Referat af LL-møde 20.08 2022

Deltagere: Lenette Rasmussen, Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Tom Jul Pedersen, Hanne Carlsen, Bettina K. Mærsk, Clarissa E. Sørensen (suppleant), Shiva Khanjani, Lene Kristiansen, Paul Bjergager (suppleant).

Afbud: Steen Moestrup, Grethe Kirstine Nørgaard, Torben Juhl, Henrik K. Hansen

Møde afholdt på Zoom.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent Hanne W. blev valgt som dirigent og Jakob som referent.

2. Personlig runde: Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Landslejr sættes på, som pkt. 11d under økonomi.
Med denne tilføjelse godkendes dagsorden for dagens møde.

4. Godkendelse af referat 24.06- 25.06 2022

Referatet godkendes uden bemærkninger. FU undersøger vedr. optagelse af LL-møder, herunder Zoom møder.

5. Medlemstræf

a. Indbydelse/nyhedsmail
– se også referat 24.06 -25.06 2022. Indbydelse er sendt ud, og der er allerede ca. 40 tilmeldinger. Forslag til emner og oplæg på medlemstræf:
– Tom foreslår oplæg om sund kost og indhenter tilbud på et sådant oplæg
– Helle foreslår AnorekSigne som oplægsholder
– Hanne C. foreslår Boliana og Sille Brams
– Clarissa foreslår Cykeldrengene som oplægsholdere
– Zoom og elektroniske hjælpemidler som kursus på medlemstræf
– Lenette oplyser, der er indkøbt nyere iPads, som egner sig bedre til Zoom
Disse kan fordeles, hvis der er flere på sekretariatet
– Spørgsmål vedr. suppleanter: Paul indgår som LL-medlem.
LL nedsætter en arbejdsgruppe bestående af FU og Lene til at sammensætte program for medlemstræf.

b. Mulighed for at nedsætte arbejdsgruppe på medlemstræf
LL siger ja til, at der kan nedsættes arbejdsgrupper på medlemstræf.
Grupper skal dog godkendes af LL.

6. Vendepunkter

a. Hvem sidder i arbejdsgruppen? Cornelius og Hanne C. for landsledelsen og øvrige deltagere er: Birgit T., Knud F. Møller, Lau Jeppesen, Camilla Madsen, Mette Windfeld.
Hvad gør vi ved Vendepunkter på landsplan?
Lene foreslår, at lukke projektet, der er ikke efterspørgsel på det. Paul mener ikke der er ressourcer til Vendepunkter i foreningen pt.
LL beslutter at Helle og Lenette indgår i gruppen og indkalder til et møde
snarest muligt.

7. Pressemeddelelse

a. Havarikommission
Hanne W. har været i medierne/TV- avisen om havarikommission. DR har også talt med Gitte Ahle mfl. Pressen fokuserer på havarikommission og derfor skal det med i pressemeddelelsen, hvis medier og politikere skal interessere sig for den. Det skal være et medlem, der selv har oplevet et havari på egen krop, der indgår i gruppen vedr. havarikommission. Drøftelse:
Vedr. pkt. 4: Lene: Det er vigtigt, der kommer fokus på håndtering af stress og mistrivsel i skole, uddannelse mm. Pkt. 4 omhandler hvordan pkt. 1 skal gøres i praksis.
Vedr. pkt. 5: Det drejer sig ikke kun om penge, der skal også andre behandlingsforhold og nye metoder ind. Kommunerne har allerede fået midler – der skal ikke lægges op til nulvækst.
Paul: Der skal stå noget om menneskesyn, og væk med diagnoser og behandling efter diagnoser. Forbedringer af psykiatrien koster ikke penge, men de skal bruge pengene bedre. Helle foreslår følgende overskrift: Psykiatrien sejler – hvorfor sejler vi med? Den færdige tekst sendes til psykiatriordførere samt Lise Lotte Blixt og Trine Torp. Teksten sendes også som regulær pressemeddelelse.
LL beslutter, at Lene finpudser teksten så den kan sendes ud senest tirsdag.

b. Spørgsmål til politikere til valg?
Spørgsmål er kun sendt med til inspiration ift. Folketingsvalg, som forventes snart at blive udskrevet.

8. Punkter fra Lene K.

– udsending af mail til Sommerlejr deltagerne om man ønsker 50 LAP pjecer tilsendt til uddeling de steder vi kommer.
Lejrgruppen skriver til sekretariat og beder om udsendelse.
– Ideer til fornyelse af LAP medlemsblad:
Der kan reklameres for LAP- ungdom, og unge fra hver region kan opfordres til skrive til bladet. Der spørges også om, der kan komme andre skribenter i LAP-bladet?
Det oplyses, at alle kan sende tekster ind til LAP – bladet.

9. Arbejdsgrupper:

Folkemøde 2023: Tom og Hanne Carlsen melder sig til gruppen. Katrine spørges. Der er allerede booket tre sommerhuse. Annonce om Folkemøde kan sættes i bladet, og nævnes på medlemstræffet.
Sammensætning af en ny arbejdsgruppe tages med på næste LL-møde.

Landslejr 2023: Valentina Djurhuus, Pia Hansen og Hanne Carlsen. Landslejr annonceres også på medlemstræf.

Kystlejr: Henne Bad er booket til 2023. Navne på samtlige arbejdsgruppe medlemmer foreligger ikke pt. Kystlejr tages med på næste LL-møde.

Godkendelse af en arbejdsgruppe, der skal få flere unge til at melde sig ind i LAP:
Forslag: Brug de sociale medier og kom ud på bosteder.
-Sæt fokus på aftabuisering. Der kan evt. tilbydes et gratis medlemskab, for den gruppe af unge som indbydes til at arbejde med rekruttering af andre unge.
-LAP skal kende de unges behov for at vide, hvad det er der skal tilbydes. Fokus på en multietnisk vinkel kunne også være relevant ift. unge. Det skal også handle om, hvordan de kan komme videre i deres liv.
– Der er et ønske om en lektiecafé i LAP-Kbh.
-Tag DUKH med på medlemstræf; de unge efterspørger viden om regler og rettigheder.
Helle: Skriv i bladet og inviter til en åben debat.
Hanne W: Det kan være med et selvstændig træf for de unge, hvor der kan være en udflugt, spisning eller et lektieværksted.
Arbejdsgruppe vedr. rekruttering af unge kan godkendes, hvis der er tre medlemmer.

10. Punkt fra Hanne C. vedr. registrering af frivilligtimer

Der er ikke tilslutning til forslaget i LL.
LAP- Kbh. kan vælge at foretage timeregistrering ift. projekter, hvor timeregistrering er et krav.

11. Økonomi:

a. Regnskab og budgetoversigt
Udgifter til to-dagesmøde på Comwell og landsmøde på Hotel Svendborg er ikke på oversigten.

b. Gratis medlemskab i et år til nye medlemmer
Et medlemskab gælder i hele 2023, hvis de melder sig ind nu.
Kunne man lave noget med et gavekort for at skaffe et nyt medlem? Det kan sættes i bladet, som en opfordring.
LL beslutter, at på Brugernes Bazar kan ny medlemmer, som melder sig ind her, få en gratis rygsæk.

c. Invitationer:
– Konference om psykosocial rehabilitering v/Mogens Seider Tom Jul og Lenette deltager på konferencen.
Suppleant er Lene Kristiansen
– Invitation Peter Q. Hvem deltager i møde?
Tom sender måske gode ideer til Peter Q. – efter forhåndsgodkendelse i LL.
Lene foreslår pressemeddelelsen kan sendes til Peter Q.
Lene Kristiansen deltager i møde.
– Gratis SDU-konference om narrativ medicin er sendt rund med mail.

d. Sommerlejr – forsvunden scanner
Vedr. bortkommen scanner: Der er tvivl om det blev opdaget på lejren eller først er opdaget ved hjemkomst. Der blev tilbudt et lokale til aflåsning, men det har man ikke brugt. Hvorfor blev det meldt så sent, at scanner var forsvundet?
LL beslutter, at LAP ikke dækker udgiften.
Fremover skal det anføres for deltagere, at LAP ikke dækker udgifter ved bortkommelse af medlemmers medbragte elektroniske udstyr.

12. Høringssvar om udgangstilladelse mv.

Clarissa og Lene skriver udkast til høringssvar.

13. Orientering fra

a. FU
– Psykiatri Alliancen. Der afholdes møde med politikerdeltagelse i nærmeste fremtid.
– Presseoptræden vedr. Fields: Danmarks Radio var på Feddet hos Hanne Wiingaard og der blev lavet et TV- indslag, hvori LAP indgår.

b. LL
Brugernes Bazar:
Jette A. Kristoffersen, Clarissa og Tobias deltager.
Det er deltager fra Brugerforeningen, der holder LAP ́s tale.
Clarissa tilbyder NADA på LAP ́s stand. Betinna deltager også.
Psykiatri Topmøde: Lene deltager med en dialoggruppe og har talt med A. Rafferty, Suzan mfl., vedr. tema om recoveryfortællinger. Lene holder tillige oplæg på topmødet. Der kan være plads til flere bidragsydere til Psykiatri Topmødet fra LAP. LAP Kbh. har oftest stået for LAP- stand på Topmødet og vil også gøre det denne gang.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Landslejr: Lenette siger det er gået godt, og der har været mindre uoverensstemmelser. Der blev dog sendt en deltager hjem. Lenette spørger hvad deltagere fra LL syntes om lejren? Hanne C: Det var en god lejr med gode arrangementer og udflugter.
Lene; det var fantastisk med de mange værksteder – imponerende.
NB: Der skal hurtigt reserveres lokaler til næste års lejr.
Bisidder: Helle Sibbersen fortæller om opfølgningsmøde på bisidderkursus.
M. Saxtorph vil gerne ind i gruppen, og det vil gruppen behandle. Antallet af bisidderopgaver er gået lidt ned efter corona. Bettina oplyser hun trækker sig fra bisidderkorpset. Der efterspørges plakat mm. og den skal med på medlemstræf.
Plakaten kan måske nedscaleres til en pjece.

14. (lukket punkt)

15. Evt.

– Hanne Carlsen foreslår E-mail etik, som et punkt. Der opfordres til, at man svarer på mails, også at man måske ikke har tid. Det er ikke nok at svare ok.
– Tom foreslår, at man kun må tale positivt under eventuelt.

16. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af møde i livsglædegruppen d. 20. juli 2022

Referat fra arbejdsgruppemøde i Livsglædegruppen 20. juli 2022 i Klampenborg.

Deltagere: Solveig, Preben, Tom og Gihta. Vi savnede resten af gruppens medlemmer.

Siden sidst runde med positive oplevelser siden sidste møde.

Referat fra juni blev godkendt.

Turen til Zoo 18. august ligger fast, og der er bestilt deltagerliste fra kontoret.

Budgetoverslag til Frederiksborg Slot tur sendes ud en ekstra gang. Håber folk vil kommentere.

Nyt fra LL. Info om at Brugernes Bazar i Odense d. 24. august 2022, bliver det sidste af slagsen.

Næste møde 14. sept. Klokkeslet og mødested håber vi, at Valentina og Troels vil tilrettelægge i fællesskab, og melde tilbage på mail om, hvad de har besluttet.

Referat af LL – møde 24.06 og 25.06 2022

Referat af LL-møde 24.06 og 25.06 2022 på Comwell Roskilde

Deltagere: Hanne Wiingaard, Lenette Rasmussen, Helle Sibbersen, Torben Juhl, Henrik K. Hansen, Grethe Kirstine Nørgaard, Tom Jul Pedersen, Shiva Khanjani, Lene Kristiansen og Paul Bjergager (suppleant).
Afbud: Bettina Mærsk, Hanne Carlsen, Steen Moestrup, Clarissa E. Sørensen og Cornelius Christiansen.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Hanne W. blev valgt som dirigent og Lene som referent.

