Referat af LL–møde 25. oktober 2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Clarissa E. Sørensen, Jens Rasmussen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen(suppleant), Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Steen Moestrup, Ole Nielsen (suppleant).
Afbud/fraværende:
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Møde foregik på Zoom

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent. Steen Moestrup overtog som referent midtvejs på møde.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet, samt præsentation af nye LL-medlemmer

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden (lukket punkt)

4. Godkendelse af referat fra møde den 01.10 2021

Referatet godkendes uden kommentarer.

5. (lukket punkt)

6. Landsmøde 2021:

a. Evaluering af landsmødet
Hvert enkelt LL medlem fortæller ud fra hver enkelt underpunkt.
– hvad gik godt?
Landsmødet drøftes og der er forskellige opfattelser af landsmødets forløb i LL, dog overvejende positive. Landsmøde deltagerne havde behov for at tale og ytre sig efter corona, det kom frem også under eventuelt.
– hvad kunne gøres bedre?
Et LL medlem syntes det for let at stille op til LL på selve landsmødet.
Der var forskellige holdninger til hvordan personsag blev håndteret. En enkelt sagde, at ordstyrerne ikke bakkede op om hinanden. LL medlemmer skal ikke tale grimt om hinanden på Landsmødet. Andre syntes der skal være rummeligt og højt til loftet og plads til hinanden.
Det var ærgerligt, at LL´s forslag vedr. landsmøde hvert andet år ikke blev stemt igennem, bl.a. grundet andre hensyn, herunder samtale med politiet mm. i forbindelse med personsag. Der skal været plads til, at folk har det dårligt. Dog skal der ikke være nogle, der truer hinanden i LAP sammenhænge og folk skal ikke være bange. Psykisk sygdom må ikke være blanco check til at behandle hinanden dårligt.
Et LL medlem opfordrer til et mæglingsmøde på sekr. vedr. person sag.
En enkelt gav udtryk for, at ordstyrerne ikke bakkede op om hinanden, dog var der andre LL-medlemmer, der mente ordstyrerne gjorde et rigtig godt stykke arbejde.
– hvad vil vi gøre anderledes næste gang?
Musik ledsagelse skal måske overvejes, da der ikke er nogen der lytter under middagen. De mere sociale ting og workshops, der efterspurgtes under evt. på landsmødet, kan med fordel lægges på et eller flere medlemstræf.
Der skal findes en kortere form til landsmødet, som tilgodeser landsmødets beslutning om landsmøde hvert år, og de formelle krav til en generalforsamling.

b. Opfølgning på landsmødets beslutninger – handlingsprogram
1.Udbredelse af Vendepunkter og NADA til flere dele af landet
2.Debattere og søge indflydelse på regeringens ny 10 års psykiatriplan, herunder udbredelse af Peer-tankerne og lighed i sundhed for psykiatribrugere
3.Udbredelse og styrkelse af refugier og refugietanker
4.Genstart af LAP´s bisidderkorps og opstart af besøgsvenner
5. Lighed for sundhed – både på ældre området og i forhold til somatikken for psykiatribrugerne
6. Arbejde for at øge antallet af medlemmer
7. Arbejde for mere frivillighed, bekæmpe ensomhed og etablere flere lokalforeninger

Cornelius vil gerne arbejde med forbedring af lokalforeninger.
Det foreslås, at der sættes navne på arbejds- og ansvarsområder på næste LL møde.

– valgresultat – bilag kun fremsendt til orientering.

c. Vedtægter
LL beslutter at tage de minimale ændringer i vedtægter til efterretning.

d. Retningslinjer for arbejdsgrupper – rammer for mødeafholdelse mv.
Referater skal indsendes til lap@lap.dk og være godkendte, som forudsætning for ansøgning vedr. refusion.
Eventuel refusion skal i følge Socialstyrelsen kun være en ansøgningsmulighed, ikke en ret.

e. Gruppe til landsmøde v/Lene
Der er for mange arbejdsgrupper, og der bør ryddes op i dem og ikke-aktive skal
slettes. Dette punkt behandles under pkt. 9 og på møde 14.11 2021.

7. Forretningsorden

a. Vedtagelse af forretningsorden
LL beslutter at godkende forretningsorden som den foreligger.
Eventuelle ændringer tages skriftligt på næste LL-møde. LL opfordres til at læse forretningsordenen.

8. Konstituering

a. Valg af forretningsudvalg (beslutningspunkt)
FU foreslår at lade valg til FU vente til 14.11. Forslag om udsættelse vedtages ikke af LL og valg til FU gennemføres på møde. Til valg til FU opstiller: Jens Rasmussen, Hanne W., Steen Moestrup, Lenette Rasmussen.
LL vælger ved afstemning Hanne Wiingaard, Steen Moestrup og Lenette Rasmussen til FU

b. Valg af kasserer (beslutningspunkt)
Steen Moestrup vælges til kasserer.
Ingen øvrige kandidater.

9. Godkendelse af arbejdsgrupper.

Se også opdateret bilag 8
Arbejdsgruppens navn: Refugium + December refugium. Refugie gruppe december mangler formål og en LL-repræsentant?
Udsættes til næste LL -møde

Grupper i brug 2020 og 2021:

Kystlejr: Ole Nielsen vil gerne være med i Kystlejrgruppen.

Sommerlejr: Betinna fortæller at gruppen er godt i gang med arbejdet.
Medlemmer: Lenette, Knud, Betinna, Mette Windfeldt, Helle Sibbersen; Grethe og Cornelius.
LL beslutter, at Sommerlejr og Kystlejr bliver til en LAP – landslejr.
Til LL- repræsentant vælges Betinna

Livsglæde: Tom har indsendt navne.

Vendepunkter: Clarissa, Birgit Thillerup, Cornelius, Lau, Knud, Camilla Madsen?, Brian Hammerum.
Sekretariatet kontaktes af Clarissa vedr. gruppen.

Folkemøde gruppen: LL nedsætter gruppe 14.11 2021

Redaktionsgruppen: Er etableret

Bisidderstyregruppen: Slettes- står to gange.

Markedsføringsgruppen: Slettes – formålet indgår i kampagnegruppen

Presse og lov: Er i gang og medlemmerne er: Lene Kristiansen, Ole Nielsen, Steen Moestrup, Hanne S. Kadziola.

Eksisterende arbejdsgrupper – tages op på LL-møde 14.11
LL -medlemmer skal melde ind hvilke grupper, der er eksisterende, herunder medlemmer.

10. Orientering fra

a. FU
Steen fortæller om et møde vedr. 10 års psykiatriplan afholdt lige efter landsmøde. Sundsstyrelsen er ved at skrive en rapport igennem til brug for arbejdet med 10-års plan. 12 november er der møde igen i Sundhedsstyrelsen vedr. 10 års plan.
-LAP´s bogholder er desværre sygemeldt, og der skal evt. indkaldes en vikar. Der er sendt en buket blomster og der har været telefonisk kontakt. Forventes tilbage før jul.

b. LL
-Steen fortælle om præsentation af bog skrevet af Finn Juliussen: Tom Jul deltager også ved præsentationen af bogen.
-Henrik fortæller om møde den 8. november i Socialstyrelsen vedr. arbejdsgrupper om bosteder.
– Bettina fortæller om deltagelse på ADHD konference på Christiansborg 10. november.
-Lenette fortæller om invitation og deltagelse på Sindets dag.

11. Orientering vedr. LAP repræsentation

Punktet tages på igen 14. november 2021. LL skriver til lap@lap.dk, hvis der er ændringer.
Vendepunkter er ikke behandling og det skal justeres i konferenceprogram vedr. 15.11.

12. Økonomi:

a. Udviklingsplan 2022
[15. november 2021 skal budget 2022 og udviklingsplan 2022 indsendes – med anmodning om overførsel 2021- 2022] (beslutningspunkt)

b. Økonomi
– budget 2022 og budget 2023
LL beslutter, at kystlejr og sommerlejr lægges sammen til en budgetpost, herunder også deltagerbetaling – fremover betegnet LAP landslejr.
Kasserer FU tilretter budget 2022 – 2023

13. Personale (lukket punkt)

14. Forslag til Landsmøde 2022

Forslag til datoer:
23. – 24. april 2022
30. – 1. maj 2022
7. – 8. maj 2022
LL beslutter som 1. prioritet 7. og 8. maj 2022
De øvrige er ligestillede stemmemæssigt.

15. Møder i landsledelsen i 2021-22:

Forslag til datoer:
Søndag 14. november kl. 12.00
Lørdag 15. januar 2022 (på Zoom)
Lørdag 5. marts 2022
Godkendt – ingen protester.

16. Folkemøde 2022

a. Nedsættelse af gruppe
LL beslutter nedsættelse af Folkemøde gruppe skubbes til nov.

17. Punkter fra Lene Kristiansen v/Lene

Er behandlet

18. Fisketur v/Hanne Carlsen

Punktet Fisketur udsættes til næste møde.

19. Medlemstræf i januar 2022 i Karrebæksminde?

Udsættes

20. Evt.

Sprunget over

21. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke

Referat af LL-møde den 01-10-2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen, Jens Rasmussen, Clarissa E. Sørensen, Michael K. Andersen, Steen Moestrup, Michael P. Krog, Lenette Rasmussen (suppleant).
Afbud/fraværende: Henrik K. Hansen og Nils Andersen (suppleant)

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer Steen Moestrup og referent Katrine Wiedersøe

2. Personlig runde. Kort vejrmelding og forventninger til dagsorden og til møde

3. Godkendelse af dagsorden
– Godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 11.09 2021
– Steen retter referatet.

5. Landsmøde 2021 (lukket punkt)

6. Økonomi: a. Fondsansøgninger – skal LAP søge Trygfond til sommerlejr, Ø-lejr og refugie i 2022? Trygfond frist 1. marts 2022
– Jakob opfordres til at søge de omtalte midler i samarbejde med arbejdsgrupperne.
-Ubrugte midler i ”1000 nye fællesskaber” puljen, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen – NY ANSØGNINGSFRIST 31. oktober. Gør de som sidst, behandles ansøgningerne løbende.
– Lene og Hanne er tovholder på forslaget og afgør om midlerne skal søges.
For mere info og ansøgningsvejledning se her: https://slks.dk/nyheder/2021/tilskud/covid-19-1000-nye-faellesskaber/ der kan søges støtte til aktiviteter for borgere over 21 år, der oplever ensomhed.

7. Forslag fra Lene K. (lukket punkt)

8. Orientering LL
– Sms fra medlem fremlagt.
– brev til minister – orientering –
– høringssvar – orientering –
– spørgsmål til politikere –
– refugie – opfordring på landsmøde?
– orientering FU og LL. : Trivselssamtale med LL-medlem gennemført.

9. Evt.
– Forslag om hvorfor man ikke kan give gaver til frivillige og Michael foreslår og medlemmerne selv samler penge ind, hvis man synes vedkommende har gjort en masse for foreningen, så får vedkommende en gave på et beløb.
– Hvorfor har der ikke været observatører til LL-møder i 2019. Der blev svaret på det i trivselssamtalen og Zoom møderne har haft mange lukkede punkter.
Der er ikke nogle, der har fået afslag på at deltage.

10. Hvordan synes du, mødet gik?

11. Første møde i – i ny landsledelse 25.10 kl. 16.00- 20.00 på Zoom
LL – weekendmøde søndag 14.11, fx på Hotel DGI byen kl. 12.00?

