg for og imod forslaget sættes det til afstemning.

28 stemmer for forslaget, 27 imod.

Forslaget er dermed ikke vedtaget, men kan vedtages på næste landsmøde ved almindeligt flertal.

 

Forslag nr. 16 a stillet af Paul Bjergager Nielsen

§ 6 – foreningens daglige ledelse.

Stk. 2: Landsmødet vælger op til 13 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Supplean-ter indtræder ved længerevarende forfald efter Landsledelsens beslutning eller når et medlem af Landsledelsen udtræder. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, de er blevet valgt som medlem af Landsledelsen frem til næste landsmøde.

Foreslås ændret til:

Stk. 2: Landsmødet vælger ved selvstændigt valg op til 13 suppleanter. Valgperioden for supplean-terne er 1 år. Suppleanterne indtræder … o s v

Paul Bjergager Nielsen fremlægger og motiverer forslaget. Efter ganske få indlæg fra deltagerne trækker han forslaget.

 

Forslag nr. 16 b stillet af Paul Bjergager Nielsen

§ 6 – foreningens daglige ledelse.

Stk. 5: Senest 3 uger efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på højst 3 personer.

Foreslås ændret til:

Stk. 5: Senest 3 uger efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på mindst 3 medlemmer.

Paul Bjergager fremlægger og motiverer forslaget. Frands Frydendal stiller forslag om at ordet ”mindst” slettes af forslaget, hvilket forslagsstiller tilslutter sig.

Der stemmes om det justerede forslag:

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

 

Forslag nr. 17 stillet af Organisationsudvalget bestående af Lars Kristensen, Herluf Dalhof og Jan Stig Andersen. 

§ 6 – Foreningens daglige ledelse

stk. 6 ændres fra det nuværende:

Landsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrup-per til varetagelse af afgrænsede opgaver.

til:

Stk. 6: Landsledelsen udformer selv sin egen forretningsorden på det første landsledelsesmøde efter landsmødet og forbedrer den, når der er behov. Landsledelsen kan nedsætte underudvalg og ar-bejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Herluf Dalhof fremlægger og motiverer forslaget. Efter enkelte indlæg for og imod forslaget sættes det til afstemning. 21 stemmer for forslaget. 15 stemmer imod.

Forslaget er ikke vedtaget, men kan vedtages ved almindeligt flertal på næste landsmøde.

 

Forslag nr. 18 a stillet af Jan Stig Andersen.  

§ 6 – Foreningens daglige ledelse

stk. 5 ændres fra det nuværende:

Senest 3 uger efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på højst 3 personer.

til:

Stk. 5: Senest 3 uger efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på 3 personer, og af og blandt sine medlem-mer vælger en kasserer.

Jan Stig Andersen fremlægger og motiverer sit forslag. Han gør opmærksom på, at det ikke pt. fremgår af vedtægterne, at der skal vælges en kasserer, og at forslaget ikke udelukker at kassereren er medlem af forretningsudvalget. Efter en kort drøftelse sættes forslaget til afstemning.

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

 

Forslag nr. 18 b stillet af Lars Kristensen.  

§ 6 – Foreningens daglige ledelse

Der indføres et nyt stk. 6 som får ordlyden:

Stk. 6: Landsledelsen vælger en kasserer blandt forretningsudvalgets medlemmer.

Lars Kristensen trækker forslaget.

 

FORSLAG DER KRÆVER VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Forslag nr. 19 stillet af Bruno Madsen

Jeg stiller forslag om man evt. kan afholde landsmøde hvert 2. år.

Forslagsstiller var ikke til stede og forslaget bortfaldt.

 

Forslag nr. 20 stillet af Ghita Hansen

Jeg vil gerne foreslå, at man kun kan sidde i Landsledelsen i 4 år i træk, og derefter skal man have en periode på mindst 2 år uden mulighed for at genopstille.

Forslagsstiller var ikke til stede og forslaget bortfaldt.

 

ØVRIGE FORSLAG, DER INDEHOLDER ET AFSTEMNINGSTEMA

 

Forslag nr. 21 stillet af Gihta Hansen: 

 

Det skal være en bunden opgave for FU at sørge for, at LAP besætter de pladser, som

vi er tildelt i Psykiatrisk Dialogforum i de 5 regioner, hvor alle beslutninger om vores sygdomme tages.

Forslagsstiller var ikke til stede, men Inger Ladegaard ønskede at opretholde forslaget.

Steen Moestrup gør opmærksom på, at de regionale grundforeninger er selvstændige og selv har ansvar for at sådanne opgaver løses. Thoridt Allermand efterlyser, at der skaffes overblik over hvor LAP er repræsenteret og at der oplyses om mulighed for at danne netværksgrupper. Hanne Wiin-gaard foreslår, at der landsledelsen tages grundforeninger om, hvor man evt. er repræsenteret og hvad man har brug for opbakning til.

Frands Frydendal stiller følgende ændringsforslag:

Landsmødet be’r landsledelsen om at kortlægge de pladser, vi er tildelt i psykiatriske fora i de fem regioner og kontakte lokale LAP medlemmer m.h.p. at besætte pladserne.

Ændringsforslaget viser sig ved afstemning at have flertal sammenstillet med det oprindelige forslag og vedtages efterfølgende enstemmigt.

 

Forslag nr. 22 stillet af Gihta Hansen 

LAP skal fremover have flere mærkesager, som appellerer til psykiatribrugere med depression, angst og stress, og som skal udbredes på både hjemmeside og sociale medier. Det kunne være refugium, psykisk sårbare forældre, unge med diagnoser o.a.

Forslagsstiller var ikke til stede, men Inger Ladegaard ønskede at opretholde forslaget.

Forslaget sættes til afstemning. Et markant flertal stemmer imod forslaget, som altså ikke ved-tages.

 

ØVRIGE FORSLAG UDEN EGENTLIGT AFSTEMNINGSTEMA (OPFORDRINGER, TILKENDEGIVELSER MV.)

 

Forslag nr. 23 stillet af Bruno Madsen 

Arbejdsgrupper.

Jeg er meget utilfreds med, at der ikke bliver ført referat for samtlige arbejdsgrupper.

Nøje bemærk – hvis det stod til mig, ingen kørselsgodtgørelse/diæter o.a. med mindre der foreligger referat fra mødet.

Forslagsstiller er ikke til stede. Jan Stig Andersen gør opmærksom på at der allerede er en regel om at der skal føres referat af møder i arbejdsgrupper. Flere opfordrer til at referater fra møder lægges på LAP’s hjemmeside.  Sommerlejrgruppen er dog betænkelig ved at skulle lægge alle referater fra gruppen på hjemmesiden.

 

9. Valg af landsledelse

Der var i alt 15 kandidater der stillede op til landsledelsen, hvor der skulle besættes 10 ledige plad-ser. Ifølge vedtægternes § 6, stk. begrænses valgperioden til 1 år for de medlemmer der har fået færrest stemmer til 1 år, således at mindst 6 er på valg til næste år.

Følgende 7 medlemmer er således valgt for 2 år:

Steen Moestrup (65 stemmer), Betina Kræmer Mærsk (59 stemmer), Lars Kristensen (54 stemmer), Finn Parkø (54 stemmer), Hanne Skou Kadziola (53 stemmer), Anita Christensen (50 stemmer), Re-né Strøm (39 stemmer).

Følgende 3 medlemmer er valgt for 1 år.:

Inge G. Volder (37 stemmer), Gunver Maria Sørensen (35 stemmer), Bo Steen Jensen (32 stemmer). Idet der var stemmelighed mellem Bo Steen Jensen og Paul Bjergager blev Bo Steen Jensen ved lodtrækning udpeget som valgt medlem af landsledelsen.

Følgende blev valgt som suppleanter:

1. suppleant: Paul Bjergager Nielsen (32 stemmer), 2. suppleant: Susan Oppepnlænder (31 stemmer), 3. suppleant: Jan Stig Andersen (27 stemmer), 4. suppleant: Erik Thomsen (26 stemmer), 5. supple-ant: Gert Zøllner (11 stemmer).

Der var i alt 86 gyldige stemmesedler.

 

6. Vedtagelse af handlingsprogram

På baggrund af det forslag, der blev forelagt for landsmøde tidligere på dagen og kommentarerne hertil fremlægger redaktionsgruppen sit endelige forslag til handlingsprogram for LAP 2014 – 2015:

Handlingsprogram for LAP 2015 – 2016

I det kommende år vil vi i LAP især arbejde med at:

1. Støtte op om og gøre opmærksom på gode tilbud, tiltag og initiativer i behandlingssystemet og gøre det frie sygehusvalg til en reel mulighed for at få den rette hjælp og behandling.

2. Støtte op om peer-medarbejdere og rette peer-medarbejderes opmærksomhed mod dem der har det sværest ikke har pårørende eller netværk mv.

3. Forbedre samspillet med patientrådgivere og bistandsværger ved at vi samarbejder med de-res forening og ved at flere med egen brugererfaring rekrutteres som rådgivere.

4. Gøre opmærksom på det uacceptable i overbelægning på psykiatriske afdelinger og fremme muligheden for at kunne benytte lettilgængelige akuttilbud som alternativ til egentlige ind-læggelser.

5. Samle og formidle erfaringer med og oplyse om medicinfremkaldte sygdomme.

6. Markere os om det uhensigtsmæssige i den omfattende sygeliggørelse og psykiatrisering af almenmenneskelige problemer.

7. Virke for at den psykosociale indsats i kommunerne forbedres og opfylder psykiatribrugeres behov for hjælp og støtte i hverdagen og til at komme videre i livet.

8. Gøre psykiatribrugere på afdelinger og andre steder, hvor de færdes, opmærksom på LAP, f.eks. ved at distribuere LAP-materialer.

9. Blive mere synlig i mediebilledet og rundt omkring i landet, f.eks. ved at indgå i fælles kam-pagner med andre organisationer.

10. Styrke den interne organisation bl.a. ved bedre samspil, positive kommunikationsformer, brug af mediatorer og afholdelse af medlemstræf.

 

Forslaget vedtages med overvældende flertal. (Ingen stemmer imod, 1 undlader at stemme.)

 

7. Fastsættelse af kontingent

Landsledelsen har fremsat forslag om at opretholde sidste års kontingentsatser og -fordeling:

Individuelle medlemmer: kr. 125,-.

Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere

Fordeling: 40 % til lokalforening; 35 % til regionsforening og 25 % til landsforening.

Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-

Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

 

Med den tilføjelse, at der gælder et reduceret kontingent for kontanthjælpsmodtagere og hjem-løse på 50 kr. godkendes de foreslåede kontingentsatser af forsamlingen.

 

8. Godkendelse af Budget 2015

Hanne Wiingaard og Steen Moestrup gennemgår det udarbejdede budget for 2016 og gør rede for hvordan de vedtagne udgifter til refugium (garanti på 150.000), effektivisering af EDB (50.000) og kursus for landsledelsen (40.000) kan indarbejdes ved at reducere udgiften til medlemsaktiviteter i øvrigt. Der er desuden sat store beløb af til sommerlejr og ø-lejr, hvortil der kan søges eksterne mid-ler.

En deltager gør opmærksom på, at der kun er sparsomme midler til medlemsaktiviteter lokalt og indfrielse af vedtaget handlingsprogram.

Budgettet godkendes herefter med overvældende flertalt (1 stemmer imod)

 

10. Valg af revisor

Landsledelsens forslag om Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til ekstern revisor godkendes enstemmigt.

Intern revisor: Der er ingen kandidater.

 

11. Evt.

Lise Jul Pedersen opfordrer til at der ikke til næste år stilles så mange forslag om vedtægter og paragraffer – det er synes hun for kedeligt.

Der opfordres i øvrigt til at tage LAP-materialer med hjem for videre distribution.

 

Hanne Wiingaard takker afslutningsvist dirigenterne, LAP’s ansatte og stemmetællerne for deres indsats.

Referat af Landsmøde 2014

Hotel Svendborg 28. – 30. marts

Referatet er godkendt af dirigenterne Benny Lihme og Allan Ohms

Første dag.

Indledning og velkomst

Paul Bjergager Nielsen bød velkommen til dette 16. landsmøde, især til de medlemmer der deltager for første gang. Han kom bl.a. ind på, at der i årets løb har været lagt vægt på sociale aktiviteter som refugium og både ø- og sommer lejr. Der har været rigtig travlt på foreningens sekretariat med de mange tilmeldinger til arrangementer mv. Paul rettede en tak til de ansatte for deres indsats i årets løb. Han talte desuden om, at det er vigtigt at opbygge fællesskab om de ting, vi er enige om at kæmpe for. Fælles aktiviteter er også en måde at komme ind i foreningen.
”Alt har den, som håbe kan, intet den hvis håb forsvandt.” … ”I det store og hele går det godt i LAP, og vi er en vigtig forening, der bliver hørt og inviteret ind i mange sammenhænge.”

Afslutningsvis opfordrede Paul til 2 minutters stilhed til minde om dem, vi har mistet i det år, der er gået.

MF Liselott Blixt (LB) var inviteret til at holde velkomsttale. Talen refereres her i kort form:
– Tillykke med de 15 års jubilæum. Det er vigtigt, I er her, det er der brug for.
– Tak for Vandretæppet, der pryder mit kontor. Jeg ser og mindes tæppets symboler hver dag.
– Psykiatrien er for tiden meget oppe i medierne, meget til debat, men jeg er ked af den måde emnet tit behandles på.
LB nævner den aktuelle debat i Politiken om retspsykiatri, hvor politikerudtalelser blev strammet op, om at man er for ømskindede i psykiatrien. Ifølge Liselott handler psykiatridebatten meget om vold, og om at der skal bruges mere tvang.
– Folk forstår ikke, hvorfor vi ikke vil have mere tvang.
– Vi skal starte med at hjælpe allerede når børn har brug for hjælp.
– Kommunerne skal lægge en plan og bruge pengene rigtigt.
– Det er et langt sejt træk. Godt at I er der til at ”råbe op”.
– I § 71 tilsynet, hvor jeg er formand, tager vi rundt i landet og fører tilsyn, men ser også, hvordan man griber tingene an i andre lande. F.eks. har vi været i Italien og se, hvordan man driver psykiatri uden senge og opsøger borgerne der, hvor de er. I næste måde tager vi til Island, hvor man drastisk har reduceret anvendelsen af tvang.
Herefter introducerer hun de kommende programmer i DR-TV om at være psykisk syg og om at blive ansat uanset diagnose.
Hun håber, at undersøgelser om retspsykiatri kan være med til at spille ind i den kommende handleplan, som psykiatriudvalget glimrende har spillet ind til, og kommenterer gennembrudsprojektet til reduktion af tvang.
– Det er sørgeligt at se, at der kun sker noget, når der sættes projektmidler af til det. Der skal ske en varig finansiering via finansloven. Nu er der sat måltal på vedrørende reduktion af tvang. Men hvilke former for tvang er det, vi taler om?

Herefter komme LB omkring nogle spørgsmål, hun er blevet opfordret til at besvare:
–    Hvornår bliver patienten herre i eget liv, og ikke slave af medicin?
–    Når vi har vendt skuden. Når vi har fået et ordentligt samarbejde op at stå. Når man får den hjælp der skal til. Et sted, hvor man selv kan henvende sig døgnet rundt.
–    Hvordan får vi bedre redskaber til personalet?
–    Vi var på et tilsyn, hvor ingen vidste, hvad § 71 tilsynet er. Tilsynet har navn efter en § i grundloven, om at der skal føres tilsyn med administrative frihedsberøvelser. Det er lidt sjovt at komme uanmeldt. Nogle gange deler vi os i to grupper og kommer rundt. Patienter bliver spurgt, om de ønsker eller ikke ønsker at tale med os. Vi kigger på de fysiske forhold, men spørger også ind til medicinering, forplejning mv. Man kan læse vores rapporter på folketingets hjemmeside. Der hvor man ikke vidste, hvad tilsynet var, kom vi til et rum til opbevaring af kugledyner og –stole, som alle var i brug. Det gav god inspiration til midler, der virker, skønt banalt. Man lægger også vægt på farver mv.
–    Hvad med tvungen opfølgning?
–    Jeg/vi får mange henvendelser om at åbne op for mere tvungen opfølgning. Havde man fra starten taget vare på den enkelte, ville der ikke være brug for den tilgang. Vi spørger ind til, om man har levet op til de krav vi stillede, da vi indførte ordningen. LB regner ikke med, at ordningen bliver udvidet, men heller ikke helt afskaffet.

Hanne Wiingaard giver herefter forskellige praktiske oplysninger, bl.a. om at landsmødet optages digitalt, hvorfor er det vigtigt, at alle præsenterer sig og taler i mikrofon. Alle opfordres til at respektere rygeregler og til at prøve, hvilken model og størrelse af de nye sweatshirts, man evt. ønsker at få tilsendt.

Landsmødet afvikles derefter i henhold til den udsendte dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

Følgende deltagere foreslås og vælges som stemmetællere:
Ingelise Jacobsen, Helene Mortensen, Birgitte Kongsfort, Palle Clemmensen

2. Valg af dirigenter og referent

Benny Lihme og Allan Ohms foreslås og vælges som dirigenter.
Karl Bach Jensen foreslås og vælges til referent.

Begge dirigenter præsenterer sig og opfordrer deltagerne til at indgå i et godt samspil om at administrere tiden og passe på landsmødet og på stemningen.
Det konstateres, at landsmødet er lovligt indkaldt via brev til medlemmer dateret den 12. februar 2014.
I alt 120 stemmeberettigede individuelle medlemmer og 3 delegerede fra kollektive medlemmer deltog i hele eller dele af landsmødet.

Ekstraordinært punkt: Behandling af eksklusionssager
Afviklingen af landsmødets dagsorden indledes med, at dirigenterne orienterer om, at forslag nr. 23 om eksklusion af EMT ikke kan behandles, idet det fremgår af vedtægternes 9, stk. 3, at det er landsledelsen, der kan foretage eksklusion. Når det i en forenings vedtægter er anført, hvem der kan foretage eksklusion, skal reglen følges. Forslaget betragtes derfor som bortfaldet.

Der foreligger en skriftlig henvendelse fra KW til landsmødet, om at hun ønsker, at landsmødet ophæver den eksklusion, der blevet foretaget af hende på møde i landsledelsen den 8.03.2014. KW’s henvendelse er omdelt til deltagerne og læses op af dirigenten.

Tom Jul læser derefter op fra nogle e-mails, KW har skrevet til landsledelsen for at uddybe, hvilke udmeldinger fra hende, der ligger til grund for eksklusionen.
Paul Bjergager Nielsen oplyser om, at emnet om eksklusion ikke var på dagsordenen forud for det møde, hvor den blev vedtaget. Han mener sagen er en storm i et glas vand og opfordrer landsmødet til at annullere eksklusionen.

Flere af landsmødedeltagerne tager herefter ordet. Der argumenteres for at ophæve eksklusionen bl.a med følgende begrundelser:
–    der bør være rummelighed i foreningen, og der er eksempler på, at medlemmer har begået værre ting.
–    der skal være begået foreningsskadelig virksomhed udadtil, for at eksklusion kan komme på tale.
–    det er fantasiløst at ville løse problemer ved at smide folk ud. Der findes andre løsninger m.h.p. at løse konflikter.

Andre argumenterer for at opretholde eksklusionen:
–    det er foreningsskadelig virksomhed at obstruere arbejdet i landsledelsen.

Herefter foretages en skriftlig afstemning, idet dirigenterne opfordrer til at emnet giver anledning til nærmere overvejelser om, hvordan man fremover løser konflikter. Man kan f.eks. henvende sig til danske mediatoradvokater.

Der foretages herefter en skriftlig afstemning om, hvor vidt eksklusionen skal opretholdes. Mener man, at KW skal ekskluderes endeligt, skriver man ja. Mener man, eksklusionen skal ophæves, stemmer man nej. Ønsker man ikke at tage stilling, stemmer man blankt.
17 stemmer ja, 20 undlader at stemme, 63 stemmer nej.

Eksklusionen af KW er dermed ophævet.

3. Landsledelsens beretning

Steen Moestrup (SM) oplæser landsledelsens skriftlige beretning.

Læs den skriftlige beretning her.

Herefter kommenterer flere af deltagerne beretningen, og der stilles enkelte uddybende spørgsmål.
Der bliver bl.a. sat spørgsmål ved organisationsudvalgets indsats og talt om vigtigheden af at sætte fokus på de urimelige vilkår, man byder kontanthjælpsmodtagere:
    Den gruppe skal vises større interesse, da det er derfra, der rekrutteres psykiatribrugere. Vi kan skaffe opmærksomhed ved at koble vores sag på arbejdsmarkeds- og kontanthjælpsproblemer. Skatteplagede hårdarbejdende danskere skal overbevises om, at de har en fælles interesse med os i at flere kommer til at deles om arbejdet.
En anden deltager spørger ind til LAP’s holdning til oppegående fiksering. Hun finder det spændende, hvad vi kan bruge psykiatriudvalgets rapport til og hæfter sig ved, at der flere steder står, at man skal og ikke bare kan gøre noget.
Der spørges bl.a. ind til resonansprojektet og postkortværksted på Brugerens Bazar.
SM uddyber om resonansprojekt, der drejer sig om at udvikle en tilgang, hvor borger og hjælper kobles sammen ud fra, hvor godt de svinger med hinanden. Postkortværksted gik ud på at male postkort i samarbejde med andre brugerorganisationer og så kunne bytte indbyrdes.
Hanne Wiingaard (HW) oplyser om, at det kun er 3 patienter, der har været i oppegående fiksering, og at nogle har givet udtryk for at være glade for det, frem for fiksering til sengen.
Frands Frydendal uddyber, at organisationsudvalget har arbejdet på grundlag af en beslutning på sidste års landsmøde.

Efter spørgsmål om, hvor meget LAP har prioriteret presse og medier, orienterer SM  om, at der har været arbejdet med medietræning, og om at han selv og HW har været i medierne i forskellige sammenhænge. Pressemeddelelser er blevet nedprioriteret, idet de sjældent bliver brugt. – Vi er afhængige af, at der lægges frivilligt arbejde i at komme frem. Karl Bach Jensen uddyber om sine kontakter til trykte og elektroniske medier.
Der bliver spurgt om, hvor meget man som menigt medlem kan udtale sig på vegne af LAP.
SM henviser til principprogrammet, der kan inspirere til, hvad der er LAP’s holdning, men det pointeres af en anden deltager, at det er landsledelsen, der kan udtale sig på foreningens vegne og at andre kan udtale sig som enkeltmedlem af foreningen.

Jan Stig Andersen refererer fra et indslag i giro 413. Han vil på landsmødet samle ind til og skrive til giro 413.

Beretningen sættes herefter til afstemning og vedtages med overvældende flertal. (To undlod at stemme, ingen stemte imod.)

4. Regnskabsaflæggelse for 2013

Dirigenten opfordrer til en hurtig behandling af regnskabet, idet det vedrører fortiden, og fremtiden måske er mere interessant.

Steen Moestrup gennemgår og kommenterer årsregnskabet.
Som svar på et spørgsmål om, hvor vidt der kan gives en specifikation over udgifter til de enkelte arbejdsgrupper, oplæser Hanne Wiingaard, hvor meget der er bogført for de enkelte arbejdsgrupper.

