Referat af LL-møde 03.05.2024

Deltagere: Lenette Rasmussen, Torben Juhl, Cornelius Christiansen, Hanne Wiingaard, Hanne Martha Carlsen, Tom Jul Pedersen, Helle Sibbersen, Shiva Khanjani, Iben Fink, Lene Kristiansen
Afbud/ikke tilstede: Steen Moestrup, Inge Green Volder, Paul Bjergager

Referat:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W vælges som dirigent. Lene som referent

2. Personlig runde (15 minutter i alt)

Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Intern kritisk revisor sættes på som punkt 7
Med denne ændring er dagsorden godkendt.

4. Godkendelse af referat 13.04 2024 (bilag 4)

Under punkt 7: Formuleringen ”Livsglædegruppen skal præciseres til ”To fra Livsglædegruppen”.
Under punkt 8: Tom vil gerne med til Folkemødet 2024.
Med disse ændringer er referatet godkendt

5. Landsmøde 2024

.

6. Økonomi:

a. Regnskab 2023 – underskrift af regnskab
Vi underskriver lørdag morgen senest

b. Budget sommerlejr mm.
Blev godkendt 13/4 2024.

c. Intern kritisk revisor
Uenighed om dennes rolle

7. Opfølgning på møde med Social- og Boligstyrelsen (bilag 7)

LL svarer SBST.

8. Kystlejr budget m.m (bilag 8)

Ny landsledelse godkender 25/5 2024.

9. Orientering fra

a. FU
Lene fortæller fra møder i Sundhedsstyrelsen om implementering af 10 årsplanen. På den baggrund laver vi en pressemeddelelse fra Landsmødet. Lene og Cornelius laver udkast.
Det besluttes at lave en pressemeddelelse afsendt af Landsmødet.

b. LL

c. Orientering fra arbejdsgrupper
– Kystlejr holder møde15/5 kl. 12 i København.
– Tom fortæller at bladgruppen fungerer godt.
– Fondsgruppe og refugie gruppe mangler flere medlemmer. Hanne MC prøver at få flere med
– Shiva fortæller om en klage vedrørende December Refugie 2022.
– Sommerlejr-arbejdet kører stille og roligt på skinner.

10. Evt.

Helle siger tak for samarbejdet i det afgående LL.
Iben bryder sig ikke om forbrug af papir og porto.

11. Hvordan synes du, mødet gik?

Lene var stresset over at skrive referat og styre 45 minutters Zoom samtidig.

12. Første møde i ny landsledelse ?

Lørdag den 25.05 2024 kl.11.00 i Odense

Referat af LL-møde 13.04.2024

Deltagere: Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Hanne Wiingaard, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Lenette Rasmussen, Tom Jul Pedersen.
Under pkt. 6 LAP Vendepunkter deltog Kurt Kyed og Knud Fischer-Møller.
Afbud/ikke tilstede: Paul Bjergager, Inge Green Volder, Steen Moestrup, Iben Fink (suppleant), Bettina K. Mærsk
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Referat:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer og Jakob B. Petersen vælges til referent

2. Personlig runde

Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Ansøgning fra LAP hovedstaden sættes på som punkt 12g og kontingent sættes på som Punkt 12f. Punkt fra Shiva sættes på som punkt 9. Vendepunkt flyttes til punkt nr. 6 og punkt fra Hanne Carlsen flyttes til punkt 11.
Med disse ændringer er dagsorden godkendt

4. Godkendelse af referat 14.03 2024

Referat godkendes uden bemærkninger

5. Landsmøde (lukket punkt)

.