Referat af LAP´s landsmøde 2021

Hotel Svendborg 2. – 3. oktober

Godkendt af dirigenterne Allan Ohms og Karl Bach Jensen

Første dag – lørdag

Indledning og velkomst

Clarissa E. Sørensen byder velkommen til LAP’s 22. landsmøde og opfordrer til at alle rejser sig, mens foreningens fane bæres ind i lokalet af Jan Stig Andersen. Derefter holdes 1 minuts stilhed for de døde i psykiatrien, hvorunder landsmødedeltagerne alle står op. Clarissa E. Sørensen fortæller herefter om programmet.

1. Valg af dirigenter og referent

Karl Bach Jensen og Allan Ohms foreslås og vælges som dirigenter. Jakob B. Petersen foreslås og vælges til referent. Dirigenterne nævner, at landsmødet er lovligt indkaldt via brev til medlemmer. I alt 78 stemmeberettigede individuelle medlemmer deltog i hele eller dele af landsmødet.

2. Valg af stemmetællere

Følgende deltagere foreslås og vælges som stemmetællere: Inger-Liss Kristoffersen, Paul Bjerager, Anne Rasmussen og Mikhael Saxtorph blev valgt til stemmetællere. Paul Bjerager udskiftes senere med Arne Jensen.
Lene Kristiansen holder herefter velkomsttale, og fortæller blandt andet hvordan folk står mere sammen nu, som følge af corona. Folk har støttet hinanden mod ensomhed, og LAP har i den forgangne periode lært at bruge Zoom til at holde møder. Herefter nævner Hanne W. en række praktiske oplysninger, heriblandt at landsmødet optages digitalt.
Den interne LAP-pris gik til Jette Nielsen for hendes flittige og vigtige arbejde for LAP, og ikke mindst Jettes fotodokumentation af LAP´s arbejde. Diplom og blomster blev overrakt ved middagen lørdag aften.

Den eksterne taler Liselott Blixt holdt her efter oplæg:
I forhold til psykiatriplanen siger Liselott, at folk flygter fra sundhedssystemet og samtidig taler man om en plan, når der ikke er mennesker nok til at udføre opgaverne. Hun fortæller også, at penge der bliver afsat til psykiatrien ikke bliver brugt til psykiatrien.
Ole Nielsen foreslår en gennemskrivning af psykiatriloven af brugerne, så den bliver lettere forståelig både for psykiatribrugere og fagpersoner. Liselott bakker op om idéen og siger samtidig, at det er vigtigt, at et sådant arbejde gøres sammen med andre psykiatriorganisationer for eksempel i regi af PsykiatriAlliancen.
Frans Frydendal nævner at LAP ikke skal tale firkantet om psykiatribrugere. Det er for eksempel en fordom at psykiaterne deler medicin ud. Det er reelt psykiatribrugerne selv, der beder om medicin.
En af de centrale pointer fra Liselott Blixt var, at psykiatribrugerorganisationer skal stå sammen også når det gælder en ny psykiatriplan. Det vil også sige samlet nej til en plan, hvis den ikke opfylder det efterslæb og giver de forbedringer, der er behov for. En af udfordringerne ved tidligere psykiatriplaner har netop været, at de enkelte organisationer ud fra relativt snævre mærkesager og egeninteresser har sagt ja til et samlet set ringe løft af psykiatrien. Det skal hellere være en 15 års plan med en fast årlig økonomisk tilførsel til psykiatrien. Samtidig skal der også etableres kommunale psykiatriplaner.
Nye tiltag kunne omfatte mere behandling i eget hjem, sociale koordinatorer, fx. en Peer medarbejder, der kan støtte og navigere i systemet sammen med borgeren. På spørgsmålet om psykofarmakafri behandlingstilbud, siger Liselott Blixt, at det er regionerne, som siger nej til etablering af disse tilbud. Vedrørende etablering af refugier er det også regionerne, der skal presses til at tage forslaget op. Liselott Blixt oplæg gav anledning til mange spørgsmål og en spændende debat på landsmødet.

3. Landsledelsens beretning

Karl B. Jensen fortæller, at der er valg til landsledelsen og man kan skrive sig på senest kl. 10.30 søndag.

Kommentarer og spørgsmål til beretningen:

Paul Bjerager stiller mistillidsvotum til LAP´s landsledelse og til forretningsudvalget i LAP. Forslag om mistillidsvotum drøftes af forsamlingen og herefter sætter dirigenterne forslaget til afstemning.

Et stort flertal forkaster mistillidsvotum.

Herefter fortsatte behandling af landsledelsens beretning. Under behandling af beretning var der debat om hvervning af medlemmer og en ny landskampagne. Landsmødet foreslår at hvervning af medlemmer skal prioriteres i handlingsprogrammet. Der skal presses på, det vil sige der skal gøres mere opmærksom på LAP ude omkring. Det foreslås, at man hver især til næste landsmøde skal have hvervet et medlem.

Det nævnes også, at der i LAP har været samarbejdsvanskeligheder, og det appellerer ikke til potentielt ny medlemmer. Som del af drøftelsen fortæller Tina Hesselbjerg om medlemsarbejdet og deraf følgende medlemstilgang i LAP Køge.

Der spørges også til om medicinudtrapning kan indgå i LAP´s bud på en ny psykiatriplan, der er nævnt i beretningen. Steen Moestrup fortæller om, hvad der faktisk lykkes og det er en hel del, og om den store indflydelse som LAP har. Helle Sibbersen fortæller tillige, at de ansatte knokler på sekretariatet.

Beretningen sættes herefter til afstemning og godkendes med overvældende flertal.

4. Regnskabsaflæggelse for det forgangne år 2019- 2020

Steen Moestrup fremlægger regnskabet for 2019 og 2020, som også er i landsmødemappen i oversigtsform. Steen gennemgår de forskellige aktiviteter i regnskabet. LAP har modtaget kr. 4.000.000 om året fra Socialstyrelsen i tilskud, og derudover har LAP fået et tilskud fra Tips og Lotto-puljen. Herefter behandles spørgsmål og bemærkninger til regnskabet.

Regnskabet sættes til afstemning og godkendes med overvældende flertal.

5. Behandling af indkomne forslag

FORSLAG DER HAR ØKONOMISKE KONSEKVENSER

FORSLAG NR. 1

Stillet af arbejdsgruppen vendepunkter v/ Knud Fischer Møller

Instruktørkursus til Vendepunkter til hele landet

Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet foreslår på baggrund af LAP´s Handlingsprogram 2019 – 2020 punkt 1): “Vendepunkter. Arbejde for, at Vendepunktskurser bliver landsdækkende og udbydes til alle, derfor skal der arbejdes på at uddanne instruktører i hele landet”, at Landsmødet i LAP stemmer for eller i mod følgende forslag:
Afholdelse af et instruktørkursus på 20 moduler á 5 timer til uddannelse af mindst 10 dog højst 12 instruktører, der efterfølgende forpligter sig til at afholde og facilitere LAP Vendepunktskurser i personlig og social recovery lokalt i deres egne regioner.
Selve instruktørkurset og efterfølgende fælles supervision aflønnes efter gældende takster på niveau med Professionshøjskolen og regionerne; dvs. 690,- pr. fremmødt time forberedelse iberegnet.
Vendepunkter har været aktiv i Region Hovedstaden i København i regi af LAP Kbh./F. siden 2004, og langt størstedelen af de afholdte kurser har været i personlig recovery. Der har dog også været afholdt 2 instruktørkurser gennem tiden. Derfor rekrutteres der 2-3 kandidater fra hver af regionerne Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland samt Region Nordjylland til instruktørkurset.
Kurset afholdes i LAP’s lokaler i Odense over 20 moduler á 5 timer på lørdage/søndage.
Der er altid 2 instruktører sammen på et LAP Vendepunktskursus, og på instruktøruddannelsen bliver kursisterne overordnet set uddannet i at lede og styre formen for deltagernes individuelle recovery-processer på et LAP Vendepunktskursus. Dvs., de lærer, hvordan de kan lette gruppens dynamiske samtaler og interaktioner, og med tiden også deres relationer på en måde, der giver deltagerne mulighed for at udveksle og lære af hinandens erfaringer. I en form, hvor der både er hensyntagen og respekt for hinanden. Det forudsætter, at deltagerne på instruktørkurset ved fælles hjælp lærer konkret viden om personlig recovery. Samtidig med, at de får blik for deres egen per-sonlige kompetenceudvikling. Instruktøraspiranterne bliver altså uddannet til at formidle egentlig recovery, herunder indholdet i velvære værktøjskassen.
Et ansættelsesudvalg på et ulige antal personer vil blive nedsat, mhp. at udvælge to instruktører med levede erfaringer i deres brugerbaggrund blandt ansøgerne til stillingsopslaget. Ansøgerne skal være indforstået med at bidrage med et vist antal frivillige arbejdstimer indgår i jobbet. 2-3 gæstelærere kan også blive tilknyttet instruktørkurset på enkelte moduler.
Se bilag fra forslagsstiller [bilag 1 undervisningsplan og bilag 2 projektbeskrivelse] nedenfor.

Bilag 1:

Undervisningsplan for Vendepunkter til hele landet
– Hvem er instruktørerne?
– Baggrund, udgangspunkt, personer
– Intro til instruktørkurset – formål & indhold – metode
– Tryghedsaftale
Personlig recovery og velværeværkstøjskassen ; dvs. Vp1 + Vp2 i fortættet udgave med 3-trinsraketten, handleplaner & evalueringer.
(Vp1 + Vp2; Menneskesyn/diagnoseforståelse, træet, hvad er jeg god til? hvad kan jeg godt lige at lave?, hvad er mine styrker?, triggere, tidlige og akutte alarmsignaler, følelser, egenom-sorg/velvære, selvværd/selvtillid, personlige rettigheder, negativ/positiv selvsnak, personlig me-dicin, tillært/institutionaliseret hjælpeløshed, stigmatisering/selvstigmatisering, grænser, relation-skortet/netværk, sociale relationer/interaktioner, alenetid/ensomhed/isolation, stress/stressorer, sociale roller)
Instruktørtemaer:
1) Pædagogik/læringsstil/recovery-sprog/3-trinsraketten
2) Etik/moral & Åben Dialog (ÅD) – den motiverende samtale/livshistoriefortælling
3) Spejling & identifikation/tilknytningsformer/konflikthåndtering
4) Empowerment/resiliens/Oplevelsen af sammenhæng (OAS)
5)Traume-Bevidst tilgang (TBT) & overgreb i bred forstand i forbindelse med en dysfunktionel opvækst.
6) Øvelser i instruktørrollen
7) Fondsansøgning/handleplaner/evaluering
Udover hvad kursisterne vil berige hinanden med af kendskab til relevant viden i sammenhæng med at skulle være instruktører og facilitere LAP Vendepunktskurser, vil de modtage en udførlig litteraturliste inklusiv links, oplæg, arbejdsopgaver og artikler.

