Referat af møde i livsglædegruppen, 26. april 2017

LIVSGLÆDEGRUPPEN MØDE onsdag d. 26. April kl. 13.00  i LAP

Tilstede : Tom , Ole , Troels , Solvej , Preben
vi savnede de øvrige.

1. Der var ikke mødt nyt medlem op denne gang, men vi afventer og ser til næste møde.

2. Pkt. udgik, da det skulle have været en præsentationsrunde.

3. Referatet fra sidste møde var blevet omdelt her til mødet og efter gennemlæsning blev referatet godkendt uden tilføjelser eller rettelser.

4. Siden sidst : Hver enkelt fra gruppen fortalte hvad de hver især havde haft af gode livsglade oplevelser siden sidste møde. Det var positivt at høre livsglade oplevelser.

5. LAP´s landsmøde først på måneden blev drøftet, hvad der var godt og mindre godt. Der var delte meninger om foredraget af en obducent. Der skal til næste år foreslås mere tid til fremlæggelse af LAP´s arbejdsgrupper, her især orientering om de arbejdsgrupper der er aktive og de der overhovedet ikke findes mere. Hvordan man kan melde sig ind og være aktiv i sådan en arbejdsgruppe. Der må snart redigeres på LAP´s hjemmeside angående arbejdsgrupper da denne er meget misvisende.

6. Nyt fra LL : Det eneste der blev fremlagt her var, at FU er genvalgt.

7. Angående Karen Blixen museums arrangementet, der forelå intet skriftligt svar på ansøgningen endnu.

8. Der er ønsker om på et tidspunkt at have arrangement tur til Storm P. museet, Samsø evt. med en anden gruppe fra Århus. Disse forslag vil blive undersøgt nærmere af forslagsstillerne.

9. Folkemødet på Bornholm til sommer med LAP´s deltagelse blev orienteret.

Næste møde i gruppen blev aftalt til d. 16. maj i Vejle hos gruppemedlem Ole Iversen. Mødested Vejle banegård kl. 13.00

 

Referatet blev godkendt på gruppens møde d. 16. maj 2017

Referat af møde i Landsledelsen, 22. april 2017

 

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Bo Steen Jensen (Suppl.), Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Finn Parkø (Suppl.), Cornelius Christiansen, Katrine Wiedersøe, Michael Krog, Inger-Liss Christoffersen, Andrea Hermansen og Jørgen Bæk
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen
Afbud/fraværende: René Strøm og Nils H. Andersen


1. Valg af ordstyrer og referent.

Bettina Kræmer Mærsk vælges som ordstyrer. Hanne Wiingaard blev valgt som dirigent. Jakob B. Petersen blev valgt til referent.


2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”). Refereres ikke.


3. Godkendelse af dagsorden.

Der tilføjes som punkt 11 a et punkt om opgavefordeling i LL, og der tilføjes som punkt 11b et punkt vedr. behandlingen af hjerner i Risskov. Dagsordenen er herefter godkendt.


4. Godkendelses af referat fra møde den 11.03.2017 (bilag 4)

Referatet er godkendt.


5. Landsmøde 2017

a. Evaluering af landsmødet

Bo Steen Jensen mener, at det er godt vi har fået lavet et handlingsprogram, der er overskueligt og tilgængeligt. I forhold til landsmødet anfører Andrea, at det fagpolitiske fyldte for lidt og personsager for meget. Under oplægget med Preben Meilvang var der for meget diskussion om ETC, og P. Meilvangs indlæg nåede ikke ud, grundet den indledende forstyrrelse omkring personsagen. Hanne W. efterlyser det positive i evalueringen af landsmødet, og siger blandt andet, at det var en ulykkelig diskussion vedr. personsagen, men der var stor ros til Jytte Banner. Fanen er introduceret af Danmarks-Samfundet og her har vi fået godkendelsen, og det er ikke så enkelt at ændre.

Andrea nævner, at det gode på landsmødet var Preben Meilvang og Jytte Banner, og hun syntes det er en god idé med workshops fremover. Tom Jul Pedersen siger, det var et rigtig fint landsmøde og nævner han har været til 15 foregående Landsmøder. Festmiddagen var god og musikken var god. Arbejdsgrupperne fes lidt ud, og måske skal vi sige at landsmødet fortsætter bagefter og evt. inde i salen. Der er tilslutning til Tom´s idé, og den skal med i planlægningen af næste landsmøde.

