Pressemeddelelse: DR påstår at Psykiatrien har fundet sjælden guldåre – Nu svarer danske patient- og brugerorganisationer igen: for det er løgn

14. april 2023

Peerstøtte er ‘ingen dans på roser’ i Psykiatrien: Nu svarer Patient- og Brugerforeningerne

DR og GO’aften Danmark har i disse dage skabt ramaskrig i flere landsdækkende patient- og brugerforeninger med deres blåøjede dækning af tidligere patienters rolle som ansatte i Psykiatrien: For psykiatrien har aktivt modarbejdet ansatte brugere i psykiatrien i mange år, og det er først efter lang sej kamp, at vi er blevet lukket ind, og kampen er langt fra slut.

Peernetværket Danmark, LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere og Recovery LAB: Vi er tre patient- og brugerforeninger, der organiserer Peers over hele landet. Vi vil her gerne give den danske offentlighed en mere nuanceret forståelse af Peerstøtte.

Peerstøtte i Danmark: Brugerforeningernes kamp
Peerstøtte er, når et menneske, som er kommet sig over psykisk sygdom, støtter andre i at komme sig. Peerstøtte er startet i Danmark i 00’erne, da brugerorganisationer fandt inspiration i udlandet, hvor personlige erfaringer længe har været en del af den psykiatriske behandling.

Peernetværket Danmark blev stiftet i 2015 af en række brugerorganisationer og tæller lige nu 800 medlemmer over hele landet. LAP og Recovery LAB organiserer ligeledes mange Peers. De fleste Peers er ansatte i behandlingspsykiatrien, fx som Recoverymentorer, eller i kommunerne.

Psykiatriens behandling af sine ansatte Peers:

  • Underbetaling: Peers får en løn, som de færreste kan leve for og for få timers ansættelse. Danske Regioner og FOA har indgået aftale om, at Peers indplaceres som ufaglært sosu-assistent. Ofte har Peers en mellem- eller lang videregående uddannelse.
  • Diskrimination på arbejdspladsen: Mange Peers oplever at blive ekskluderet fra personalemøder, negativ forskelsbehandling, manglende stillings- og funktionsbeskrivelser.
  • Peers holder ikke længe i jobbet, da der ingen muligheder er for at avancere. Arbejdspladserne stempler ofte medarbejderen som for “psykisk sårbar” til jobbet, når mange holder i kort tid.

Peers trodser alle odds: bliver raske, forlader offentlig forsørgelse og får et arbejde. Men så starter de dårlige arbejdsvilkår:

  • Politikere, regioner og kommuner skal finde måder at organisere arbejdet på, som lever op til almindelige, ordentlige standarder for det danske arbejdsmarked: løn man kan leve af, oprettelse af fuldtidsstillinger og stop af negativ forskelsbehandling.
  • Politikerne i Folketinget skal tage Peers alvorligt: Peers er ikke som medarbejdergruppe blevet inviteret indenfor i arbejdet med Psykiatriens 10- års plan. Det er alle andre faggrupper. Vi har gjort ihærdige forsøg og vil gerne inviteres med til bordet.

Peernetværket Danmark – LAP – Recovery LAB

Kontakt:
Peernetværket Danmark: Christina Ytzen
Medlem af Forretningsudvalg
E -mail: christinaytzen@icloud.com
Tlf.: 29 91 82 67

LAP: Lene Kristiansen
E-mail: kristiansenlene@yahoo.dk
Tlf.: 30 11 59 19

LAP: Hanne Wiingaard
Medlem af Forretningsudvalg og presseansvarlig
E-mail: wiingaard@lap.dk
Tlf.: 21 63 73 14

10 skarpe fra LAP til folketingskandidaterne om psykiatri

05.10.2022

Psykiatri er i denne valgkamp et af de 5 højest prioriterede emner både blandt politikere og i befolkningen, viser flere undersøgelser. Nok er der indgået en vigtig aftale om den såkaldte ”10-årige” psykiatriplan, men prioriteringer og finansiering er helt utilstrækkelig. LAP ønsker derfor svar på, hvordan kandidaterne vil håndtere 10 af de væsentligste udfordringer for landets psykiatribrugere:

1. Økonomi

UDFORDRING:
I Psykiatriaftalen, som er indgået med et bredt flertal af partierne er der kun bevilget en tiendedel (kr. 0,45 mia. årligt), af de midler eksperter vurderer nødvendigt (4,5 mia.kr årligt). En utilstrækkelig psykiatri koster samfundet kr.115 milliarder årligt.