2. Indledende personlig kort runde: Velkommen til de nye i LL.

3. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden er godkendt.

Dispensation på dagens møde:
Et flertal i LL dispenserer fra en tidligere vedtagelse om, at suppleanter ikke har taleret. Paul har dermed taleret på Weekendens møde.

4. Godkendelse af referat fra 21.05.2022:

Tom har en rettelse i punkt 13.b i referatet fra sidste møde, som skal rettes til: ”LL satte punktet på om Livsglædegruppen, som Ghita havde indsendt”.
Svaret fra LL til Livsglædegruppens forespørgsel er, at gruppen selv forestår spørgsmål mv. til gruppens arrangementer, når det drejer sig om de af gruppen selv aftalte særaftaler vedr. nedsat pris, eks. på kulturinstitutioner mv.
Herefter blev referatet godkendt.
Tom spørger til om vi stadig laver lydoptagelse af LL møder. Det blev besluttet, at det fortsætter vi med fremover.

5. Gruppearbejde om handlingsprogram mv.

a. Principprogrammet: Afsnit C stk. 1 Vi ønsker og arbejder for at styrke medlemmernes bevidsthed om behandlingsmæssige, sociale, økonomiske, juridiske, faglige og menneskelige rettigheder.
Ift. denne formulering blev det foreslået, at lave en pjece om hvad der er af behandlingsmæssige muligheder, når man bliver syg. Samt et link på hjemmesiden til pjecens indhold. Helle vil gerne være tovholder og Lene vil gerne bidrage til arbejdet. Vi sætter det på til næste LL møde, hvor det vil blive fremlagt med budgetoverslag.
Sproglige rettelser til Principprogrammet vil blive fremlagt til Landsmødet i 2024.

Handlingsprogram:
Punkt 2. Videreførelse af Brugernes Bazar. Vi vil gerne støtte videreførelsen, men vi har ikke lovet at finansiere det.
Medlemsrekruttering lokalt: Vi laver nogle korte personlige videoer, som skal give folk lyst til at melde sig ind i LAP, som kan lægges ud på sociale medier og hjemmesiden. Helle, Lenette og Lene går videre med idéen.
Der udarbejdes en køreplan, som skal godkendes på næste LL møde. Det kunne være en mulighed, at lave flere videoer med medlemmerne på medlemstræf. Tom og Lise Jul Pedersen vil gerne hjælpe til, og vi spørger også Cornelius.
Kystlejr/ø-lejr:
Der er en arbejdsgruppe, som præsenterer et oplæg og budget til næste LL-møde
Punkt 3. Kæmpe for lige adgang til sundhedssystemet – både på ældreområdet og ift. somatikken for psykiatribrugere.
Lene vil gerne skrive noget om psykiatribrugeres ret til somatisk behandling f.eks. knæ-operationer og tandbehandlinger.
Hanne W. fortæller, at der også sker diskrimination, når man bliver folkepensionist. Helle fortæller at der ikke diskrimineres for psykisk sygdom i Odense, derimod diskrimineres diabetikere.
Punkt 4. Arbejde på fortsat at udbrede LAP’s bisidderkorps, Vendepunkter, NADA og refugier til hele landet.
Arbejdet omkring Landsdækkende Vendepunkter sættes på til næste LL møde.
Punkt 5. Forskning inden for behandlings- og socialpsykiatrien.
Helle og Henrik deltager i Socialstyrelsens udvalg for forskning i psykiatrien.
Lene opfordrer Helle og Henrik til at fortælle om, hvad der sker på området til LL og evt. på medlemstræf. Helle sender rapporten ud til LL.
Punkt 6. Overholde vedtægterne.
Hanne W. har ryddet op i hvilke arbejdsgrupper, der står på hjemmesiden.
LL arbejder videre med at gennemgå vedtægter, forretningsorden og principprogram mhp. en forenkling og overensstemmelse mellem dokumenterne. Hanne W. og Lene melder sig til arbejdet.

6. Medlemstræf:

a. Vi arbejder videre med at få et medlemstræf arrangeret fredag og lørdag 16. og 17. september 2022 i Odense med efterfølgende LL møde.

Fredag 16. september
Kl. 12 – 13 FROKOST
Kl. 13.30 – 14 Oplæg 1
Kl. 14 – 14.45 Oplæg 2
Kl. 14.45 – 15.15 KAFFE OG KAGE
Kl. 15.15 – 16 Oplæg 3: Intro til at lave videoer
Kl. 11 – 11.15 Pause
Kl. 16 – 17.30 Video-Workshop og socialt samvær.
Kl. 18: MIDDAG. Herefter socialt samvær.

Lørdag 17. september
Kl. 7.30 – 9 MORGENMAD
Kl. 9 – 9.45 Videoer fremvises
Kl. 9.45- 10.15 PAUSE
Kl. 10.15-11 Oplæg 4
Kl. 11.15-12.00 Oplæg 5
Kl. 12 FROKOST. Farvel til medlemmerne. Herefter LL møde.

Forslag til emner og oplæg:
– Jette Ammar, ny sjællandskonsulent præsenterer sig selv.
– Flere frivillige: Det er vigtigt, at vi alle tager ansvar (Helle).
– 10 minutters oplæg om: ”2022 Hvor står vi nu i LAP?” (Lene)
– Trivsel og kommunikation (Jon)
– Positive budskaber ”Sådan får du/vi LAP til at vokse?” (Tom)
– Lokalforeningerne fortæller
– Pep og sjov!
– Personlig recovery (f.eks. Marina Fauerholdt).
– Inspirerende mennesker som f.eks. Manu Sareen, Jan Hellesøe (hypnose), AnorekSigne…

LL opfordres til at komme med forslag hele sommeren med link til en beskrivelse af oplægsholderen på mail med overskriften ”Oplægsholder til medlemstræf”.
Jette, ny sjællandskonsulent deltager på den første del af LL mødet lørdag.
Nogle medlemmer melder sig til f.eks. medlemstræf, men dukker ikke op. Det koster LAP ca. 3000 kr. pr. person. FU arbejder videre med at formulere et brev, som skal appellere til medlemmernes omtanke, så dette ikke sker. Vi har forståelse for, at man kan blive alvorligt syg eller at der opstår pludselige voldsomme begivenheder i medlemmernes liv, men det forklarer ikke alle afbud.

7. Valg til kasserer.

Hanne W. fortsætter midlertidigt som kasserer.

8. Forslag vedr. leder fra Bettina Mærsk

Der var ikke opbakning til forslaget.

9. Orientering fra

a. FU
– LAP Vestsjælland får et engangsbeløb på 5.000 kr. til at opstart af en Lokalforening.
– Jette Ammar er ansat. Lene spørger om Jette må komme ind og hjælpe LAP KBH, f.eks. hver tirsdag. Det afklares senere, når flere ting falder på plads.
– LL lavede en brainstorm over recovery-fremmende aktiviteter, som medlemmerne muligvis kunne få glæde af: Natur-oplevelser, middelalder weekend, Danmarkstur for at få nye medlemmer.

b. LL
Grete har været på besøg på virksomheden – der laver udstyret til magnetbehandlingen TMS – for at fortælle om hendes helbredelse med TMS behandling, hvilket var en rørende oplevelse for alle.
Direktøren fra virksomheden har tilkendegivet opbakning til LAP.
Tilbagemelding fra LAP’s deltagelse på Folkemøde 2022: Der var mange tilskuere især til debatterne med AnerokSigne, Peernetværket og SAND. Men den bedste debat var måske ”Det at være pårørende til én i psykiatrien”, hvor mange tilskuere fortalte deres historier.
Der var mange gode snakke også med de andre foreninger. Arbejdsgruppen fik kontakt med Karsten Hønge (SF), Mikkel Rasmussen fra Psykiatri-listen, en hilsen fra Trine Torp (SF), som var glad for mailen fra LAP ifm. med hendes udmelding om ikke at stille op til Folketingsvalg.
Socialstyrelsen og Rådet for Socialt Udsatte lagde også mærke til LAP. Mange foreninger tilkendegav at de gerne vil samarbejde med LAP.
Der var en statistik over hvor mange høringssvar foreningerne havde givet til 10 års planen, og her lå LAP meget højt på listen.
Læring til næste års Folkemøde: Det giver ikke mening at holde teltet åbent om søndagen.
Psykiatri-topmødet til oktober: Dialoggruppe v. LAP: Mere kvalitet for psykiatribrugere med løsninger, som ikke koster ekstra for samfundet f.eks. ”pengene følger patienten”.
Mental Talks og Folkebevægelsen mod Ensomhed: Det vil give mening at nogle fra LL deltager, men der skal kigges nærmere på konferencebudgettet op til næste LL møde.
Tom har deltaget på møde med ledelsen af Skejby Sygehus. Samt været til foredrag med Nils Krøjgaard om psykologisk manipulation. Der kommer en artikel i LAP bladet.
Lene har fået en plads som patientrepræsentant (suppleant) i RegionH’s forum for Recovery.

10. Planlægning af refugie.

Cornelius har trukket sig fra arbejdsgruppen. Punktet om refugie sættes på til næste LL møde.

11. Arbejdsgrupper

FU skriver til LAP ́s repræsentant i Sundhedsstyrelsens Psykiatriudvalg, at LL vil gerne orienteres om hvad der sker i Sundhedsstyrelsens Psykiatriudvalg.

a. Orientering
Nye arbejdsgrupper om Folkemøde og Landslejr 2023 nedsættes på næste LL møde.
Bisiddergruppen kører, men der er umiddelbart kun sat penge af til et nyt kursus til næste år trods stor interesse for at deltage på kurserne.

12. Økonomi

a. LAP har søgt Socialstyrelsen om lov til at flytte nogle midler til andre poster, bl.a. så der er løn til Sjællandskonsulenten.
Budget for 2024 er under udarbejdelse.

b. Ansøgning fra Kaj Larsen besvares med et afslag. LAP Nordjylland er ikke nedlagt, der skal indkaldes til generalforsamling. Henrik skriver til Kaj Larsen om en dato for generalforsamling.

13. Personale. Intet nyt. Punktet udgår.

14. Mødedatoer LL 2022. Godkendt:

Lørdag 20. august 2022 (Zoom)
Lørdag 17. september 2022 efter medlemstræf i Odense
Lørdag 15. oktober 2022 (Zoom)
Lørdag 26. november (møde og julefrokost).

15. Evt.

Mødedeltagelse: Der strammes op ift. fremmøde på LL møder, særligt seminarer som der betales dyrt for. FU laver en mail med høj prioritet til hele LL om emnet.

16. Hvordan synes du, mødet gik?

Der var en behagelig stemning og der blev talt pænt til hinanden. Det var positivt med de nye medlemmer i LL.
Det var tilfredsstillende, at vi nåede alle punkterne inden for den afsatte tid.
Vi skal have en opmærksomhed til, at vi ikke laver sjov med alvorlige ting.
Alle var ærgerlige over de afbud, der var til mødet. Især fordi formålet var at lære hinanden at kende i den nye landsledelse. Medmindre at man er blevet alvorligt syg eller f.eks. dødsfald i den nærmeste familie, bør vi prioritere at møde op.

Referat af møde i livsglædegruppen d. 21. juni 2022

Referat for Livsglædegruppemøde i Aarhus 21. juni 2022 i Lokal Tv`s lokaler.

Deltagere: Preben, Tom, Solvej, Troels, Valentina og Gihta.