6. LAP Vendepunkter

Diplomer kan være relevant så folk kan se om de har kompetencer. Det kan være en hjælp til at lokalisere instruktører.
Der er brugt et godt stykke tid på det og vi er godt i gang. Det åbner op for føl. Det er kun denne gang der er behov for investering. Ansøgning og bilag har være sendt ind til LL tidligere.
Kurt: Denne undervisning har været vanskelig at tilrettelægge og gennemføre, så de blev klædt på til at være Vendepunktsinstruktører. Udover ekstra weekend er der behov for opsamlingsdage.
Cornelius: Dokumenter og information kunne være mere fyldestgørende, herunder med brug af forandringsteori med mere.
Hanne C.: Det bliver kr. 100.000 i alt. Der afsat kr.500.000 hvert år, så hvad er problemet, jeg forstår det ikke? Tom, lærerne er rigtig gode, hvorfor er der behov for værktøjskassen – på en ekstra dag, hvad skal den gøre os bedre til?
Hanne Carlsen, dette er bedre end recovery. Hanne Carlsen; det kom frem allerede i oktober 2023 og det var på LL flere gange, men der var ingen beslutning om det.
Knud; der er allerede sendt dokumenter i januar vedr. kvalitetssikring af VP, så det er ikke noget nyt. Det kom op igen i marts 2024 på LL og det er her tidligere beskrevet. Det korte af det lange er vi ikke kommer for sent med dette. Vi ved hvor den enkelte studerende er og hvad der er behov for, for den enkelte. Den enkelte skal i gang efter sommerferien og det er det vigtigste.
Kurt: Det rette uddannelsesniveau, det kræver noget andet, herunder en værktøjskasse og det ved Tom også – og det handler ikke kun om værktøjskassen. Jeg er gået ind i dette for recovery og rehabilitering – der findes ikke noget, der er mere recoveryorienteret end Vendepunkter. Det er vigtigt, der er en god kvalitet og det giver bedre muligheder for at skaffe midler. Min løn er mindre her end alle andre steder jeg underviser.
Lenette: Det er ikke en historie time, der er tale om, derfor skal vi være godt klædt på. Det er værd at bruge midler, så der kan være kvalitet og skabes bedre forhold for psykiatribrugere. Helle; Hjerne, Hjerte og Empati skal læres for at kunne undervise. Der er behov for indlevelse, underviserne gør et godt stykke arbejde og der arbejdes flittigt ind i mellem møderne.
Knud: Der arbejdes ikke med diagnoser. Der er behov for at facilitere, styrer individuelle og fælles processer. Der skal investeres og der kan investeres. Det er aftalt, at når kurset er færdigt, så laves der en fælles erfaringsramme til brug for videreførelse. Der en plan for afslutning og videreførelse.
Helle: Planen fik i allerede forud for igangsættelsen af Vendepunkter. Der er brugt mindre end budgetteret og Vendepunkter er et prestigeprojekt for LAP.
Der foreslås her at det gøres færdigt. Transport godtgøres og ikke andet for instruktører.
LL stemmer om ekstra underviser weekend til afslutning af Vendepunkter instruktøruddannelsen. Det anføres, at det kan gennemføres, hvis det gøres uden yderligere udgifter.
Nej: 5 stemmer. Ja: 4 stemmer.
LL beslutter ikke at bevillige det ansøgte beløb

7. (lukket punkt)

.

8. Folkemøde 2024

Tovholder fra LL: Hanne Carlsen bliver tovholder for deltagere på Folkemødet, herunder kontakt vedr. fordeling af pladser i sommerhuse mm.
Det oplyses, at i annoncen i bladet er prisen sat til kr. 2000 pr. person for en uge. Håb i Psykiatrien og Bedre Psykiatri har sendt forespørgsel om samarbejde om debatter. Tom Jul vil gerne med til Folkemøde 2024.

9. (lukket punkt)

.

10. Orientering fra

a. FU
Møde i Sundhedsministerium
Mødedeltagere Helle og Shiva sender mulige datoer til Jakob

b. LL
– referat fra møde med Socialstyrelsen – orientering.
– LAP Aarhus er vækket til live igen fortæller Tom. FAP Aarhus er startet i 1992.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
– Kystlejr: Torben, der indkaldt til et møde den 24.04 i Kbh. Hanne Carlsen trækker sig fra Kystlejr. Kystlejrgruppen er: Torben J., Linda M., Githa H., Yvonne M, Tom Andersen, Anne-Marie Rafferty, Helle Sibbersen. Grupper bestemmer selv gruppers sammensætning – dog kan ingen i udgangspunktet udelukkes.
– Sommerlejr: Hanne Carlsen, Helle S., Michela S, Anette Danielsen, Thomas Andersen, Valentina D.
– Tom fortæller at Livsglædegruppen er glade for at være med igen.
– Refugiegruppen er kun 2 og den slås op på landsmødet som åben for deltagere.
– Bisiddergruppe: Der er mange bisidderopgaver pt., både via kontoret og på telefon. Helle er tovholder.
– Cornelius spørger til websidegruppen?
Samtlige arbejdsgrupper skal op på Landsmøde, hvor der kan komme nye deltagere.

11. (lukket punkt)

.

12. Økonomi (lukket punkt)

.

13. Evt.

Der kan søges til kontorhold for 2024 – 1. kvartal

14. Næste møde

Husk næste møde er 03.05 2024 kl.14.00 på Nyborg Strand Hotel

Referat af ekstraordinært LL-møde 14.03.2024

Deltagere: Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Hanne Carlsen, Lenette Rasmussen, Cornelius Christiansen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani, Tom Jul Pedersen, Inge Green Volder, Torben Juhl
Afbud/ikke tilstede: Paul Bjergager, Iben Fink (suppleant), Bettina K. Mærsk
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen (referent)

Mødet blev afholdt som Zoom-møde.

