Referat af LL-møde 13.05 2023

Deltagere: Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Shiva Khanjani, Tom Jul Pedersen, Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk, Cornelius Christiansen, Inge Green Volder (suppleant), Clarissa E. Sørensen (suppleant)
Afbud/ikke tilstede: Paul Bjergager, Henrik K. Hansen
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer og Jakob Brixtofte Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Udpegning af mægler sættes på som pkt. 8e.

4. Godkendelse af referat fra møde den 01.04- 02.04 2023 og 21.04 2023

Referatet godkendes med indsendte rettelser

5. Beretning 2022 – bidrag fra arbejdsgrupper og lokalforeninger:

Det aktuelle handlingsprogram skal indsættes i beretningen. Der mangler bidrag bl.a. fra redaktionsgruppe, sommerlejr, kystlejr, bisidder mv. Der skal også indhentes et bidrag om det politiske arbejde i LAP Køge.

6. Valg af kasserer

Steen Moestrup stiller op til kasserer som eneste kandidat. Ordstyrer oplæser afstemningsresultat ud fra tilstedeværende ved afstemning:
For: 6. Imod: 3.
Steen Moestrup vælges til kasserer

7. Orientering fra

a. FU

– Finanslov 2023 er vedtaget ultimo april.
– Psykiatriråd: Hanne har været til møde med koordinationsgruppen i Psykiatri Alliancen og skal til møde med Sundhedsordførere 16.05 2023 på Christiansborg.
Sundhedsordførere har tillige bedt om kommentarer til psykiatriplanen. Ordførere vil også tale med PsykiatriAlliancen om Psykiatrirådet. Hanne W. har anbefalet, at der kommer minimum 2 brugere i Psykiatrirådet. Gruppen under PsykiatriAlliancen er også invitereret ind til Social- og Boligministeriet.
FU har holdt møde med ny konsulent John P. Christensen. John har tillige mødtes med LAP- Midtjylland.

b. LL

– Hanne Carlsen er valgt til udsatterådet under psykiatriforeningernes Fællesråd i København.
– Steen var til KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023 i Aalborg 11.–12. maj 2023. Temaerne omfattede: Kommunerne skal frisættes – fra hvad og til hvem?, Mental sundhed og psykedeliske stoffer, Unges mistrivsel – kræver fælles handling. I forhold til sidstnævnte var der et projekt hvor flere unge fik støtte til at gennemføre et skoleforløb. Der arbejdes bl.a. på, at stille kommuner fri fra lovgivninger og vejledninger, med henblik på at gøre Socialpsykiatrien mere tilpasset den enkelte. Ift. Bosteder var der blandt andet et ønske om, at begrænse stigende udgifter til bosteder. Se også bilag fra konferencen:
https://www.kl.dk/media/55095/magasin-til-kls-social-og-sundhedspolitiske-forum-2023.pdf
Steen har tillige været til online møde i Social- og Boligstyrelsen om Socialpsykiatrien. I Hillerød kommune er der vedtaget en brugerfunderet og brugerrettet plan for Socialpsykiatrien, og der er forhåbninger til at politikerne bakker op om planen.
– Lene har været til møde i Region H. og har været på besøg på det ny Bispebjerg hospital. Region Hovedstaden har fået flere penge til at ansætte sygeplejersker og socialpædagoger. Lene talte med Socialordfører Camilla Fabricius (A Socialdemokrat) på Christiansborg og Camilla fortalte bl.a. om, at man ønsker at bruge flere Peers i beskæftigelsessystemet.
– Tom har haft møde på et værested med den ny LAP Vest konsulent John. Han skal med på næste møde i LAP-Midtjylland.
– Hanne W. har været til møde i Region Sjælland og her vil man bruge tildelte midler blandt andet til flere sygeplejersker.
– Helle Sibbersen fortæller, at der er store forventninger til det ny psykiatriråd i Odense, hvor man håber på reel indflydelse for brugerne.
– Lene fortæller om LAP Kbh. mm.
– Cornelius fortæller, at der har været Generalforsamling i LAP-Kbh.: Regnskab skal formentlig godkendes igen, der er en vandskade i LAP Kbh. og Vendepunkter overgår til LAP. Steen var dirigent på mødet. Der skal den 3. juni være en ekstraordinær generalforsamling i LAP-Kbh. om budget, valg af bestyrelse mm.

c. Arbejdsgrupper

Cornelius vil lave et oplæg til webside ift. målgrupper. Cornelius siger tillige, at han vil indkalde til møde i den internationale gruppe.
Inge: Der har været møde i gruppen vedr. medlemstræf. Der er booket hotel i Jylland i november og næste møde vedr. medlemstræf er i juni.
Bettina: Sommerlejrgruppen arbejder stille og roligt videre.

8. (lukket punkt)

9. Landsmøde 2024

Steen fortæller om tilbuddet fra Millings Hotel Middelfart. Det er med 2 overnatninger og det er ikke sikkert, der er råd til dette.
Der indhentes tilbud HC Andersens Hotel i Odense, Nyborg Strand mfl. og disse præsenteres på næste LL møde. Arbejdsdato for landsmødets afholdelse er 3 – 4. maj 2024.

10. Arbejdsgrupper

a. Program for Folkemøde
Merete Nordentoft kommer, i samarbejde med Bedre Psykiatri, som bidragsyder i en af de planlagte events.
Helle Sibbersen foreslår at tage kontakt til SAND om samarbejde på Folkemødet 2023.
På onsdag 17.05 finder Folkemødegruppen ud af, hvor mange pladser der er ledige.
Tom skriver til LL om fordeling af ledige pladser og det endelige program for Folkemødet.

11. Vendepunker v/Helle Sibbersen

Deadline for vendepunkter er udsat til 5. juni. Det vælter ind med ansøgninger fra kursister til Vendepunktsinstruktør uddannelsen. Opslag til underviser på kurser slås op på Jobindex mm.
Ansøgninger skal sendes også til FU. Uddannede instruktører skal undervise gratis i LAP og det skal tilføjes i teksten.
Clarissa indgår i ansættelsesudvalget sammen med FU

12. LAP på Facebook m.m. v/Lene

Der er tidligere nedsat en arbejdsgruppe med Lenette mfl. Lene er tovholder og kan indkalde til møde i gruppen.

