Referat af møde i livsglædegruppen d. 28. januar 2020

MØDE D. 28.1.2020 I LOKALE , KØBENHAVN

DAGSORDEN
1. VELKOMMEN TIL MØDET, VALG AF ORDSTYRER.
2. REFERAT FRA SIDSTE MØDE
3. SIDEN SIDST
4. NYE MEDLEMMER I LIVSGLÆDEGRUPPEN
5. NYT FRA LL
6. FORSLAG TIL FREMTIDIGE ARRANGEMENTER
7. GRUPPENS BERETNING TIL LANDSMØDET
EVENTUELT
NÆSTE MØDE DATO :

REFERAT
Tilstede : Tom , Brian , Ghita , Yvonne , Nikolaj ,Troels , Preben
Vi savnede Solvej der havde meldt afbud.

1. Tovholderen for gruppen Tom bød velkommen til mødet.
Der blev ikke valgt ordstyrer.

2. Referatet fra sidste møde blev læst op og godkendt.
Referatet vil blive sendt til LAP kontoret.

3. Hver især der havde nogle gode positive oplevelser siden deres sidste møde blev fremlagt mundligt. Her blev bl.a. orienteret om en havde været til foredrag med emnet ́den nære psykiatri.
LAP ́s for nyligt overstået medlemsmøde i Karrebæksminde, hvor en del fra gruppen havde deltaget, blev fremlagt blandt fra disse til orientering.
Dette medlemsmøde afholdelse vil nok fremgå i næste LAP blad.

4. Gruppen drøftede om der var nye LAP medlemmer der ønskede at være medlem af gruppen. Her var en Henrik fra Hillerød der måske ville være medlem. Yvonne forespørger Henrik.

5. Landsledelsen vil gerne orienteres om vores fremtdige fælles-arrangementer og vil gerne have referater fra vores møder. Dette var der enighed om at foranledige.

6. Der blev her til punktet fremlagt mundligt, hvad der kunne være af interesse for gruppen at ivæksætte af arrangementer / ture fremover i 2020 . Her blev forslået : Villums museum i Frederiksund, Silkeborg Himmelbjerget / søerne, Tivoli ́musical `Kim Larsen ́, Skejby hospital, teknisk musium Helsingør, brugerstyret værested i Århus. Zoo København , Bryghus besøg i Randers.
Disse gode forslag må så fremføres fra forslagsstillerne på senere møde med program for endelig godkendelse.

Næste møde : vil foregå i Holbæk, dato bliver fremsendt senere.

Referent : Preben

Udflugt med Livsglædegruppen til Frederiksberg

Onsdag d. 23. maj 2018 inviterer Livsglædegruppen på udflugt til Frederiksberg, hvor vi blandt andet besøger Storm P. Museet og Frederiksberg Have.

Vi mødes klokken 12 ved Storm P. Museet, Frederiksberg Runddel.
Buslinierne 8A og 26 holder lige udenfor museets dør.

Vi bruger 1 time på Museet, som er i stue etagen og på 1. sal uden elevator.

Derefter går vi 136 m. til Café Phenix, hvor vi får frokost.

Efter frokost går vi igennem Frederiksberg Have op til Frederiksberg Slot (ca. 600 m) hvor vi har rundvisning kl 16-17.30.

Derefter er udflugten slut.

Turen er gratis og Livsglædegruppen er vært ved frokost med drikkevarer.
Al forplejning udover frokost er for egen regning.
LAP refunderer den billigst mulige transport.

Men da vi skal bestille bord i god tid, skal man betale 200 kr. i depositum ved tilmelding hos Lap, som tilbagebetales efter turen. Telefonnummer på til brug ved tilmelding: 66 19 45 11 man.-tors. ml. kl. 10-14 – evt. mail lap@lap.dk MobilePay 24 23 73 93 (LAP Landsforeningen) Danske Bank Reg. 3574 Konto 30 01 88 89 27.

