Referat af møde i livsglædegruppen d. 23. februar 2022

Møde i Odense d. 23. febr. 2022

REFERAT

Tilstede : Ghita , Solvej , Preben , Tom . Yvonne
Afbud fra de øvrige.

Referat fra sidste møde :
Referatet blev læst op og blev godkendt.

Siden sidst : Hver fremførte hvad de havde haft af gode oplevelser siden sidste møde.

Nyt medlem :
Valentina Djurhus har ansøgt om medlemskab af gruppen.
Dette blev godkendt.

Nyt fra LL :
Tidligere forslag om at afholde landsmøde hvert andet år, som blev nedstemt ved sidste landsmøde . Dette forslag vil fremkomme igen på kommende landsmøde.
Årets kystlejr vil blive sløjfet og på en måde lagt ind under sommerlejren.

Økonomi :
Tom har fremsendt budget for gruppens virke for året 2022 til LAP`s forretningsudvalg.

Gruppens arrangementer :
Ghita har undersøgt om tur til Kaj Munk museet. Dette vil fremsendt til forretningsudvalget til godkendelse.
Preben er startet med undersøgelse af tur arrangement til ZOO have i København.

Næste møde : onsdag d. 23. marts 2022 kl. 12.30 i LAP Odense

Referent : Preben

Referatet godkendt på gruppens møde d. 23.3.2022

Referat af møde i livsglædegruppen d. 26. januar 2022

i mødelokale i Odense kl. 13.30

REFERAT

Tilstede : Tom , Ghita , Solvej , Preben
afbud fra Troels og Brian

1. Siden sidst :
Hver gruppemedlem på mødet referede hvad de havde haft af positive og glade oplevelser siden sidste møde.

2. Tom referede relevante oplysniner for gruppen fra landsledelsesmøde.

3. Budget :
LAP skal have et budget for gruppens virke i år 2022 .
Dette blev drøftet og der kom et beløb frem som vi fremstiller med gruppens oversigt over kommende arrangementer .
Foreslåede arrangementer :
Tur / arrangement til : Kaj Munks præstegård museum
– – : Århus , foredrag om ledsagerhunde + Aros kunstmuseum
– : Zoo i København
– : evt. et fjerde arrangement afhængig af økonomi tilskud

Det samlede budget beløb for året 2022 er beregnet til 75.000 kr.
Dette skal fremlægges til LAP .

Næste møde : onsdag d. 23. februar 2022 kl. 12.15 i LAP kontor mødelokale.

Referent : Preben

REFERATET GODKENDT PÅ GRUPPENS MØDE D. 23. FEBR. 2022

Referat af møde i livsglædegruppen d. 20. september 2021

i LAP Odense

REFERAT

Tilstede : Tom , Troels , Solvej , Yvonne , Preben
vi savnede de øvrige fra gruppen.

1. Siden sidst : Da det var lang tid siden sidste møde blev afholdt, p.g.a. Corona krisen, var der en del at berette om fra hver enkel .
Positive oplevelser var der dog oplevet, som blev videre givet.

2. Det kommende LAP landsmøde blev drøftet. Tom har en del materiale bl.a. i form af foto ́s , der vil blive ophængt / udstillet, så landmøde deltagerne kan se vores gruppes aktiviteter.

3. Landsledelsen : Tom berettede hvad der var af relevante oplysninger for gruppen.

4. Arrangements forslag : Det blev drøftet hvad vi kan iværksætte af arrangementer for en del af LAP medlemmer, som vi tidligere har udført. Der fremkom mange forslag.
Troels vil tilrettelægge det næste arrangement til en seværdighed og god oplevelse i København.

5. ́Diæter ́ : Der blev her på mødet drøftet de nye regler for fortæring i forbindelse med gruppe møder.

6. Eventuelt : Refugieophold blev drøftet . Folkemødet på Borholm i år blev drøftet.
Der blev orienteret om et møde på Christiansborg spejlsalen dd. 15.nov.
Dette kan evt. drøftes videre på det kommende landsmøde.

Næste møde : onsdag d. 17. november kl. 12.00 i LAP Odense .

referent : Preben.