Preben valgt som ordstyrer.

Siden sidst runde med positive oplevelser siden sidste møde.

Sidste referat af. 24. maj 2022 blev godkendt.

Opfølgning på næste udflugt til Zoo København d. 18. august 2022

Der er som altid mulighed for alle Lap medlemmer at tilmelde sig Livsglædegruppens arrangementer.

Næste møde 20. juli i København. Tid og sted følger senere.

Referat af møde i livsglædegruppen d. 24. maj 2022

Hermed referat af dagens møde 24. maj 2022 i Livsglædegruppen i Odense.

Deltagere: Solveig, Preben, Tom, Valentina, Yvonne og Gihta.

Referat fra sidste møde blev godkendt.

Positive oplevelser fra gruppens deltagere siden sidste møde.

Beretning om status på udflugt til Kbh.`s Zoo 18. august.

Meget positive tilbagemeldinger fra udflugten til Kaj Munks kirke og hjem i Vedersø samt til Vesterhavet.

Der undersøges mulighed for tur til Den Fynske Landsby.

Næste møde er i Aarhus d. 21. juni, hvor vi mødes ved Hovedindgangen til Banegården kl 13.

Aftale med lokal TV om at låne mødelokale.

Referat af LL – møde 21.05 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Cornelius Christiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Lenette Rasmussen, Hanne Carlsen, Lene Kristiansen, Grethe K. Kildegaard, Henrik Kromann Hansen, Helle Sibbersen
Afbud/ikke tilstede: Torben Juhl, Lars Kristensen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Personlig runde
Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes uden ændringer.

4. Godkendelse af referat 29.04 2022
Referatet godkendes uden bemærkninger.

5. Evaluering landsmøde 2022

a. Der er utilfredshed med hotellet, med kosten og forsinkelser mv. Planlægning fra hotellet var under al kritik. Det foreslås, at der allerede nu undersøges vedr.et andet sted. Bettina mfl. er skuffet over kritikken fra medlemmerne. Lene syntes det var et godt landsmøde. Hanne W. ringer til Karrebæksminde vedr. landsmøde 2024. Næste gang har LAP 25-års jubilæum oplyses det.

b. Handlingsprogram 2022- 2024
Steen fortæller om processen for handlingsprogrammet. Den store udfordring er revision af LAP ́s officielle dokumenter, som beskrevet i handlingsprogrammet.
Behandling af handlingsprogram lægges på 2-dages møde i juni måned.

c. Vedtægter
Medsendt til orientering.

6. Arbejdsopgaver for LL

a. Arbejdsopgaver i LL
Steen: Vedtægter, handlingsprogram, forretningsorden er LL ́s arbejdsredskaber, som LL skal kende. Det kan være de skal gås igennem på et LL møde. 10 årlige møder, håndtering, herunder besvarelse af mails, og underskrift af regnskaber er en del af opgaverne for LL- medlemmer. Derudover er der repræsentation på møder mv., udbredelse af kendskabet til LAP, hverve nye medlemmer mm. Herudover deltager LL -medlemmer i LAP ́s arbejdsgrupper.
– Lenette opfordrer LL –medlemmer til at svare på mails indenfor en uge.

b. Arbejdsdeling i LL
– Arbejdsgruppe i Justitsministeriet: Henrik er interesseret i at indgå i arbejdet.
Sekretariatet rykker for info..
– Der er ikke et aktivt psykiatriudvalg i Sundhedsstyrelsen pt., da der forhandles om psykiatriplan andetsteds.
– Møde i P. alliancen er udsat til september oplyser Hanne W.
Bilaget vedr. arbejdsdeling opdateres på møde.

c. Udviklingsplan indsendt til Socialstyrelsen
Steen: Udviklingsplan er sendt ind, og ift. planen skal der evalueres mere – også på individuelt plan. Herunder spørgeskemaer mv. og egentlig også evalueres på landsmøde. Hanne C. bemærker, at der ikke er afsat midler til transportgodtgørelse til bisidderopgaver i budgettet. Det oplyses, at der kan flyttes midler til denne post.

d. Kontingentfordeling
Oversigten kan være en god arbejdsplan for ny konsulent.

7. Forretningsorden

a. Forslag vedr. suppleanter v/Henrik Kromann Hansen
LL beslutter at suppleanter kan deltage uden taleret på LL-møder.
NB: Ved overtrædelse skal man kunne fjernes fra mødet, jf. beslutning fra for 2 år siden. Beslutning tilrettes i forretningsorden.
Afstemningsresultat:
Deltage i møder uden taleret: 6
Deltage i møder med taleret: 5

8. Valg af FU
Helle Sibbersen, Lenette Rasmussen, Hanne Wiingaard er valgt til FU
Valg af kasserer udsættes til næste LL møde.
Hanne W. er midlertidig kasserer.
Afstemningsresultat:
Hanne Wiingaard: 8
Steen Moestrup: 4
Lenette Rasmussen: 7
Helle Sibbersen: 8

9. Godkendelse af arbejdsgrupper og oprydning på hjemmeside
Nye Arbejdsgrupper fa Landsmøde 2022

LAP repræsentation på Folkemødet i Stege
Dette er ingen arbejdsgruppe. Hanne C. tager derned, og kontakter Tina fra Køge Region Sjælland er med her, og ny lokalkonsulent tages med der.

ENUSP – International gruppe
Cornelius er tovholder indtil videre

Etablering – Refugium
Der er kun en deltager her, og gruppen bliver ikke til noget.

Ølejr/kystlejrgruppen
Hanne Carlsen er LL –repræsentant

Arbejdsgrupper før Landsmøde 2022

Højskole vedr. refugium
Jens og Steen er tillige i gruppen.
Cornelius tjekker op på navne og deltagere.
Cornelius LL medlem

Landsdækkende vendepunktskurser i LAP
Cornelius Christiansen skriver til gruppen om det de korrekte, der sidder i gruppen.
Hanne Carlsen ønsker medlemskab
Cornelius skriver ud til gruppen

Landslejr
Bettina Kræmer Mærsk er LL repræsentant.

Amaliedag
Amaliedag lægges i ENUSP gruppen

Presse og lov
Helle S., Hanne W. og Hanne Schou spørges vedr. deltagelse.

Livsglæde
Tom Jul Pedersen (TH)

Hjemmesidegruppen
Cornelius Christiansen indkalder og overvejer om han er tovholder

Akupunktur
Hanne spørger Steen og Katrine vedr. status

ANDET

Bisidderstyregruppen
Henrik Kromann Hansen er LL repræsentant, og vælger selv tovholder Folkemøde 2022.

Folkemøde 2022
Bettina Kræmer Mærsk er tovholder Lenette Rasmussen er LL repræsentant

Redaktionsgruppen
Hanne Wiingaard (tovholder)

Se også opdateret bilag 9.
Hanne C. undersøger vedr. NADA.
FU gennemgår websiden vedr. arbejdsgrupper.

10. Medlemstræf
Hanne W. undersøger Torvehallerne i Vejle og Comwell
H. C. Andersens Hotel i Odense og evt. landsmøde i Odeon nævnes tillige som muligheder.
Medlemstræf afholdes i september.
– indhold og arrangørgruppe?

11. Forskningsprojekt om tvang
Nils H. Andersen er kontaktet om projektet. Hanne C. er tillige blevet kontaktet.

12. Orientering fra

a. FU
Hanne W, Lene og Jakob er til møde i Sundhedsministeriet 23.05 2022 om ny 10-års psykiatriplan

b. LL
En af Os: Hanne C. vil gerne med på møde i En af Os.
Møder i psykiatrinetværket; hvad sker ift. Mette Frederiksens udmelding?
-Forslag om Peermedarbejder i LAP København. Tom Jul siger hertil, at de må jo gøre hvad de vil i LAP København.
ENUSP: Cornelius oplyser, der er en god gruppe i ENUSP. Olga i Georgien stiller op til EDC European committee for disabled. Erik Olsen har tidligere været medlem der. Der arbejdes med at få gang i ENUSP og WNUSP, og ønske om medlemskab af LAP i gruppen.
Peernetværk: Hanne W.: Personalet er sagt op, det er korrekt, men det er ikke de samme som at Peernetværket lukker. Lene foreslog, at LAP KBH opretter en gruppe for Peermedarbejdere i lyset af forandringerne i Peer-netværket. Flere LL- medlemmer udtalte bekymring over om LAP KBH har ressourcerne til det.
-Brugernes Bazar, Hanne C: Brugernes Bazar vil gerne have møde/har holdt møde, og der vil være LAP stande. Der er lavet en dagsorden, deltagerliste og køreplan vedr. boder.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
refugie: Cornelius har indhentet priser og tilbud vedr. refugie. Refugie afholdes gerne i oktober. Refugiet behandles på næste LL-møde. Cornelius kontakter sekretariatet.
Det drøftes, at også andre mindre foreninger har problemer med at finde og fastholde frivillige.

13. Folkemøde og livsglædegruppe

a. Deltagere og betaling Folkemøde 2022
På Landsmødet var der flere der spurgte til Folkemødet og muligheden for at komme med. program og tilrettelagt dagene, så vi har ikke behov for mere plads. Der er et ledigt sommerhus i Hasle med 5 sovepladser.
Uddrag bilag: Det koster ca. 1650 kr. pr soveplads i egenbetaling. Så vi vil lade det være op til LL, hvad vi gør. Det er ikke enkeltværelser. Folk skal selv checke om de kan få færgebilletter.
Kontoret udsender mail vedr. ledige 5 senge til LL og til aktive arbejdsgrupper.
Kun rejsen til Bornholm betales af LAP.Prisen for overnatning sættes ned til kr.1000 for deltagelse/overnatning.
Deltageren vil ikke modtage diæter, og den lokale transport er for egen regning under opholdet.

b. Forslag vedr. samarbejde med kulturinstitutioner mm. v/Tom Jul
Gruppen arbejder videre med ordning mv. Gruppen skal selv lave en mailordning, hvor de tager imod tilmeldinger.

14. Personale (lukket punkt)

15. Weekendmøde i LL

Mødedato 24. – 25. juni til LL todages møde vedtaget.

16. Evt.
– Landsmøde sættes på næste gang.
– Bettina: Forsikring vedr. NAD skal undersøges.
Det skal forhøres om det er LAP, der skal laves en tillægsforsikring vedr. NADA.
Det er brugerens egne personlige forsikring, der gælder oplyser Tom.
Alle NADA udøvere skal selv forsikres. Spørg sekretariatet, hvis der er tvivl.
– Grethe: Frode Bjerkely har inviteret Grethe til dem, der laver instrumenter til magnet stimulation på fabrikken i Farum.
– Hanne C. : Får jeg refusion for rejse til Bornholm? Ja til transporten derover, svares der.
Transporten på selve Bornholm står man selv for. Cornelius lægger roll-up til Clarissa i LAP København til brug på Folkemødet.

17. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke.

Referat af LL-møde 29.04 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Cornelius Christiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Lenette Rasmussen, Helle Sibbersen, Clarissa Sørensen, Hanne Carlsen og Lene Kristiansen.

Afbud: Jens Rasmussen og Grethe Kristine Nørgaard.

Mødet blev afholdt på Hotel Svendborg.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
Hanne W. vælges til ordstyrer og Lene vælges til referent.

2. Indledende personlig kort runde (vejrmelding) om hvordan man har det.
Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt uden ændringer.