SPØRGSMÅL:
Hvad vil du og dit parti gøre, for at sikre flere midler til det offentlige system så psykiatribrugere reelt får mulighed for at vende tilbage til et værdigt liv og få det bedre?

2. Personalet før patienterne?

UDFORDRING:
De få midler, der er afsat med psykiatriaftalen ser ud til at gavne de sundhedsprofessionelle frem for psykiatribrugerende?

SPØRGSMÅL:
Hvordan vil du sikre, at psykiatribrugerne får direkte gavn af de 0,5 mia. kr., så vi om to år kan sige, at tingenes tilstand for psykiatribrugere er blevet mærkbart bedre?

3. Overdødelighed

UDFORDRING:
Blandt psykiatribrugere er der markant overdødelighed. Vi dør ca. 10-20 år før alle andre.

SPØRGSMÅL:
Hvad vil du gøre, for at reducere overdødeligheden blandt psykiatribrugere?

4. Selvbestemmelse

UDFORDRING:
Som psykiatribruger har man ikke ret til at bestemme over sit eget liv, da både det regionale og kommunale system har det sidste ord.

SPØRGSMÅL:
Hvordan ser du og dit parti på menneskers ret til selvbestemmelse i sit eget behandlingsforløb?

5. Kommunernes sociale indsatser

UDFORDRING:
Psykiatriaftalen retter sig primært mod behandlingspsykiatrien. Socialpsykiatrien og andre indsatser i kommunerne er stort set ikke en del af aftalen.

SPØRGSMÅL:
Hvad vil du og dit parti gøre, for at forpligte kommunerne til at udføre sociale indsatser til direkte gavn for psykiatribrugerne?

6. Aktiviteter i LAP og i brugerbevægelsen

UDFORDRING:
I civilsamfundet spiller brugerbevægelsen en vigtig rolle for psykiatribrugere, fordi det hjælper mod ensomhed at være blandt ligesindede. Men vi mangler lokaler, væresteder og refugier o.l. hvor vi kan mødes.

SPØRGSMÅL:
Vil I love at afsætte flere midler til brugerbevægelsens aktiviteter?

7. Arbejdsmarkedet

UDFORDRING:
Langt størstedelen af psykiatribrugerne står uden for arbejdsmarkedet.

SPØRGSMÅL:
Hvad vil du/dit parti gøre for at uddannelser og arbejdspladser forpligtes til at inkludere psykiatribrugere på linje med rettighederne for borgere med fysiske handikap?

8. Alternativer til medicin

UDFORDRING:
Medicin hjælper ikke altid psykiatribrugerne.

SPØRGSMÅL:
Vi du gå ind for og aktivt arbejde for, at det bliver obligatorisk at tilbyde medicinfri behandling og udtrapning i psykiatrien som alternativ til medicin?

9. Tvang

UDFORDRING:
Brugen af tvang stiger fortsat i psykiatrien på trods af intentioner om at nedbringe tvang.

SPØRGSMÅL:
Vil du gå ind for og aktivt arbejde for at ophæve loven om tvang i psykiatrien og erstatte den med generelle nødretsbestemmelser gældende alle borgere?

10. Retssystemet

UDFORDRING:
Mange psykiatribrugere føler sig diskrimineret i retssystemet ift. behandlingsdomme og frihedsberøvelse.