Godkendt på mødet d.23.3.2022

Referat af møde i livsglædegruppen d. 28. januar 2020

MØDE D. 28.1.2020 I LOKALE , KØBENHAVN

DAGSORDEN
1. VELKOMMEN TIL MØDET, VALG AF ORDSTYRER.
2. REFERAT FRA SIDSTE MØDE
3. SIDEN SIDST
4. NYE MEDLEMMER I LIVSGLÆDEGRUPPEN
5. NYT FRA LL
6. FORSLAG TIL FREMTIDIGE ARRANGEMENTER
7. GRUPPENS BERETNING TIL LANDSMØDET
EVENTUELT
NÆSTE MØDE DATO :

REFERAT
Tilstede : Tom , Brian , Ghita , Yvonne , Nikolaj ,Troels , Preben
Vi savnede Solvej der havde meldt afbud.

1. Tovholderen for gruppen Tom bød velkommen til mødet.
Der blev ikke valgt ordstyrer.

2. Referatet fra sidste møde blev læst op og godkendt.
Referatet vil blive sendt til LAP kontoret.

3. Hver især der havde nogle gode positive oplevelser siden deres sidste møde blev fremlagt mundligt. Her blev bl.a. orienteret om en havde været til foredrag med emnet ́den nære psykiatri.
LAP ́s for nyligt overstået medlemsmøde i Karrebæksminde, hvor en del fra gruppen havde deltaget, blev fremlagt blandt fra disse til orientering.
Dette medlemsmøde afholdelse vil nok fremgå i næste LAP blad.

4. Gruppen drøftede om der var nye LAP medlemmer der ønskede at være medlem af gruppen. Her var en Henrik fra Hillerød der måske ville være medlem. Yvonne forespørger Henrik.

5. Landsledelsen vil gerne orienteres om vores fremtdige fælles-arrangementer og vil gerne have referater fra vores møder. Dette var der enighed om at foranledige.

6. Der blev her til punktet fremlagt mundligt, hvad der kunne være af interesse for gruppen at ivæksætte af arrangementer / ture fremover i 2020 . Her blev forslået : Villums museum i Frederiksund, Silkeborg Himmelbjerget / søerne, Tivoli ́musical `Kim Larsen ́, Skejby hospital, teknisk musium Helsingør, brugerstyret værested i Århus. Zoo København , Bryghus besøg i Randers.
Disse gode forslag må så fremføres fra forslagsstillerne på senere møde med program for endelig godkendelse.

Næste møde : vil foregå i Holbæk, dato bliver fremsendt senere.

Referent : Preben

Udflugt med Livsglædegruppen til Frederiksberg

Onsdag d. 23. maj 2018 inviterer Livsglædegruppen på udflugt til Frederiksberg, hvor vi blandt andet besøger Storm P. Museet og Frederiksberg Have.

Vi mødes klokken 12 ved Storm P. Museet, Frederiksberg Runddel.
Buslinierne 8A og 26 holder lige udenfor museets dør.

Vi bruger 1 time på Museet, som er i stue etagen og på 1. sal uden elevator.

Derefter går vi 136 m. til Café Phenix, hvor vi får frokost.

Efter frokost går vi igennem Frederiksberg Have op til Frederiksberg Slot (ca. 600 m) hvor vi har rundvisning kl 16-17.30.

Derefter er udflugten slut.

Turen er gratis og Livsglædegruppen er vært ved frokost med drikkevarer.
Al forplejning udover frokost er for egen regning.
LAP refunderer den billigst mulige transport.

Men da vi skal bestille bord i god tid, skal man betale 200 kr. i depositum ved tilmelding hos Lap, som tilbagebetales efter turen. Telefonnummer på til brug ved tilmelding: 66 19 45 11 man.-tors. ml. kl. 10-14 – evt. mail lap@lap.dk MobilePay 24 23 73 93 (LAP Landsforeningen) Danske Bank Reg. 3574 Konto 30 01 88 89 27.

HUSK at skrive navn på i forbindelse med overførslen.

Tilmelding senest 16. maj.

Der er plads til 20 personer og det går efter først til mølle-princippet.