Regnskabet sættes herefter til afstemning og godkendes med overvældende flertal. (1 undlod at stemme.)

5. Behandling af indkomne forslag, 1. del

Forslag nr. 1 stillet af Landsledelsen:
Forslag til kommissorium for redaktionsgruppe vedrørende handlingsprogram:
”Redaktionsgruppen nedsættes af landsmødet på mødets første dag og har til opgave at sammenskrive og redigere et forslag til handlingsprogram på baggrund af de forslag, der er fremkommet rettidigt inden landsmødet og på baggrund af landsmødets tilkendegivelser.
Indkomne forslag, der af landsmødet henvises til handlingsprogrammet, søges indarbejdet på en sådan måde, at det samlede forslag til handlingsprogram fremtræder som en læsbar og sammenhængende tekst.
Redaktionsgruppen kan i begrænset omfang medtage begrundede forslag fra landsmødets arbejdsgrupper i sit arbejde.
Redaktionsgruppen fremlægger et forslag til drøftelse om formiddagen på landsmødets anden dag.
På baggrund af landsmødets tilkendegivelser fremlægges om eftermiddagen på landsmødets anden dag et forslag, der sættes til afstemning i sin helhed.”

Karl Bach Jensen præsenterer forslaget til kommissorium og forklarer, hvordan redaktionsgruppen tænkes at arbejde.
Forslaget vedtages enstemmigt.

På opfordring melder nogle af deltagerne sig som kandidater til redaktionsgruppen, der får følgende sammensætning: Gerd Zølner, Andrea Hermansen, Hanne Skou Kadziola, Cornelius Christiansen, Camilla Madsen, Karl Bach Jensen.

Herefter fortæller Steen Moestrup, hvordan der lørdag eftermiddag skal introduceres til eksisterende og evt. foreslås nye arbejdsgrupper. Det foregår i ”Open Space”, hvor hver eksisterende gruppe eller initiativtager til nye grupper annoncerer sit emne med et opslag og fremlægger en liste, hvor man kan skrive sig på til arbejdsgruppen.

Herefter sker der en nærmere drøftelse af, hvorvidt arbejdsgrupper bør have mulighed for at præsentere sig i plenum, og hvor vidt alle arbejdsgrupper skal stille op, hvilket der ifølge SM ikke er noget krav om. Det viser sig, at ikke alle eksisterende arbejdsgrupper er blevet informeret om, hvad der skulle foregå, hvilket SM mener, LL-repræsentanten i de enkelte grupper burde have sørget for.

Inden første dags plenum afsluttes, orienterer Hanne Wiingaard om, at værestedet Birkehuset på Motalavej i Korsør er blevet truet med lukning grundet naboprotester. Hun opfordrer til at landsmødedeltagerne skriver under på en iværksat underskriftsindsamling. Gretha Pedersen, der kender til de lokale forhold, bakker op om at give vores støtte til stedet.

Dirigenterne takker for, at dagen er lykkedes rigtigt godt.

Anden dag:
Efter at mødedeltagerne har haft mulighed for at deltage i en af 3 vellykkede minikonferencer med emnerne: Åben Dialog, At bo alene og Selvforståelse, indledes plenum med, at de enkelte medlemmer af den nuværende landsledelse får mulighed for at præsentere sig. Herefter fortsættes behandlingen af indkomne forslag.

5. Behandling af indkomne forslag, 2. del

Forslag nr. 2 stillet af Paul Bjergager Nielsen (PBN)
”Landsforeningens medlemmer og især den valgte ledelse skal tilrettelægge en hvervningskampagne for at få fordoblet vores individuelle medlemskaber, som lige nu og i lang tid kun har været ca. 1000 medlemmer. Der skal fokuseres på, at få tegnet nye medlemskaber, og det skal være højt prioriteret i det kommende år.”

PBN præsenterer sit forslag bl.a. med den begrundelse, at det er længe siden, der har været kampagne i foreningen med henblik på at blive flere medlemmer, idet vi de senere år har mistet lige så mange medlemmer årligt, som vi får nye medlemmer.

Flere deltagere kommer i den efterfølgende debat ind på, at det er vigtigt at finde ud af hvorfor folk melder sig ud og hvad der skal til for at tiltrække flere nye medlemmer, herunder lokalforeningernes og de kollektive medlemmers rolle og betydningen af kontanthjælpsreformen og ”tonen” i foreningen og den positive stemning på dette års landsmøde.

Frands Frydendal foreslår at slette det konkrete mål om at fordoble medlemstallet og tilføje at landsledelsen skal gennemføre en analyse vedrørende frafald/tilgang og udforme en ny hvervefolder. PBN ønsker at fastholde sit forslag.

Det besluttes at henvise forslaget til handlingsprogrammet.

FORSLAG DER HAR ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Indledningsvis fremlægger Hanne Wiingaard en oversigt over de mange forslag, der har økonomiske konsekvenser og giver et bud på, hvad der evt. kunne afsættes til de enkelte forslag.
Hun foreslår, at der kan bevilges af de uforbrugte midler fra 2013 til europæisk konference.

Dirigenterne foreslår, at de enkelte udgiftskrævende forslag behandles hver for sig, således at landsmødet tager principielt stilling til de enkelte forslag og derefter overlader til landsledelsen at fremme de forslag, der har vundet tilslutning inden for den økonomi, der er til rådighed eller kan skaffes.

Forslag nr. 3 stillet af Katrine Wiedersoe og Karl Bach Jensen (KBJ)
Forslag om at LAP bliver vært for europæisk konference efterår/vinter 2014 og reserverer en ramme på 250.000 kr. til formålet.
”Vi foreslår et arrangement over 3 døgn i oktober eller november måned med deltagere fra hele Europa (ca. 50 personer) og af særligt interesserede LAP- medlemmer (ca. 25 personer).
En af dagene vil være åben for andre interesserede LAP-medlemmer og med et relevant program, hvor der tolkes til dansk. Her vil der være internationale kapaciteter fra egne rækker, der taler om relevante emner af interesse for alle deltagere. Øvrige dage foregår på engelsk og består af en række workshops om relevante temaer + generalforsamling for ENUSP.”

KBJ præsenterer og motiverer forslaget med, at der for nylig har været afholdt et mindre seminar i ENUSP, hvor et af hovedtemaerne var behovet for at få stablet næste generalforsamling/europæiske konference på benene.  På seminaret luftedes en ide om, at LAP måske ville være vært for en sådan konference
Under den efterfølgende debat kommer flere talere ind på, at landsledelsen tidligere har behandlet forslaget, og at en evt. bevilling må forudsætte, at de 186.000 kr., der ikke er brugt af finanslovsbevillingen i 2013, kan overføres til formålet, og at der desuden må søges eksterne midler. Desuden berøres problemet med at finde tilstrækkelige menneskelige ressourcer til at gennemføre forslaget.

Forslaget sættes til afstemning med den justering, at rammen udgør 186.000 og forudsætter, at overskydende midler fra 2013 kan overføres til formålet, at resterende finansiering findes eksternt, og at landsledelsen sammen med arrangørerne finder de nødvendige menneskelige ressourcer til formålet.

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Efterfølgende behandles forslag nr. 4 – 10 på en sådan måde, at der ikke kan gives endeligt tilsagn om bestemte beløb, da der samlet set ikke er økonomi i budgettet til at finansiere samtlige forslag. Der tages således ikke stilling til den konkrete økonomi vedr. de enkelte forslag.

Forslag nr. 4 stillet af Lars Kristensen (LK)
Forslag til LAP’s landsmøde 2014 om årlige weekend-medlemstræf
”Landsforeningen LAP afholder et årligt weekend-medlemstræf i september/oktober/november måned, der går på skift mellem de 5 regioner.
Weekend-medlemstræffet har et garanti-budget på 300.000,- kroner.
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der får følgende kommissorium:
Gruppen får til opgave at –
•    Finde ud af, hvilken region medlemstræffet skal afholdes i.
•    Finde ud af, hvad medlemstræffet skal indeholde.
•    Finde mulige eksterne økonomiske midler til afholdelse af medlemstræffet.”

LK præsenterer og motiverer forslaget, der skal forstås sådan at det omhandler, hvor vidt der skal indføres en tradition med sådanne årlige weekendtræf.

Efterfølgende er flere deltagere inde på, hvor vidt de foreslåede medlemstræf vil konkurrere med traditionen om en-dages træf, som forventes videreført, eller om der mere er tale om en form for årligt seminar. Det pointeres desuden, at der er meget forskelligt aktivitetsniveau i de forskellige regioner, og at hverken en-dages- eller weekendtræf har beslutningskompetence, men kan bruges til at bringe nye ideer i spil.

LK uddyber, at han ikke har ment forslaget som en konkurrent til nuværende medlemstræf, men at de foreslåede træf skal foregå rundt omkring i landet.

Forslaget sættes til afstemning, idet der stemmes om, hvem der kan sige ja til, at der afholdes årlige weekend-medlemstræf, uden at det indebære en bestemt økonomisk binding.

Forslaget vedtages af et flertal af forsamlingen.

Forslag nr. 5 stillet af Erik Thomsen
”Landsmødet beslutter, at der afsættes 120.000 kr. til ø-lejr for 2015.”

Erik Thomsen fremlægger og motiverer forslaget og ændrer beløbet til 60.000.

Enkelte deltagere sætter spørgsmål ved om en ø-lejr kan gennemføres for et så lille beløb, hvortil der svares, at det kan gøres ved at fortsætte med sidste års ambitionsniveau, og at det kan lade sig gøre nu hvor man bedre kender forholdene. Inger Ladegaard anbefaler, at der ansættes en kok el. lign.

Dirigenterne sætter forslaget om, at der skal ske en forsvarlig planlægning og afvikling af en ø-lejr i 2015 til afstemning.

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Forslag nr. 6 stillet af Paul Bjergager Nielsen
Forslag om at der i budget for 2015 afsættes midler til afvikling af Refugium i ca. 2 måneder for henholdsvis januar og december 2015.

PBN fremlægger og motiverer sit forslag. Han mener, det samlede finansieringsbehov ekskl. deltagerbetaling bliver på ca. 200.000.

På spørgsmålet om, hvorfor refugiet skal afholdes i vintermånederne svarer PBJ, at det hænger sammen med, hvornår stedet i Maribo er ledigt. Henning Jørgensen, der er vært i Maribo, mener at refugiet kan blive billigere næste gang, og at der også kan være en mulighed med at par uger om sommeren.

Bo Steen Jensen anbefaler at der arbejdes videre med konceptet.

Der stemmes om, hvor vidt man principielt kan tilslutte sig forslaget.

Dette vedtages med overvældende flertal.

Forslag nr. 7 stillet af Paul Bjergager Nielsen
Forslag om at der i budget for 2015 afsættes kr. 400.000 til Landskampagne mod TVANG.
Selve handlingsplanen for Landskampagne, kan læses i Landsmødemappen under Landskampagnegruppens bidrag til årsberetningen.

PBN fremlægger og motiverer forslaget, idet han refererer til tidligere landsmødebeslutning om kampagne mod tvang.

I den efterfølgende debat fremsættes bl.a. følgende synspunkter:
    vi har markeret os godt om medicinrelaterede dødsfald. En kampagne hvor vi giver udtryk for synspunkter man godt ved, vi har, er overflødig. Det er vigtigere at markere os i pågående mediedebatter med gode argumenter. Ved at få adgang til diverse artikler og skrive i medierne vil vi får mere for pengene.
    det er tidligere besluttet at arbejde for et opgør med tvang som behandlingsprincip. Det kan ikke gøres via kampagner, men via kontakter til behandlingssystemet.
    en kampagne skal være andet og mere end plakater. Vi skal selv være med til at skabe debatter og lede nogle af dem.
    en form for ”udrykningstjeneste” kan være med til at forebygge tvang.
    der kommer meget debat efter TV-programmer. Måske det er den vej, man skal gå.

Der stemmes om, hvor vidt landsmødet principielt kan gå ind for forslaget, uden at der tages stilling til et bestemt beløb.

Der er markant flertal for forslaget.

Forslag nr. 8 stillet af Paul Bjergager Nielsen
Forslag om at Landsforeningen LAP ansætter en konsulent i hver af de 5 regioner
med et timetal på hver højst 40 timer om måneden.
Det vil ved en vedtagelse være en lønudgift på højst 300.000 kr. inkl. feriepenge

PBN fremlægger og motiverer forslaget.

I den efterfølgende debat bliver der gjort opmærksom på, at det kan være problematisk at ansætte konsulenter, der dækker hele regioner, og at det på baggrund af indhøstede erfaringer kan anbefales, at konsulenter ansættes til afgrænsede lokalområder.
På et spørgsmål om nødvendige kontorfaciliteter svares, at der vil være tale om hjemmearbejdspladser.
PBN gør opmærksom på, at mange af grundforeningerne ikke kører særlig godt. Derfor er der brug for hjælp i hver region.

Forslaget opnår principiel tilslutning af et overvældende flertal.

Forslag nr. 9 stillet af Paul Bjergager Nielsen
Efter forslag fra Bruno Madsen, LAP Holbæk:
Hver lokalforening og regionsforening tildeles hvert år i januar måned en grundydelse fra Landsforeningen på 15.000 kr. pr år. (Dette er gældende, så længe det er økonomisk muligt indenfor foreningens Budget).
Der skal pr. 1. februar efterfølgende år, indsendes et regnskab for beløbet underskrevet af kasserer og revisor.
Ved aktiviteter på beløb udover de 15.000 kr. kan regionsforeninger og lokalforeningerne altid søge Landsforeningen om yderligere økonomisk støtte.
Samme regel gælder også evt. netværksgrupper
Med vedtagelsen af dette udbetales der pr. 1. januar 2015 ikke længere kontingentandele til regionsforeningerne og lokalforeningerne.

PBN fremlægger forslaget.

Det oplyses, at LAP’s sekretariat bruger 2 – 4 dage om året på at udregne kontingentandele, at det vil kræve meget af sekretariatet, at få regnskaber og generalforsamlingsreferater frem, og at mange grundforeninger vil få overført midler, de formentlig ikke vil anvende.

Der stemmes om forslaget og foretages stemmeoptælling:
26 stemmer for, 26 stemmer imod.

Forslaget bortfalder.

Forslag nr. 10 stillet af Katrine Wiedersoe
Forslag om medieovervågning af psykiatrinyheder
Det foreslås, at LAP giver en tilkendegivelse om, at investere i et medieovervågningstilbud, da det i dag er næsten umuligt at følge nyhederne på nettet og mange ikke har råd til en daglig avis. Det vil gøre det muligt for LL medlemmer at sætte sig ind i de sidste nyheder om reformer, politik og psykiatri og kommentere på dem, på nettet, i medierne, skrive pressemeddelelser og henvende sig direkte til pressen med kommentarer.

Forslagsstiller er ikke til stede, men flere tilstedeværende medlemmer ønsker at fastholde forslaget.

I den efterfølgende debat fremsættes bl.a. følgende synspunkter:
    mange kan ikke overkomme at følge med i så meget materiale og hver enkelt holder i forvejen øje med, hvad der bringes i medier.
    arkivet bør åbnes også for andre af LAP’s medlemmer. Flere og flere netsider kræver betaling for at kunne læse artikler.
    medlemmer af arbejdsgrupper bør også have adgang til materialet mhp. at markere LAP-synspunkter i medierne.
    tilbuddet går kun på 20 licenser og kun få vil skrive til bladene.
    forslaget bør kædes sammen med en arbejdsgruppe, der skal følge op på overvågningen og påtage sig opgaven med at skrive.
    det er forvirrende at der er forskellige opfattelser i landsledelsen.
    der har tidligere har været bekymring i landsledelsen om for mange e-mails.

Forslaget opnår principiel tilslutning af et flertal af forsamlingen.

Herefter er der introduktion til eksisterende og nye arbejdsgrupper i form af ”Open Space”, hvor alle grupper har mulighed for at præsentere sig over for deltagerne, der kan cirkulere rundt imellem grupperne.

Inden deltagerne begynder at gøre klar til aftenens festmiddag, præsenterer redaktionsgruppen landsmødet for et foreløbigt forslag til handlingsprogram. Forslaget modtages positivt af forsamlingen, idet der gives enkelte bud på justeringer og tilføjelser.

Tredje dag:

5. Behandling af indkomne forslag, 3. del

Dirigenterne starter med at rose forsamlingen og lover at være opmærksom på, at der ikke spildes tid på gentagelser.

Forslag nr. 11 -14 a og 16 – 19 stillet af Organisationsudvalget bestående af Frands Frydendal, Lars Kristensen, Herluf Dalhof og Jan Stig Andersen.

Organisationsudvalget har stillet forslag om fornyelse af LAP’s organisering dels ved udvidelse af principprogrammet og dels ved ændringer af vedtægterne.

Udvalget præsenterer sig og refererer fra sidste års landsmødevedtagelse om udvalgets nedsættelse og opgave.

Herefter introducerer udvalget en model for, hvordan vedtægter og principprogram kan organiseres efter 3 områder: det omgivende samfund, medlemmernes fællesskaber, det enkelte medlems personlige udvikling og recovery. En af hovedpointerne er, at det skal være nemmere at være aktiv i foreningen, og man skal møde færre forhindringer for at være aktiv.

På spørgsmål om graden af medlemsinddragelse i organisationsudvalgets arbejde svarer udvalget, at selv om man har inviteret og inviteret, er det ikke lykkedes at opnå den helt store medlemsinddragelse. Udvalget har gjort, hvad man kunne overkomme.

Der pågår herefter en længevarende drøftelse af tankerne bag og hensigten med organisationsudvalgets forslag, hvorefter dirigenterne sætter spørgsmål ved den videre demokratiske behandling af forslagene.

Efter en pause foreslås det, at organisationsudvalget arbejder videre med udformningen af sine forslag i det kommende år og fremlægger dem på næste års landsmøde. Et flertal tilslutter sig forslaget og siger tak til udvalget for dets arbejde og giver det sin applaus.

Herefter bliver der af enkelte deltagere givet udtryk for utilfredshed med processen:
    man burde have udvist respekt for udvalget og give det mulighed for at fremlægge sine forslag. Udvalgets forslag er bevidst blevet modarbejdet på forhånd.
    medlemmer har følt sig fordummet og talt ned til.
    der opfordres til at kigge fremad, og til at udvalget skriver artikler til medlemsbladet og allierer sig med personer, der er gode til at formidle.

Det konkluders, at udvalget fortsætter sit arbejde, gerne skriver til medlemsbladet og at medlemmer bør vise interesse for udvalgets arbejde i det kommende år.

Forslag nr. 14 b stillet af Paul Bjergager Nielsen
§6, stk. 1 ændres til: ”Foreningens daglige ledelse er Landsledelsen som består af 7 medlemmer.
De 7 medlemmer vælges af Landsmødet, med henholdsvis 4 medlemmer det ene år og 3 det andet år.
Landsledelsen kan vælge at lade Regionsforeningerne repræsentere sig med hver 1 medlem, som har tale og stemmeret indtil førstkommende Landsmøde.”

PBN fremlægger og motiverer sit forslag.
På opfordring tilslutter han sig en tilføjelse om at ”regionsforeningerne vælger repræsentanter efter deres egne procedurer.”

Efterfølgende gøres der fra salen opmærksom på, at forslaget er todelt: dels færre landsmødevalgte landsledelsesmedlemmer, dels regionsrepræsentation og at regionerne er meget forskelligt organiseret. Flere deltagere sætter spørgsmål ved forslaget.

PBN trækker forslaget.

Forslag nr. 15 stillet af Paul Bjergager Nielsen
Tilføjelse til § 6, stk. 3 om hvem som kan stille op til Landsledelsen
NYT stk. 3 a:
”Medlemmer, som ønsker at stille op til landsledelsen, skal inden det kommende landsmøde have skaffet 10 stillere, som indsendes til landsforeningens kontor.
Senest så kandidaterne kan offentliggøres i LAP bladet, der udkommer umiddelbart før landsmødet.”

PBN er ikke til stede i salen, men Erik Thomsen ønsker at opretholde forslaget, og motiverer dette over for forsamlingen. Han moderer forslaget til, at der skal skaffes 5 stillere.
Flere taler imod forslaget med den begrundelse, at det vil besværliggøre demokratiet i foreningen.
Der bliver gjort opmærksom på, at man, hvis man skal være sikker på at få sit kandidatur med i medlemsbladet skal bringe det i det blad, der udkommer inden årsskiftet.

Der stemmes om følgende omformulerede forslag:
”Medlemmer, som ønsker at stille op til landsledelsen, skal senest på landsmødet have skaffet 5 stil-lere.”

Der foretages stemmeoptælling:
40 stemmer for forslaget, 32 stemmer imod og 4 undlader at stemme.

Forslaget har ikke opnået 2/3’s flertal og er derfor ikke vedtaget.

Af hensyn til det forestående valg til landsledelsen går forsamlingen derefter til behandling af:

Forslag nr. 25 stillet af Landsledelsen
Et flertal i LL anmoder landsmødet om at ophæve Inger G. Volders valg til landsledelsen.

Dirigenterne fremlægger landsledelsens forslag og gør opmærksom på, at Erik Thomsen ikke ønsker at overtage Ingers plads, men stadigvæk stille sit mandat til rådighed. Hvis forslaget vedtages, vil det betyde, at der skal vælges 7 medlemmer til den kommende landsledelse.

Forslaget vedtages med overvældende flertal

Forslag nr. 20 stillet af Preben Meilvang
Forslag:
Indføjes i LAP’s vedtægter:
”Landsledelsen kan ikke og må ikke ved sine handlinger diskriminere medlemmer, og medlemmer af LAP må ikke stilles dårligere end ikke-medlemmer. Landsledelsen skal behandle medlemmerne med anerkendelse, respekt, værdighed og være inkluderende overfor medlemmerne.”

Preben Meilvang er ikke til stede, men Steen Moestrup ønsker at opretholde forslaget og uddyber baggrunden for forslaget.
Der gives en række indlæg for og imod forslaget, hvorefter forslaget sættes til afstemning, idet det, hvis det vedtages, vil indgå i vedtægterne som § 6, stk. 9.

