Referat af møde i Landsledelsen, 31. marts 2017

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Hanne Skou Kadziola, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Steen Moestrup, Inge G. Volder, Finn Parkø, Michael Krog, René Strøm, Bo Steen Jensen (suppl.)
Afbud/fraværende: Cornelius Christiansen, Nils Holmquist Andersen, Inger-Liss Christoffersen (suppl.) og Andrea Hermansen.

 

1. Valg af ordstyrer og referent

Referent: Steen Moestrup

Ordstyrer: Hanne Wiingaard

 

2. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelser af punkt 5.b, 6 a og b.

 

3. Godkendelse af referat fra møde den 11.03 2017 (bilag 3)

Boliana´s dans – foregår i stort fælles rum.

 

4. Landsmøde 2017

a. Fremlæggelse af beretning, hvad og hvordan?

Folk må selv læse den. Dirigenterne stiller forsamlingen spørgsmålet om der er væsentlige spørgsmål til beretningen. Afhængig af spørgsmålene, besvares de af LL. Dirigenterne præsenterer landsledelsen. Det oplyses til forsamlingen, at der er klaget til Socialstyrelsen og vi p.t. ikke har modtaget nogen udbetalinger i 2017. Afstemmes med dirigenterne.

b. Sidste gennemgang af landsmødeprogram

Indtjekning foregår ved bord til restauranten. Værelser udleveres fra kl.14.

Katrine holder 10-15 min åbningstale – og 1 min. Stilhed.

Jytte Branner – ½ times oplæg

Praktiske oplysninger fra Hanne W.

Valg af dirigenter og referent.

Punkt omkring P. B. N.

c. Stemmetællere

Idéer: Annamarie , Arne, Lau, Preben Meilvang, Mikael Saxtoft.

d. Tilbud fra TDC (bilag 4d)

Diskussion omkring tilbud. Punktet behandles igen 22.april 2017.

e. Opstilling til Landsledelsen in absentia

Diskussion omkring tidligere tilsvarende situationer. Dirigenterne spørges om deres indstilling.

 

5. Økonomi:

a. Ansøgning fra Livsglædegruppen (bilag 5a)

FU ønskede at LL tager stilling til ansøgningen. Der er forslag om, at brugerbetaling ændres til 200 kr. Det pointeres at det er ture for alle i LAP. Ansøgningen afvises.

b. Lau´s deltagelse i Stigmakonference.

Det besluttes at Lau deltager på konferencen.

 

6. Lukket punkt

 

7. Evt.

FU – børnearrangement står som godkendt.

 

8. Hvordan synes du, mødet gi

Pressemeddelelse: Psykiatribrugere giver pris til professor i retsmedicin Jytte Banner

29.03.2017

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP) giver på lørdag en pris til Jytte Banner for hendes indsats som leder af forskningsprojektet SURVIVE – Lad de døde gavne de levende.

Professor Jytte Banner har været vicestatsobducent ved Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet siden 2012 og siden februar i år Statsobducent. Hun står i spidsen for forskningsprojektet SURVIVE – Lad de døde gavne de levende. Forskningsprojektet startede i 2013 og løber til 2020. Resultaterne tegner allerede nu et mønster, der kan blive et uomgåeligt argument for psykiatribrugeres krav om forbedret fremtidig behandling.

Vi har i LAP, blandt psykiatribrugere i det hele taget og – især – blandt behandlere i psykiatrien brug for mere konkret og veldokumenteret viden om bivirkninger og risici ved psykofarmaka. En uvildig videnskabelig gennemgang af dødsfald i psykiatrien er noget vi har ventet længe på. Dette er et vigtigt skridt for at nedbringe overdødeligheden blandt psykiatribrugere.

LAP-prisen gives til en person, en gruppe eller en organisation, som har gjort noget særligt for at forbedre forholdene i psykiatrien eller for at sætte fokus på gode eller dårlige tendenser i psykiatrien. I 2016 gik LAP-prisen til Ole Sørensen (kendt som ”Rebellen fra Langeland” fra DR´s dokumentarserie af samme navn) for hans arbejde, som tager udgangspunkt i den enkelte brugers – eller borgers – situation, behov og ønsker samt for hans brug af ASF (almindelig sund fornuft).

