Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg)

Odense, 17.03.2022

LAP takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven – Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg. LAP har følgende bemærkninger:

– Det er yderst relevant at nedsætte samarbejdsudvalg, så det tværsektorielle samarbejde styrkes. Mangel på tværsektorielt samarbejde er et af de største strukturelle problemer i vores samfund, og mange psykiatribrugere tabes desværre alt for ofte mellem to stole. Det er positivt, at patientforeninger tilbydes pladser i de forskellige udvalg, der etableres under den nye struktur.

– LAP er dog bekymret for, at psykiatribrugeren igen bliver taberne i de nye sundhedsklynger og samarbejdsudvalg. Vi er bekymrede for at somatikken og aldersrelaterede lidelser kommer til at fylde så meget, at psykiatrien overses.

– Derfor støtter LAP op omkring særlige samarbejdsudvalg på psykiatriens område, der er tværsektorielle og med en bredere inddragelse af psykiatribrugerne.

– Et særligt opmærksomhedspunkt er risikoen for et nyt tungt mødefora, hvor borgerhensyn og mål drukner i hensigtserklæringer, diskussioner om økonomiske grundvilkår o.l.

– LAP ser således en klar beskrivelse af brugere og pårørendes indflydelse i sundhedssamarbejdsudvalg og patientinddragelsesudvalg som værende afgørende, da disse repræsentationsfora ellers vil forekomme som tomme legitimeringsgrundlag for den førte psykiatri – og sundhedspolitik i regi af sundhedsklynger.

– Det nuværende fravær af politisk prioritering i det store spektrum af somatiske sygdomme og tilhørende mange og dyre behandlingstilbud, må tillige forudses at blive en udfordring for arbejdet i
sundhedsklynger.

– I LAP ́s optik skal der følge fornødne økonomiske ressourcer med udmøntningen af sundhedsklynger, da man ellers må forvente et begrænset incitament for det ressourcekrævende samarbejde blandt involverede parter. De i lovforslaget forslåede kr. 80 millioner forekommer, som et særdeles beskedent finansieringsgrundlag.

– Endelig er forskelle i fordelingsstrukturer og økonomiske rammer blandt regioner og kommuner forhold, som udmøntningen må adressere, hvis sundhedsklynger skal lykkedes med at skabe reel positiv forandring for psykiatribrugere.

Med venlig hilsen
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49, 5000 Odense C.
www.lap.dk

Unik enighed skal omsættes til resultater

Debatindlægget indsendes på vegne af PsykiatriNetværket, en sammenslutning af de frivillige landsdækkende psykiatriorganisationer SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed, DepressionsForeningen, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, ADHD-foreningen, Angstforeningen, LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, Foreningen Død i Psykiatrien, OCD-foreningen, Fountain House, Outsideren, Startlinjen, Livslinien, Skizofreniforeningen, Håb i Psykiatrien, Børn og Unges Trivsel, Bedre Psykiatri og Det Sociale Netværk/headspace Danmark.

I slutningen af februar afholdt vi i PsykiatriNetværket en høring på Christiansborg om vores ønsker til den kommende 10-årige psykiatriplan. Det blev en ganske særlig dag. Høringen viste nemlig, at vi nu, på tværs af det offentlige system og civilsamfundet, står med enighed om, at der skal ske noget helt nyt i behandlingen af mennesker med psykiske lidelser og i indsatsen i forhold til deres pårørende.

Man kan spørge, om det ikke også er rimeligt at forvente enighed fra både kommuner, regioner, stat og civilsamfund i forhold til at forbedre tilværelsen for den tredjedel af befolkningen, der kommer i berøring med psykiske lidelser – enten personligt eller som pårørende. Vi foreninger i PsykiatriNetværket ved, hvad der skal til, og vi forventer at samtlige offentlige instanser fortsætter med at lytte til os.

Der skal investeres både i og udenfor systemet, der skal tilføres nye faglige ressourcer og det enkelte menneske skal langt mere i centrum, end det har været hidtil. Og først og sidst SKAL civilsamfundet, vore foreninger, inddrages aktivt hele vejen i den ny indsats.

Det lader med andre ord til, at der for første gang i mange år er et stærkt afsæt for at ændre psykiatrien helt grundlæggende og invitere alle gode kræfter til at være med til at udforme verdens bedste hjælp til mennesker med psykiske lidelser og mental mistrivsel, som målet for den kommende plan er. Det er naturligvis glædeligt, og det skaber håb.