Bilag 2:

Projektbeskrivelse af LAP Vendepunkter til hele landet
Formål
Udbrede LAP Vendepunkter fra Region Hovedstaden til Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland samt Region Nordjylland.
Mål
Uddannelse af mindst 10 men højst 12 instruktører i regi af LAP Vendepunkter’s instruktørkursus. De uddannede instruktører skal derefter lokalt afholde og facilitere LAP Vendepunkts kurser i personlig recovery. Instruktørerne arbejder 2 og 2 sammen på et LAP Vendepunktskursus.
Løsning
Instruktørkursus på 20 moduler á 5 timer der på den ene side gennem praksis i egen involvering i personlig og social recovery via indholdet i velværeværktøjskassen ruster deltagerne til spejling og sparring af kommende kursister. Denne del udgør ca. en tredjedel af forløbet.
På den anden side bliver deltagerne uddannet fagligt-teoretisk i recovery og i forståelsen af udø-velsen af instruktørrollen. Den faglige ballast opnår kursisterne, når de arbejder med temaerne pædagogik/læringsstil/recovery-sprog/3-trinsraketten, etik/moral, Åben Dialog (ÅD) & motive-rende samtaler/livshistoriefortælling, spejling & identifikati-on/tilknytningsformer/konflikthåndtering, empowerment/resiliens/Oplevelsen Af Sammenhæng (OAS), Traume-Bevidst Tilgang (TBT) herunder overgreb i bred forstand i forbindelse med en dysfunktionel opvækst, øvelser i instruktørrollen samt handleplaner og evaluering.
Instruktøraspiranterne bliver desuden introduceret til produktion af fondsansøgning, mhp. at skaffe midler til afholdelse af et LAP Vendepunktskursus på 12 uger; 1 gang i ugen á 3 timer med pauser.
Endelig afsluttes undervisningen ved udarbejdelsen af en handleplan med en overskuelig og kon-kret målsætning, der sikrer, at instruktørerne arbejder videre med realisering af LAP Vendepunkter indenfor deres egen region, hvorefter instruktørkurset evalueres på 3 forskellige måder. Vi runder af med et måltid og siger dermed på gensyn. Med hensyn.
Under forudsætning af mindst 80% fremmøde og deltagelse i instruktørkurset modtager de nye in-struktører et diplom på deres nyerhvervede kompetencer.
Projektdisposition
LAP Vendepunkter til hele landet er karakteriseret ved at være et igangværende projektforslag; pga. corona-krisen er processen ændret således, at arbejdsgruppen i år har fokus på, hvorvidt projektet skal sættes i søen overhovedet, og hvordan rekruttering af egnede kandidater til instruktørkurset evt. skal foregå. Vi tænker at præsentere formålet med projektet på sommerlejren i Brenderup, på landsmødet, og hvis forslaget bliver godkendt på landstræffet samt i LAP lokalafdelinger i Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland samt i Region Nordjylland.
Instruktørkurset kan finde sted i LAP’s lokaler i Odense i løbet af 2021 – 2022.
Instruktørerne på kurset samt de nyuddannede instruktører forpligter sig til at fortsætte arbejdet sammen i en fælles supervisions- og erfaringsgruppe. Den mødes første gang to-tre måneder efter instruktørkurset er afsluttet, mhp. gruppedynamisk sparring omkring de udarbejdede handleplaner samt videreudvikling og opstart af lokale/regionale LAP Vendepunkter.
Denne erfa-gruppe vil fortsætte med at forankre LAP Vendepunkter på ubestemt tid. Inden det før-ste møde vil der være mulighed for sparring over telefonen.
Frivilligt aspekt
Udarbejdelse af projektbeskrivelse, præsentation af projektet på sommerlejren og på landsmødet, evt. rekrutteringer af og forsamtaler med egnede kandidater, evt. præsentation på landstræffet, i LAP lokalafdelinger, forberedelse til 20 undervisnings-moduler samt evaluering og opsamling og arbejdet med den efterfølgende erfaringsgruppe vil løbe op i mange frivillige arbejdstimer.
Et LAP Vendepunkter kursus på normalt 36 timer medfører i effektiv tid mindst det samme antal frivillige arbejdstimer. F.eks. timer til forberedelse og præsentation af LAP Vendepunkter ude i byen samt litteratursøgning og evaluering. Hvis forslaget godkendes på landsmødet, vil LAP Ven-depunkter til hele landet finde sted for første gang. Derfor er det mere end sandsynligt, at arbejdet vil medføre et samlet antal frivillige arbejdstimer på mindst det samme antal timer, som instruk-tørkurset består af.
Lene Kristiansen præsenterer forslag 1. Instruktørkursus til Vendepunkter til hele landet.

Landsmødet spørger til instruktørjobbets omfang og kursets forløb, og om der er målinger på kursets effektivitet. Landsmødet drøfter videre hvordan man sikrer, at uddannede instruktører fortsætter som instruktører. Tom Jul Pedersen fortæller, at man forpligter sig til at uddanne flere, men det er ikke noget der kan sikres.
Katrine Wiedersøe fortæller, at Vendepunkter ikke er behandling, men en tilbagevenden til normalverdenen. Katrine fortæller videre, at Vendepunktskurser har været svære at få op at køre lokalt, men kan være et godt middel til at hverve medlemmer.
Ole Nielsen foreslår lokalforeninger, som en hjælp til at finde medlemmer, skriver til regionerne vedr. Vendepunktskurser. Hanne Wiingaard fortæller, at Knud F. Møller har aftalt med PsykInfo i Region Sjælland om udbredelse af Vendepunktskurser regionalt.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med klart flertal.

Herefter introducerer Steen Moestrup arbejdet med handlingsprogram og oplyser samtidig at forslag til handlingsprogram 2021 – 2022, der er trykt i beretning allerede er indsendt til Socialstyrelsen. Ole Nielsen, Steen Moestrup, Cornelius Christiansen vælges til arbejdet med forslag til handlingsprogram.
Det oplyses også, at der udenfor mødelokalet er mulighed for at annoncere nye arbejdsgrupper og landsmødedeltagere kan også tilmelde sig de eksisterende arbejdsgrupper, som er åbne for at optage nye medlemmer.
Mikhael Saxtorph opfordrer til, at der i handlingsprogram tilføjes et punkt vedr. arbejdet for medlemstilgang til LAP. Katrine Wiedersøe fortæller om mulighed for NADA behandling på landsmødet.

ANDEN DAG – SØNDAG

FORSLAG DER KRÆVER VEDTÆGTSÆNDRINGER

FORSLAG NR. 2.

Forslag stillet af LAP´s landsledelse:
Begrundelse: Socialstyrelsen har forslået LAP at spare på udgifter til landsmøder. Landsledelsen har drøftet mulighederne og mener, at det bedste vil være kun at afholde landsmøde hvert andet år med overnatning. I stedet for at holde landsmøde hvert år uden overnatning.
Som erstatning vil LAP afholde medlemstræf i overensstemmelse med henstilling fra Socialsty-relsen. Se forslag til vedtægtsændringer nedenfor:

Vedtægter for LAP
§ 4 – Landsmødet
Stk. 1 Landsmødet er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Ordinært landsmøde afholdes ”én gang årligt”: Erstattes af: ”hvert andet år” inden udgan-gen af maj måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel med angivelse af dagsorden, ved brev til medlemmerne. Herudover ved annoncering i medlemsbladet eller dagspressen.
Stk. 4 Dagsorden for det ordinære landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigenter og referent
3. Landsledelsens beretning
4. Regnskabsaflæggelse for ”det” : Erstattes af ”de” forgangne år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Vedtagelse af handlingsprogram
7. Fastsættelse af kontingent for ”det”: Erstattes af ”de” kommende år
8. Godkendelse af ”budget”: Erstattes af ”budgetter”
9. Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen
10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, intern kritisk revisor og revisorsuppleant.11. Eventuelt

§ 6 – foreningens daglige ledelse
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 13 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er ”2 år”: Erstattes af ”4 år” Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til ”1 år”: Erstattes af ”2”, således at mindst 6 er på valg hvert ”år”: Erstattes af ”hvert andet år”
Stk. 2 Landsmødet vælger op til 13 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er ”1 år”: Erstattes af ”2 år”. Suppleanter indtræder ved længerevarende forfald efter Landsledelsens beslutning eller når et medlem af Landsledelsen udtræder.
Stk. 4 Landsledelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og lands-mødets beslutninger.
Stk. 5 Senest ”3 uger”: Erstattes af ”4 uger” efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på 3 personer og af og blandt sine medlemmer vælger en kasserer.

§ 7 – økonomi, regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2 Landsledelsen er ansvarlig over for Landsmødet for budget og regnskab.
Stk. 3 Foreningens regnskab føres af ”kassereren”: erstattes af ”bogholder og kassereren i samar-bejde”
Stk. 4 Regnskabet revideres af de på Landsmødet valgte revisorer.

Hvis ovenstående ændringer vedtages bliver næste ordinære landsmøde i år 2023.

På opfordring fra Mikhael Saxtorph besluttes, at forslaget deles i to dele: Forslag om landsmøde hvert andet år behandles som det første og dernæst forslag vedr. kassérer, stk. 3. Mikhael Saxtorph foreslår ordlyden i forslag vedr. stk. 3 ændres til ”forestår”, hvilket der er enighed om.

Herefter drøftes spørgsmålet om landsmøde hvert andet år. LAP´s landsledelse argumenterer for forslaget og fortæller om baggrund, herunder Socialstyrelsens tydelige opfordring.
Som del af drøftelsen foreslår landmødedeltagere mindre bekostelige former til landsmødet, fx i Frivilligcenter Århus. Der foreslås også afholdelse af landsmøder sammen med medlemstræf, eller et stort landsmøde hvert andet år og et skrabet hvert andet år. Endelig nævnes, at landsledelsen kan gøres selvsupplerende i lighed med andre foreninger.

Dirigent Allan Ohms oplyser forud for afstemning, at forslaget i følge LAP’s vedtægter § 9 skal have 2/3 dele flertal for at kunne vedtages . Allan Ohms nævner samtidig muligheden for at genfremsætte forslaget til mulig vedtagelse med simpelt flertal på næste landsmøde.
Dirigent Allan Ohms oplæser stemmefordeling:

For [ja til forslag] : 33
Imod [nej til forslag] : 24
Undlod at stemme : 6

Forslaget vedtages ikke med kvalificeret to-tredje dels flertal og blev således ikke vedtaget

Forslag vedr. stk. 3 kasserer behandles herefter: Stk. 3 Foreningens regnskab føres af ”kassereren”: erstattes af ”bogholder og kassereren i samarbejde”.
Mikhael Saxtorph foreslår ordlyden i forslag vedr. stk. 3 ændres til ”forestår”, hvilket der er enighed om. Der stemmes herefter om ordlyd stk. 3 skal ændres til ”forestås” af kassereren.

Forslag vedr. stk. 3 vedtages enstemmigt. Ordlyd herefter: Stk. 3 Foreningens regnskab forestås af kassereren.

Pause

Forud for behandling af forslag 3 afsynges sang uddelt til landsmødets deltagere af Jesper Porsborg.

FORSLAG NR. 3

Forslag stillet af LAP´s landsledelse. Forslag til vedtægtsændringer:
Landsledelsen ønsker indskærpet, at kun psykiatribrugere kan møde op og have stemmeret til landsmødet og for at sikre dette ønskes nedenstående ændring i vedtægterne:

§ 4 – Landsmødet
Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på Landsmødet er alle medlemmer, der senest ugedagen for-inden har betalt forfaldent kontingent. Støttemedlemmer – såvel individuelle som kollektive – har ikke ret til at deltage i Landsmødet og kan ikke indvælges i Landledelsen.

Vedtægtsændring kollektive medlemmer:

Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret per påbegyndt 35 med-lemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Denne sætning: Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret per påbe-gyndt 35 medlemmer kunne omskrives til:
Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret per påbegyndt 35 medlemmer og som delegeret kan kun udpeges nuværende eller tidligere psykiatribrugere.

Forslaget drøftes af landsmødet, og det nævnes, at det står på indmeldelsesblanketten om man er nuværende eller tidligere psykiatribruger, og derfor kan der allerede spørges til om potentielle medlemmer er psykiatribrugere. Efter drøftelsen stemmes om forslaget ved kvalificeret afstemning.
Dirigent Allan Ohms oplæser afstemningsresultat:

For [ja til forslag] : 35
Imod [nej til forslag] : 2
Hverken for eller imod : 21

Forslaget vedtages ikke med kvalificeret to-tredje dels flertal og blev således ikke vedtaget

FORSLAG NR. 4

Forslag stillet af Ole Nielsen

Jeg vil hermed indgive et forslag til en vedtægtstillæg i § 3 indsat som stk. 12 med ordlyden:
” §3 stk. 12: LAP er behandlingsfrit. Det frabedes medlemmerne at bruge deres diagnose imod andre medlemmer, da vi er en paraply-forening som skal og bør rumme alle mennesker med psykiatriske problemstillinger og hvor alle diagnoser har ligeværd. Almindelig hensyn-tagen og respekt samt forståelse overfor hverandre forventes ved medlemskab af LAP.”