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP) er Danmarks eneste landsforening, som kun er for mennesker med personlig erfaring som brugere af psykiatrien. LAP blev stiftet i maj 1999 i Svendborg. LAP har sekretariat i Odense.

Overrækkelsen af prisen foregår på Hotel Svendborg lørdag d. 1. april 2017 kl. 13:00, hvor LAP starter sit 18. årlige ordinære landsmøde. (Adgang for presse, ikke for offentligheden.)

 

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – www.lap.dk – Landsledelses- og forretningsudvalgsmedlem  Hanne Skou Kadziola – hanneskou@kadziola.eu – 28 10 83 37
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – www.lap.dk – Udviklingskonsulent  Jakob B. Petersen – Lap@lap.dk – 51 52 62 18

Brugerinflydelse

“Indflydelse på hvad? Går jeg til frisør, bestemmer jeg selv, om jeg skal være rød eller sorthåret, blondine eller krøltop. Jeg bestemmer også selv, om det er nu, jeg vil klippes, eller jeg vil vente til totterne er groet længere ud.

Som psykiatribruger er man ikke altid i så heldig en situation: Man vælger ikke ofte mellem forskellige typer af behandlingstilbud. Man har heller ikke altid ret til at sige nej.

Har man det skidt, er det også ok-brugerindflydelse, at man overlader ansvaret for sit liv til en anden. Men hvad nu hvis man bliver vant til det? Brugerindflydelse handler om magt og afmagt. Egen behandling, institutionernes drift og lovgivningsmæssigt.

Har man det svært, er det måske ikke lige lovgivning og regler, man orker at beskæftige sig med, men det er vigtigt: Skal det fremover f.eks. være tilladt at tvangsbehandle folk i eget hjem? Vi har samlet citater, ideer, provokationer og udsagn.
Tag stilling!”

Hent pjecen som PDF

Udgivelsen er udgået i den trykte udgave.

Referat af møde i livsglædegruppen, 15. marts 2017

LAP Livsglæde arbejdsgruppe møde d.15.3.2017 i LAP Odense

DAGSORDEN :
1. Velkommen til nye medlemmer
2. Referat fra sidste møde
3. Siden sidst
4. Ny tur arrangement til Karen Blixen Museet
5. Gruppens medlemmer
6. Evaluering af Horsens turen
7. Nyt fra LL
8. Landsmødet 2017
9. Nye tur / arrangement forslag
10. Eventuelt

REFERAT :

1. Der blev budt velkommen til 2 nye medlemmer af gruppen: Ole fra Vejle og Troels fra København F.

Ole og Troels takkede og fortalte hvad de kunne bidrage gruppen med i det spændende arbejde for alle medlemmer af LAP omkring livsglæde.

2. Referatet fra sidste møde blev læst op og godkendt.

3. Hvert medlem af gruppen fortalte hvad de hver især havde haft af gode positive oplevelser siden sidste møde. Disse små historier giver et godt grundlag for det videre møde i positiv stemning.

4. Preben havde udarbejdet et program og budget for tur til Karen Blixen Museet i Rungsted Kyst onsdag d. 10. Maj i år. Programmet blev omdelt og drøftet, der var tilslutning til dette. Program og budget sendes til LAP  FU.

5. Der var indkommet 2 udmeldelser i gruppen samtidig med at vi har fået 2 nye, er gruppen på i alt 8 medlemmer.  Der var en person der tidligere havde ønsket at være med i gruppen, men vedkommende har meldt sig ud af LAP. Så der skulle være plads til en mere. Det kan være der er nogen af deltagerne på landsmødet der brænder for det.

6. Horsens tur arrangementet blev drøftet. Der var enighed om at hele arrangementet den dag med besøget på Statsfængslet m.m. var forløbet fantastisk. Der blev her på mødet fortalt hvad vi havde oplevet og hørt på rundvisningen om fængslets historie med de indsatte og personale om livet bag bag murerne. Stor tak til Gihta for arbejdet med hele arrangementet.