SPØRGSMÅL:
Hvad vil du/dit parti gøre for, at psykiatribrugere ikke straffes hårdere ved overtrædelse af straffeloven? Og at princippet om formildende omstændigheder og almindelig straf kan vælges frem for rets psykiatrisk foranstaltning?

Vi ser frem til at modtage dine svar på lap@lap.dk

For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – www.lap.dk – Medlem af Forretningsudvalg og presseansvarlig Hanne Wiingaard – wiingaard@lap.dk – Tlf.: 21 63 73 14
LAP – www.lap.dk – LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – lap@lap.dk – Tlf.: 66 19 45 11
LAP – www.lap.dk – Landsledelsesmedlem Lene Kristiansen – kristiansenlene@yahoo.dk – 30 11 59 19
LAP – www.lap.dk – Landsledelsesmedlem Steen Moestrup – steen@lap.dk – 28 22 27 65

Link til pressemeddelelsen

Psykiatrien sejler – hvorfor sejle med, når vi har muligheden for en historisk 10-års plan?

I LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere har vi revideret vore indspil og høringssvar til en ny psykiatriplan, bl.a. i lyset af hvad der er sket henover sommeren:

23.08.2022

Kære politikere og beslutningstagere,

Vi håber, at I har nydt sommerferien og er klar til at trække i arbejdstøjet igen, så Danmark kan få den længe ventede psykiatriplan.

Vi ønsker ikke nødløsninger eller tomme valgløfter. Der er brug for en seriøs og gennemgribende plan. En plan, som tilfører tilstrækkelige økonomiske midler og sætter handling bag de gode hensigter i samfundsdebatten.

Først og fremmest skal der være brugerinddragelse i det ny Nationale Psykiatriråd og i en Havarikommission på psykiatriområdet. LAP bidrager gerne med viden og erfaring, og ønsker plads i begge fora.

Brugernes egne erfaringer skal sikre fokus på menneskesyn, ressourcer, rettidig forebyggelse og sammenhængende behandlingsforløb. En gangbar psykiatriplan må også omfatte empati, trivsel og forbedrede skole, velfærds- og universitetsuddannelser.

Det vil sige en bredtfavnende plan, der skaber mærkbare forbedringer for alle psykiatribrugergrupper og for personalet i psykiatrien.

Endelig skal en mål – og mærkbar positiv udvikling for psykiatrien udtænkes og udføres langsigtet – også gerne længere end 10 år om nødvendigt. LAP mener følgende skal prioriteres i den ny plan:

1. Et nyt menneskesyn i psykiatrien, hvor der fokuseres på menneskers ressourcer og ikke deres begrænsninger.

2. Mennesket før systemet. Èn indgang til systemet med èn koordinerende kontaktperson.

3.Tværfaglig hjælp og behandling i modsætning til hierarkier. Væk med opdelingen i “kasser” og diagnose-fokus.

4. Psykiatrien skal forbedres, så den IKKE giver både patienter, pårørende og personale stress.

5. Et nyt menneskesyn og empati skal være en del af alle uddannelser, der er relevante i psykiatrien. Fra folkeskole til universitetsniveau skal der være fokus på bl.a. respektfuld kommunikation, trivsel samt stress- og konflikthåndtering.

6. Psykiatrien og det øvrige sundhedsvæsen skal behandles ens. Det betyder at psykiatrien i regioner og kommuner skal have et mærkbart kvalitetsløft.

7. Danmark skal følge FN’s Handicapkonvention og respektere psykiatribrugernes rettigheder. Psykiatribrugere er særligt udsatte ift. ensomhed, så det kræver en ekstra samfundsmæssig indsats for at undgå denne dobbeltbelastning.

8. Der skal ansættes patientombudsmænd på de psykiatriske afdelinger.

9. ”Intet om os – uden os”: LAP skal have en plads i et kommende Nationalt Psykiatriråd, da vi er en forening i brugerbevægelsen, hvor alle medlemmer er nuværende eller tidligere psykiatribrugere.