Hvad skal der ske?

Vi ønsker en gennemgribende forenkling af hele lovgrundlaget for behandlingen i og udenfor psykiatrien. Vi skal sammenskrive de love, der har betydning for samtlige indsatser til mennesker med psykiske lidelser. Alt for mange love regulerer i dag forholdene i og udenfor psykiatrien. Det fremmer ikke det helt nødvendige samarbejde på tværs.

Det er afgørende, at psykiatriplanen både sikrer bedre forebyggelse og bedre behandling for de mest syge. Og vi er glade for, at der ser ud til at være bred politisk vilje til at hjælpe de mange børn og unge og deres familier, som i dag ikke oplever, at psykiatrien giver dem den hjælp, de har brug for.

Psykiatriplanen skal nedbringe den generelle mistrivsel og give mennesker med alvorlig psykisk sygdom og deres pårørende et bedre liv. Og alle med psykiske lidelser skal have et bedre liv. Vi skal lære af fortidens fejl med de to foregående psykiatriplaner, der ikke medførte væsentlige forandringer, og det kræver bl.a. en varig og stærk finansiering. Det er ikke kun et spørgsmål om ressourcer, det er også i høj grad et spørgsmål om at tiltrække tilstrækkelig med arbejdskraft.

Og udenfor systemet har vi et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, der skaber gode og omfattende tilbud og fællesskaber i hele landet. Det faglige oplæg forud for psykiatriplanen nævner civilsamfundet som en aktør, der kan samarbejdes med, hvilket er overordentligt positivt.

Men samarbejde med civilsamfundet skal være netop et SKAL og ikke et KAN i lovgivningen. Ligeværdige partnerskaber er nøgleordet i samarbejde mellem system og civilsamfund. Det vil også sikre en bedre kontakt og hjælp til pårørende, der må og skal tænkes ind i løsningerne. Civilsamfundet er stedet, hvor man indgår i ligeværdige relationer og meningsfyldte fællesskaber, som opbygger ressourcer og livsmod hos den enkelte – ting der er helt afgørende for at komme sig efter eller leve med en psykisk lidelse.

At dømme ud fra høringen i sidste uge er disse ønsker ikke urealistiske, men ganske enkelt sund fornuft. Vi håber, at den sunde fornuft denne gang omsættes i reelle politiske beslutninger om at skabe verdens bedste hjælp til mennesker med psykiske lidelser og mental mistrivsel.

Landsmøde 30. april – 1. maj 2022

7. marts 2022

Kære LAP-medlem

Du indbydes hermed til Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugeres ordinære landsmøde, som afholdes

Lørdag den 30. april — Søndag 1. maj 2022 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

DAGSORDEN iht. vedtægterne:

1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigenter og referenter
3) Landsledelsens beretning
4) Regnskabsaflæggelse for det forgangne år
5) Behandling af indkomne forslag NB: Forslag der ønskes behandlet skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 1. april 2022. Der henstilles til at hver enkelt forslagsstiller maksimalt sender 3 gennemarbejdede forslag ind. Du kan rekvirere et skema til indsendelse af evt. forslag på LAP’s sekretariat. (Husk at landsmødet har begrænset tid til behandling af forslag. Du opfordres derfor til at holde forslag enkelt og klart)
6) Vedtagelse af handlingsprogram 2022 – 2023
7) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
8) Godkendelse af budget for det kommende år
9) Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelse
10) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant
11) Eventuelt.

Deltagelse i landsmødet er gratis for foreningens medlemmer.
Ønsker du ophold på Hotel Svendborg, forplejning m.v. koster det 300 kr. (opkræves senere).
Vær opmærksom på, at der ikke må ryges på værelserne, og at overtrædelse vil medføre erstatningskrav over for den enkelte fra Hotel Svendborg.

Nærmere vedrørende tidspunkter m.v. — se vedlagte foreløbige program.
OBS: Vi gør opmærksom på, at der ikke må medbringes dyr i salen under landsmødet.

Efter indsendelse af vedlagte tilmelding vil du modtage bekræftelse på din deltagelse og evt. opkrævning af gebyr for overnatning. Efterfølgende fremsendes landsmødemappe med endeligt program og diverse bilag. Tilmelding er åben fra 21. marts 2022.

Husk at kontingent for år 2022 skal være betalt for at få adgang til landsmødet!

