Pressemeddelelse: Kritik af Covid-19 pas i Danmark

08.02.2021

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP) tager på det kraftigste afstand fra lovforslag om Covid-19 pas i Danmark. Lovforslaget er en krænkelse af privatlivets fred, såvel som det er diskriminering af svage borgergrupper.

Vi har i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP) fulgt regeringens udspil, om at lave et Covid-19 vaccinationspas der skal anvendes ved udlandsrejser. Derudover inviterer regeringen Dansk Industri, Dansk Erhverv og kulturlivet til et samarbejde om Covid-19 passet. Meningen er, at danskere med en Covid-19 vaccine ved smittetryk kan få øget bevægelsesfrihed, alt imens borgere der ikke kan få Covid-19 vaccinen grundet et svagt helbred, vil få deres frihed begrænset.

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere tager på det kraftigste afstand til dette lovforslag. Vi mener, at det er en krænkelse af privatlivets fred, såvel som det er diskriminering af svage borgergrupper.

Den Europæiske Menneskerettighedskonventionens artikel 8, værner om retten til privatlivets fred. Den sikrer at alle vores data i offentlige systemer forbliver private og at hverken arbejdsgiver eller intrigante familiemedlemmer har ret til viden herom.

Menneskerettighedskonventionen artikel 14 fordrer ligeledes, at diskrimination og forskelsbehandling af mennesker på baggrund af f.eks. sygdom/handicap, ikke må finde sted. Dermed må regeringen ikke lave en distinktion mellem mennesker, der er vaccineret og mennesker der ikke er vaccineret eller kræve, at disse mennesker lægger private helbredsoplysninger til offentligt skue.

Det kan læses af artikel 8, at der kan være tale om undtagelser hvor artikel 8 kan fraviges. Disse fravigelser skal gælde for alle, således at der ikke diskrimineres på baggrund af helbredstilstande.

Der er rigtig god evidens for, at værnemidler virker. Vores sundhedspersonale i frontlinjen anvender værnemidler hver dag, for at beskytte sig selv og borgerne/patienterne. Det er påviseligt, at de offentlige institutioner, hvor værnemidlerne anvendes optimalt jf. de anbefalinger WHO har udstedt, er smittespredningen ikke til stede, eller yderst minimal.

LAP forventer at regeringen vil finde bedre løsninger og anvende de gode muligheder der er, for at undgå smittespredning. Vi skal alle ofre noget for at stoppe pandemien og regeringen har i høj grad vægret sig ved anvendelsen af værnemidler, til trods for at alle andre lande i EU påbød det, inden for den første måned efter nedlukningen af Danmark. Det fremstår derfor som et luksusproblem, at regeringen ikke vil gribe hårdt nok ind med mundbind, åndedrætsværn, mundvisir, handsker o.a., fordi det ikke er så bekvemt som at indføre usynlig tvang med vaccinationer. Det er ikke alle, der kan være med i den vaccinationsklub regeringen ønsker at skabe. Vi har ikke råd til at diskriminere, på baggrund af regeringen og dele af befolkningens bekvemmelighed.

Der forefindes ikke evidens for, hvor komplekse helbredsmæssige problemstillinger kan være, for at vaccinen kan gøre mere skade en gavn. Derfor må og skal det være op til det enkelte individ, at beslutte hvorvidt det giver bedst mening at modtage vaccinen, eller hvorvidt det er for risikabelt.

Artikel 8

Ret til respekt for privatliv og familieliv 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed.

Artikel 14

Forbud mod diskriminering Nydelsen af de i denne Konvention anerkendte rettigheder og friheder skal sikres uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørighed til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold.