HUSK at skrive navn på i forbindelse med overførslen.

Tilmelding senest 16. maj.

Der er plads til 20 personer og det går efter først til mølle-princippet.

Vi håber på en god tur med godt vejr og godt humør.

Venlig hilsen Livsglædegruppen

Du kan se og downloade invitationen i pdf her.

Referat af møde i livsglædegruppen, d. 31. januar 2018

LAP LIVSGLÆDEARBEJDSGRUPPE MØDE I ÅRHUS d. 31.1.2018 kl. 14.00

DAGSORDEN

1:   Velkommen til nye medlemmer af gruppen v. Tom
2.   Valg af ordstyrer
3.   Præsentation ( bordet rundt )
4.   Referat fra sidste møde
5.   Siden sidst
6.   Gruppens møde dage og steder (hvilke ugedage passer bedst)
7.   Livsglædegruppens beretning for 2017 til landsmødet
8.   Nyt fra LL
9.   Folkemøde på Bornholm ( LL referat d. 9.12.2017 pkt.14 stk.d )
10. Forslag til gruppens aktiviteter i år Eventuelt : Næste møde dato

REFERAT

Tom , Troels , Preben , Signe
gæst    : Henriette , tidligere medlem af gruppen ( blev skrevet op på gruppens medlems venteliste)

  1. Der blev budt velkommen til gruppens nye medlem Signe, fra Ålborg.
  2. Tom blev valgt.
  3. Der var en præsentationsrunde, hvor hver fortalte lidt om dem selv.
  4. Referatet fra sdste møde i gruppen afholdt hos Gihta i Fredericia blev læst op og godkendt.
  5. Hver enkelt af de fremmødte fortalte hvad de havde haft af gode livsglade oplevelser siden sidst. Sidste møde var jo i Oktober, så der blev fortalt en del spændende ting. Bl.a. om Signe´s virke som formand for LAP Nordjylland. Oplevelser på LAP refugiet. Maleriudstilling i Århus. Jul og nytårs oplevelser.
  6. Der var enighed om, at onsdage passer bedst for afholdelse af gruppens møder. Vi vil fortsat prøve at afholde møderne rundt om i landet og på LAP kontoret.
  7. Tom vil udarbejde en beretning for gruppens virke i 2017 til fremlæggelse på LAP landsmøde. Denne vil blive sendt ud til gruppens medlemmerne til godkendelse.
  8. Der lå intet nyt fra LL vedrørende livsglædegruppen.
  9. Tom har ansøgt LL om alle interesserede LAP medlemmer kan få rejsegodtgørelse ved deltagelse i I Folkemødet på Bornholm. Tom har ikke fået endelig svar fra det ansøgte og han vil forelægge ansøgningen igen.
  10. Der forelå ikke nogen direkte planer om gruppens aktiviteter i 2018 , men der blev fremsagt forslag om  arrangementer / ture : Udarbejdelse af plakater visende gruppens virke, Storm P. museet , sommertur til Århus , Nationalmuseet , Moesgård forhistorisk museum, Ovartasi muset v Egeskov , Børnemuseet , Charlottenborg museum , Lousianne museet. Der skal udarbejdes program for hvert forslag, og senere ansøgning til FU  for de forslag der kan vedtages af gruppen. Husk der skal være mulighed for i alt 20 LAP deltagere.

Næste møde :  onsdag d. 7. marts  .  Der skal aftales sted og klokkeslet via livsglaede mail.