Med venlig hilsen
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Program Landsmøde 2022 (foreløbigt)

Tilmelding til Landsmøde 2022

Referat af LL–møde 23.02 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Helle Sibbersen, Jens Rasmussen.
Afbud/fraværende: Hanne Carlsen, Clarissa E. Sørensen
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Møde afholdt på Zoom

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes et pkt. 6 vedr. mistillidsvotum, nyt pkt. 8a vedr. tilsyn og pkt. 7 vedr. konference.
Med disse tilføjelser er dagsorden godkendt.

4. Invitation og indkaldelse til Landsmøde 2022

LL beslutter, at indkaldelse til Landsmøde 2022 godkendes.
Det skal rettes til foreløbigt program.

5. Landsmøde forberedelse (lukket punkt):

6. Godkendelse af referat fra ekstraordinært LL møde 16.02

7. Konference

LL drøfter hvor mange deltagere og hvordan LAP skal deltage på KL konference i Aalborg.
LL stemmer om deltagelse på konference med 2 personer fra LAP. 5 stemmer for og 2 undlader at stemme.
LL beslutter således, at der sendes 2 deltagere til KL ́s konference. Deltager skal tillige passe eventuel LAP stand på konferencen.

Det vil være Lene og Henrik der tager med på konferencen.

Priser på stand:
Tilmelding af deltagere er et krav for alle standholdere
Det er obligatorisk at tilmelde alle, som skal stå på standen, til selve konferencen.
Alle tilmeldinger relateret til standen, skal angives under deltagerkategorien ‘Standholder’.
De første to tilmeldte standholdere deltager til 1.900 kr. + moms.
Yderligere tilmeldte standholdere deltager til normalprisen 3.995 kr. + moms.
Tilmelding af deltagere åbner mandag den 28. februar 2022 kl. 10.00, som også er den dag booking af hoteller åbner, hvis I skulle ønske overnatning.
Den i standtilmeldingen oplyste kontaktperson får en påmindelse om, hvornår vi åbner for tilmelding til konferencen.

8. Eventuelt

Tilsyn
– udgik

9. Hvordan synes du, mødet gik?

Ekstraordinært LL møde 16. feb. 2022 kl. 15.00 – 17.00

Tilstede: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Clarissa E. Sørensen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen, Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Steen Moestrup, Jens Rasmussen.
Afbud: Ole Nielsen (suppleant)
Uden afbud: Jan Stig Andersen (suppleant)

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Lenette
Referent: Steen

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Pkt. 3. Mistillidsvotum (lukket punkt)

Pkt. 4. Ændring af forretningsorden – forslag
Mødeforberedelse Nr. 6 tages ud – således at første og anden suppleanten ikke deltager i mødet. LAP sletter nr. 6 – så suppleanterne ikke deltager i LL møderne.
Absolut flertal.

Pkt. 5 Eventuelt

Forretningsorden for Landsledelsen i LAP

Vedtaget på møde i landsledelsen den 8.05.2015 og ændret på møde den 31.10.2015, den 13.02.2016, den 18.08 2018, den 06.04 2019 og 30.01 2020.

Mødeforberedelse
…….

6. 1. og 2. suppleanten inviteres til møderne med taleret men uden stemmeret.

…….

Referat af LL–møde 15.01 og 16.01 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Clarissa E. Sørensen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen, Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Ole Nielsen(suppleant), Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Jens Rasmussen, Jan Stig Andersen, (suppleant) Grethe K. Nørgaard
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen 15.01

Møde afholdt på Zoom

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Steen Moestrup byder velkommen til mødet. Hanne W. vælges til ordstyrer og Jakob B. Petersen til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det.

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Tom billiger at Toms punkter kommer på næste LL-møde. Intern revisor sættes på som 14c.
Forslag fra FU vedr. gruppearbejde om mailetik mm. sættes på som punkt 7b.

4. Godkendelse af referat fra møde den 14.11 2021.

Referat godkendes uden kommentarer.

5. Opfølgning på Handlingsprogram 2021- 2022:

1) Udbredelse af Vendepunkter og NADA til flere dele af landet:
Ansvarlige: Knud Fischer-Møller, Clarissa E. Sørensen i samspil med LL.
Vedr. NADA: Hanne Carlsen skriver ud til NADA deltagere om de bruger og vil udbrede NADA. Ole påpeger, at Vendepunkter allerede er udbredt, spørger til forsikring vedr. NADA og hvorfor NADA er en LAP opgave? Ole uddyber, at det er som om gruppen ikke har googlet udbredelsen af Vendepunkter, og fortæller der ligger materialer helt tilbage fra 2001 om Vendepunkter. Cornelius tilslutter sig Oles indlæg vedr. Vendepunkter. Der er møde den 24.01 i Vendepunktsgruppen – se også pkt. 6c.