Steen foreslår vi laver et evalueringsskema. Hanne S.: Evalueringsskemaer er en god idé. Fanen kunne man bare stille ind. Michael P. Krog siger, at det generelt var et godt landsmøde. Bo Steen Jensen siger, at der andre foreninger der har fået rap over fingrene, for ikke at håndtere personsager rigtigt. Finn siger det var et udmærket landsmøde, men der var en syg mand. Finn mener det er værd at overveje med en ´ ekstra dag til landsmødet.

b. Opfølgning på landsmødets beslutninger: Handlingsprogram

Det besluttes, at punktet kun tages op i en kort form på dette LL-møde, og der tilrettelægges en grundigere behandling på to-dagsmødet i maj. Bo Steen Jensen gør opmærksom på, at Enhedslisten ikke indgår i den satspuljeaftale, der beskriver lovforslaget om sikrede afdelinger, som indgår i handlingsprogrammet for LAP. Hanne Wiingaard nævner, at Peernetværket både kan stå under punkt 6- og 7 i handlingsprogrammet, og oplyser Folkepensionister som hende kan komme i ældrerådet. Michael P. Krog spørger om vi kan lave en oversigt over, hvem der sidder hvor og i hvilke råd, for at synliggøre hvor LAP er repræsenteret.

6. Forretningsorden (bilag 6)

a. Behandling og vedtagelse af eventuelle ændringer til forretningsorden udsættes til 2- dages mødet i maj.

b. Vedrørende fortrolighed og loyalitet

Der opfordres til, at LL-medlemmer overholder forretningsordenen. Yderligere drøftelse af fortrolighed og loyalitet flyttes til 2-dages mødet i LL.

7. Orientering fra

a. FU: Hanne S. Kadziola orienterer om Stop Fattigdom, og om et arrangement med Anette Laigaard på Folkemødet 2017, og et arrangement om Evaluering af kommunalreformen.

Hanne fortæller også, at LAP laver et arrangement sammen med FOA på Folkemødet, evt. sammen med Karen Stæhr.

Steen Moestrup fortæller om sin en dialog med Michael Freiesleben, hvor man er langt fremme med matchende resonans. Steen har også været til møde i Handicaprådet i Hillerød, hvor man blev bedt om at kommentere på tiltaget med akutsenge i Hillerød.

Akutsenge er et tiltag, som kommunerne er blevet pålagt at oprette. I Juelsminde har man et godt samarbejde mellem bostøtter og akutlinjen. Bostøtterne kan selv få sendt dokumentation for, hvad der skete om aftenen.

Bo Steen fortæller, at de nye akuttelefoner også omfatter folk, der bliver smidt ud af konen, og således er det ikke kun et tilbud målrettet psykiatribrugere.

Hanne Wiingaard siger hertil, at der allerede er lignende forsøg, men det er borgerne der skal sige ja til den integrerede psykiatri, herunder videregivelse af oplysninger til involverede instanser og myndigheder.

Jørn Bæk anfører, at det er godt med akuttelefoner, men der er ikke godt, hvis de folk der bemander akut-linjen ikke ved hvad det drejer sig om. Bo Steen fortæller om et pilotprojekt i Griffenfeldsgade med fokus på samarbejdet i psykiatrien, hvor der sidder LAP – repræsentanter, herunder LAP- repræsentanter i byggeplanrådet.

a. LL

8. Konstituering

a. Valg af forretningsudvalg

Orientering om forretningsudvalgets opgaver og præsentation af kandidater. Det oplyses, at Forretningsudvalget skal være på 3 personer. Kandidaterne til FU er: Hanne S., Steen Moestrup, Bettina K., Hanne W. og Jørn Bæk. Kandidaterne præsenterer sig selv, og fortæller hvorfor de gerne vil stille op til FU.

