Referat af møde i livsglædegruppen d. 16. november 2022

Afholdt d. 16. november 2022 i Randers.

Deltagere:
Preben, Yvonne, Gihta, René og Brian

Gruppens øvrige medlemmer var savnede.

Seneste referat fra mødet i oktober blev godkendt, og indsendes nu til LAP til offentliggørelse på hjemmesiden.

Tom skulle have informeret om nyt fra LL, men var fraværende.

Gruppen har fået et nyt medlem siden sidst. Er blevet budt velkommen.
Endnu et eventuelt nyt medlem bliver kontaktet snarest.

Der er enighed i gruppen om at foreslå LAP, at Livsglædegruppen repræsenterer LAP på folkemødet 2023 på Bornholm, hvor vi vil fokusere på livsglæde på trods af psykiske lidelser.

Forslag til arrangementer i 2023 for LAP-medlemmer:
– Rosenborg Slot
– Egesskov Slot
– H.C. Andersens Museum
– Nordisk Film

Husk næste møde i København d. 14. december kl. 13:00.
Vi mødes under uret på Hovedbanegården.

Referat af LL-møde 15.10 2022

Deltagere: Lenette Rasmussen, Hanne Wiingaard, Cornelius Christiansen, Tom Jul Pedersen, Hanne Carlsen, Bettina K. Mærsk, Shiva Khanjani, Steen Moestrup, Clarissa Sørensen og Lene Kristiansen.
Afbud: Henrik K. Hansen, Torben Juhl, Paul Bjergager og Helle Sibbersen.

Møde afholdt på Zoom

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer Hanne W. og referent Lene.

2. Personlig runde

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelsen at FU ville gerne have nytårskur på som nummer 8.

4. Godkendelse af referat 17.09 2022

Under punkt 5 rettes, at Tom nævnte at vi kan låne lokaler i Århus, så vi i alt betaler mindre for arrangementer. Hanne C. gjorde under samme punkt opmærksom på, at lokaler Lygten i Københavns Nordvest-kvarter kan lånes for et mindre beløb.
Rettelse til punkt 7. Aktive Brugere har ikke lovet 150.000 kr. til Brugernes Bazar. Med disse ændringer er referatet godkendt.

5. Psykiatriplan

Orientering om psykiatri-aftalen. Hus Forbi har ringet til Hanne W. for at høre om tre politiske prioriteringer fra LAP, og Hanne nævnte 1. tvang, 2. tværsektorielt samarbejde og 3. Peers.Lene foreslår, at vi ligesom andre foreninger stiller os op, og stikker politikerne et stykke papir med LAP’s politik i hånden ved særlige relevante begivenheder.
LAP KBH vil besøge et Bosted og deltage i valg-debat i København. Hanne W. orienterede om, at der ikke i denne omgang med den nye psykiatri-aftale blev enighed om en fælles pressemeddelelse fra Psykiatri-alliancen.

6. Valgspørgsmål til politikere

Jakob og Jette har lavet et udkast med spørgsmål til politikere, som udsendes til LL til kommentering. Tom foreslår færre og mere tydelige spørgsmål. Steen gør opmærksom på, at spørgsmålet om gensidig forsørgerpligt skal fjernes. Hanne W., Steen og Lene arbejder videre med spørgsmålene.

7. Samarbejde med Hus Forbi

Hanne C. fik lavet en video med LAP-synspunkter.

8. Nytårskur

Vi overvejer et en-dags-arrangement evt. i forbindelse med et LL-møde i Handicaporganisationernes Hus i Høje Tåstrup. Steen, Hanne W. og Hanne C. arbejder videre med planlægningen.

9. Folkemøde 2023

Tom er tovholder. Det skal skrives ud, at det er en arbejdsgruppe som indeholder mange forskellige og krævende opgaver. Vi undersøger om Jette kan deltage på Folkemødet.
LL bør være mere repræsenteret på Folkemødet for at fortælle om LAP’s politik. Vi kan gentænke om vi skal have et telt. Hvis det bliver uden telt, vil Lene gerne være med i gruppen. Der skal sættes struktur på opgaverne, hvis vi skal deltage på FM 2023 med et telt.