Referent: Preben

REFERATET GODKENDT PÅ GRUPPENS MØDE D. 7.3.2018   

Referat af møde i livsglædegruppen, d. 18.Oktober 2017

LAP LIVSGLÆDEARBEJDSGRUPPE MØDE I FREDERICIA d. 18.Oktober 2017 kl. 13.30

DAGSORDEN
1. Dagens program / Gihta
2. Valg af dirigent.
3. Referat fra sidste møde
4. Siden sidst.
5. Nyt fra LL
6. Psykiatri topmødet.
7. Medlemsmøde i Århus.
8. Arrangement i København. / Troels
9. Århus arrangement / Tom
10. Samsø turen 2018
11. `December` mødet i Århus
12. Eventuelt
Næste møde, dato og sted —

REFERAT
Tilstede : Gihta , Solvej ,Tom , Brian , Troels , Ole , Preben . Vi savnede Mona Lisa, der var sygemeldt.

Mødet blev afholdt hos Gihta i Fredericia. Gihta havde problemer / smerter i sit ene ben, så hele mødet blev afholdt hos hende.

1. Gihta bød velkommen hos hende og havde et programforløb for gruppens møde.

2. Mødet startede, Ole blev valgt til dirigent og Ole læste referatet fra sidste møde op. Der blev her under pkt. om livsglædegruppens eventuelle deltagelse til folkemødet Bornholm, henvist til Tom´s undersøgelse derom. Der forelå ingen undersøgelse endnu. Ellers blev referatet godkendt.

3. Siden sidst : Hver af de fremmødte berettede hvad de hver i sær havde haft af gode positive livsglade oplevelser siden sidste møde.

4. Tom fortalte gruppen hvad der var af betydning for gruppen, som LL havde haft på deres dagsorden og behandlet. Næste LL møde er d. 4.nov. . Man kan deltage som tilhører, eventuel befordringsgodtgørelse til et sådan møde skal der ansøges om, hvis dette kunne være et ønske.

5. Det netop afholdte psykiatri topmøde, hvor en del af gruppen havde deltaget, blev forelagt og drøftet. Der var nogle enkelte indlæg fra en foredragsholder der ikke lige var i alles smag, da det her kunne misfortolkes hvad der blev fremlagt. Der blev på topmødet snakket om selvbestemmelse / brugerstyret seng og for meget om positive ting i psykiatrien og ikke meget om de negative.

6. LAP vil afholde et weekend-medlemstræf i Århus d. 17.-18. nov. i år. Der er udsendt orienterende skrivelse derom. Der er mulighed for at deltage ved tilmelding. Der er dog kun plads til 60 deltager, hvis der er flere tilmeldte, bliver der en fordeling efter så mange kommuner som muligt.

7. Troels vil komme med et oplæg i nærmeste fremtid om et arrangement i København. Besøg på Børnemuseet , Storm P. museet, Charlottenborg udstilling. Der skal ansøges økonomi af LAP og arrangementet skal op på LAP´s hjemmeside med program. Der blev foreløbig planlagt en dato for arrangementet, den 9. eller d. 10 januar 2018. Dette vil Troels iværksætte. Dette blev godkendt af gruppen.

8. Århus arrangementet forsøges afholdt 7. – 8. november i år. Tom´s søster Lise sørger for det nødvendige for et sådan arrangement. Der vil blive et foredrag og et besøg på et værested i forbindelse med arrangementet. Deltagere kan overnatte i Århus, som vil fremgå af opslaget der vil blive sat på LAP´s hjemmeside.

9. Samsø turen blev drøftet og derefter foreløbig udsat på ubestemt tid. Turen kan ikke forløbe med det tilskud vi kan søge om igennem FU. Troels vil alligevel gerne kigge på muligheder for sådan et tur arrangement senere. Dette blev godkendt af gruppen.

10. Gruppens december møde blev drøftet. Det foreslåede møde i Århus ( på sidste møde) blev nedstemt. I stedet valgte Troels at arrangere dette møde der i stedet skal foregå i København. Der blev fastsat en dato for dette møde d. 4. december klokken 14.00 . Gruppen bliver orienteret af Troels om tid og sted.

Næste ordinære møde : 4. december i København.

