Referat af møde i sommerlejrgruppen, 19. januar 2011

Tilstede: Else Holm, Inger Ladegaard, Gunvor Hansen, Lone Toustrup og Steen Moestrup

Afbud: Ali og Frands

1.  Valg af dirigent og referent.

Referent: Steen

2.  Siden sidst.

Grace, som jo er ny i gruppen har desværre meldt fra af personlige grunde.
Liselotte fra Hobro kan jeg ikke få fat i, men prøver nu at skrive brev til hende.
Hanne fra Holstebro fastholder at hun ikke ønsker at blive i gruppen.

Else og Lone gentager, at de ikke deltagere i sommerlejren 2012.

Der skal findes nogle nye medlemmer til sommerlejrgruppen på landsmødet eller senest på næste sommerlejr.

Der er indsendt ansøgning til TrygFonden for 2011 og 2012 på i alt 320.000 kr.

Deltagerne havde været glad for at være på egen hånd i Vejle og shoppe, det var noget deltagerne var meget glade for.

3.  Økonomi: Vi har p.t. 112.000kr at gøre med. Måske kan der søges om mere.
Hvad gør vi for at få det til at løbe rundt ?

Deltagerbetaling    48 pers. Á 1400            67.200
Sommerlejrgr. og køkken halvpris    12 pers á 700              8.400
Eneværelse ca. 20 pers á 200                  4.000
1400 kr. for medlemmer
200 plus for enkeltværelse
1600 kr. for personer der ikke er medlem af LAP

Kiosk og div.                         1.000

Tilskud fra LAP                    112.500

I alt                         193.100

Udgifter:

Leje af lejr                50.000
Køkkenhold                50.000
Mad    60 á 560            33.600

Rejserefusioner incl.     60 á 300        18.000
Transport Vejle og Juelsminde          3.500
Aktiviteter på Hellebjerg:            21.000
Cykelleje 12 cykler         6.000
Musik til festen         8.000
Fest               500
Sportslege            1.000
Tegne/male              300
Forskellige oplæg/workshops        5.200

Udflugter:    incl. transport            15.000
Bus            5.000
Forskellige            10.000

Diverse                 2.000

Udgifter i alt ………………………………………………………..193.100

Overskud/underskud                     0


4.  Hvem påtager sig hvilke opgaver ?

Else: tovholder, indkalder dagligt til møde på sommerlejr og det er vigtigt, at vi holder det i et lokale i fred og ro. Kontakter Bente Busk. Kontakter Klaus fra Samsø.

Klaus: Kørsel for Køkken, kiosk og lægebesøg m.m.

Steen: Kiosk, oplæg i stil med sidste år, Postkortværksted. Tanja og Mette/Birgitte om oplæg.

Ali: Sport

Gunvor: Økonomien, Indkvartering, kiosk, sport

Frands: Massage, kiosk

Inger: Indkvartering, Karaoke John, aftale med Pernille Schødt, sejlplan for Juelsminde/Horsens

Liselotte: sport, kiosk og ..

Christian: Bål og flaghejsning

Gert Z.: Forefaldende opgaver fra tovholderen og køkkenet.

Ole: Skodspande,

Dorte: Kiosk

Oprydning efter måltiderne fordeles på dagene således at den enkelt fløj/hus står for en dag.

Kiosken flyttes ned i spisesalen på festaftenen.

Aktiviteter på Hellebjerg:

Kærlighed, sex og psyke v. SM
Postkortværksted
Sport – LAP-lege tirsdag og torsdag.
Bente Busk – sang eftermiddag/aften
Musik Karaoke m. John og Louise fest aften onsdag d. 27. juli
Eftermiddag onsdag 13-15 info om sekretariatet m.m.
Tanja og en mere fra kontoret fortæller om mulighederne for sekretariatet
Pernille Schødt – dans, sang, drama, undervisning søndag
Heldagsudflugt mandag.
Fredag sejler båden fra Juelsminde til Horsens og bytur, hjem med bus.
Morgensang og bevægelse fordeles mellem forskellige.

Fredag aften gives scenen fri.

Morgenmad: 7.00 til 9.00
Morgensang: kl. 9.00 til 9.20
Oplæg: kl. 10.00 til 12.00
Frokost: kl. 12.00 til 13.00
Middag: kl. 18.00 til 19.00

Vi skal huske en mundtlig evalueringsrunde.

Find gerne en person hver aften, som vil stå for en gåtur. Og tilsvarende gerne nogen som arrangere cykeltur.

5.  Fabrikation af indbydelse. Pris for sommerlejr – tillæg for enkeltværelse.

Skal sendes ud sammen med indkaldelsen til landsmødet.

Sidste tilmelding mandag d. 16. maj
Indbetaling seneste 15. juni
Husk at opgive om deltager skal have eneværelse og telefonnummer på de tilmeldte.
Husk man skal være selvhjulpen.