Årsagen til dette forslag er, at det åbenbart ikke er tydeligt nok formuleret i § 2 omkring formål, da jeg gang på gang løber ind i især nye medlemmer, der mener at de skal omgøre andres person-ligheder for at kunne være her, i stedet for at arbejde med deres egen person. Der skal være plads til alle. § 2 – formål
Stk. 1 ………. Landsforeningen er en organisation, der er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser.
Stk. 2 Foreningens formål er at………………..
c) Fremme den enkeltes ret til selv at bestemme over og tage ansvar for eget liv…
Læg specielt mærke til, at vi er uafhængig af behandlingsmæssige interesser og stk. 2 c.
§ 3 – medlemskreds og kontingent
Stk. 11 Alle medlemmer af LAP har ret til, at konflikter bliver forsøgt løst, sådan at det styrker foreningen og deres fortsatte medlemskab. Alle medlemmer har også et ansvar for at medvirke til konstruktiv konfliktløsning…….

Forslagsstiller Ole Nielsen præsenterer sit eget forslag, hvorefter forslaget drøftes. Landsmødedeltagerne nævner under drøftelsen, at man skal behandle hinanden som man selv vil behandles. Diagnoser er ikke en undskyldning for at opføre sig dårligt. Dirigent Allan Ohms oplæser afstemningsresultat:

For [ja til forslag] : 4
Imod [nej til forslag] : 20
Hverken for eller imod : 32

Forslaget vedtages ikke med kvalificeret to-tredje dels flertal og blev således ikke vedtaget

FORSLAG NR 5

Forslag stillet af Nils H. Andersen og René Strøm. Forslag til vedtægtsændringer

Til LAP´s Landsmøde 2021. I LAP´s principprogram pkt. 6 ønsker vi; At tidsubestemte behand-lings- og anbringelsesdomme afskaffes.
Tillige ønskes det i LAP´s vedtægter ”at…
Stk. 2d) Bekæmpe enhver form for diskrimination og forskelsbehandling
Stk. 2e) Arbejde for at mennesker med psykosociale handicap sikres lige muligheder med andre samfundsborgere for uddannelse, arbejde, aktivitet og deltagelse”
LAP´s vedtægter § 9-10 om eksklusion af medlemmer bør revurderes fra at være en livslang ude-lukkelse, til at give mulighed for geninkludering, hvis det sanktionerede medlem fremsætter ønske herom, eller der ligger særlige omstændigheder til grund for ophævelse af en sanktion.
På fortløbende landsmøder kan en eksklusion afvises ved simpelt flertal. På baggrund af ovenstående forslås følgende:
Tilføjelse § 9-10: ”Eksklusion af medlemmer kan revurderes fra at være en livslang udelukkelse, til at give mulighed for gen-inkludering, hvis det sanktionerede medlem fremsætter ønske herom, eller der ligger særlige omstændigheder til grund for ophævelse af en sanktion. På fortløbende landsmøder kan en eksklusion afvises ved simpelt flertal”.

Forslagsstiller er ikke til stede, og dirigent Allan Ohms spørger forsamling om salen ønsker forslaget behandlet. Jan Stig Andersen ønsker forslaget behandlet. Steen Moestrup fortæller, at et hvilket som helst medlem kan tage en eksklusion op og der er således ikke behov for dette forslag.
Dirigent Allan Ohms oplæser afstemningsresultat:

For [ja til forslag] : 4
Imod [nej til forslag] : 24
Hverken for eller imod : 30

Forslaget vedtages ikke med kvalificeret to-tredje dels flertal og blev således ikke vedtaget

FORSLAG NR. 6

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM

Stillet af Arne Jensen. Forslag til generalforsamlingen. At LAP fremover arbejder med 3 fokus områder:
1. Frivillighed
2. Ensomhed
3. Flere lokalforeninger

På landsmødet er der tilslutning til indholdet i forslaget. Forslaget relaterer sig til handlingsprogram og derfor beslutter landsmødet, at forslaget indskrives i handlingsprogram 2021- 2022.

6. Vedtagelse af handlingsprogram

Før afstemning tilføjes et punkt 6: Arbejde for at øge antallet af medlemmer i LAP og forslag nr. 6 fra lokalkonsulent Arne Jensen tilføjes som punkt 7.

HANDLINGSPROGRAM LAP 2021 – 2022
• Udbredelse af Vendepunkter og NADA til flere dele af landet
• Debattere og søge indflydelse på regeringens ny 10 års psykiatriplan, herunder udbredelse af Peer-tankerne og lighed i sundhed for psykiatribrugere
• Udbredelse og styrkelse af refugier og refugietanker
• Genstart af LAP´s bisidderkorps og opstart af besøgsvenner
• Lighed for sundhed – både på ældre området og i forhold til somatikken for psykiatribrugerne
• Arbejde for at øge antallet af medlemmer
• Arbejde for mere frivillighed, bekæmpe ensomhed og etablere flere lokalforeninger

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med stort flertal.

Handlingsprogrammet lægges på LAP´s hjemmeside. Opfølgning på dette handlingsprogram skal indgå i landsledelsens beretning for 2022-23.

7. Valg af landsledelse

Der var i alt 10 kandidater der stillede op til landsledelsen, hvor der skulle besættes 6 ledige pladser. Kandidater præsenterede sig kort overfor forsamlingen, og fortæller om, hvad der særligt optager dem. Før valg læser dirigent Karl Bach Jensen kandidatur til Landsledelsen op fra Henrik K. Hansen, som stiller op til valget in absentia. Stemmerne fordelte sig således:

Navn By Antal stemmer
Hanne Wiingaard Valgt til landsledelsen Rønnede 49
Tom Jul Pedersen Valgt til landsledelsen Århus 48
Lenette Rasmussen Valgt til landsledelsen Middelfart 48
Helle Sibbersen Valgt til landsledelsen Odense 47
Cornelius Christiansen Valgt til landsledelsen København SV 40
Henrik K. Hansen Valgt til landsledelsen Aalborg 28
Hanne Carlsen 1.suppleant København NV 25
Ole Nielsen 2.suppleant Nysted 19
Jan Stig Andersen 3.suppleant Viborg 14
Henriette Zimsen 4.suppleant København V 12

78 stemme berettigede. Antal afgivne stemmer 69.

8. Fastsættelse af kontingent for 2021

Landsledelsen har fremsat forslag om at opretholde sidste års kontingentsatser og -fordeling:
Individuelle medlemmer: kr. 125,-
Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere.
Kontanthjælpsmodtagere/hjemløse: kr. 50,-.
Fordeling: 40 % til lokalforening; 35 % til regionsforening og 25 % til landsforening.
Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-
Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med et stort flertal.

9. Godkendelse af budget 2022 og budget 2023

Der foreligger et skriftligt forslag til budget. Kasserer Steen Moestrup præsenterer forslaget til budget 2022 og budget 2023.
Jf. afstemning om fastholdelse af landsmøde hvert år indsættes kr. 350.000 til landsmøde 2022 i budgetforslag. Finanslovstilskud til LAP opjusteres til kr. 4.100.000. Baggrunden for underskuddet på budgettet er, at der søgt om overførsel af midler, hvilket der endnu ikke er kommet svar på.
Socialstyrelsen har krævet, at der ikke gives støtte direkte til LAP lokalforenings aktiviteter. Derfor er den korrekte fremgangsmåde fremover, at fakturaer sendes direkte til sekretariatet. Steen Moestrup foreslår Brenderup Højskole til Vendepunktskursus under behandlingen af budget 2022.
Mikhael Saxtorph spørger hvorfor balancen ikke er med i regnskabet i landsmødemappen. Det oplyses, at regnskaber ligger på websiden og der er trykt et antal regnskaber til uddeling blandt deltagerne på landsmødet.
Under drøftelsen foreslår Troels Gade en besparelse ved at droppe det trykte blad og kun udgive bladet digitalt. Helle Sibbersen foreslår medlemstræf lørdag og landsmøde søndag, som en måde at sikre en hensigtsmæssig besparelse.
Kasserer oplyser, at der ikke er finansiering til kystlejr og decemberrefugie og der mangler medlemmer i begge tilhørende arbejdsgrupper. Landsmødet beslutter, at disse grupper behandles særskilt under punktet eventuelt.

Budgetforslag 2022 og 2023 sættes til afstemning og godkendes med klart flertal.

10. Valg af revisor

Landsledelsens forslag om Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ekstern revisor bliver godkendt enstemmigt.

Valget af ekstern revisor er vedtaget.

Intern revisor: Nuværende intern revisor Jan Stig Andersen genopstiller til intern kritisk revisor.
Hanne Martha Carlsen stiller op som suppleant til kritisk intern revisor.

Jan Stig Andersen vælges til kritisk intern revisor. Hanne Martha Carlsen vælges som suppleant til kritisk intern revisor.

11. Evt.

Under eventuelt drøftes en række forskellige emner:

Landsmødedeltagere opfordres til at igangsætte arbejdet med refugie 2021 og kystlejr 2022, så der bliver mulighed for at gennemføre disse LAP- aktiviteter. Jan Stig Andersen fortæller om refugie og blivende refugie, og at interesserede kan melde sig til arbejdsgrupperne på plancherne udenfor salen. Interesserede bidragsydere til arbejdsgrupperne kan tillige skrive til lap@lap.dk. Arne Jensen fortæller han gerne vil støtte refugiet, hvis det ligger i Region Sjælland.

På spørgsmålet om workshoplignende aktiviteter og temadrøftelser som del af landsmødet, svarer Karl B. Jensen. Karl fortæller, at da landsmødet varede to dage var der plads til workshops/minikonferencer medtema drøftelser og mere dybdegående debatter i mindre fora, hvor der vel at mærke ikke skulle træffes beslutninger. Camilla Madsen foreslår LAP landsmøde afholdes sammen med medlemstræf, hvor der eventuelt lægges mindre minikonferencer ind. Valentina Djurhuus støtter forslaget og vil gerne bidrage til forberedelse af medlemstræf.

Omkring det fremtidige LAP arbejde fortæller Cornelius Christiansen, at LAP´s principprogram er hans mærkesag og det vil han arbejde med i den ny landsledelse. Herunder omverdenens kendskab til LAP, og hvordan man kan skabe yderligere synlighed.

Omkring spørgsmålet om synliggørelse af LAP´s mærkesager gennem samarbejde med andre foreninger, nævner Steen Moestrup LAP medlemskab af Danske Patienter, som en mulighed for at opnå mere indflydelse.
Katrine Wiedersøe nævner, at interesserede kan skrive sig på til arbejdsgruppen om NADA akupunktur, og Helle Sibbersen fortæller om LAP bisidder gruppe og om bisidderkursus i 2022.

Der opfordres til at bruge LAP- Bladet til at reklamere for arbejdet i LAP, herunder finde medlemmer til arbejdsgrupper. Undervejs i drøftelsen opfordres landsmødets deltagere til selv at tage ansvar, yde en indsats og løfte opgaven med realisering af egne idéer og forslag.