Link til artikel 8 og 14: https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/om_menneskerettigheder_diverse/den_europaeiske_menneskerettighedskonvention.pdf

For yderligere information, kontakt venligst:

Medlem af Forretningsudvalg og presseansvarlig
E-mail: wiingaard@lap.dk
Tlf.: 21 63 73 14

Landsledelsesmedlem Katrine Wiedersøe
E-mail: wiedersoe@gmail.com

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
E – mail: lap@lap.dk
Tlf.: 66 19 45 11


Pressemeddelelse: LAP om brugen af tvang i psykiatrien i Danmark

8. december 2020

Det er hårrejsende og himmelråbende læsning for LAP at læse, hvordan bæltefikseringer i psykiatrien er faldet, men er blevet erstattet af tvangsinjektioner af medicin i stedet. Denne udvikling kan ikke accepteres på nogen former for niveauer, det være sig mentale, fysiske eller spirituelle.

– Er behandlerstaben i Danmark virkelig så inkompetente, at de er ude af stand til at tale folk ned og i ro, selv i de mest følelsesladede tilstande hvor i en patient kan befinde sig? Er behandlerstaben i Danmark virkelig så fuldstændig blottet for både empati og sympati, at de er nødt til at gribe til tvangsinjektioner for at kunne helbrede en psykisk syg?

– Noget må gøres, noget må ske; det kan ikke passe, at en patientgruppe i Danmark skal nøjes med middelalderagtige metoder og udsættes for tvang samt sanseløst, hensynsforladt adfærd fra de mennesker, der er ansat for at hjælpe dem. TVANG er ikke en hjælp til andre end uduelige og fuldstændig samvittighedsforladte personer, der ikke er egnede til at have med andres menneskers mentale helbred at gøre !

Tvang er jo mange ting, der er den tvang som registreres og så den, der ikke bliver registreret: Tager du ikke din medicin, så inddrager vi din udgang ! Tager du ikke din medicin, så får du ikke lov at se din datter! Disse er blot få, blandt talrige eksempler på, at folk tvinges til medicinindtag, selvom det skulle være frivilligt.

Kommunerne kan også finde på, at inddrage kontanthjælp eller ledighedsydelser, hvis medicinen ikke indtages. Det bliver først rigtig grelt, når kommunen tvinger borgerne til ikke at kunne følge behandlingen, fordi de skal være til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det viser sig, at mange behandlingsdomme er dømt på baggrund af noget, der er sket under behandlingen. Hvor mange af de hændelser, der ligger til grund for behandlingsdommene, som er udløst af dårlige behandlingsforløb, misforståelser eller psykiske provokationer kan ikke ses nogen steder. Nu har der siden 2014 været fokus på at nedbringe tvang i psykiatrien, men resultaterne af anstrengelserne har ikke sat sig spor i den samlede opgørelse.

– Vi ser det sådan, at sagen er grebet forkert an. Vort bedste bud på, hvordan tvang kan nedbringes markant vil være at ændre psykiatriloven og fjerne behandlingskriteriet – det der også kaldes de gule papirer. Der er to kriterier for anvendelse af tvang: Det ene er faremomentet, altså hvis du ertil fare for dig selv ellerdine omgivelser kan tvang anvendes, dog stadig som den sidste nødløsning, når alt andet er afprøvet. Dette kaldes også de røde papirer.

– Hvor ofte disse anvendes afhænger af hvilke andre muligheder som forekommer, der hvor patienten møder det psykiatriske system. Socialpsykiatrien kunne gøre meget her, hvis der var nemt tilgængelige akut beredskaber med brug af terapeutisk tilgang til at deeskalere en psykotisk tilstand.

– En person, der i en psykotisk tilstand, er ved at ødelægge sit eget eller andres liv (økonomisk eller socialt), er stærkt forstyrrende eller selvskadende vil få en reaktion fra omgivelserne, og har man ikke fare kriteriet og muligheden for professionel hjælp, vil omgivelserne drives til selvtægt. Det har vi set i psykiatriens forhistorie med oprettelse af dårekister, indespærring under kummerlige forhold og andre ubehageligheder.

– Behandlingskriteriet, som påbyder patienten at modtage behandlingen under tvang, når psykiateren skønner det er nødvendigt, er i hele sin virkemåde oversat til, at patienten opfylder behandlingen når denne tager sin medicin !

Der bliver lavet udskrivningsplaner og koordinerede udskrivningsplaner, men den eneste del af de samlede bestræbelser, der fokuseres på når noget går skævt, er om patienten/borgeren tager sin medicin !