13. Økonomi:

a. Regnskab 2022
– svar fra Social- og Boligstyrelsen
– ændring af budget 2023
Ændringer gennemgås af kasserer og budgetændringer drøftes:
Revideret budget 2023 godkendes af LL

b. Regnskab og budgetstatus
Der er ikke lagt ekstra udgifter til el og varme i budgetterne, da det ikke er relevant på Fyn, hvor der ikke er de samme prisstigninger på energi.

c. Budget 2024
Ændringer gennemgås af kasserer, herunder budgetunderskud på kr. -1.856.000 i 2024.
Opstilling mm. skal reguleres, så det ser pænere og mere overskueligt ud. Der kan ydermere søges fondsmidler.
LL beslutter at sende ansøgning til Finanslov 2024 vedr. tilskud. Der skal søges senest august 2023. FU og kasserer udarbejder forslag til budget 2024.
-Indkøb af Ipads også til suppleanter, da det er et arbejdsredskab til Zoom møder: LL beslutter at der kan indkøbe 2-Ipads.
– se budget pkt. om nyanskaffelser.

d. Kystlejr
Kystlejr budget godkendes af LL

e. Brugernes Bazar
Cornelius har hørt fra Brugernes Bazar, at de vil booke den grå hal til Brugernes Bazar.
Information om Brugerne Bazar kan tages med på næste LAP medlemstræf.
LL beslutter at stoppe LAP ́s bidrag til Brugernes Bazar. Heriblandt forpligtelser i igangværende arbejdsgruppe.
LAP støtter ydermere ikke op om Den Grå Hal, som et sted til at afholde Brugernes Bazar.

14. Personale (lukket punkt)

15. Næste LL-møder:

– Lørdag 12. august i Odense
Mødedato 12.08 i Odense er vedtaget

16. Hvordan syntes du mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af møde i Livsglædegruppen d. 22. maj 2023

Referat af Livsglædegruppens møde i København 22. maj 2023.

Deltagere: Margit, Preben, Solveig og Gihta.
Fraværende: Tom, Yvonne, René, Troels og Brian.

Referat af gruppens møde d. 27. april 2023 i Odense blev godkendt og sendes nu til Lap til offentliggørelse på hjemmesiden.

Derefter “siden sidst” runde, hvor alle tilstedeværende fortalte om positive oplevelser siden sidst.
Samtidig fortalte vi hver især om, hvorfor vi er i Livsglædegruppen, og hvad vi mener, vi kan byde ind med til gruppen.

Vi evaluerede turen til Rosenborg Slot 4. maj 2023, og der var enighed om, at turen havde været en stor succes.

4 fra gruppen (udover Tom) skal med til Bornholm, og holde foredrag om Livsglæde på trods af Psykiske udfordringer.
Vi har i dag fået afklaring på, at vi skal bo på Fuglebakken 13 i Hasle, og at vi har sommerhuset fra 10-17 juni, men at vi bliver nødt til at rejse hjem 16. juni, da det var det eneste, som kunne lade sig gøre mht. færge og bus.
Mette på kontoret var så flink, og har hjulpet os med at få bestilt billetter til bus og færge.

Turen til Nordisk Film i Valby 5. sept. 2023 er fastlagt, men vi mangler stadig at fået bevilget pengene fra FU.
Vi har desuden talt om en juletur for Lap-medlemmer i december. Evt. Til Nyhavn.

Næste gruppemøde er ikke fastlagt, da de næste mdr. byder på Bornholm, sommerlejr og kystlejr, så vi tales ved om det, og forventer at vi kan holde næste møde lidt før turen til Nordisk Film.

Referat af LL-møde 21.04 2023

Deltagere: Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Hanne Carlsen, Shiva
Khanjani, Helle Sibbersen, Tom Jul Pedersen, Cornelius Christiansen, Steen Moestrup, Bettina K.
Mærsk, Clarissa E. Sørensen (suppleant).
Afbud/ikke tilstede: Inge Green Volder (suppleant), Henrik K. Hansen, Paul Bjergager, Torben Juhl
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen.

Møde afholdt på Zoom.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
Hanne W. vælges til ordstyrer og Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Lukket punkt

Referat af møde i Livsglædegruppen d. 27. april 2023

Referat af Livsglædegruppens møde i Odense 27. april 2023.

Deltagere: Margit, Preben, Solveig, Troels og Gihta.
Fraværende: Tom, Yvonne, René og Brian.

Referat af gruppens møde d. 23. marts i Odense blev godkendt og sendes nu til Lap til offentliggørelse på hjemmesiden.

Derefter “siden sidst” runde, hvor alle tilstedeværende fortalte om positive oplevelser siden sidst.

Vi gennemgik turen til Rosenborg Slot 4. maj 2023, og delte opgaverne imellem os.
Og vi fik ringet til Rosenborg og Dalle Valle med endelig antal.

Vi vil gerne med til Bornholm, og holde foredrag om Livsglæde på trods af Psykiske udfordringer.
Tom er i gang med at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre, og hvor mange af os, der kan komme med.
Vi håber på en hurtig afklaring, så vi kan begynde at forberede evt. foredrag.

Vi fik besked af Helle Sibbersen om, at Lap er udfordret økonomisk, og at vi måske skal holde møder via zoom i stedet for fysiske møder. Udfordringerne i Lap skyldes, at der nu er ansat to konsulenter.
Så vi er spændte på, hvordan det så kan lykkes at oprette nye lokalafdelinger, hvis der dårligt nok er råd til deres løn.

Næste gruppemøde er 22. maj kl. 13 2023 i København. Troels giver nærmere besked om værested.

Referat af LL-møde 01.04 – 02.04.2023

Deltagere: Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Shiva Khanjani, Tom Jul Pedersen, Paul Bjergager, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk, Inge Green Volder (suppleant).

Afbud/ikke tilstede: Clarissa E. Sørensen (suppleant), Henrik K. Hansen, Cornelius Christiansen, Helle Sibbersen

Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen
Møde afholdt på Smålandshavet i Karrebæksminde.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Lenette Rasmussen og Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.

KL konference sættes på som pkt. 15h. Erfaringsekspert sættes på som pkt.11i.
Med disse tilføjelser er dagsorden godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 25.02 2023

́Suppleant ́ tilføjes ved Inge Volders navn.
Referat godkendes med denne tilføjelse.

5. Evaluering af medlemstræf og planlægning af næste medlemstræf

Steen foreslår noget indhold på medlemstræf, der direkte kan bruges til lokale aktiviteter. Brug den gode stemning til at lave egne aktiviteter på medlemstræf. Der var ikke megen kritik af træffet under selve evalueringen. Bettina syntes politikerne var gode og satte nogle gode diskussioner i gang. Det Mobile Team fra OUH og indlæg vedr. medicinnedtrapning var rigtig godt. DUKH var efterspurgt af medlemmer, men var lidt tungt at høre på.

Tom siger, det var et af de bedste medlemstræf nogensinde. Indlæg om Naturterapi var rigtig godt, og politikerne og politimanden var rigtig gode.

Shiva siger det var interessante emner og godt, at politikerne og bidragsydere kom og snakkede. Lovgivningen skal være i orden, medarbejdere skal føle sig ansvarlige, så alle får deres rettigheder opfyldt. Der er stadig mange huller og mange, der bliver svigtet. LAP skal gå efter, hvor der er mangler eller er huller.