7. Der blev her fortalt om hvad der havde relation til gruppens virke.

8. Det kommende landsmøde i Svendborg blev drøftet. De fleste fra gruppen deltager.

Vi vil som tidligere år fremvise foto´s med videre for at vise en del af gruppens arbejde det forløbne år.

9. Der blev drøftet forslag til  nye ture og arrangementer. Der kom mange forslag. På sidste møde var der forslag om tur til Samsø, dette syntes gruppen var en god ide, så Brian og Troels vil sammen tilrettelægge en sådan tur og fremvise deres forslag på et senere møde. Tom har en Århus tur i ´støbeskeen´ og denne er i planlægningsfasen og skulle foregå når vejret bliver sommerligt.

10. Da vi har fået nye medlemmer i gruppen, skal der udskrives nye medlemslister med navne, adresser, tlf. nr. og e-mail adresser snarest, Tom henvender sig til kontor personalet om dette.

Næste møde blev aftalt til at foregå i LAP  Odense: onsdag d. 26. April kl. 13.00

 

 

Referatet godkendt på gruppens møde d. 26.4.2017

Referat af møde i Refugie-gruppen, 13. marts 2009

Mødet blev holdt i LAPs lokaler på Vesterbrogade, København.
Referent: Simon Bordal Hansen

Deltagere
Der var ved mødets start afbud fra AnneMarie og Paul (Paul kom dog senere).
Til stede var Krystyna, Karl, Michael, Inger og Simon.

Hotellet i Helsingborg

Matts var inviteret til at fortælle om projekt Hotellet i Helsingborg. Det kom der en lang, grundig og meget spændende gennemgang ud af. Den vil blive refereret særskilt i det kommende oplæg fra refugiegruppen.

Kommunekampagnen/pjecen

Simon meddelte, at pjecen er produceret og sendt til kommunerne. Pjecen blev uddelt til mødedeltagerne. Nøglepersoner i kommunerne er informeret forlods om pjecen via mail og der følges op i de kommende uger (Simon gør).
Der er kontakt til:
Esbjerg er kontakt til Bente Westergaard og Ingrid Bang, og i
Herlev til Gunnar Uglebjerg
Hjørring Helle Laursen
Faaborg-Midtfyn Tommy Neesgaard
Holbæk Jan Adrian
Den 15. maj er kommunernes frist for at indsende deres materiale til staten.
Det blev aftalt, at hvis en kommune beder om et møde, så deltager Simon, Michael og hvem der ellers har mulighed for det.

Kompetencekreds
Det blev drøftet, om det ikke var en god idé at samle en kreds af visionære og dygtige praktikere omkring vores refugieprojekt og for at skabe interesse for de nye kommunale tilbud (måske kunne nogle fornuftige folk tænke sig at lægge billet ind på at stå for nogle af de kommunale tilbud). Dette var der almindelig enighed om.

Spørgsmål til konceptpapiret
Den planlagte gennemgang af konceptpapiret blev udskudt til næste møde. I mellemtiden opfordres deltagerne til at sende evt. skriftlige kommentarer med mail til Simon, som så samler materialet.

Næste møde

Næste møde holdes i Roskilde 14.30. Nærmere om sted kommer i mødeindkaldelsen.

Referat af møde i Landsledelsen, 11. marts 2017

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Finn Parkø, Inge Volder, René Strøm, Katrine Wiedersøe, Bo Steen Jensen (supll.) Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Afbud/fraværende: Andrea Hermansen, Nils Holmquist Andersen, Inger-Liss Christoffersen (supll.), Cornelius Christiansen og Michael Krog.

1. Valg af ordstyrer og referent.
Hanne W. blev valgt som ordstyrer og Jakob B. Petersen som referent.

2. Indledende kort personlig runde
 Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Punkt 6 ” Åbent brev til Folketinget” er tilføjet. Der tilføjes et punkt 10 vedr. undersøgelse af muligheden for en billigere revisor for LAP. På det foregående Landsmøde blev LL opfordret til, at undersøge muligheden for en billigere revisor for LAP. Der blev desuden tilføjet et punkt 9b vedr. ”Godkendelse af kontingent”. Efter disse tilføjelser blev dagsordenen godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 28.02 2017

Efter drøftelse af indsendte kommentarer blev referatet godkendt.