Tina Hesselbjerg fortæller om LAP Køges eget blad. Hertil nævner Jan Stig Andersen, at der er et LAP blad og et LAP Køge medlemsblad og siger videre, at han gerne vil skrive i LAP Køges medlemsblad. Inger-Liss Kristoffersen fortæller, at alle kan skrive ind til LAP- Bladet med tekstbidrag. Der er ros til LAP-Bladet fra en landsmødedeltager for de gode historier, der bringes i bladet.

Afslutningsvis opfordrer Helle Sibbersen landsmødedeltagere til at fortælle positive udsagn, og der kommer herunder en række positive udsagn om LAP:
Cornelius Christiansen fortæller om de positive tiltag og indsatser for psykiatribrugere, der arbejdes med i LAP København. En anden deltager fortæller om sommerlejren, hvor folk – uanset social angst – tager med toget til for at være med. Tina Hesselbjerg fortæller, at folk smiler når man går forbi dem og en anden deltager siger, ’hvor dejligt det er med en forening, der kan rumme mig’.

Hanne Wiingaard takker som afslutning dirigenterne, LAP’s ansatte og stemmetællerne for deres indsats.

Referat af LL – møde 05.06 2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen, Jens Rasmussen, Steen Moestrup, Nils H. Andersen (suppleant), Michael P. Krog, Lenette Rasmussen (suppleant).
Afbud/fraværende: Michael K. Andersen, Clarissa E. Sørensen.

1. Valg af ordstyrer og referent. Katrine er referent og Hanne er ordstyrer.

2. Personlig runde. Refereres ikke.

a. Kort vejrmelding og forventninger til dagsorden og til møde. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Punkt 7B ændres til godkendelsespunkt.
Præcisering af mailkorrespondenser – at FU skal godkende konferencer. Det er forelagt Steen på mail, at det skal ændres fra ”skal til kan”. Steen præciserer, at det er rettet til at FU kan godkende konferencer imellem LL møder.
Dagsordenen er med disse rettelser godkendt.

4. Godkendelses af referat fra møde den 10.04 2021

Punkt 13 D: I referatet angående refusion, kan det misforstås, at forslaget blev godkendt. LL- medlemmer fortsætter med at kunne få fortæring betalt ved Zoommøderne.
Med denne ændringer er referatet godkendt.

5. Landsmøde 2021 1 – 3. oktober? (lukket punkt)

6. Udviklingsplan og budget 2021 (lukket punkt)

7. Sommerlejr 2021 (lukket punkt)

a. (lukket punkt)

b. Godkendelse af program, budget og arbejdsgruppen.
Bilagene er ikke vedhæftet mødedagsordenen. Der var nogle i LL, der synes at Vendepunkter fyldte for meget på sommerlejren. Nu er det ændret til at være et tilbud, der er der tre gange i workshops, tilsvarende med ”mal dig glad”. Lene mener, at have udtrykt sig forkert på sidste LL-møde, ved at særtildele pladser til kursister på vendepunkter. Som det er nu, så er det frivilligt at deltage og deltagerne skal ikke tilmelde sig på forhånd.
Budgettet fik LL til forrige LL-møde.
Arbejdsgruppen: Knud Fischer-Møller, Anders Kadziola, Michael Krog Andersen/LL repræsentant, Hanne Skov Kadziola, Mette Windfeldt og Lenette Rasmussen.
Forslaget er godkendt med de nye ændringer siden sidste møde.

8. Orientering fra

a. FU

Hanne fortæller, at de har arbejdet med udviklingsplanen fra Socialstyrelsen.
Astrid Krag har lavet en pulje på 250 millioner og de foreninger der modtager midlerne skal lave partnerskaber med andre foreninger. LAP skal være opmærksom på, at foreningerne skal brede det ud til vores gruppe, uanset om de er medlem eller ej.
Lene foreslår at vi er proaktive og henvender os til foreninger, der måske får midler og vil samarbejde med LAP. Henrik fortæller at Hus Forbi har fået 5 millioner kroner med ved ikke hvordan de kan bruges, fordi der ikke er nogle retningslinjer for anvendelse af midlerne. Henrik vil nævne AP i bestyrelsen, som nogle der skal inviteres med som partner.
Steen fortæller at arbejdsgruppen for kystlejren er godt i gang. Steen har overtaget tovholderrollen i kystlejren efter at Lene er trådt ud. Hanne Skou har overtaget tovholderrollen i sommerlejren.
Der hænger en maleriudstilling af Bo Steen Jensen malerier i Sind huset i Hillerød. Steen skriver et indlæg til bladet.
Steen er inviteret til møde med Astrid Krag: Borgerhøring og mødet med psykiatrien.
Hvordan møder borgerne psykiatrien, regionalt og i kommunen. Udsatterådet står for mødet.
Lene er også inviteret til mødet. Ministeren skal blive klogere på hvad der skal til når de skal skabe nye løsninger.
Michael P. Krogh fortæller at i Det Sociale Netværk at Knud Kristensener meget optimistisk omkring 10 punkts planen og forventer at mange af punkterne kommer med i den færdige psykiatriplan.
Psykiatritopmødet er den 2. oktober og skal holdes om eftermiddagen. Det bliver sendt ud på video til samsending. Temaerne er ”forebyggelse frem for helbredelse”, ”hvad kan civilsamfundet” og ”systemet for systemets skyld”.
Steen vil opfordre LL til at være mere aktive på LinkedIn og Facebook. Spørgsmålet er hvordan vi får registreret den aktivitet. Lene siger, at det kan gribes systematisk an med registrering.

b. LL – arbejdsgrupper i Socialstyrelsen og i Sundhedsstyrelsen
– psykiatriplan
Psykiatriplanen 10 års planen: Steen at der er efterlyst en redegørelse om hvad de pt. er blevet enige om. Når det kun handler om de mennesker, der har brug for særlige indsatser i forbindelse med job osv. så falder fundamentet for planen, når det skal ramme bredere.

9. Lokale medlemstræf med Vendepunkter – status

Knud Fischer Møller ønsker, at der er andre foreninger der får mulighed for at deltage i Vendepunkter. Hanne har derfor foreslået, at Region Sjælland psyk/info spørges om de vil være med til en formidlingskampagne.
Der er krav for Socialstyrelsen om at der skal være medlemsaktiviteter i mindst tre regioner. Knud er henvist til Region H, Region Sjælland og Region midt.

10. Afholdelse af webinar v/Nils og Michael P. Krog

– status: Der er lagt et webinar ud på hjemmesiden med Jonas fra Delfipsykologerne er booket. De har ideer til andre oplægsholdere sidenhen som de kører videre med. Den tekniske løsning skal forberedes bedre inden webinaret. Kontoret kontaktes vedrørende webmaster.

11. Beslutninger vedr. arbejdsgrupper:

a. Arbejdsgruppernes rolle i LAP (retningslinjer for arbejdsgrupper)
Steen fortæller at der har været en diskussion om, hvem der bestemmer i hvilke arbejdsgrupper. Har arbejdsgrupperne læst retningslinjerne for arbejdsgrupperne. Det er vigtigt for LL, at arbejdsgrupperne forstår reglerne fra arbejdsgrupperne. Hvordan formidler vi informationerne til medlemmer af arbejdsgrupper, så medlemmerne modtager og forstår det. Det er Landsledelsesmedlemmets opgave at formidle reglerne.
Referaterne skal på hjemmesiden fremadrettet.

b. Refugie
– Arbejdsgruppe Michael K. Andersen og Lars K.?
– Ny lokation: Jens og Arne besøger nyt sted en første gang.
FU er orienteret om, at det først bliver i 2022 der kommer et nyt sted. Det opfordres til at bruge inspirationscenteret. Det er en stor opgave at være vært i 3-4 uger, det kunne gøres til en lønnet opgave?
Beslutning: Der er opbakning til, at der til et rimeligt lønniveau ansættes en konsulent til en måneds arbejde på refugiet. Der afholdes sidenhen et aftenmøde på maks. en time vedrørende lønniveauet når medarbejderen er fundet.

c. Bisidder – tilbud og dato
Arbejdsgruppe – gennemførelse af kursus i september?
Helle og Bettina har mange ideer til hvordan bisidderkurset kan afholdes. Bettina opfordrer til, at vi tager imod tilbuddet og tager den derfra med 10-15 deltagere.
Katrine synes, at der skal være deltagergebyr. Grethe mener, at der skal være et deltagergebyr som deltagerne får tilbage efter deltagelse på kurset.
Beslutning: LL sætter penge af til et bisidder kursus og Bettina vender tilbage med detaljer angående evt. deltagergebyr osv.
Der er forslag til besøgsvenner i LAP, eventuelt online. Der laves et udkast til næste gang og LL bakker om besøgsvenner.
Beslutning: Inger-Liss og Tom kommer med et forslag til næste LL-møde.

12. Økonomi:

a. Regnskab 2020 er indsendt til Socialstyrelsen.
– evaluering af underskrift på regnskab 2021
Steen siger at Jakob har bedt os om at sætte det på. Revisoren kom med det for sent. Fremadrettet må vi blive bedre til at aflevere underskrifterne.
– dokumentation til revisor fra LL
Intet at bemærke.

b. Regnskabsoversigt og budgetstatus
Steen har forsøgt at revidere i forhold til Socialstyrelsen. Vi har givet medarbejderne en lønforhøjelse som først er indarbejdet i budgettet nu. Aktivitets- og mødeudgifterne er faldet, fordi vi mødes virtuelt. Kan vi fremadrettet arbejde videre i den retning så vi fremadrettet ikke mødes så ofte fysisk?
Socialstyrelsen skal godkende at vi bruger penge på Ipads og reparationer af Ipads. Der er ikke kommet svar endnu, i forhold til at afholde møder online.

13. Næste LL -møder i 2021

Besluttede datoer:
– 14. august 2021
– 11. september 2021
Forslag godkendt.

14. Punkter til næste møde

Intet at bemærke.

15. Evt.

– Katrine tager fat i Mette på kontoret, vedrørende streaming til hjemmesiden fra folkemødet.
– Forslag fra Inger-Liss: hver andet ll -møde kan være et zoommøde.
– Grethe fortæller at Folkemødet bliver spændende, idet vi skal holde det på en ny måde.
– Hanne Kamp Nielsen som var aktiv på kystlejr, refugie og sommerlejr er gået bort.
– Lenette opretter en ny gruppe på Facebook, hvor alle kan følge med i Folkemødet.

16. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af LL– møde 10 april 2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen, Clarissa E. Sørensen, Michael K. Andersen, Steen Moestrup, Nils H. Andersen (suppleant), Michael P. Krog, Lenette Rasmussen (suppleant).
Afbud/fraværende: Jens Rasmussen
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

1. Valg af ordstyrer og referent. Hanne W. vælges til ordstyrer og Steen som medordstyrer.
Jakob vælges til referent.

2. Personlig runde

a. Kort vejrmelding. Refereres ikke
b. Forventninger til dagsorden/møde. Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden.
Indsatte pauser på dagsorden rykkes. Under pkt. 8b drøftes også om forslaget konflikter med persondataloven.
Med disse rettelser er dagsorden godkendt.

4. Godkendelses af referat fra møde den 27. 02 2021.
Lenes kommentar vedr. afstemnings resultat indsættes i referat pkt. 18b: “Ansøgning fra LAP København. Afstemningen endte 3 for og 5 imod. Michael Andersen er ikke suppleant, det står lidt uklart og skal rettes til i referat. Tom Jul retter til vedr. rettelse til tidligere referat.
Generelt skal eventuelle kommentarer til referat ske indenfor i rammerne af LAPs forretningsorden.
Med disse rettelser er referatet godkendt.