Der foretages stemmeoptælling:
68 stemmer for, 2 stemmer imod, 13 undlader at stemme

Forslaget er dermed vedtaget

FORSLAG TIL LANDSMØDEUDTALELSER

Forslag nr. 21 stillet af Lars Kristensen

Udtalelse fra LAP’s landsmøde 2014
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere anbefaler, at politimyndighederne ikke udtaler sig om personers psykiske tilstand over for pressen, når politiet bliver kaldt ud til vold- eller drabshændelser.
Landsforeningen opfordrer Danmarks politimyndigheder til ikke at bruge skydevåben (pistoler), der i deres funktion er skabt til at skade eller at slå et menneske ihjel.
Landsforeningen anbefaler i stedet for, at politiets betjente udstyres med magtredskaber, der i deres funktion ikke er skabt til at skade eller ihjelslå mennesker, men i stedet for er skabt til at ukampdygtiggøre et menneske, uden at de dermed er skabt til at skade eller ihjelslå mennesker.
Der har i flere tilfælde gennem de sidste mange år, været tilfælde, hvor politiet har gået ud til pressen og udtalt at gerningspersonen er psykisk syg eller uligevægtig. Seneste tilfælde var ved drabet på et medlem af LAP (eks. Maribo station, den 24. december 2013), hvor gerningspersonen ikke ligefrem var psykisk syg, men derimod irriteret på en psykisk syg.
Endvidere har der været tilfælde, hvor politiet har slået en psykisk syg ihjel (eks. Aalborg, den 13. november 2009), netop fordi politiet brugte skydevåben, i stedet for et magtredskab der ville kunne fungere lige så sikkert som et ukampdygtiggørende redskab og uden at politiet af den grund ville komme til at slå den psykisk syge ihjel.
Landsforeningen vil med denne udtalelse opfordre de danske politimyndigheder til at ændre deres kommunikation med pressen og at få tilendebragt deres brug af skydevåben, der i sin funktion er skabt til at skade eller ihjelslå mennesker.
Landsforeningen opfordrer politimyndighederne til at få indført andre former for magtredskaber, der ikke er skabt til at skade eller ihjelslå mennesker, men som kun er skabt til at ukampdygtiggøre et menneske, der truer med eller udøver vold.

Lars Kristensen fremlægger og motiverer forslaget.

I den efterfølgende debat fremsættes bl.a. følgende synspunkter:
    vi bør i det hele taget gøre opmærksom på, at politiet ikke har lov til at udtale sig om enkelte personers evt. diagnoser.
    det er ofte er pressen, der tolker og omformer politiets udtalelser.
    der kan drages paralleller til situationer, hvor man oplyser om at en person, der har begået kriminalitet, har indvandrerbaggrund. Altsammen medvirker det til at skabe generaliseringer og vrangbilleder.
    det er begrænset hvor mange i politiet, der vil læse udtalelsen. Det er bedre at gå i dialog med dem.

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

9. Valg af landsledelse

De i alt 12 kandidater til landsledelsen præsenterer sig hver især, hvorefter der foretages skriftligt valg, idet hver af deltagerne maksimalt kan stemme på 7 af kandidaterne.

Der afgives i alt 95 gyldige stemmesedler

Resultatet af valget bliver:

Valgt til landsledelsen
Hanne Wiingaard    76 stemmer
Andrea Hermansen    73 stemmer
Olga Runciman    61 stemmer
Tom Jul Pedersen    54 stemmer
Simon Rosenkilde    50 stemmer
Bertel Rüdinger    49 stemmer
Ole Nielsen        48 stemmer

Valgt som suppleanter:
1. Bo Steen Jensen    43 stemmer
2. Marian B. Goldstein    35 stemmer
2. René Strøm    35 stemmer
4. Erik Thomsen    32 stemmer
5. Gert Zøllner    13 stemmer

5. Behandling af indkomne forslag, 4. del

Forslag nr. 22 stillet af Bo Steen Jensen
Landsmøde-erklærings forslag.
”LAP anfægter enhver form for brug af fysisk og medicinsk tvang. Såvel den direkte som den indirekte (skjulte) tvang. Uanset hvor i samfundet den forekommer.
Det være sig såvel på psykiatriske centre eller somatiske afdelinger, som på plejehjem, bosteder, væresteder (kommunale og regionale) jobcentre eller i private hjem, (bl.a. tvungen opfølgning))
Dette gør vi, fordi tvang generelt er en overskridelse af det enkelte menneskes basale ret til integritet og værdighed.
Derudover, fordi tvungen indgivet medicin i bedste fald kun efterlader unødige bivirkninger, idet det mentale immunforsvar vil afvise medicinen som fremmedlegeme, på linje med virus.
Vi anser det for en uanfægtelig basal ret for det enkelte menneske, selv at vælge sine redskaber til fysisk og psykisk recovery/velvære. Til selv at søge informationer og oplysning fuldstændig frilagt af indoktrinerende dogmatik.”

Bo Steen Jensen fremlægger og motiverer sit forslag.

Der bliver udtrykt betænkeligheder over for forslaget, idet det kan læses på den måde, at vi mener, at der ikke kan anvendes magt for at forhindre voldsudøvelse.
Det nævnes, at der også har været eksempler på, at folk er blevet tvunget til bestemt psykiatrisk behandling for at få tildelt sociale ydelser, hvorefter der oplyses om, at beskæftigelsesministeren aktuelt har fremsat forslag om, at denne praksis forsøgsvis ophæves i en tre-årig periode.
Der fremsættes forskellige forslag til ændring af erklæringens formuleringer og ordvalg.

Idet den første sætning kommer til at lyde: ”LAP anfægter enhver form for brug af fysisk og medicinsk tvang i behandlingsmæssigt og opdragende øjemed.”  og idet ordene: ”…, idet det mentale immunforsvar vil afvise medicinen som fremmedlegeme, på linje med virus” udgår
vedtages forslaget med overvældende flertal.

ØVRIGE FORSLAG, DER INDEHOLDER ET AFSTEMNINGSTEMA

Forslag nr. 24 stillet af Gihta Riis Hansen
Beslutningsforslag: ”At så mange som muligt fremover skal have al post fra LAP udover medlemsblade leveret på mail. Der skal stadig være mulighed for at få posten pr. brev for dem der har brug for det.”

Det oplyses, at forslaget er ment som en opfordring til foreningen, hvorfor det ikke kommer til yderligere behandling.

Forslag nr. 26 stillet af Inger Ladegaard
”Når man sender en mail med en klage, en påtale eller forespørgsel m.m. til L.L. eller en arbejdsgruppe, skal man have svar inden 4 uger. Evt. et svar om, hvornår man kan forvente at få svar.”

Det oplyses, at forslaget er ment som en opfordring til foreningen, hvorfor det ikke kommer til yderligere behandling.

Forslag nr. 27 stillet af Inger Ladegaard
”De personer i arbejdsgrupperne sommerlejr og ø- lejr, som stort set ikke laver noget på lejr, skal betale fuld pris, på lige vilkår med de øvrige deltagere.”

Det oplyses, at forslaget er ment som en opfordring, der kan tages i betragtning, hvorfor det ikke kommer til yderligere behandling.

Forslag nr. 28 stillet af Inger Ladegaard
”De personer (også personer, der ikke er med i arbejdsgrupperne), der laver noget arbejde f.eks. workshop, foredrag o.l., kan få dispensation og evt. betale ½ pris.”

Det oplyses, at forslaget er ment som en opfordring/henstilling, hvorfor det ikke kommer til yderligere behandling.

Forslag nr. 29 stillet af Inger Ladegaard
Hvis man har deltaget på 10 sommerlejre, kan man komme med på den 11. sommerlejr uden betaling.

Det oplyses, at forslaget er ment som en opfordring, der kan tages i betragtning, hvorfor det ikke kommer til yderligere behandling.

ØVRIGE FORSLAG UDEN EGENTLIGT AFSTEMNINGSTEMA (OPFORDRINGER, TILKENDEGIVELSER MV.)

Forslag nr. 30 stillet af Gihta Riis Hansen
Forslag om at LAP’s landsledelse fremover også skal være repræsenteret af psykiatribrugere, som er på kontanthjælp, eller andre økonomisk tilsvarende ydelser.

Forslagsstiller uddyber sit forslag, idet hun mener, at LAP ikke i tilstrækkelig grad varetager yngre kontanthjælpsmodtageres interesser.
Forslaget giver anledning til en uddybende drøftelse, om hvordan LAP kan blive mere synlig på dette område.
Under drøftelserne efterlyser KBJ en eller flere personer, der vil og kan medvirke på Folkemødet den 14. juni i regi af Stop Fattigdom Initiativet om at være ramt af kontanthjælpsreformen.

Forslag nr. 31 stillet af Preben Meilvang
Det ønskes, at landsmødet tager stilling til, om LAP medlemmer – inklusive landsledelsesmedlemmer – må modtage honorar/løn fra LAP.
Eller om alt medlemsarbejde skal betragtes som ulønnet og frivilligt arbejde.

Forslagsstiller er ikke til stede og dirigenterne opfordrer til ikke at debattere forslaget, men henviser det til den kommende landsledelse.

6. Vedtagelse af handlingsprogram

På baggrund af det forslag, der blev forelagt for landsmøde på 2. dagen og kommentarerne hertil fremlægger redaktionsgruppen sit endelige forslag til handlingsprogram for LAP 2014 – 2015:
”I det kommende år vil vi i LAP især arbejde med at:
1.    Være vagthund også for og med folk, der har det særlig svært psykisk og socialt.
2.    Understøtte den enkeltes recoveryproces og rehabilitering.
3.    Flere personer med psykiatribrugerbaggrund bliver værdsat og ansat i relevante job, også som peer-workers i regioner og kommuner og under acceptable ansættelses- og arbejdsvilkår.
4.    Indgå alliancer om at skabe acceptable forhold for ”reformramte”, som kontanthjælpsmodtagere og fleksjobbere.
5.    Nedbringe unyttig administration så de offentlige ressourcer kommer den enkelte til gode m.h.t. behandling, uddannelse, arbejde og sociale vilkår.
6    a. Rette hjælpesystemets fokus på den enkeltes behov og ressourcer frem for diagnose.
b. Gøre op med diagnosebestemte ydelser, kassetænkning, ventetider, lemfældig og ulovlig sagsbehandling.
7    Åben Dialog udbredes som behandlingstilgang bl.a. over for debuterende i psykiatrien og ved hjælp af det frie sygehusvalg.
8    Styrke den interne organisation bl.a. ved bedre samspil, positive kommunikationsformer, brug af mediatorer og afholdelse af medlemstræf.
9    Forberede og gennemføre en kampagne for at blive flere individuelle og kollektive medlemmer i LAP.
10    Afsætte og udvikle ressourcer til at blive mere synlige i medierne både i aktuelle debatter og ved at skabe opmærksomhed om foreningens mærkesager, herunder en landskampagne mod tvang.”

Forslaget vedtages med overvældende flertal. (Ingen stemmer imod, 1 undlader at stemme.)

7. Fastsættelse af kontingent

Landsledelsen har fremsat forslag om at opretholde sidste års kontingentsatser:
Individuelle medlemmer: kr. 125,-.
Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere
Fordeling: 40 % til lokalforening; 35 % til regionsforening og 25 % til landsforening.

Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-
Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

Flere af deltagerne kommer ind på, at der bør indføres gratis medlemskab eller nedsat kontingent til socialt udsatte, som yngre kontanthjælpsmodtagere og hjemløse, alternativt billigere adgang til at deltage i foreningens aktiviteter.

Med den tilføjelse af, at der indføres et reduceret kontingent for kontanthjælpsmodtager og hjemløse på 50 kr. godkendes de foreslåede kontingentsatser af et overældende flertal.

8. Godkendelse af Budget 2015

Steen Moestrup gennemgår det udarbejdede budget for 2015.

Der spørges, om der også kan findes midler til at afholde kurser for landsledelsen. Det menes, at kunne rummes inden for midler afsat til landsledelsen.
Der efterlyses midler til organisationsudvalget. Der svares, at gruppen kan søge midler på lige fod med andre arbejdsgrupper.
Der spørges, om der er afsat tilstrækkeligt med midler til lokalforeningerne. Der svares, at lokalforeninger kan søge midler under kontoen til medlemsaktiviteter.

Camilla Madsen peger på, at der er brug for midler til at kunne holde landsmøde med to overnatninger. Hun be’r om en tilkendegivelse om, hvor vidt man ønsker dette. Det er der overvældende flertal for.

Budgettet godkendes herefter enstemmigt.

10. Valg af revisor

Landsledelsens forslag om Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til ekstern revisor godkendes enstemmigt.

Intern revisor:
Der er ingen kandidater.

11. Evt.

Lars Kristensen oplyser om demonstration af arbejdsledige hver lørdag foran Svendborg Kommunes jobcenter. Han mener vi næste år bør sætte tid af til at vise vores opbakning.

Dirigenterne giver afslutningsvis udtryk for taknemmelighed over at have været med til mødet og over at deltagerne har bakket op om dirigenterne. Der oplæses et digt om fællesskab fra en bog af Anne Marie Rafferty.

Hanne Wiingaard takker dirigenterne, LAP’s ansatte og stemmetællerne for deres indsats.

Referat af Landsmøde 2013

Hotel Svendborg 13. – 14. april 2013
Referatet er endeligt godkendt af dirigent Susan Skogstad

Landsledelsesmedlem Tom Jul Pedersen byder velkommen til foreningens 15. landsmøde: 
”Vi skal både diskutere tunge emner men også hygge os og more os og lytte til og danse til musik i aften.” …
”Nogle er desværre gået bort i det år, der er gået. En af dem er Poul Melchior Madsen, som i sin tid tog initiativ til at stifte FAP Århus, der senere blev til LAP Århus.”
Der holdes et minuts stilhed for at mindes dem, der er gået bort.

Herefter giver landsledelsesmedlem Hanne Wiingaard en række praktiske informationer til deltagerne.

1.    Valg af stemmetællere

Hanne Wiingaard foreslår på vegne af landsledelsen at vælge Preben Meilvang, Herluf Dalhof, Jan Højris og Annamarie Løvendahl som stemmetællere. De vælges ved applaus.

2.    Valg af dirigenter og referenter

Hanne Wiingaard foreslår på vegne af landsledelsen Susan Skogstad som dirigent, idet hun orienterer om at Benny Lihme, der også havde indvilget i at fungere som dirigent, med meget kort varsel har måttet melde afbud grundet sygdom, og at der ikke har været tid til at finde en anden til at varetage opgaven som 2. dirigent. Karl Bach Jensen foreslås som referent. Den foreslåede dirigent og referent vælges ved applaus.
Dirigenten konstaterer herefter, at landsmødet er lovligt indkaldt via annoncering i medlemsbladet og brev dateret den 20. februar 2013 til samtlige medlemmer.

3.    Landsledelsens beretning

Læs den skriftlige beretning her

Landsledelsen har valgt ikke at fremlægge nogen mundtlig beretning, hvorfor landsmødet går direkte til behandling af den skriftlige behandling, idet landsledelsesmedlemmerne Hanne Wiingaard, Steen Moestrup, Tom Jul Pedersen, Lars Kristensen, Gert Zøllner, Jan Stig Andersen, Marian B. Goldstein, Olga Runciman og Frands Frydendal stiller sig til rådighed for forsamlingen med henblik på at svare på spørgsmål og uddybe den skriftlige beretning.
Der orienteres om at Landsledelsesmedlem Katrine Woel er bortrejst og at Frands Frydendal på møde i landsledelsen sept. 2012 har indgået en aftale med den øvrige ledelse om ikke at deltage i møderne frem til landsmødet 2013. Af et bilag til den skriftlige beretning fremgik det at Thoridt Allermand, Henrik H. Linde, Tina Schmidt og suppleant Ove Johannesen havde valgt at udtræde af landsledelsen i løbet af efteråret. Afgående landsledelsesmedlem Preben J. B. Olsen var ikke til stede.

Camilla Madsen spørger ind til foreningens deltagelse i Folkemøde på Bornholm i 2013 på baggrund af deltagelsen i 2012.  Lars Kristensen svarer, at der ikke er taget konkrete initiativer endnu. Det foreslås at danne en gruppe på landsmødet.

Thoridt Allermand nævner, at hun ikke finder at deltagelse i Brugernes Bazar og afholdelse af Nytårskur er tilstrækkeligt til at indfri handlingsprogrammets mål om at styrke samspillet mellem landsforening og grundforeninger. Hun mener, at LAP er ved at blive et hoved uden krop. Frands Frydendal mener, at Thoridt har ret.

Ivan Lindquist Larsen fra Netværksstedet Thorvaldsen roser landsledelsen for sit fremragende arbejde. Han spørger ind til reformen på fleksjobområdet, om den ikke er ændret til job med løntilskud. Steen Moestrup svarer, at der stadigvæk findes en fleksjobordning, men den er væsentligt ændret, og der er indført nye regler om ressourceforløb. Hanne Wiingaard omtaler et samarbejde med en række faglige organisationer, bl.a. Dansk Magisterforening og FOA om at kritisere og foreslå forbedringer af den ny fleksjobordning.

Erik Thomsen kritiserer, at behandling af beretningen er lavet om til en ”spørgetime”. Han omtaler at Medlemsbladet har bragt nogle temaartikler om LAP’s fremtid. Han spørger om LAP ikke skal være en forening nedefra og opfordrer til at diskutere på baggrund af indlæggene i bladet. Erik Thomsen fik frataget mikrofonen, efter at hans taletid var overskredet.

Bo Steen Jensen kommenterer uddybende om Folkemødet på Bornholm. Er det der, vi skal sætte vores aftryk? Han mener, at regionsforeningerne er en ”skiftning” p.g.a. de enorme geografiske afstande. Problemet er, at det ikke er til at få folk til at komme til noget som helst.

Steen Moestrup mener, der vil være gode muligheder for at komme til orde ved at deltage på Folkemødet. Det er ikke landsledelsens opgave at arbejde for lokalforeningerne. De er selvstændige, og har selv ansvar for deres arbejde. Han fremhæver, at der er ret bred medlemsdeltagelse i Brugernes Bazar.

Lars Arredondo opfordrer til, at man engagerer sig i den arbejdsgruppe, han har foreslået oprettet, om styrkelse af grundforeningerne.

Anne Marie Rafferty ønsker også at rose landsledelsen. Hun uddyber, hvordan den nye fleksjobordning adskiller sig fra den tidligere.

Thoridt Allermand mener ikke, at landsledelsen skal sidde forrest i salen under behandling af beretningen. Det er svært at gennemskue indholdet af beretningen. Hun uddyber, hvorfor hun mener, at det regionale arbejde ikke er tilstrækkeligt styrket.

Michael Maahr finder beretningen grundig og dækkende. Han efterlyser et kort mundtligt resume af, hvad man har foretaget sig i årets løb.

Erik Olsen roser, at det er lykkedes at sikre at ressourceforløbet ikke bliver kædet sammen med pligt til medicinsk behandling. Beretningen tyder på, at vi som forening ikke har haft tilstrækkelig gennemslagskraft, men det er alligevel ganske flot, hvad man har nået.

Frands Frydendal mener, at det er vigtigt at forholde sig til, at LAP har mistet så mange medlemmer gennem årene. Han mener, at en anderledes struktur kan skabe mere gennemslagskraft.

Preben Meilvang siger tak for det arbejde, der er udført i løbet af året. Spørger om Frands Frydendal taler for egen regning, når han siger, at en del af landsledelsens arbejde er gået op i hat og briller?

Frands Frydendal informerer om det forlig, der blev indgået om at han ikke har deltaget i møderne en del af året.

Henriette Steffensen siger, at der er lavet en flot beretning. Når man deltager første gang, er der brug for at kunne stille enkle og skarpe spørgsmål. Hun synes, at ledelsen har lavet rigtig mange gode ting.

Anders Gantriis roser beretningen og mener ikke, at den kan diskuteres helt i dybden og i bredden. Vi er i LAP oppe imod en psykiatri, der er overvejende biologisk. Han hæfter sig ved emnet tvang. Han spørger om, hvad LAP vil stille op med den omfattende brug af tvang, med at der er alt for få senge og med at socialpsykiatrien bliver mere og mere udsultet.

Olga Runciman nævner flere initiativer, der er taget vedrørende reduktion af tvang. Hun nævner, at man i Norditalien (Trieste) har gode erfaringer med ikke at have så mange senge, som vi har hos os.

Steen Moestrup nævner LAP’s involvering i et nyt gennembrudsprojekt til reduktion af tvang. Han mener at LAP i højere grad bør efterspørge refugielignende tilbud frem for flere senge. Socialpsykiatrien er et emne, de lokale foreninger bør beskæftige sig med.

Herluf Dalhof kommenterer, hvor svært det er at samle mennesker til møder mv., han opfordrer folk til at være opmærksomme på, at man kan danne og engagere sig i arbejdsgrupper.

Erik Thomsen spørger om, hvorfor medlemmerne ikke må høre mere om, hvad der foregår i landsledelsen.

Bo Steen Jensen mener, at LAP er en lagdelt forening. Nogle bruger tid på landspolitiske emner, andre arbejde mere lokalt. Lokalt må der kunne skabes noget mere.

Gert Zøllner taler om, at arbejde i landsledelsen på en konstruktiv måde.

Marian Goldstein taler om behovet for flere akuttilbud i kommunerne.

Karl Bach Jensen gør rede for noget af det arbejde, han udfører som repræsentant for LAP i regeringens psykiatriudvalg, især vedrørende reduktion af tvang og brug af behandlingsdomme. Senere på dagen uddyber han om psykiatriudvalgsarbejdet med hensyn til at introducere og medtage erfaringer med Åben Dialog, ansættelse og inddragelse af personer med egne brugererfaringer, svenske erfaringer med personligt ombud og benævnelse af indsatsen i kommunerne som social og psykosocial indsats frem for socialpsykiatri.

Michael Krogh udtrykker, at synlighed er eksistens, og opfordrer til at foreningen gør sig mere synlig i medierne med henblik på at understøtte andre aktiviteter i foreningen. Der bør udformes en mere konsekvent strategi i forhold til medierne. LAP er ikke fuldt med i den tendens, der er til at medierne i højere grad beskæftiger sig med psykiatriemner.

Steen Moestrup nævner, at synlighed også er, at man dukker op på afdelinger og oplever at sager håndteres anderledes, når der er nogen fra LAP til stede.

Frands Frydendal nævner, at han i nogle af sine forslag vil uddybe om nogle af de konflikter, der har været.

Ivan Lindquist mener, at det er synd, at der ikke sker en mere systematisk behandling af beretningen, hvor man tager et punkt ad gangen.

Helene Mortensen roser landsledelsen for det arbejde, der er gjort i det forløbne år. Hun mener, at LAP har været utroligt synlig i forhold til dødsfald i psykiatrien.

Lars Arredondo mener, at man som medlem ude på væresteder mv. kan gøre det synligt, hvad LAP mener og arbejder med. I grundforeningerne har man også et ansvar for at synliggøre LAP.

Lene Hermann synes, det er en meget dårlig ide at skændes indbyrdes. Hvis vi bliver behandlet bedre, ville meget ændre sig. Vi kunne fx gøre opmærksomme på, hvordan vi har det, med gadeteater.

Thoridt Allermand efterlyser, at landsledelsen prioriterer opbakningen til regionsforeningerne.

Herluf Dalhoff spørger om landsledelsen helt har tabt interessen for refugietanken? Steen Moestrup svarer, at ideen blev lagt over i en selvstændig forening Refugiefonden, der desværre er gået i stå.

Lars Schou kvitterer for, at der har været afholdt en vellykket konference om alternativ behandling. Han spørger om landsledelsen har gjort noget ved at samle op på ideen om at arbejde sammen med alternative behandlere.

Erik Olsen orienterer om, at han er blevet formand for ENUSP (European Network of (ex-) Users and Survivors of Psychiatry) og opfordrer til, at der findes en kontaktperson i LAP. Han nævner at overgrebene i psykiatrien i stigende omfang opfattes som tortur.

Den skriftlige beretning sættes til afstemning og godkendes med et overvældende flertal.