4. Godkendelse af referat 05.04 2022
Referatet blev godkendt.

5. Landsmøde 2022
Helle sørger for at læse Grethe og Clarissas breve op ifm. deres ønske om at stille op til LL.
a) Beretning. Det blev aftalt, at beretningen ikke fremlægges mundtligt, men at LL stiller sig op foran scenen og besvarer spørgsmål fra salen.
På næste landsmøde kan vi overveje, at sekretariatet også fremlægger deres beretning.
b) Stemmetællere. Det aftales, at Lise Jul Pedersen, Rasmus Søbæk Magelund, Ole Hagman og Kim Kjelgaard spørges.
[NB: Kim takkede nej, og det blev i stedet Hanne Skou Kadziola]
c) Fanen. Paul Bjergager spørges og Cornelius bærer fanen, hvis Paul siger nej.
d) Introduktion til arbejdsgrupper og ny handlingsplan. Hanne C. og Helle præsenterer arbejdsgrupperne. Steen og Cornelius bliver LL’s repræsentanter i gruppen om handlingsprogram på landsmødet, og sørger for en stram proces.
e) Gennemgang af program. Tom giver en introduktion af, hvad hans tale kommer til at indeholde.
Lene tager imod og introducerer Kira West.
Helle tager imod musikerne, som skal underholde til middagen.
f) Overrækkelser af priser og diplomer. Steen køber chokolade til 300 kr. pr. taler

6. Økonomi.
a) Regnskab
. De personer som skal underskrive regnskab 2021 på papir, får det ordnet mens vi er sammen på Landsmødet.

b) Budget. Budget 2023 kommer til at forholde sig til, om LL’s forslag om landsmøder hvert andet år, stemmes i gennem.

c) Budget landslejr. Bettina fremlægger budget for landslejr 2022 som godkendes, dog med tilføjelse af hvad udgifterne bliver for de frivillige på lejren.

d) Konfliktmægling. LL godkender, at der betales for en konfliktmægling mellem to LL-medlemmer.

7. Personale (lukket punkt): Refereres ikke.

8. Orientering fra
a) FU. Der er bestilt rygsække til alle på Landsmødet.
Der kommer en hjælper for Pia, som er bogholder i LAP.
Steen fortæller om receptionen for Frivilligrådet, hvor han gjorde opmærksom på, at psykiatribrugerne desværre ikke er velkomne i alle frivilligcentrene.
Vi afventer at blive inviteret ind til en snak i Sundhedsministeriet om 10-års planen.
b) LL
Ingen kommentarer
c) Orientering fra arbejdsgrupper. Cornelius fortæller, at refugie kan blive en realitet fx januar 2023.
Folkemøde-gruppen har arbejdet hårdt, men nu er debatter og aktiviteter i LAP’s telt på plads.

9. Evt.
LL godkender, at vi kan skrive et takkebrev til Trine Torp for vores gode samarbejde med hende, mens hun har siddet i Folketinget.
Der laves en privatindsamling til blomster til sekretariatet som tak for deres indsats og imødekommenhed. Til næste møde kan vi tale om arbejdsdeling og kommando-veje i sekretariatet og i LL.
På baggrund af et spørgsmål om kontor-godtgørelse blev det slået fast for alle, at man ikke kan modtage kontor-godtgørelse fra flere foreninger.

10. Hvordan synes du, mødet gik?
Flere var glade for at vi kunne holde fysisk møde og se hinanden i øjnene.

11. Første møde i
ny landsledelse 21.05 2022 kl. 11-17.00

Referat af møde i livsglædegruppen d. 23. marts 2022

MØDE d. 23. marts 2022 kl. 12.30 i LAP Odense

DAGSORDEN
1. Siden sidst :
2. Referat fra sidste møde :
3. Nyt fra LL :
4. Årets landsmøde :
5. Undersøgelse af tilskud ved seværdigheder :
6. Kaj Munk museet
7. ZOO København
8. Vores møde referater til LAP
9. – 10. Eventuelt

REFERAT

Tilstede : Ghita , Yvonne , Solvej , Tom ,Troels , Brian , Preben

1. Hver i sær fortalte hvad de havde haft af livsglsde oplevelser siden sidste møde.

2. Referatet fra sidste møde blev læst op . Dette blev godkendt.

3. Tom fortalte om relevante ting for gruppen.

4. Tom , Preben , Troels , Brian , Solvej deltager.

5. Gihta vil undersøge nærmere om vi kan få rabat af seværdighedssteder

6. Gihta udleverede opslag om Kaj Munk museum turen.
Denne blev godkendt. Opslaget skal forsøges at blive fremlagt i det kommende LAP blad.

7. Preben udleverede opslag om ZOO København tur. Da der på denne tur kun bliver tilbudt kaffe + brød til deltagerne, vil det undersøges om brugerbetalingen kan nedsættes fra 200 kr. til 100 kr.
Der var stemning for at turen skal foregå i eftersommeren.

8. Referater fra gruppens møder til LAP blev drøftet.

9. Troels fremkom med et forslag til tur arrangement til et Fuglecenter i nordsjælland. Dette må Troels undersøge nærmere.

10. Yvonne vil prøve at arrangere en tur til folkemødet på Bornholm i år for LAP medlemmer. Med overnatning i sommerhus.
Økonomisk ansøgning til LAP vil hun klare.
Yvonne tænker også på at planlægge en tur til Fredensborg slot.

Næste møde : tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 12.30 i LAP Odense.

Referent Preben

Referatet godkendt på møde d. 24. maj 2022.

Referat af LAP’s landsmøde 2022

Hotel Svendborg 30. – 1. maj

Godkendt af dirigenterne Allan Ohms og Karl Bach Jensen

Første dag – lørdag

Indledning og velkomst
Tom Jul Pedersen byder velkommen til LAP’s 22. landsmøde og opfordrer til, at alle rejser sig, mens foreningens fane bæres ind i lokalet af Cornelius Christiansen. Tom Jul Pedersen holder herefter velkomsttale, og siger blandt andet følgende i sin tale: Det er godt at se så mange, der er mødt op. I den forgangne periode har LAP givet input til psykiatriplanen, som skal vare de næste 10 år. Blandt andet har vi et forslag, der går på, der skal tilføres 600 milliarder kroner på de 10 år – intet mindre. Desværre har vi også traditionen tro, sagt farvel til nogle af vore kolleger indenfor psykiatrien, der er døde det forgangne år. Vi plejer at holde et minuts stilhed i respekt for de døde, så det vil jeg foreslå vi gør lige om lidt. Derefter holdes 1 minuts stilhed for de døde i psykiatrien.
Undervejs på landsmødet sang forsamlingen tillige en sang forfattet af afdøde Erik Olsen.
Afslutningsvis siger Tom Jul Pedersen: Godt landsmøde til alle!

1. Valg af dirigenter og referent

Hanne Wiingaard siger, at landsmødet nu skal vælge dirigenter til landsmødet: Karl Bach Jensen og Allan Ohms vælges som dirigenter og Jakob B. Petersen vælges til referent. I alt 76 stemmeberettigede individuelle medlemmer deltog i hele eller dele af landsmødet.

2.Valg af stemmetællere

Følgende deltagere foreslås og vælges som stemmetællere: Lise Jul Pedersen, Rasmus Magelund, Ole Hagman og Hanne Schou Kadziola blev valgt til stemmetællere. Herefter nævner Hanne Wiingaard en række praktiske oplysninger, herunder: Parkerings- og rygeregler, drinksbilletter, specialkost og rydning af salen. Referatet bliver lagt på LAP ́s webside www.lap.dk . Hanne Wiingaard afslutter med at sige: Husk at tage hensyn til hinanden – kan i have et godt møde!
Herefter introducerer Lene Kristiansen taler Kira West.

Åbningstale
Kira West takker medlemmerne af LAP, fordi de bruger deres tid og kræfter i denne her fine forening. Foreninger og bevægelser som jeres, har været med til at få os ud af de helt sorte kapitler i vores historie, hvor mennesker i psykiatrien og i forsorgen ingen rettigheder havde. Og blev udsat for groteske overgreb og uværdig behandling. Der er stadig masser tage fat på. Tak fordi I har været med til at rykke os hertil, hvor vi er i dag!

Kira fortæller hun er Formand Rådet for Socialt Udsatte, fra 1. januar i år, og også er direktør for Hjem til Alle, som er en alliance af flere aktører, som bekæmper hjemløshed blandt unge. Kira har inddelt sit oplæg i følgende dele: Kort introduktion til Rådet for Socialt Udsatte, Rådets arbejde med deltagelse, hvordan vi bruger det til udvikling af politik, hvordan Rådet samarbejder med lokale udsatteråd, Brugernes Bazar og arbejdet med 10-års psykiatri plan, som jo også er en af jeres dagsordener. Aktuelt arbejdes der blandt andet med politiske processer om nyt kontanthjælpssystem, 10-års plan for psykiatrien, Socialt Frikort og det specialiserede socialområde.

Hvis vi får erfaringer med, for jeres vedkommende erfaringer fra psykiatriområdet: Hvad går galt i mødet, gode indlæggelser og udskrivninger, samarbejde om medicin og alt muligt. Den viden I har, den skal vi inddrage og bruge.

Det jeg har fortalt om nu, er de nye aktiviteter. I gamle dage have man Brugernes Bazar som den årlige deltagelsesaktivitet. Nu har vi omlagt det, og sagt; vi skal inddrage og have deltagelse hele året, vi skal ud og inddrage og møde brugerne. Det koster nogle ressourcer og vi kan ikke begge dele. Vi håber på forståelse for denne prioritering, og vi håber nogle andre vil tage bazaren op.

Dernæst taler Kira om psykiatriplanen, som rådet er engageret i. Hun siger blandt andet: Det, at psykiatrien ikke er er bedre end den er, er isoleret set en af de største barrierer for at bekæmpe social udsathed i Danmark. Der er for mange mennesker, der ikke har adgang til ordentlig psykiatri. Mange er ikke udredt, dulmer sig med stoffer og kan ikke engang komme ind og blive udredt, da de ikke opfylder de krav der er.

Undervejs siger Kira West, at udsatterådet kun fik minimale høringsmuligheder i forhold til 10-års planen og tilhørende faglige oplæg. Men det siger jo alt om problemet i forhold til socialt udsatte i psykiatrien, at man ikke inviterer rådet til høring om ny psykiatriplan.

Endelig siger Kira, at rådet kommer med en række anbefalinger i et længere notat. Hun fremhæver det er vigtigt, at der laves en ordentligt, solid og ressourcetung plan for psykiatrien. Det skal være med en social perspektiveret indsats, og vi samarbejder gerne med LAP omkring 10-års planen slutter Kira. Kira West ́s samlede oplæg ligger på LAP ́s webside.

Spørgsmål og debat:
Mikhael Saxtorph nævner, i forbindelse med et spørgsmål fra Paul Bjergager Nielsen om manglende adgang til udsatterådet, at han har siddet i 8 år i det lokale udsatteråd. Karl Bach Jensen nævner, at han selv, og også Steen Moestrup begge har siddet i det nationale udsatteråd.

En deltager i forsamling siger, at det skal rettes til ‘skal ́ i den næstsidste slide, hvilket Kira er enig i. Der er netop for megen lovgivning, der er bør, og derved ikke bliver til noget. Knud Fischer-Møller siger, det er 5 gode anbefalinger til psykiatrien, der er fra rådet – og navnlig fordi de handler om indhold og ikke om økonomi.

Karl Bach Jensen siger, at den ønskede lighed med somatikken, som beskrevet i ny psykiatriplan, giver ham myrekryb. Hvis vi laver nogle pakker i lighed med somatikken, så går det ad helvede til. Det har ødelagt åben dialog og tidlig indsats, og skaber ingen løsninger.

Kira West svarer, at når jeg bruger ordet ligestilling er det afstigmatisering og bedre behandling, der henvises til i forhold til den ny psykiatriplan.