Vi håber på en god tur med godt vejr og godt humør.

Venlig hilsen Livsglædegruppen

Du kan se og downloade invitationen i pdf her.

Referat af møde i livsglædegruppen, d. 31. januar 2018

LAP LIVSGLÆDEARBEJDSGRUPPE MØDE I ÅRHUS d. 31.1.2018 kl. 14.00

DAGSORDEN

1:   Velkommen til nye medlemmer af gruppen v. Tom
2.   Valg af ordstyrer
3.   Præsentation ( bordet rundt )
4.   Referat fra sidste møde
5.   Siden sidst
6.   Gruppens møde dage og steder (hvilke ugedage passer bedst)
7.   Livsglædegruppens beretning for 2017 til landsmødet
8.   Nyt fra LL
9.   Folkemøde på Bornholm ( LL referat d. 9.12.2017 pkt.14 stk.d )
10. Forslag til gruppens aktiviteter i år Eventuelt : Næste møde dato

REFERAT

Tom , Troels , Preben , Signe
gæst    : Henriette , tidligere medlem af gruppen ( blev skrevet op på gruppens medlems venteliste)

  1. Der blev budt velkommen til gruppens nye medlem Signe, fra Ålborg.
  2. Tom blev valgt.
  3. Der var en præsentationsrunde, hvor hver fortalte lidt om dem selv.
  4. Referatet fra sdste møde i gruppen afholdt hos Gihta i Fredericia blev læst op og godkendt.
  5. Hver enkelt af de fremmødte fortalte hvad de havde haft af gode livsglade oplevelser siden sidst. Sidste møde var jo i Oktober, så der blev fortalt en del spændende ting. Bl.a. om Signe´s virke som formand for LAP Nordjylland. Oplevelser på LAP refugiet. Maleriudstilling i Århus. Jul og nytårs oplevelser.
  6. Der var enighed om, at onsdage passer bedst for afholdelse af gruppens møder. Vi vil fortsat prøve at afholde møderne rundt om i landet og på LAP kontoret.
  7. Tom vil udarbejde en beretning for gruppens virke i 2017 til fremlæggelse på LAP landsmøde. Denne vil blive sendt ud til gruppens medlemmerne til godkendelse.
  8. Der lå intet nyt fra LL vedrørende livsglædegruppen.
  9. Tom har ansøgt LL om alle interesserede LAP medlemmer kan få rejsegodtgørelse ved deltagelse i I Folkemødet på Bornholm. Tom har ikke fået endelig svar fra det ansøgte og han vil forelægge ansøgningen igen.
  10. Der forelå ikke nogen direkte planer om gruppens aktiviteter i 2018 , men der blev fremsagt forslag om  arrangementer / ture : Udarbejdelse af plakater visende gruppens virke, Storm P. museet , sommertur til Århus , Nationalmuseet , Moesgård forhistorisk museum, Ovartasi muset v Egeskov , Børnemuseet , Charlottenborg museum , Lousianne museet. Der skal udarbejdes program for hvert forslag, og senere ansøgning til FU  for de forslag der kan vedtages af gruppen. Husk der skal være mulighed for i alt 20 LAP deltagere.

Næste møde :  onsdag d. 7. marts  .  Der skal aftales sted og klokkeslet via livsglaede mail.

Referent: Preben

REFERATET GODKENDT PÅ GRUPPENS MØDE D. 7.3.2018   

Referat af møde i livsglædegruppen, d. 18.Oktober 2017

LAP LIVSGLÆDEARBEJDSGRUPPE MØDE I FREDERICIA d. 18.Oktober 2017 kl. 13.30

DAGSORDEN
1. Dagens program / Gihta
2. Valg af dirigent.
3. Referat fra sidste møde
4. Siden sidst.
5. Nyt fra LL
6. Psykiatri topmødet.
7. Medlemsmøde i Århus.
8. Arrangement i København. / Troels
9. Århus arrangement / Tom
10. Samsø turen 2018
11. `December` mødet i Århus
12. Eventuelt
Næste møde, dato og sted —

REFERAT
Tilstede : Gihta , Solvej ,Tom , Brian , Troels , Ole , Preben . Vi savnede Mona Lisa, der var sygemeldt.