2) Debattere og søge indflydelse på regeringens ny 10 års psykiatriplan, herunder udbredelse af Peer-tankerne og lighed i sundhed for psykiatribrugere.
Ansvarlige: Steen M.; Lene Kristiansen, Hanne W.
I forhold til arbejdet med planen anføres bl.a., at Dronningen nævnte psykiatrien i nytårstalen, LAP har skrevet en fin pressemeddelelse og der er kommet god respons, blandt andet fra P4 Sjælland, Kristeligt dagblad mfl. Hanne W. fortæller, der dog blev talt meget om pårørende i radioindslaget. Steen vil helst ikke have sig nævnt, som medlem af LAP/psykiatribruger i gruppen vedr. ny psykiatriplan, da det er diskriminerende. Der skulle have stået medlem af FU, forretningsudvalget, landsledelsen mm. Steen vil gerne have en debat om planen med medlemmerne. Presseudsagn om psykiatriplan er sendt ud 15.01 2022 til LL.

3) Udbredelse og styrkelse af refugier og refugietanker.
Ansvarlige: Cornelius arbejder videre med indsats nr. 3 i samspil med øvrige bidragsydere.
Steen foreslår, at det skal hedde højskolegruppen og lægges på Brenderup.
Det kan være et refugie over flere uger, med undervisning og ophold på en ejendom ved siden af Brenderup. Bettina nævner, at Grethe har talt med Ole, forstander på Brenderup højskole. Hvilken uge, der er reserveret er vides ikke [Grethe har grundet sygdom forladt mødet]. LL stemmer om forslag vedr. brug af den uge, der er reserveret på Brenderup til refugie mv. Afstemning viser LL flertal for dette.
LL beslutter, at hvis landslejren ikke skal bruge denne uge, så må refugiegruppen gerne bruge denne uge, der allerede er reserveret.
Steen tager kontakt til Ole på Brenderup.

4) Genstart af LAP ́s bisidderkorps og opstart af besøgsvenner
Ansvarlig: Helle Sibbersen og Bettina K. Mærsk.
Bisidderkurset er udsat til 2-4 april. Der er 12 tilmeldte til kurset.

5) Lighed for sundhed – både på ældre området og i forhold til somatikken for psykiatribrugerne
Arbejdet med polyfarmaceutisk viden er indsatsområde for at skabe mere lighed i sundhed.
Emne: Ældre og folk uden NEM- ID. Tovholder: Steen M. og Hanne W.
Der er ikke nyt til dette punkt

6) Arbejde for at øge antallet af medlemmer
Ansvarlig: Lenette mfl. Se også gruppe: Synliggørelse af LAP – Lægges sammen med kampagnegruppen. Deltagere: Henrik, Tom, Lenette og Lene, Ole, Helle.
LL opfordrer til snarligt møde i gruppen

7) Arbejde for mere frivillighed, bekæmpe ensomhed og etablere flere lokalforeninger
Ole spørger til hvordan man undersøger om folk er ensomme, og nævner eksempler på projektindsatser involverende erhvervsdrivende og ensomme – besøgsvenner nævnes tillige.
Steen har deltaget i en film om ensomhed, og den kommer ud på et tidspunkt og han har også tidligere deltaget i en film om ensomhed. Steen foreslår om LAP skal melde sig til landsindsatsen mod ensomhed. Der skulle laves en pæn omtale af Livslinien, som Steen har fået god hjælp af. Helle nævner, at der måske skal være et andet ord end ensom, da mennesker godt være ensomme – opleve ensomhed, uanset om man er blandt andre mennesker.

Ansvarlig LAP og tovholder Lene: Lene laver et oplæg vedr. frivillige, herunder skabelon for uddannelse af frivillige.
Lene nævner her, at hun gerne vil stille op til Frivilligrådet.

6. (lukket punkt)

Se øvrige del af mødet i referat nr. 2.

Referat LL – møde 16.01 2022 [Del 2]

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Clarissa E. Sørensen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen, Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Ole Nielsen(suppleant), Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Jens Rasmussen, Grethe Kristine Nørgaard

Møde afholdt på Zoom.