Bo Steen Jensen fortæller, at arbejdet i FU ikke er en loppetjans, og at hoveddelen af jobbet er administrative opgaver, mailbesvarelse og opgaver vedr. personale. Det oplyses, at en suppleant ikke har stemmeret, men kan være med på en lytter til FU-mø der. Resultatet af den lukkede afstemning er, at Hanne S. Kadziola, Bettina K. Mærsk og Hanne Wiingaard genvælges til Forretningsudvalget i LAP.

b. Valg af kasserer

Hanne S. og Steen Moestrup stiller op. Efter lukket afstemning genvælges Steen Moestrup som kasserer for LAP.

9. Godkendelse af arbejdsgrupper (bilag)

Sociale Forhold. Cornelius er LL- repræsentant i gruppen.

Netværksgrupper og brugerstyrede væresteder. Jørn Bæk er LL- repræsentant.

Troels Gade er fremover med i denne gruppe.

December refugie. Hanne S. som er LL-repræsentant skal sørge for, at der laves et forhåndstilbud. Fanebæregruppen. Jan Stig Andersen vil lære flere om fanebæreropgaven, men det bliver kun en enkelt gang, og det vil foregå på sekretariatet.

Bisidder styregruppe. Hanne S. foreslår, at der skal nedsættes en styregruppe. Det besluttes, at Hanne S. samler op på gruppen, og melder tilbage på næste LL-møde.

Blivende refugie. Hanne S. siger, at hun genopstarter refugie gruppen, og der kommer en med fra den ældgamle gruppe. Der holdes mødes i næste uge, og i det videre arbejde er det vigtigt, at der arbejdes med et klart formål. Det er besluttet, at gruppen skal vende tilbage på næste LL- møde.

Bostedskontrolgruppen er nedlagt.

Børn- og ungegruppen. Gruppen er godkendt.

Redaktionsgruppen. Gruppen er godkendt. LL-repræsentant og tovholder er Hanne Wiingaard.

Sommerlejrgruppen. Gruppen er godkendt. LL-repræsentant er Steen Moestrup.

Erfaringspiloterne. Der mangler et formål, men hvem vil gerne gå ind i den.

Der skal skrives ud til dem, og høre om den eksisterer.

Folkemødegruppen. Gruppen er godkendt.

Hjemmesidegruppen. Gruppen er godkendt. Tovholder er Steen Moestrup.

Inspirationsgruppen. Tom er LL-medlem i denne gruppe og er også tovholder.

Det besluttes, at Tom hurtigt indkalder til et møde i gruppen, og giver en tilbagemelding efterfølgende.

Livsglædegruppen. Gruppen er godkendt. Tom Jul er LL-repræsentant og tovholder.

Presse- og lov. Gruppen er godkendt og Steen er tovholder. Ole Nielsen skal slettes som tovholder.

Stop lukning af lokale væresteder. Det besluttes at ændre titlen, (slette København og Frederiksberg i overskriften) og derefter kan gruppen godkendes. Hanne S. er LL- repræsentant.

Bo Steen Jensen siger, at der står i et cirkulære fra 2010, at små væresteder skal lukkes og samles.

Systemramte familier. Gruppen skal slettes, da der ikke har været noget aktivitet.

Arbejdsgruppe vedr. tvang. Bo Steen siger, det er upræcist med ordet tvang, og ordet indgår overalt. Steen spørger om gruppen har mødtes siden 2016, og om der faktisk er produceret noget. Hanne S. siger, at hvis der foregår noget i presse- og lov, som vedrører tvang, så kan det sendes over i gruppen vedr. tvang. Det besluttes at fastholde gruppen. Weekendmedlemstræf lukkes, men LL kan godt lave en ny gruppe, hvis vi vil det.

Ø-lejrgruppen. Gruppen er godkendt. Hanne S. er LL- repræsentant.

10. Økonomi:

a. Tilbud fra TDC. Tilbuddet i bilaget fra TDC er ikke længere gældende.