4.    Regnskabsaflæggelse for 2012

Steen Moestrup fremlægger og gennemgår hovedposterne i årsregnskabet.

På et spørgsmål til posten med udgifter til jurist svarer Annamarie Løvendahl, at det er opsparede feriepenge til tidligere ansat jurist.

Thoridt Allermand spørger til, hvad der er ansøgt om, og om hvad der er brugt til lokale aktiviteter.

Steen Moestrup svarer at det, der er søgt om svarer til det, der fremgår af budgetterne. Desuden får vi Tips- og lottomidler. Der er budgetteret med midler til aktiviteter, som ikke er gennemført.

Michael Maahr efterlyser den kritiske revisors bemærkninger til regnskabet. Hanne Wiingaard svarer, at den kritiske revisor ikke har reageret på henvendelser.

Irene Sjørslev Vella undrer sig over, at der er anvendt så mange penge til afholdelse af landsmøde sammenlignet med tidligere år, når der i 2012 kun var én overnatning.  Hanne svarer, at der er sket prisstigninger andre steder. Der er også blevet flere deltagere.

Viveca Liventhal spørger ind til, hvad punktet aktiviteter i regnskabet indeholder. Steen svarer, at det bl.a. omhandler afholdelse af kursus, samtalegrupper, bisidderopgaver, nytårskur, pilgrimsvandring og tilskud til lokale aktiviteter.

Michael Krogh spørger ind til finansiering af sommerlejren. Steen svarer, at det er bevilling fra Trygfonden, der udover deltagernes egen betaling, fuldt ud har finansieret sommerlejren.

Inger-Liss Christoffersen nævner, at LAP er kommet på finansloven og spørger ind til dette års bevillinger til sommerlejr. Steen Moestrup svarer, at Trygfonden og A.P. Møller Fonden har bevilget midler til fuldt ud at finansiere årets sommerlejr.

Erik Thomsen spørger ind til sommerlejrgruppens udgifter, og hvad der er kommet ud af de udgifter, der har været afholdt til landsledelsens deltagelse i konferencer og møder. Steen gør rede for, at udviklingskonsulentens rejseudgifter er udskilt fra landsledelsens. Det er vigtigt at være velinformeret bl.a. ved at deltage i møder og konferencer når man er i landsledelsen. Det handler også om at vise LAP-flaget og tale brugernes sag. Steen Moestrup oplyser om, hvor meget der er brugt til møder i sommerlejrgruppen, og at møderne er finansieret af eksterne midler.

Thoridt Allermand gør opmærksom på en artikel om LAP’s sommerlejre af hende selv og Inger Ladegaard i sidste nr. af medlemsbladet.

Regnskabet sættes til afstemning og bliver enstemmigt godkendt.

5.    Behandling af indkomne forslag

Forslag nr. 1 stillet af Landsledelsen
Forslag til kommissorium for redaktionsgruppe vedrørende handlingsprogram:
Redaktionsgruppen nedsættes af landsmødet på mødets første dag og har til opgave at sammenskrive og redigere et forslag til handlingsprogram på baggrund af de forslag, der er fremkommet rettidigt inden landsmødet (inkl. landsledelsens forslag) og på baggrund af landsmødets tilkendegivelser.
Indkomne forslag, der af landsmødet henvises til handlingsprogrammet, søges indarbejdet på en sådan måde, at det samlede forslag til handlingsprogram fremtræder som en læsbar og sammenhængende tekst.
Redaktionsgruppen kan i begrænset omfang medtage begrundede forslag fra landsmødets arbejdsgrupper i sit arbejde.
Redaktionsgruppen fremlægger et forslag til drøftelse om formiddagen på landsmødets anden dag.
På baggrund af landsmødets tilkendegivelser fremlægges om eftermiddagen på landsmødets anden dag et forslag, der sættes til afstemning i sin helhed.

På vegne af landsledelsen fremlægger og motiverer Karl Bach Jensen forslaget.

Forslaget sættes til afstemning og godkende med overvældende flertal.

Forslag nr. 2 stillet af Paul Bjergager Nielsen

Forslag til ny Landskampagne, hvor parolerne er:
NEJ TIL TVANG
NEJ TIL BIVIRKNINGER
JA TIL EN MENNESKELIG BEHANDLING
Tvangen øges og bliver brugt i større og større grad i psykiatrien og dette vil ikke stoppe, før vi siger massivt fra over for disse umenneskelige overgreb. Alm. menneskeretsregler må også gælde, selv om man har fået en psykiatrisk diagnose
BIVIRKNINGERNE pga. den psykiatriske medicin er massive og alt for mange bliver invalideret af medicinen ved f.eks. ikke at kunne tage vare på sig selv – ja nogle bliver demente eller massivt fede, så de bliver ramt af sukkersyge og andre invaliderende sygdomme, hvis de da ikke er så uheldige at dø pga. deres medicin.
EN MENNESKELIG BEHANDLING kræver ikke så mange penge yderligere til psykiatrien. Det kræver kun at personalet er venligt, imødekommende og respekterer borgere, der bliver indlagt i behandlings-psykiatrien.

Paul Bjergager fremlægger og motiverer sit forslag. Han mener, at forslaget fra sidste år er blevet sjoflet.
På vegne af Landsledelsen anbefaler Steen Moestrup at landsmødet henviser forslaget til handlingsprogrammet, idet forslaget er identisk med et forslag, der blev fremsat på sidste års landsmøde og efter en arbejdsgruppes omformulering blev indarbejdet i handlingsprogrammet.
Paul mener, at hans forslag handler om noget andet.
Erik Thomsen spørger ind til, hvorfor kampagnen endnu ikke er blevet gennemført.
Lars Arredondo foreslår, at der rettes fokus på de mange invaliderende bivirkninger af medicinsk behandling.
Lene Hermansen mener, at der skal lægges vægt på formuleringen om en menneskelig behandling.
Bo Steen resumerer, hvad der er blevet besluttet sidste år og henviser til forslag nr. 10.
Frands Frydendal foreslår at udvide formuleringen i handlingsprogrammet som foreslået af landsledelsen.
Erik Olsen mener, at LAP skal definere sig selv som en menneskeretsbaseret organisation.
Paul Bjergager præciserer, at han har genfremsat sit forslag fordi det kompromis, der blev lavet på sidste års landsmøde ikke var hans forslag.
Steen Moestrup fremhæver alternativ-konferencen som et eksempel på, hvad en menneskelig behandling kan bestå i.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages at et flertal af forsamlingen.

Forslag nr. 3 stillet af Lars Kristensen, Frands Frydendal, Jan Stig Andersen og Paul Bjergager Nielsen

FORSLAG TIL NEDSÆTTELSE AF ORGANISATIONSUDVALG
Landsmødet 2013 nedsætter et organisationsudvalg der skal udarbejde forslag om bedre udformning af vedtægter og arbejdsprocesser i LAPs Landsledelse, forretningsudvalg og arbejdsgrupper.
Udvalget skal også fremlægge forslag om forbedringer af samarbejdet mellem Landsforeningen, de lokale og regionale foreninger og de kollektive medlemmer.
Udvalgets forslag skal fremlægges på landsmødet 2014.
Udvalget bliver ansvarligt over for landsmødet og arbejder selvstændigt i samarbejde med Landsledelsen, arbejdsgrupper, lokale og regionale foreninger og de kollektive medlemmer.
Strukturgruppen forventer, organisationsudvalget vil bestå af ca. 7 medlemmer.
Alle LAP-medlemmer med lyst til at være med i udvalget eller til at hjælpe udvalget med medlemsmøder og lign. er velkomne til at melde sig til strukturgruppens tovholder Lars Kristensen.
Udvalget har følgende opgaver:
•    at fremlægge forslag til ændringer af vedtægter og struktur på Landsmødet 2014.
•    at udforme arbejdsprocesser og struktur, der kan forene forskellige synspunkter angående psykiatripolitik inden for LAP.
•    at arrangere lokale medlemsmøder om udvalgets arbejde.
•    at lytte til medlemmers ønsker.

Udvalgets budget indtil Landsmøde 2014 er cirka beløb og forventes at blive på:
Op til 10 lokale møder á 2.500 kr. til indsamling af medlemsønsker m.v. ………..    25.000
2 stormøder  á 10.000 kr. til drøftelse af udvalgets resultater……………… ……    20.000
Licens til filmfremvisning (fast beløb)…………………………………………      6.410
Rejseudgifter…………………………………………………………………………………………….    25.000
Diverse….…………………………………………………………………………………………    10.000
I alt udgifter …………………………………………………………………………………………         86.410
Dette beløb kr. 86.410,- bevilges af Landsmødet.

Lars Kristensen fremlægger og motiverer forslaget
Steen Moestrup anbefaler på vegne af landledelsen forslaget til vedtagelse. De budgetterede udgifter kan finansieres af midler afsat til medlemsaktiviteter.
Michael Maahr spørger om LAP også fremover skal være én forening?
Lars Kristensen: ja selvfølgelig.
Bo Steen Jensen kan ikke rigtigt se, hvad vi skal med udvalget. Han mener det bliver en form for dobbeltkonfekt.
Camilla Madsen finder forslaget diffust og spørger, hvad der menes med at inddrage medlemmernes ønsker.
Frands Frydendal uddyber, at udvalgets arbejde handler om at afklare, hvem der har ansvar for hvad inden for foreningens struktur.
Thoridt Allermand taler for at udvalget nedsættes som foreslået.
Steen Moestrup mener at gruppen skal nå frem til at skitsere en organisationsplan og beskrive beslutningsgangene i foreningen.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med overvældende flertal.

Forslag nr. 4 stillet af Frands Frydendal
Forslag til landsmødeudtalelse
Landsmødet udtaler om LAP’s øverste myndighed: Vedtægterne (§ 4 stk.1) siger: ”Landsmødet er LAP’s øverste myndighed.”
a.    Dette betyder: Det er landsmødet, som ved valg bestemmer landsledelsens sammensætning. Landsmødet eller vedtægterne giver ikke mandat til landsledelsen, så den ved et flertal kan vedtage at udelukke et mindretal af den landsledelse, som landsmødet har sammensat. Landsledelsen er ikke en almindelig arbejdsgruppe.
b.    Landsledelsens medlemmer skal samarbejde, hvis de kan. Hvis de ikke kan samarbejde, skal de lade hinanden i fred til at arbejde med hver sit. Hvis de hverken kan samarbejde eller lade hinanden være i fred, skal landsledelsen indlede konfliktløsning, og de landsledelsesmedlemmer som sagen angår, har pligt til at medvirke.
c.    At landsmødet er LAP’s øverste myndighed betyder ikke, at LAP, landsmødet eller landsledelsen er hævet over almindelig lov og ret. LAP skal respektere de love og ufravigelige regler, som gælder i Danmark for sådanne foreninger, og som der er adskillige bøger om.
d.    Til hurtig og nødvendig oplysning for nye og gamle medlemmer af LAP skal landsledelsen lade udforme et dokument med ”Udvalgte almindelige retningslinjer for foreningsarbejde”. Dokumentet skal rumme eksempler på ufravigelige regler og god foreningsskik, udvalgt efter problem-sager i LAP, som kunne have fået en ordentlig behandling, hvis LAP havde respekteret dem.

Frands Frydendal fremlægger og motiverer sit forslag.
Lars Kristensen opfordrer på vegne af landsledelsen forslagsstiller til at trække forslaget og lade sine overvejelser indgå i organisationsudvalgets arbejde.
Frands Frydendal ønsker at fastholde sit forslag, så det får virkning nu. Lars Kristensen opfordrer derefter på vegne af et flertal i landsledelsen til at stemme nej til forslaget.
Erik Thomsen er enig i principperne i forslaget, men kan ikke se, at det er et relevant tema for landsmødet. Landsmødet kan ikke løse landsledelsens problemer.
Thoridt Allermand gør rede for, at 6 medlemmer af landsledelsen ikke kunne fortsætte i en landsledelse med Frands Frydendals deltagelse.
Herluf Dalhoff kan ikke forholde sig til forslaget inden for så kort tid og opfordrer til at forslaget overlades til organisationsudvalget.
Camilla Madsen mener heller ikke, man på landsmødet kan forholde til de komplicerede forhold, der ligger bag forslaget.
Bo Steen Jensen gør opmærksom på, at der ikke findes lovgivning om frivillig foreningsdrift, og mener derfor, at forslaget er forkert begrundet.
Frands henviser til gældende præcedens, og hvad der vil gælde, hvis man går i retten.
Ivan Lindquist mener, det er én stor pærevælling. En forening bestemmer selv, hvordan den vil fungere. Han mener, det er problematisk at pålægge en landsledelse at fungere med personer, der har en helt anden agenda. Hvad er reglerne så?
Preben Meilvang berører, at diskussionerne ofte munder ud i personspørgsmål og foreslår, at de involverede parter i konflikten kommer frem til nogen selverkendelse, og at man følger landsledelsens opfordring om at lægge forslaget over i organisationsudvalget.
Erik Olsen ønsker at indgå i organisationsudvalget. Det er vigtigt at udforme længerevarende strategier efter konsultation med grundforeningerne.
Mogens Rosenquist anfører, at hvis der ikke er klare regler for, hvordan der træffes beslutninger i landsledelsen, er der brug for at vedtage forslaget.

Forslaget sættes til afstemning og forkastes af et flertal af forsamlingen.

Forslag nr. 5 stillet af Frands Frydendal
Forslag til landsmødeudtalelse om LAPs udvikling:
Landsmødet udtaler: LAP skal udvikles til en bred forening som sigter mod at rumme alle de tidligere og nuværende psykiatribrugere i Danmark, som ønsker at være medlemmer af en organisation for dem.
LAP’s organisation og samarbejdsmetoder skal udvikles, så mange brugeres forskellige formål og projekter kan trives ved siden af hinanden, hvis blot de har støtte i et punkt i LAP’s formålsparagraf og ikke aktivt modarbejder andre punkter der.
Landsmødets vision er at forene landets tusinder, ja titusinder af tidligere og nuværende psykiatribrugere i fælles interesser og respekt for forskellighed, lige meget om de har haft gode, dårlige eller blandede erfaringer med psykiatrien.
Det er et stort ønske, og det bliver ikke let. Men på LAP’s landsmøde 2013 gør vi hvad vi kan: Vi tager klart stilling til alle forsøg på det modsatte: Når der er samarbejdsproblemer, skal LAP ophøre med straks at gribe efter hvem der skal udelukkes ud af en arbejdsgruppe, af landsledelsen, af gruppen af ansatte eller af LAP. Den mulighed skal hverken foreslås eller behandles, før man metodisk og helhjertet har forsøgt at forbedre samarbejdet, eventuelt med professionel eller anden kvalificeret hjælp udefra.
Landsmødet udtaler også, at det ikke er LAP’s politik at foreslå LAP-medlemmer at melde sig ud af LAP og ind i en anden forening, eller at foreslå dem at stifte en anden forening for tidligere og nuværende psykiatribrugere. Hvis LAP skal deles, skal det ske på et landsmøde, og så skal dette landsmøde tage stilling til, hvordan formue, navn, forbindelser, good-will, ansatte og lokaler skal fordeles.
LAP’s landsmødet beder alle medlemmer af foreningen om at anerkende visionen om en bred og stor forening og respektere, at denne vision kræver at vi alle holder op at bilde os ind, at vi kan lave en stor forening ved at smide folk ud.

Frands Frydendal fremlægger og motiverer sit forslag.
Lars Kristensen opfordrer på vegne af landsledelsen forslagsstiller til at trække forslaget og lade sine overvejelser indgå i organisationsudvalgets arbejde.
Frands ønsker at fastholde sit forslag, så det får virkning nu. Lars Kristensen opfordrer derefter på vegne af et flertal i landsledelsen til at stemme nej til forslaget.
Preben Meilvang mener, at forslaget forekommer polemisk og opfordrer Frands til at trække forslaget.
Finn Parkø mener forslaget vil bureaukratisere  beslutningsprocessen. Er det her ikke mere et spørgsmål om at nogen, der kæmper for en sag, oplever sig misforstået? Hvem skal betale for konfliktløsning.
Ivan Lindquist anbefaler forslaget som en overordnet tekst i forhold til principprogrammet.
Olga Runciman mener, der er flere elementer i forslaget, der både omhandler at være en bred forening og hvordan man håndterer konflikter.
Camilla Madsen mener, at det er bedre at gøre forslaget til et inspirationsmateriale om, hvordan man ændrer strukturen.
Mogens Rosenquist ser en rød tråd i diskussionen og spørger om, hvordan landsledelsen har arbejdet med vedtægternes formålsbestemmelse om at styrke og forbedre forholdene for nuværende og tidligere psykiatribrugere.

Forslaget sættes til afstemning og forkastes af et flertal af forsamlingen.

Forslag nr. 6 stillet af Louise Jensen

At der inden for LAP nedsættes et udvalg, der fokuserer på medicinsk behandling frem for psykoterapi i stor grad.

Landsledelsen anbefaler forslagsstiller at søge en arbejdsgruppe som foreslået etableret.

Bo Steen Jensen argumenterer for at fastholde forslaget, hvorfor interesserede opfordres til at melde sig til opgaven.

Forslag nr. 7 stillet af Louise Jensen

At der inden for LAP nedsættes et udvalg, der fokuserer på bofællesskaber og bocentre, så der tages vare om denne gren af LAP’s virke.

Landsledelsen anbefaler forslagsstiller at søge en arbejdsgruppe som foreslået etableret.

Forslagsstiller er ikke til stede, men interesserede kan, om ønsket, danne en arbejdsgruppe om emnet.

Forslag nr. 8 stillet af Simon Rosenkilde

Forslag om nedsættelse af tænketank
Strukturændringer og et forslag til dette, der gør beslutningsprocessen i LAP generelt langt mere habil, struktureret og resultatorienteret, med udgangspunkt i nogle relativt få justeringer. I forbindelse med dette punkt, foreslår jeg, at der nedsættes en Tænketank, der kan komme med løsningsforslag til ledelsen, i et hvert givent spørgsmål, der måtte komme fra landsmødet eller LAP’s medlemmer generelt: En slags kværn, der kan forarbejde forslag fra medlemmerne i LAP, til en fordøjelig mundfuld, ledelsen så kan tage stilling til, efter endt bearbejdning.

Landsledelsen anbefaler forslagsstiller at søge en arbejdsgruppe som foreslået etableret.

Forslagsstiller er ikke til stedet og forslaget behandles ikke yderligere.

Forslag nr. 9 stillet af Gihta Hansen

Forslag om at nedsætte et konfliktudvalg
Jeg foreslår, at LAP nedsætter et konfliktudvalg, bestående af ikke-konfliktsky personer.
Dette udvalg skal kunne træde til i konfliktfyldte situationer, som medlemmer ikke selv formår at løse på en værdig måde.

Gihta Hansen fremlægger og motiverer sit forslag.
Lars Kristensen opfordrer på vegne af landsledelsen forslagsstiller at søge en arbejdsgruppe som foreslået etableret.
Knud Fischer-Møller mener ikke, man kan affeje forslag der er indkommet rettidigt.
Tom Jul gør opmærksom på at forslaget forudsætter, at der er kvalificerede kandidater til at udgøre et udvalg som foreslået.
Gihta ønsker at opretholde sit oprindelige forslag.

Forslaget sættes til afstemning og forkastes af et flertal af forsamlingen.

Herefter afbrydes behandlingen af indkomne forslag og forsamlingen går over til programpunktet: 

Introduktion til arbejdsgrupper
Karl Bach Jensen introducerer til, hvordan der kan nedsættes arbejdsgrupper, som, hvis de ønsker det, kan fortsætte med at arbejde i det kommende år.
Han opfordrer til at deltagere, der ønsker at danne arbejdsgruppe, kort introducerer dem for forsamlingen og nævner selv et opslag om at danne en arbejdsgruppe om at igangsætte medlemsarbejde i Region Syddanmark

Steen Moestrup foreslår at danne en arbejdsgruppe vedrørende samspillet mellem psykiatri og alternativ behandling.

Lars Kristensen opfordrer til at interesserede i organisationsudvalget i første omgang mødes som arbejdsgruppe.

Lars Arredondo opfordrer til at danne en arbejdsgruppe om styrkelse af grundforeningerne og synlighed på værestederne.

Inge Green Volder ønsker at etablere en arbejdsgruppe, der forholder sig til børn og unge.

Gihta Hansen introducerer til en arbejdsgruppe, der skal kunne trækkes på med henblik på konfliktløsning.

Olga Runcimann opfordrer til, at man kan melde sig til arbejdsgruppe vedr. medicinrelaterede dødsfald og bivirkninger.

Paul Bjergager ønsker at skabe en ny refugiegruppe.

Lars Kristensen opfordrer interesserede til at kontakte ham vedr. LAP’s vandretæppe.

Annemarie Østergaard introducerer til arbejdsgruppe for sommerlejr for 2014 og 15 på baggrund af den ansøgte og bevilgede eksterne bevilling.

Henriette Steffensen spørger om muligheden for at danne en gruppe, der kan spørge landsledelsen ind til, hvad der er LAP’s politik.

Forsamlingen går herefter over til programpunktet: 

Præsentation og indledende drøftelse af Landsledelsens forslag til handlingsprogram

Steen Moestrup fremlægger landsledelsens forslag til handlingsprogram.

Jan Stig Andersen uddyber, at der for en stor del er tale om genbrug af formuleringer fra sidste år.

Erik Olsen synes, det er et overskueligt forslag, og han nævner muligheden for at trække på EDF i kapacitetsopbygning omkring handicapkonventionen.

Solvej Reidun nævner, at man ikke bliver ordentligt behandlet, hvis man henvender sig med fysiske skavanker til sundhedsvæsenet, men blot bliver henvist til psykiatrien.

Thorsten Bo Hansen spørger ind til den diskriminerende kriminalisering, idet han henviser til, at det forlyder at der er mange psykisk syge i fængslerne. Karl Bach Jensen uddyber om, hvad vi ved om antal, stigning og menneskeretsstridig mangel på proportionalitet, når det gælder behandlingsdomme.

Erik Thomsen mener, der skal noget med om at man skal anmelde grov vold begået af psykiatribrugere mod andre psykiatribrugere. Han vil også gerne have noget med om rygning og om medicinfri afdelinger.

Lars Arredondo mener, at der bør skelnes mellem, hvad der er begået af vold og trusler inden for og uden for psykiatrien. Der spekuleres i at fremprovokere hændelser, der kan føre til foranstaltningsdomme.


Forsamlingen går herefter over til programpunktet: 

Nedsættelse af redaktionsgruppe vedrørende handlingsprogram
Redaktionsgruppen kommer til at bestå af Steen Moestrup, Erik Thomsen, Lars Arredondo, Michael Maahr og Ole Hagemann

Forsamlingen vender herefter tilbage til landsmødets dagsorden: 

Behandling af indkomne forslag, fortsat

Forslag nr. 10 stillet af Bo Steen Jensen

Det foreslås, at der oprettes et arbejdsudvalg med opgaven at forberede/etablere et tværfagligt samarbejde omkring paradigmet ”Tvang som behandlingsprincip” – dette ud fra de internationale iagttagelser og forskningsresultater inden for hjerneforskningen, og de deraf følgende psykologiske refleksioner. Fænomenet sås først inden for somatikken, men er samme inden for psykiatrien.
Det har nemlig vist sig at tvang f.eks. omkring medicinering udløser samme immunforsvars afværge mekanismer, som virus og bakterier.