Vedr. næste medlemstræf:
Tom, Inge og Steen melder sig til at arrangere næste medlemstræf. Brug gerne punkter i Handlingsprogrammet, heriblandt kamp mod ensomhed til inspiration.
Inge Volder foreslår familie som et tema, da psykisk sårbare ofte ikke har mange familierelationer. Nyansatte konsulent John kan hjælpe til med at arrangere medlemstræf i Vestdanmark.

6. Socialpsykiatriens status og udvikling

Lene fortæller via en trappeillustration om tilbud, støtte former mm. i Socialpsykiatrien. Politikerne vil gerne inddrage civilsamfundet, da de er billige. Eksempelvis er der kr. 10 millioner på Lenes arbejdsplads, mens der i LAP København er kr. 300.000.

Der visiteres ofte til noget andet end hjemmestøtte. Bosteder er man heller ikke begejstret for at bruge, da de er dyre. Medarbejdere skal dække flere bosteder og derfor er det utrygt for den enkelte borger, og der er mangel på specialisering på bosteder.

Trinvis inddeling i psykiatrien:

1. Hospitalspsykiatri.
2. Ambulante psykiatri
3. Bosteder, – her indsættes massivt med kompetenceudvikling med temaer fra psykologernes verden, herunder korte kurser for socialpædagogiske medarbejdere.
4. §85 støtte
5. §82a visitering til tilbud
6. §104 AST
7. Civilsamfund

Når man søger hjælp i denne trinvise model får man ikke altid den rette hjælp.
Shiva; den relevante myndighed gør kun, hvad der kan betale sig for dem.
Steen skal skrive en artikel til Sygeplejersken om, hvordan man finder det tilbud man har brug for. I LAP har vi en bruger- til- bruger tilgang, mens man f.eks. i DUKH har decideret rådgivning.

7. Ulighed i sundhed

Steen skal deltage på konference arrangeret af Udsatterådet, og fortælle som bruger, hvorfor psykiatribrugere ikke får samme behandling som ikke-psykiatribrugere får i sundhedssystemet. Et genoptræningsforløb burde eks. være 6 mdr. og ikke mindre, da der måske skal psykiatribehandling indover. Det kan ikke være rigtigt, man skal skjule man er psykiatrisk patient. Hvis man er folkepensionist er det en anden lovgivning og så får man forskellige hjælpe-tilbud. Steen fik frataget hjemmehjælp da vurderingen var, at det psykosomatiske forhold, der gjorde han ikke kunne gøre rent. Hvis det er psykosomatisk får man altså ikke hjælp, og det kan ikke passe.

8. Punkter fra Inge Volder til arbejdsgrupper

a. Overgang fra barn til voksen i det offentlige
Inge Volder fortæller om udfordringer med egen søns overgang til voksenafdeling i kommune/psykiatri, herunder papirer, der var ikke kommer over til voksenafdelingen. Herudover var der flere skiftende personer inde over og ingen gennemgående sagsbehandler.

b. Hvilke konsekvenser/gode ting er kommet til efter den nye pensionist lov er indtrådt og hvordan formidler vi det videre?
Inge Volder fortæller, at ændringer i pensionslovgivningen gør, at man ikke længere er afhængig af sin ægtefælles lønindtægt ift. tilskud. Inge var ikke bekendt med disse og andre ændringer. Inge Volder sender mail med link til den ny lovgivning.

c. Ikke komme til fysiske behandlinger pga. psykiske diagnoser
Inge Volder fortæller hun ikke kunne komme på Montebello grundet påstand om utilregnelighed. Psykiske syges udfordringer med at få samme behandling som somatiske syge er en gennemgående skævhed i sundhedssystemet.

d. En arbejdsgruppe, som tog dig af de undersøgelser der kommer, som skal sørge for at, der er nogen der får besvaret nu hvor de tager sig tid til at sende til os?
Inge spørger om der laves en gruppe, der vil tages sig af det? Lene syntes det er godt med en gruppe, f.eks. kom der en god debat om de tomme pladser på LAP ́s mail.
I drøftelsen nævnes at alle borgere, også psykisk syge, selv har ansvar for at kende rettigheder og pligter, eks. via Borgervejleder, Borgerservice eller via Det Sociale Kompas, som blandt andet er i Aarhus kommune. Kommunen er ikke juridisk ansvarlig, hvis en borger ikke selv søger støtte. Shiva nævner, at der hele tiden kommer ny lovgivning, og de der har ansvar for arbejdet skal kende regler og borgerens rettigheder.
Paul foreslår man kontakter Den Sociale Højskole og beder de studerende om at lave et hæfte om rettigheder og pligter. Hanne Carlsen vil lave en oversigt over hvilke kommuner, der har Det Sociale Kompas.
LL beslutter at Inge Volder kan arbejde videre med egne forslag.

9. Beretning 2022

Der er sendt mail til arbejdsgrupper, lokalforeninger mfl. med efterspørgsel af tekst til beretning. 30. april 2023 indsendes regnskab og afrapportering på udviklingsplan. Ret årstal i afrapportering 2022 til 2023.

10. Orientering fra

a. FU (Lukket punkt):

b. LL
Vedr. ansættelsesudvalget til Vendepunktskurser:
Ansættelsesudvalget er ikke fastlagt. I LAP regi må man ikke modtage honorar. LL- skal beslutte ansættelsesudvalget. Jf. forretningsorden i LAP er det FU, som har arbejdsgiverrollen. Helle spørges vedr. Hanne Carlsens medlemskab i gruppen om Vendepunktskurser og status på rekrutterings- og ansættelsesudvalg.

Steen er trådt ud af gruppen om Brugernes Bazar og Clarissa er heller ikke med. Brugernes Bazar sættes på næst LL- møde.

Steen fortæller om henvendelse fra advokat vedr. tvang og menneskerettigheder. Vider nævner han, at Udsatterådet i Hillerød har afgivet hørringsvar om kvalitetsstandarder i Socialpsykiatrien, jf. anbefalinger fra Socialstyrelsen. Køge Udsatteråd har også afgivet høringssvar om samme.

Der skal vælges ny formand for Udsatterådet i Region Hovedstaden og Steen overvejer at stille op. Steen har også været til IFS konferencen i Middelfart, hvor der blandt andet var en hel dag med Mikkel V. Rasmussen fra Psykiatrilisten. Det kunne være interessant at komme ude og besøge bosteder, måske som en LL- udflugt? Kropssprogsspecialist Jesper Bergstrøm og psykolog Michael Danielsen havde begge gode indlæg. Seminar for Socialpsykiatrimedarbejdere var den 22.-24. marts 2023 og programmet er her: https://ifspsyk.dk/

Bettina syntes også samme konference var rigtig god. Lenette fortæller om inspiration fra konferencen; man kan starte med at smile til spejlet og så smile til sin omgangskreds i løbet af dagen, og se de positive resultater.

