Referat af møde i bisiddergruppen, 17. april 2013

Deltagere: Susan Skogstad, Therese Kindberg, Klaus Zenon, Heidi Vestergaard, Nikolaj Stigø, Jan Stig Andersen, Karl Bach Jensen, Birgitte Hansen

Sted: LAP, Store Glasvej 49, 5000 Odense C

1: Valg af ordstyrer og referent
Susan Skogstad blev valgt som ordstyrer og Birgitte Hansen som referent

2: Siden sidst – personlig runde

Føres ikke til referat

3: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet er godkendt

4: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt

5: Opfølgning på sidste møde
Therese har undersøgt annoncepriser
Therese har afleveret en liste med adresser på Psykiatrien i Region Syddanmark til Birgitte Hansen

6: Regelsæt
Registrering af opgave: Når man får en bisidderopgave skal man, hvis muligt ringe til LAP og få det godkendt. Det skal meddeles LAP, at man har haft en bisidderopgave, så det bliver registreret. Meget gerne på e-mail med ordet rapport i emnefeltet. Dette vil Therese skrive ind i aftalen.

Opgavenummer
Det indføres, at hver bisidderopgave tildeles et opgavenummer som følger opgaven fra den første henvendelse til rapportering og refusionsskema.
Nyt opgavenummer til hver opgave/henvendelse også selvom det er den samme bisidder og samme borger.
Dette opgavenummer tildeles og administreres af Birgitte Hansen.
Formål: at øge gennemskueligheden i forbindelse med opgaver i bisidderkorpset.

6a: Håndbog for bisiddere
Se evt. den fra bisiddernet.
Indhold:
Aftale-arket
Beskrivelse af interne retningslinjer herunder rapportering
Beskrivelse af procedure fra henvendelse → tildeling af opgave → rapportering → refusion.
Bisidderprofil
En note om, at hvis man har deltaget i bisidderkursus før, kan man ikke forvente at deltage igen.

6b: Rapport
Efter nogle få ændringer af rapportskemaet, der er vedlagt som bilag på dette møde, er det godkendt.
Rettelserne er:
– Adresse og postnr. slettes fra pkt. 1
– Opgavenummer tilføjes som pkt. 3
– Postnr. og by noteres under pkt. 4.

Skemaet kan revideres efter behov.

7: Begynderkursus
Ansøgningerne blev gennemgået og det blev besluttet hvem, der skal deltage i begynderkurset den 3. – 4. maj 2013.

8: Næste møde
16.05.2013 kl. 11.30 – 16.00 LAP Store Glasvej 49 5000 Odense C

9: Eventuelt

9a: Seminar
Netværksdag hvor nye bisiddere kan mødes med erfarne bisiddere og man kan udveksle erfaringer

9b Brev til landsledelsen
Der blev på mødet udformet og underskrevet et brev til landsledelsen om bisidderarbejdsgruppen.

9c: Facebook 
Susan vil gerne oprette og administrere en Facebookside for bisidderkorpset.

9d: Ansøgning om godkendelse af bisidderarbejdsgruppen 
Ansøgning om godkendelse af bisidderarbejdsgruppen er udfyldt af Birgitte Hansen og sendt til landsledelsen.

Referat af møde i bisiddergruppen, 7. marts 2013

Deltagere: Therese Kindberg, Jan Stig Andersen, Karl Bach Jensen, Birgitte Hansen

Afbud: Klaus Zenon, Lone Høeg, Susan Skogstad, Nikolaj Stigø, Heidi Vestergaard

Sted: LAP, Store Glasvej 49, 5000 Odense C

1: Valg af ordstyrer og referent

Jan blev valgt som ordstyrer og Birgitte som referent.

2: Siden sidst – personlig runde

 

3: Godkendelse af referat fra sidste møde

Der bliver lavet nogle få tekniske rettelser, men derudover er det godkendt.

4: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

5: Opfølgning på sidste møde

Annonce i medlemsbladet: Karl har lavet en annonce for bisidderkorpset som kommer i det næste medlemsblad.