Landsledelsen anbefaler forslagsstiller at søge en arbejdsgruppe som foreslået etableret.
Bo Steen Jensen præciserer at forslaget handler om, hvad den kommende landsledelse skal arbejde med.
Flere støtter forslaget. Erik Olsen omtaler en avisartikel om stigende anvendelse af psykiatrisk tvang over for børn. Flere berører emnet om, at arbejdsgrupper dannet på landsmødet bør have høj prioritet.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med et overvældende flertal.

Forslag nr. 11 stillet af Lars Arredondo

Grundforeninger skal styrkes med
•     indlæg til LAP foldere
•     visitkort
•     hjemmesider
•     gå ud grupper til væresteder
Grundforeningerne skal gøre LAP synligt lokalt, og bidrage til medlemshvervning i væresteder o. lign.

Arbejdsgrupper på landsmødet, om styrkelse af grundforeninger og synliggørelse på væresteder mv.

Landsledelsen anbefaler forslagsstiller at søge en arbejdsgruppe som foreslået etableret.
Lars Arredondo accepterer landsledelsens indstilling og indgår desuden i redaktionsgruppen med henblik på at indføje dele af sit forslag i handlingsprogrammet.

Forslag nr. 12 stillet af Frands Frydendal

Forslag om landsmødeudtalelse vedr. redaktion af Medlemsbladet

Landsmødet udtaler om rollen som redaktør for bladet:
Redaktørens opgave er at redigere, ikke at censurere. Hvis bladet har plads, og et LAP-medlem indsender et indlæg, som ikke opfylder bladets kvalitetskrav, skal redaktøren sørge for at indlægget redigeres, så det opfylder bladets kvalitetskrav (eventuelt i samarbejde med indsenderen).
Redaktøren skal ikke censurere det. Det er ikke i orden at forbigå et indlæg i tavshed, at undlade at svare indsenderen på henvendelser om indlægget, eller at trække tiden ud til efter deadline.

Ifølge medieansvarsloven kan kun én person være redaktør af bladet. Derfor kan en gruppe ikke tage kollektivt ansvar for redaktionen, jvf. http://www.pressenaevnet.dk/Love-og-regler/Medieansvarsloven.aspx.

Rollen som tovholder og ansvarshavende redaktør behøver ikke være samme person.

Landsmødet opfordrer bladgruppen til at lave et sæt klare retningslinjer og indstille dem til godkendelse i landsledelsen. Retningslinjerne skal vejlede om…
•    De kvalitetskrav, der gælder for indlæg og kommentarer mht. om de er saglige, personlige eller kritiske og som redaktøren skal henvise til, når han/hun vil redigere et indlæg.
•    Hvornår oplysninger skal dokumenteres og urigtige oplysninger dementeres.
•    Hvornår personer, som nævnes eller kritiseres i bladet, tilbydes lejlighed til at svare i samme nummer.
Politik for bladgruppens roller som tovholder og ansvarshavende redaktør, herunder hvordan de får tildelt deres roller (mandatet og ansvaret) og hvordan gruppen kan trække sin opbakning tilbage.

Steen Moestrup redegør på vegne af landsledelsen for at ledelsen allerede har opfordret redaktionsgruppen til at afvise indlæg, der vurderes at være i strid med følgende principper eller anmode forfatteren om at omformulere sit indlæg: Bladet skal ikke bringe personangreb og interne konflikter bør ikke udstilles i bladet. Der bør således skelnes mellem at give udtryk for egne meninger og på med navns nævnelse at hænge andre ud. Når der bringes en kommentar til et indlæg i samme nummer af bladet, som det hvor indlægget bringes, bør der være en redaktionel begrundelse for det.
Desuden har landsledelsen besluttet, at den ansvarshavende redaktør i sidste instans kan træffe sådanne afgørelser, og at den ansvarshavende redaktør udpeges af landsledelsen, idet Medlemsbladet udover at henvende sig til foreningens medlemmer også er foreningens ansigt udadtil.
Landsledelsen opfordrer derfor forslagsstiller til at trække sit forslag.
Frands Frydendal fastholder sit forslag og opfordrer landsledelsen til yderligere at begrunde, hvorfor de ikke kan anbefale forslaget.
Thoridt Allermand erklærer sig enig i forslaget og mener, at Medlemsbladet er blevet for tandløst.
Bo Steen Jensen gør opmærksom på, at den ansvarshavende redaktør skal have ret til at fjerne stof i et blad.
Erik Thomsen fra bladgruppen gør opmærksom på, at der ikke udøves censur over for indlæg.
Preben Meilvang opfordrer til, at personlige ting gemmes væk på landsmødet og at vi beskæftiger os med LAP-relevante ting.
Erik Olsen mener ikke, man skal bruge landsmødet til at skose hinanden og støtter landsledelsens forslag.
Inger-Liss gør opmærksom på, at hun også som medlem af bladgruppen er opmærksom på, at indlæg kan være for personlige og erklærer at hun er tilfreds med landsledelsen henstilling.

Forslaget sættes til afstemning og forkastes af et flertal af forsamlingen.

Forslag nr. 13 a stillet af Paul Bjergager Nielsen

Landsmødet skal foretage en afstemning, om LAP skal have en sommerlejr eller begynde at afholde sommerhøjskole hver sommer

Forslag nr. 13 b stillet af Inger Ladegaard

Beslutningsforslag om sommerlejr:

SOMMERLEJR:
Tæt på hinanden og tæt på naturen med et gennemgående tema. Desuden med et politisk indhold. Gerne på en ø.
eller:
SOMMERHØJSKOLE:                                                                                                                                                      Der ligner SIND, Depressionsforeningen og ODA’s (OCD-, Depressions og Angstforeningen) sommerhøjskoler.

De to forslag behandles under ét.

Paul Bjergager fremlægger sit forslag og gør opmærksom på, at der er forskelligt opfattelser af, hvad en sommerlejr skal bestå i. Han be’r om en tilkendegivelse om, hvor vidt der skal laves en sommerlejr som oprindeligt mere primitivt og tæt eller som nu mere komfortabelt i samarbejde med en højskole.

På vegne af landsledelsen opfordrer Jan Stig Andersen forslagsstillerne til at trække deres forslag og lade sommerlejrgruppen arbejde i fred med at gennemføre sommerlejren.
.
Steen Moestrup gør opmærksom på, at der er søgt om og bevilget midler til at gennemføre en sommerlejr på Brenderup Højskole og det er det, man fører ud i livet.

Annemarie Østergaard fra sommerlejrgruppen: Vi lejer os ind på en højskole, men forstår ikke hvorfor det er blevet til, at der afholdes højskole og ikke sommerlejr. Gennem årene har man lyttet til hvad deltagerne ønsker.

Thoridt Allermand: Vi har opbygget en tradition, hvorfor forlade den. Er det fordi vi har fået flere penge og absolut skal bruge dem på luksuøse ting? Vil gerne have ånden i sommerlejren op til diskussion. Når alting er planlagt på forhånd tager deltagerne ikke ejerskabet.

Bo Steen Jensen mener, at en del af LAP’s medlemmer vil være afskåret fra at deltage i primitive lejre. Han roser at man har fået to fonde til at se nytten af og bevilge midler til lejren.

Lars Arredondo har været med på lejrene gennem årene. Der var en anden stemning i starten, hvor man kom tættere på naturen. Man kunne overveje at lægge lejrene på øer eller lignende de kommende år.

Gert Zøllner opfordrer til at overlade det til dem, der arrangerer lejrene, at planlægge indholdet.

Erik Thomsen mener, der tidligere har været en ide om at holde lejren nye steder hvert år og at give den et tema.

Steen Moestrup opfordrer dem, der vil arrangere en anderledes sommerlejr til at lave det og gøre noget ved det. Der er mange uforbrugte midler i LAP i år.

Erik Olsen omtaler sine erfaringer med Amalie dagene, som hvert år afholdes af foreningslivet i Oslo, og mener, der skal være indhold i lejrene.

Inger Ladegaard fremlægger og motiverer sit forslag (13 b).

Jan opfordrer dem, der vil have en mere primitiv lejr, til at arrangerer det.

Lars Arredondo mener der er flere emner i forslaget, nemlig om der skal være et tema på den ene side, og på den anden side om det skal være under mere primitive forhold.

Thoridt Allermand mener ikke det handler om enten eller og spørger, hvor mange penge man kan få til at lave ”ø-lejr” for?

Steen Moestrup gør opmærksom på, at der er over 1 mio. kr. til medlemsaktiviteter i år, og at man bare kan gå i gang, fx inden for en beløbsramme på kr. 100.000. Han gør opmærksom på, at der en folketingspolitiker med i programmet på sommerlejren i år. Han orienterer i øvrigt om, hvad indholdet bliver på lejren.

Erik Thomsen foreslår, at man følger kompromisforslaget, om at dem, der vil lave en mere primitiv lejr, får bevilget midler til det.

Thoridt mener, at ideen om en mere politisk lejr ikke skal affejes med, at man så bare kan arrangere en ø-lejr.

Kompromisforslaget, om at de medlemmer, der ønsker at arrangere en anden form for sommerlejr, bevilges midler på op til kr. 100.000 til det, sættes til afstemning og vedtages med et overfældende flertal.

Forslag nr. 14 stillet af Inger Ladegaard

Skriftlig evaluering og mundtlig evaluering af sommerlejr 2013.

Skriftlig evaluering af sommerlejr 2012

Inger Ladegaard fremlægger og motiverer sit forslag.

Gert Zøllner fremlægger, at Landsledelsen mener, det må være op til sommerlejrgruppen og -deltagerne at beslutte, hvordan de vil evaluere sommerlejren, og at det ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt yderligere at evaluere en sommerlejr, som for længst er afviklet. Forslagsstiller opfordres derfor til at trække forslaget.
Erik Thomsen mener, at den konflikt, der har været omkring sommerlejren skal beskrives.
Annemarie Østergaard siger, at hun er ked af, hvad der er sket tidligere. Det er ikke her på landsmøder at tidligere konflikter skal løses.
Thoridt Allermand mener, der skal være uvildige udefra til at lave evalueringer.
Steen Moestrup undrer sig over at forslagsstiller ikke tidligere har bedt om en skriftlig evaluering af sommerlejr 2012 som medlem af arbejdsgruppen.
Inger mener, at der var mange ting der ikke kom op ved den mundtlige evaluering, men trækker den del af forslaget, der omhandler sommerlejr 2012.

Derefter sættes forslaget om at der skal foretages både en skriftlig evaluering og mundtlig evaluering af sommerlejr 2013 til afstemning.

Forslaget vedtages af et flertal af forsamlingen.

Forslag nr. 15 fremsat af Steen Moestrup

Efter drøftelser i Landsledelsen fremsættes nedenstående forslag til forenkling og præcisering af principprogrammet, udarbejdet i samråd med udviklingskonsulent Karl Bach.

I principprogrammets afsnit om
Behandlingsmæssige forhold foreslås nuværende pkt. 1. og 7. om hvad vi ønsker og vil arbejde for:
•    At en optimal behandling, hjælp og støtte tilbydes til bru¬geren, uanset om denne vælger medi-cinsk behandling til eller fra.
•    At man, hvis man er psykisk syg og ønsker dette, får ret til medicinfri behandling, herunder fri og gratis adgang til at konsultere privatpraktiserende psykolog.
sammenskrevet til nyt pkt. 1:
•    At der tilbydes optimal behandling, hjælp og støtte, og at man, hvis man er psykisk syg og ønsker dette, får ret til medicinfri behandling, herunder fri og gratis adgang til at konsultere privatpraktiserende psykolog.

I samme afsnit foreslås nuværende pkt. 4 og 5:
•    At der iværksættes øget forsk¬ning i alternative behandlingsformer til den eksisterende psykiatri.
•    At alternative behandlingsfor¬mer, hvis positive virkning kan dokumenteres, bliver anerkendt og ta¬get med.
sammenskrevet til nyt pkt. 4:
•    At der iværksættes øget forskning i alternative behandlingsformer til den eksisterende psykiatri, og at alternativ behandling, hvis positive virkning kan dokumenteres, bliver anerkendt.

I principprogrammets afsnit om
Juridiske forhold foreslås nuværende pkt. 4:
•    At tvangsbehandling begrænses til absolut og påviseligt livstru¬ende situationer.
præciseret til:
•    At tvangsbehandling begrænses til absolut og påviseligt livstruende situationer kun med behandlingsmetoder, der ikke er potentielt legemsbeskadigende.

I principprogrammets afsnit om
Sociale forhold foreslås det at slette nuværende pkt. 1.
•    Ret til frit at organisere vores in¬teressefællesskab og vare¬tagelse inden- og udenfor eksiste-rende institutioner og strukturer.

I samme afsnit foreslås nuværende pkt. 3, 4 og 5 pkt.:
•    At man fra sam¬fundets side aktivt mod¬virker de faktorer, der begrænser psykiatribru¬geres aktivitet og delta¬gelse.
•    At sikre vores muligheder for aktiv deltagelse i alle sider af samfundslivet
•    At mennesker, der begrænses af psykosociale handicap, får rettigheder og muligheder sva-rende til andre borgere med nedsat funktions¬evne.
sammenskrevet til nyt pkt. 2 (3)
•    At sikre vores muligheder for aktiv deltagelse i alle sider af samfundslivet, bl.a. ved at mennesker, der begrænses af psykosociale handicap får rettigheder og muligheder svarende til andre borgere med nedsat funktionsevne.

I samme afsnit foreslås nuværende pkt. 8, 9 og 10:
•    At udvikle alterna¬tive ar¬bejdspladser til gavn for nuværende og tidli¬gere psykiatribrugere.
•    Favorable og realistiske vilkår for uddannelse og deltagelse i arbejdsli¬vet.
•    Mere målrettet arbejds-/uddannelsesvejledning og støtte fra personer, der er bekendt med psy-kiske lidelser, ud¬dannelses¬systemets krav og arbejdsmar¬kedets mulighe¬der for skåne-jobs/flexjobs o.l.
sammenskrevet til nyt pkt. 5 (6 eller 7):
•    Favorable og realistiske vilkår for uddannelse og deltagelse i arbejdslivet, herunder rimelig tilpasning, relevant støtte, ansættelse af medarbejdere med brugererfaring, tilknytning til og oprettelse af socialøkonomiske virksomheder.

Desuden foreslås det i samme afsnit at tilføje et nyt pkt.:
•    At skabe en foreningskultur præget af gensidig anerkendelse, forståelse og solidaritet.

Landsledelsen anbefaler forslaget til vedtagelse, idet pkt. 4 under juridiske forhold dog foreslås formuleret sådan her:
”At tvangsbehandling begrænses til absolut og påviseligt livstruende situationer kun med behandlingsmetoder, der – i modsætning til ECT og antipsykotika – ikke er potentielt legemsbeskadigende.”

Forslaget behandles i tre dele.

Steen fremlægger og motiverer sit forslag vedr. afsnit om behandlingsmæssige formål.

Helene Mortensen problematiserer brugen af begrebet ”psykisk syg”.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med overvældende flertal.

Steen fremlægger og motiverer sit forslag vedr. afsnit om juridiske forhold, idet han tilslutter sig landsledelsens forslag, således at pkt. 4 kommer til at lyde:
•    At tvangsbehandling begrænses til absolut og påviseligt livstruende situationer kun med behandlingsmetoder, der – i modsætning til fx ECT og antipsykotika – ikke er potentielt legemsbeskadigende.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med overvældende flertal.

Steen Moestrup fremlægger og motiverer sit forslag vedr. afsnit om sociale forhold
Bo Steen Jensen foreslår at tilføje borgerrettigheder til pkt. 2, således at formuleringen bliver:
•    At sikre vores borgerrettigheder og muligheder for aktiv deltagelse i alle sider af samfundslivet, bl.a. ved at mennesker, der begrænses af psykosociale handicap får rettigheder og muligheder svarende til andre borgere med nedsat funktionsevne.

Erik Olsen foreslår, at ordet empowerment tilføjes  i det nye pkt. 6, således at formuleringen bliver:
•    At skabe en foreningskultur præget af empowerment, gensidig anerkendelse, forståelse og solidaritet.

Steen Moestrup tilslutter sig ændringsforslagene.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med overvældende flertal.


Forslag nr. 16 stillet af Paul Bjergager Nielsen

Forslag om landsledelse på 7 i stedet for 13 medlemmer.

§ 6 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1, 2 og 8 ændres fra:
Stk. 1     Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 13 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er 2 år. Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til 1 år, således at mindst 6 er på valg hvert år.

Stk. 2     Landsmødet vælger op til 13 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Suppleanter indtræder ved længerevarende forfald efter Landsledelsens beslutning eller når et medlem af Landsledelsen udtræder. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, de er blevet valgt som medlem af Landsledelsen frem til næste landsmøde.

Stk. 8     Landsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 landsledelsesmedlemmer er til stede.

Til:
Stk. 1     Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 7 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er 2 år. Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til 1 år, således at mindst 3 er på valg hvert år.

Stk. 2     Landsmødet vælger op til 7 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Suppleanterne indtræder …

Stk. 8     Landsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 landsledelsesmedlemmer er til stede.

§ 8 – tegningsregler og hæftelse
Ligeledes ændres § 8 stk. 1 fra:

Stk. 1     Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af forretningsudvalget. Landsledelsen kan uddelegere tegningsretten til foreningens kasserer og/eller sekretariatsmedarbejder i nærmere defineret omfang. Ved optagelse af lån og ved køb og salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af mindst 9 medlemmer af Landsledelsen.

Til:
Stk. 1    Foreningen tegnes … Ved optagelse af lån og ved køb og salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af mindst 5 medlemmer af Landsledelsen.

Niels Holmquist begrunder og motiverer forslaget.
Jan Stig Andersen anbefaler på vegne af landsledelsen at landsmødet forkaster forslaget.
Camilla Madsen mener, at det vil skabe en mere velfungerende ledelse, hvis den har færre medlemmer, og at der vil være relativt flere suppleanter

Forslaget sættes til afstemning og forkastes af et flertal af forsamlingen

Forslag nr. 17 stillet af Lars Kristensen

I § 6 om foreningens daglige ledelse, indføres et nyt stk. 6 som får ordlyden:

Stk. 6 Landsledelsen vælger en kasserer blandt et af forretningsudvalgets medlemmer.

Herefter bliver efterfølgende stykker til stk. 7, 8, … osv.

Lars Kristensen fremlægger og begrunder sit forslag, idet ordene ”et af”  slettes, så forslaget lyder:
Stk. 6 Landsledelsen vælger en kasserer blandt forretningsudvalgets medlemmer.

Landsledelsen anbefaler forslaget til vedtagelse.
Paul Bjergager mener, det vil være en fordel, hvis kassereren ikke behøver at være en del af forretningsudvalget.

Forslaget sættes til afstemning. 29 stemmer for, 3 stemmer imod, 16 undlader at stemme.
Idet der er tale om en vedtægtsændring, der umiddelbart kræver 2/3 flertal, er forslaget ikke vedtaget, men kan vedtages ved almindeligt flertal på næste landsmøde.

Forslag nr. 18 stillet af Karl Bach Jensen

Mellem nuværende § 3, stk. 4 og stk. 5 indsættes som nyt stk. 5:

Stk. 5    I kommuner, hvor der ikke findes nogen lokalforening, kan aktive medlemmer danne netværksgrupper, som efter nærmere aftale med landsledelsen kan repræsentere og agere på foreningens vegne (herunder evt. forvaltning af kontingentandele) i det pågældende lokalområde.

Nuværende stk. 5 bliver til stk. 6 og så fremdeles.

Karl Bach Jensen fremlægger og motiverer forslaget.
På et spørgsmål om økonomi og forvaltning af kontingenter svarer Karl, at det fremgår af forslaget, at en sådan gruppe kan forvalte kontingentandele, men midlerne bør administrativt ligge i en underkonto på landssekretariatet.
Landsledelsen, Michael Maahr m.fl. anbefaler forslaget.
Bo Steen Jensen spørger ind til muligheder for at fungere uden fysiske møder.
Karl svarer, at der skal være tale om en afgrænset veldefineret personkreds, der selv afgør, hvordan de vil kommunikere og holde møder.

Forslaget vedtages enstemmigt

Forslag nr. 19 stillet af Erik Thomsen
At LAP skifter navn til: Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatri overlevere, kaldet LAP i det daglige.

Erik Thomsen fremsætter og motiverer sit forslag
Jan Stig Andersen anbefaler på vegne af landsledelsen at fastholde foreningens nuværende navn.
Bo Steen Jensen opfordrer til, at vi stadigvæk definerer os selv som brugere og tidligere brugere med henblik på at få indflydelse på behandlingssystemet.
Erik Olsen og Karl Bach Jensen mener, at der bør arbejdes mere grundigt med en evt. navneændring.

Erik Thomsen trækker forslaget.


Forslag nr. 20 stillet af Frands Frydendal

Forslag om landsmødeudtalelse
Landsmødet udtaler: Et forretningsudvalg har først og fremmest ansvaret for forretningsgangen i en ledelse. Andre opgaver kommer i anden række.
LAP’s vedtægters § 6 stk. 7 siger: ”Forretningsudvalget indkalder og leder landsledelsens møder (…)”.
1.    At vedtægterne skriver, at forretningsudvalget leder landsledelsens møder, betyder at forretningsudvalget vigtigste opgave er at lede møderne, så hele landsledelsen kan løse opgaven fra § 6 stk. 4: ”Landsledelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og landsmødets beslutninger”, på en måde som er effektiv, konstruktiv, lovlig og i overensstemmelse med god foreningsskik. Hvis mødeledelsen svigter, bliver landsledelsen ineffektiv og så vælter den andre opgaver af på forretningsudvalget. Det er en ond cirkel. Derfor
a.    Forretningsudvalget har ansvar for at gøre sit bedste med forretningsgangen.
b.    Hvis det ikke lykkes for forretningsudvalget at nå bestemte mål, f. eks. at afslutte dagsorden til tiden eller at få et godt arbejdsklima, har forretningsudvalget ansvar for at ændre sine metoder, så målene kan nås.
c.    Det er ikke i orden, hvis forretningsudvalget nægter at påtage sig ansvar for at lede møder i landsledelsen, eller når forretningsgangen i landsledelsen fungerer uhensigtsmæssigt at forretningsudvalget ikke tager ansvar, lytter til feed-back, undersøger sin praksis og eventuelt ændrer den.
2.    At forretningsudvalget leder landsledelsens møder betyder ikke, at forretningsudvalget skal lede landsledelsen i andre forhold. Beslutninger om LAP’s udvikling og politik skal ske i hele landsledelsen eller på landsmødet. Her skal forretningsudvalget som sådan være upartisk. Det er ikke orden, at forretningsudvalget bruger sit privilegium til at opstille dagsorden og lede møder til at fremme bestemte landsledelsesmedlemmers politik og til at forhindre eller dæmme op for andres. Forretningsudvalget har ikke mandat til at skønne om nye landsledelsesmedlemmer vil kuppe LAP og skal modarbejdes.

