Referat af møde i Refugie-gruppen, 25. febuar 2010

Deltagere: Paul Bjergager, Inger Bech, Simon Bordal, Michael Freisleben, Karl Bach Jensen, Hanne Wiingaard (LAP’s landsledelse/FU)

1.Godkendelse af referat fra mødet den 15.01. 2010.

Godkendt.

Økonomi: vi afslutter regnskabet for bevillingen til udredningsarbejdet pr. 31. marts.

2.Karl orienterer om, hvem af de foreslåede bestyrelseskandidater, han har talt med og hvordan de har stillet sig til henvendelsen.
Der mangler en overbevisende formandskandidat. Det vurderes, at der er kandidater til en solid bestyrelse og en støttekreds omkring denne.
Paul har været til møde i følgegruppe for akuttilbud. Fik på mødet at vide, at Slotsvænget er kommet med i puljen med et nyt projekt. Rødovre/Herlev er godt i gang med sted og ansættelse. Vi rundsender mail med de forskellige projektbeskrivelser. Paul gør opmærksom på at Sind driver et akuttilbud i Odense.
Karl har mailet til tre politikere (SD, SF, Venstre) og opfordret til at holde øje med, hvordan vores ansøgning bliver forvaltet. Paul peger på, at vi også bør henvende os til de radikale.

3.Videre perspektiv

Vi har en overordnet drøftelse om, hvordan konceptet både fastholdes og videreudvikles.
Vi tænker os, at der fremover gås på to ben: en bestyrelse, der overordnet arbejder for ideen og konceptet og en (eller flere) lokalt forankret(de) gruppe(r), inklusiv personer med egen brugerbaggrund, der konkret arbejder med at etablere refugium. Et par iværksættere, der vil refugiet, ville kunne rykke projektet.

Vi (arbejdsgruppen) kan på den ene side forsøge fortsat at inspirere det videre arbejde, men må også give slip i det omfang, vi ikke indgår i den kommende bestyrelse/ lokale gruppe.

4.Simons forslag til vedtægter bliver gennemgået og tilrettet. Simon færdigredigerer vedtægterne og LAP’s jurist anmodes om at gennemgå og kommentere.
Vi vil anmode LAP’s landsledelse om at frigøre en del af arven på 70.000 til den kommende bestyrelse, fx 20.000 og give tilsagn om at 50.000 frigøres når et konkret refugium igangsættes.

5.Næste skridt

Vi holder et møde med en kommende bestyrelse i april, hvor vi giver bolden videre. Helst den 22. april, alternativt den 19. eller 20 i Odense.
Simon udformer noget på skrift inden mødet – sendes ud sammen med vedtægter, koncept og program.
Materiale fremlægges for LAP’s landsledelse den 20.03.10

Foreløbigt program for mødet:
Kl. 10 – 11: Velkomst og præsentationsrunde
Kl. 11 – 12: Refugiegruppens medlemmer fremlægger hver især vores perspektiv på refugiet.
Kl. 12 – 12.30: Frokost
Kl. 12.30 – 13.30: bestyrelseskandidaters perspektiv på refugiekonceptet
Kl. 13.30 – 14.30: Åben drøftelse

Kl. 15 – 16: Generalforsamling med beslutning af vedtægter og valg af bestyrelse.

Medlemsbladet nr. 1, 2010

Læs om rehabilitering, tvangsfiksering, retspsykiatri, bisidderkursus, ambulant tvang og meget mere.

Pressemeddelelse: LAP ønsker tillykke med ministerrokaden

24. februar 2010

LAP iler med at ønske de nyudnævnte ministre tillykke. Især til Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, med det nye ansvarsområde ’sundhed’, og Socialminister Benedikte Kiær, som vi ikke kender endnu, men er spændte på at lære at kende.

Til dig Bertel Haarder vil vi sige: Det er af stor interesse for os, om du vil videreføre de tanker, din forgænger udtrykte over for repræsentanter for bl.a. LAP, om et tættere samspil i psykiatrien. Så det bliver en helhedspsykiatri og med tæt samarbejde mellem de medspillende ressortministerier, primært Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, men også Beskæftigelsesministeriet og dit gamle ministerium, Undervisningsministeriet.

Vi vil samtidigt her udtrykke ønsket om et muligt møde med dig, som opfølgning på mødet med din forgænger, d. 19. januar 2010.

Til dig Benedikte Kiær vil vi sige lidt de samme ting; først, vi glæder os til at møde dig og lære dig at kende. Det er vores håb, at du i dit arbejde har fokus på de ovenfor omtalte samspil, idet det desværre ofte har vist sig, at de store huller i sikkerhedsnettet opstår der, hvor de to ressortområder regioner og kommuner skal fungere samlet. Beklageligvis er det oftest kommunerne, der svigter.