8a: Visitkort og bisidderfoldere er modtaget fra trykkeriet. Vi tager en kasse foldere med på landsmødet. Birgitte Hansen registrerer hvilke bisiddere der har fået visitkort og hvornår.

9: Godkendelse af formål og tovholder samt medlemskab af foreningen bisiddernet: Karl sætter det på dagsordenen til LL møde den 22. marts 2013

6: Revidering af liste over bisiddere:
Lone Høeg har meldt sig ud af bisidderarbejdsgruppen og bisidderkorpset

6: Regelsæt og aftaler:

Therese Kindberg og Lone Høeg har skrevet forslag til et sådant. Arbejdsgruppen drøftede det på mødet og Therese Kindberg udarbejder et dokument på baggrund af disse.

7: Bisidderkursus for begyndere

Kurset afholdes på Vejle Center Hotel. Foruden de nye kursusdeltagere, deltager 3 erfarne bisiddere.
De personer, der har henvendt sig vedrørende kurset, skal have tilsendt et ansøgningsskema, som Birgitte Hansen laver ud fra skemaerne fra tidligere afholdte kurser. Når vi sender ansøgningsskemaet ud, skal der stå på det, at ansøgningsfristen er den 8. april 2013 og at de kan forvente at få svar på om de er kommet med, den 20. april 2013. Den 17. april 2013 bliver ansøgningerne læst igennem og vurderet.

8: Næste møde

17. april 2013 kl. 11.30 -16.00 LAP Store Glasvej 49 5000 Odense C

Referat af møde i bisiddergruppen, 17. januar 2013

Deltagere:     Maria Therese Kindberg, Klaus Zenon, Jan Stig Andersen, Lone Høegh, Karl Bach Jensen,Birgitte Hansen

Afbud:     Susan Skogstad, Nikolaj Stigø, Heidi Vestergaard

Sted: LAP, Store Glasvej 49, 5000 Odense C

1: Valg af ordstyrer og referent

Lone vælges som referent. Karl tager referat.

2: Siden sidst – personlig runde

 

3: Godkendelse af referat fra sidste møde

Andet afsnit pkt. 6 slettes.
I pkt. 9, første afsnit ændres formuleringen til: Der var enighed om …
I pkt. 9, fjerde afsnit ændres formuleringen til: Vi vil på forhånd ….

4: Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes et pkt. 6: Forslag til aftaler i bisiddernetværket fremover.

5: Opfølgning på sidste møde

Der mindes om, at der skal annonce i Medlemsbladet, evt. på samme opslag som omtale af diverse rådgivning.
Therese har kigget på, at der kunne rykkes annonce i Sygeplejersken, Socialrådgiveren. Der tales om, at forsøge at få en journalistisk omtale i diverse fagblade.

6: Forslag til aftaler i bisiddernetværket fremover.

Der bør være nogle etiske regler, man som bisidder skriver under på, at man vil følge. Der skal også være en regel om ikke at videregive eller modtage fortrolige oplysninger om den, man er bisidder for. Therese, Lone og Jan udformer et forslag frem til næste møde.

7: Evaluering af efterårets seminar

Therese har haft en artikel om seminaret i Medlemsbladet. Seminaret var en god og lærerig oplevelse for deltagerne. Der er lidt forskellige vurderinger af diverse øvelser.
Lone fremhæver kurser på Center for Frivilligt Socialt Arbejde,  bl.a. ”At være i det svære”.

8a: Folder og distribution af folder

Der er bestilt optryk af folderen. Ny distribution afventer opdatering af database.
Therese har fået lovning på samtlige adresser til psykiatriske afdelinger og distriktspsykiatriske centre.

8b: VBA database

Opdatering afventer, at der er indhentet yderligere adresser.

9: Formål med bisidderarbejdsgruppen

Der er brug for en formel beskrivelse og godkendelse af arbejdsgruppen, herunder medlemmer, tovholder og formål.

Arbejdsgruppens formål er at:
•    planlægge og koordinere aktiviteter i LAP’s bisidderkorps, herunder kurser og seminarer for nye og nuværende bisiddere.
•    øge kendskabet til og efterspørgslen efter LAP’s bisidderservice.