Frands Frydendal fremlægger og motiverer forslaget.
Lars Kristensen opfordrer på vegne af landsledelsen til at forslagsstiller trækker forslaget og lader sine overvejelser indgå i organisationsudvalgets arbejde.
Karl Bach Jensen svarer på, hvorfor forslaget er kategoriseret under overskriften ”kræver/formodes at kræve vedtægtsændringer”, idet der henvises til bestemmelsen i vedtægterne om at landsledelsen selv fastsætter sin forretningsorden. Jurist Lisbeth Lundgren bekræfter, at hendes vurdering er, at forslaget er på grænsen til at stride med vedtægterne.

Frands Frydendal trækker forslaget

Forslag nr. 21 stillet af Frands Frydendal

Forslag om landsmødeudtalelse vedr. Åbenhed og diskretion i LAP

Landsmødet udtaler om åbenhed og diskretion i LAP:
LAP skal have mest mulig åbenhed, og mindst mulig hemmeligholdelse. Det, som faktisk skal beskyttes og behandles med diskretion overfor offentligheden, må ikke af den grund holdes hemmeligt for nyvalgte LL-medlemmer.
1.    Når LL behandler et dagordenspunkt lukket, skal begrundelsen for at punktet lukkes så vidt muligt fremgå af dagsorden, og altid fremgå klart af det lukkede referat. Det er ikke i orden at lukke punkter med henvisning til oplysninger, som bagefter ikke kan findes af nyvalgte landsledelsesmedlemmer.
2.    Før landsledelsen kan lukke og behandle et punkt, skal de principielle spørgsmål, som indgår i punktet og ikke behøver lukket behandling, være behandlet åbent.
3.    LAP skal give medlemmer aktindsigt i oplysninger og email-korrespondance, som omhandler dem personligt, både hvis deres navn nævnes og hvis det på anden måde er klart, at det er dem, der omtales. Det er ikke i orden, at medlemmer ikke får lejlighed til at kontrollere og rette personoplysninger, som LAP bruger om dem.
4.    LAP’s slogan, ”Intet om os uden os” gælder også inden for LAP. Det er ikke i orden at behandle en personlig medlemssag uden at medlemmet får lejlighed til at kommentere oplysninger og at argumentere for sin sag.
5.    Landsledelsen skal organisere sin email på forskellige lister, så LAP opnår:
a.    At mest muligt bliver åbent for citat og forespørgsel fra medlemmerne.
b.    Følsomme oplysninger skal holdes på en særlig, fortrolig email-liste, som dog er åben for alle LL-medlemmer.
LAP skal gemme kopi af alt relevant baggrundsmateriale for beslutninger, så nye landsledelsesmedlemmer kan få indsigt i det. Det er ikke i orden, at nye landsledelsesmedlemmer er henvist til at bede om kopi fra gamle landsledelsesmedlemmers private email-arkiv.

Frands Frydendal fremlægger og motiverer forslaget.
Lars Kristensen opfordrer på vegne af landsledelsen til at forslagsstiller trækker forslaget og lader sine overvejelser indgå i organisationsudvalgets arbejde.
Karl Bach Jensen svarer på, hvorfor forslaget er kategoriseret under overskriften ”kræver/formodes at kræve vedtægtsændringer”, idet der henvises til bestemmelsen i vedtægterne om at landsledelsen selv fastsætter sin forretningsorden. Jurist Lisbeth Lundgren bekræfter, at hendes vurdering er, at forslaget er i strid med vedtægterne, især hvad angår pkt. 5 a. – b.

Frands Frydendal trækker forslaget

Forslag nr. 22 stillet af Tom Jul Pedersen og Michael Maahr fra RAP Midtjylland

Vi foreslår, at Landsmødet på sit møde vedtager, at regionsforeningerne fra 2014 får samme procentvise andel af de kollektive medlemmers kontingentindbetalinger, som regionsforeningerne får af de individuelle medlemmers kontingentbetalinger.

Tom Jul fremlægger og motiverer sit forslag.
Landsledelsen anbefaler forslaget til vedtagelse.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med overvældende majoritet.

Forslag nr. 23 stillet af Birgitte Kongsfort

Det er et ønske fra grundforening Køge og dens medlemmer, at der bliver afsat et fast beløb til grundforeningerne – f.eks. 10.000,- kr. hvert år.

Birgitte Kongsfort er ikke til stede, Valentina Djurhuus ønsker at fastholde forslaget.
Jan opfordrer på vegne af landsledelsen til at trække forslaget, idet det er allerede muligt for grundforeningerne, at søge landsledelsen om midler til medlemsaktiviteter på baggrund af en beskrivelse af aktiviteterne og et budget, og efterfølgende indsendelse af regnskab. Landsledelsen anser det for mere formålstjenligt og sikkert fortsat at følge denne fremgangsmåde og vil gerne informere grundforeningerne om muligheden.
Erik Thomsen opfordrer til at vedtage forslaget.
Karl Bach Jensen forklarer, at der, hvis forslaget vedtages, kan komme til at stå store beløb på konti hos grundforeninger, som ikke er aktive.

Forslaget sættes til afstemning og forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 24 stillet af Erik Thomsen
Alle, som LAP inviterer som foredragsholder, kursusleder, dirigenter m.m. må kun få deres udgifter betalt efter LAP’s almindelige regler, gælder fra Landsmødet slut.

Erik Thomsen fremlægger og motiverer sit forslag.
Jan Stig Andersen opfordrer på vegne af Landsledelsen til at forkaste forslaget, idet det anses for uhensigtsmæssigt ikke at kunne ansætte og aflønne kvalificerede personer til at løse afgrænsede opgaver for foreningen.
Olga Runciman mener, det er naivt kun at ville benytte sig af professionelle der vil gøre tingene gratis.
Karl Bach Jensen gør rede for, at forslaget, hvis det vedtages, vil vanskeliggøre arbejdet med at arrangere kurser mv.

Forslaget sættes til afstemning og forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 25 stillet af Erik Thomsen

Alle LAP-medlemmer har ret til samme godtgørelse som LL/FU, diæter, hotel m.m.

Erik Thomsen fremlægger og motiverer sit forslag.
Gert Zøllner opfordrer på vegne af Landsledelsen til at forkaste forslaget idet det er i forvejen sådan, at der gælder de samme regler for alle LAP-medlemmer om godtgørelse af afholdte udgifter,
Lars Arredondo mener, at der skal være lige forhold
Michael Maahr mener, at forslaget er udtryk for mistillid til landsledelsen.

Forslaget sættes til afstemning og forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 26 stillet af Erik Thomsen

Der skal på hvert landsmøde fremlægges en opgørelse over, hvad de enkelte LAP-medlemmer har modtaget i diæter og hotel udgifter m.m.

Erik Thomsen fremlægger og motiverer sit forslag
Jan Stig Andersen redegør på vegne af landsledelsen for, at hvor meget, man modtager i refusion af udgifter til forplejning, hotel mv., afhænger af, hvor meget man frivilligt arbejder for foreningen. Landledelsen finder, at forslaget sår ubegrundet tvivl om, hvordan økonomiske midler forvaltes, og vil påføre foreningens sekretariat en unødvendig arbejdsbyrde, hvorfor landsmødet opfordres til at forkaste forslaget.

Forslaget sættes til afstemning og forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 27 stillet af Erik Thomsen

Ingen kan få udbetalt mere i diæter, kørsel, hotel m.m., end det, der er fastsat at LL.
Hvis det sker, skal de betale pengene tilbage.

Erik Thomsen fremlægger og motiverer sit forslag
Hanne Wiingaard opfordrer på vegne af landsledelsen forslagsstiller til at trække forslaget, idet det i forvejen sådan, at der gælder de samme regler for alle LAP-medlemmer om godtgørelse af afholdte udgifter.

Efter flere indlæg fra salen om, hvordan man kan undgå at skulle behandle forslag, der ikke har nogen principiel betydning, sættes forslaget til afstemning.

Forslaget forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 28 stillet af Erik Thomsen

Ved tyveri af midler fra LAP, uanset om det sker i lands-LAP eller de lokale LAP, skal det meldes til politiet.

Erik Thomsen fremlægger og motiverer sit forslag
Tom Jul redegør for at tyveri fra landsforeningens sekretariat er sket en enkelt gang i forbindelse med et indbrud og efterfølgende politianmeldt. Det er landsledelsen opfattelse at lokalforeninger selv afgør, hvad og hvornår de evt. vil politianmelde, hvorfor landsmødet opfordres til at forkaste forslaget.

Erik Thomsen trækker forslaget

Forslag nr. 29 stillet af Gihta Hansen

At der ansættes en person som er kompetent til at afløse Karl Bach, når han går på pension. Det er nødvendigt at vedkommende får god tid til at blive lært op af Karl Bach selv.

Gihta Hansen trækker forslaget.

Forslag nr. 30 stillet af Simon Rosenkilde

LAP på finansloven: LAP’s arbejde er vitalt for mere eller mindre alle i gruppen “kriminelt sindslidende” og siden denne gruppe, som helhed, ud over at slås med en grusom social marginalisering i forvejen, også slås med en massiv juridisk marginalisering, så er enhver hjælp denne gruppe kan få, ikke bare moralsk en forpligtelse, men også en direkte grundlovssikret ret, der i øjeblikket ikke har organiseret fundament, ret mange andre steder end i forbindelse med de af staten beskikkede bisiddere. Det er et problem, og siden LAP, som NGO, kan repræsentere, og har mandkraften til at gøre det, en uvildig instans, der KUN varetager den behandlings dømtes interesser, må man, per vurdering, konkludere, at staten Danmark ikke bare har incitament til at bidrage til denne gruppes trivsel, og altså bidrage til de omkostninger, der er forbundet med at yde denne bistand, Staten Danmark er også, igen per vurdering, juridisk forpligtet til at sørge for denne bistand. Med andre ord: Siden LAP kan varetage denne opgave, med sit panel af bisiddere, men at denne service forsømmes grundet problemer med indsats/udfordring og tids spørgsmålet som helhed, så er det, at vi i LAP vil være i stand til at lønne disse bisiddere, direkte proportionalt med et langt større service niveau for indsatte sindslidende, og dermed en, med udgangspunkt i grundlovens krav om lige frihed og retfærdighed, for alle borgere, opdæmning af et behov, der ellers lades overset: LAP skal have langt flere midler, til at yde denne service.

Forslagsstiller er ikke til stede og forslaget behandles ikke.

Forslag nr. 31 stillet af Simon Rosenkilde

“Løftet”.
Med udgangspunkt i de per 1. januar 2013 radikalt ændrede vilkår for borgere, der i gamle dage ville være skønnet uarbejdsdygtige, men som, med udgangspunkt i reformen af nævnte dato, ikke længere er skønnet egnede til førtidspension, ønsker jeg hermed at fremsætte følgende to forslag, der kan lette livets byrde for den gruppe. En gruppe, der ellers ville have fået lov at slikke sår i fred, men som nu er tvunget til at søge arbejde i såkaldte “ressourceforløb”.
Løftet, er, ganske enkelt, et projekt, der har til formål at etablere et café franchise, med udgangspunkt i, at skabe rammerne for nævnte gruppe, men med udgangspunkt i disses behov.
Hverken mere eller mindre.
Hvordan dette projekt skal se ud i sin helhed, er et spørgsmål, der bedst besvares ved at vende tilbage til førstnævnte tænketank, der derefter kan vurdere, hvorvidt LAP overhovedet er egnet til at indgå i projektet, under bearbejdning.
I tilfælde at det er, er der sådan set ikke nogen øvre grænse for dette franchises muligheder: Det vil kunne eksporteres, både nationalt og internationalt, med udgangspunkt i at skabe sunde og fornuftige arbejdsvilkår, for hele vores målgruppe, de sindslidende.

Når Café Løftet er etableret, og det er oppe at køre, må man, efter en given årerække, forvente at der er et overskud.
Dette overskud skal, ud over at forøge antallet af yderligere Caféer, også bruges, til etableringen af endnu et internationalt franchise:
“Eden”.
Eden er ganske enkelt en sekundær virksomhed, i Løftets vedtægter, der tager udgangspunkt i, at skabe et rekreations sted, der formår, at samle psykisk syge op, efter endt udskrivning, med alle de kriser der følger med dér, og stille og roligt gøre disse mennesker til mennesker igen, gennem en diverse form for terapi (mere konkret beskrevet til mødet) kombineret med en levende højskole, i et og samme sted.

Forslagsstiller er ikke til stede og forslaget behandles ikke.

6.    Vedtagelse af handlingsprogram 2013 – 2014

På baggrund af fremlæggelse og drøftelser tidligere på dagen fremlagde den nedsatte redaktionsgruppe et endeligt forslag til handlingsprogram:

I det kommende år vil landsledelse, medlemmer og ansatte især arbejde med at:

1.    Følge og overvåge udmøntningen af fleks- og førtidspensionsreform
2.    Der gives mulighed for tilskud til tandbehandling ved tandskader forårsaget af ordineret psykofarmaka.
3.    Førtidspensionisters økonomiske forhold bliver væsentligt forbedret, når man passerer folkepensionsalderen.
4.    Der bliver skabt en forenklet arbejdsgang og bedre gennemskuelighed ved tildeling af boligsikring og boligydelse.
5.    Fortsætte og udvikle eksisterende aktiviteter og samarbejde, f.eks. to sommerlejre, Brugernes BaZar, psykiatritopmøde, bisidderkorps, medlemsblad og hjemmeside.
6.    Søge indflydelse på modernisering af psykiatrien, herunder etablering af medicinfri afdelinger og mulighed for rygning for rygere, især via det nedsatte psykiatriudvalg og i forbindelse med valg til regionsrådene.
7.    Formulere og fremføre vores ønsker til kommunernes psykosociale indsats op til og i forbindelse med kommunalvalget.
8.    Intensivere indsatsen mod tvang i psykiatrien og mod diskriminerende kriminalisering af psykiatribrugere, bl.a. ved at gennemføre en landskampagne med fokus på at tvang skal opgives som behandlingsprincip, således at en mere menneskelig tilgang til behandlingen kommer i centrum i psykiatrien.
9.    Oplyse om vores rettigheder og arbejde for overholdelse af FN’s handicapkonvention.
10.    Styrke samspillet mellem landsforening, grundforeninger, individuelle og kollektive medlemmer, f.eks. i form af fælles arrangementer, kurser i samtalegrupper og andre netværksskabende aktiviteter.
11.    Styrke kendskabet til LAP’s mærkesager og udbrede generel information om LAP og dens grundforeninger, indadtil som udadtil i foreningen via medlemsblad, foldere, visitkort, medlemsmøder og hjemmeside mv.
12.    Skabe en foreningskultur præget af empowerment, gensidig anerkendelse, forståelse og solidaritet.
13.    Afsætte og udvikle ressourcer til at blive mere synlige i medierne både i aktuelle debatter og ved at skabe opmærksomhed om foreningens mærkesager.
14.    Støtte psykiatribrugere i at forbrydelser/vold, som disse udsættes for på bosteder, opholdssteder og psykiatriske hospitaler, bliver dokumenteret og politianmeldt

Programmet blev omdelt og enstemmigt vedtaget.

Desuden godkendte landsmødet et organisationsudvalg bestående af:
Lars Kristensen, Frands Frydendal, Herluf Dalhof, Erik Olsen, Jan Stig Andersen, Camilla Madsen, Preben Meilvang og Thoridt Allermand.

7.    Fastsættelse af kontingent for 2014

Hanne Wiingaard fremsætter landsledelsens forslag om kontingentsatser:

Individuelle medlemmer: kr. 125,-.
Fordeling: kr. 50,- til lokalforening; kr. 45,- til regionsforening og kr. 30,- til landsforening.
Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere
Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-
Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

Forslaget godkendes enstemmigt.

8.    Godkendelse af budget for 2014

Hanne Wiingaard fremlægger og uddyber budgetforslaget m.h.t. enkelte udgiftsposter.
Jan Stig Andersen foreslår en øgning af landsmødebudgettet med 200.000 kr. m.h.p. at udvide landsmødet 2014 i anledning af 15 års jubilæum til to overnatninger. Thoridt Allermand anbefaler, at man spørger i regionerne, hvis der skal ansættes nye regionale konsulenter.

Med ekstra kr. 200.000 til udvidet landsmøde og 100.000 til en ekstra sommerlejr bliver budgettet enstemmigt godkendt.

9.    Valg af 7 medlemmer + op til 13 suppleanter til landsledelsen

På valg er følgende LL medlemmer:
Steen Moestrup (valgt på landsmøde 2011)
Jan Stig Andersen (valgt på landsmøde 2011)
Lars Kristensen (valgt som suppleant på landsmøde 2012)
Gert Zøllner (valgt som suppleant på landsmøde 2012)
Preben J. B. Olsen (valgt som suppleant på landsmøde 2012)

Efter at kandidaterne til landsledelsen har præsenteret sig, fremsætter Michael Maahr en opfordring om at skabe en god samarbejdskultur i den kommende landsledelse.
Frands Frydendal meddeler, at han stiller sit mandat til rådighed. Det betyder, at der skal vælges 8 medlemmer til ledelsen.

Følgende kandidater bliver valgt til landsledelsen (stemmetal angivet i parentes): Lars Kristensen (63), Steen Moestrup (59), Finn Parkø (58), Inge Green Volder (52), Jan Stig Andersen (50), Paul Bjergager Nielsen (38), Holger Pedersen (34), Erik Thomsen (29).

Gert Zøllner blev valgt som suppleant (24).

76 havde afgivet gyldige stemmesedler ud af 98 stemmeberettigede deltagere i landsmødet.

10.    Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Det foreslås og vedtages enstemmigt at fastholde Beierholm som ekstern revisor.
Caia Davida vil gerne stille op som intern revisor og vælges enstemmigt.

11.    Eventuelt

Henriette Steffensen opfordrer til at arbejde hen imod at begrænse muligheden for at fremsætte forslag fx til 2 pr. medlem.
Michael Maahr mener, man kan løse problemet ved at sammenkæde forslagene.
Inger-Liss Christoffersen mener, at der kan arbejdes med en bedre grafisk opstilling af indkomne forslag.
Henriette Steffensen mener, man kan appellere til begrænsningens kunst. De mange konspiratoriske forslag giver ikke lyst til at deltage i kommende landsmøde. Det er for sejt.
Preben Meilvang mener, det må kunne lade sig gøre at organisere landsmødet bedre – det her har været for pinligt.
Michael Maahr opfordrer til, at man behandler hinanden noget bedre.
Thoridt Allermand mener ikke, det er landsledelsens ansvar at begrænse antallet af forslag, det er op til de enkelte medlemmer. Det må kunne lade sig gøre at løse konflikter, så de ikke lander på landsmødet.
Erik Thomsen mener ikke, man skal lade personlige konflikter komme ud på landsmødet.
Camilla Madsen vil gerne tage emnet om at begrænse antallet af forslag op i organisationsudvalget.
Bo Steen Jensen mener, der har været landsmøder, hvor det har været værre med antal af forslag.
Kim Kjelgaard har været aktiv i mange foreninger og deltaget i deres landsmøder. Selv om det her virker lidt kaotisk, synes han den åbne og frie debat er så hjerteskærende befriende. Han har været glad for at deltage
Karl Bach Jensen nævner, at der findes et responsum fra tidligere jurist om at begrænse antallet af forslag og gør opmærksom på, at der grundet påsken kun har været begrænset tid til at bearbejde materialet og træffe aftaler med forslagsstillerne.
Knud Fischer-Møller: Loven forbyder, frivilligheden forpligter. Det her virker som en stor børnehave, men opvejes af den anarkistiske frihed.
Frands Frydendal mener, at de mange forslag kommer af de mange problemer, der ikke er løst i løbet af året.

Steen Moestrup takker Frands Frydendal for at have siddet i landsledelsen og anerkender, at han har valgt at stille sit mandat til rådighed.

Niels Holmquist Andersen omtaler et møde i komite for psykoterapi i Region Hovedstaden om at tilbyde psykoterapi til alle.

Michael Maahr mener, at landsmødet er afviklet rigtig godt under meget vanskelige vilkår.

Holger Pedersen præsenterer et forslag til plakat vedr. tvang

Henriette Steffensen siger tak for et rigtig godt landsmøde og foreslår, at man næste gang samler de nye medlemmer og introducerer dem til foreningen.

Inger Ladegaard vil gerne lave et kursus el. lign. om at bruge den alternative verden
Camilla Madsen tilbyder sin assistance til at arrangere noget om andre behandlingsmuligheder.

Gert Zøllner siger tak for et nogenlunde godt landsmøde og udtrykker et håb om, at det bliver bedre til næste år. Han ønsker deltagerne at komme godt hjem!

Godkendt
Susan Skogstad – dirigent

Referat af Landsmøde 2012

Hotel Svendborg fredag den 23. – lørdag den 24. marts 2012

Referatet er godkendt af dirigenterne: Benny Lihme og Karl Bach Jensen

Velkomst: På vegne af LAP’s landsledelse bød Thoridt Allermand velkommen til landsmødet. Hanne Wiingaard gav en række praktiske informationer.

1) Valg af stemmetællere

Følgende blev valgt: Colleen Calhoun og Bjarne Thykjær Poulsen

2) Valg af dirigenter og referenter

På forslag af landsledelsen valgtes som dirigenter: Benny Lihme og Karl Bach Jensen
På forslag af landsledelsen valgtes som referenter: Mette Hansen og Rita Kristensen

Karl Bach Jensen konstaterede, at landsmødet var varslet og lovligt indkaldt i henhold til LAP´s vedtægter. Der blev talt 122 stemmeberettigede medlemmer.

3) Landsledelsens beretning

Landsledelsens skriftlige beretning var udsendt med landsmødemappen.

Læs Landsledelsens beretning her.

Thoridt Allermand og Olga Runciman afgav landsledelsens mundtlige beretning:

Olga R glædede sig over det store fremmøde. Hun redegjorde for en selvransagelse i landsledelsen og afklaring om, at man ønsker at følge foreningens principprogram. Beklagede at nogle havde valgt at forlade landsledelsen. Man har måttet skære ned på personale, men har fået flere penge til medlemsaktiviteter.
Fra landsledelsens side lægger man op til at arbejde på et ”mindre” handlingsprogram med en koncentreret indsats og vil gerne være mere aktive – og være med til at sætte dagsorden.

Thoridt A gav udtryk for, at vi i LAP er på den rigtige vej. De seneste 4 måneder har vi været mere i pressen. Herluf Dalhof i TV og radio om elektrochok. Olga Runciman og Karl Bach i landsdækkende aviser om førtidspensionsreform og indirekte tvangsbehandling i kommunerne.
Det er lykkedes os at trænge igennem ved at have markante og klare synspunkter, hvilket kan vanskeliggøre samarbejde med de mere ”bløde” foreninger. Vi skal fortsætte med at kæmpe for vores rettigheder, og for mere frihed til selv at vælge behandling og gøre mere opmærksom på overgreb.
Recoveryprojekt, forsøg med Sociale Mentorer og Next Stop Job har været rigtigt gode projekter, hvor vi har haft stor succes.
Vi er positive – men er det psykiatrien, der skal tilføres økonomi – i stedet for refugium, foreningsiniativer mv?