Hanne Carlsen fortæller om LAP Kbh., og om eget forslag om 120 medlemmer og 9- 10 bestyrelsesmedlemmer, som arbejder hver uge og 10 tovholdere. Det vil være LAP Kbh ́s bestyrelse, der skal tage stilling til Hanne C. og Cornelius forslag. Hanne vil søge Velliv Fonden og Hjem og Fix om midler til LAP København. Der blev sagt nej til nogle honorarer og ja til andre – fremadrettet bliver der ikke givet honorarer. LAP har fået tilbud om at låne lokaler i MMA til LAP København. Cornelius vil nedlægge LAP Kbh. og lægge møder forskellige steder i byen. Lene tror ikke LAP Kbh. kan beholde lokalerne og nævner at man ́ikke bare ́ kan flytte udgifter til honorar over til udgifter til leje.

Lene: Årets tema på Psykiatri Topmødet bliver Socialpsykiatrien og kommunerne. Det er foreslået at det skal være skuespillere, der skal på scenen. Det vil være ikke- kendte skuespillere, der laver en fortolkning af, hvordan det er at være psykisk syg. Der kommer en høring 19. april afholdt af PsykiatriNetværket, hvor Lene og Steen skal holde oplæg om LAP og rehabilitering. Hanne C. vil gerne overtage arbejdet vedr. Brugernes Bazar, og oplyser om Nektar Fondens reception i april måned.

Brugernes Bazar sættes på næste LL-møde med henblik på beslutning om LAP fortsat skal arbejde med denne opgave.

11. Punkter fra Steen

a. Pkt. indsendt før sidste møde behandles på dette – da det ikke blev behandlet retmæssigt sidst. Se punkt 7.

b. Beretning fra året der gik siden sidste Landsmøde sættes i værk. Se punkt 9.

c. Referat fra LL november møde tilrettes: Sille modtager ikke diæter, kun transportgodtgørelse. Arrangørgruppen til medlemstræffet blev nedsat, men er ikke ført til referat.

d. Status på regnskab for 2022 og i forhold til regnskabsgennemgang besluttes om vi
for en gang skyld skal bede vores revisor gennemgå regnskabet med os. Internrevisor
– status. Kunne man besøge revisor og få Michael Anker til at gennemgå regnskabet.
Steen, Lene og H. Wiingaard besøger revisor og gennemgår regnskab 2022.

e. Status på handlingsprogram – og planer i dette regi.
Bilag sættes på næste LL-møde med status på de emner, som allerede er berørt.

f. Medlemstræf – hvad får det LL til at tænke og gøre. Se pkt. 5.

g. Status på fremmøde statistik på LL siden Landsmødet.
Inge Volder vil gerne have skrevet ind, hvornår hun er indtrådt som suppleant,
Det var i januar 2023 hun trådte ind i LL, fortæller Inge Volder.

DAG 2:

h. Status på arbejdsgrupper og deltagere i disse – jeg mener der er flere vi p.t. ikke har godkendt.
Sommerlejrgruppen skal opdateres med: Bettina, Lars Kristensen, Torben Juhl, Thomas Andersen, Valentina Djurhuus, Solveig Reidun, Christel, Pia Hansen, Hanne Carlsen.
Arbejdsgruppen er godkendt med ovennævnte deltagere. Inge Volder som suppleant.

Presse- og lov arbejdsgruppe:
Lars Kristensen har meldt sig ud grundet valget mm.
Sekretariatet skriver ud til gruppen, herunder Lars Kristensen og spørger til deres deltagelse.

i. Erfaringsekspert til Udsatterådets møde.
Steen finder en løsning.

12. Kystlejr

Torben trækker sig fra gruppen.
LL godkender gruppen med følgende ny medlemmer: Margit (Kbh.), Solveig Reidun, Linda (Holbæk), Hanne Carlsen, Paul Bjerager, Lydia Pilgaard, Steen Moestrup, Valentina Djurhuus. LL-repræsentant er Steen Moestrup.
Hvis gruppen ønsker at inddrage John, så kan den gøre det.

13. Ny arbejdsgruppe v/ Hanne Carlsen – fondsansøgninger

LL beslutter at gruppen kan gå videre.
Gruppen finder selv et 3. medlem til gruppen. Gruppen kan hjælpe den enkelte med selv at søge fonde via legathåndbogen.

14. Arbejdsgrupper

a. Orientering fra arbejdsgrupper:
-Sommerlejrgruppen har ikke haft møde siden sidst.
-Presse- og lov har afgivet et hørringsvar vedr. inflationshjælp.
-Bladgruppen arbejder aktivt via Zoom
-Vendepunkter: Der sidder 4 personer i rekrutteringsudvalget og der er ikke valgt et ansættelsesudvalg.

15. Økonomi

a. Svar til Social- og Boligstyrelsen – til orientering
Indsendte budget er lavet under forudsætning, at man kan overføre det givne beløb over 2 år. Ulfri ansøgningsfrist 17. maj.

b. Regnskab og budgetstatus og ændring af budget 2023
Vedr. budget 2023: Brugernes Bazar fjernes for 2023. LAP ́s husleje stiger med kr. 2000 om måneden. Konferencer sættes op til kr.70.000 i alt. Hvis overførsler med mere indregnes vil der ikke være underskud.

c. ENUSP vil bede Beierholm om at stå for regnskab mm. v/Cornelius
LL beslutter at sætte ENUSP på næste LL-møde.
Der var en oversættelse, som Cornelius skulle sende rundt efter sidste LL-møde?

d. Folkemøde 2023
Tom: Der er sagt ja til samarbejde med Røde Kors om oplæg om ensomhed. Der er sagt ja til samarbejde om oplæg om bosteder med Bedre Psykiatri. Der vil tillige være en, der fortæller om sindslidendes seksualitet i LAP ́s telt. Referater fra Folkemødegruppen lægges på LAP ́s webside. I april er der møde i gruppen og der har vi et program, og Tom sender dette program rundt til LL. Steen spørger om er der afsat penge til LL-deltagere og oplægsholdere? Hanne; sendes de ledige pladser i sommerhus rundt til LAP medlemmer, som tidligere aftalt?

Vedr. diæter beslutter LL at sætte ekstra 2 personer på. Budgettet godkendes med i alt 8 diæter. Medlemmer, der lejer ledige pladser i sommerhuse kan få dækket rejseudgifter. LL fastholder de 3 dage ift. diæter, da der også er arbejde søndag. Folkemødet slutter først efter midnat lørdag. Folkemødegruppen retter selv budgettet til. Begrundelse vedr. diæter: Der skal være mulighed for at dække udgifter til diæter til oplægsholdere. Medlemmer af LAP kan søge om at få dækket udgifter til transport med billigste offentlige transport middel

e. Tilbud på HOSCCIT
Tilbud omfatter ny IT og serverløsning til LAP ́s sekretariat.
LL beslutter at godkende tilbud fra HOSCCIT.

f. LAP Kbh.
Hanne Carlsen orienterer om LAP København. Steen fortæller, at der reelt kun er et underskud på kr.7000.
LL beslutter ikke at behandle punktet.

g. Budget Sommerlejr
Vedr. linje med fripladser på budget: Den skal modregnes deltagerbetaling, fordi
udgifterne til fripladserne er i udgifter, det er alene deltagerbetalingen som reduceres. Blandt andre skal tallet ændres fra 32.000 til kr. 12.000
Budget rettes til af Bettina og fremsendes til LL: Budget er godkendt med disse ændringer.

h. KL Konference
Antal af pladser på KL-konference i maj: Steen, Lene, Helle deltager på konference.
Vedr. konferencer: Der skal ikke stilles forventninger om direkte tilbageførsel af viden i form af artikler mm., hvilket ellers er foreslået som krav. Den enkeltes kompetenceudvikling er i sig selv til gavn for LAP. Shiva spørger hvordan 1 dages konferencer kan bruges ift. LAP ́s formål.