Samtidigt vil vi, overfor begge ministre udtrykke vores dybe frustration over lovforslag L 128 ”Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje” (tvungen opfølgning efter udskrivning) der for tiden ligger til behandling i tinget og det fremsendte udkast af 15.2.2010, forslag til ”Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og retsplejeloven” (betænkningstid forud for tvangsbehandling, oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen, udvidet eksternt tilsyn med tvangsfikseringer m.v.).

Idet vi på den ene side som medspillende har brugt år på bl.a. Gennembrudsprojektet, omkring nedbringelse af tvangsanvendelse i psykiatrien. Og nu på den anden side ser to lovforslag, der ikke blot udvider tvangsmulighederne i psykiatriloven – men også vil ophøje foranstaltninger, der internationalt anses for menneskerettighedsstridende, til lovliggjorte muligheder i den danske psykiatri. Disse foranstaltninger anses fra anerkendte eksperters side, ikke at have nogen behandlingseffekt.

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Bo Steen Jensen 39 69 33 88, Hanne Wiingaard 55 50 01 51/21 63 73 14 og Steen Moestrup 28 22 27 65

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 23. februar 2010

Deltagere: Jan Andersen, Paul Bjergager, Tom Jul Pedersen, Camilla Madsen, Elsebeth Halckendorff, Maibritt; Karl Bach Jensen.
Afbud: Dorrit Cato Christensen, Helene Mortensen, Niels Erik Heise, Asjan Jakobsen

1.    Ordstyrer: Camilla, referent: Karl

2.    Godkendelse af refera
t fra mødet den 2.02.10. Godkendt

3.    Sagsforløb på skrift

Der udarbejdes korte tekster med hovedpunkter af de enkelte sagsforløb.
Født, begyndelse på medicinering, hvor længe, hvornår død, dødsårsag (formodet/konstateret). Vil/vil ikke tale med journalist.
Elsebeth taler med nr. 7, nr. 25 og nr. 29 på listen; Niels Erik med nr. 3 og nr. 14; Karl og Maibritt med nr. 11, (nr. 17) og nr. 37.

Jan nævner desuden en fyr fra Esbjerg, der kendte til 4 dødsfald, Karl kontakter ham.
Desuden et dødsfald på Markusholm på Fyn (Jesper Sløk). Jan undersøger nærmere om relevans.

Vi regner også med at der kan trækkes på beskrivelserne fra Død i psykiatrien.

4.    Hvad skal vi lave i de 4 største byer?

Paul foreslår at tænde levende lys, ligesom man bruger ved dødsfald. Stort kors på hæld bag optrædende, mindre kors der sættes op. Aktivister iført orange kedeldragter. Maibritt foreslår at låne lys, der anvendes i Kongens Have i Odense om vinteren.
Camilla nævner: Scene hvor en fra LAP og en pårørende holder tale. Musikforslag: Olga og Michael. L. Ron Harald. (måske vi kan få lov at afspille hans sang). Paul har nogle tekster, han forsøger at få lavet musik til.
Olga og Michaels indslag virker for dystert, men der kunne laves en kombination af oplæsning og new age musik. Hvad med rettigheder?

Der bliver spurgt om, hvordan vi sikrer vi os, at der er tilhørere til happenings i de enkelte byer?

I hver af de 4 byer skal der være: Annonceret happening af max 2 timers varighed på en lille scene, (fx paller) tale fra LAP, tale fra pårørende, oplæsning, markering af dødsfald. Lydanlæg bestilles i hver enkelt by (er bestilt til Rådhuspladsen i Kbh.). Paul sørger for lydanlæg og lille scene i hver by.

Før vi besøger de enkelte byer udformes pressemeddelelser. Pressemeddelelse til landsdækkende medier før kampagnen og til de lokale medier i de enkelte byer, inden man ankommer. Der opsættes plakater, der annoncerer tid og sted for happening. Ark (flyer) + Go Card til uddeling. Go Cards distribueres en uge før kampagnen kører. Vi går ud fra, at vi finder aktivister i de enkelte byer, som sætter plakater op i forvejen og markerer med kors.

5.    Hvad laver vi i de andre byer?
Vi nåede ikke punktet

6.    Drejebog for kampagnen (Paul)
Et forslag til drejebog blev omdelt og berørt under pkt. 4, men ikke diskuteret færdigt

7.    Plakater
 (PSYKIATRI/PSYK-MEDICIN)
Vi nåede ikke punktet

8.    Go Cards 
(Jan + Elsebeth) +Karl
Vi nåede ikke punktet

9.    Produktion af 1,40 m høje kors Århus +Roskilde
Vi nåede ikke punktet

10.    Brev til Aktivister

Vi nåede ikke punktet

11.    Nyt møde: 

Blev aftalt til Onsdag den 17. marts kl. 12 til 17 på LAP’s sekretariat i Odense.