5. Punkt fra Tom Jul vedr. dirigentens rolle
Tom fortæller om oplæg og siger blandt andet, at dirigenten skal være skrappere og uddele max. 30 sekunders taletid, og også kunne udelukke folk. Hertil svares, at det skal være en fælles landledelse, der bestemmer udelukkelse og evt. advarsel, da det er hele LL, der skal bære møderne i gennem samlet. Clarissa foreslår Tom som dirigent på LL møde, så han kan demonstrere, hvordan man kan gøre. Tom kan efter eget valg stille op, som dirigent næste gang. Også Henrik K. Hansen vil tilbyde sig som meddirigent fremadrettet.
Der var en god debat om punktet, og emnet er uddebatteret og kommer ikke på igen.

6. Landsmøde 2021 1 – 3. oktober?

a. Musik
Tilbud fra Christian Bach vedr. tilbud om musik på landsmøde under middag og bagefter. Det koster kr. 4500. Nils mener det forstyrrer med musik på landsmødet.
Steen siger det vil være stille klavermusik og ved en fællessang. Katrine foreslår Eddie Skoller sang om Frihed før og efter møde.
LL – beslutter, at Christian Bach kan bestilles.
Det besluttes også, at musikken skal være bagefter middagen.

b. Afrapportering på udviklingsplan til Socialstyrelsen 2020
Punkter fra udviklingsplan:
1.Udbredelse af Vendepunkter og NADA til flere dele af landet
2. Debattere og søge indflydelse på regeringens ny 10 års psykiatriplan, herunder udbredelse af Peertankerne og lighed i sundhed for psykiatribrugere
3. Udbredelse og styrkelse af refugier og refugietanker
4. Genstart af LAP ́s bisidderkorps og opstart af besøgsvenner.
Tilrettelæggelse og gennemførelse af bisidderkursus
LL – beslutter, at FU skriver et forslag til afrapportering og sender til kommentering i LL.

c. Virtuel deltagelse – deltagelse via Zoom eller lignende?
Henrik har foreslået bosteder og borgere også skal have adgang til Zoom.
LL – beslutter at FU kan indhente tilbud. Der skal indgå retningslinjer så det eks. kun er talerne, der vises på storskærm.

7. 10 års plan i psykiatri. Kommentarer fra LL og fra Psykiatriordførere samt LAP principprogram og handlingsprogram.

a. Drøftelse af bidrag fra LAP – samlet tilbagemelding til Sundhedsstyrelsen
– 10 kernepunkter fra LAP til 10 årsplan.
Fremsendte punkter [fra Lene] indsat:
1. Ingen lovgivning må diskriminere psykiatribrugere.
2. Somatik og psykiatri ligestilles som lige vigtige.
3. Med det formål at nedbringe overdødeligheden hos psykiatribrugere skal psykiatribrugere have ret til de samme lægeundersøgelser og somatiske behandlinger som alle andre. Vi vil ikke affærdiges med, at vores somatiske symptomer ”nok er psykisk betingede”.
4. Psykiatribrugere skal have ret til polyfarmaceutiske undersøgelser, som tjekker interaktionen mellem forskellige typer medicin.
5. Der skal være lettere, hurtigere og gratis adgang til hjælp og behandling.
6. Indsatser skal måles på, om psykiatribrugere kommer sig – i stedet for at have antal sengepladser som succeskriterie i sig selv.
7. Der skal flyttes midler fra Regionerne til sociale indsatser i Kommuner og i brugerbevægelsen til indsatser, der støtter op om personlig Recovery.
8. Sundhedsvæsenets hierarki skal fjernes, så andre faggrupper som terapeuter og medarbejdere med brugererfaring har samme indflydelse som de sundhedsfaglige medarbejdere.
9. Anvendelse af tvang skal nedbringes.
10. Psykiatribrugere skal have mulighed for at komme ud af økonomisk fattigdom.
Katrine foreslår mere fokus på forskning i behandlingsmetoders kort- og langsigtede virkninger og bivirkninger, og at LAP skal komme med et til to nye forslag.
Clarissa fortæller hun er blevet afvist til hurtig behandlingsindsats, da hun har brugt to klip, og derfor først kan få en senere tid hos psykiater. Clarissa spørger: Hvorfor har man ikke samme ret som psykiatribruger, som somatiske patienter, og hvorfor man bliver kastet frem og tilbage – og ikke får adgang – med mindre man er tung psykiatribruger?
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Lene, Michael K Andersen, Hanne W., Henrik, Steen og Nils, der holder zoommøde i den kommende uge med henblik på et samlet udspil fra LAP vedr. psykiatriplan.
NB: Gruppen skal selv læse og kende LAPs princip program, formål mv., så det sikres, at forslag og tilbagemeldinger er i overensstemmelse med LAP.

b. Kommentarer til udarbejdelse af statusrapport for mental sundhed og psykiske
lidelser til 10-årsplanen – PsykiatriAlliancen.
Har tidligere været sendt med ud til LL og er færdigbehandlet.

8. Vedtægtsændring vedr. kollektive medlemmer

a. Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændring vedr. kollektive medlemmer
Forslaget har fokus på, at sikre at dem, der møder op fra kollektive medlemmer skal være psykiatribrugere. Udfordringen er, at det kan være professionelle eller brugerråd, der vælger medlemskab og derefter kan bestemme deltagere på landsmøde. Deltagere, som også får stemme ret på landsmøde. Kan man ex bede om et referat fra et brugerråd? Efter drøftelsen stemmer LL om forslaget:
Forslaget er vedtaget. Vedtægtsændring vil først være gældende efter næste landsmøde. FU er ansvarlig for, at Allan Ohms konsulteres om det juridiske vedr. vedtægtsændring.

b. Må man spørge folk om de er nuværende eller tidligere psykiatri brugere?
Bettina læser op af persondataloven, herunder spørgsmål om personlige forhold, hvoraf det fremgår at man ikke må spørge om dette. Det oplyses, at persondataloven kun omfatter registrering af personfølsomme spørgsmål.
I drøftelsen kommer det frem, at LAP kun kan opfordre til, at man selv vedstår hvem man er, når man melder sig ind. Det drøftes også, om man må spørge om du er medlem af LAP ?
FU spørger Allan Ohms om det juridiske spørgsmål i ovenstående.

9. Orientering fra

a. FU
– orientering om brev til Socialministeriet om, hvordan man søger Corona pulje midler, som allerede er meldt ud? Hvad er der sket her?
FU kan skrive brev til minister og anmodning om overførsel af midler

– brev vedr. overførsel af midler ca. kr. 800.000 fra 2020 til 2021
FU kan skrive brev vedr. anmodning om overførsel af midler
Der skal ansøges om overførsel af midler når regnskab 2020 er klar.

– bisidder sag fra Fyn – orientering
Det er meget grelt, hvordan kommunerne tørrer et hjælpebehov af på borgeren.
Line Barfoed er bedt om at komme input til beretning vedr. sagen.
LL forslår, at der også skrives i bladet om sagen.

– sagsadministrationssystem og hostingløsning
Der har været et møde med firma, der både kan tilbyde sagsadministrationssystem og hostingløsning. Firmaet er vant til at arbejde med ngoér. I systemet kan fx en bisidder have sager liggende og det er kun involverede parter, der har adgang til sagen. Det vil også kunne overdrages til evt. anden bissidder. Arbejdsgrupper kan også dele filer overtage togholderfunktioner mv. i systemet. Der skal betales kr. 8000 pr. måned, og for det nuværende system betales der langt mere for support m.m.
Der skal indhentes 3 tilbud vedr. – sagsadministrationssystem og hostingløsning

b. LL
Lene fortæller, at RUC forsker i brugen af Peer medarbejdere, recovery mentors, herunder om Peers får del i personale goder mm. Projektet skal køre i en årrække og forskerne vil gerne bruge LAPs viden fra brugere, primært med udgangspunkt i Region hovedstaden. Projektet har søgt Velux fonden vedr. finansiering.
Nils vil gerne være med og må kontaktes af projektet.
Steen fortæller han har trukket sig fra flere fora, herunder etisk komite mfl. LAP Nordsjælland er udgået af fællesrådet, hvor Jesper Troels Jensen nu er blevet formand. Dialog [center/forum] Hillerød vil gerne have LAP Steen fortsætter i rådet.
Vedr. fællesråd: Hanne Sch. har stillet sig til rådighed og hun er valgt ind.
Steen er indgået i LAP region hovedstaden efter Bo Steen Jensen. Michael P. Krog foreslår indkaldelse til et uformelt møde i LAP region hovedstaden, og der anbefales et hurtigt møde.
Herefter afspilles en video med Steen om ensomhed under corona, som er optaget som led i Projekt Flersomhed. Det er Røde Kors, der står for projektet og videoen offentliggøres på mandag. Projektet og video handler om ensomhed, og det er Udsatterådet, der har henvendt sig til Steen. LL roser Steen for videoindslaget.

-arbejdsgrupper i Socialstyrelsen og i Sundhedsstyrelsen
Steen: Der er tidligere orienteret om arbejdet med Psykiatriplanen. Der er tillige kommenteret på materialer fra Sundhedsstyrelsen vedr. ny psykiatriplan, herunder om begrebet resonans.
LAP har modtaget et borgerforslag vedr. jobcentrenes meget lange afklaringsforløb. Forslaget kan lægges på LAPs hjemmeside.

– delrapport fra Socialstyrelsen. Faglige pejlemærker for øget kvalitet i bostøtten.
Henrik har været til mødet vedr. faglige pejlemærker, og rapporten ender med, at pege på, at brugerne i højere grad vil blive inddraget i egne udviklingsønsker

10. Personale (lukket punkt)

11. Afholdelse af webinar

a. Jonas fra Delfipsykologerne er booket

b. Overlæge i psykiatri Inger Gross?

c. Jesper Hjøllund?
Der skal sendes afslag til Jesper.

d. Michael P. Krog: Jeg foreslår Søren Magnussen, og han koster ca. 1500 kr. Der kunne skrives om det i LAP bladet, og derefter stilles spørgsmålet på webinaret.
Clarissa foreslår et oplæg, hvor en stiller op og der kan spørges om alting.

Nils og Michael får LLs opbakning til at gå videre med planlægning og afholdelse af webinarer med Jonas, Inger Gross, Søren Magnussen mv.

12. Beslutninger vedr. arbejdsgrupper:

a. Orientering om Ferie Fond
-Personer på dagpenge mm. falder indenfor kategorien som Feriefonden støtter.
-Fleksjobbere skal stille med attest fra kommuner med rådighedsbeløb.
-Feriefonden støtter ikke SU modtagere, alderspensionister mm.
-Hvis der fx er 25 støtteberettigede deltagere, vil det kun være 2 1⁄2 der kan være frivillige.
*Vedr. finansiering – se også pkt. 13c.
Arbejdsgrupperne orienteres efterfølgende særskilt, hvis der er spørgsmål vedr. kriterier for støtte fra Feriefond.

b. Kystlejr – program og budget til godkendelse
LL godkender budget og program

c. Sommerlejr – program og budget til godkendelse.
Lene præsenterer program og budget:
– Antallet af frivillige holder sig inde for antallet af frivillige og gratister, jf. Feriefonden.
– der regnes med 55 deltagere
– Vendepunkts deltagere prioriteres og det vil så være under 10
– unge under 30 prioriteres
– man prøver at sprede deltagerne ud på flere LAP aktiviteter.
LL drøfter, om det er en god idé med Vendepunktskurser på sommerlejr. Lene fortæller, at det tidligere har været præsenteret og LL har godkendt dette programpunkt.
Steen foreslår, at sammensætningen af arbejdsgrupperne tages på LL møde igen, specielt vedr. værelsesfordelingen. Lene fortæller, at Valentina ser på andre mulige højskoler til afholde sommerlejren. Brugen af Brenderup tages på LL- møde næste gang, og der kommer en indstilling fra gruppen igen. Efter drøftelsen stemmer LL program og budget:
Budget og program godkendes ikke. Sommerlejrgruppen tilretter program forud for næste LL-møde. Program, sammensætning af gruppe og budget tages på dagsorden igen på næste LL -møde.
Lene efterspørger en tilbagemelding mail fra LL v/ Bettina, Grethe mfl. vedr. program.

d. Folkemøde – program og budget til godkendelse
Katrine W. fortæller om budget og program ideer vedr. streaming. Der spørges til temaer mv. og Katrine fortæller om psykiatriplan, overholdelse af regler i kommunen og autisme behandling. Steen vil gerne være med til et oplæg på Folkemøde.
LL godkender budget og program

e. Refugie
Lars Kristensen har oplyst i telefon, at han gerne vil med ud og besøge nyt sted, og afventer LL beslutning vedr. nyt sted.

f. Bisidder
Afholdelse af kursus er udsat til coronarestriktioner er ophævet.