5.Landsmøde 2017

a. Godkendelse af beretning – samlet dokument

Efter drøftelse og tilføjelser af rettelser godkendes beretningen.

b. Endeligt tilretning af program

Hanne W. har kontaktet Jan Stig Andersen og Jan vil bære Fanen ind. Kommentarer til programmet for Landsmøde 2017: Programmet er vedtaget. Herefter drøftes beretning og tilretning af handlingsprogrammet.

c. Ekstern og intern LAP-pris: Overrækkelse og PR

Der udarbejdes et diplom vi alle skriver på, og det overrækkes i frokostpausen. Bo skriver pressemeddelelse.

d. Regnskab 2016 og underskrift: Efter en kort drøftelse er regnskab 2016 godkendt.

e. Indkomne forslag

Det samlede dokument med forslag sendes til FU efterfølgende.

f. Forslag vedr. underholdning på Landsmøde 2017

Forslag vedr. klaverunderholdning og ordleg mv. Der sendes svar til forslagsstillere.

g. Stemmetællere

LL skal frem Landsmødet overveje, hvilke 4 personer, der kan blive stemmetællere.

h. Valg af revisor

6. Åbent brev til Folketinget

Der drøftes forslag til et åbent brev til Folketinget. Brevet skal sættes som bilag i Landsmødemappen bagerst, og indsendes til Folketingets medlemmer og til medier.

7. Orientering fra

a. FU

b. LL

Hanne S. er med ”En af Os” i et samarbejde omkring folkemødet i netværket ”Stop Fattigdom nu”. Steen, jeg har været til et møde om tandproblemer, og der var en gruppe til om, hvordan vi tackler medierne. De vil gerne have en repræsentant fra LAP i denne gruppe. Steen vil gerne deltage i mediegruppen og i en gruppe vedr. ”En af os”.

c. Udviklingskonsulent: Udviklingskonsulenten har været på besøg i LAP- Guldborgsund og

Lolland. Der er pt.. meget fokus på Landsmødet og en hel række opgaver i denne forbindelse.

d. Arbejdsgrupper

Blivende refugie: Der er stadig brug for et alternativ til indlæggelse, og det kan refugiet være. Gruppen arbejder videre med udviklingen af refugiet.

8. Lukket punkt

9. Økonomi:

a. Budget 2017: Punktet er færdigbehandlet efter revidering på LL-møde 25.02 2017.

Budget 2018: Er vedtaget på LL-møde 25.02 og lægges i Landsmødemappen.

b. Forslag vedr. kontingent 2017 vedtages.

10. Drøftelse af bemærkning fra Landsmødet 2016 vedr. valg af revisor for LAP.

Punktet drøftes kort. På nuværende tidspunkt h

Åbent brev til folketingets politikere

Folketinget
Christiansborg
1240 København K

11.03. 2017

 

Social- og sundhedsministrene har efter satspuljepartiernes forlig med regeringen om “Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud” forsøgt gennemført lovændringer der i vores øjne ville bringe den danske retsbevidsthed i fare, ved at overtræde konventioner og andre væsentlige værdier i det danske samfund, så som bl.a. frit og gratis sygehusvæsen til alle.

Landsledelsen i LAP glæder sig over at ministrene og folketinget efter den megen kritik af lovforslaget, der har lyt fra foreninger, offentlige instanser og faglige organisationer på psykiatriområdet, har valgt at tage lovforslaget af bordet i den udformning det havde fået.

Når der nedsættes en arbejdsgruppe, henstiller vi til, at lade de erfaringer og beslutninger som er truffet henover de sidste 10 år på psykiatriområdet komme i spil. At Regeringen ændre politik på området og fortsætter med nedbringelsen af tvang til gavn for alle medspillerne inkl. FOA´s medlemmer.

Vi foreslår her til at man inddrager de gode erfaringer der allerede er gjort, når problematikken forsøges løst. Vi henviser her til en række eksempler:

1.Hvidbøger fra gennembrudsprojektet – disse findes desværre kun tilgængelig i få papirudgaver Ministerierne ved hvor.