Indtil videre fungerer Birgitte som tovholder. Vi beder i første omgang FU, herefter LL om at godkende gruppen, m.h.p. at oplysninger om gruppen bringes på lap.dk. Vi be’r også om officiel godkendelse af medlemskab af Foreningen Bisiddernet.

10: Planlægning af begynderkursus

Vi vil forsøge at hyre Verner Christiansen til at stå for et begynderkursus og et fortsætter kursus i 2013. Begynderkurset må gerne ligge den 3. – 4. maj og enkelte fra arbejdsgruppen/bissiderkorpset forventes at deltage som hjælpere på kurset. Vi regner med at programmet nogenlunde bliver som forrige år. En gruppe bestående af Therese, Jan og Karl træffer nærmere aftaler om tid, sted og program. Kurset forventes udbudt sammen med indkaldelse til landsmøde (18. – 21. februar).

11: Planlægning af seminar

Vi satser på at afholde seminar for hele bisidderkorpset i begyndelsen af juni, fx første eller anden lørdag (8. juni).
Der er kommet et tilbud fra Udbetaling Danmark om adgang til kviklinje og information herom. Det vil kunne indgå som en del af et seminaret.

11: Næste møde

Det aftales at gruppen mødes igen torsdag den 7. marts kl. 11.30 – 16.

12: Evt.

Der rykkes for visitkort.
Lone spørger om der mangler opgaver til bisidderne. Problemet er, at det kan være vanskeligt at finde en bisidder, der kan varetage rekvirerede opgaver, især i Jylland.

Referat af møde i bisiddergruppen, 15. november 2012

Deltagere:     Maria Therese Kindberg, Klaus Zenon, Nikolaj Stigø, Jan Stig Andersen, Birgitte Hansen

Afbud
:     Susan Skogstad, Lone Høeg, Karl Bach, Heidi Vestergaard

Sted: LAP, Store Glasvej 49, 5000 Odense C

Dagsorden:

1: Valg af ordstyrer og referent
2: Siden sidst – personlig runde
3: Godkendelse af referat fra sidste møde
4: Godkendelse af dagsorden
5: Opfølgning på sidste møde
6: Revidering af liste over bisiddere
7: Evaluering af seminar
8: Folder og distribution af bisidderfolder
9: Planlægning af begynderkursus
10: Fast annonce i bladet
11: Næste møde
12: Evt.

Referat:

1: Jan Stig Andersen blev valgt som ordstyrer og Birgitte Hansen som referent.

2: Føres ikke til referat

3: Referatet er godkendt

4: Dagsordenen er godkendt

5: Skemaet til Bisidderprofilerne er færdig og sendt til arbejdsgruppen. Efter eventuelle rettelser sendes de til alle LAP’s bisiddere.

6: Hvilke regler gælder for bisidderlisten? Bisidderarbejdsgruppen beslutter hvem, der kan godkendes til bisidderlisten.

7: Det blev besluttet at udsætte dette punkt, til et møde hvor Susan Skogstad deltager.

8: Bisidderfolder: Der er ca. 150 stk. tilbage og det er derfor blevet vedtaget at få den genoptrykt, 2000 stk. I denne omgang bliver den genoptrykt som den er, da vi har så få tilbage. Senere kan ændringer til folderen så drøftes.

Der er sendt bisidderfoldere ud til de adresser, der på daværende tidspunkt stod registreret i VBA databasen (VBA = væresteder, bosteder og arbejdssteder)

Det er meningen at denne database skal udvides med adresserne på psykiatriske hospitaler, distriktspsykiatri osv.

Det blev på mødet drøftet, hvordan vi får folderen ud til brugerne.
Therese vil skrive et udkast til en annonce og prøve at finde relevante fagblade som måske kan bringe annoncen. F.eks. fagblade for personer, der arbejder inden for psykiatrien.

VBA database. Det er vedtaget at Birgitte Hansen inden næste møde i bisiddergruppen printer listen fra VBA databasen med adresser, ud og sender til personerne i bisidderarbejdsgruppen. Hvis medlemmerne af arbejdsgruppen kender til bosteder, væresteder eller arbejdssteder, der ikke i forvejen er registreret, kan vi få dem med også.