Signe Seiersen siger, det er borgerne, der skal spørges, hvad de ønsker af behandling, da det er dem,
der får penge direkte til egen forvaltning, der får det bedre. I forhold til Brugernes Bazar siger
blandt andre Helle Sibbersen, at det er problematisk at lukke ned for bazaren.

I forhold til lovgivning siger Kaj Larsen, at der tales meget om dobbeltdiagnoser, og at ́bør ́ skal fjernes i lovgivningen: På engelsk er Will den lette form, der skal stå skal/Shall i ny lovgivning. Kira fortæller, at kun en meget lille del af lovgivning bruger formuleringen ́skal ́ – og det ér problematisk.

Mikhael Saxtorph spørger om LAP kan sætte Brugernes Bazar i handlingsprogrammet, og søge nogle penge til dette. Camilla Madsen spørger, hvad erfaringerne er med, at pengene følger brugeren? Hertil fortæller Kira, at overvældende mange havde fået tag over hovedet og fået betalt regninger mv., når pengene gik direkte til borgeren.

Lene Kristiansen siger det generelt er godt, der arbejdes ud fra udsatte begrebet, for det er ikke bare vor psykiatriske problemstilling. Der er også noget, der hedder levevilkår, at kunne overleve, have en ordentlig økonomi i forhold til at kunne være borger i samfundet. I forhold til dobbeltdiagnoser fokuseres der for meget på rusmidler omkring dobbeltdiagnoser. Der er mange andre afhængigheder, der kan ødelægge menneskers liv. Man kunne kigge på 12 trins fællesskaberne og se hvilke grupper de har. Den kommunale rusmiddelbehandling er enormt vigtig, der skal stadig være behandling i kommunerne.

Kim Kjelgaard fortæller han har været med i et lokalt projekt i Halsnæs. Her var der 25 brugere fra socialpsykiatrien, der kunne søge om op til kr. 50.000 til at forbedre deres liv indenfor et år. De blev brugt til rejser, til at ordne deres lejlighed så man kunne få familiebesøg, til at købe en knallert eller en bil så man kunne køre på arbejde. Det var positivt, der var kun gode resultater og langt de fleste fik en øget livskvalitet. Desværre var det projektmidler, så projektet blev stoppet efter et år. I gør det godt i rådet siger Kim, og siger samtidig, det går ham på, at Brugerens Bazar stopper, og rådet skal presses for at fortsætte arbejdet med Brugernes Bazar.

Helle Sibbersen siger, at diagnoser skal lægges ind et sted og ikke flere steder, og fortæller videre, at Housing First virker. Dog har Odense kommune ikke gennemført de sidste to skridt i programmet. Man kan ikke nøjes med et år, ellers skal borgeren samles op igen efterfølgende.

Lene Hermann spørger: Dansk Psykiatri i verdensklasse – hvad menes der med det? Hun læser videre følgende op: ”Jeg lærte mig senere i livet, at vi er tilbøjelige til at møde hver ny situation med omorganisering, og jeg lærte også hvilken vidunderlig metode dette er til at skabe illusion om fremgang, mens det i virkeligheden forårsager kaos, ineffektivitet og demoralisering? ” Cajus Petronius, embedsmand under kejser Nero, død år 66 e.Kr.

Kira takker for citatet og fortæller, at nye socialpolitikere flytter rundt på resort i kommuner og regioner, og måske får fortalt af kolleger, at det gjorde vi faktisk også sidste år.

Steen Moestrup fortæller, han har talt med Alice Rasmussen om Brugernes Bazar. Jeg sidder i styregruppen for Brugernes Bazar, og vi vil gerne støtte, at der i et samarbejde findes midler til bazaren.

Kira fortæller videre, at hun ved et besøg i Odense har fået fortalt, at Housing First fungerede godt i Odense. Det er dog vigtigt, at der holdes fast og tilknyttes efterværn til indsatsen. Oplægget fra Kira West gav anledning til mange gode spørgsmål og en spændende debat på landsmødet.

Dirigent Allan Ohms oplyser forsamlingen om, at landsmødet er lovlig indkaldt.

3. Landsledelsens beretning

Før præsentation af beretningen stiller LAP ́s landsledelse sig op foran podiet i mødesalen.

Kommentarer og spørgsmål til beretningen:
Paul Bjergager Nielsen spørger, hvad der er det vigtigste hver enkelt LL medlem har udrettet? Lene Kristiansen svarer, at foreningen har påvirket regeringens 10-års plan. Tom Jul Pedersen fortæller, der har været bisidderkursus, og det har været det vigtigste. Helle Sibbersen fortæller, der er nogle vigtige arbejdsgrupper, heriblandt landslejr, bisidder og folkemøde 2022.

Cornelius Christiansen nævner ENUSP og WNUSP, som noget af det vigtigste. ENUSP er det europæiske LAP fortæller Cornelius.

Camilla Madsen spørger til ændringer i LAP, specifikt til at to medarbejdere er blevet sagt op? Det er ikke nævnt i beretningen. Alderen trykker, og derfor er der behov for en ungdomskonsulent. Hanne Wiingaard siger hertil, at hun er enig i, der mangler noget på ungdomssiden. Helle Sibbersen siger, det ikke er alt LL kan sige om dette spørgsmål, og Hanne Wiingaard siger videre, at vi i LAP gerne vil ændre strukturen. Nu har vi opslået en fuldtidsstilling, og vi holder samtaler om 14 dage.

Lise Jul Pedersen siger den nyansatte ikke skal være en, der deler brochurer ud. Steen Moestrup fortæller, at når der er to fuldtidsansatte, er det der, vi har haft flest medlemmer, og det er det, vi gerne vil tilbage til.

Frands Frydendal spørger i forhold til den aktuelle leder i LAP-bladet; hvem det er, der skal stækkes eller klippes ned, hvem har skrevet det? På hvilket niveau sigter landsledelsen imod, at alle skal have lige meget at skulle have sagt? Er det A: at alle skal have lige meget mulighed for at klippe hinanden ned? Er det B: landsledelsen har som sit privilegium at klippe medlemmerne ned efter sit bedste skøn, men landsledelsen ikke selv klippes ned? Eller skal vi opnå lighed, ved at alle medlemmer klippes ned til landsledelsens niveau?

Svar på indlæg:
Steen Moestrup svarer, at han gerne vil have, at det her er en medlemsforening, og det er vi ikke altid enige om, hvor meget der skal være plads til ros og ris. Konstruktiv kritik eller skal man bekrige for at undgå, at der sker konflikter. Eller skal man lave konfliktløsning for at undgå, at konflikter accelerer. Det er svært at svare kort på, det har været mit ønske at der bliver plads til alle, men vi må også erkende, at der ikke altid er plads til de store armbevægelser for alle, for så er der nogle andre der bliver puttet ind, skubbet til side eller væltet.

Hertil svarer Frands Frydendal, at spørgsmålet er om man løser det ved at klippe medlemmerne eller ved at skabe plads. I har simpelthen skrevet, at I mener, det er i orden at man stækker medlemmerne, og jeg synes ikke din redegørelse bortforklarer, at det er det, I gør. Jeg har været i LAP ca.17 år og i det meste af den tid har Steen Moestrup og Hanne Wiingaard været i landsledelsen eller FU, og har således sikret kontinuiteten i medlemstilbagegangen.

Helle Sibbersen siger vi i landsledelsen taler godt sammen, og LL sidder der for jeres skyld, og vi stækker ikke hinanden. Henrik Kromann Hansen supplerer, og siger, vi ikke stækker medlemmerne, det kan være en klodset formulering i lederen i bladet. Lise Jul Pedersen siger, at der i gamle dage var der ballade – det er der ikke nu. Ingrid Sejerøe-Olsen spørger, hvorfor der ikke er en kystlejr, hvortil Steen Moestrup svarer, at der ingen gruppe var efter sidste landsmøde, der kom ingen reservation på lejren og gruppen ville ikke fortsætte.

Hanne Schou bemærker, hun tror på mennesker og på LL. Der er konflikter, og det håndteres ikke korrekt. Det er dumt at fjerne adgang til LL suppleanter på møder. Tina Hesselbjerg fortæller det også er lokalaktiviteter, der giver medlemmer, og vi har hele 18 aktiviteter i LAP Køge og omegn.
Bettina K. Mærsk siger, vi kæmper og kæmper i landsledelsen.

Mikhael Saxtorph siger det lidt er en la la løsning, der er valgt ved at ekskludere eller fjerne suppleanter. Det var en panikløsning, og der står nogle forskellige ting i dagsorden og referat. LL kan ikke give mistillidsvotum, og der er nogle regler, der ikke eksisterer i LAP ́s officielle dokumenter.

Cornelius Christiansen fortæller man kan melde sig ind i ENUSP på ENUSP ́s webside, og man bestemmer selv, hvad man indbetaler. ENUSP er det europæiskes svar på LAP. Cornelius vil gerne skrive i LAP bladet om ENUSP, og også lave en arbejdsgruppe om ENUSP.

Vedr. LL ́s håndtering af sag med suppleant siger Helle Sibbersen, at vi var i en uholdbar situation, da vedkommende sagde ”jeg stiller mistillid”, og det er derfor det er formuleret på denne vis i beretningen. Paul Bjergager Nielsen siger, at LL skal opdatere siden med arbejdsgrupper på websiden. Hanne Wiingaard fortæller, at LL rydder op i arbejdsgrupper efter landsmødet.

Forud for næste taler fortæller Steen Moestrup om oplægsholder Christina Thorholm.

Indlæg Christina Thorholm:
Christina Thorholm går på via Teams. Christina Thorholm er radikal kommunal politiker i Hillerød, folketingspolitiker og socialordfører. Christina fortæller blandt andet om Åben Dialog, som de har brugt i Hillerød i over 2 år. Åben dialog giver en ramme for gode samarbejdsforhold og inddrager elementer, som man ellers ikke får talt om med socialrådgivere. I Hillerød bruger vi det i §85 støtte, og i forbindelse med boformer.

Christina fortæller, at vi har gjort os umage med §82 støtte, og man kan bruge tilbuddet uden visitering. Vi har gruppetilbud, vi bruger også hinandens erfaringer og vi skaber broer via det socio- kulturelle værested, hvor vi blandt andet hjælper borgeren videre ud til kreative aktiviteter.

Om 10-års planen siger Christina; at hvordan omsætter man 37 forslag til et væsentlig løft i psykiatrien er det helt store spørgsmål? Christina taler blandt andet om skabelse af bedre sammenhænge og mere ensartede planer i lighed med kræftområdet. Det er ud fra denne tankegang, og med mere brug af evidens, man har udarbejdet psykiatriplanen.

Karl Bach Jensen siger, at sidste gang han var med i planlægningen af 10-års planen, ville man nedbringe tvang, og det er ikke lykkedes. Der lægges op til, at man skal efterligne kræftbehandlingsforløb og lægge folk ind i nogle faste rammer. Det er mere og mere tilbageskridt, og fører til mere og mere medicin. Åben Dialog bruges som det eneste sted på en hel sygehusafdeling her i Svendborg, og jeg vil opfordre til at man besøger dem, og hører deres erfaringer. Endelig spørger Karl, om man stopper den megen tvang og medicin i psykiatrien? Hertil svarer Christina, at tanken er at give de samme behandlingsrettigheder i planen, og det er det tankesæt, der er taget med f.eks. fra kræftpakker. Christina vil gerne tage pointer med om, at man ikke skal efterligne de somatiske kræftbehandlingspakker i den ny psykiatriplan.

