Referat af LL møde lørdag den 25. maj 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Michael P. Krog, Tom Jul Pedersen, Henrik K. Hansen, Michael Krogh Andersen (suppleant), Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe, Clarissa Emiria Sørensen, Jens Rasmussen, Lars Kristensen, Lene Kristiansen og Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Anne-Marie Rafferty (suppleant) og Grethe Kristine Nørgaard.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne og Steen blev valgt til ordstyrere. Tom blev valgt til facilitator. Jakob blev valgt til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden. Der tilføjes et pkt. nr. 11b vedr. invitation til Happening foran Christiansborg.

4. Godkendelses af referat fra møde den 03.05.2019. Der foreligger ikke et referat.

5. Landsmøde 2019

a. Evaluering af landsmødet

Flere deltagere siger, det var et af de bedste landsmøder, de har været med til. Tom nævner, at Stand-Up komikeren ikke passede ind, og pressemeddelelser var Tom ikke begejstret for. Der var stor ros til Katrines valg af sangen om frihed. Hanne W. nævner, at der arbejdes på at sikre større madudvalg til vegetarer på Landsmødet.
Der er enighed om, at Karl B. Jensen gjorde det rigtig godt som dirigent. Clarrissa syntes det gik rigtig fint med Landsmødet, og der var ros fra landsmødedeltagere – i forhold til de tidligere års landsmøder. Michael K. Andersen savnede en rundvisning i Svendborg by. Det kunne også være interessant, at have Bedre Psykiatri med, som også var på hotellet.
Inger-Liss syntes ikke det sidste forslag skulle have været på dagsorden – det skulle have være klaret i Landsledelsen. Henrik mener det var et godt landsmøde, og fortæller, at han arbejdede på at lave en udtalelse fra Landsmødet om rapporten vedr. kriminelle psykiatribrugere. Michael P. Krog siger det var et af de bedste landsmøder siden 1998.

b. Opfølgning på landsmødets beslutninger: Handlingsprogram

Steen spørger til følgende punkter i Handlingsprogrammet:
– Hvad er økobosteder? Lars K. vil kontakte Frank K., og få svar på, hvad det drejer sig om.
– Psykosociale og psykiatrisk havarikommission: Lars fortæller, at det er et problem at man ikke ser på, hvad årsagerne er til voldsudøvelse begået af psykisk syge.
Det skal gøres sammen med andre end LAP. FOA har i 2006 haft en havarikommission. Lars kan evt. tage kontakt via Hanne W. til FOA, som er med i PsykiatriAlliancen. Steen nævner, at man tidligere har gennemgået 10 sager, her er der dog ikke talt med enkeltpersonerne. Patientsikkerhedsstyrelsen kan man også tage kontakt til.
-Kikke på udenlandske modeller…..Det vides ikke, hvem der har foreslået det? Hanne W. oplyser, at der er en international arbejdsgruppe, men den ligger lidt stille.
-Påvirke politikerne til ændring af lovgivningen, således at….
Lars K. svarer, at de oplever at kommunen både er myndighed og bevillingsgiver, og derfor kommer kassetænkning til. Hvilke sammenhænge er der, så er det det, der bør undersøges.
Handlingsprogram 2019-2020 tages op igen på to-dages LL møde i juni måned.

6. Forretningsorden

a. Vedtagelse af forretningsorden
Det tidligere vedtagne punkt, jf. LL- møde 06.04 2019, vedr. medlemmers deltagelse i LL-møder er rettet til i gældende forretningsorden: ”Hvor det vil være et bestemt antal møder pr. år, hvor LAP- medlemmer kan deltage i LL-møder. LAP medlemmer betaler selv for rejse og forplejning. Ved behandling af lukkede punkter er mødet lukket for andre end LL-medlemmer og referent, og oplysninger herfra må ikke videregives’.
Fra forretningsordenen kan nævnes mødeforberedelse/dagsorden og bilag, brug af elektronisk udstyr under møder, tavshedspligt og fortrolighed, som nogle af de væsentlige punkter at være opmærksom på.
Forretningsorden vedtages.