Valg af ordstyrer og referent: Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Steen Moestrup vælges til referent.

7. forsat fra i går (lukket punkt)

8. Landsmøde 21.-22. maj 2022 (lukket punkt)

9. Psykiatri 10 årsplan

a. Orientering
Der findes en stor faglig udgave og en mindre pixiudgave. Vi skal satse på hvad vi som patienter / psykiatribrugere har af personlige behov og nærvær. Forslag om et debatmøde via Zoom for medlemmer og Politiker.
Alle kan få foretræde hos ministrene.

b. Høring
Der er en høring i morgen mandag og der er tilmeldt en del fra LL ( det er en konference ikke en høring) Der er en høring i uge 8.
Steen og Lene deltager med Hanne W. som suppleant

10. Personale (lukket punkt)

11. Repræsentationer i LL

Oversigt gennemgået. Vi skal være opmærksom på at indmelde en anden til Evalueringsgruppe vedr. retspsykiatrien i Justitsministeriet, Henrik erstatter Ole.
Sæt hele listen ind. Styrelsen for Patientsikkerhed rykkes igen.
Der tjekkes op på hvordan det forholder sig med VISOs faglige bestyrelse.
Hvis vi kan udpege Clarrissa som suppleant så sker det.

12. Orientering fra

a. FU
Medarbejderne har afholdt julefrokost. Der er udpeget en vikar for bogholder Pia, i tilfælde af sygdom. Tom gør opmærksom på, at der er noget tid til gode hos Jon.

b. LL
Steen:
Har medvirket omkring emnet ensomhed i en film SIND får produceret.
Der hænger en mindeudstilling over Bo Steen Jensen i SINDhuset i Hillerød, og den nedtages FerieFonden og økonomien i den. Et medlem er utilfreds med, at der ikke gives rabat til kontanthjælps modtagere. Et medlem vil melde sig ud af Bostedsgruppen pga. inaktivitet.

Clarissa og Lenette: Konference (Seminar)om socialmedarbejder, det var lærerigt og inspirerende. TV lægen var på og optrådte som komiker. En anden oplægsholder fortalte hvordan kosten påvirker indlæringsevnen. Når de unge ikke fik morgen mad og ordentlig frokost men købte kage og chips og sodavand og boostere, så gad de ikke lære de gad ingenting. Men når de fik ordentlig sund måltid morgenmad og frokost, så var indlæringsevnen noget andet, de blev helt andre børn/unge og have med at gøre. Viste hvordan kosten påvirker de unge og hvordan junkfood indkøbes til frokost. Tunge informationer blev givet med humor, og det gjorde det lettere, at klare de tunge budskaber. Demonstration af åben dialog.

Hanne C – har deltaget i kursus omkring fondsansøgning, stiller gerne oplæg til rådighed for andre i LL Henrik præsenterede bog om kost der ændrer hans insulinresistens.

13. Arbejdsgrupper

a. Landslejr
Der kæmpes med at finde et sted i alle dele af landet. Intet afklaret. Brenderup er in mente. Daglig leder fra Faxe efterskole ville vende tilbage. LL stadfæster at ansøger ikke får lov at deltage i Landslejrgruppen grundet manglende tilbagemelding i tide. FU besvarer mail. Knud, Mette W, Lenette, Helle S, Bettina, Grethe deltager i arbejdsgruppen.

b. Folkemøde, overnatning
Der er 3 huse med plads til 12 personer og bod på Storstranden og nogle politiske arrangementer. Clarissa er en del af gruppen også.

c. Refugie
Cornelius arbejder på at samle gruppen evt. med afvikling på Brenderup. Steen opfordres til at deltage i gruppen.

d. Andre
Presse og Lov har nu kun to medlemmer. Lene og Steen, folk opfordres til at melde sig. Hanne Skou er udtrådt. Vi afventer endelig udmelding fra Ole. Henrik vil gerne træde ind i arbejdsgruppen.

Et studiejob for en jurastuderende kunne være løsningen. Amaliegruppen slås sammen med Medicintilpasning. Der arbejdes på en indkaldelse og samlede gruppemøder. Hanne C. indkalder i samarbejde med Cornelius. Til næste LL møde indsendes nyt samlet oplæg til gruppens formål og deltagere. Lenette er trådt ud af Amalie gruppen. Hanne C. er LL repræsentant.

14. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt og budgetstatus
b.Regnskab 2021
c. Mikhael Saxtorph valgt til intern revisor.

15. Eventuelt