Derudover kan det være en fordel at medlemmerne hjælper med at udvide VBA databasen i deres område. Therese vil kigge på hospitaler på Fyn, Birgitte på hospitaler i resten af Syddanmark og Jan på hospitaler i Midtjylland.

9: Grundlæggende kursus med Verner, som sidst.

Der blev enighed om, at det kommende bisidderkursus, hvis muligt, skal være med Verner og med samme indhold som det tidligere kursus. Desuden blev det nævnt at Verner skal tilbydes at nogle af de erfarne bisiddere kan deltage i kurset med henblik på at bidrage med deres erfaring.

Under samtalen om dette bisidderkursus blev det nævnt at det kan være et 2 dages kursus i midten af marts måned f.eks. uge 10 eller 11, men at det selvfølgelig afhænger af om Verner har tid på det tidspunkt og om vi kan finde et ledigt sted at afholde det.
Birgitte Hansen skal tale med Karl Bach om at kontakte Verner.

Der blev også talt om hvordan vi får gjort opmærksom på kurset og får nye folk til at deltage på kurset. Hvis ikke det kan nå med i bladet kan man sende et brev ud i slutningen af januar eller begyndelsen af februar. Altså, sende en opfordring til alle medlemmer ca. 1½ måned før kurset. Det er vigtigt med en tilmeldingsfrist så vi kan nå at gennemgå ansøgningerne inden kurset.

Vi vil på forhånd sende et ansøgningsskema ud, som til kurset sidste gang og samtidig understreger at det er et krav at man er aktiv og arbejder på kurset, samt at man har fysisk og mentalt overskud til at være bisidder.

Udkastet til brevet forventes skrevet ved mødet den 17. januar 2013.

Det er et ønske at begynderkurset følges op af et seminar for dem der er bisiddere i forvejen og dem der efter at have gennemført kurset også er blevet godkendt som bisiddere. Evt. seminar i maj måned.

10: Bisidderkorpset skal have en annonce i LAP’s medlemsblad, der gør reklame for bisiddernetværket, så LAP’s medlemmer bliver opmærksom på ordningen. Det skal være en rubrik på størrelse med den som juristen har, og der skal stå ”Har du brug for en bisidder” efterfulgt af starten den tekst, der er i bisidderfolderen samt kontaktoplysninger.

Therese har skrevet et indlæg til LAP’s medlemsblad, om det bisidderseminar med titlen ”Kend dine grænser” der blev afholdt den 27. oktober 2012.

Det blev nævnt, at hvis der skal gøres reklame for det kommende bisidderkursus i medlemsbladet skal det passe med hvornår der er deadline til indlæg og hvornår bladet udkommer.

11: Næste møde: 17. januar 2013 kl. 11.30 – 16.00 i Lap’s lokaler Store Glasvej 49 5000 Odense C

Referat af møde i bisiddergruppen, 28. september 2012

Deltagere: Maria Therese Kindberg, Susan Skogstad, Lone Høegh, Klaus Zenon, Nikolaj Stigø, Jan Stig Andersen (ordstyrer), Karl Bach og Birgitte Haunstrup Hansen (referent)
Afbud: Heidi Vestergaard
Sted: LAP, Store Glasvej 49, 5000 Odense C
Tidspunkt: 11.30 – 15.30

Dagsorden:

1: Godkendelse af referat fra sidste møde
2: Valg af ordstyrer og referent
3: Valg af tovholder
4: Seminar inden jul?
5: Folder
A: Distribution af folder
B: Følgebrev hertil
6: Bisidder-profiler
7: Planlægning 2013
A: Penge
B: Seminar
C: Kurser for nye bisiddere
8: Toms henvendelse vedrørende folder
9: Nyt møde for arbejdsgruppen

Referat:

1: Der er ikke noget referat at godkende

2: Jan Stig Andersen blev valgt som ordstyrer og Birgitte Haunstrup Hansen som referent.