Det besluttes, at Steen og Jørn Bæk skal indhente nyt tilbud vedr. telefon og internet, og derefter skal dette punkt behandles igen på LL.

b. Ansøgning fra Livsglædegruppen

Det besluttes, at det ansøgte tilskud bevilges med 200 kr. i egenbetaling. Med egenbetaling vil det være kr. 5900, som vil være den reelle udgift.

c. Ansøgning fra medlem

Anmodning om støtte til medlem økonomisk og moralsk. Hanne S. redegør for sagen, herunder om tvang og mulig overtrædelse af psykiatriloven. Det besluttes, at LAP kan sige ja til moralsk støtte. Det aftales, at LAP-medlemmer gerne må rykke LL for svar på ansøgninger.

d. Ansøgning fra LAP Vestsjælland

LL- godkender ansøgning på kr. 10.000 fra LAP-Vestsjælland til foreningsarbejde.


11. Hjernerne i Risskov og arbejdsdeling i LL.

a. Hjernerne i Risskov. Punktet udsættes til todagesmødet i maj.

b. Arbejdsfordeling i LL.

Som eksempel nævnes arbejdet med det politiske og det fremhæves, at det ikke er nødvendigt at indkalde alle og mødes fysisk, man kan bruge internettet og mail.

Hanne S.: LL- er repræsenteret i alle arbejdsgrupper og kan følge, hvilke aktiviteter der er, og også opfordre til at relevante sager fra LAP- mailen behandles. Det er vigtigt, at der meldes ind til LL, hvis der er opgaver som arbejdsgrupperne tager op og arbejder med, så der sker en effektiv informations- og arbejdsdeling.

Efter en kort drøftelse besluttes, at punktet arbejdsdeling i LL tages op på to-dages mødet i LL.


12. Kommende møder:

Forslag til Landsmøde 2018, foreslås at foregå på Hotel Svendborg den 14.04 – 15.04 – 2018. Datoen vedtages.

13. Forslag om møder i landsledelsen i 2017: Datoerne vedtages

19 – 20. maj (todagesmøde i LL)
24. juni
12. august
23. september
4. november
9. december

14. Punkter fra Tom Jul Pedersen

a. Medlemstræf. Punktet sættes på dagsorden til todages mødet.

b. Punkter vedr. Mikael Kold. Punktet sættes på dagsorden til to-dages mødet.

15. Vandretæppe

Til næste LL-møde bør LL-medlemmer tænke over, hvor det skal hen, skal det være en politiker eller borger. Punktet sættes på til todages mødet.

16. Evt.

Cornelius fortæller, at LAP København holder 1.maj i Sydhavnen.

17. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke.

Referat af møde i bisiddergruppen, 17. april 2013

Deltagere: Susan Skogstad, Therese Kindberg, Klaus Zenon, Heidi Vestergaard, Nikolaj Stigø, Jan Stig Andersen, Karl Bach Jensen, Birgitte Hansen

Sted: LAP, Store Glasvej 49, 5000 Odense C

1: Valg af ordstyrer og referent
Susan Skogstad blev valgt som ordstyrer og Birgitte Hansen som referent

2: Siden sidst – personlig runde

Føres ikke til referat

3: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet er godkendt

4: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt

5: Opfølgning på sidste møde
Therese har undersøgt annoncepriser
Therese har afleveret en liste med adresser på Psykiatrien i Region Syddanmark til Birgitte Hansen

6: Regelsæt
Registrering af opgave: Når man får en bisidderopgave skal man, hvis muligt ringe til LAP og få det godkendt. Det skal meddeles LAP, at man har haft en bisidderopgave, så det bliver registreret. Meget gerne på e-mail med ordet rapport i emnefeltet. Dette vil Therese skrive ind i aftalen.

Opgavenummer
Det indføres, at hver bisidderopgave tildeles et opgavenummer som følger opgaven fra den første henvendelse til rapportering og refusionsskema.
Nyt opgavenummer til hver opgave/henvendelse også selvom det er den samme bisidder og samme borger.
Dette opgavenummer tildeles og administreres af Birgitte Hansen.
Formål: at øge gennemskueligheden i forbindelse med opgaver i bisidderkorpset.

6a: Håndbog for bisiddere
Se evt. den fra bisiddernet.
Indhold:
Aftale-arket
Beskrivelse af interne retningslinjer herunder rapportering
Beskrivelse af procedure fra henvendelse → tildeling af opgave → rapportering → refusion.
Bisidderprofil
En note om, at hvis man har deltaget i bisidderkursus før, kan man ikke forvente at deltage igen.