– Mange kommuner opfylder ikke deres del af de aftaler der indgås, det kan være ved fejl
visitation, som altid sker for at spare på kommunens penge. Det kan også være mangel på
oprettelse af tilgængelige tilbud for rehabiliterende indsatser.

– Vi står altså der, hvor de gule papirer bliver brugt til at bringe borgere ind i psykiatrien for behandling. Behandlingen er oversat til kun medicinsk behandling, der gives nemlig hverken forebyggende eller rehabiliterende behandling til længerevarende syge – dette skal ske ude i kommunerne. Kommunerne vil ikke ofre den nødvendige hjælp, hvis dette kan spares væk og på en billigere måde oversættes til at give mere medicin !

– På den her måde kører det hele i ring, og det resulterer i, at personer fastholdes som patienter og passiviseres, og ikke kommer videre. Det kan sammenlignes med hvis nu det besluttedes, at personer der brækker en knogle ikke længere skal tilbydes gibs eller skinner til at oprette bruddet, men i stedet sendes hjem med recepter på smertestillende medicin.

– Vort bedste bud er, at vi kan nedsætte brugen af tvang ved en ændring af psykiatriloven, så kun fare kriteriet er tilbage. I øvrigt skal man selvfølgelig lægge stor vægt og opmærksomhed på de tiltag, der er gjort for nedbringelse af tvang, og hvor det faktisk er lykkedes – for det er faktisk lykkedes flere steder. De metoder, der bruges med succes er f.eks. Safewards-modellen og åben dialog. Sidstnævnte metode stammer fra den finske psykolog Jaakko Seikkula, og er også kendt som Laplandsmodellen.

Som konklusion må LAP igen understrege, at behandling med tvang – uanset situationen – er fuldstændig uacceptabelt !

Det bør være muligt for behandlerstaben i Danmark, at kunne opføre sig som voksne og fornuftige mennesker, og med pædagogiske evner varetage behandlingen på en ordentlig og anstændig måde. De har med andre menneskers mentale helbred at gøre !

Der findes mange alternative metoder, der kan afprøves og udforskes frem for tvang, ud i kunsten at håndtere mennesker med et anderledes følelsesliv. Alt andet end at forøve magt og tvang, som om vi levede i den mørke middelalder, hvor torturbødler blev brugt til at trumfe sin vilje igennem !

I et land som Danmark bør der ikke herske tilstande, som i det nationalsocialistiske Tyskland og deres arbejdslejre under 2. verdenskrig. I loven står der MINDST MULIG og MINDST INDGRIBENDE foranstaltning. Det betyder, at hvis man kan snakke sig til rette, så prøv med dialog og dialog og dialog, inden den yderste konsekvens. Den yderste konsekvens er da KUN, hvis det er til fare for mennesket selv eller andre, der ikke kan flytte sig væk fra situationen. Det hedder konfliktløsning og betyder, at man ikke skal optrappe en falsk tilstand hos et menneske, der er i en ubalance.

Brugerne af psykiatrien og deres pårørende opfordres hermed fra LAP til at indmelde alle former for tvang. Klag, klag, klag og endnu engang klag indtil behandlerstaben i Danmark forstår, at tvang ikke er en mulighed i behandlingsmetoder !

Behandl folk med respekt, anstændighed og medfølelse og I vil få en meget bedre hverdag, kære behandlere.
Med de bedste hilsner på vegne af LAP.

Arbejdsgruppe for presse og lov.

Hanne Skou Kadziola, Ole Nielsen og Steen Moestrup.

Psykiatribrugere griner af sig selv, og uddeler pris til forfatteren Karen Fastrup

03.05.2019

Forfatteren Karen Fastrup modtager LAP prisen 2019

Psykiatribrugere griner af sig selv
I weekenden skiftes bæltefikseringer, tvangsmedicin og tvungen stuearrest ud med Landsmøde for folk der har, eller har haft forstyrrelser på øverste etage.