16. Personale (lukket punkt)

17. Evt.

Udtalelse vedr. tomme pladser: Hanne Carlsen kontakter Lars Kristensen vedr. udtalelse om de tomme pladser. Der skal ryddes på sekretariatet, så man kan finde ting. Der skal laves en rengøring af kælderen, hvor der er fugt. Der kan tages kontakt til Jeppe vedr. opgaver fra gang til gang.

18. Punkter til næste LL-møde

– GPRDR-lovgivning i forhold til LL
– samarbejde og tillid
– oprydning af kælderen på sekretariatet. Pkt. vedr. ansættelse af Jeppe sættes på næste gang
– Sundhedsstruktur, Sundhedsklynger og 10 års plan.
– indkøb af Ipad
– Brugernes Bazar

19. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke

20. Næste LL-møde:

Lørdag 13.05 2023: LL-møde på Zoom

Referat af møde i Livsglædegruppen d. 29. marts 2023

Referat af Livsglædegruppens møde 29. marts 2023 i Lap`s lokaler i Odense.

Deltagere: Tom, Margit, Yvonne, Preben og Gihta.
Fraværende: Solveig, Troels, René og Brian.

Vi startede med en “siden sidst” runde, hvor alle tilstedeværende fortalte om positive oplevelser siden sidst.

Referat af gruppens møde d. 14. december i København blev godkendt og sendes nu til Lap til offentliggørelse på hjemmesiden.

Tom berettede om status i Landsledelsen.

Ved mødet i Kbh. blev vi enige om at satse på udflugter i 2023 til Rosenborg Slot og til Nordisk Film.
Vi har nu fastlagt de to udflugter til: Rosenborg Slot 4. maj 2023
Og Nordisk Film 5. september 2023.

Derudover vil vi forsøge at få etableret en lille juletur for medlemmer af Lap i december.

Ansøgninger med budgetter til arrangementerne sendes til Lap.

Næste gruppemøde er 27. april 2023 i Lap`s lokaler i Odense

Referat af LL-møde 25.02 2023

Deltagere: Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Tom Jul Pedersen, Bettina K. Mærsk.
Afbud/ikke tilstede: Paul Bjergager, Steen Moestrup, Clarissa E. Sørensen (suppleant), Henrik K. Hansen, Shiva Khanjani, Inge Green Volder (suppleant).
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Lenette vælges til ordstyrer og Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”)

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

LL beslutter at tilføje et pkt. 14d: Balance og Budgetstatus.
Nedsat deltagerbetaling vedr. sommerlejr sættes på under pkt.14a.
Med disse tilføjelser er dagsorden godkendt.

4. Godkendelses af referat fra møde den 14.01 2022

Referat behandles og godkendes uden rettelser.

5. Refugie

a. evaluering, budget og økonomi, jf. LL-møde 14.01 2023
Lene fortæller, at der er lavet mundtlig evaluering og skriftlig evaluering. Sidstnævnte er endnu ikke tastet ind i et dokument. Refugiedeltagerne var glade for at være med på refugiet.
Vedr. regnskab mm.: Tovholder har ikke sendt bilag ind. Nye medlemmer af arbejdsgrupper skal formelt godkendes, og det er ikke sket.
LL fastholder beslutning fra LL møde 26.11. 2022. Det vil sige samtlige skal betale for refugieophold.
Årsregnskabet er lukket og der er ikke modtaget bilag mm.

b. Nedsat betaling til medlem
Sagen er taget til efterretning og drøftes ikke videre.

6. (lukket punkt)

7. Ulighed i Sundhed

LL beslutter at udsætte pkt. 7 til næste LL -møde.

8. Lokalrådsmøde

LL beslutter at emnet tages på dagsordenen om fredagen på medlemstræf.

9. LAP-København – status (lukket punkt)

10. Vendepunkter

Helle Sibbersen: Der er datoer for afholdelse af kurser og datoer for, hvornår man kan søge om at blive instruktører. Der bliver orienteret på medlemstræffet om Vendepunkter. Der er plads til 10 kursister. Gruppen består af Cornelius Christiansen, Birgit Thillerup, Knud F. Rasmussen og Helle Sibbersen. Honorarer er mindre end tidligere beskrevet og er på 500 kr. pr. time. Der vil være 2 lønnede instruktører. Der lægges et opslag op, som alle kan søge. De 10 kursister er ikke-lønnede.

11. Arbejdsgrupper – arbejdsmoral

Helle Sibbersen: Det er ikke hensigtsmæssigt når personer melder sig til en arbejdsgruppe, og så ikke er til at få fat i og ikke møder op til møder – det er ikke i orden. Medlemmer melder sig ind og ud af grupper. Man skal forpligte sig til arbejdet i gruppen, når man melder sig ind i en gruppe. Enten skal vi have ny kræfter ind i arbejdsgrupper eller også skal vi lukke nogle af dem. Der efterspørges arbejdende medlemmer i arbejdsgrupper. Det er muligt, at tilbyde at hjælpe uden at indgå i arbejdsgrupper. Cornelius vil gerne indgå i bisiddergruppen og udgå af Vendepunktsarbejdsgruppen.

12. Orientering fra

a. FU
Medlemstræf: Der er afholdt ét møde, og der kommer en foreløbig invitation ud snarest muligt. DUKH (Den Uvildige Konsulentordning) og Jytte Banner kommer til medlemstræffet.

b. LL
Nytårskur: Medlemmer var glade for arrangementet. Oplægsholder blev dog afbrudt undervejs og det blev træls. Der var en del der ikke forstod, hvad hun sagde. Folk var glade for at danse og tegne.
Lene efterspørger oplægsholdere til Psykiatri Topmødet. Hjørrings borgmester er en mulighed. Psykiatri Rådet i Odense kunne også være en idé.
Vedr. Sundhedsklynger: Der ligger der et høringssvar om dette på LAP ́s webside.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Folkemøde: Tovholder Tom Jul. Der er ved at blive fundet foredragsholdere mm. Emnerne er blandt andet Traumebevidst tilgang, Sundhedsøkonomi mfl. Helle sender navne på mulige bidragsydere til Folkemødegruppen. Der er bestilt færgebilletter.
Sommerlejr: Der var møde fredag, og der blev talt oplæg og indehold. Lars Kristensen er tovholder og Bettina er LL – repræsentant. Der er møde i sommerlejrgruppen i april. Valentina laver en annonce. Lenette sender skema til Valentina mhp. annonce.
Kystlejr: Torben fortæller, at det ligger lidt stille pt. og det har været vanskeligt at samle gruppen. Der kan med hjælp fra sekretariatet skrives ud til gruppen igen, og Kystlejr kan nævnes på medlemstræf. En fast ankerperson kunne være en idé ift. gennemførelse af lejren.