13. Økonomi:

a. Regnskab 2020
Der bliver et overskud på ca. kr. 973.000. Regnskab skal indleveres 30. april. Regnskab sendes til LL snarligst med henblik på underskrift via peneo.
LL godkender regnskab 2020

b. Regnskabsoversigt og budgetstatus – godkendelse af budget 2021
LL godkender regnskabsoversigt og budgetstatus
Den budgetterede basis gruppe i Nordsjælland forslås at laves elektronisk. Projektet har LL tidligere godkendt. Projekt figurerer på budget som aktivitet vedr. regionale arrangementer.

c. Godkendelse af brug af LAPs formue til lejre mv.
Formuen egenkapital står under saldobalancen på – side 10 og side 13 i materialet.
Egenkapital er 923.0000. Afhængig af – præcist hvor mange personer – der falder udenfor AFFs kriterier, vil det være ca. 50 procent, der skal findes midler til andetsteds. I kroner vil det være ca. kr. 120.000. Efter drøftelsen stemmer LL om forslaget:
LL godkender efter afstemning brug af LAPs formue til sommerlejr, kystlejr og refugie

d. Refusion af fortæringsudgifter til ZOOM LL – møder
LL beslutter efter afstemning at godkende forslaget.

e. Ansøgning fra LAP København grupper
Lene præsenterer forslaget, men deltager i øvrigt ikke i diskussionen, da hun er inhabil. LL diskuterer forslaget, og efter drøftelsen stemmer LL om forslaget:
Afstemning viser flertal mod forslaget.
Forslag vedtages således ikke.

14. LL – møder i 2021

a. Forslag datoer:
– 5. juni
– 14. august
– 11. september
LL vedtager ovenstående mødedatoer.

b. Opslag på Facebook
Der må ikke refereres fra LL møder på Facebook.

15. Punkter til næste møde

16. Evt.
– LL – dokumentation sendes direkte til revisor.
– René Strøm vil gerne have stoppet, at der handles på LAP Facebook.

17. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke.

Referat af LL – møde 27. februar 2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen, Clarissa E. Sørensen, Michael K. Andersen, Steen Moestrup, Nils H. Andersen (suppleant), Michael P. Krog, Lenette Rasmussen (suppleant).
Afbud/fraværende:
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Vedr. LL- møder:

a. Respekt og pli på LL – møder

b. Første afbrydelse udenfor tale række, råb eller anden forstyrrende adfærd medfører øjeblikkelig udelukkelse fra videre deltagelse på LL- mødet.
LL beslutter, at LL-mødedeltagere med forstyrrende adfærd, jf. punkt a og b ovenfor, efter afstemning kan udelukkes fra LL –møder.
Under dette pkt. besluttes også:
LL medlemmer skal stoppe med at sende uvedkommende mails til LL [mail-gruppe].
Kontakt og mail skal foregå i den tone, som den enkelte selv ønsker at blive talt eller skrevet til.

3. Godkendelse af dagsorden

Efter afstemning slettes pkt. 6 fra dagsordenen. Lene nævner hertil, at hun gerne vil drøfte trivsel i LL, evt. på et senere tidspunkt? Ligeledes besluttes efter afstemning, at pkt. fra Nils, vedr. isolering forud for svar for corona-test, ikke er en sag for LAP, og ikke skal behandles på mødet. Der indsættes et punkt 4. ́Personlig runde ́, som nyt pkt. 4 på dagsorden.

4. Personlig runde og forventninger til mødet. Refereres ikke.

5. Godkendelses af referat fra møde den 30. 01 2021

Tom Jul Pedersens fremsendte rettelser indsættes i referat. Jakob finder Toms kommentarer og sætter ind i referat.
Med disse rettelser er referatet godkendt.

6. Landsmøde 2021 1 – 3. oktober?

LL beslutter, at landsmøde 2021 afholdes på Hotel Svendborg 1 – 3. oktober.

7. Punkt fra Tom Jul

Punktet udgår.

8. Arbejdsdeling i LL

-Frivilligrådet slettes.
-Psykiatrinetværket. Lene og Michael P. Krogh sider i dette forum for LAP. Michael P. Krog er med i gruppen, der skal planlægge Psykiatritopmødet. Det bliver formentlig en kombination af elektronisk møde og fysisk møde i Imperial.
– Nils sidder i Psykiatriudvalget i Sundhedsstyrelsen.

9. Orientering fra

a. FU
– Steen fortæller, at LAP har fået en henvendelse om LAPs mundbind. Det oplyses, at mundbindene opfylder gængse krav, men ikke de medicinske krav til mundbind.

b. LL
– vaccinationspas – reaktioner på pressemeddelelse:
Punktet drøftes og det nævnes, at modstanden mod tvang er en af LAPs hovedpunkter. Katrine fortæller, at der stadig gives medicin doser der kan give hjertearytmi mv., ligesom der kan være stærke allergier som følge af vaccine, der kan give den enkelte problemer. LL medlem påpeger, at hun er uenig i presse meddelelsen.
Steen, som sidder med i arbejdet med 10 års psykiatriplanen, fortæller, at det ikke kører optimalt. Psykiatri Alliancen har lavet en kritik af arbejdet med psykiatriplanen.
Det bør påpeges, at læger har tendens til forskelsbehandling, hvis der står psykiatri i journalen.

Der ligger en god beskrivelse af bostøtte, blandt andet § 85, i foreliggende udkast til rapport, men det er kun det bedst mulige scenarie for bostøtte, som beskrives. Steen foreslår, at der skrives et brev til Sundhedsstyrelsen med LAPs holdninger vedr. arbejdet med psykiatriplanen.

Henrik fortæller, at den endelige rapport om bostøtte kommer i næste uge. Henrik sørger for den bliver sendt til LL.

10. Optagelse af kollektive medlemmer. Henvendelse fra Arne Jensen og LAP Køge.

Atrium Fonden godkendes som kollektivt støtte medlem af LAP.
FU spørger Preben Lund om øvrige forslag til kollektive LAP- medlemmer, fremsendt af Tina H., reelt er steder for psykiatribrugere.

FU skriver forslag til vedtægtsændring med henblik på at sikre, at evt. landsmøde deltagere/brugerbestyrelser fra kollektive medlemmer rent faktisk er psykiatribrugere.

Det vedrører kun evt. kollektive medlemmer, som ikke kun søger et støttemedlemskab i LAP. Det påpeges, at det kan vise sig umuligt at finde frem til og håndhæve en sådan vedtægts tilføjelse.

11. Afholdelse af webinar. Drøftelse og forslag:

– Jesper Hjøllund har budt ind og sendt en prøve. Jesper har tidligere holdt oplæg på medlemstræf. Se evt. Jesper H. på You-Tube.
– LAP prismodtager Karen Fastrup – se også pkt. 17c.. Der er ikke flertal for at Karen Fastrup, da det er for dyrt og ikke er aktuelt. Det påpeges, at man skal gå direkte til forfatteren og ikke gå gennem et bureau, der altid vil oplyse en højere pris.
– Vendepunkter ? Knud F. Møller har sendt et forslag vedr. online oplæg om Vendepunkter.
– Inger Ross?

Efter afstemning beslutter LL, at Nils H. Andersen og Michael P. Krog kommer med forslag til et eller flere online foredrag. Nils og Michael P. Krog sender forslag til oplægsholdere til LL.

Oplæg eller foredrag skal arrangeres med det samme, da det netop under Corona er særlig relevant at gøre noget for LAPs medlemmer.

Indkomne forslag vedr. online foredrag fra J. Hjøllund og Vendepunkter skal tillige behandles og besvares af Nils og Michael.

Oplæg kan evt. optages på Zoom.

12. Oplæg vedr. psykiatriplan

Lene fortæller om statusrapporten vedr. psykiatriplan:
– Oplægget fokuserer for meget på sengepladser og antal sygeplejersker.
– Sind har sendt 10 punkter til psykiatriplanen
– Bedre Psykiatri har nævnt, at de gerne ser resultater og en slags behandlingsgaranti.
– Der skal ikke blot måles på indlæggelser
– Misbrugsområdet flyttes formentlig fra kommunerne til regioner.
Der er dog stadig en stor del af (social) psykiatrien, der ligger i kommunerne.
– Lene fortæller, at der ikke er mange recovery aktiviteter på det kommunale niveau, og at der skal løsnes op for adgangen til psykologbehandling.

Flere LL medlemmer oplyser, at der faktisk er recovery aktiviteter i deres landsdel. Fravær af aktiviteter gælder således ikke hele landet.

Lene sender oplæg og bilag til LL med henblik på indsamling af forslag og kommentarer. Der vil være 14 dages adgang til at komme med input til psykiatriplan.

Steen vil indsamle input fra LL til psykiatriplanen, jf. pkt. 9 b.

13. Orientering fra arbejdsgrupper

Henrik K. Hansen er med i gruppen vedr. Det dannende fællesskab, og tager til mødet den 25.05 fra kl. 15 – 19 i St. Darum.

14. Sommerlejr 2021

Steen oplyser, at det som udgangspunkt kun er folk på offentlige ydelser svarende til kontanthjælpsniveau, der kan få støtte fra AFF- Arbejdsmarkedets Ferie Fond. Dette skal fremgå i annoncering af aktiviteter. Lene K. ønsker spørgsmålet undersøgt nærmere hos AFF.
Lene er tovholder og LL- repræsentant i gruppen.
Deltagere er pt. Lone Toustrup, Michael K. Andersen og Lene Kristiansen.

15. Kystlejr 2021

Lene er tovholder og LL- repræsentant i gruppen.
Deltagere er pt. Susan S., Jesper, Birthe og Lene Kristiansen.

16. Refugie 2021

Jens Rasmussen, Michael K. Andersen og Lars Kristensen udgør gruppen og påbegyn- der snarligst arbejdet.

17. Folkemøde 2021

a. Status vedr. T-shirt mv.
Der ventes til maj med at indkøbe T-shirts.
Einar, som er kommet med i gruppen, vil gerne køre bilen på Bornholm. SIND, Bedre Psykiatri, Projekt Husvild og HeadSpace vil gerne med i fælles arrangementer
med LAP.

b. Er der booket sommerhus til for mange – jf. corona restriktioner og begrænsning i deltagerantal?
Der er bestilt billetter til Folkemøde, og der er booket billetter til 8.
Katrine spørger om man kan booke sommerhuse 3 forud, så der ikke opstår udfordringer med booking af sommerhuse hvert år. Det vil sige booking af sommerhuse, svarende til 8-10 personer.
LL – beslutter, at der kan forudbestilles sommerhuse til Folkemøde 3 år forud.
Bettina ser meget gerne, at der kommer betydeligt flere deltagere fra LAP med på Folkemødet.

18. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt og budgetstatus
Kasserer fortæller, at det primære pt. er regnskabet for 2020. Der er et overskud på ca. kr. 800.000. FU indkalder efter behov til et LL- møde [Zoom] med henblik på gennemgang af regnskabet. Regnskab skal indsendes 1. april 2021.

b. Ansøgning fra LAP København
Ansøgningen drøftes, og Lene fortæller, at der er for stor geografisk spredning i bisidderkorpset pt., og der derfor er behov for en bisidder ordning i København.
Afstemningen endte 3 for og 5 imod.
LL afstemnings resultat viser klart flertal mod ansøgning. LAP bevilliger således ikke økonomiske midler til LAP-København.

c. Tilbud fra Karen Fastrup vedr. foredrag.
Er tidligere drøftet under pkt. 11.

19. LL – møder i 2021

LL møde 10.04 kl. 11 – 14.00 er vedtaget.
Der kan evt. afholdes LL møde i marts vedr. godkendelse og gennemgang af regnskab, som skal underskrives og indsendes 1. april.

20. Punkter til næste møde

-Psykiatriplan

21. Evt.
– Der spørges til fortæring på Zoom møder, og det oplyses at fortæring skal man selv sørge for. Det er kun når man for LAP er ude til eksterne møder, at der evt. kan søges tilskud til fortæring.
– Steen nævner, at man skal argumentere for tilskud til telefon mv., når der søges tilskud til dette.

22. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af LL – møde 30. januar 2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen, Clarissa E. Sørensen, Michael K. Andersen, Nils H. Andersen (suppleant), Michael P. Krog, Lenette Rasmussen (suppleant).
Afbud/fraværende: Steen Moestrup
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent. Michael K. Andersen oplyser, at han ønsker at være ordstyrer på næste LL- møde.

2. Godkendelse af dagsorden.

Der indsættes et pkt. 3. Personlig runde og forventninger til mødet.
Med disse ændringer er dagsorden godkendt.
Vedr. møde: Michael K. Andersen sender forslag til mulige datoer for et (Zoom) møde mellem FU og Michael K. Andersen.

3. Personlig runde og forventninger til mødet.

Refereres ikke.

4. Godkendelses af referat fra møde den 28. november 2020

Tom Jul Pedersens fremsendte rettelser vedr. indsendte dagsordenspunkter indsættes i referat.
Vedr. 8a: Det var ikke Tom Jul alene, der skulle komme med forslag til T-shirt. Dette rettes til i pkt.8a. Vedr. 8c: Bettina har ikke har trukket sig fra bisiddergruppen – dette rettes til i referat pkt. 8c.
Med disse rettelser er referatet godkendt.

5. Landsmøde 2021?

Landsmøde 28 – 29 august. Der er ikke flertal for august, da det vurderes, at være for tidligt i forhold til COVID-19.
LL beslutter efter afstemning, at landsmøde afholdes 1- 3. oktober 2021.
Der er tillige opbakning fra LL til at afholde landsmødet i Korsør. FU undersøger om lands- mødet kan afvikles i Korsør. Landsmødet kan evt. flyttes til en anden dato i oktober, af- hængig af, hvad der er mulighed for.

6. Orientering fra

a. FU
– udsendelse af nyhedsbrev med merchandise. Merchandise og brev er sendt afsted.
– vaccinationspas – tvang? Høringssvar fra LAP er sendt til LAP 19.
– Partnerskab for udsatte. Der er ikke nyt fra dette Partnerskab.
– Tom stiller spørgsmål til hvordan dagsorden tilrettelægges, og hvilke punkter der sættes til afstemning?
– Vedr. LAP Nordjylland: Henrik spørger til konto nr. for LAP -Nordjylland, og dette effektueres på mødet, således at pengene ikke fastfryses på konto.

b. LL
– arbejdsgrupper i Socialstyrelsen og i Sundhedsstyrelsen
Henrik sidder i arbejdsgruppe vedr. boformer i Socialstyrelsen.
Henrik fortæller om rapport med delkonklusioner og fremsender denne delrapport til LL.

7. Lokale LAP’er – orientering

8. Konference på Christiansborg. Konferencen skal flyttes grundet COVID-19.

LL beslutter, at konferencen skal afholdes i november 2021.

9. Oplæg vedr. psykiatri v/Lene

Lene K. holder oplæg vedr. processen for psykiatriplan – se også mail med pdf fil.
Grundet lydproblemer udsættes oplægget udsættes til næste LL-møde.

10. Orientering fra arbejdsgrupper

11. Sommerlejr 2021

Lene K. eftersender navne på deltagerne i gruppen?
Udsættes til næste LL-møde.

12. Kystlejr 2021

Udsættes til næste LL-møde.

13. Refugie 2021

Jens fortæller, at han i samarbejde med lokalkonsulent Arne Jensen har fundet et godt sted til at afholde refugie. Det ligger i Søllested på Lolland. Jens fortæller, at det er let at komme med tog til Søllested på Lolland. Betinna opfordrer til også at se på andre steder, udover Lolland. Forslag til lokationer for refugiet sendes til refugiegruppen.
Jens undersøger nærmere vedr. lokation i Søllested, så snart det er muligt at besøge det pågældende sted.

14. Folkemøde 2021

Grethe fortæller, at Lenette, Lene, Grethe, Tom og Katrine er i gruppen. Michael har ikke vist tilstrækkelig interesse og er ikke med i gruppen.
Hertil siger Michael, at han ikke havde mulighed for at være med på det sidste møde i gruppen. Michael vil gerne have punktet på næste gang: Er det LL eller srbejdsgrupper, som beslutter hvem der deltager i arbejdsgrupper.
Deltagelse af Michael K. Andersen i arbejdsgruppen tages på, som punkt på næste LL-møde.

Vedr. T-Shirts: Grethe fortæller om forslag til T-shirts. Disse er fremsendt til LAP.
Det er meningen, at teksten skal stå ovenover brystet.
Lenette: Det er vigtigt at de også kommer i stor størrelse.
Grethe fortæller, at man selv kan gå ind og måle størrelser på webside. Gruppen opfordres til at få tilsendt en trøje som prøve, for at checke kvaliteten.

15. Punkt vedr. styreformen i LAP/v. Nils

Punktet udgår.

16. Økonomi:

b. Regnskabsoversigt og budgetstatus

Hanne W oplyser, at der er fejl i det udsendte regnskabsmateriale og dette bliver rettet til. Der bliver formentlig et anseeligt økonomisk overskud for LAP i 2020, grundet ikke-gennemførte aktiviteter som følge af COVID-19.

c. LAP København

Katrine foreslår, at kasserer Steen Moestrup skal ind over de ansøgninger om midler, som LAP København udformer og sender, da der bland andet er søgt for få midler i ansøgning til Frederiksberg kommune, – blandt andet til husleje.

17. Personale – (lukket punkt).

18. LL – møder i 2021

Forslag: 27. februar kl. 11 – 14.00 på Zoom.
Datoforslaget vedtages. Næste LL- møde er således den 27. februar 2021.

19. Punkter til næste møde

– Michael K. Andersen ønsker, at få forslag om afholdelse af LL-møder forskellige steder i landet på, som dagsordenspunkt på næstkommende LL-møde. [Det oplyses, at dette punkt er færdigbehandlet på tidligere LL-møde, og ikke kommer på dagsorden igen].
– Psykiatriplanen sættes på næste møde, blandt andet med oplæg fra Lene.
– Bettina: Der skal være pli og respekt på LL -møder, – dette skal sættes på dagsordenen næste gang.
– Katrine: Vedr. NADA: der udsendes invitationer snarest muligt.
– Clarissa vil gerne være med til at indhente tilbud på T-shirt, sammen med Inger-Liss og Tom mfl.

20. Evt.

– Der er tilslutning til afholdelse af et webinar, det kan være med en aktuel forfatter eller anden oplægsholder. LL opfordre til at indsende evt. forslag til lap@lap.dk.
– Der kan tillige afholdes webinar om søgning af §18 midler.
-Kunne man efterspørge, at medlemmer tager selfie med mundbind på, fx til bladet eller til Facebook.
Det oplyses, at ombudsmanden undersøger tvang og ulovbestemte indgreb i psykiatrien i 2021. Bilag er medsendt sammen med mødeindkaldelse.

21. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 03.12..2020

Dagsorden:
1) Julekalendervideo – Peernetværket
2) Økonomi
3) LL repræsentant i Arbejdsgruppen
4) Arbejdsgruppens møder i Kbh.
5) Mappe til dokumenter i LAPKBHF
6) Dokumentation af arbejdsgruppens arbejde mv.
7) Opstart af projektet
8) Formidling af projektet
9) Administration af vendepunkter.dk
10) LAP konference på Christiansborg

1) Lene foreslår et videoprojekt, som skal synliggøre LVP i hele landet via peernetværkets julekalender.
2) LL bevilliger 150.000 kr. i 2021 og resten i 2022 cirka 150.000/200.000 kr. I forhold til LL´s kommentarer til det godkendte projekt skal lønnen genovervejes desuden anbefaler LL, at de to instruktører for telefon og internet penge årligt i stedet for. Personlige mobiler m.m.
3) Clarissa er den nye tovholder for LVP i forhold til LL og overtager fra Lene Kristiansen.
4) Arbejdsgruppemøde må gerne afholdes i København med den nuværende arbejdsgruppe sammensætning. Hvis der optages nye deltagere ved Landsmøde 2021, kan dette revideres.
5) Vi laver en samlet mappe i LAPKBHF til alt relevant materiale om projektet.
6) Budget og dokumentation: Det vil være en god idé at sammentælle antallet af frivillige timer på projektet desuden er det en god idé, at registrere samtlige henvendelser af kommende instruktører. Når selve forløbet går i gang, registreres fremmøde og afbud for de kommende instruktører.
7) Projektet starter op til landsmødet 2021, samt på sommerlejr 2021.
8) Arbejdsgruppen laver et FB-opslag og en FB-gruppe til projektet. Projektet formidles til relevante samarbejdspartnere, eks. SIND og BP.
9) Knud og Birgith oprettes og oplæres i vendepunkter.dk brug og administration.
10) Knud og Birgith deltager på LAP´s kommende konference om medicin nedtrapning på Christiansborg for at synliggøre projektet.

Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 28.10.2020

Dagsorden:

1) Lene Kristiansen stopper i arbejdsgruppen
2) Regionale medlemstræf
3) Budget
4) Opslag om hvervning af instruktøraspiranter
5) Næste møde

1) Lene stopper desværre i arbejdsgruppen pga. andet arbejde i LAP. Vi hilser Lene’s hidtidige indsats mere end velkommen, idet vi kommer til at savne Lene som inspirator, sparringspartner og gruppefælle. Knud orienterer LL.

2) Vi forventer ikke de regionale medlemstræf bliver til noget med de nye coronarestriktioner.

3) Knud redigerer teksten til budgettet og rundsender den til medlemmerne før tekst og budget videresendes til LL.
Birgit retter selve budgettet til og gør ligeså med rundsending.

4) Knud får adgang til dokumentet på hjemmesiden af Cornelius og retter teksten til, så den stemmer overens med virkeligheden. Bl.a. skal aspiranternes deltagelse i hele sommerlejren tilføjes som en del af instruktørkurset.
Vi diskuterede muligheden for at en tidligere Vendepunktskursist kunne deltage og give aspiranterne et kvalificeret modspil på sommerlejren.

5) Næste møde er et (jule)frokostmøde 3. december, 1000 – 1500.