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Danmark skal til Stand Up Show med Mikkel Rask, der har tilrettelagt et særligt program lørdag aften. Det er vigtigt at komme lidt væk fra sine indre dæmoner, og se på tilværelsen i et morsommere perspektiv.

Prisuddeling
I den litterære afdeling uddeles årets LAP pris til forfatteren Karen Fastrup, der med sin autofiktive roman Hungerhjerte, hudløst ærligt har skildret et indlæggelsesforløb i moderne dansk psykiatri. Prisen uddeles på LAP’s landsmøde lørdag d. 4. maj – søndag d. 5. maj 2019 på Hotel Svendborg.

 

Kontakt:
Nils Holmquist Andersen
Tlf.: 81 21 21 20

Forretningsudvalget
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
www.lap.dk

For yderligere information, kontakt venligst
www.lap.dk – LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – lap@lap.dk – Tlf.: 66 19 45 11

Ny LAP grundforening i Lolland kommune

29. marts 2019

Pressemeddelelse: Ny forening i Lolland kommune

Snart ser en ny forening dagens lys i Lolland kommune.

Det er LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) der starter en ny lokalforening, LAP Lolland.

Den stiftende generalforsamling af LAP Lolland sker mandag d. 15. april kl. 14.00 i Frivillig Center Lolland, Orange lokale, Hoskiærsvej 17, 1. sal – bygning 12, 4900 Nakskov.

Både nuværende og kommende medlemmer er velkommen til den stiftende generalforsamling. Efter stiftelsen af LAP Lolland er det på ønskesedlen som noget af det første, at komme med i Lolland kommunens udsatteråd.

Det er da således allerede holdt møde om, med udvalgsformand Vibeke Grave, som også imødekom dannelsen af LAP Lolland.

Som LAP medlem har man den store fordel, at er man både medlem af Landsforeningen og Lokalforeningen.

LAP er en af de få foreninger i Danmark, som er på finansloven vedr. årlig økonomisk tilskud.

Der er i dag 17 LAP lokalforeningen fordelt over hele landet, så LAP Lolland bliver den 18 i rækken. Siden LAP blev dannet i 1999 og dermed 20 års jubilæum i år, er det de seneste år gået stærkt med nye lokalforeninger.

LAP Landsforening tilbyder bl.a. spændende medlemsmøder, medlemsblad 4 x årlig, sommerlejr, Ø lejr, refugie, netværk, telefonisk rådgivning m.m. Se mere på www.lap.dk

Med venlig hilsen

Arne Jensen
LAP Lokalkonsulent
Region Sjælland
Mobil 5328 4004
arne@puskas.dk
Intet om os uden os … LAP

Pressemeddelelse: Appel om massiv hjælp til det psykiatriske område

Appel om massiv hjælp til det psykiatriske område

I en ny fælles appel opfordrer Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LAP sammen med 32 andre organisationer regeringen til at handle på de kritiske forhold, der er i psykiatrien.

Psykiatrien i dagens Danmark er på et niveau, hvor der er behov for et massivt løft. Alt for mange borgere får ganske enkelt ikke den behandling, de har krav på, og det er en situation, der har konsekvenser for de pårørende, psykiatribrugerne – og ikke mindst resten af samfundet.

Sådan lyder det fælles budskab, som 33 organisationer samlet i Psykiatrialliancen i dag har sendt til de ansvarlige politikere på Christiansborg.

Talspersonen for initiativet, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab og overlæge på Psykiatrisk Center i København, Torsten Bjørn Jacobsen, mener, at vi som samfund har nået grænsen for eksempelvis, hvor lange ventetider vi kan være bekendt:

”Der er massivt behov for, at vi udvikler og målretter vores indsatser. Forholdene i psykiatrien er ganske enkelt ikke gode nok. Som samfund er vi for dårlige til at forebygge og skabe sammenhæng i indsatserne. Det kan få vidtrækkende konsekvenser, hvis ikke vi får en ny og styrket politisk indsats og prioritering” siger overlæge Torsten Bjørn Jacobsen.