10. LAP vil repræsenteres i en kommende Havarikommission, der skal undersøge om tragiske voldsomme forbrydelser kunne forebygges med bedre psykiatrisk behandling og en bedre sammenhæng i systemet.

For yderligere information kontakt venligst:

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Tlf.: 66 19 45 11
E-mail: lap@lap.dk
www.lap.dk

Lene Kristiansen, Landsledelsesmedlem
Mobiltelefon: 30 11 59 19
E-mail: Kristiansenlene@yahoo.dk

Steen Moestrup, Landsledelsesmedlem
Mobiltelefon: 28 22 27 65
E-mail: steen@lap.dk

Hanne Wiingaard, Medlem af Forretningsudvalget og presseansvarlig
Mobiltelefon: 21 63 73 14
E-mail: wiingaard@lap.dk

Læs pressemeddelelsen hos Pressport her: https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/psykiatrien-sejler-hvorfor-sejle-med-n%C3%A5r-vi-har-muligheden-for-en-historisk-10-%C3%A5rs-plan-27266

Pressemeddelelse: Kritik af Covid-19 pas i Danmark

08.02.2021

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP) tager på det kraftigste afstand fra lovforslag om Covid-19 pas i Danmark. Lovforslaget er en krænkelse af privatlivets fred, såvel som det er diskriminering af svage borgergrupper.

Vi har i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP) fulgt regeringens udspil, om at lave et Covid-19 vaccinationspas der skal anvendes ved udlandsrejser. Derudover inviterer regeringen Dansk Industri, Dansk Erhverv og kulturlivet til et samarbejde om Covid-19 passet. Meningen er, at danskere med en Covid-19 vaccine ved smittetryk kan få øget bevægelsesfrihed, alt imens borgere der ikke kan få Covid-19 vaccinen grundet et svagt helbred, vil få deres frihed begrænset.

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere tager på det kraftigste afstand til dette lovforslag. Vi mener, at det er en krænkelse af privatlivets fred, såvel som det er diskriminering af svage borgergrupper.

Den Europæiske Menneskerettighedskonventionens artikel 8, værner om retten til privatlivets fred. Den sikrer at alle vores data i offentlige systemer forbliver private og at hverken arbejdsgiver eller intrigante familiemedlemmer har ret til viden herom.

Menneskerettighedskonventionen artikel 14 fordrer ligeledes, at diskrimination og forskelsbehandling af mennesker på baggrund af f.eks. sygdom/handicap, ikke må finde sted. Dermed må regeringen ikke lave en distinktion mellem mennesker, der er vaccineret og mennesker der ikke er vaccineret eller kræve, at disse mennesker lægger private helbredsoplysninger til offentligt skue.

Det kan læses af artikel 8, at der kan være tale om undtagelser hvor artikel 8 kan fraviges. Disse fravigelser skal gælde for alle, således at der ikke diskrimineres på baggrund af helbredstilstande.

Der er rigtig god evidens for, at værnemidler virker. Vores sundhedspersonale i frontlinjen anvender værnemidler hver dag, for at beskytte sig selv og borgerne/patienterne. Det er påviseligt, at de offentlige institutioner, hvor værnemidlerne anvendes optimalt jf. de anbefalinger WHO har udstedt, er smittespredningen ikke til stede, eller yderst minimal.

LAP forventer at regeringen vil finde bedre løsninger og anvende de gode muligheder der er, for at undgå smittespredning. Vi skal alle ofre noget for at stoppe pandemien og regeringen har i høj grad vægret sig ved anvendelsen af værnemidler, til trods for at alle andre lande i EU påbød det, inden for den første måned efter nedlukningen af Danmark. Det fremstår derfor som et luksusproblem, at regeringen ikke vil gribe hårdt nok ind med mundbind, åndedrætsværn, mundvisir, handsker o.a., fordi det ikke er så bekvemt som at indføre usynlig tvang med vaccinationer. Det er ikke alle, der kan være med i den vaccinationsklub regeringen ønsker at skabe. Vi har ikke råd til at diskriminere, på baggrund af regeringen og dele af befolkningens bekvemmelighed.