Mødet blev afholdt hos Gihta i Fredericia. Gihta havde problemer / smerter i sit ene ben, så hele mødet blev afholdt hos hende.

1. Gihta bød velkommen hos hende og havde et programforløb for gruppens møde.

2. Mødet startede, Ole blev valgt til dirigent og Ole læste referatet fra sidste møde op. Der blev her under pkt. om livsglædegruppens eventuelle deltagelse til folkemødet Bornholm, henvist til Tom´s undersøgelse derom. Der forelå ingen undersøgelse endnu. Ellers blev referatet godkendt.

3. Siden sidst : Hver af de fremmødte berettede hvad de hver i sær havde haft af gode positive livsglade oplevelser siden sidste møde.

4. Tom fortalte gruppen hvad der var af betydning for gruppen, som LL havde haft på deres dagsorden og behandlet. Næste LL møde er d. 4.nov. . Man kan deltage som tilhører, eventuel befordringsgodtgørelse til et sådan møde skal der ansøges om, hvis dette kunne være et ønske.

5. Det netop afholdte psykiatri topmøde, hvor en del af gruppen havde deltaget, blev forelagt og drøftet. Der var nogle enkelte indlæg fra en foredragsholder der ikke lige var i alles smag, da det her kunne misfortolkes hvad der blev fremlagt. Der blev på topmødet snakket om selvbestemmelse / brugerstyret seng og for meget om positive ting i psykiatrien og ikke meget om de negative.

6. LAP vil afholde et weekend-medlemstræf i Århus d. 17.-18. nov. i år. Der er udsendt orienterende skrivelse derom. Der er mulighed for at deltage ved tilmelding. Der er dog kun plads til 60 deltager, hvis der er flere tilmeldte, bliver der en fordeling efter så mange kommuner som muligt.

7. Troels vil komme med et oplæg i nærmeste fremtid om et arrangement i København. Besøg på Børnemuseet , Storm P. museet, Charlottenborg udstilling. Der skal ansøges økonomi af LAP og arrangementet skal op på LAP´s hjemmeside med program. Der blev foreløbig planlagt en dato for arrangementet, den 9. eller d. 10 januar 2018. Dette vil Troels iværksætte. Dette blev godkendt af gruppen.

8. Århus arrangementet forsøges afholdt 7. – 8. november i år. Tom´s søster Lise sørger for det nødvendige for et sådan arrangement. Der vil blive et foredrag og et besøg på et værested i forbindelse med arrangementet. Deltagere kan overnatte i Århus, som vil fremgå af opslaget der vil blive sat på LAP´s hjemmeside.

9. Samsø turen blev drøftet og derefter foreløbig udsat på ubestemt tid. Turen kan ikke forløbe med det tilskud vi kan søge om igennem FU. Troels vil alligevel gerne kigge på muligheder for sådan et tur arrangement senere. Dette blev godkendt af gruppen.

10. Gruppens december møde blev drøftet. Det foreslåede møde i Århus ( på sidste møde) blev nedstemt. I stedet valgte Troels at arrangere dette møde der i stedet skal foregå i København. Der blev fastsat en dato for dette møde d. 4. december klokken 14.00 . Gruppen bliver orienteret af Troels om tid og sted.

Næste ordinære møde : 4. december i København.

Referent
Preben

REFERATET GODKENDT PÅ MØDET d. 31.1.2018

Referat af møde i livsglædegruppen, 13. september 2017

LAP LIVSGLÆDE-ARBEJDS-GRUPPE   DAGSORDEN

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Velkommen
3. Referat fra sidste møde i Åstrup, Århus
4. Siden sidst
5. Nyt fra LL
6. Planlagt Århus tur arrangement  status
7. Gruppens e-mail
8. Gruppens arrangementer / egen betaling / folkemøde
9. Samsø tur arrangement
10. Psykiatritopmødet d.7.10.17
11.
12.
. Eventuelt