Inger Volder indtræder som fuldgyldigt LL-medlem på dette møde.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent

2. Personlig runde

Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

LL godkender dagsorden

4. Godkendelse af referat 03.03 2024

Hanne Sibbersen rettes til Helle Sibbersen.
Referat godkendt med disse rettelser

5. (lukket punkt)

6. (lukket punkt)

7. Landsmøde (lukket punkt)

8. (lukket punkt)

9. Orientering fra

a. FU
Ros til FU for svar på mailhenvendelser. Der var dog ikke svar fra hele FU vedr. deltagelse af Vendepunktsinstruktører på LL- møde, nævner Hanne Carlsen

b. LL
Cornelius fortæller, at der er styr på LAP Københavns server m.m..

c. Orientering fra arbejdsgrupper
– Kystlejr: Tovholder Torben samler gruppen som er Helle S, Hanne Carlsen og Helle Sibbersen
– Refugie 2023: Hanne Carlsen fortæller refugiet gik godt. Der var lidt utilfredshed med stedet, som blev oplevet som værende noget primitivt.

10. Møde i Sundhedsministerium

LL beslutter at Helle og Lene tager til mødet i Sundhedsministeriet
Helle og Lene fremsender forslag til dato m.m..

11. Deltagere i sommerlejrgruppen v/Helle

Hanne Carlsen, Helle Sibbersen, Michela Bundgaard, Torben Juhl, Thomas Andersen, Anette Petersen, Lars Kristensen, Inge Volder udgør sommerlejrgruppen. Det oplyses, at sommerlejrbudgettet først kan laves når oversigt over aktiviteter foreligger.

12. Folkemøde 2024

Fordeling i sommerhuse, pris og deltagere:
LL beslutter at interesserede skriver til lap@lap.dk, hvis de vil med til FM24
Punktet tages med på LL møde 13.04 2024.
Det oplyses, at i annoncen i bladet er prisen sat til kr. 2000 pr. person for en uge. Håb i Psykiatrien har sendt forespørgsel om samarbejde om debatter.

13. Vendepunkter

Kan arbejdsgruppen selvstændigt træffe beslutninger indenfor givne rammer, overholdelse af budget m.m..? Der er behov for to fysiske dage og to dage via Zoom – 4 dage i alt. Helle; der kommer 10 instruktører ud ganske snart, og det er det sidste skub der mangler.
Det er Landsmødet, der har besluttet indsatsen Landsdækkende Vendepunkter. Lene stiller spørgsmål vedr. instruktørkandidater, deres ansøgninger og udgifter til Vendepunkter, herunder at der skulle være indhentet tilbud på hoteller m.m.. Hanne Carlsen nævner, at budgetter m.m.. tidligere er sendt til LL, og spørger om de er blevet læst?
Helle fortæller, at beløbet på kr.1.500.000 er til alle årene og det er GDPR regler der gør, at man ikke kan udlevere ansøgninger. Man får kun diplom, hvis man er egnet som instruktør.
Der er i øvrigt brugt et langt mindre beløb end budgetteret. Torben foreslår, at Knud Fischer-Møller deltager på næste møde og fortæller om udvælgelse af Vendepunktskandidater m.m..
LL beslutter at udsætte punktet til næste LL-møde

14. Politisk status v/Lene

– 10-års plan, drøftelse
Dagsordenspunkt udgår

15. Økonomi (lukket punkt)

Dagsordenspunkt ikke behandlet

16. Evt.

17. Næste møde

– Lørdag den 13.04 2024 kl.11.00.

18. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af LL-møde 03.03.2024

Deltagere: Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Lenette Rasmussen, Steen Moestrup, Tom Jul Pedersen
Afbud/ikke tilstede: Paul Bjergager, Inge Green Volder (suppleant), Hanne Wiingaard, Iben Fink (suppleant), Bettina K. Mærsk
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Referat

1. Valg af ordstyrer og ordstyrer.
Tom Jul Pedersen vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Personlig runde
Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden
Cornelius og forslagsstiller mfl. ønsker valg til FU rykket op som pkt. 5.

4. Godkendelse af referat 13.01 2024 og 30.01 2024
LL godkender referater fra 13.01 2024 og 30.01 2024

5. Valg til FU v/Lene
Cornelius Christiansen, Steen Moestrup, Helle Sibbersen, Hanne Wiingaard og Lene Kristiansen stiller op til forretningsudvalget. Resultat af afstemning:
Hanne Wiingaard, Lene Kristiansen og Steen Moestrup vælges til FU
Cornelius fortæller under dette punkt, at der er behov for mere aktivitet om arbejdsgrupper mv. i LL.