Læs PsykiatriAlliancens appel her

Mindre tvang
Hos LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere er der lagt særligt vægt på at vi i Danmark får nedbragt anvendelsen af tvang, og finder nye bedre metoder i behandlingen af vore psykisk sårbare borgere. Hos LAP lægger vi tillige vægt på, at vi arbejder med at finde løsninger, så brugerne af den danske psykiatri ikke ender med at få det modsatte resultat af den hjælp, de har behov for; nemlig et liv i ruiner, dette både socialt og økonomisk. Vi ser også meget gerne, at beslutningstagerne tager et ansvar, når der sker grove fejl i sagsbehandlingen og den medicinske behandling.

Sammenhængende indsats
Det vil sige en mere sammenhængende samt kompetent hjælp i systemet og hos dennes medarbejdere. Således at flere brugere kan komme på fode igen, kunne opbygge, og leve med et psykosocialt eller mentalt handicap uden fordømmelse og stigmatisering både i de offentlige systemer og i medierne. Samtidig ser LAP gerne at de mennesker, der har med psykiatribrugere at gøre uanset hvor i systemet, som det mindste får et kursus i hvordan man kommunikerer med et psykisk sårbart menneske.

Hvilket nok er et af de største problemer, nemlig måden der bliver kommunikeret på med vores brugergruppe, da det ofte er der hele korthuset falder sammen!

Stop for nednormeringer og besparelseskrav

LAP udtrykte ved lanceringen af tredje udgave af gennembrudsprojektet, nemlig fhv. Sundhedsminister Astrid Krag’s projekt “50% reducering af tvangsanvendelse i psykiatrien”, følgende spørgsmål: ” Hvor længe har det danske samfund endnu råd til en psykiatri der er udsultet (samfundsøkonomisk ca 80 milliarder)? Dette spørgsmål er stadigt relevant, ikke mindst når man ser på fortløbende nednormeringer og besparelseskrav.

Overdødeligheden blandt psykiatribrugere er alt for stor!
Siden nedlæggelse af amterne i 2007, er den nye linje i hele hospitalsvæsenet: Korte indlæggelser med opfølgning og behandling i eget hjem. Dette er også kommet til at gælde for psykiatrien – mange bliver nu behandlet ambulant, hvor vi bor enten i eget hjem eller er indskrevet på et kommunalt eller privat ejet bosted. Når denne konstellation ikke fungerer efter hensigten og der sker ulykker, ser vi pressen reagerer. Her udtaler borgmestre, politikere, fagforeninger og mange flere at det er fordi psykiatribrugere ikke tager deres medicin, og det skyldes manglende sygdomsindsigt hos brugerne. Det er dog direkte modsat: Det er de nævnte grupper, der har manglende indsigt i hvad det betyder at have en psykisk lidelse!

Vi er nødt til at sparke bolden over på den anden banehalvdel: Der er sket svigt i tilsynet med den almene helbredstilstand for psykiatribrugere!

Dette kan opstå når udskrivning fra mere intensiv behandling i hospitalsregi ikke opfølges lægeligt tilpasset og afpasset, men bare videreføres, ofte med flere somatiske og psykiatriske diagnoser. En mere sammenhængende samt kompetent hjælp ønskes, sammen med et økonomisk grundlag der er tilstrækkeligt til behandlingen.

Behov for data
Vi har brug for talmateriale for hvad der sker med os når vi modtager behandling ambulant (også med stærk medicin). Materiale i stil med de opgørelser der søges frem via regionernes databaser.

LAP plæderer her for, at der sættes fokus på blandt andet overdødeligheden for psykiatribrugere i Danmark.

Kort sagt ønsker LAP til stadighed mere brugerinddragelse og respekt overfor behovene hos de enkelte borgere, der søger hjælp og gennemgår en behandling i psykiatrien i Danmark. Det er trods alt os, der både skal gennemleve og leve videre med vore lidelser, samt de af medicinen frembragte dårlige bivirkninger og konsekvenser. Derfor bør det være vore behov, der skal tages hensyn til før alt andet, det være sig behandlernes følelser eller politikernes dagsorden.