6b: Rapport
Efter nogle få ændringer af rapportskemaet, der er vedlagt som bilag på dette møde, er det godkendt.
Rettelserne er:
– Adresse og postnr. slettes fra pkt. 1
– Opgavenummer tilføjes som pkt. 3
– Postnr. og by noteres under pkt. 4.

Skemaet kan revideres efter behov.

7: Begynderkursus
Ansøgningerne blev gennemgået og det blev besluttet hvem, der skal deltage i begynderkurset den 3. – 4. maj 2013.

8: Næste møde
16.05.2013 kl. 11.30 – 16.00 LAP Store Glasvej 49 5000 Odense C

9: Eventuelt

9a: Seminar
Netværksdag hvor nye bisiddere kan mødes med erfarne bisiddere og man kan udveksle erfaringer

9b Brev til landsledelsen
Der blev på mødet udformet og underskrevet et brev til landsledelsen om bisidderarbejdsgruppen.

9c: Facebook 
Susan vil gerne oprette og administrere en Facebookside for bisidderkorpset.

9d: Ansøgning om godkendelse af bisidderarbejdsgruppen 
Ansøgning om godkendelse af bisidderarbejdsgruppen er udfyldt af Birgitte Hansen og sendt til landsledelsen.

Mange psykiatribrugere har en helbredsskadelig adfærd.

“Mange psykiatribrugere har en helbredsskadelig adfærd. Overlæge Per Vendsborg anslår, at 20-30 % af alle med en psykisk sygdom også har et misbrug. Psykiatribrugere drikker mere og ryger mere hash end resten af befolkningen – måske samtidig med lægeordineret medicin.

Der er mange grader af misbrug, og der er ikke bare én vej ud. For nogle er vejen at mindske misbruget, når man ikke kan holde helt op, mens det for andre er nødvendigt helt at kappe forbindelsen til stofferne, miljøet og misbrugsvennerne for at komme videre i livet. Oftest er det at klare sit liv uden brug af rusmidler en proces, hvor man til stadighed er i fare for at falde i.

Pjecen er baseret på 100 siders interviews med brugere og behandlere. Målet er at give psykiatribrugere mulighed for at genkende problemstillinger og anvise mulige veje, der har fungeret for andre.

Men grundlaget for forandring starter hos dig selv.”

Hent pjecen som PDF

Udgivelsen kan bestilles på sekretariatet på tlf. 66 19 45 11 eller e-mail: lap@lap.dk, mod betaling af porto samt ekspeditionsgebyr.

Referat af møde i erfaringspiloterne, 7. april 2017

Referat af møde i “Erfaringspiloterne” 7. april 2017 i København. 

Deltagere: Nikolaj Stigø, Karen Møberg og Gihta Hansen.

Nikolaj Stigø havde lavet et oplæg om social dysleksi. Er emne som han har arbejdet med i ca. 20 år, og som han ved mødet, via eksempler, kunne forklare hvad indebærer, og har af betydning for dem, som er berørt af det.

Nikolaj mener, der mangler en betegnelse for personer, som ikke hører under diagnosen Asperger Syndrom, men blot har brug for ekstra social træning, ligesom ordblinde har brug for ekstra træning med at læse og stave.

Denne gruppe skal accepteres, på ligefod med f.eks. ordblinde og talblinde, som helt normale.

Vi har aftalt at finde nogen, som arbejder proffesionelt med dette og har mere viden om emnet. F.eks. på landets universiteter, da vi er enige om, at dette er et uberørt område, som der er meget vigtigt, der bliver taget fat på.

Referat af Landsmøde 2017

Referat af LAP’s landsmøde 2017
Hotel Svendborg 1. – 2. april

Godkendt af dirigenterne Allan Ohms og Benny Lihme

Første dag

Indledning og velkomst

Katrine Wiedersøe byder velkommen til LAP’s 18. landsmøde og opfordrer til, at alle rejser sig, mens foreningens fane bæres ind af Jan Stig Andersen.