6. Møde med Social- og Boligstyrelsen
Lene og Helle orienterer, blandt andet om svar vedr. Vendepunktskurser og afholdelse af disse. Herunder at der kun er brugt under kr. 200.000 til Vendepunktskurser pt. Under dette punkt nævnes, at der skal sendes revideret budget til Styrelsen. FU tilretter budget 2024.
Referat fra mødet med Social- og Boligstyrelsen sendes til LL
NB.: Der foreligger ikke et referat.

7. (lukket punkt)

8. Opdatering af webside før landsmøde v/Cornelius
Cornelius vil gerne indgå i webgruppen og opdatere websiden. Der er tre målgrupper, medlemmer, ministerier og interessenter. Det oplyses, at det kun er godkendte referater, der lægges på websiden.
Cornelius tager kontakt til Mette H. om ændringer af webside
Cornelius skriver forslag til budget, bidrag fra LL- medlem og udgifter til tekniker vedr. webside.

9. Landsmøde (lukket punkt)

10. (lukket punkt)

11. Vendepunkter
Ikke behandlet

12. Næste møder
– Torsdag den 14.03 på 14-18.00 på Zoom
– Lørdag den 13.04 2024 kl.11.00.

13. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af ekstraordinært LL-møde 30.01.2024

Deltagere: Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani, Clarissa E. Sørensen, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Lenette Rasmussen
Afbud/ikke tilstede: Bettina K. Mærsk, Paul Bjergager, Inge Green Volder (suppleant), Steen Moestrup, Tom Jul Pedersen.
Clarissa trækker sig fra LL. Clarissa vedbliver at være medlem af LAP.
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Møde afholdt på Zoom.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W. valgt som ordstyrer. Jakob B. Petersen valgt til referent.

2. Personlig runde

Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden.

På mødet tilføjes nyt punkt 4 om møde i Social- og
Boligstyrelsen, nyt pkt. 8 og nyt pkt. 16d. Øvrige dagsorden godkendt på møde 13.01 2024.
Dagsorden godkendt

4. Møde med Social- og Boligstyrelsen

LL beslutter følgende mødedeltagere: Lene Kristiansen, Helle Sibbersen, Hanne W. og revisor. Møde afholdes på LAP ́s sekretariat. Pt. foreligger kun invitation til møde fra Styrelsen. Forberedelse af mødet omfatter formøde med revisor når dagsorden fra Social- og Boligstyrelsen forefindes.
Styrelsen holder derudover online info-møde for tilskudsmodtagere 6. februar 2024 om indsendelse af budget, målplan/udviklingsplan for 2024 og 2025, og skærpede regler for overførsel af midler. Revisor er orienteret herom.

5. (lukket punkt).

6. LAP deltagelse på IFS ́s konference i Middelfart

Bettina, Lenette, Helle, Shiva er interesserede i at deltage på konferencen. Shiva foreslår at deltagere skriver resumé af konference forud og efter? Hertil siger Hanne W., at det er bedre med en kort mundtlig tilbagemelding.
LL beslutter efter afstemning at LAP ikke sender deltagere til konferencen

7. Landsmøde (lukket punkt)

8. (lukket punkt)

9. Orientering fra

a. FU

b. LL
Shiva siger hun vil i kontakt med Inge V. om mødefora vedrørende anti-depressiv medicin og bivirkninger af medicin. Shiva kan ringe til Inge om dette.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
c.1. Sommerlejr
Helle: Der er indkaldt til et nyt møde i gruppen
c.2. Kystlejr
Torben: Der er fundet og bestilt et sted til Kystlejr. Gruppen holder snarligst næste møde. Tovholder i grupper skal sørge for at Torben og Inge indgår i henholdsvis mailgruppen Kystlejr og mailgruppen Sommerlejr.
Tovholder i Folkemødegruppen skal sørge for, at Inge V. indgår
Folkemødegruppe-mailen. Lene K. er tilføjet mailgruppen Sommerlejr.
c.3. Afholdt refugie 2023
Ikke behandlet
c.4. Fondsgruppe
LAP Randers har skrevet til Fondsgruppen vedrørende rådgivning om Fundraising. TRYG fondsmidler er kun tildelt Sommerlejr.