Olga R: Arbejder og bruger selv psykiatrien. Landskampagnen om dødsfald i psykiatrien har rykket meget.
Thoridt A: Handicapkonventionen er vigtig – hensigtserklæringer skal overholdes. Mange muligheder for at rette op på skæve ting med konventionen i hånden.

I landsmødets efterfølgende behandling af landsledelsens skriftlige og mundtlige beretning indgik der en drøftelse vedrørende interne personaleanliggender. Bemærkninger desangående er slettet af dette på LAP’s hjemmeside offentligt tilgængelige referat. Referatet i sin fulde ordlyd kan rekvireres af foreningens medlemmer ved henvendelse til LAP’s sekretariat.

Diskussion:

Katrine Woel: tillæg til beretningen. Er tovholder for LAP’s involvering i Antistigma-kampagnen: En af os. Folk har deltaget aktivt i debatgrupper, og vi har kun afholdt 1 møde i arbejdsgruppen. Kampagnen er topstyret, men LAP vil søge midler til i at afdække krænkelser af menneskerettigheder og hvad der virker positivt i psykiatrien. Omtaler dialog møder med kommuner og regioner.

Mikhael Saxtorph: Roser beretningen, men spørger: hvad er formålet med Nytårskur i LAP? – Skulle det ikke være for alle tillidsfolk?
Paul Bjergager: Arrangementet var oprindeligt tænkt som en julefrokost for lokale og regionale bestyrelsesformænd og næstformænd. Fremover bør det være for alle, der tager et ansvar som en tilbagevendende tradition – hvor man taler sammen og udveksler meninger og erfaringer.
Erik Thomsen: Nytårskur er en god ide, men alle tillidsfolk skulle have været med.

Tina Christensen gør opmærksom på, at sidste års landsmøde opfordrede til at offentliggøre sammenlignelige medlemstal og at tallene mangler i landsmødemappen. Spørger desuden om det er en enig landsledelse, der har valgt at afskedige jurist og sekretariatschef ?

Hanne Wiingaard: Beklager, at man har glemt medlemstal i landsmødemappen.

Lise Jul Pedersen: Kan LL sige, hvad der kan være svært ved at lave et fornuftigt stykke arbejde?

Karen Josephsen: Giver Olga R. og Thoridt A. og landsledelse ros for et kæmpe stykke arbejde. Glad for at der arbejdes med at kommuner tvinger borgere til medicin og ECT.

Olga R.: Omtaler grelle sager – hvor man p.g.a. ikke at ønske ECT har fået fjernet kørekort og andet.

Bo Steen Jensen: Har moret sig i landsledelsen gennem 10 år. Hvor er LAP i forhold til førtidspensionsreformen? Det drejer sig om rigtigt mange mennesker, som er under 40.

Katrine Woel: Vi arbejder på førtidspensionsreformen via Det Sociale Netværk.

Helene Lund: Har oplevet psykiatrien som en hjælp. Har været tvangsindlagt. Det handler om positivt livssyn og hvordan man ser på andre mennesker.

Frands Frydendal: Beretningen ser pæn ud. En beretning skal ikke godkendes, fordi den ser pæn ud men fordi den er retvisende. Mener ikke landsledelsens beretning er retvisende. Fyringssagen er ikke ordentligt belyst. Selvransagelse minder om udrensning – er selv blevet udelukket fra arbejdsgruppe.

Viveca Liventhal: Roser beretningen omkring ophævelse af tvang, men veninde i patientklagenavn mener at lovgivning om tvang også er med til at hjælpe patienterne. Der bør også arbejdes med det aspekt.

Gert Zøllner: Forstår ikke fyringen af sekretariatschef

Jakob Eilikofer: Ønsker fremadrettet en psykiatri, der arbejder med livsstilsændringer. Omtaler et Motions- og kostprojekt i Guldborgsund. Medlemmerne i Guldborgsund har bl.a. konstateret reduceret medicinforbrug p.g.a. projektet.

Tom Jul Pedersen: Der var ikke enighed i landsledelsen om fyringerne.

Gunver Hansen: Hvordan kan den gamle landsledelse beslutte noget, som den nye landsledelse skal køre videre med?

Thoridt A.: Svar til Gunver: Landsledelsen har nogle visioner. Principprogrammet har ikke altid været fulgt, og der har været mange konflikter. Vi har taget det op og vil igen arbejde efter vores principprogram.

Erik Thomsen: Tak til Frands F. for at rejse en meget principiel debat. Tak fordi du kommer med at konstruktivt budskab. Det kan ikke kaldes ledelse, når vi ikke kan blive enige 13 i landsledelsen. Hvad vej vil vi gå? Der har været kedelige konflikter – skal LAP være SIND ”light” eller skal LAP være LAP? Den nuværende Landsledelse mener, at LAP skal være LAP. Det er vigtigt at diskutere, hvor LAP skal hen.

Olga R.: Vi kæmper mod tvang – mod død i psykiatrien – og vi får ikke hjælp udefra. Vi skal tage den kamp. Der findes ikke nogen andre foreninger, der vil tage de kampe.
Vi kan ikke diktere en ny landsledelse – men holde os til principprogrammet.

Lise Jul Pedersen: Landsledelsen skal roses for sit arbejde.

Inden kaffepause byder den ene af dirigenterne velkommen til 2 gæster fra den norske forening We Shall Overcome: Stein og Kari.

Camilla Madsen omtaler tidligere afholdte og annoncerer et kommende kursus i Systemiske Familie Konstellationer for LAP-medlemmer.

Landsmødet genoptages kl. 15.30. Rita Kristensen overtager referentopgaven fra Mette Hansen.

Karl Bach Jensen (som medlem): LAP ønsker særlovgivning om tvang i psykiatrien ophævet ifølge vores principprogram. Italien har ingen særlovgivning og her bruges langt mindre tvang end i Danmark. Han henviser til FN’s Handicapkonvention, hvor der står i artikel 14, at staten under ingen omstændigheder må spærre folk inde pga. deres handicap. Der skal udarbejdes nødretsbestemmelser i stedet for særlovgivning. Han anbefaler, at LAP fortsat arbejder i overensstemmelse med konventionens bestemmelser.

Thoridt Allermand: Anbefaler beretningen til godkendelse. Synes det har været en god debat. Oplever der overordnet er flertal for beretningen.

Frands Frydendal.: Anbefaler at stemme nej til beretningen. Den er ikke retvisende, idet den ikke beskriver, hvad der er sket. Der bør stå, hvilke opgaver der er løst, og hvilke der ikke er løst. Opgaven med at skabe en organisationskultur som lægger op til samarbejde er ikke løst.

Jytte Rasmussen: Har hørt de forskellige argumenter, og mener det er vigtigt, at vide hvad konsekvensen er, hvis beretningen ikke bliver godkendt.
Paul Bjergager: Hvis en beretning ikke bliver godkendt mener han, at alle i landsledelsen skal trække sig.
Karl Bach Jensen (som dirigent): Der står ikke noget i vedtægterne om, hvad der skal ske, det er op til hvert enkelt medlem af landsledelsen, om man vil trække sig eller ej.
Erik Thomsen: Anbefaler at der står lidt mere i beretningen næste gang.
Nils Holmquist Andersen: Anbefaler at stemme for beretningen. Mener landsledelsen har været grundig og gjort sit arbejde godt.
Mikhael Saxtorph: Der står ikke noget i vedtægterne omkring vedtagelse eller ej. Dette er en diskussion om kejserens skæg – anbefaler at stemme for.

Karl B. J. (som dirigent): Den skriftlige og mundtlige beretning blev sidste år sat til afstemning på én gang. Kan vi gøre det samme i år således, at den mundtlige beretning supplerer den skriftlige?
Mikhael S.: Hvis landsledelsen trækker sig, kan de stille op igen i morgen, og så er vi samme sted.
Thoridt A.: Frands F. har ikke deltaget i møderne, og de 8 i landsledelsen kan stå inde for det, der er foregået, men vi kunne evt. have været mere skarpe i den mundtlige beretning.

Mogens Rosenquist: Jeg er ny her. Jeg synes det der står i beretningen, står på en god måde. Har ikke noget forbehold.
Christian Martin: Trusler om at landsledelsesmedlemmer trækker sig, skal man ikke tage sig af. Jeg stemmer imod, da jeg ikke synes beretningen er, som jeg synes den burde være.

Kaj Allermand: Beretningen holder sig til principprogrammet og jeg anbefaler at stemme for.
Frands Frydendal: Forlanger ikke at landsledelsen skal trække sig. Jeg mener ikke beretningen er OK.

Herefter blev den skriftlige og mundtlige beretning sat til afstemning og godkendt med overvældende flertal.

LAP-priser

Overrækkelse af den interne LAP pris

Paul Bjergager: I år er det en af vores forenings dinosaurer, medgrundlægger og meget betydelig person, der har gjort et stort stykke arbejde: Karl Bach Jensen.
Jeg så Karl første gang midt i 80’erne. Karl skrev bøger, og det var langt fra min hverdag. Karl var med i Galebevægelsen, senere i Sind’s brugerudvalg – hvor jeg lærte ham bedre at kende og senere fik vi lavet vores gode forening.
Karl takker for prisen og fortæller, at det har givet et par kolbøtter et par gange, og fortæller hvor svært det har været at genvinde sit renomme efter en nedtur. Takker foreningen for at bære over med de perioder, hvor han har været lidt ude at hænge.

Eksterne LAP pris: 

Jan Stig Andersen: Prisen gives til Danser med Drenge, idet de med sangen ”En lille pille” har sat fokus på misbrug af lykkepiller. Det er vigtigt for dem, at de har fået prisen inden de skulle på turne, og de vil gerne kunne skrive det på deres fan side, og sige det når de er ude at spille.

4) Regnskabsaflæggelse for 2011

Steen Moestrup: Gennemgår regnskabet i detaljer. Der er et overskud for 2011 på kr. 133.000,-

Jacob Elikofer: Pengene fra Trygfonden, hvor figurerer de?
Steen M.: På side 10 i Specifikationer (de gule sider), fremgår de som periodeafgrænsingsposter.

Camilla Madsen: Spørger ind til udgifterne til sommerlejren. Har den kostet over 300.000 kr. ?
Steen M.: Nej, der er balance mellem udgifter og indtægter til sommerlejren, som har været udgiftsneutral for LAP grundet tilskud

Michael Maahr: Sætter spørgsmål ved, hvordan man opgør egenkapitalen med henvisning til s. 13 i Årsrapport (de blå sider) og sidste års regnskab. Michael forsøger med en ny opstilling at synliggøre, at der mangler noget i opgørelse af egenkapitalen.
Mikhael S.: Kommenterer indlægget fra Michael M. og gør opmærksom på, at han bl.a. mangler at tage højde for gælden.
Steen M.: Forklarer hvorfor regnskabstallene, hvad angår egenkapitalen, er korrekte og retvisende.

Mikhael S.: Har som intern revisor gennemgået regnskabet og anbefaler regnskabet til godkendelse. Stiller gerne op igen, men ønsker fremover at både den valgte interne revisor og suppleanten deltager i arbejdet med at revidere regnskabet. Anbefaler at der laves nogle klare aftaler i forhold til samarbejdet med sekretariatet omkring regnskabet undervejs i løbet af året.

Regnskabet blev derefter godkendt med overvældende flertal.

5) Behandling af indkomne forslag

Forslag nr. 1 stillet af Landsledelsen

Forslag til kommissorium for redaktionsgruppe vedrørende handlingsprogram:
Redaktionsgruppen nedsættes af landsmødet på mødets første dag og har til opgave at sammenskrive og redigere et forslag til handlingsprogram på baggrund af de forslag, der er fremkommet rettidigt inden landsmødet (inkl. landsledelsens forslag) og på baggrund af landsmødets tilkendegivelser.
Indkomne forslag, der af landsmødet henvises til handlingsprogrammet, søges indarbejdet på en sådan måde, at det samlede forslag til handlingsprogram fremtræder som en læsbar og sammenhængende tekst.
Redaktionsgruppen kan i begrænset omfang medtage begrundede forslag fra landsmødets arbejdsgrupper i sit arbejde.
Redaktionsgruppen fremlægger et forslag til drøftelse om formiddagen på landsmødets anden dag.
På baggrund af landsmødets tilkendegivelser fremlægges om eftermiddagen på landsmødets anden dag et forslag, der sættes til afstemning i sin helhed.

Forslaget blev godkendt uden kommentarer og med applaus.

Forslag nr. 2 stillet af Paul Bjergager Nielsen

Forslag til ny Landskampagne, hvor parolerne er:
NEJ TIL TVANG
NEJ TIL BIVIRKNINGER
JA TIL EN MENNESKELIG BEHANDLING
Tvangen øges og bliver brugt i større og større grad i psykiatrien og dette vil ikke stoppe, før vi siger massivt fra over for disse umenneskelige overgreb. Alm. menneskeretsregler må også gælde, selv om man har fået en psykiatrisk diagnose
BIVIRKNINGERNE pga. den psykiatriske medicin er massive og alt for mange bliver invalideret af medicinen ved f.eks. ikke at kunne tage vare på sig selv – ja nogle bliver demente eller massivt fede, så de bliver ramt af sukkersyge og andre invaliderende sygdomme, hvis de da ikke er så uheldige at dø pga. deres medicin.
EN MENNESKELIG BEHANDLING kræver ikke så mange penge yderligere til psykiatrien. Det kræver kun at personalet er venlige, imødekommende og respekterer borgere, der bliver indlagt i behandlings-psykiatrien.

Paul Bjergager Nielsen fremlagde og motiverede sit forslag. Han glæder sig over, at landsledelsen støtter forslaget. Henviser til landskampagnen mod dødsfald i psykiatrien, og den succes det var, og ønsker igen at sætte en ny kampagne i gang.

Kommentarer til forslaget:
Bo Steen Jensen: Dejlig signalpolitik. Vi har i 10 år sagt de samme ting, synes forslaget er glimrende men lidt diffust, ønsker at forslaget bliver præciseret lidt mere. Personalet i psykiatrien bliver presset og kan ende som LAP-medlemmer. Der findes ikke medicin uden bivirkninger.
Christian Martin: Hvem ville ikke være imod tvang og bivirkninger, forslaget er for unuanceret og diffust.
Katrine Woel: Anbefaler forslaget. Nej til bivirkninger er ikke bare virkninger. Anbefaler et samarbejde med Peter Gøtzsche, der har undersøgt hemmelige bivirkninger. Katrine tilbyder Paul B. hjælp til at omformulere forslaget, så det bliver mere klart.
Catherine Njeri Nielsen: Personalet skal være ude hos patienterne og ikke på kontoret. Tvang har reddet mit liv.
Flere medlemmer anbefaler forslaget
Et medlem giver udtryk for at der altid skal være plads til menneskelig behandling i Danmark.
Birgitte Kongsfort: Vi har hørt meget om tvang i mange år. Pårørende har det svært. Og det er vanskeligt at vide, hvad man skal gøre. Jeg synes, det er svært at stå som pårørende på sidelinien. Der skal være noget alternativt til nuværende tilbud, hvis der ikke er tvang.
Erik Thomsen: nogen skal tvangsindlægges – for hvad skal man ellers gøre.
Frands F.: Hensigterne med forslaget er gode, men jeg tror ikke det er klogt. For unuanceret. Sig nej til særlovgivning i stedet. Det gavner ikke foreningen at køre kampagnen som foreslået.
Christian Martin: Forslaget er så diffust, at det ikke giver nogen mening. Vi kan være med til at sætte fokus på at formindske tvangen, i stedet for nej til tvang. Det er sympatisk men uklart, hvad der ligger i det.
Tina Christiansen: Vi kan kun forholde os til det, der står. LAP vil male sig selv op i et hjørne. Vi skal ikke være så rabiate, skal i stedet arbejde med kompromiser.
Marian B. Goldstein: I en akut faresituation er det magtanvendelse, når man holder folk tilbage og ikke tvang. Vigtigt at skelne mellem magtanvendelse og tvang. Er en lille smule overgreb som tvang nødvendigt eller kan vi nøjes med magtanvendelse? Anbefaler forslaget, men mener det kan præciseres mere. Internationalt er der gode erfaringer i forhold til at mindske tvang, og Danmark bør følge efter.
Camilla Madsen: Anbefaler en ny landskampagne. Kampagner er med til at føre LAP frem i medierne. Enig i der skal kigges på parolerne. Foreslår at der nedsættes en gruppe, der arbejder med at konkretisere forslaget, med en anbefaling om, at gruppen indarbejder internationale erfaringer.
Thoridt A.: God debat. Opfordrer til at Katrine sammen med Paul arbejder med forslaget, men anbefaler der bliver arbejdet med klare budskaber.

Det besluttes at nedsætte en åben arbejdsgruppe på selve landsmødet. Gruppen skal konkretisere forslaget om ny landskampagne og kom til at bestå af: Katrine Woel, Bo Steen Jensen, Camilla Madsen, Rigmor Sofia Sommer og Frands Frydendal

Arbejdsgruppen vender efter en pause tilbage med følgende forslag:
”Ny landskampagne. Med fokus på at tvang skal opgives som behandlingsprincip.
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder kampagnen og dens fokusområder inden for de forskellige former for anvendelse af tvang på psykiatriområdet.”

Christian Martin: Forslaget vil betyde, der skal afsættes penge til kampagnen.
Thoridt A.: Synes forslaget er lidt mere diffust end før, mener Pauls forslag er mere klart.
Katrine Woel: Vi har ønsket at gøre kampagnen mere præcis og med kun et fokusområde
Hanne Wiingaard: Det er vigtigt for mig personligt, at pengene til kampagnen bliver fundet, hvis kampagnen skal foregå i 2012.
Lang diskussion om penge til kampagnen, da nuværende kampagne ikke er indarbejdet i det netop fremlagte reviderede budget for 2012. Der efterlyses et konkret beløb til kampagnen, og at kampagnen holder sig inden for de rammer, der bliver afsat

Beslutning:
Ny landskampagne. Med fokus på at tvang skal opgives som behandlingsprincip.
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder kampagnen og dens fokusområder inden for de forskellige former for anvendelse af tvang på psykiatriområdet og inden for de med landsledelsen nærmere aftalte økonomiske rammer, anslået kr. 100.000.

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Forslag nr. 3 stillet af Paul Bjergager Nielsen

Forslag om Nytårshøjskole
Landsforeningen LAP skal som et nyt punkt i foreningens HANDLINGSPLAN have organisering og afvikling af NYTÅRSHØJSKOLE med temaet: “Bud på en ny psykiatri uden så meget medicin”, som afholdes første gang fra den 27. dec. 2012 til 2. januar 2013.

Paul Bjergager er ikke til stede i salen.
Ingen ønsker at opretholde forslaget, som derfor bortfalder

Forslag nr. 4 stillet af Mette Bramsdal

Forslag om at oprette en Fondsgruppe
Mette Bramsdal ønsker meget at oprette en Fondsgruppe, hvor vi på sigt som psykiatribrugere kan søge midler til vores videre udvikling. Det kan være behandlingsforløb uden for det etablerede system, hvor det hovedsageligt i dag KUN er medicinsk behandling. Samt til længere varende kurser og uddannelser, der har et permanent udviklingsmæssigt sigte.

Mette Bramsdal fik under programpunktet: nye arbejdsgrupper, mulighed for at fremlægge og motivere sit forslag.

Der laves et opslag på landsmødet, hvor interesserede kan melde sig som deltagere til en arbejdsgruppe, der under og efter landsmødet kan arbejde videre med forslaget.

Forslag nr. 5 stillet af Lars Kristensen

Nedsættelse af lappetæppegruppe
Gruppens opgave er at få fremstillet følgende lappetæpper og –smykker/ordener af lapper (max. 10 x 10 cm), LAP medlemmer og andre donerer:
1. Vandretæppe der gives til et folketingsmedlem på folketingets åbningsdag, til ophængning på vedkommendes kontor i det følgende folketingsår som tak for godt politisk arbejde for psykiatribrugere.
2. Plaidtæppe der gives som hædersgave til et menneske, der har gjort en smuk gerning / arbejde for psykiatribrugere.
3. 5 stk. lappesmykker/-ordener der gives til ovennævnte modtagere og 3 andre, der i deres dagligdag har gjort en god gerning eller arbejde for psykiatribrugere.

Lars Kristensen fik under programpunktet: nye arbejdsgrupper, mulighed for at fremlægge og motivere sit forslag.

Der laves et opslag på landsmødet, hvor der kan melde sig deltagere til en arbejdsgruppe, der efter landsmødet vil arbejde videre med forslaget.

Forslag nr. 6 stillet af Paul Bjergager Nielsen

Forslag til ny formulering af foreningens overordnede formål
§ 2 Formål
Stk. 1 ændres til:
Stk. 1     Foreningens overordnede formål: Landsforeningen er en organisation, der arbejder for menneskerettigheder for borgere, der er og har været patienter i psykiatrien, og hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere kan støtte hinanden, tage fælles initiativer, formulere en politik og stille krav vedrørende vore egne interesser. Landsforeningen er en organisation, der er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser

Paul Bjergager Nielsen fremlagde og motiverede sit forslag: Er vi en patientforening eller hvad. Vi er noget mere end en patientforening, vi er en menneskerettighedsorganisation.

Kommentarer til forslaget:
Mikhael Saxtorph: Formålet som det er nu, dækker mere bredt, og kan hvis menneskerettigheder indføjes blive begrænsende
Tina Christensen: Det stritter lidt i alle retninger. Vi skal bruge det rigtige sprog – er vi patienter eller borgere, vigtigt vi bruger det samme sprog hele vejen igennem.
Bo Steen Jensen: Samtlige patientforeninger arbejder med menneskerettighederne. Modstander af begrebet patienter, vil i stedet hellere kalde sig noget andet. Jeg lider ikke af en sygdom, men taler om psykisk ubalance.
Katrine Woel: Enig i det der er blevet sagt vedr. begrebet patienter. Forslaget skal omformuleres for at det kan bliver stemt igennem.
Julie Amonsen: Jeg er ikke patient, jeg er borger med en helt almindelig sygdom.

Beslutning:
Forslaget forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 7 stillet af Nils Holmquist Andersen og Paul Bjergager Nielsen

Forslag om landsledelse på 7 i stedet for 13 medlemmer.

§ 6 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1, 2 og 8 ændres til:
Stk. 1     Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 7 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er 2 år. Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til 1 år, således at mindst 3 er på valg hvert år.
Stk. 2     Landsmødet vælger op til 7 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Suppleanterne indtræder …
Stk. 8            Landsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 landsledelsesmedlemmer er
til stede.
§ 8 – tegningsregler og hæftelse
Ligeledes ændres § 8 stk. 1 til:
Stk. 1    Foreningen tegnes … Ved optagelse af lån og ved køb og salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af mindst 5 medlemmer af Landsledelsen.

Paul Bjergager fremlagde og motiverede forslaget: Tiden er til, at der er færre i landsledelsen (LL), idet det gør beslutningsprocesserne mere effektive og hvor det bliver lettere at få et godt samarbejde og tage hurtige beslutninger.