13. Personale (lukket punkt)

14. Økonomi

a. Budget sommerlejr, deltagere i arbejdsgruppen og nedsat deltagerbetaling.
Sommerlejrgruppens forslag om nedsat deltagerbetaling til kr. 1500 grundet inflation mm. behandles. LL stemmer om nedsat deltagerbetaling og resultatet er: 8 stemmer for, 1 stemme imod.
LL beslutter at nedsætte deltagerbetaling til kr. 1500. 8 personer fra arbejdsgruppen deltager uden betaling.
Budget godkendes: Dog skal gruppen tilrette budget og tydeliggøre indtægter, betalende, ikke-betalende deltagere mm..
LL godkender deltagere i arbejdsgruppen. Der kan søges penge hos ex. Trygfond til Sommerlejr og Kystlejr til 2024, forudsat der ligger et budget for begge aktiviteter.

b. Brugernes Bazar – orientering
Hanne Carlsen oplyser, at Bazaren ikke gennemføres i 2023, men påtænkes gennemført i 2024, evt. via dannelse af en forening. Brugernes Bazar har været nævnt på Psykiatrinetværkets seneste møde. Det fremgår ikke i referat herfra om der er opbakning til Bazaren. Der kan ikke umiddelbart overføres midler til 2024 til Brugernes Bazar i LAP ́s budget.

c. Blivende Refugie
LAP kan ikke bruge egne midler til et blivende refugium.
Forslag drøftes ikke videre.

d. Balance og Budgetstatus
Det oplyses, at der er brugt flere midler end det fremgår af bilag vedr. Balance. LAP årsregnskab 2022 påtænkes at være klar omkring næste LL-møde.

15. Punkter til næste møde
– Socialpsykiatriens status og udvikling
– Evaluering af medlemstræf og planlægning af det næste
– ENUSP: Der har været en konference og møde med deltagelse af Olga mlf.. ENUSP vil bede Beierholm om at stå for regnskabet. Cornelius sender dokumenter til LL.

16. Evt.

17. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af møde i Livsglædegruppen d. 14. december 2022

Afholdt d. 14. december 2022 i København.

Deltagere:
Preben, Yvonne, Gihta, Brian, Troels, Tom og Margit.
René og Solveig var fraværende. Vi håber at se dem næste gang.

Seneste referat fra mødet i november blev godkendt, og indsendes nu til LAP til offentliggørelse på hjemmesiden.

Siden sidst runde med positive oplevelser .

Gruppen har fået et nyt medlem siden sidst, Margit som vi alle bød velkommen.

Gruppen er nu fuldtallig med 9 medlemmer.

Forslag til arrangementer i 2023 for LAP-medlemmer:
– Rosenborg Slot
– Egesskov Slot
– Nordisk Film

Husk næste møde i Odense onsdag . 25. januar kl. 11:00 i Lap`s lokaler.

Referat af LL-møde 14.01 2023

Deltagere: Lenette Rasmussen, Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Tom Jul Pedersen, Bettina K. Mærsk, Steen Moestrup, Clarissa E. Sørensen (suppleant), Shiva Khanjani.
Afbud/ikke tilstede: Lene Kristiansen, Paul Bjergager, Torben Juhl, Hanne M. Carlsen, Henrik K. Hansen.
Møde afholdt på Zoom.
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Lenette vælges til ordstyrer i samarbejde med Helle Sibbersen. Jakob vælges til referent.
Hanne Wiingaard afløser Helle S. som ordstyrer efter pkt. 6.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”)
om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.
Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Nyt punkt sættes på som pkt. 7.
Steen: Det skal stå tydeligere, hvad det enkelte punkt drejer sig om.
Honorar vedr. Vendepunkter sættes på næste LL-møde.
Dagsorden godkendes med nyt pkt. 7

4. Godkendelses af referat fra møde den 26.11 2022

Der rettes til under pkt. 7: LL beslutter fuld deltagerbetaling for alle deltagere herunder arbejdsgruppen. Det præciseres at beslutningen på mødet i november var fuld deltagerbetaling til alle, og at der kun måtte deltage 4 fra arbejdsgruppen i hver uge.

5. Honorarer til medlemmer af LAP mm.

Det skal være frivilligt arbejde og derfor er honorar ikke en mulighed. LL repræsentant skal formidle loyalt ift. LL ́s beslutninger. Hanne Carlsen havde informeret korrekt, men blev overhørt af gruppen. Da LAP er en forening baseret på frivillighed udbetales ikke honorar til medlemmer.
LL beslutter at honorar ikke udbetales til medlemmer
LL beslutter endvidere, at LL ikke godkender budgetter med honorar. Med mindre andet er besluttet på Landsmøde.
Vedr. betaling refugie:
LL beslutter, at (LAP) sekretariatet skriver til refugiedeltagere, der har betalt for lidt og til dem, som ikke har betalt. Samtlige skal indbetale med det samme. Honorar udbetales ikke. Udlæg mm., der ikke er modtaget 10.02 2023 udbetales ikke.

a. Orientering om refugie:
– deltagerbetaling, oversigt over udgifter mm.
Der var en der blev sendt hjem deroppe fra.
Bolianas oplæg vedr. bevægelse var det bedste siger Cornelius.
Regnskab vedr. refugie sættes på næste LL møde. Cornelius tager kontakt til tovholder vedr. bilag og regnskab. LL skal efterfølgende tage stilling til regnskabet når samtlige udgifter og indtægter er opgjort.

6. (lukket punkt)

7. (lukket punkt)

8. Lokalrådsmøde

– udsat fra sidste LL møde
Udsættes til næste LL-møde

9. Medlemstræf 2023

LL beslutter medlemstræf 31.03/ 01.04 i Karrebæksminde.
LL holder møde efter medlemstræf fra den 01.04 til 02.04.

10. Deltagere Folkemøde 2023

Arbejdsgruppen deltager. Hvis der er ledige plads i sommerhuse kan det lejes ud til medlemmer efter først til mølle princippet. Ansøgning stiles til Lap@lap.dk
Bidragsydere skal være selvhjulpne. Det er kun arbejdsgruppen der kan søge diæter.
Arbejdsgruppen er: Lars K., Tom J., Lise J., Cissy Hansen, Knud F. Møller, Mikhael Saxtorph, Thomas Andersen.