7. Orientering fra

a. FU
Hanne W. oplyser, at der været en lidt sær situation, hvor der ikke var et valgt FU.
De daglige administrative opgaver er blevet løst.

b. LL
Katrine fortæller om NADA kurset i Kbh., hvor der er plads til 24 deltagere. Invitationerne er pga. landsmødet er ikke sendt ud i god tid. Der er kommet 14 deltagere til kurset i København. Der er kommer også et kursus i Vejle. Forhåbentlig kommer der flere deltagere efterfølgende.
Katrine fortæller om Folkemødet 2019 på Bornholm: Der er ikke meget landspolitisk planlagt grundet Folketingsvalget. Der er ledige pladser til nye LL- medlemmer på Folkemødet på Bornholm. Der er et sommerhus – også ugen efter- og der er plads i sommerhus til deltagere. Man kan tage af sted fra Køge til Bornholm. Michael Krogh Andersen nævner, at man også kan bruge Go-More til at rejse til Bornholm. Steen M. oplyser, at han også er med på Bornholm for Rådet for Socialt Udsatte.
Nye medlemmer af LL kan skrive til Bettina, hvis man ønsker at komme med til Folkemødet. Folkemøde gruppen beslutter derefter, hvor mange/hvem der kommer med til Folkemødet i forhold til planlægning, vagtplan, program, plads mv.
-Steen oplyser, at man på sidste møde i Udsatterådet, har diskuteret sprogbrugen om psykisk syge og udsatte borgere. Det foreslås, at sætte dette emne på to-dages mødet.
-Henrik fortæller om Brugernes Bazaar, hvor årets tema er lighed i sundhed. I dette forum tales der også om sprogbrugen om udsatte.
-Tom fortæller, at psykiatriens hus i Aarhus er åbnet, og der sker flere spændende ting i juni måned i den forbindelse.
-Lene fortæller om § 82 i Serviceloven, hvor man kan få tilbudt noget andet end en hjemmevejleder. Tilbuddet kan fx være et fælles tilbud, som der ikke er mulighed for at sige nej til eller klage over.

8. Godkendelse af arbejdsgrupper

1. Blivende Refugie: Gruppen er opført 2 gange i bilaget – også nævnt på side 7 i bilaget.
Lars Kristensen skriver til den førstnævnte gruppe vedr. Blivende Refugie. Lars spørger deltagerne, om gruppen skal nedlægges, og medlemmerne gå over i den ny gruppe med samme
navn.
2. Den ny gruppe vedr. blivende refugie er godkendt. Steen Moestrup er tovholder og LL-repræsentant.

3. Decembergruppen: Mette Windfeld indlemmes i gruppen.

4. Bisiddergruppen: Henrik K. Hansen foreslår indlemmelse af Jan Stig Andersen, og sørger selv for dette.

5. Folkemødegruppen nedsættes af LL og er således ikke en regulær arbejdsgruppe. Vibeke I. Benn Thomsen slettes fra gruppen.

6. Inspirationsgruppen: Tom undersøger om inspirationsgruppen stadig eksisterer, og noterer et formål.

7. Gruppe vedr. møde med LAP´s Lokalforeninger: Der er inviteret til første møde 19. juni. Gruppen er godkendt.

8. Presse og lov: Steen oplyser at gruppen genoptager arbejdet. Gruppen er godkendt

9. Erfaringspiloterne: Gruppen er godkendt. LLrepræsentant er Henrik K. Hansen.

10. Kystlejr: Hvor er formålet. Det er ikke på oversigten. Birgitte bedes undersøge, hvorfor formålet ikke er skrevet med på oversigten.

11. Livsglædegruppen: Formålet er at skabe gode oplevelser. Birgitte bedes undersøge, hvorfor formålet ikke er skrevet med på oversigten.

12. Netværksgruppe og brugerstyrede væresteder. Jens Rasmussen er LL- medlem og tovholder.

13. Sommerlejr: Der spørges til hvorfor Brenderup er nævnt, kan lejren ikke forestilles af afholdes andre steder? Gruppen er godkendt.

14. Systemramte forældre: Lars K. skriver ud til gruppen om formålet, og oplyser sekretariatet efterfølgende.

15. Bosteder/Peer to Peer rapport. Henrik K. Hansen med LL-medlem. Gruppen er godkendt.

16.Vedr. websidegruppen: Websidegruppen nedlægges, og der skal gives besked til gruppemedlemmer – ansvaret for at skrive ud og nedlægge gruppen ligger hos sekretariatet. Det besluttes, at ansvar for LAP’s webside lægges hos FU. Spørgsmålet vedr. Websidegruppe tages op igen til efteråret, når
den ny hjemmeside er etableret.