På vegne af et flertal i landsledelsen anbefalede Jan Stig Andersen landsmødet at forkaste forslaget. Baggrunden er, at færre i LL vil betyde der er færre til at repræsentere medlemmerne, hvilket gør medlemsdemokratiet mindre.

Kommentarer til forslaget:
Mikhael Saxtorph: 3 – 4 træder ud af LL i løbet af året, hvorfor det gør LL meget sårbar, hvis der er færre medlemmer end 11. Anbefaler ikke forslaget.
Christian Martin: Jeg stemmer imod som det er, men har sympati for forslaget. Foreslår i stedet for fra 7 til 9 og fra 4 til 5. De mange medlemmer af LL har betydet, at der har været for lidt respekt for hinanden indbyrdes.
Eva Holm: Beslutningsgrundlaget bliver for lille.
Erik Thomsen: Godt for medlemsdemokratiet, at der er mange medlemmer i LL. Opfordrer til at LL bliver bedre til at samarbejde indbyrdes.
Jytte Rasmussen: Forstår godt forslaget, og når man ser på fremmødet i LL, kan man se det slider på LL.
Lise Jul: Godt forslag. Jeg vil stemme for. Hellere en lille gruppe der fungerer godt og bliver handlekraftige i stedet for en gruppe med mange.
Katrine Woel: Anbefaler ikke forslaget pga. medlemsdemokratiet og fordi der er mange afbud i perioder bl.a. p.g.a. sygdom, personlige kriser m.m. Forslaget vil svække LAP’s struktur.
Thoridt Allermand: Henviser til bilag i landsmødemappe med – fremmødestatistik. Ud fra statistikken kan man se, at vi er heldige hvis der dukker 7 – 9 op til møderne. 7 medlemmer gør foreningen for sårbar.
Steen Moestrup: Fremmødestatistikken er som den er bl.a. pga. frafald og orlov for mig i en periode. Forslaget betyder at meget få LL medlemmer ville kunne stemme noget igennem med kun 3 stemmer, hvilket udfordrer medlemsdemokratiet.
Paul B.: Der vil være mulighed for deltagelse af 9 personer til møderne idet 2 personer har taleret og ikke stemmeret. I forhold til demokrati giver 13 medlemmer for meget snak og for lidt overskud til at beslutte. Der skal være et tættere samarbejde med arbejdsgrupperne, hvilket der ikke er overskud til. 13 er for mange, der kan ikke opnås konsensus pga. for mange indbyrdes konflikter.

Paul B. anmodede om skriftlig afstemning, hvilket mere end 10 deltagere tilsluttede sig.

Beslutning:
Resultatet af den skriftlige afstemning: 29 ja stemmer, 52 nej og 7 undlod at stemme.
Forslaget blev forkastet.

Forslag nr. 8 stillet af Paul Bjergager Nielsen

Forslag om at forretningsudvalget konstituerer sig med formand/-kvinde, næstformand og kasserer

§ 6 stk. 5, som lyder:
Stk. 5 Senest 3 uger efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på højst 3 personer.
Tilføjes følgende.
Forretningsudvalget konstituerer sig efterfølgende som formand/-kvinde, næstformand og kasserer.

Paul Bjergager Nielsen var ikke til stede, men andre deltagere ønskede forslaget opretholdt.

På vegne af et flertal i landsledelsen anbefalede Erik Thomsen landsmødet at forkaste forslaget.

Kommentarer:
Mikhael Saxtorph: Kompetencer og ansvar bør følge hinanden, og anbefaler, at den uformelle magtstruktur bliver formel, da det fastlægger ansvaret og rollerne præciseres. God ide med en skarpere struktur.
Bo Steen Jensen: Formandskabet tager sig af akutte og ad hoc opgaver, og når der er 3, der skal være med til at bestemme, giver det et godt beslutningsgrundlag.
Thoridt A.: anbefaler der er 3 i forretningsudvalget, da det giver et godt samarbejde og flere til at tage beslutningerne.

Beslutning:
Forslaget forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 9 stillet af  Frands Frydendal

Landsmødet udtaler:
Den afgående landsledelses flertal har forsømt sit ansvar for handlingsprogrammets nederste punkt:
At sikre en organisationskultur præget af gensidig anerkendelse, forståelse og solidaritet.
Landsmødet indskærper den nye landsledelse, at dette punkt SKAL prioriteres først i de følgende år. En god organisationskultur er den afgørende forudsætning for at alle andre formål kan afvikles til medlemmernes tilfredshed og til opfyldelse af LAP’s formål.
Det afgørende punkt i foreningens organisationskultur er Landsledelsens forretningsorden, som beskrives i vedtægternes §6, stk. 6. Hvis der ikke er respekt her, er LAP i vanskeligheder.
Landsmødet tager som foreningens øverste ledelse nu ansvar for organisationskulturen og vedtager ændring af vedtægternes § 6, stk. 6, så det nu lyder (ændring i kursiv):
”Landsledelsen skal selv fastsætte sin forretningsorden på en sådan måde, at den sikrer gensidig anerkendelse, forståelse og solidaritet.
Et punkt til forretningsorden skal udvikles så meget, at ingen landsledelsesmedlemmer har tungtvejende, begrundede indvendinger imod det.
Et punkt til forretningsorden kan ikke vedtages ved flertalsafgørelse.
Landsledelsen kan fortsat bruge flertalsafgørelser i spørgsmål, hvor intet landsledelsesmedlem har tungtvejende, begrundede indvendinger imod at anvende flertalsafgørelse.
Tidligere års forretningsorden kan bruges som huskeseddel til en ny forretningsorden, men en ny landsledelse begynder på en frisk og er i sin forretningsorden kun bundet af denne vedtægt og ikke af tidligere års forretningsordener.
Landsledelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.”

Nuværende ordlyd af § 6, stk. 6: ”Landsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.”

Frands Frydendal fremlagde og motiverede sit forslag.

På vegne af et flertal i landsledelsen anbefalede Olga Runciman landsmødet at forkaste forslaget, da en forretningsorden som foreslået vil gøre arbejdet i dagligdagen for kompliceret. Anbefaler den nye landsledelse at starte på en frisk, og ikke bære gamle vaner videre.

Kommentarer:
Frands F.: Foreslår forretningsordenen bliver fulgt, så vi kan sikre en større enighed i det daglige.
Bo Steen Jensen: Forretningsordenen som den er nu, er funktionsdygtig og giver et godt flow imellem de forskellige landsledelser.
Katrine Woel: Beder Frands F. præcisere baggrunden for at ønske en ny forretningsorden.
Jan Stig Andersen: Er ikke enig med resten i landsledelsen. Jan mener forslaget er det bedste der er sket, siden LAP blev grundlagt.
Mikhael S.: Kan ikke gennemskue forslaget.

Beslutning:
Forslaget forkastes ved flertalsafstemning.

Forslag nr. 10 stillet af Paul Bjergager Nielsen

Forslag om reklamefinansiering af LAP’s Medlemsblad
Landsledelsen pålægges at få fremstillet vores LAP-blad hos det trykkeri, som vi har fået tilbud fra til 0,00 kr., såfremt budget 2 træder i kraft, hvis vi som forening ikke bliver tildelt satspuljepenge.

Paul Bjergager Nielsen var ikke til stede, men et andet medlem ønsker forslaget opretholdt.

På vegne af et flertal i landsledelsen anbefalede Hanne Wiingaard landsmødet at forkaste forslaget. Der er ikke i budgetforslag uden satspuljemidler afsat penge til blad fremadrettet og derfor mener hun ikke, der skal bruges tid på at debattere forslaget.

Bo Steen Jensen: Der er ikke vetoret overfor dem der laver bladet, hvilket betyder, at LAP ikke kan bestemme hvad der evt. bliver reklameret for i bladet.
Eva Holm opfordrer til at LL undersøger mulighederne for at få lavet bladet på andre måder, så der fremover også bliver mulighed for at have et medlemsblad.
Jytte Rasmussen opfordrer til at bladet bliver lettere at læse uden så meget ”graffiti”. Ærgrer sig over, at der måske ikke bliver råd til et blad fremadrettet.
Mikhael S.: Vær opmærksom på, når vi skal vedtage budgettet, betyder det ene forslag intet blad og det andet forslag et blad.

Beslutning:
Forslaget blev forkastet med overvældende flertal

Forslag nr. 11 stillet af Sørn Strand Jensen

Forslag om åbent brev
Forslagsstiller har trukket sit forslag.

Forslag nr. 12 stillet af Steen Moestrup

LAP omlægges til at være en forening præget af innovation og nytænkning frem for vanetænkning.
En forening der er præget af innovation er en forening, som ikke er præget af vanetænkning. Vi skal arbejde på at gøre tingene endnu bedre.
For at støtte innovationen indføres følgende værdifulde normer:
1. Sæt innovationen på dagsordenen – motiver medlemmerne, landsledelsen, bestyrelserne og medarbejdere til nytænkning, engager / ansæt innovative normer.
2. Lad det enkelte medlem sætte mål for sin innovation og samle os om nogle innovative mål på alle niveauer i foreningen. Dette betyder bl.a. at alle ideer skrives ned, når de fremkommer
3. Lad være med at tro at andre klarer og nytænker – innovation kan ikke uddelegeres, men skal være alles arbejdsopgave.
4. Lær organisationen at gå efter tilgivelse, i stedet for at vente på tilladelse og beløn dem der tør og gør.
5. Undgå blindhed – drop ”det har vi prøvet” og ”men…”
6. Vær ydmyg over for din succes – tag intet for givet, og lav løbende vanetjek.
7. Bryd komfortzonen – og gør noget andet end du plejer. Eksempler: samarbejde med nogen du ikke plejer at samarbejde med, snak med nogen du ikke plejer at snakke med, ring til nogen du ikke plejer at ringe til, tænk anderledes end du plejer, beslut anderledes end du plejer.
8. Erkend når en idé ikke holder, accepter den kalkulerede risiko, og fejr at I prøvede. Glæd jer til næste innovative idé.
9. Husk kritik er kun velkommen, når den nytænker og forbedrer, ros fremmer virkelysten

Steen Moestrup fremlagde og motiverede sit forslag: Forslaget er blevet til p.g.a. snakke rundt omkring, og for at prøve at være med til at vende skuden, så der kan komme en positiv organisationskultur i LAP. Vi skal blive bedre til at rose hinanden for de forslag, der kommer og være mere positive og imødekommende overfor forslag.

Steen M. er tilfreds med, at forslaget indgår som inspirationsmateriale, og mener ikke forslaget behøver at komme til videre forhandling eller afstemning.

Forslag nr. 13 stillet af Hanne Vangsgaard Kaljo

Jeg kunne godt tænke mig en forening, der står til rådighed med oplysninger om ens rettigheder over for bostøtter og distriktssygeplejersker, når man bliver udskrevet fra psykiatrisk sygehus.
Og jeg kunne godt tænke mig at LAP var sådan en forening, man får de sociale, økonomiske og private råd og vejledning af. Dernæst kunne jeg godt tænke mig at jeres tlf.nr. blev mere kendt og brugt, da det er en nødvendighed.

Forslaget opfattes som en opfordring til det videre arbejde og blev ikke behandlet yderligere.

6) Vedtagelse af handlingsprogram 2012 – 2013

På baggrund af LL’s oprindelige forslag og landsmødedeltagernes bidrag og indgående drøftelser fredag og lørdag fremlagde den nedsatte redaktionsgruppe bestående af  Bjarne Thykjær Poulsen, Lars Kristensen, Danny Christiansen, Ove Johannesen, Gert Zøllner og Karl Bach Jensen et endeligt forslag til handlingsprogram:

Handlingsprogram for LAP 2012 – 2013

I det kommende år vil landsledelse, medlemmer og ansatte især arbejde med at:

1. Påvirke førtidspensionsreformen sådan at:
den enkeltes ønsker og behov bliver styrende for indsatsen, f.eks. ved at der fokuseres på rimelig tilpasning og ikke bliver krav om uønsket behandling i de kommende ressourceforløb.
personer i ressourceforløb kan opretholde et acceptabelt forsørgelsesgrundlag
modregning ved ægteskab og samliv afskaffes
førtidspensionisters økonomiske forhold forbedres væsentligt, når man passerer folkepensionsalderen.
alle på førtidspension gives ”frit lejde”, ved at ydelsen stilles i bero men ikke frakendes ved selvforsørgelse

2. Afskaffe indirekte tvang til psykiatrisk behandling ved tildeling og udbetaling af sociale ydelser.

3. Sikre at vores muligheder for rådgivning og bistand ikke forringes i forbindelse med overgangen til Udbetaling Danmark.

4. Intensivere indsatsen mod tvang i psykiatrien og mod diskriminerende kriminalisering af psykiatribrugere, bl.a. ved at gennemføre en landskampagne med fokus på at tvang skal opgives som behandlingsprincip

5. Oplyse om vores rettigheder og arbejde for overholdelse af FN’s handicapkonvention.

6. Inddrage eksterne specialister vedrørende indfrielse af vores lovfæstede rettigheder.

7. Øge kendskabet til, kvaliteten af og antallet af kommunale akuttilbud.

8. Afsætte og udvikle ressourcer til at blive mere synlige i medierne både i aktuelle debatter og ved at skabe opmærksomhed om foreningens mærkesager.

9. Styrke samspillet mellem landsforening, grundforeninger, individuelle og kollektive medlemmer, f.eks. i form af fælles arrangementer og andre netværksskabende aktiviteter.

10. Styrke kendskabet til LAP’s mærkesager indadtil i foreningen via medlemsblad, medlemsmøder mv.

11. Skabe en foreningskultur præget af gensidig anerkendelse, forståelse og solidaritet.

Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal (2 undlod at stemme, resten stemte for)

7) Fastsættelse af kontingent for 2012

Landsledelsen foreslog følgende kontingentsatser:
Individuelle medlemmer: kr. 125,-
Fordeling: kr. 50,- til lokalforening; kr. 45,- til regionsforening og kr. 30,- til landsforening.
Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere
Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-
Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

Kommentarer: 
Tina Christensen: Det giver ikke mening at godkende kontingent før budget
Janne Sørensen: 125 kr. om året er meget billigt, så jeg mener godt kontingentet kan sættes op til 250.
Steen Moestrup: Det er logisk at godkende kontingent før budget. Kontingentet er en meget lille del af budgettet.
Hanne Wiingaard: Grunden til vi har budget 1 og 2 er, at vi har en ansøgning inde om penge fra satspuljemidlerne og har ikke modtaget bevilling endnu.
Valentina Djurhuus: Grundforeningerne har brug for flere penge, for at kunne sætte flere aktiviteter i gang.
Birgitte Kongsfort: Efterlyser også flere penge til grundforeningerne.1500 – 2000 kr. om året er lige lidt nok for at få godt gang i lokalforeningerne.
Dorte Eriksen: Hvis medlemmerne melder sig ud med større kontingent, skal vi fastholde det vi har nu. Medlemmerne er velkomne til at betale ekstra helt frivilligt.
Katrine Woel: Mange har meget få penge at klare sig for i dagligdagen. De frivillige indbetalinger kunne øremærkes til grundforeningerne.
Hanne W.: Hvis der er behov for ekstra penge til grundforeningens arrangementer, så søg pengene ved Landsforeningen, idet vi har muligheder for at yde ekstra penge til grundforeningerne.
Gunver Hansen: Der har været rygter fremme om, at der skulle være afsendt et brev til ministeriet, som anbefaler vi ikke modtager midler.
Karl B.J. (som ansat): Der kommer først svar på ansøgning om satspuljemidler i april, og der er ingen grund til at tro, vi ikke får tildelt satspuljemidler fremadrettet, men beløbets størrelse er usikker.
Mikhael S.: Hvis bevillingen går igennem, så er det budget 1 hvis ikke budget 2.
Janne Sørensen: Frivillige tilskud kan gives som gave,
Steen M.: LL er bekendt med, at der er sendt et brev til ministeriet, men mener ikke det får betydning for tildelingen af penge. Vigtigt at fastholde det lave kontingent niveau så vi fastholder medlemmer – gerne op imod 1000 som nu.

Beslutning:
Landsledelsens forslag blev vedtaget med overvældende flertal 

8) Godkendelse af budget for 2012

I landsmødematerialet indgår der 2 budgetter. I det ene budget er der taget højde for, at der ikke bliver bevilget penge fra satspuljemidler (budget 2).

Hanne Wiingaard.: Satspuljemidlerne skulle søges tidligere end før, hvorfor det har været nødvendigt, at sende en ansøgning før Landsmødet. Hanne gennemgik begge budgetter i detaljer.
Vedr. posten 3 regionskonsulenter: Ideen er, at styrke grundforeningernes muligheder for at købe sig til hjælp lokalt til fx udformninger af ansøgninger m.m.
Eksterne konsulenter kan fx være juridisk bistand, økonomisk rådgivning eller andet.

Kommentarer:
Eva Holm: Hvordan kan det koste 70.000 om året at have en kopimaskine?
Hanne W.: Det er en stor maskine, og det er ret dyrt. Beløbet er inkl. kopier.
Mikhael S.: Man kan ikke se i budgetterne, hvis der er en post der står 0 på, og det er manipulatorisk, når det ikke fremgår af budgettet f.eks. har der tidligere stået internationalt arbejde på budgettet.
Hvis vi har medlemmer der er højt placeret i internationale fora, så er det vigtigt, at der er afsat penge til internationalt arbejde. Internationalt engagement koster, så der bør afsættes midler på budgettet til det. Der foreslås afsat kr. 20.000,- på budgettet.
Hanne W.: Gør opmærksom på, at der er blevet lavet om på kontoplanen.
Katrine W.: I forhold til det første budget er det vigtigt, at der er mulighed for penge til fortsat juridisk rådgivning fremadrettet. Der er kun afsat 100.000 på budgettet.
Thoridt A.: De regionale LAP´er har brug for ekstra hjælp, penge til 3 regionskonsulenter kan bruges på mange forskellige måder.
Lise Jul: Det er vigtigt også at have fokus på at få flere medlemmer. Det vil være fint at få lidt statistik over medlemstilgang og afgang.
Tina C.: Der skal være penge til internationalt arbejde, men det kræver at den/de der arbejder med det, også er mere synlige i forhold til hvad pengene bliver brugt til.
Mikhael S.: Vil sørge for at melde tilbage til Erik Olsen, at der skal være mere synlighed i forhold til det internationale arbejde. Det er tankevækkende, at der afsættes henholdsvis 90.000 til 5.000 i de to budgetter til IT. Kan det være inspiration til, at der kan spares andre steder på det store budget.
Bo Steen Jensen: Giver Lise J. ret i, at der burde være flere medlemmer. Der er mange forskellige psykiatrigrupper rundt omkring i Danmark. Der skal mere fokus på, hvordan vi får flere medlemmer.

Herefter foreslås det, at landsmødet tager de to budgetforslag til efterretning, med den ændring, at der i budget 1 afsættes kr. 20.000 til internationalt arbejde og sker en tilsvarende reduktion af beløb afsat til div. aktiviteter.

Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.

9) Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen

På valg var følgende LL medlemmer:
Hanne Wiingaard (valgt på landsmøde 2010)
Olga Runciman (valgt på landsmøde 2010)
Paul Bjergager Nielsen (valgt på landsmøde 2010)
Tom Jul Petersen (valgt på landsmøde 2010)
Erik Thomsen (valgt som suppleant på landsmøde 2011) – indtrådt 2011
Bo Steen Jensen (valgt på landsmøde 2010) – udtrådt 2011
Ulla Asmussen (valgt på landsmøde 2010) – udtrådt 2011
Marianne Mogensen (valgt på landsmøde 2011) – udtrådt 2011
Lillian Rank(valgt på landsmøde 2011) – udtrådt 2011
Preben Schmücker (valgt på landsmøde 2011) – udtrådt 2011

Der skulle således vælges 9 kandidater til landsledelsen og et antal suppleanter.

Efter en præsentation af de i alt 13 kandidater gik landsmødet over til en skriftlig afstemning
Der blev afleveret 92 gyldige stemmesedler i alt, der var 1 blank stemmeseddel.

Afstemningsresultat:

Navn Antal stemmer Funktion
Henrik Linde 70 Landsledelse
Olga Runciman 69 Landsledelse
Tina Schmidt 67 Landsledelse
Katrine Woel 66 Landsledelse
Hanne Wiingaard 61 Landsledelse
Tom Jul Pedersen 55 Landsledelse
Frands Frydendal 50 Landsledelse
Marian B. Goldstein 48 Landsledelse
Lilian Grandahl 43 Landsledelse
Lars Kristensen 38 1. suppleant
Preben J. B. Olsen 17 2. suppleant
Gert Zøllner 14 3. suppleant
Ove Johannesen 7 4. suppleant

Den nye landsledelse består således af følgende medlemmer:
Steen Moestrup, Thoridt Allermand, Jan Stig Andersen, Nils Holmquist Andersen, Henrik Linde, Olga Runciman, Tina Schmidt, Katrine Woel, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Frands Frydendal, Marian B. Goldstein, Lilian Grandahl.

Suppleanter er:
Lars Kristensen, Preben J. B. Olsen, Gert Zøllner og Ove Johannesen

10) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Det statsautoriserede revisionsfirma Beierholm blev valgt som revisor.

Mikhael Saxtorph blev valgt som intern kritisk revisor.
Danny Christiansen blev valgt som revisorsuppleant.

11) Eventuelt

Benny Lihme orienterer om Advokatfirmaet Nyhavnsadvokaterne.dk, hvor Thorkild Højer m.fl. er ved at udforske forholdet mellem lovgivningen og menneskerettighederne.

Gunver Hansen beder Else Holm om at komme op. Gunver takker for 3 dejlige sommerlejre, hvor Else har været tovholder. Else modtager en erkendtlighed for det store arbejde.

Birgitte Kongsfort: Henviser til Retningslinjer for arbejdsgrupper i landsmødemappen. Opfordrer landsledelsen til at tage spørgsmålet op om refusion af kørsel i egen bil i forbindelse med møder/sommerlejr, når man passerer Storebælt

Gert Zøllner: Ros til landsmødet – takker for at blive valgt som suppleant.

Mikhael Saxtorph: Det har været et positivt og disciplineret landsmøde – tak for det.

Paul Bjergager Nielsen: Stillede ikke op til LL, men sagde tak for alt.

I øvrigt oplyste Karl Bach Jensen som udviklingskonsulent i LAP om følgende emner i løbet af landsmødet:
Bisidderservice. 
Der er uddannet 25 bisiddere i LAP. Hvis man har brug for en bisidder, kan man ringe til LAP’s sekretariat og få kontakt til en bisidder. Der er udarbejdet en folder, som man meget gerne må fordele rundt omkring, hvor det er relevant.
Høring om medicinrelaterede dødsfald. 
Tirsdag den 8. maj i Fællessalen på Christiansborg fra kl. 9.00 – 16.30. Der er plads til 140 i salen. Programmet for hele dagen er lige ved at være på plads. Det endelige program for høringen kan findes på www.lap.dk ligesom tilmelding til høringen foregår via LAP’s hjemmeside. Programmet annonceres også i medlemsbladet og via LAP’s elektroniske nyhedsbrev – som alle opfordres til at abonnere på.