Der forefindes ikke evidens for, hvor komplekse helbredsmæssige problemstillinger kan være, for at vaccinen kan gøre mere skade en gavn. Derfor må og skal det være op til det enkelte individ, at beslutte hvorvidt det giver bedst mening at modtage vaccinen, eller hvorvidt det er for risikabelt.

Artikel 8

Ret til respekt for privatliv og familieliv 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed.

Artikel 14

Forbud mod diskriminering Nydelsen af de i denne Konvention anerkendte rettigheder og friheder skal sikres uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørighed til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold.

Link til artikel 8 og 14: https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/om_menneskerettigheder_diverse/den_europaeiske_menneskerettighedskonvention.pdf

For yderligere information, kontakt venligst:

Medlem af Forretningsudvalg og presseansvarlig
E-mail: wiingaard@lap.dk
Tlf.: 21 63 73 14

Landsledelsesmedlem Katrine Wiedersøe
E-mail: wiedersoe@gmail.com

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
E – mail: lap@lap.dk
Tlf.: 66 19 45 11


Pressemeddelelse: LAP om brugen af tvang i psykiatrien i Danmark

8. december 2020

Det er hårrejsende og himmelråbende læsning for LAP at læse, hvordan bæltefikseringer i psykiatrien er faldet, men er blevet erstattet af tvangsinjektioner af medicin i stedet. Denne udvikling kan ikke accepteres på nogen former for niveauer, det være sig mentale, fysiske eller spirituelle.

– Er behandlerstaben i Danmark virkelig så inkompetente, at de er ude af stand til at tale folk ned og i ro, selv i de mest følelsesladede tilstande hvor i en patient kan befinde sig? Er behandlerstaben i Danmark virkelig så fuldstændig blottet for både empati og sympati, at de er nødt til at gribe til tvangsinjektioner for at kunne helbrede en psykisk syg?

– Noget må gøres, noget må ske; det kan ikke passe, at en patientgruppe i Danmark skal nøjes med middelalderagtige metoder og udsættes for tvang samt sanseløst, hensynsforladt adfærd fra de mennesker, der er ansat for at hjælpe dem. TVANG er ikke en hjælp til andre end uduelige og fuldstændig samvittighedsforladte personer, der ikke er egnede til at have med andres menneskers mentale helbred at gøre !

Tvang er jo mange ting, der er den tvang som registreres og så den, der ikke bliver registreret: Tager du ikke din medicin, så inddrager vi din udgang ! Tager du ikke din medicin, så får du ikke lov at se din datter! Disse er blot få, blandt talrige eksempler på, at folk tvinges til medicinindtag, selvom det skulle være frivilligt.

Kommunerne kan også finde på, at inddrage kontanthjælp eller ledighedsydelser, hvis medicinen ikke indtages. Det bliver først rigtig grelt, når kommunen tvinger borgerne til ikke at kunne følge behandlingen, fordi de skal være til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det viser sig, at mange behandlingsdomme er dømt på baggrund af noget, der er sket under behandlingen. Hvor mange af de hændelser, der ligger til grund for behandlingsdommene, som er udløst af dårlige behandlingsforløb, misforståelser eller psykiske provokationer kan ikke ses nogen steder. Nu har der siden 2014 været fokus på at nedbringe tvang i psykiatrien, men resultaterne af anstrengelserne har ikke sat sig spor i den samlede opgørelse.

– Vi ser det sådan, at sagen er grebet forkert an. Vort bedste bud på, hvordan tvang kan nedbringes markant vil være at ændre psykiatriloven og fjerne behandlingskriteriet – det der også kaldes de gule papirer. Der er to kriterier for anvendelse af tvang: Det ene er faremomentet, altså hvis du ertil fare for dig selv ellerdine omgivelser kan tvang anvendes, dog stadig som den sidste nødløsning, når alt andet er afprøvet. Dette kaldes også de røde papirer.