10. Folkemøde 2024 – arbejdsgruppe, deltagelse mm.

LL beslutter, at ledige sommerhuspladser kan lejes af medlemmer efter først til mølle princippet.
Pris regnes ud i forhold til gældende priser for sommerhusene. Telt og stadeplads er afmeldt.
LAP ́s øvrige folkemødedeltagelse behandles på næste LL-møde.

11. Møde i Sundhedsministerium om psykiatri

– deltagere og bidrag: LL beslutter at LL melder ind vedr. deltagelse. Der kan deltages via Zoom. Der sendes forslag til datoer til Sundhedsministerium.

12. Klare regler for at trække sig i LL og arbejdsgrupper.

Punkt indsendt af Inge V.
Inge Volder ikke til stede og punkt ikke behandlet.

13. Samarbejde med Peers v/Lene Kristiansen

LL beslutter, at der kan igangsættes samarbejde med Peer netværk omkring konkrete projekter, hvis det/når det er aktuelt. Pt. er der ikke et konkret (udgiftsdækket) projektforslag.

14. Politisk status

Gruppen der skriver beretning, jf. pkt. 7.3., tager denne del med. Punktet genbehandles på fysisk LL-møde.

15. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

Forslaget omfatter brug af metaldetektorer og udkørsel med politi til psykiatriske patienter.
Lene siger, at mere sikkerhed for medarbejdere kan betyde ekstra tvang. Helle tilføjer, at afdelinger for dementes brug af tvang også tælles med i opgørelser af tvang i Region Syddanmark. Der er medieinteresse for lovforslaget blandt andet fra Politiken.
LL beslutter at LL kan melde ind på lap@lap.dk om tekstbidrag til pressemeddelelse e.l. Evt. skrevet sammen med Steens forslag om demonstration.

16. Økonomi (lukket punkt)

17. Evt.

LL- medlemmer skal overholde pkt. 13 i LAP ́s forretningsorden om fortrolighed, som forudsætning for tillid i LL ́s arbejde. Som eksempel nævnes, at indhold og informationer på mail ikke må deles med udenforstående.

18. Næste møde

Næste ordinære LL- møde er søndag 03.03 2024 i Odense.

19. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af LL-møde 13.01.24

Deltagere: Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk, Hanne Carlsen, Lenette Rasmussen, Cornelius Christiansen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani og Tom Jul Pedersen.
Afbud/ikke tilstede: Paul Bjergager, Clarissa E. Sørensen, Torben Juhl og Inge Green Volder (suppleant)
Fra sekretariatet: Jette Ammar Kristoffersen (referent)
Mødet blev afholdt som zoom-møde.

1. Valg af ordstyrer og referent

Helle vælges som ordstyrer, Jette vælges som referent.

2. Personlig runde

a. Kort vejrmelding og forventninger til dagsorden og til møde

Punktet refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.

Steen anmodede om at det anføres i dagsorden, hvem der har indstillet punktet og med tydelig begrundelse for at tage punktet op, jævnfør pkt. 2. i LLs forretningsorden.
Steen ønsker underpunkt til pkt. 5.
Hanne C. ønsker tilføjet underpunkt til arbejdsdeling
Cornelius: Der er intet nyt under punkt 9, der derfor kan tages af.

4. Godkendelse af referat 25.11 2023 og 12.12 2023

Tom: Indsendte bemærkninger, men referatet ikke godkendt rettidigt i følge procedure i forretningsorden, hvor det er FU der skal godkende det.
Cornelius: Orientering under pkt. 14 skal fjernes pga. lokalt anliggende. Hanne C enig, da bestyrelsen har trukket beslutning tilbage.
Med disse bemærkninger blev referatet godkendt.

5. (lukket punkt)

6. (lukket punkt)

7. LAP Vendepunkter

-Vendepunkt ansøgning (beslutningspunkt)
Helle: Instruktørerne har fremsendt ansøgning om midler til udvidelse af instruktøruddannelsen, fordi de vurderer, at instruktørerne som helhed ikke har det niveau, de skal have, for at stå for Vendepunktsforløb. Der er ikke medsendt budget – og ansøgning om konkret beløb.
Steen: Kan vi ikke bede arbejdsgruppen regne på hvad det koster, så kan FU behandle det?
Hanne W: Nej, FU skal ikke behandle det, da to ud af tre i FU også er med i Vendepunkts- arbejdsgruppen.
Tom: Vi er nødt til at få et budget, så sagen må skubbes til næste møde. Men er man på nuværende tidspunkt ikke klædt på til at undervise, skal man måske stoppe som instruktør. Det hjælper måske ikke med flere timer.
Lene: Det vil være naturligt at underviserne giver deltagerne feedback som instruktør for kursister. Opfordrer derfor til de nye instruktører afprøver det som fundament for at udbrede det.
Cornelius: Vigtigt de nye instruktører får praktisk erfaring, og lærer her igennem. Mener der nu skal bruges penge på at igangsætte kurser/forløb ude i landet fremfor flere kurser.
Steen: Foreslår møde for deltagerne, hvor de høres om erfaringer og behov for yderligere forløb – samt at der arbejdes på at finde billigere hotel.
Helle: Tager gerne spørgsmål med til deltagerne om hvor langt de føler de er, og hvad de evt. har brug for, for selv at kunne stå for forløb.
LL beslutter at genoptage behandling af ansøgningen på næste møde i LL forudsat at arbejdsgruppen fremlægger budget.