Referent
Preben

REFERATET GODKENDT PÅ MØDET d. 31.1.2018

Referat af møde i livsglædegruppen, 13. september 2017

LAP LIVSGLÆDE-ARBEJDS-GRUPPE   DAGSORDEN

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Velkommen
3. Referat fra sidste møde i Åstrup, Århus
4. Siden sidst
5. Nyt fra LL
6. Planlagt Århus tur arrangement  status
7. Gruppens e-mail
8. Gruppens arrangementer / egen betaling / folkemøde
9. Samsø tur arrangement
10. Psykiatritopmødet d.7.10.17
11.
12.
. Eventuelt

REFERAT

 Tilstede : Ole , Gihta, Solvej , Troels , Brian , Preben

vi savnede de øvrige

1. Ole blev valgt.
2. Der blev budt velkommen til dagens møde.
3. Referatet fra det sidste møde i Åstrup , Århus blev læst op og godkendt.
4. Hver i sær fra de fremmødte fortalt hvad de havde haft af gode oplevelser
siden sidste møde. Her blev bl.a. fortalt om oplevelse med en tur til USA ,
en fortalte m en tur der var oplevet til Tyrkiet, en havde arbejdet med lokal
radio og LAP radio, en havde deltaget i kor sang , flere fortalte om deres oplevelser i forbindelse med Bazaren i Odense.
5. Der forelå intet nyt.
6. Den planlagte tur til Århus er under udarbejdelse, vi hører nærmere.
7. Gruppens e-mail blev drøftet og der var en anden løsning på ekstra  intern kommunikation pr. e-mail.
8. Gruppen afventer Tom´s undersøgelse.
9. Samsø tur arrangement blev drøftet. Der arbejdes videre med dette.
Solvej havde en ide med en overnatningsmulighed på et overnatningssted på
en gl. skole der var ombygget til det formål. Gihta vil være behjælpelig med
ansøgning om økonomi til dette. Solvej og Gihta arbejder videre med arrangementet. Denne tur kan foregå til foråret 2018.
10. Preben orienterede om Psykiatritopmødet, det var endnu muligt at tilmelde sig.
11. Der blev her under eventuelt fremsagt gode forslag til fremtidige tur arrangementer bl.a. tur til : Mandø , Storm P. Museet, Børnemuseet , Thorvaldsens museum, Forsorgsmuseet i Svendborg.
Disse må fremlægges med tidsplan , økonomi, m.m af forslagsstillerne før
de kan blive godkendt på senere møde.
Der var også et forslag om, at vi afholder vores ´december´ møde i Den Gamle By i Århus. Dette vil blive undersøgt nærmere.
12. Næste møde : Gihta foreslog et møde i Fredericia . Gihta vil kontakte Tom for nærmere aftale og så vi gruppen høre nærmere i god tid.

Referent :   Preben

REFERATET GODKENDT PÅ LIVSGLÆDEGRUPPENS MØDE D.18.10.2017

Referat af møde i livsglædegruppen, 21. august 2017

Tilstede : Tom , Ole , Preben , gæst : Lise
Vi savnede de øvrige

Mødet blev afholdt i Åstrup ved Århus hos Lise .

Referatet fra gruppens sidste møde d. 21.6.17 blev læst op og godkendt.

Siden sidst : Hver i sær af de fremmødte berettede om hvad de havde haft af gode  livsglade oplevelser siden sidst. Her fortalte en om en rejse han havde foretaget til USA. De gode oplevelser der var med denne rejse. En havde været til idrætsfestival og endda indhentet medalje. En havde deltaget i LAP ø-lejr og sommerlejr og fortalte om disse.

Der blev berettet lidt om LL til orientering.
Der blev drøftet fremtidige arrangementer i gruppen. Der blev snakket om tur til Århus på et tidspunkt. Tom vil komme med et oplæg senere om hvad der kan opleves og ses der, bl.a. et besøg på værestedet ´Fristedet´ og et foredrag af Bjørn om emnet ´Gold-job´. Samsø turen er ikke endnu fremlagt, så det kan måske være en ide til næste år. Angående gruppens deltagelse i næste års folkemøde på Bornholm, vil det blive undersøgt om gruppen i det mindste kan få rejsen betalt af LAP , gerne mere, idet vi kan vise derovre hvem vi er er hvad vi gør i vores arbejdsgruppe for LAP medlemmerne.