– Hvor ofte disse anvendes afhænger af hvilke andre muligheder som forekommer, der hvor patienten møder det psykiatriske system. Socialpsykiatrien kunne gøre meget her, hvis der var nemt tilgængelige akut beredskaber med brug af terapeutisk tilgang til at deeskalere en psykotisk tilstand.

– En person, der i en psykotisk tilstand, er ved at ødelægge sit eget eller andres liv (økonomisk eller socialt), er stærkt forstyrrende eller selvskadende vil få en reaktion fra omgivelserne, og har man ikke fare kriteriet og muligheden for professionel hjælp, vil omgivelserne drives til selvtægt. Det har vi set i psykiatriens forhistorie med oprettelse af dårekister, indespærring under kummerlige forhold og andre ubehageligheder.

– Behandlingskriteriet, som påbyder patienten at modtage behandlingen under tvang, når psykiateren skønner det er nødvendigt, er i hele sin virkemåde oversat til, at patienten opfylder behandlingen når denne tager sin medicin !

Der bliver lavet udskrivningsplaner og koordinerede udskrivningsplaner, men den eneste del af de samlede bestræbelser, der fokuseres på når noget går skævt, er om patienten/borgeren tager sin medicin !

– Mange kommuner opfylder ikke deres del af de aftaler der indgås, det kan være ved fejl
visitation, som altid sker for at spare på kommunens penge. Det kan også være mangel på
oprettelse af tilgængelige tilbud for rehabiliterende indsatser.

– Vi står altså der, hvor de gule papirer bliver brugt til at bringe borgere ind i psykiatrien for behandling. Behandlingen er oversat til kun medicinsk behandling, der gives nemlig hverken forebyggende eller rehabiliterende behandling til længerevarende syge – dette skal ske ude i kommunerne. Kommunerne vil ikke ofre den nødvendige hjælp, hvis dette kan spares væk og på en billigere måde oversættes til at give mere medicin !

– På den her måde kører det hele i ring, og det resulterer i, at personer fastholdes som patienter og passiviseres, og ikke kommer videre. Det kan sammenlignes med hvis nu det besluttedes, at personer der brækker en knogle ikke længere skal tilbydes gibs eller skinner til at oprette bruddet, men i stedet sendes hjem med recepter på smertestillende medicin.

– Vort bedste bud er, at vi kan nedsætte brugen af tvang ved en ændring af psykiatriloven, så kun fare kriteriet er tilbage. I øvrigt skal man selvfølgelig lægge stor vægt og opmærksomhed på de tiltag, der er gjort for nedbringelse af tvang, og hvor det faktisk er lykkedes – for det er faktisk lykkedes flere steder. De metoder, der bruges med succes er f.eks. Safewards-modellen og åben dialog. Sidstnævnte metode stammer fra den finske psykolog Jaakko Seikkula, og er også kendt som Laplandsmodellen.

Som konklusion må LAP igen understrege, at behandling med tvang – uanset situationen – er fuldstændig uacceptabelt !

Det bør være muligt for behandlerstaben i Danmark, at kunne opføre sig som voksne og fornuftige mennesker, og med pædagogiske evner varetage behandlingen på en ordentlig og anstændig måde. De har med andre menneskers mentale helbred at gøre !

Der findes mange alternative metoder, der kan afprøves og udforskes frem for tvang, ud i kunsten at håndtere mennesker med et anderledes følelsesliv. Alt andet end at forøve magt og tvang, som om vi levede i den mørke middelalder, hvor torturbødler blev brugt til at trumfe sin vilje igennem !