Karl Bach Jensen siger Danmark har sagt ja til FN ́s Handicapkonventionen om, at man ikke må bruge tvang, og Danmark reagerer ikke på FN ́s anbefalinger om, at tvang skal forbydes.

Henrik Kromann Hansen fortæller, han sidder i en arbejdsgruppe omkring bosteder, hvor han gerne vil have indskrevet at man kan blive erklæret rask. Det vil sige mulighed for at blive ”genudredt”. Karl Bach Jensen fortæller, LAP har udarbejdet et psykiatrisk testamente, som er sammenligneligt med et demenstestamente. Et psykiatritestamente skal have bindende gyldighed. Man skal fx kunne skrive, at man ikke vil behandles medicinsk, hvis man evt. bliver lukket inde.

Christina svarer, at man kan opdatere lovgivningen i forhold FN. Det kan skrives ind i loven, at man kan testamentere, at man ikke vil behandles med nogle særlige behandlingsmetoder. Vedrørende tvang får vi forklaringer fra personalet om – hvorfor det benyttes – men det er ikke nok i forhold til det vi ønsker politisk.

Mette Bramsdal fortæller hun har haft en traumesygeplejerske og er kommet ud af sit traume. Mette har selv betalt for sin traumebehandling, er kommet forbi sit traume og spiser ikke medicin i dag, og spørger, hvorfor der ikke er støtte til det?

Karl Bach Jensen fortæller, at man i Norge har vedtaget, at der mindst skal være én medicinfri afdeling i hver region. Psykiatribrugerne i Danmark vil have ret til medicinfri behandling – kig på de norske erfaringer. Christina vil gerne inddrage de norske erfaringer svarer hun.

Knud Fischer- Møller spørger om kvalitetsstandard og øget brug af evidens baseret praksis omfatter brug af traume bevidst tilgang?

Lene Kristiansen spørger, hvordan man ser om borgeren får det bedre eller oplever det som en bortvisning når der, fx bruges §85 og §82 tilbud. Hertil svarer Christina at der er borgere, som oplever, at der er behov for mere tid, og vi smider ikke folk ud.

Oplægsholder Christina Thorholm pointerer hun ikke vil tages til indtægt for, at psykiatriloven er, som den skal være. Der er både kanter og hjørner, der skal rettes til. Kim Kjelgaard spørger om Christina vil arbejde for, at man kan blive erklæret rask?

Mikhael Saxtorph fortæller, at i Køge kommune implementerede man noget man kalder åben rådgivning på grundlag af § 82. Det vil sige man kan komme ind fra gaden med mindre problemer, vente 10 minutters tid, og så ordner de denne type problemer hurtigt. Alt i alt har vi har gode erfaringer med åben rådgivning efter §82. Vi har også to eller tre peermedarbejdere ansat i åben rådgivning i Køge kommune.

Dirigent Allan Ohms spørger Christina, om de har styr på balancen mellem lobbyister fra medicinalindustriens og så de mennesker der er syge? Hertil svarer Christina, at det er jo et godt spørgsmål om, hvor meget I render os på dørene. Christina siger også, at LAP skal komme med bidrag, da det ellers er de højtråbende, inklusiv andre foreninger og medicinalbranchen, der råber højest. Det er en menneskeret at kunne blive erklæret rask, og det psykiatriske testamente er værd at tage med i planen, og jeg vil gerne invitere LAP til et møde for at få jeres vinkler med.

Forsamlingen stillede mange gode spørgsmål til Christina Thorholm ́s oplæg, og dette skabte en spændende debat på landsmødet.

Efter indlægget genoptages behandling af landsledelsens beretning:

Jesper Porsborg siger, der skal være lokale konsulenter, fx til at bidrage til at arrangere kystlejr. Han siger desuden, at han ser det som et bidrag bare at deltage i arrangementer. Endelig spørger Jesper, hvorfor ikke alle medlemmer automatisk er medlemmer af ENUSP.
Frands Frydendal siger, at da han kom med sit indlæg, svarede LL, at man kan søge konfliktløsning og også taler girafsprog, – mens det var smertefuldt at smide en ud af ledelsen?

Allan Ohms kommenterer debatten og siger: Når vi taler om sårbarhed, skal man tale pænt. Hanne Carlsen fortæller, vi har arbejdet med arbejdsmiljø i LL og nævner, at vi gør det frivilligt og i må respektere os. Helle Sibbersen siger, vi virkelig har arbejdet med et fælles fodslag, og vi var nødt til at handle. Steen Moestrup siger, han med stolthed kan sige, at der er mange, der har bidraget til beretningen. Efter en livlig debat sætter dirigenterne beretning til afstemning:

Beretningen godkendes med klart flertal.

Her efter takker landsledelsen ved Helle Sibbersen medarbejderne for deres indsats, og overrækker dem blomster: Vi i landsledelsen vil gerne vise, hvor stor pris vi sætter på de tre medarbejdere i Odense. Under coronaen var det personalet, som bar os oppe som landsledelse og medlemmer, så vi vil bare vise, hvor meget vi sætter pris på jer med denne lille erkendtlighed.

Nedsættelse af gruppe til handlingsprogram
Steen Moestrup introducerer arbejdet og Cornelius Christiansen læser forslag til handlingsprogram op fra landsmødemappen. Herefter er der introduktion til Handlingsprogram, og der foreslås, at Mikhael Saxtorphs eget forslag og Brugernes Bazar indskrives i handlingsprogrammet.

Lene Hermann nævner, at 80% af bostederne ikke får klager, og det bør kunne føre til at lave det bedre på de andre 20% af 700, som får klager. Kunne man lave en arbejdsgruppe om bosteder, så der ændres opførsel overfor de børn der er der? Lise Jul Pedersen foreslår en kampagne med aktiviteter på væresteder.

Hanne Schou Kadziola savner LAP ́s mærkesager i forslaget til handlingsprogrammet i mappen, herunder medicinfri afdelinger, nedbringelse af tvang mv. Valentina T. Djurhuus spørger hvorfor LL ikke tager på en studietur på en lukket afdeling, og sidder der en gang om måneden.

Valentina T. Djurhuus, Lise Jul Pedersen, Knud Fischer-Møller, Hanne Schou Kadziola og Steen Moestrup indgår i gruppen vedr. udarbejdelse af Handlingsprogram.

Efterfølgende introducerer Hanne Carlsen arbejdet med arbejdsgrupper. Karl Bach Jensen opfordrer til, at folk, der opretter arbejdsgrupper, stiller sig i mellemgangen og tager imod eventuelle spørgsmål.

Anden dag – søndag

4. Regnskabsaflæggelse for det forgangne år 2020 – 2021

Steen Moestrup og Mikhael Saxtorph fremlægger regnskabet for 2021, som også er i landsmødemappen i oversigtsform. Steen gennemgår de forskellige aktiviteter i regnskabet. LAP har modtaget kr. 4.100.000 fra Socialstyrelsen i tilskud, og derudover har LAP fået et tilskud fra Tips og Lotto-puljen. Herefter behandles spørgsmål og bemærkninger til regnskabet.

I forhold til Arbejdsmarkedets Feriefond bemærkes, at man, når man får folkepension, ikke kan få tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Det er besluttet ikke at søge Arbejdsmarkedets Feriefond fremadrettet. Vendepunkter Odense rettes til landsdækkende Vendepunkter.

Regnskabet sættes til afstemning og godkendes med klart flertal.

5. Behandling af indkomne forslag

FORSLAG DER HAR ØKONOMISKE KONSEKVENSER

FORSLAG NR. 1
Forslag stillet af Hans Schjørmann:
Invitationen nedenfor vil jeg have på dagsordenen til det kommende landsmøde:
Kære LAP!
Hermed inviteres I til MINORITETERNES GRUNDLOVSDAG, søndag den 5. juni 2022, kl. 14- 23, udendørs og i cirkustelt, på Ridebanen, plænen foran Den grå Hal, på Christiania. Minoriteternes Grundlovsdag (MG) handler om Grundloven, der jo videre handler om demokrati og menneskerettigheder! Vi vil fokusere på de personer og grupper, som det går ud over, når Grundloven tilsidesættes. Vi tænker især på den inkompetence og ligegyldighed, I møder, når kommunerne skal tage over fra Sundhedsvæsenet.

Jeres deltagelse kan bestå i, at I får et bord, der fungerer som en stand. Derfra kan I uddele materiale og snakke med folk. Og/eller naturligvis en lille kort og klar tale. Gæstetalere i år bliver:
Kirsten Ketscher, professor i jura, speciale i socialret
Tim Whyte, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke

Vi starter kl. 14.00 med gæstetalerne. Derefter kommer de forskellige foreningers talere iblandet lidt relevant underholdning samt Åben Talerstol mm. Arrangører er Christianias Kulturforening, Foreningen Jobcentrets Ofre mfl. Arrangementet bliver endvidere til i samarbejde med Hus Forbi og SAND, de hjemløses organisation. I kan google på Minoriteternes Grundlovsdag.

Da vi har store udgifter til bl.a. cirkustelte, lydudstyr, lysudstyr, transport, køkkenudstyr, madlavning, borde, bænke m.m. ser vi meget gerne indbetalt et grundbidrag på 100 kr. for de organisationer og grupper, der kan.

Hvis I kan give mere – eller mindre – er I også hjertelig velkomne til det. Vi har stor brug for aktivister til at hjælpe os med at få dette store arrangement til at stå i fuld udfoldelse, så kom bare. Vi glæder os meget til at høre fra jer!

Landsmødeforsamlingen beslutter, at dette forslag lægges hos LAP-København.

FORSLAG DER KRÆVER VEDTÆGTSÆNDRINGER

FORSLAG NR. 2
Forslag stillet af LAP ́s landsledelse:
På landsmøde 2021 blev forslaget kun vedtaget med almindeligt flertal, og genfremsættes derfor igen. Forslaget er genfremsat på landsmøde 2022 af LAP ́s landsledelse.

Begrundelse:
Socialstyrelsen har foreslået LAP at spare på udgifter til landsmøder. Landsledelsen har drøftet mulighederne og mener, at det bedste vil være kun at afholde landsmøde hvert andet år med overnatning. I stedet for at holde landsmøde hvert år uden overnatning. Som erstatning vil LAP afholde medlemstræf i overensstemmelse med henstilling fra Socialstyrelsen. Se forslag til vedtægtsændringer nedenfor:
Vedtægter for LAP
§ 4 – Landsmødet
Stk. 1 Landsmødet er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Ordinært landsmøde afholdes ”én gang årligt”: Erstattes af: ”hvert andet år” inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel med angivelse af dagsorden, ved brev til medlemmerne. Herudover ved annoncering i medlemsbladet eller dagspressen.
Stk. 4 Dagsorden for det ordinære landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigenter og referent
3. Landsledelsens beretning
4. Regnskabsaflæggelse for ”det” : Erstattes af ”de” forgangne år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Vedtagelse af handlingsprogram
7. Fastsættelse af kontingent for ”det”: Erstattes af ”de” kommende år
8. Godkendelse af ”budget”: Erstattes af ”budgetter”
9. Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen
10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, intern kritisk revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt

§ 6 – foreningens daglige ledelse
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 13 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er ”2 år”: Erstattes af ”4 år” Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til ”1 år”: Erstattes af ”2”, således at mindst 6 er på valg hvert ”år”: Erstattes af ”hvert andet år”
Stk. 2 Landsmødet vælger op til 13 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er ”1 år”: Erstattes af ”2 år”. Suppleanter indtræder ved længerevarende forfald efter Landsledelsens beslutning eller når et medlem af Landsledelsen udtræder.
Stk. 4 Landsledelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og landsmødets beslutninger.
Stk. 5 Senest ”3 uger”: Erstattes af ”4 uger” efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på 3 personer og af og blandt sine medlemmer vælger en kasserer.