Katrine indleder sin tale med at sige tak til udviklingskonsulent Karl Bach Jensen, som i sin tid grundlagde vores forening. Det er Karl’s mangeårige flid og åbenhjertige kampe, der ligger til grund for, at vi i dag sidder her på Hotel Svendborg og kan afholde årets landsmøde, til gavn for psykiatribrugere. Karl har for mange været en stemme, der talte højlydt og med store bogstaver, for dem, der havde mistet deres egen stemme. Karl har sat nogle markante fingeraftryk på lovgivningen i Danmark, blandt andet ved at få psykisk sårbare ind under handicaplovgivningen. Dertil har Karl sat et stort aftryk på handicapkonventionen, som vi fortsat kæmper for, at få implementeret til fulde i Danmark. Karl har kæmpet for psykisk syge menneskers rettigheder, og han har kæmpet for, at vi har ret til at udvikle og uddanne os, og bruge de mangfoldige ressourcer vi repræsenterer her i salen, men også iblandt alle vores medlemmer og i samfundet generelt.

Katrine beskriver i sin tale en række begivenheder fra LAP år 2016; her i blandt; Medlemstræf i Hillerød, høring på Christiansborg om personlig medicintilpasning, Folkemødet på Bornholm og LAP’s succesfulde arbejde i forhold til det nu forkastede lovforslag om sikrede socialpsykiatriske afdelinger og det interne arbejde i LAP med at udvikle arbejdsmiljøet i landsledelsen.

Dertil bydes velkommen til vores nye udviklingskonsulent Jakob Brixtofte Petersen. Jakob har kastet sig ud i arbejdet i LAP for fuld musik, og vi er meget glade for den indsats og arbejdsiver, han er gået ind i foreningen med. I LAP ser vi positivt på fremtiden, hvor vi især vil vægte udviklingen af lokalforeningerne i samarbejde med Jakob.

Der afholdes til slut et minuts tavshed for alle dem, der er døde i psykiatrien.

Efter velkomsttalen byder Hanne Skou Kadziola velkommen til Statsobducent, Professor Jytte Banner fra Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet. Jytte Banner står i spidsen for

forskningsprojektet SURVIVE – Lad de døde gavne de levende, og Jytte er årets modtager af den eksterne LAP-pris. Hanne begrunder valget af Jytte Banner med, at forskningsresultaterne fra Projekt SURVIVE allerede nu tegner et mønster, der kan blive et uomgåeligt argument for psykiatribrugeres krav om forbedret behandling i fremtiden.

Årets to interne LAP-priser gik til Torben Kjellerup og til Nils Holmquist Andersen for deres flittige og vigtige arbejde for LAP´s udvikling.

Jytte Banner holder derefter sit oplæg til forsamlingen. Der henvises til kopi af Jytte Banners power point præsentation. Efter oplægget overrækker Hanne Skou Kadziola den eksterne LAP- pris til Jytte Banner, og tilføjer, at vi netop mangler en, som varetager de levendes interesser.

Hanne Wiingaard afgiver herefter en række praktiske oplysninger, bl.a. om at landsmødet optages digitalt, hvorfor det er vigtigt, at alle præsenterer sig og taler i mikrofon.

Derefter konstaterer dirigent Allan Ohms, at landsmødet er lovligt indkaldt. Landsmødet afvikles herefter med en enkelt ændring i forhold til den udsendte dagsorden.

Der er en personsag vedrørende en tidsbestemt karantæne fra samtlige LAP-aktiviteter, og den skal ifølge vedtægterne tages op på landsmødet. Som det første punkt på landsmødet blev sagen behandlet.

Efter gennemgang, spørgsmål og svar blev beslutningen sat til afstemning og det blev med et klart flertal vedtaget at fastholde landsledelsens beslutning vedr. personsag.

Efter behandling af dette punkt, afvikles landsmødet ud fra den udsendte dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

Følgende deltagere foreslås og vælges som stemmetællere:

Lau Jeppesen, Arne Jensen, Preben Meilvang og Mikhael Saxtorph.

2. Valg af dirigenter og referent

Benny Lihme og Allan Ohms foreslås og vælges som dirigenter.

Jakob B. Petersen foreslås og vælges til referent.