I et land som Danmark bør der ikke herske tilstande, som i det nationalsocialistiske Tyskland og deres arbejdslejre under 2. verdenskrig. I loven står der MINDST MULIG og MINDST INDGRIBENDE foranstaltning. Det betyder, at hvis man kan snakke sig til rette, så prøv med dialog og dialog og dialog, inden den yderste konsekvens. Den yderste konsekvens er da KUN, hvis det er til fare for mennesket selv eller andre, der ikke kan flytte sig væk fra situationen. Det hedder konfliktløsning og betyder, at man ikke skal optrappe en falsk tilstand hos et menneske, der er i en ubalance.

Brugerne af psykiatrien og deres pårørende opfordres hermed fra LAP til at indmelde alle former for tvang. Klag, klag, klag og endnu engang klag indtil behandlerstaben i Danmark forstår, at tvang ikke er en mulighed i behandlingsmetoder !

Behandl folk med respekt, anstændighed og medfølelse og I vil få en meget bedre hverdag, kære behandlere.
Med de bedste hilsner på vegne af LAP.

Arbejdsgruppe for presse og lov.

Hanne Skou Kadziola, Ole Nielsen og Steen Moestrup.

Psykiatribrugere griner af sig selv, og uddeler pris til forfatteren Karen Fastrup

03.05.2019

Forfatteren Karen Fastrup modtager LAP prisen 2019

Psykiatribrugere griner af sig selv
I weekenden skiftes bæltefikseringer, tvangsmedicin og tvungen stuearrest ud med Landsmøde for folk der har, eller har haft forstyrrelser på øverste etage.

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Danmark skal til Stand Up Show med Mikkel Rask, der har tilrettelagt et særligt program lørdag aften. Det er vigtigt at komme lidt væk fra sine indre dæmoner, og se på tilværelsen i et morsommere perspektiv.

Prisuddeling
I den litterære afdeling uddeles årets LAP pris til forfatteren Karen Fastrup, der med sin autofiktive roman Hungerhjerte, hudløst ærligt har skildret et indlæggelsesforløb i moderne dansk psykiatri. Prisen uddeles på LAP’s landsmøde lørdag d. 4. maj – søndag d. 5. maj 2019 på Hotel Svendborg.

 

Kontakt:
Nils Holmquist Andersen
Tlf.: 81 21 21 20

Forretningsudvalget
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
www.lap.dk

For yderligere information, kontakt venligst
www.lap.dk – LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – lap@lap.dk – Tlf.: 66 19 45 11

Ny LAP grundforening i Lolland kommune

29. marts 2019

Pressemeddelelse: Ny forening i Lolland kommune

Snart ser en ny forening dagens lys i Lolland kommune.

Det er LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) der starter en ny lokalforening, LAP Lolland.

Den stiftende generalforsamling af LAP Lolland sker mandag d. 15. april kl. 14.00 i Frivillig Center Lolland, Orange lokale, Hoskiærsvej 17, 1. sal – bygning 12, 4900 Nakskov.

Både nuværende og kommende medlemmer er velkommen til den stiftende generalforsamling. Efter stiftelsen af LAP Lolland er det på ønskesedlen som noget af det første, at komme med i Lolland kommunens udsatteråd.

Det er da således allerede holdt møde om, med udvalgsformand Vibeke Grave, som også imødekom dannelsen af LAP Lolland.

Som LAP medlem har man den store fordel, at er man både medlem af Landsforeningen og Lokalforeningen.

LAP er en af de få foreninger i Danmark, som er på finansloven vedr. årlig økonomisk tilskud.

Der er i dag 17 LAP lokalforeningen fordelt over hele landet, så LAP Lolland bliver den 18 i rækken. Siden LAP blev dannet i 1999 og dermed 20 års jubilæum i år, er det de seneste år gået stærkt med nye lokalforeninger.

LAP Landsforening tilbyder bl.a. spændende medlemsmøder, medlemsblad 4 x årlig, sommerlejr, Ø lejr, refugie, netværk, telefonisk rådgivning m.m. Se mere på www.lap.dk

Med venlig hilsen

Arne Jensen
LAP Lokalkonsulent
Region Sjælland
Mobil 5328 4004
arne@puskas.dk
Intet om os uden os … LAP