Steen Moestrup og Hanne Wiingaard præsenterer forslaget: De fortæller blandt andet, at der kan laves medlemstræf for de midler, som ikke bruges til landsmøder. Styrelsen har også bedt LAP om at lave aktiviteter ude i landet og invitere til det, der foregår, siger Steen Moestrup. Under budget skal tallene vedrørende medlemstræf justeres. Forslaget omfatter, at LL-medlemmer vil sidde for 4 år, og ikke for 2 år.

Lene Kristiansen siger hun sidste år talte imod, og stemmer i mod igen denne gang. Landsmøde bør prioriteres og jeg vil allerhelst begge dele. Tina Hesselbjerg fortæller, hun har fundet sig en holdning til dette, og stemmer for.

Helle Sibbersen siger, LAP kan lave medlemstræf, hvis vi stopper med landsmøde hvert år. Valentina T. Djurhuus ser gerne to medlemstræf om året, og Signe Seiersen ønsker også medlemstræf. Kaj Larsen siger, det vil være godt med to medlemstræf, hvis medlemmerne har råd til at deltage. Mikhael Saxtorph siger der kom en række forslag frem sidste år, og i det foreliggende forslag er medlemmernes input ignoreret. Der er således ikke skrevet om medlemstræf, og øvrige gode begrundelser for forslaget i forslagsteksten. Der savnes navnlig et ændringsforslag vedr. medlemsmøder hvert andet år, bemærker Frands Frydendal. Helle Sibbersen pointerer, at uanset hvad vi siger, har Socialstyrelsen besluttet – og vi kan tage det op igen, hvis det ikke virker.

Hvis ovenstående ændringer vedtages bliver næste ordinære landsmøde i år 2024. Efter drøftelsen stemmes om forslaget ved almindelig flertalsafstemning.

Forslaget vedtages med klart flertal.

FORSLAG NR. 3
Forslag stillet af LAP ́s landsledelse:
På landsmøde 2021 blev forslaget kun vedtaget med almindeligt flertal, og genfremsættes derfor igen. Forslaget er genfremsat på landsmøde 2022 af LAP ́s landledelse.

Forslag til vedtægtsændringer:
Landsledelsen ønsker indskærpet, at kun psykiatribrugere kan møde op og have stemmeret til landsmødet og for at sikre dette ønskes nedenstående ændring i vedtægterne:
§ 4 – Landsmødet
Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på Landsmødet er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Støttemedlemmer – såvel individuelle som kollektive – har ikke ret til at deltage i Landsmødet og kan ikke indvælges i Landsledelsen.

Vedtægtsændring kollektive medlemmer:
Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret per påbegyndt 35 medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Denne sætning: Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret per påbegyndt 35 medlemmer kunne omskrives til:
Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret per påbegyndt 35 medlemmer og ”som delegeret kan kun udpeges nuværende eller tidligere psykiatribrugere”.

Efter drøftelsen stemmes om forslaget ved almindelig flertalsafstemning.

Forslaget vedtages med klart flertal.

FORSLAG NR. 4
Forslag til LAP ́s Landsmøde 2022 fra Mikhael Saxtorph:
Landsmødet pålægger FU og LL at sørge for, at følgende handlinger bliver gennemført inden næste landsmøde:

1.Alle LL medlemmer skal sætte sig ind i de gældende regler (vedtægter, LL ́s forretningsordenen, principprogrammet og det aktuelle handlingsprogram) og overholde dem. FU skal sørge for, at det blandt andet kan støttes af undervisning og kurser.

2.Den interne kritiske revisors opgave skal beskrives, gerne i samråd med den aktuelt valgte interne kritiske revisor. Det er vigtigt, at vedkommende har ret til adgang til alle relevante oplysninger. Dette arbejde bør være afsluttet senest 30/9 2022, så intern kritisk revisor kender sin opgave inden vedkommende går i gang.

3.Gennemgang og justering af LL ́s forretningsorden, så den følger vedtægterne.
Ændringerne implementeres løbende uden unødigt ophold.

Ved uenighed inddrages eksempelvis advokat Allan Ohms som opmand. Opmandens afgørelse er endelig indtil næste landsmøde, hvor spørgsmålet kan tages op.

Mikhael Saxtorph fortæller om sit forslag, og spørger om forsamlingen vil have psykiatrien forbedres? Landsmødeforsamlingen svarer ja, og Mikhael Saxtorph siger: Mit svar er vedtægter. Vi skal have styrket reglerne for ikke at slå hinanden og foreningen tilbage. Frands Frydendal er glad for beskrivelsen, og foreslår der stemmes for. Efter drøftelsen stemmes om forslaget.

Forslaget vedtages med klart flertal.

FORSLAG NR. 5
Forslag stillet af Steen Moestrup:

Tekst om konfliktmægling:
Stk. 11 Alle medlemmer af LAP har ret til, at konflikter bliver forsøgt løst, sådan at det styrker foreningen og deres fortsatte medlemskab. Alle medlemmer har også et ansvar for at medvirke til konstruktiv konfliktløsning. Hvis et medlem beder et andet medlem om at mødes til konfliktløsning, har det andet medlem pligt til at deltage. Man kan stille som betingelse, at der medvirker en mægler. Hvis parterne ikke kan enes om en mægler, kan de bede landsledelsen om hjælp. Landsledelsen medvirker først ved at anvise en mægler med særlig interesse for og kendskab til konfliktløsning.
Derefter skønner landsledelsen selv, hvordan den vil sikre en god konfliktløsning.

Det er min personlige opfordring, men jeg synes det er svært at sige, man ikke vil acceptere det, der står i vores vedtægter, hvis ikke man i det mindste protesterer ved at forsøge at få landsmødet til at ændre det ved at sætte det til afstemning på landsmødet.

Steen præsenterer forslaget. Mikhael Saxtorph tilføjer at pointen er, at man kender vedtægterne, når man går ind i landledelsen. Frands Frydendal siger, det er op til landsledelsen at løse, hvis vedkommende ikke vil være med til konfliktløsning. Forslaget er en opfordring og der stemmes således ikke om forslaget.

FORSLAG NR. 6
Forslag stillet af Kaj Larsen: Forslag til ændring af vedtægter samt nye forslag til Landsmødet 2022. Kaj Larsen præsenterer egne forslag:

Vedtægtsændring: Pkt. 1. Vedrørende landsledelse:
Der vælges 8 personer til landsledelsen. Det vil være de 8, som får flest stemmer, der bliver valgt. Af dem, der ikke bliver valgt udtages op til 8 suppleanter. Herefter vælges blandt den nye landsledelse 2 af de 8 til forretningsudvalget. Begge valg sker af landsmødets deltagere. Der er altid 4 på valg ved hvert landsmøde, undtaget herfra ved ekstraordinære landsmøder. Af de 4 er der altid 1 på valg fra forretningsudvalget.

Landsmødet beslutter, at forslaget behandles i en arbejdsgruppe sammen med LL.

Pkt. 2. Der vælges herudover en formand til at varetage den daglige ledelse af LAP. Formanden er på valg hvert tredje år. Denne formand har mulighed for at give forretningsudvalget opgaver samt kan rådføre sig med dem enkeltvis eller begge på samme tid. Evt. samråd eller kommunikation foregår pr. tlf. eller mail. Ved evt. nødsituation samles de 3 fysisk. Der stilles nødvendigt kommunikationsudstyr til rådighed for de 3 og for den øvrige landsledelse.
Forslagsstiller frafalder forslag.

Øvrige forslag:
Pkt. 1. Bladet udkommer elektronisk fremover.
Forslagsstiller frafalder forslag.

Pkt. 2. Lokalerne på nuværende adresse opsiges hurtigst muligt. Der findes nye mindre lokaler i Fredericia eller nærmeste omegn. I den korte debat om forslaget siges der blandt andet, at forslaget er det samme som at afvikle LAP, og om medarbejderne siger en deltager at de gør det godt.
Forslagsstiller frafalder forslag.

Pkt. 3. Alle ansættelser ophører hurtigst muligt.
Ad pkt. 3. Fremover varetages alle opgaver af medlemmer, som samtidig er nuværende eller tidligere brugere af psykiatrien. Disse får dækket deres udgifter på sædvanlig vis. Evt. eksperthjælp udefra besluttes af formanden efter samråd med landsledelsen, medmindre det er nødvendige og uopsættelige opgaver på kontoret.

Pkt. 4. Alle økonomiske krævende opgaver afvikles hurtigst muligt for at styrke regionernes arbejde.
Forslagsstiller frafalder forslag.

Pkt. 5. Hjemmesiden er central for diskussioner blandt medlemmer mellem landsmøderne. Den optimeres til dette formål, bl.a. med login for medlemmer. Hjemmesiden er et centralt vindue til omverdenen, og der skal fremover reklameres for den i nyhedsstrømmen, ved at medlemmer henviser til oplysninger fra siden i de fora, de deltager i.
Forslagsstiller frafalder forslag.

Pkt. 6. Alle nuværende arbejdsgrupper sættes til afstemning på landsmødet angående om de skal fortsætte. Nye arbejdsgrupper oprettes som sædvanlig og godkendes af landsmødet ved simpel afstemning. Ingen arbejdsgruppe kan anvende økonomiske midler udover 5% af budgettet. Samlet støtte til arbejdsgrupper kan maksimalt udgøre 40% af LAP ́s indtægter. Ønsker landsmødet at prioritere en opgave, ansøger gruppen landsledelsen om enkeltbidrag ved fremlæggelse af formål og budget på efterfølgende landsmøde. Fremover er det ikke nødvendigt med deltagelse af landsledelsesmedlemmer, medmindre de har arbejdsgruppernes interesse. Arbejdsgrupperne kan henvende sig til formanden, som viderebringer eventuelle spørgsmål til landsledelsen, hvis ikke forretningsudvalget kan besvare spørgsmålene i samråd med formanden.

Pkt. 7. Vedrørende landsmøder udvides de til 3 dage igen, på en for foreningen billigere måde. Evt. en opgave, der kan løses i samråd med sommerlejr gruppen. Gerne i august måned, hvor vejret normalt er bedst. En idé hertil er at genoptage Ø-lejre.

Pkt. 8. Jeg foreslår, at vi opretter en arbejdsgruppe til at revidere brug af diverse vedtægter, som for eksempel handlingsprogram, og efter min mening andre for tidsforbrugende unødvendige papirer. De opfyldes alligevel ikke. Regionerne kan udmærket selv finde deres egne opgaver lokalt.

Ad pkt. 7. Landsmødet kan afholdes, så der er mindst en dag tilbage for lejrdeltagere til oprydning. Dette afgøres af sommerlejrgruppen. Mit forslag er, at sommerlejrgruppen indkøber og fremstiller maden selv. I landsmødedagene kan deltagerne også deltage i fremstilling af maden. I det tidsrum hvor maden fremstilles kan arbejdsgrupper have møder. Dvs. ingen landsmøde beslutninger i dette tidsrum. Oprydning er en fælles opgave i landsmødeperioden og under sommerlejrperioden.

Indkøb til landsmødedagene foretages inden landsmødet af sommerlejrdeltagerne, under hensyntagen til specielle kostønsker. En køkkenchef udpeges blandt sommerlejrdeltagerne til at bevare overblikket.
Forslagsstiller frafalder forslag.