2. Botilbuddet Orions metodekatalog: https://www.densocialevirksomhed.dk/Orion/tilgang-og-metoder/metodekatalog/Documents/Metodekatalog (Orion 2016).pdf

3.http://psykosocialrehabilitering.dk/tryghedsskabende-botilbud-beloennes-aarets-pris/

4.På bo og værestedet Hjørnet på Langeland arbejdes der med borgere i samme målgruppe. Der arbejdes med inddragelse af borgeren i eget forløb, skadesreduktion og tilbud om ud- eller nedtrapning af indtag af afhængigheds skabende medikamenter og relationer. https://www.lap.dk/holdninger/pressemeddelselser/pressemeddelelse-psykiatribrugere-giver-pris-til-rebellen-fra-langeland-ole-sorensen/ 

5.Vores pjecer om brugerinddragelse:
https://www.lap.dk/holdninger/udgivelser/brugerindflydelse/ 

6.Vores pjece om et godt sted at tage hen: https://www.lap.dk/dokumenter/Folder_EtGodtStedAtTageHen.pdf

7.Outsiderens særnummer omkring Tvang: http://outsideren.dk/wp-content/uploads/2014/06/2014_tema01_tvang_web.pdf

Det vil i øvrigt være en fordel, om man besøger bosteder, der drives dels for offentlige midler, men hvor der igennem årene er givet betragtelige ekstra summer til stederne fra private fonde og andre interessante, F.eks. Johannes Hages Hus, Orion, Dyssegården og andre tilsvarende. Her har man haft det fornødne overskud og ekstra tid der er nødvendig for at give den hjælp og støtte især til det socialsamspil, som var kongstanken i bostederne.

Vi ønsker at blive taget med på råd og inddraget i de tiltag, som man vil gøre for at nedbringe vold og overgreb på såvel personalet, medbeboer og pårørende. Vores udgangspunkt er, at folk ikke er født voldelige, men at det som regel er frustrationer over ikke at blive hørt, at blive misforstået og i det hele taget ikke at have et fornuftigt indhold i hverdagslivet der giver anledning til de udadreagerende voldsepisoder.

De omtalte lovforslag er følgende:
Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
2. høring – Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
Udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke
Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Landsledelsen har besluttet, at vi på vores Landsmøde d. 1. og 2. april vil give plads til at debattere de aktuelle politiske beslutninger på området og udforme en fornyet henvendelse til Folketinget.

Med venlig hilsen
En enig Landsledelse i LAP

Referat af møde i erfaringspiloterne, 1. marts 2017

1. marts 2017 i Laps lokaler i Odense.

Deltagere Nanna Riis Hansen, Nikolaj Stigø og Gihta Hansen.

Det skulle have været med deltagelse af Inge G. Volder og udviklingskonsulent Jacob, men noget må være gået galt i kommunikationen, for de to var ikke til stede.

Men vi fik alligevel et rigtig godt møde, hvor vi alle 3 bød ind med, hvad der rører sig i vores liv ift. de problematikker arbejdsgruppen arbejder med.

Vi oplever alle, at tiden er rigtig ift. at syn på og forståelse af mennesker med autisme skal takles anderledes og bedre af samfundet. Der har været en række udsendelser på DR2, som hedder “Skjulte talenter”, som har vakt stor opmærksomhed i samfundet, og det er samme budskab som vores, de udsendelser med held har forsøgt at give.

Det er ved at gå op for både behandlingssystemet og samfundet i al almindelighed, at der går rigtig store ressourcer tabt for samfundet, fordi ingen kan forstå autisters tankegang.

Landsformand  for Landsforeningen Autisme Heidi Thamestrup har netop skrevet en artikel i det nye medlemsblad, som hedder “Det er tid til et paradigmeskifte”. En helt fantastisk artikel hvor særlig denne sætning fangede vores opmærksomhed:
“Vi har brug for en anden tilgang til mennesker, vi ikke kan rumme. Vi må slutte med at kalde dem problemskabende, når vores egne kompetencer ikke slår til”.