3: Det blev besluttet at Birgitte Haunstrup Hansen indtil videre er tovholder for arbejdsgruppen og der er lavet den aftale, at hun til hver en tid kan sige fra, hvis det ikke kan passe sammen med hendes andre opgaver.
Det er tovholderens opgave at holde styr på f.eks. dagsorden, indkaldelse til møder osv., samt holde styr på gruppen.
Det er desuden aftalt, at man husker folk på møderne ved at sende en reminder en uge før mødet.
Arbejdsgruppen beslutter, hvem der må være bisiddere og der skal så laves en opdateret liste en gang i kvartalet. Karl Bach laver den første liste.

4: Der bliver afholdt et bisidderseminar lørdag den 27. oktober 2012 kl. 10-16 eller 10-17 hos LAP på Store Glasvej 49, 5000 Odense C med titlen ”Kend dine grænser”.

Her vil Susan Skogstad lave et oplæg om følgende emner:
Hvor går mine grænser?
Hvad er relevant og hvad er ikke?
Hvornår må jeg sætte grænser?
Hvordan aflæser man kropssprog?
Teknikker og personlig afklaring

Derudover vil der være gruppearbejde.

I løbet af dagen vil der være frokost, frugt, kaffe, te, vand og sodavand.

Målgruppen er bisiddere og formålet er at man kan lære at mærke sine grænser, lytte til dem og udtrykke dem. Hvis du ikke kender dine grænser, kan du ikke hjælpe andre.
Det er ærligt at sætte grænser og melde fra. Vi er mennesker, ikke robotter.

Susan Skogstad sender et udkast til et program for seminariet til arbejdsgruppen som så sender det ud til bisidderkorpset.

5: Birgitte Hansen har rettet VBA databasen (VBA = væresteder, bosteder, arbejdssteder) til, ud fra de breve der er kommet retur da der blev sendt materiale ud sidste gang. Det er nu besluttet at vi sender brochurer ud igen.
5a: I første omgang sendes til de adresser der er i VBA databasen og på sigt er det meningen at den skal udvides med flere VBA adresser. Senere skal der også sendes materiale til psykiatriske sygehuse, jobcentre, LPD (LPD = Landsforeningen af Patientrådgivere & Bistandsværger i Danmark) osv.
5b: Sammen med 5 bisidderfoldere og 4 hvervefoldere sender vi et følgebrev ud. Jan Stig Andersen og Karl Bach udfærdiger dette følgebrev.
Birgitte Hansen, Therese Kindberg, Nikolaj Stigø og Klaus Zenon pakker disse breve.

6: Skemaer til bisidder-profiler
Birgitte Hansen udarbejder skemaer til bisidder-profiler og sender dem til bisidder-arbejdsgruppen til godkendelse, hvorefter de sendes til bisiddernetværket.

7a: Der er budgetteret med 80.000 kr. fra LAP og derudover skal vi ud og søge penge.
Karl undersøger om bevilgede kursusmidler til LAP kan overføres til bisidderkurser.
7b: Det er et ønske, at der skal være to seminarer i år 2013. Ét om foråret og et om efteråret, for dem der er med i bisidderkorpset. De bliver af en dags varighed.
7c: Det er et ønske, at vi kan lave to kurser i år 2013. Et for kommende bisiddere i foråret og et fortsætterkursus i efteråret. Begge af 2 dages varighed.
Det er hensigten at fordelingen bliver således, at begynderkurset til foråret bliver efterfulgt af et seminar og fortsætterkursus i efteråret efterfulgt af et seminar.

Der vil blive arbejdet videre med programmet for 2013 samt for, hvor mange penge vi skal søge om og hvor vi kan søge.

8
: Forslag til ny folder
Tom Jul Pedersen har sendt nogle forslag til forbedring af bisidderfolderen. Disse vil blive drøftet igen, når der skal laves ny folder.

9: Nyt møde i arbejdsgruppen bliver den 15. november 2012 kl. 11.30 – 15.30
Hvis man ønsker at kontakte bisidderarbejdsgruppen kan man sende en e-mail til bisag@lap.dk