8. (lukket punkt)

9. LAP deltagelse på IFS ́s konference i Middelfart

– deltagere mm.

10. Landsmøde

11. Orientering fra

a. FU

b. LL

c. Orientering fra arbejdsgrupper
– Sommerlejr
– Kystlejr
– afholdt refugie 2023
– Fondsgruppe
– mfl.

12. Folkemøde 2024

– arbejdsgruppe, deltagelse mm.

13. Møde i Sundhedsministerium

– deltagere og bidrag

14. Klare regler for at trække sig i LL

og komme ind igen – også i arbejdsgrupper v/Inge

15. Samarbejde med Peers v/Lene Kristiansen

(drøftelse)

16. Politisk status v/Lene Kristiansen

(drøftelse)

17. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (bilag 18)

– drøftelse, kommentar eller pressemeddelelse

18. Økonomi: (lukket punkt)

19. Evt.

20. Næste møde

FU udsender forslag til ny mødedato.

21. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af LL-møde 25.11 2023

Deltagere: Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Bettina K. Mærsk, Hanne Carlsen, Lenette Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani, Clarissa E. Sørensen (suppleant)
Afbud/ikke tilstede: Torben Juhl, Paul Bjergager, Cornelius Christiansen, Steen Moestrup, Inge Green Volder (suppleant)
Fra sekretariatet: Jette A. Kristoffersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Lenette og Helle valgt som ordstyrere, Jette valgt som referent.

2. Personlig runde

a. Kort vejrmelding og forventninger til dagsorden og til møde
Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes med disse ændringer:
Hanne Wiingaard: Folkemødet på Bornholm er sat på under flere punkter. Alt om Folkemødet behandles under punkt 9 (incl. 11c og 11g i den udsendte dagsorden).

4. Godkendelse af referat 07.10 2023

Referatet godkendes med de indkomne rettelser.
FU erindrede om, at eventuelle rettelser indsendes til LAP22 inden 14 dage, helst med markering i anden farve. Er der uenighed mellem to indkomne rettelser, tages det op på efterfølgende LL.

5. [lukket punkt]

6. Evaluering medlemstræf

Tom præsenterer punktet i Inges fravær. Tom synes at både medlemstræffet og samarbejdet i arbejdsgruppen gik godt, men anbefaler at evalueringen ikke udsendes, da arbejdsgruppen ikke havde godkendt hele evalueringen. Noget er brugbart, andet skal man se bort fra.
Helle: Den overpositive skriftlige evaluering er ikke retvisende. Savner kritisk dimension, som bør med i fremtidige evalueringer, for at få læringsperspektiv. Aftalen var at arbejdsgruppen skulle løfte hele ansvaret, men FU endte med at komme på overarbejde for at slukke mange ildebrande, bl.a. fordi styringen var så stringent. FU anmodede om et møde med arbejdsgruppen på træffet, men Inge formidlede det ikke videre til den øvrige arbejdsgruppe.
Hanne W: Jeg sad inde i salen hele tiden, men er ikke tilfreds. Måden at byde medlemmerne velkommen på, var ikke i orden. Der blev talt ned til medlemmerne – som ved indlæggelse før i tiden. Maden elendig. Det er ikke i orden at Region H skulle betale for lokaler efter træffet, som var booket af LAP. Og krav om betaling fra Shiva for frokost var ikke i orden, når der var ledige pladser.
Bettina: Ked af kritikken af LL for bl.a. ikke at sidde i salen. Halvdelen af de tilstedeværende tog sig af opgaver, fordi arbejdsgruppen ikke gjorde det, og halvdelen sad i salen.
Arbejdsgruppen kun synlig mens politiet var der. Inge bad ansat om at få medlem ud, men det er ikke i orden at ansatte skal fjerne medlemmer. Ked af kravet om navneskilte, for at kunne få værelse og mad. Og ked af at man ikke måtte sige noget selv. Men vi skal ikke glemme, at der kom mange medlemmer, vi ikke har set mange år, og der var mange smil.
Clarissa: Tallene i evalueringen giver ikke meget mening.
Lenette: Der fremhæves en række aftaler, som jeg som FU-medlem ikke genkender, fx om rygsække. Virkede som om tovholder tog alle beslutninger selv.
Hanne W: Alle aftaler i – og med arbejdsgrupper skal foreligge skriftligt i LAP – vi kan alle få en mursten i hovedet. Men ikke realistisk at lave ny evaluering.