11. Revision af forretningsorden

For at gøre forretningsordenen mere klar:
Foreslås ændret til:
12. Ved bestemte forud annoncerede LL-møder er det åbent for LAP medlemmer, dog uden taleret. LAP medlemmer betaler selv for rejse og forplejning. Ved behandling af lukkede punkter er mødet lukket for andre end LL-medlemmer og referent, og oplysninger herfra må ikke videregives.
LL har vedtaget at godkende ændring af forretningsorden
Det er landsledelsen, der fastsætter tid og sted herunder mødeform; fysisk møde, Zoom.

12. Sundhedsklynger

Steen fortæller om Sundhedsklynger mm.
LL beslutter at spørge M. Ziegler og Tina L. (KL), om de kan fortælle om Sundhedsklynger på LAP nytårskur

13. Orientering fra

a. FU
Bilag, faktura mm. er håndteret over jul og nytår.
Der er bestilt trøjer, merchandise, rygsække, drikkedunke, T-shirts mm.
Sundhedsminister Sophie Løhde vil mødes LAP.

b. LL
Brugernes Bazar: Der er forberedt et brev til Udsatterådet med indsigelser ift. stop af bevilling. LAP bakker op om indsigelse til Udsatterådet – Steen sender tilkendegivelse til Ask Svejstrup. Clarissa trækker sig fra Brugernes Bazar, Steen og Hanne C. er stadig med. LAP ́s involvering i Brugernes Bazar tages med på næste LL møde.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Sommerlejr: Birgitte har skrevet til deltagerne og status er pt. uklar. Brenderup Højskole er booket og annonce skal i bladet. LL- repræsentant er Torben Juhl. Lenette tager kontakt til sekretariatet vedr. medlemmer i Kystlejr og Sommerlejrgruppe. Der har været afholdt bisidderkursus i december 2022.

14. LL – møder i 2023

Forslag datoer:
– Lørdag 25.02: LL møde i Odense
– Lørdag 01.04 – 02.04 – afsluttes med frokost. LL møde i Karrebæksminde efter medlemstræf.
– Lørdag 13.05: LL møde på Zoom
LL vedtager ovenstående mødedatoer

15. Punkter til næste møde:

– Refugie
– Klager/partshøring
– Brugernes Bazar
– Vendepunkter

16. Evt.

17. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke

Referat LL-møde 26.11.2022

Deltagere: Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Tom Jul Pedersen, Hanne Carlsen, Bettina K. Mærsk, Steen Moestrup, Lene Kristiansen, Torben Juhl, Henrik K. Hansen, Paul Bjergager (fra pkt. 6), og fra sekretariatet Jette A. Kristoffersen.
Afbud/fraværende:
Lenette Rasmussen, Shiva Khanjani, Cornelius Christiansen, Clarissa E. Sørensen (suppleant), Inge Green Volder (suppleant).

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W. valgt som ordstyrer, Jette som referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet
Der refereres ikke fra dette punkt.

3. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Punkt om Brugernes Bazar udsættes, og dagsorden tilføjes punkt 8E) Seminarer og konferencer og punkt 8F) Velvære gennem leg.

4. Godkendelse af referat fra møde den 15. oktober 2022

Tom: Under punkt om økonomi står der, at livsglædegruppe ikke stå under arbejdsgrupper. Det er en fejl, da der kun skulle stå, at turene ikke skal stå der. Hanne C: Det fremgår af punkt 4, at lokaler, Lygten er gratis at benytte, men der skal normalt betales et mindre beløb for udlån. Steen: Det, der under punkt 3 om refugiegruppen var retvisende dengang, men ikke for den aktuelle situation, som der orienteres om i dag.
Beslutning: Referatet blev godkendt med ovenstående bemærkninger.

5. Orientering fra FU og LL

a. FU:
Svar fra Sundhedsministeriet: LAP har endelig modtaget svar på brev til Magnus Heunicke, der blev sendt for to år siden. Ministeriet henviser til Styrelsen for Patientsikkerhed. Steen opfordrede til, at LAP følger op med henvendelse til dem.
Besøg i LAP-Køge: Et konstruktivt dialogmøde mellem FU og LAP-Køge, hvor der bl.a. blev ryddet misforståelser af vejen, som kan medvirke til bedre koordinering.

b. LL:
Tom og Lenette repræsenterede LAP ved konferencen ”Alle veje fører til Rom, mangfoldige stier til recovery” (og Lene for Psykiatrien, RH). På konferencen var der meget stor vægt på det sociale og det materielle i recovery-definitionen, og derfor fokus på alle aspekter af livet. Konferencen især god for nye på feltet. (hvor KLs er mere faglig). Tom oplyste at materialet fra konferencen ligger tilgængeligt på psykosocialrehabilitering.dk. Danmarks Psykosociale Rehabiliteringspris ”Den flyvende gris” blev tildelt Anders Sørensen for initiativ vedr. udtrapning af medicin. Han holdt oplæg, som kan ses på YouTube.
På baggrund af medlemmer har præsenteret sig som LAP ved arrangementer, blev det præciseret, at ingen medlemmer må gå ud som repræsentant for LAP (Landsorganisationen) medmindre det er aftalt med LL.
– Steen og Hanne C har deltaget i konference om medicin, Jægersborg, hvor de også fik synliggjort LAP.
I Hillerød har der været afholdt stormøde om socialpsykiatrien med oplæg fra KL. Bl.a. fokus på adgang til journaler/sager i socialpsykiatrien. Steen sender referat.
Steen har været aktiv i forbindelse med folketingsvalget, på vælgermøder og sociale medier, og foreslog at LAP skriver breve til alle nye ministre.
-Vigtigt at LAP er på forkant med Sundhedsklynger, der etableres om akuttilbud, for at styrke det tværgående samarbejde. Sundhedsklynger på psykiatriområdet medtages på dagsorden på januarmødet.
– Psykiatrialliancen udsat koordinationsmøde pga. regeringen ikke er på plads.
– Trine Torp blevet bestyrelsesmedlem af Askovfonden.
Der blev henstillet til, at LL respekterer gældende regler om deltagelse i LL møder.
Forretningsorden blev ændret flere år tilbage, således at det kun er nogle møder, der er åbne for medlemmer.