Næste møde : Der blev foreslået, at vi holder et møde i LAP Odense snarest, da vi gerne skulle være tilstede alle sammen og blive enige så vidt muligt om vores ´projekter´  fremadrettet.
Tom vil undersøge om lokalerne i LAP Odense er ledige d.13. Sept.17  kl.13.00 Og derefter indkalde til mødet der.
Referent: Preben

Referatet godkendt på gruppens møde d. 13.9.2017

Referat af møde i livsglædegruppen, 21. juni 2017

LIVSGLÆDEGRUPPEN MØDE d. 21.6.2017 kl. 13.00 i LAP Odense

DAGSORDEN

1: Velkommen
2: Referat fra sidste møde
3: Folkemødet v./Tom
4: Siden sidst
5: Evaluering af Rungsted turen
6: Egenbetaling for vores arrangementer
7: Nyt fra LL
8: Gruppens e-mail
9: Samsø turen status
10: Århus turen status
Eventuelt
Næste møde dato

REFERAT

Tilstede : Tom , Brian , Ole , Preben
Vi savnede de øvrige.

1. Preben havde skrevet dagsorden, han bød velkommen til mødet.

2. Referatet fra sidste møde i Maj måned blev gennemlæst, drøftet og godkendt.

3. Tom fortalte de øvrige i gruppen om Folkemødet på Bornholm. LAP havde deltaget igen i år. Tom havde haft job med at fotografere og optage flere spændende møder , foredrag m.m. Alle disse optagelser og foto´s var lagt  på LAP´s faceboook side. Der kommer som sidste år også reportage indslag fra mødet i LAP bladet senere. Troels fra vores gruppe havde stået for lydoptagelser derovre. Det var måske en ide at gruppen til næste år deltog i folkemødet og  viste at nogle af LAP medlemmer også trods tidligere eller nuværende psykisk lidelse, til tider kan have livsglæde gennem samvær med ligestillede og andre og vise det udadtil gennem fælles aktiviteter.

4. Hver i sær fra gruppen berettede hvad de havde haft af gode livsglade oplevelser siden sidste møde. Der var her bl.a. fortalt om fritidsaktiviteter, roning , ture , møder der var oplevet og gav livsglæde.

5. Der var kun Preben tilstede i dag der havde været på den sidst arrangeret livsglædetur til Karen Blixen Museet i Rungsted. Her blev givet et referat fra turens forløb. Denne var forløbet godt med tilfredshed blandt de øvrige 10 deltagere. Der bliver tilsendt LAP bladet et par foto´s fra turen og et par ord om turen.

6. Der blev her drøftet egenbetaling på gruppens arrangementer/ture. Der er flertal blandt de tilstedeværende om at der kun fremover kan være et krav om depositum for disse. Tom må snakke med øvrige i  LAP ledelsen om dette.

7. Der blev orienteret om, at den økonomiske LAP sag er undersøgt og der var ingen fejl.

8. Preben kontakter Gihta om e-mail´en.

9. Brian kontakter Troels om forløbet og orienterer senere om status.

10.Århus turen : Tom undersøger tur-arrangement til Århus festuge i 1. uge af september.

11.Næste møde : Tom vil undersøge om vi kan afholde vores næste møde i hans søsters hus uden for Århus.