7. Vendepunkter v/Tom

Helle orienterede om de to første gange, hvor der blev gennemført Vendepunktskursus, herefter er det instruktørkursus. FU har haft godt møde med instruktører, hvor det blev tydeliggjort, at FU er arbejdsgivere, og der faldt en advarsel.
Clarissa: Knud har tilkendegivet at der skal være en gang mere om triggere, men det er arbejdsgruppen, der skal godkende forløbet og fordeling af moduler. Det kan ikke laves om udenom arbejdsgruppen.
Bettina: Gik meget ked af det fra sidste vendepunktskursus. Bad om at stoppe, men instruktører var ikke lydhøre, men Kurt åben til sidst.
Tom: Stemningen på sidste vendepunktsweekend meget utryg – trods tryghedsaftale.
Hanne W.: Hvis problemer med økonomien, må det tages op med FU.
Lene: Vendepunkter handler meget om tillid. LL bør derfor på et kommende møde drøfte hvem der kan blive instruktører i forlængelse af beslutning, punkt 5. Der indkaldes til møde i arbejdsgruppen over Zoom inden næste weekend.

8. Folkemøde 2024 v/Steen

Helle: Hele LL skal ikke med til Folkemødet. Foreslår at de LL-medlemmer, der har lyst, kommer med, og så kan det være oplagt at indgå i arbejdsgruppen. Der skal ikke være en ekstra planlægningsgruppe, og menige medlemmer bør fortsat få betalt billetten.
Tom: Vi skal have punkt på til næste møde i LL om udpegning af nye medlemmer i arbejdsgruppen, som i dag består af Torben, Inge, Steen og Tom.
Hanne: Foreslår punkt på til næste møde i LL: Skal vi droppe deltagelse i folkemødet p.g.a. økonomien?
Lene støtter Hannes forslag. Vi skal hellere koncentrere os om få et velfungerende LL.
LL beslutter at punkt om LAPs deltagelse i folkemødet tages op på kommende møde, og som en konsekvens heraf udsættes også godkendelse af folkemødebudget og betaling af rejser for medlemmer.

9. Sommerlejr gruppens sammensætning mm. v/Steen

a. Sommerlejr-gruppen er allerede godkendt på sidste møde i LL, og fremgår af referatet – Lene, Inge, Bettina, Torben, Helle S, Michella, Thomas og Lars

b. Godkendelse af refugiegruppe v/Hanne C.:
Sille, Lars Kristensen, Anette, Hanne C.
LL beslutter, at de fire personer udgør refugie-arbejdsgruppen.
Budgettet blev godkendt på sidste møde i LL. Alle aftaler skal via LAP.

10. Økonomi:

a. Regnskab og budgetoversigt v/Steen
LL godkender regnskabet og budgetoversigten.

b. Sommerlejr budget v/Bettina
2023 i bilaget rettes til 2024, hvor sommerlejren afvikles.
LL godkender midlertidigt aktivitetsbudgettet, men skal endeligt godkendes på januarmødet, da der forventes svar på fondsansøgninger primo december.

c. Kystlejr budget v/Bettina
LL godkender midlertidigt aktivitetsbudgettet, men budgettet skal endeligt godkendes på januarmødet, da der forventes svar på fondsansøgninger primo december.

d. Budget 2024 v/Steen
LL godkender budget 2024.

e. Kort orientering om svar vedr. regnskab 2022 v/ Steen:
LL beslutter at udsætte punktet til næste LL-møde.

11. [lukket punkt]

12. Orientering fra

a. FU
På FUs vegne bød Lenette velkommen til Clarissa som nyt medlem af LL. Næste suppleant på suppleantlisten skal inviteres med på næste møde i LL.
Lenette oplyste, at FU bruger meget tid på svar til styrelsen m.fl. – og på bladet, så det kan udkomme i december.

b. LL
Tom har skrevet artikel til bladet om medlemstræffet.
Helle, Lenette og Bettina har skrevet mindeord til bladet om Henrik Kromann og bisættelsen. Bettina bandt bårebuketter.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
– Fondsgruppen: Hanne C. sørger for at orientere LL om, hvad der er søgt af midler til hhv. Kyst- og sommerlejr.
– Refugiegruppen: Hanne C: Der er pt. 29 tilmeldt til refugiet.