VI har ikke valgt at være syge, men både behandlere og politikere har valgt deres rolle i disse forhold og debatter, HUSK DETTE!

Med de bedste hilsner LAP
Arbejdsgruppe for presse og lovgivning.
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – www.lap.dk – Landsledelsesmedlem  Hanne Skou Kadziola – hanneskou@kadziola.eu – 28 10 83 37

Pressemeddelelse: Derfor stiger antallet af behandlingsdomme

10.07.2017

Antallet af domme til behandling er stigende fordi psykisk syge afkræves tårnhøje forventninger.

Victor Herman Andersen har nu været underlagt dommen til anbringelse på psykiatrisk afdeling i næsten 3 år. Han udviser aktuelt en stor behandlingsmotivation, og har igennem det seneste år ikke været sigtet for andre strafbare forhold, end dem, der er omtalt i denne erklæring. Notat slut.

Sådan står der i Victor Herman Andersens journal, kort forinden at han skal have ændret sin dom til en mildere foranstaltning, end at være anbragt. Victor er et opdigtet navn. Men vi er i besiddelse af hans journal og kan bekræfte notaterne.

Victor blev dømt for at fremføre verbale trusler mod en politipatrulje på Kongevejen nord for København. Han har været anbragt på almen psykiatrisk hospital, kendt som småkriminel med hang til trusler og overdrivelser, misbrug af amfetamin og en stor spillelidenskab. Han er havnet i kløerne på retspsykiatrien og her er det meget svært for ham, at kunne fremvise lydighed og tage afstand fra kriminelle gerninger. Hans urin bliver jævnligt screenet for stoffer og pludselig vises der tegn på at Victor har taget Amfetamin. Han er også fundet med besiddelse af Amfetamin. Victor havde på hospitalet spillet online på den enarmede tyveknægt og vundet hen ved 350.000 kr. I den store jackpot. Bagefter anskaffer han sig en god portion Amfetamin. I et år har han holdt sig på måtten, fordi han gerne ville ud til sin datter på 6 år. Nu er han blevet taget på fersk gerning og kan se frem til, at der skal gå mindst, endnu et år med screeninger, observationer og en lang række kontrolforanstaltninger før, end hans sag bliver taget op til fornyet vurdering.

Notat: Det drejer sig formentlig om en længere indlæggelse i lukket regi foreløbig uden mulighed for udgang, da patienten har vist, at han ikke kan rummes på en åben afdeling uden misbrug af psykoaktive stoffer… Kontakt til Vestegnens politis sagscenter, der oplyser, at der er rejst sigtelse mod patienten for besiddelse af amfetamin, hvilket formentlig vil ende med en bøde. Patienten er derimod ikke sigtet for salg af stoffer under indlæggelsen. Der er fra politiets side ingen restriktioner hvad angår opholdet på lukket afsnit, udgang eller besøg. Notat slut.

Der lå en ansøgning om en mildere foranstaltning klar til Victor før han vandt sine penge. Men Victor skal spejde længe efter en veloverstået behandling, fordi han købte noget amfetamin for sin gevinst. Victor skal fortsat være anbragt på hospitalet.

LAP mener: Når man blander retspsykiatri og almenpsykiatri får man et forrået miljø. Retspsykiatri med hårdkogte kriminelle, børn/ungepsykiatri og almenpsykiatri skal ikke blandes. Det er en dårlig behandling af patienterne, pårørende og de ansatte i psykiatrien.

LAP har tidligere anført at kriminelle miljøer ikke hører hjemme i psykiatrien. Kriminalitet kan være et råb om hjælp, men aldrig en undskyldning. Personer med psykosociale handicap og udfordringer pga hård kriminalitet kan indsættes i fængsler med tilsyn af læge. Under særlig svær sygdom fx med selvskadende adfærd til følge, kan der afsones i surrogat. (Retspsykiatriske afdelinger, der er tydeligt adskilt fra almenpsykiatrien).

Proportionaliteten mellem strafbare handlinger begået af sindssyge og deres indlæggelsestid skal være rimelig.