Referent
Preben

Referatet godkendt på mødet d. 21.8.2017

Referat af møde i livsglædegruppen, 16. maj 2017

LIVSGLÆDEGRUPPE MØDE d. 16. Maj 2017 kl. 13.30 hos Ole Iversen i Vejle

DAGSORDEN

1. Velkommen til mødet / program for dagen i Vejle  v/Ole
2. Siden sidst (Hvad hver enkel af deltagerne har haft af oplevelser med livsglæde )
3. Diæter for mødet
4. Egenbetaling for vores arrangementer
5. Karen Blixen, Rungsted turen.
6. Samsø turen, status
7. Århus turen, status
8. Nyt fra LL
9. Gruppens e-mail
Eventuelt
Næste møde

 

Tilstede : Ole , Mona-Lisa, Solvej , Gihta , Preben
Vi savnede de øvrige.

 

1. Gruppen mødtes på Vejle station, gik en frisk tur til Ole´s bopæl og afholdte mødet der. Ole havde et program for dagen.

2. Hver enkelt af de fremmødte berettede, hvad de havde haft af positive livsglade oplevelser siden sidste møde. Der var mange gode oplevelser der her blev fremlagt. Det er det der bærer gruppen oppe og oplevelserne kan videregives til øvrige LAP medlemmer via foreningens blad , som kan blive læst med interesse og hjælp for bladets læsere.

3. Foreningens retningslinier for arbejdsgrupper blev gennemgået. Der var ingen bemærkninger til disse.

4. Det blev drøftet med egenbetaling for vores arrangementer. Disse regler skal underøges af vores tovholder.

5. Rungsted turen til Karen Blixen museet er slået op på LAP´s hjemmeside og foreløbig er der 9 tilmeldte. Preben arbejder videre med arrangementet.

6.7.8. Punkterne ikke behandlet på dette møde , p.g.a. afbud til dagens møde.

9.  Gruppens e-mail blev drøftet. Der er ønske om en extra gruppe mail. En der skal være            mere ´lukket´  til intern brug. Dette undersøges.

NÆSTE MØDE :  onsdag d. 21. juni kl. 13.00 i LAP Odense.

Referat af møde i livsglædegruppen, 26. april 2017

LIVSGLÆDEGRUPPEN MØDE onsdag d. 26. April kl. 13.00  i LAP

Tilstede : Tom , Ole , Troels , Solvej , Preben
vi savnede de øvrige.

1. Der var ikke mødt nyt medlem op denne gang, men vi afventer og ser til næste møde.

2. Pkt. udgik, da det skulle have været en præsentationsrunde.

3. Referatet fra sidste møde var blevet omdelt her til mødet og efter gennemlæsning blev referatet godkendt uden tilføjelser eller rettelser.

4. Siden sidst : Hver enkelt fra gruppen fortalte hvad de hver især havde haft af gode livsglade oplevelser siden sidste møde. Det var positivt at høre livsglade oplevelser.

5. LAP´s landsmøde først på måneden blev drøftet, hvad der var godt og mindre godt. Der var delte meninger om foredraget af en obducent. Der skal til næste år foreslås mere tid til fremlæggelse af LAP´s arbejdsgrupper, her især orientering om de arbejdsgrupper der er aktive og de der overhovedet ikke findes mere. Hvordan man kan melde sig ind og være aktiv i sådan en arbejdsgruppe. Der må snart redigeres på LAP´s hjemmeside angående arbejdsgrupper da denne er meget misvisende.

6. Nyt fra LL : Det eneste der blev fremlagt her var, at FU er genvalgt.

7. Angående Karen Blixen museums arrangementet, der forelå intet skriftligt svar på ansøgningen endnu.

8. Der er ønsker om på et tidspunkt at have arrangement tur til Storm P. museet, Samsø evt. med en anden gruppe fra Århus. Disse forslag vil blive undersøgt nærmere af forslagsstillerne.

9. Folkemødet på Bornholm til sommer med LAP´s deltagelse blev orienteret.

Næste møde i gruppen blev aftalt til d. 16. maj i Vejle hos gruppemedlem Ole Iversen. Mødested Vejle banegård kl. 13.00

 

Referatet blev godkendt på gruppens møde d. 16. maj 2017