13. Evt.

Næste LL-møde: 13. januar 2024, 11.00 – 16.00 på Zoom

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af møde i Decemberrefugie-gruppen, 23. oktober 2023

Dagsorden til møde 23/10-2023 16-18 på zoom

Til stede: anette, steen og Hanne c

1 Velkommen
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Godkendelse af sidste referat.
5.Flyer færdiggørelse.
6. opfølgning på opgaver fra sidste
7. input/evt.

1: Velkomst af Anette

2: Dirigent: Steen

3: Referent: Hanne c

4: Referatet fra 17.10.23 godkendt

5: Flyeren godkendt ( den fra 2019 var god) og Lap- kontoret mailer den rundt og eftersender med indmeldelse først 6. Nov.23 så posten også når frem.
Steen og Mette ser sammen på flyer og retter evt skønhedsfejl….

6: opfølging på opgaver fra sidst:
Hav sengetøj med. Noter det i velkomstbrev
Husk at folk skal fortælle om kost, personligehjælpere og evt brug af rolator.
Vi fremlægger bud på alkoholpolitik og mobiletik på medlemsmøde kl 15 d 4. Dec.
Vi har bestemt at have medværter med.
En medvært er en person som bistår med afgrænsede arbejdsopgaver af arbejdsgruppens.
Medværter: der er ja fra Sille og Lars
Ikke svar fra Thomas
Sidste medværtplads er endnu åben….
Kontrakten er den modtaget?

7. Evt/ input godt møde….

Tak for idag

Referat af møde i kystlejr-gruppen, 8. oktober 2023

Tilstede: Hanne C, Lydia, Torben og Christel
Afbud: Linda og Margit
Referent: Hanne C

Dirigent: x

1 godkendelse af Kørsel ( Torben afklarer evt spørgsmål med kontoret i næste uge) til Lydia.

2 : regnskab godkendt.

3 Drejebog er ok godkendt

Den omhandler 18 punkter som kan bruges ved planlægning hen over året til senere kystlejre.

1: August året før : vælg LL- repræsentant
2: annoncer efter lap-medlemmer og ll- repræsentanten indkalder til første møde : vælg tovholder og præsenter LL- repræsentanten
3: vedtage budget
4 : vedtage tema måske natur og samarbejde
5: booke sted. Aug året før til slut jan md
6: før 1. Marts.: evaluering til Landsmødet. Afleveres til LL.
7: Booke stationsbus før 1. Marts
8: booke bus til ture med plads nok i marts- april
9: vedtage 1-3 ture ud af huset
10. Overveje materialekørsel og indkøb i højst 9- personers bus eller privatkørsel
11. LL- repræsentant have deltagerlisten pga datasikkerhed
12: hvem krydser af ved bussen
13: vær to hjemme fra arbejdsgruppen ved ture Ud af huset
14: vent en halv time på efternølere efter medlemsbussens afgang
15: lav skilte med arbejdsopgave- grupper
16 fordel og skriv arbejdsgruppemedlemmerne på skiltene øverst
17: lav skilte til turene hvor folk kan skrive sig på. Gem dem til turen er slut mindst
18: vær altid to ved konfrontationsopgør.

4: Beretning Godkendt til blad eller landsmøde 24

Tak for i år

Referat af møde i kystlejr-gruppen, 21. juni 2023

Til stede christel, Lydia,carsten,,hanne c , torben j
Afbud/ ikke mødt: pia g, Linda,,margit,paul og jan a

Referent Hanne c

Enstemningt vedtaget at Pia g og Paul er udgået af arbejdsgruppen pga manglende engagement og fremmøde. De kan indbetale 700 kr snarest så beholder de deres plads og deltager på lejr som deltagere og kommer søndag d 2. Juli.
Christel og Carsten er indtrådt i steden.
Torben j overtager Steens plads som ll repræsentant.

Hele arbejdsgruppen mødes lørdag d 1. Juli i Odense og gir en hånd med at afhente materialer til kystlejren.
Vi kører til Henne strand og deler os i to grupper. En indkøbsgruppe og en hotelgruppe.
Vi har aftalt to faste ture til fanø og mandø mandag og onsdag resten detailplanlægges dagen før.
Og en afskedsfest fredag
Der bliver morgensang og flaghejsning hver dag.
Desuden gåture i nabolaget og indput fra deltagerne.