17. Synliggørelse af LAP: Gruppen kan tage kontakt til udvalget som arbejder med hvervekampagne – se pkt. 8a. Skiltet udenfor LAP´sekretariat skal vaskes. Gruppen er godkendt

18. Arbejdsgruppe om væresteder. Gruppen er godkendt
Steen foreslår, at der kigges på om arbejdsgruppeorganiseringen skal ændres, så der fx ryddes op i, når der er grupper der ikke mødes.
Sekretariatet v/ Birgitte undersøger og tilretter i bilaget når informationer er tilvejebragt.
Det aftales, at det kun er rettelser vedr. arbejdsgrupper der sendes med ud efterfølgende.

8a. LL-medlemmer til arbejde med LAP – hvervekampagne
-i samspil med ekstern konsulent. Udvalget koordinerer med Hanne K. Nielsens arbejdsgruppe vedr. synliggørelsen af LAP.
Michael P. Krog, Henrik K. og Lars Kristensen indgår i udvalget. Der aftales snarligt et møde med konsulent.

9. Økonomi:

a. Budgetstatus
Steen fortæller om de forskellig poster i budgettet. Sommerlejr skal være kr.100.000 og ikke kr. 80.000. Det er den udsendte med de røde tal, der er gældende.
Punktet udsættes til næste LL-møde, da der er uklarheder i det udleverede bilag.

b. Ansøgning fra Folkets hus
Jens fortæller om ansøgningen, og LL drøfter ansøgningen.
Ansøgningen afvises.

c. Budget fra Kystlejren
Gruppen har besluttet, at lejrgruppen ikke skal betale for at være med som frivillig.
Der er ca. 36 tilmeldte pt. Der spørges til aktiviteter, og det oplyses at man selv kan lave mad, gå ture og ture ud af huset og der er andre aktiviteter planlagt.
Budgettet godkendes.

d. Hjemmeside
Det er kun besluttet, at der skal laves en ny hjemmeside – og ikke en ny serverløsning mv. Nyt FU tager ned og mødes med Simple Solution vedr. færdiggørelse af hjemmeside. Jf. Landsmøde beslutning er LL bemyndiget til at finde en lettere løsning til indmeldelse i LAP. LL beslutter, at hjemmesiden laves færdig, og at der ikke skal foretages videre.

e. Info-Media
Der er indhentet tilbud vedr. færre brugere til kr. 14.960. Nye LL- medlemmer skriver til lap@lap.dk, hvis man er interesseret i at komme med på INFO-MEDIA. Katrine indhenter tilbud på elektroniske avisadgang til næste LL-møde. I indkaldelsen til næste LL-møde udsendes eksisterende kontrakt med INFO MEDIA og det ny tilbud.

Vedr. nøgler til sekretariatet: LL-medlemmer kan få en nøgle, så man kan få adgang til sekretariatet, og blandt andet checke sit dueslag. Nøgler skal indhentes hos de medlemmer, som ikke er ikke LL mere.

10. Punkt fra Inger-Liss Christoffersen vedr. redaktionsgruppe
Gruppen er selvsupplerende og går til LL, hvis et nyt medlem skal godkendes.
Forslag vedr. redaktionsgruppe til LAP bladet besluttes med enstemmigt flertal.
Redaktionsgruppen er ændret og hedder nu: Redaktionen af LAP-Bladet som nu fungerer under LL.

11. Repræsentation af LAP

a. Gennemgang og valg af repræsentanter til:
– Det bærende fællesskab: Lars Kristensen og Michael K. Andersen (suppleant)
– Psykiatrinetværket: Michael P. Krog og Jakob.
– Det national udsatteråd: Steen Moestrup – udpeget af minister.
– Danske Regioner: Sekretariatet undersøger vedr. LAP’s repræsentation.
– PsykiatriAlliancen: Hanne Wiingaard. Hanne S. Kadziola fortsætter?
– Brugernes Bazaar: Gruppen/Clarissa spørger om Cornelius vil indgå i gruppen.
– Sundhedsstyrelsens psykiatriudvalg: Blev ikke færdigbehandlet – Hanne S. Kadziola står som LAP-repræsentant.
– Patientsikkerhedstyrelsen: Sekretariatet undersøger vedr. LAP’s repræsentation.
– Frivilligrådet: Jørn Bæk er nuværende repræsentant. Lene Kristiansen indgår fremover.
– Stop Fattigdom: Eksisterer stadig, nu som en del af IBIS. Sekretariatet undersøger vedr. LAP’s repræsentation.
Repræsentation i KL: Sekretariatet undersøger vedr. LAP’s repræsentation
Den samlede oversigt vedr. repræsentation rettes til og sendes til LL.