6. Vedtagelse af handlingsprogram

Handlingsprogram LAP 2022 – 2024

1. Påvirke det videre forløb på 10-års planen, således at vores rettigheder varetages ved at:
• Ændre holdning til psykiatribrugere
• Der tildeles behandlings- og socialpsykiatrien og brugerbevægelsen kr. 600 milliarder ekstra over 10 år
• Nedbringe tvang og magtanvendelse generelt, herunder retsgyldighed af psykiatriske forhåndserklæringer/testamente.
• Indføre ret til medicinfri behandling
• Nedbringe overdødeligheden
• Opprioritere rehabiliterende, recovery orienterede og alternative tilgange herunder TBT – Traume-Bevidst Tilgang

2. Bekæmpe ensomhed samt styrke indsatsen for flere medlemmer og aktive frivillige
• Videreførelse af Brugernes Bazar
• Medlemsrekruttering lokalt
• Sociale tiltag lokalt
• Aktiviteter lokalt
• Kystlejr/Ø-lejr

3. Kæmpe for lige adgang til sundhedssystemet – både på ældreområdet og ift. somatikken for psykiatribrugere
• Retten til at blive erklæret rask
• Modarbejde diskrimination i sundhedssystemet pga. psykiatrisk diagnose

4. Arbejde på fortsat at udbrede LAP’s bisidderkorps, vendepunkter, NADA og refugier til hele landet

5. Forskning inden for behandlings- og socialpsykiatrien
• Brugerinvolveret
• Lære personalet på bosteder/i psykiatrien at behandle patienter/beboerne respektfuldt og medmenneskeligt

6. Overholde vedtægterne
• Rydde op i arbejdsgrupperne på hjemmesiden
• Bruge mulighederne for konfliktløsning ifølge vedtægterne
• Nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring antallet af landsledelsesmedlemmer med henblik på forslag til vedtægtsændring
• Gennemgang af vedtægter, forretningsorden og principprogram med henblik på en forenkling og indbyrdes overensstemmelse mellem dokumenterne

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med klart flertal.
Handlingsprogrammet lægges på LAP ́s hjemmeside. Opfølgning på dette handlingsprogram skal indgå i landsledelsens beretning for 2022-24.

7. Fastsættelse af kontingent for 2022

Landsledelsen har fremsat forslag om at opretholde sidste års kontingentsatser og -fordeling:
Individuelle medlemmer: kr. 125,-
Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere.
Kontanthjælpsmodtagere/hjemløse: kr. 50,-.
Fordeling: 40 % til lokalforening; 35 % til regionsforening og 25 % til landsforening.
Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-
Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med et stort flertal.

8. Godkendelse af budget 2023

Der foreligger et skriftligt forslag til budget. Kasserer Steen Moestrup præsenterer forslaget til budget 2023. Landsmødet behandler budget 2023 og budget 2024, jf. landsmødebeslutning om landsmøde hvert andet år. Budgetter tilrettes med brug af grå oversigt, som også er i landsmødemappe.

Budgetforslag 2023 og 2024 sættes til afstemning og vedtages med klart flertal.

9. Valg af landsledelse

Lars Kristensen læser eget digt op:
1. Psykiatri psykiatri – gid jer for jer kunne blive fri
I fylder mig med psykofarmaka – langt mere end jeg kan tage
Endnu lægger i mig i rem og bælte – det gør jeg ikke lige frem til helte!
Hvad med at lytte til mig i åben dialog
Det giver mentalt en langt bedre ro

2. Psykiatri psykiatri – stop dog vort samfunds roderi
Arbejdsmarkedet kræver stress og jag, fordi jeg skal have et arbejdsfag
Jeg er et levende menneske og ikke en robot
Jeg er lang mere værd en elektro skrot
jeg har evner og kunnen mangt og meget
De skal da ikke under gulvtæppet være fejet

3.Psykiatri psykiatri – hjælp mig med at få livsenergi
Sig til politikerne de stoppe skal – deres krav om bedre økonomiske tal
Fortæl dem jeg også et menneske er – det samme som de andre de også ser
Få stoppet deres ideologiske lort for det får
kærligheden tilintetgjort

4. Psykiatri psykiatri – lad os sammen gøre mennesket fri
Fri til at leve et menneskeliv i glæde
Så det åbent og ærligt frem kan træde
Giv giv menneske dets rette plads i livet
Den plads det fra fødslen af er givet
Lad os sammen gå denne vej i denne verden –
det giver mennesket den allerbedste færden

Valg:
Der var i alt 14 kandidater, der stillede op til landsledelsen, hvor der skulle besættes 7 ledige pladser. Kandidater præsenterer sig kort overfor forsamlingen og fortæller om, hvad der særligt optager dem. Steen Moestrup læser kandidatur op fra Inge Volder, som stiller op in absentia. Helle Sibbersen læser kandidatur op fra Grethe Kristine Nørgaard og Clarissa Emiria Sørensen, som tillige begge stiller op uden selv at være til stede på landsmødet. Stemmerne fordelte sig således:

Navn By Antal stemmer
Steen Moestrup Valgt til landsledelsen Hillerød 50
Lene Kristiansen Valgt til landsledelsen København 46
Bettina Kræmer Mærsk Valgt til landsledelsen Fredericia 42
Lars Kristensen Valgt til landsledelsen Vester Skerninge 39
Grethe Kristine Nørgaard Valgt til landsledelsen Silkeborg 32
Hanne Carlsen Valgt til landsledelsen København NV 30
Torben Juhl Valgt til landsledelsen Halsnæs 25
Shiva Khanjani 1.suppleant København 24
Paul Bjergager Nielsen 2.suppleant Roskilde 23
Clarissa E. Sørensen 3.suppleant Rødovre 22
Jesper Richter Porsborg 4.suppleant Næstved 19
Inge Volder 5.suppleant Herfølge 15
Iben E. Fink 6.suppleant Svendborg 13
Kaj Larsen 7.suppleant Aalborg 12

76 stemme berettigede. Antal afgivne stemmer 70. Den nyvalgte landsledelse præsenterer sig for forsamlingen.

10. Valg af revisor

Landsledelsens forslag om Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ekstern revisor bliver godkendt enstemmigt. Valg af intern kritisk revisor: Mikhael Saxtorph stiller op til valg som intern kritisk revisor og Hanne Schou Kadziola stiller op som suppleant til kritisk intern revisor.

Mikhael Saxtorph vælges til kritisk intern revisor og Hanne Schou Kadziola vælges som suppleant til kritisk intern revisor.

11. Evt.

Tom Jul oplyser, at Folketeateret i en kort periode i maj er gratis for medlemmer af LAP. Lars Kristensen foreslår en revy om LAP. Tina Hesselbjerg opfordrer medlemmer til at deltage i møder i Odense. Henriette Zimsen spørger til brugerbetaling på LAP Vendepunkter?

Valentina T. Djurhuus spørger om, der er rejserefusion til deltagelse på Folkemødet, og det oplyses, at medlemmer kan få dækket deres deltagelse med billigste offentlig transport. Steen Moestrup fortæller, at et nu afdødt medlem af LAP har stiftet Nektar fonden, og medlemmer kan skrive til sekretariatet, hvis man vil høre mere om fonden.

Endelig siger Mikhael Saxtorph, at det er et af de bedste landsmøder han har været med til. Hanne Wiingaard takker som afslutning dirigenterne, LAP’s ansatte og stemmetællerne for deres indsats.

Referat af LL–møde 05.04 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Cornelius Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen
Afbud/fraværende: Clarissa E. Sørensen, Jens Rasmussen, Grethe Kristine Nørgaard
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Møde afholdt på Zoom.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Lenette vælges til ordstyrer. Hanne W. bidrager når Lenette ønsker at bliver afløst som ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt uden ændringer.

4. Godkendelse af referat 05.03 2022

Referat godkendt uden ændringer.

5. Landsmøde forberedelse: (lukket punkt)

6. Personale (lukket punkt)

a. Intern kritisk revisor

7. Orientering fra

a. FU
Steen har brugt en del tid på regnskab.
Jobopslag er ude og der kommer henvendelser.

b. LL
Betinna fortæller, der har været et rigtig godt bisidderkursus i weekenden.
Forventer opfølgning på kurset til efteråret. Hanne Carlsen siger det var et rigtig fint kursus, og en god underviser. Hanne W. har været til møde i Udsatterådet i Faxe kommune.

c. Orientering fra arbejdsgrupper:
Landslejr: Gruppen er i fuld gang, der arbejdes på et godt program.
Folkemøde: Der er møde den 20.04 2022. Der arbejdes på et godt program, og det skal nok blive et nuanceret og veltilrettelagt program.
Refugie: Cornelius indkalder gruppen. Jens vil ringe til Inspirationscenter Maribo.
Vendepunkt: Der arbejdes på sagen – der skal formentlig findes en anden tovholder.
– Henrik har været til møde i Socialstyrelsen vedr. kvalitet i bostøtte og på boformer, og skal til konference 27. april 2022 på Nyborg Strand.
– Hanne C. fortæller Amaliegruppen mødes på landsmødet i Svendborg.
– Steen er kommet i Hillerød Udsatteråd, hvor Henrik West er suppleant. Han skal tillige til møde i Region Hovedstadens Udsatteråd og besøge et fængsels center på Nørrebro. Steen har også været til møde om Brugernes Bazar, som afholdes 24. august 2022. Fhv. forstander på Den Sociale Højskole, Odense Alice Rasmussen er den lokale koordinator og i Rådet for Socialt Udsatte er det Helena Hanna Holm, som er koordinator. Udsatterådet betaler udgiften til Brugernes Bazar på 500.000 i år. Næste år i 2023 vil Udsatterådet ikke betale dette beløb. Skal LAP gøre det i 2023 og afholde udgiften på kr. 500.000 til dette?
Kan der indkøbes kuglepenne, der kan genbruges – med udskiftelig blækstift – evt., som en indsamling, hvor en krone går til Ukraine?
– Hanne og Steen fortæller, der er bestilt 300 rygsække og cover til mobiler. Den kan deles ud til landsmødedeltagere, bruges til FM22 og Brugernes Bazar.

8. Økonomi

a. Regnskab 2021
Regnskabet skal trykkes i et antal eksemplarer til landsmødet, og der skal laves en status til landsmøde mappen. Revisor sender regnskab til underskrift i LL.
Socialstyrelsen har godkendt budget 2022, og heri anførte overførsler.
LL godkender regnskab 2021 uden kommentarer.

b. Regnskabsoversigt og budgetstatus – orientering
LL har ingen kommentarer til regnskabsoversigt og budgetstatus.

c. Budget 2023
– Lønudgifter sættes sammen i en pulje
– Ekstern assistance skrives som en særlig post
– Konsulent skal stå for sig selv
– Lønrefusioner skal stå for sig selv.
LL godkender budget 2023.
Godkendelse af landsledelsen og dato sættes på budget.

9. Eventuelt

-Bettina foreslår et pkt. på første LL-møde efter landsmøde 2022: Opgaver når man går ind i arbejdsgrupper – opgaver, forpligtelser, fastholdelse og ansvar. Man skal ikke kunne hoppe ud og ind af arbejdsgrupper (forpligtelser overfor fællesskabet)
– Steen fortæller han er citeret i nyeste udgave af Hus Forbi vedr. campingvogn og skriftestol. Campingvognen står i København indtil 9. april. Liselott Blixt har været og skrevet bekendelser i mappen i campingvognen.
– Cornelius svarer på spørgsmål vedr. § 84 -85
– Hanne C.: Der er et møde i Cevea om psykiatriens tilstand. Hanne C. vil gerne med.
– Der er enighed om, at det er fine rygsække, der blevet udarbejdet til LAP.
– Helle har modtaget invitation til Nyt Patientråd.
– Cornelius fortæller der er et arrangement i LAP København lørdag kl. 15.00 på søndag
– Mødet slutter 7 minutter før tid.

10. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.