REFERAT

 Tilstede : Ole , Gihta, Solvej , Troels , Brian , Preben

vi savnede de øvrige

1. Ole blev valgt.
2. Der blev budt velkommen til dagens møde.
3. Referatet fra det sidste møde i Åstrup , Århus blev læst op og godkendt.
4. Hver i sær fra de fremmødte fortalt hvad de havde haft af gode oplevelser
siden sidste møde. Her blev bl.a. fortalt om oplevelse med en tur til USA ,
en fortalte m en tur der var oplevet til Tyrkiet, en havde arbejdet med lokal
radio og LAP radio, en havde deltaget i kor sang , flere fortalte om deres oplevelser i forbindelse med Bazaren i Odense.
5. Der forelå intet nyt.
6. Den planlagte tur til Århus er under udarbejdelse, vi hører nærmere.
7. Gruppens e-mail blev drøftet og der var en anden løsning på ekstra  intern kommunikation pr. e-mail.
8. Gruppen afventer Tom´s undersøgelse.
9. Samsø tur arrangement blev drøftet. Der arbejdes videre med dette.
Solvej havde en ide med en overnatningsmulighed på et overnatningssted på
en gl. skole der var ombygget til det formål. Gihta vil være behjælpelig med
ansøgning om økonomi til dette. Solvej og Gihta arbejder videre med arrangementet. Denne tur kan foregå til foråret 2018.
10. Preben orienterede om Psykiatritopmødet, det var endnu muligt at tilmelde sig.
11. Der blev her under eventuelt fremsagt gode forslag til fremtidige tur arrangementer bl.a. tur til : Mandø , Storm P. Museet, Børnemuseet , Thorvaldsens museum, Forsorgsmuseet i Svendborg.
Disse må fremlægges med tidsplan , økonomi, m.m af forslagsstillerne før
de kan blive godkendt på senere møde.
Der var også et forslag om, at vi afholder vores ´december´ møde i Den Gamle By i Århus. Dette vil blive undersøgt nærmere.
12. Næste møde : Gihta foreslog et møde i Fredericia . Gihta vil kontakte Tom for nærmere aftale og så vi gruppen høre nærmere i god tid.

Referent :   Preben

REFERATET GODKENDT PÅ LIVSGLÆDEGRUPPENS MØDE D.18.10.2017

Referat af møde i livsglædegruppen, 21. august 2017

Tilstede : Tom , Ole , Preben , gæst : Lise
Vi savnede de øvrige

Mødet blev afholdt i Åstrup ved Århus hos Lise .

Referatet fra gruppens sidste møde d. 21.6.17 blev læst op og godkendt.

Siden sidst : Hver i sær af de fremmødte berettede om hvad de havde haft af gode  livsglade oplevelser siden sidst. Her fortalte en om en rejse han havde foretaget til USA. De gode oplevelser der var med denne rejse. En havde været til idrætsfestival og endda indhentet medalje. En havde deltaget i LAP ø-lejr og sommerlejr og fortalte om disse.

Der blev berettet lidt om LL til orientering.
Der blev drøftet fremtidige arrangementer i gruppen. Der blev snakket om tur til Århus på et tidspunkt. Tom vil komme med et oplæg senere om hvad der kan opleves og ses der, bl.a. et besøg på værestedet ´Fristedet´ og et foredrag af Bjørn om emnet ´Gold-job´. Samsø turen er ikke endnu fremlagt, så det kan måske være en ide til næste år. Angående gruppens deltagelse i næste års folkemøde på Bornholm, vil det blive undersøgt om gruppen i det mindste kan få rejsen betalt af LAP , gerne mere, idet vi kan vise derovre hvem vi er er hvad vi gør i vores arbejdsgruppe for LAP medlemmerne.

Næste møde : Der blev foreslået, at vi holder et møde i LAP Odense snarest, da vi gerne skulle være tilstede alle sammen og blive enige så vidt muligt om vores ´projekter´  fremadrettet.
Tom vil undersøge om lokalerne i LAP Odense er ledige d.13. Sept.17  kl.13.00 Og derefter indkalde til mødet der.
Referent: Preben

Referatet godkendt på gruppens møde d. 13.9.2017