b. Invitation til Happening om psykiatrien
LAP København dukker i forvejen op til denne Happening. Lars tilbyder at tage sin ladcykel med til Happening, hvilket dog ikke blev en realitet. Michael P. Krog skriver til gruppen og gør opmærksom på Carstens Dahls tilbud om musik. Michael K. Andersen tilbyder at fotografere Happeningen.
LL beslutter, at LAP -København får tovholderrollen med LAP’s deltagelse på denne Happening.

12. Konstituering

a. Valg af forretningsudvalg + valg af kassér
FU medlemmer lægges på hjemmesiden snarligst efter valg.
Hanne Wiingaard, Lars Kristensen og Bettina K. Mærsk vælges til LAP’s forretningsudvalg. Steen Moestrup vælges til kassér.

13. Landsmøde 2020 foregår på Hotel Svendborg den 18.04 – 19.04 2020.

a. Valg af dirigenter.
Allan Ohms og Karl Bach Jensen vælges til dirigenter.
Hanne Wiingaard har taget kontakt til ovennævnte.

14. Forslag om møder i landsledelsen i 2019:

Fredag – lørdag den 28 – 29. juni (to-dages møde i LL)
Lørdag den 31. august
Lørdag den 28. september.
Lørdag den 2. november
Lørdag den 7. december
LL beslutter ovenstående mødedatoer.

15. Vandretæppe

Vandre tæppet ligger hos Bo, og det er meget slidt. Der er en dukke, der er fastspændt i en seng.
LL beslutter, at vandretæppet pensioneres og lægges i kælderen. Der skal findes en erstatning for vandretæppet.

16. Punkter til næste møde. Punkter der nævnes er
– Inger-Liss Christoffersen: Medlemskort.
– Tom: Recoveryuddannelsen skal sættes på.
– Lene: Grænserne mellem behandling og socialpsykiatri er ved at blive udvisket. Hvad betyder det, og hvad ligger der i det?
– Handlingsprogram 2019-2020
– Skal konsulent Jon V. Andersen inviteres med til en del af todagesmødet?
Punkter til næste LL-møde mailes til FU og til LAP mailen, 14 dage før mødeindkaldelsen sendes ud.

17. Evt.
Spørgsmål til folketingspolitikere er sendt til LL til brug for vælgermøder og på andre møder med politikere vedr. psykiatri.

18. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke.

Næste møde i LL fredag – lørdag den 28 – 29. juni (to-dages møde i LL).
Mødested udmeldes sammen med mødeindkaldelsen.

Psykiatritopmøde 2019

Nu kan du tilmelde dig Psykiatritopmøde 2019!

For 11. gang afholder vi i PsykiatriNetværket vores årlige Psykiatritopmøde, og du er selvfølgelig inviteret!

Lørdag den 5. oktober 2019 ruller vi den røde løber ud foran Imperial Bio i hjertet af København, hvor alle pårørende, peers, psykisk sårbare, politikere og patienter er samlet for at diskutere, hvordan vi kan få en bedre psykiatri i Danmark.

Denne gang skal vi én gang for alle have slået fast, at hvert menneske tæller – også alle os med psykiske sårbarheder! Vi stiller skarpt på svigt i psykiatrien, på sårbarhedens rolle i kunsten og på, hvordan man kommer videre i et liv med svære psykiske udfordringer. Sidst, men ikke mindst, stiller vi det helt store spørgsmål til politikere:
Hvorfor sker der ikke noget?!

Kommer du?

Der er masser at tage fat på! Du kan læse meget mere om Psykiatritopmøde 2019 på Det Sociale Netværks hjemmeside og på Facebook , hvor programmet løbende vil blive opdateret.

Vil du med? Tilmeld dig lige her – det er som altid gratis at deltage, og alle er velkomne!

Vi glæder os til at se dig til Psykiatritopmøde 2019!

Brugernes Bazar, 28. august 2019