Domme på ubestemt tid skal helt afskaffes.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Kontaktperson:
Nils Holmquist Andersen
81212120
n@blot.dk

Afsender:
LAP Landsforeningen af psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 C Odense

Pressemeddelelse: Derfor stiger antallet af behandlingsdomme

10.07.2017

Antallet af domme til behandling er stigende fordi psykisk syge afkræves tårnhøje forventninger.

Victor Herman Andersen har nu været underlagt dommen til anbringelse på psykiatrisk afdeling i næsten 3 år. Han udviser aktuelt en stor behandlingsmotivation, og har igennem det seneste år ikke været sigtet for andre strafbare forhold, end dem, der er omtalt i denne erklæring. Notat slut.

Sådan står der i Victor Herman Andersens journal, kort forinden at han skal have ændret sin dom til en mildere foranstaltning, end at være anbragt. Victor er et opdigtet navn. Men vi er i besiddelse af hans journal og kan bekræfte notaterne.

Victor blev dømt for at fremføre verbale trusler mod en politipatrulje på Kongevejen nord for København. Han har været anbragt på almen psykiatrisk hospital, kendt som småkriminel med hang til trusler og overdrivelser, misbrug af amfetamin og en stor spillelidenskab. Han er havnet i kløerne på retspsykiatrien og her er det meget svært for ham, at kunne fremvise lydighed og tage afstand fra kriminelle gerninger. Hans urin bliver jævnligt screenet for stoffer og pludselig vises der tegn på at Victor har taget Amfetamin. Han er også fundet med besiddelse af Amfetamin. Victor havde på hospitalet spillet online på den enarmede tyveknægt og vundet hen ved 350.000 kr. I den store jackpot. Bagefter anskaffer han sig en god portion Amfetamin. I et år har han holdt sig på måtten, fordi han gerne ville ud til sin datter på 6 år. Nu er han blevet taget på fersk gerning og kan se frem til, at der skal gå mindst, endnu et år med screeninger, observationer og en lang række kontrolforanstaltninger før, end hans sag bliver taget op til fornyet vurdering.

Notat: Det drejer sig formentlig om en længere indlæggelse i lukket regi foreløbig uden mulighed for udgang, da patienten har vist, at han ikke kan rummes på en åben afdeling uden misbrug af psykoaktive stoffer… Kontakt til Vestegnens politis sagscenter, der oplyser, at der er rejst sigtelse mod patienten for besiddelse af amfetamin, hvilket formentlig vil ende med en bøde. Patienten er derimod ikke sigtet for salg af stoffer under indlæggelsen. Der er fra politiets side ingen restriktioner hvad angår opholdet på lukket afsnit, udgang eller besøg. Notat slut.

Der lå en ansøgning om en mildere foranstaltning klar til Victor før han vandt sine penge. Men Victor skal spejde længe efter en veloverstået behandling, fordi han købte noget amfetamin for sin gevinst. Victor skal fortsat være anbragt på hospitalet.

LAP mener: Når man blander retspsykiatri og almenpsykiatri får man et forrået miljø. Retspsykiatri med hårdkogte kriminelle, børn/ungepsykiatri og almenpsykiatri skal ikke blandes. Det er en dårlig behandling af patienterne, pårørende og de ansatte i psykiatrien.

LAP har tidligere anført at kriminelle miljøer ikke hører hjemme i psykiatrien. Kriminalitet kan være et råb om hjælp, men aldrig en undskyldning. Personer med psykosociale handicap og udfordringer pga hård kriminalitet kan indsættes i fængsler med tilsyn af læge. Under særlig svær sygdom fx med selvskadende adfærd til følge, kan der afsones i surrogat. (Retspsykiatriske afdelinger, der er tydeligt adskilt fra almenpsykiatrien).

Proportionaliteten mellem strafbare handlinger begået af sindssyge og deres indlæggelsestid skal være rimelig.

Domme på ubestemt tid skal helt afskaffes.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Kontaktperson:
Nils Holmquist Andersen
81212120
n@blot.dk

Afsender:
LAP Landsforeningen af psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 C Odense