10. Personsag (lukket punkt) Refereres ikke.

11. Handlingsprogram

Vi arbejder videre med Handlingsprogrammet.

12. Økonomi:

a. Regnskab og budgetoversigt
Livsglædegruppens ture skal ikke stå under arbejdsgrupper.

b. Udviklingsplan 2023-24 og budget 2023-24
Vi læser Jakobs udkast til Udviklingsplan og indsender kommentarer til LL ́s mailgruppe inden 1. november 2023. Budgettet skal sendes i en forkortet udgave til Socialstyrelsen og budgettet skal være for to år ad gangen.

c. December refugiegruppen
Der er syv personer i arbejdsgruppen med henblik på Smidstrup Refugie. Mette Windfeld er ny tovholder. Budgettet er på kr.221.600 for to fire-dages forløb i december.
Arbejdsgruppen optager 7 af pladserne i hver uge. Oplægsholderne optager også nogle pladser. Ellers er det først-til-mølle princip. Deltagerbetaling sættes op i pris til 300 kr. pr. døgn. Hanne C orienterer om, at fire fra arbejdsgruppen selv betaler opholdet. Der var flertal for forslaget, så arbejdsgruppen arbejder videre med planlægningen.
(Ovenstående kun retvisende på mødetidspunkt ikke for den aktuelle situation)

13. Arbejdsgrupper

Det opklares hvem der sidder i Refugiegruppen. Mange medlemmer skrev sig på arbejdsgrupper på medlemstræffet, men der er tvivl om, hvad medlemmerne tror de har meldt sig til: deltagelse / arbejdslejr.
Vi beder sekretariatet om at skrive et brev ud til de medlemmer, som har skrevet sig på arbejdsgrupper, om de vil være deltagere eller arbejdsgruppe.
Sekretariatet skal skrive til de to personer i arbejdsgruppen om ”Brugerstyrede kultur +netværks i LAP regi” og fortælle, at der er ikke nok deltagere til en arbejdsgruppe, og at den derfor ikke godkendes som arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen om sommerlejr: sekretariatet skriver ud og spørger til, hvem der sidder i arbejdsgruppen.
Presse og lov: Hanne W., Steen Moestrup, Lars Kristensen og Lene Kristiansen. Landsdækkende Vendepunkter. Sekretariatet afklarer hvem der sidder i arbejdsgruppen.

14. Orientering fra

a. FU
Vi skal være opmærksomme på, hvem der svares til på mail, da der nogle gange er eksterne på mail-gruppen. Møde i LAP Køge med FU 2.11.2022
Birgitte er blevet fejret i anledning af 10-års jubilæum.

b. LL
Der er debat om udvikling i socialpsykiatrien i Hillerød kommune 10. november kl. 19-21. Steen kan skaffe et par pladser, hvis det har interesse.
Psykiatri-Topmøde gik rigtig godt.
Hanne C. og Steen har været til møde med projekt Udenfor om udsathed og LGBT+Cornelius er kontaktet personligt af SAND om samarbejde på landsplan.
Bettina gør opmærksom på at vores målgruppe er meget økonomisk klemt, og vi skal være opmærksomme på det ift. vores kommende arrangementer. Der er mulighed for søge særlig økonomisk støtte §34 til f.eks. større elregninger.
Hanne W. undrer sig over, at vi i LAP ikke taler mere om energikrisen ift. vores medlemmer.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Bisiddergruppen har lavet udkast til folder og visitkort og er ved at arrangere bisidder- kursus. Brenderup er booket i uge 31. Henne Bad er booket uge 27. Der er deadline 1. februar 2023 til LAP- bladet mht. annoncering.

15. Evt.

Vi bestiller julefrokost til LL-mødet i sekretariatet 26. november 2022.

16. Næste møde

– Lørdag 26. november (møde og julefrokost)
– Mødeforslag 2023: 14.01 2023 på Zoom

17. Hvordan synes du, mødet gik?