Else laver den færdig og sender den til kontoret, så deadline overholdes.

6. Indput til beretningen

2010:
Sommerlejrgruppen
Sommerlejren 2009 var en succes. Der var 56 deltagere, og det var brugerne selv, der stod i køkkenet. Hellebjerg Idrætsefterskole i Juelsminde var rammerne om sommerlejren, og der var god plads til alle. De splittergale trak os med i to dage og skabte cirkusstemning med gøgl og dans. Samt fik skabt en forestilling til festaftenen, hvor en gruppe lejrdeltagere optrådte for resten af lejren. Udflugt til Glud og Hjarnø. Musikgruppen Professorerne spillede op til festdans. Hver aften var der lejrstemning ved bålet og socialt samvær. MF Karen Klint kom på besøg og samlede lejren til debat. Horsens Dagblad besøgte lejren og skrev en stor artikel: En uges social medicin. Gruppen er glad for at arrangere sommerlejren og forsætter næsten fuldtallig til planlægning af 2010.

2011
Sommerlejrgruppen
Sommerlejren 2010 var en stor succes. Der var 62 deltagere, og et køkkenhold bestående af brugere, sørgede for, at der kom mad på bordet hver dag. Hellebjerg Idrætsefterskole i Juelsminde var igen rammerne om sommerlejren, og i år blev der arrangeret LAP-lege med forskellige idrætsaktiviteter på skolens fine boldbaner og i gymnastiksalen. Medalje uddeling var et stort trækplaster og en stor flok vendte hjem med et minde fra lejren. ”De fem rytmer” satte os i dansehumør og mange prøvede grænser med dansen som omdrejningspunkt. Karaoke John og Louise hjælp os med musik på festaftenen. Og mange tog mod til sig og sang for forsamlingen. Else Lundby holdt oplæg om mindfulness, Steen Moestrup hold oplæg om kærlighed, sex og psyke, medens Frands Frydendal lavede massage workshop. I 2010 gik udflugterne til Kolding Hus og Økolariet i Vejle, hvor deltagerne til stor glæde fik styret deres indkøbslyst. Den sidste aften blev deltagerne opfordret til at give et indslag på scenen. Mange fulgte opfordringen og slog sig løs. Gruppen har været glad for at arrangere sommerlejr, men flere har nu meddelt at 2011 er sidste år. Gruppen har derfor brug for noget fornyelse. Der er allerede nu indsendt en ansøgning om midler til TrygFonden.

7.  Eventuelt.

Ugeprogram til næste gang.

Søndag : Pernille Schødt sang, drama og undervisning

Mandag: Hel dagsudflugt

Tirsdag: OL – massage workshop

Onsdag Om LAP´s sekretariat og festaften

Torsdag: OL – Kærlighed, sex og psyke

Fredag: Sejltur Juelsminde/Horsens – Scenen er din

Lørdag: afrejse –  plan på hvem gør hvad rengøring og oprydning

Vi skal huske, at lave plancher til landsmødet, næste gang.

Vigtigt at vi gør noget for at aktivere deltager til at stå for noget.

Pressemeddelelse: Psykisk syge svigtes

Svigt og manglende behandling gør nogle psykiatriske patienter desperate.

17. januar 2011

Et samfund skal kendes på, hvordan man behandler de svage. Det er ikke altid lige nemt at få behandling, derfor opstår der i grelle tilfælde tumult mellem politi og psykisk syge.

Det er kun ganske få psykisk syge, der kommer i konflikt med loven. Men når det sker, er det ofte forbundet med dramatiske hændelser og store tragedier til følge.
Nogle er bange for at søge behandling, fordi de anser psykiatri-hospitaler som et udsted.
Andre får ikke den rette behandling, og nogle bliver mere syge af at være indlagt eller ved at få hjernemedicin.

Der findes alternative terapiformer, som ofte er billigere end indlæggelse på hospital og billigere end patenteret psykofarmaka. Den slags alternativer bliver afprøvet i et så ringe omfang, at psykisk syge reelt ikke har noget alternativ til indlæggelse på psykiatrisk afdeling og medicinsk behandling.

Når samfundet svigter ved at undlade forsøg med alternative behandlingsformer, er der nogle psykisk syge, der holder sig væk fra hospitalerne, og må gå for lud og koldt vand indtil lokummet brænder og samfundet griber ind med politi og magt.

Den slags situationer kan undgås ved at udbrede kendskabet til psykisk sygdom og alternative metoder i kampen for en tålelig tilværelse for psykisk syge.

For yderligere information kontakt venligst
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere  www.lap.dk 66 19 45 11

Landsledelsesmedlem Hanne Wiingaard – wiingaard@pc.dk – 55500151 / 21637314
Landsledelsessuppleant Nils Holmquist Andersen – nils@lap.dk – 60607990