6. Aktiviteter 2023

– Nytårskur 2023: Afholdes i Handicaphuset, Taastrup, onsdag den 26. januar, 11.00 – 16.00. Beslutning: Arbejdsgruppen har mandat til at arbejde videre med programmet, og alle opfordres til inden en uge at komme med forslag til oplæg og underholdning, der kan løfte stemningen.
– Udbredelse af Vendepunkter – status: Der er planlagt et forløb på alle niveauer, men instruktørkurserne prioriteres, for at udbrede Vendepunkter. Birgit og Knud udarbejder oplæg til instruktørkurser. Der bliver mellem 8 og 12 deltagere pr. kursus, og man skal ansøge skriftligt om at deltage. Første kursus bliver for de bedst kvalificerede, dernæst tages der geografisk hensyn. Instruktører kan ansøge om at blive undervisere. Fremtidige undervisere kommer til ansættelsessamtaler, hvor der er enighed om ansættelsesudvalget sammensættes, så der ikke opstår inhabilitet. Honorar til undervisere af instruktører blev fastlagt på landsmøde, og ligger på hjemmesiden. Fremadrettet er der ikke længere et selvstændigt Vendepunkter København.
Beslutning: Punkt om honorarer til medlemmer for opgavevaretagelse i LAP-regi kommer på dagsorden på næste LL-møde (med bilaget fra Landsmødet om honorarer, Vendepunkter).

LAP Facebookgruppe(r):
Beslutning: Der udarbejdes officiel LAP-profil – i første omgang på FB og LinkedIn. Der foreslås gruppe bestående af: Lenette, Helle, Steen og Jette udarbejder forslag til indhold og drift.
– lokalrådsmøde:
Der arbejdes på gennemførelse af lokalrådsmøde, men der er behov for lidt forandring af form. Punktet udsættes da Lenette ikke er til stede.

7. Orientering fra arbejdsgrupper

– Folkemøde 2023:
Der er lejet et mindre telt, fordi 2 personer må overnatte i telt som vagter. Alle på listen er indkaldt til møde via sekretariatet.
– Kystlejr: Mødet i arbejdsgruppen aflyst, men lejren fastlagt uge til 27, d. 02-08. juli 2023, og stedet er booket og betalt.
– Landslejr – hedder nu Sommerlejr
Landslejr kaldes sommerlejr, uge 31, 30. juli til 05.08.23. Sekretariatet sender skriftlig bekræftelse til kursusstedet, Brenderup.
– Status vedr. bisiddere: Udover kursus i december 22, planlægges der opfølgning i 2023 for de bisiddere, der ikke har været på nyt kursus. For at man kan blive medlem af LAPs officielle bisidderkorps, skal man have gennemført enten det sidste kursus eller kursus i december. LAP dækker rejseudgifter for medlemmer af bisidderkorpset, men ikke for øvrige bisiddere med/uden ældre bisidderkurser. Indtil der er flere bisiddere deles landet geografisk mellem Sax, Lenette og Helle.
– Orientering om december-refugiet: Der er stor interesse for deltagelse i begge refugieuger. Arbejdsgruppen er større end normalt, og det blev indskærpet, at der ikke må ændres på arbejdsgrupper uden at det er godkendt af LL, alternativt af FU. Det blev diskuteret om deltagere i arbejdsgrupper, der deltager aktivt i forberedelse og gennemførelse, har ”krav på”/ret til gratis deltagelse eller til nedsat pris, og i så fald hvor mange medlemmer af arbejdsgruppen, det gælder for. Paul påpegede, at det er vigtigt der kun er 2 værter pr dag, der har ansvaret, ellers bliver det kaos, hvorfor der ikke bør være medværter. Paul ønsker at være garant for en god og tryg gennemførelse af de to uger.
Arbejdsgruppen blev opfordret til at bruge budgettet fra Jakob som ramme for arrangementet. Budgettet skal overholdes.
Beslutning: LL beslutter fuld deltagerbetaling for alle deltagere. Det præciseres, at der er fuld deltagerbetaling for alle og at der kun må deltage 4 fra arbejdsgruppen i hver uge. (Deltagerbetaling hævet til 300 kr. pr dag)

8. Økonomi

a. Budgetstatus og regnskabsoversigt
Budgettet er rettet til, men overførsel af 1,8 mio. fra 2021 til 22 blev efterlyst, da det har stor betydning for budgettet og overskuddet. Der blev spurgt til varmeforbruget, hvor udgifterne er faldet, og til faglitteratur, da der er købt for 3000 kr., men budgetteret med 58.000 kr.
Budgetønsker fra landsledelsen: Nytårskuren på budgettet, opfyldning af portomaskine, nyt kort til kameraet, da det er fuldt, indkøb af merchandise – især rygsække med ordentlig lynlås og blå t-shirts med tryk til henholdsvis mænd og kvinder (V-hals) samt hættetrøjer i store størrelser, kaffe, kontorartikler, indkøb til arbejdsplads til ny konsulent samt leje af bygning til refugie. Landsledelsen blev opfordret til at komme med andre ønsker i løbet af næste uge. Der er gennemført kasseeftersyn i sekretariatet.

b. Brugernes Bazar – udsættes til næste møde

c. Udviklingsplan 2023-2024 og budget 2023 – udsættes til næste møde

d. Ansøgning fra LAP Kbh.
LAP-København og Frederiksberg har ansøgt om økonomisk støtte fra landsledelsen til husleje i en tidsbegrænset periode, for at kunne opretholde lejemålet. FU savnede en række tal i ansøgningen, og havde derfor skrevet til LAP-København, men ikke fået svar på spørgsmålene. Der blev rejst forslag om, at der fremadrettet medtages post til regnskabsbistand i sekretariatet til grundforeningen samt at der undersøges muligheder for at dele/leje lokaler hos andre organisationer, Frivillighedshus m.v.
Beslutning: Landsledelsen besluttede ved afstemning, at Landsorganisationen ikke skal yde støtte til huslejen (7 imod at give støtte, 1 for og 2 stemte ikke).
Der skal udarbejdes et kvalificeret omlæg om håndtering af den aktuelle situation som grundlag for et zoommøde i LL inden jul, som FU indkalder til.

e. Seminarer og konferencer
Steen fremlagde forslag om gennemførelse af temadag i december om velvære. LL anmodes om at bevilge det samlede budget på 7.400 kr. til forplejning, materialer, fortæring.
Beslutning: Ansøgning fra LAP Nordsjælland blev imødekommet.

f. Velvære gennem leg
Sille vil gerne fortsætte med at stå for Velvære gennem leg. Sille modtager ikke diæter kun transportgodtgørelse.

9. Frivillighedskonferencen 2022

Hanne C. fortalte om konferencen. IFS afholder det Socialpsykiatriske Seminar 2023 med temaet ”Fremtidens psykiatri – mellem forråelse og arbejdsglæde”. Paul,
Torben, Helle, Steen og Bettina deltager fra LAP.

10. Personale [lukket punkt]

11. LL-møder 2023

Næste møde er 14.01 2023 januar på Zoom

12. Punkter til næste møde

– Medlemstræf: Bettina K. Mærsk, Hanne Wiingaard og Jette A. Kristoffersen
– Honorarer til medlemmer af LAP
– Sundhedsklynger på psykiatriområdet
– LL-møder i 2023
– Hjælp til LAP-København (Der indkaldes til særligt zoommøde om afvikling af lokalerne.
– Lokalrådsmøder

13. Evt.

14. Hvordan synes du, mødet gik?