Dirigenterne nævner igen, at landsmødet er lovligt indkaldt via brev til medlemmer. I alt 111 stemmeberettigede individuelle medlemmer deltog i hele eller dele af landsmødet.

Efter kaffepausen er der oplæg ved Preben Meilvang.

Der henvises også til kopi af Preben Meilvang’s oplæg.

Preben Meilvang fortæller i sit oplæg om sin lange og krævende vej mod recovery. Efterfølgende er der spørgsmål til oplægget.

Karl Bach Jensen opponerede mod Preben Meilvangs fremstilling af det harmløse ved el-terapiens svage strømstyrke m.m..

Til dette svarer Preben Meilvang, at han måske har fået et heldigt udfald af denne behandling, men han har fået et godt resultat. Behandlingen har fået en dårlig medieomtale. Det er fint at sige, at ETC og medicin har hjulpet mig og dig, men for nogen er det anderledes.

Efter pausen.

Bo Steen Jensen introducerer arbejdet med handlingsprogrammet og efterlyser deltagere til en redaktionsgruppe.

Redaktionsgruppen kommer til at bestå af: Lars Arredondo, Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Ole Nielsen, Ivan Lindquist, Gunver Hansen og Hanne Skou Kadziola.

Hanne Skou Kadziola orienterer derefter om, at der resten af eftermiddagen udenfor mødelokalet er mulighed for at annoncere nye arbejdsgrupper, og ønske om at optage medlemmer i eksisterende arbejdsgrupper.

Lars Arredondo præsenterer en arbejdsgruppe om sociale forhold og fortæller, at denne gruppe skal have nye kræfter ind. Emnet handler om de forringelser, som blandt andre har ramt en række yngre borgere og psykiatri-brugere. I gruppen skal man arbejde med, om man bliver syg, fordi man er fattig, og hvorfor vi bliver syge.

Dirigent Allan Ohms opfordrer afslutningsvis forsamlingen til at læse den fyldige og meget fine beretning.

Anden dag

3. Landsledelsens beretning

Før behandlingen af landsledelsens beretning præsenterer landsledelsen sig over for forsamlingen.

Kommentarer og spørgsmål til beretningen:

Thoridt Allermand siger indledningsvis, at det for første gang er en rigtig flot og fyldestgørende beretning.

Lise Jul Pedersen spørger, hvad landsledelsen gør for at rekruttere flere medlemmer, og nævner at andre organisationer har større Facebook-grupper mv. Lise Jul Pedersen opfordrer forsamlingen til, at melde sig ind i Talerøret og Mødestedet, og opfordrer landsledelsen til at arbejde med decentrale aktiviteter ude i landet.

Helle Sibbersen fra SAND roser landsledelsen og LAP´s aktivitet på Folkemødet 2016, men nævner også, at hun aldrig har set en rekrutteringsbrochure fra LAP på væresteder.

Ole Nielsen nævner, at der er grundlag for nye medlemmer i Esbjerg.

Der spørges til samarbejdet internt i LAP´s ledelse. Der er en bekymring for, hvordan de kan samarbejde når man ser på, hvordan de præsenterer sig på dette landsmøde. Der opfordres til, at landsledelsen er enige om det signal man sender udadtil.

Til spørgsmålet vedrørende personsager svarer Allan Ohms klart, at som det står i LAP’s vedtægter, så skal sager om karantæne op på LAP’s landsmøde, og ellers skal LAP lave vedtægterne om.

Thoridt Allermand fortæller, at LAP, da den startede havde nogle stærke grundforeninger. Og LAP fik især løst meget og sat fokus på det lokale arbejde, da vi havde lokalkonsulenter. Førhen var der også beretninger fra de lokale; LL skal tænke det lokale i ind i dette landsmøde. Thoridt Allermand siger også, at det kun er her på landsmødet, at græsrødderne, som i øvrigt efterspørger ressourcer og opmærksomhed, har mulighed for at fortælle, hvad det er de laver.

Lars Arredondo spørger han om vi bør have erfaringseksperter, som LL kender og kan bruge, fx i forhold til henvendelser fra medierne.

Frands Frydendal foreslår en konfliktpolitik, så medlemmerne ikke forsvinder. Hvis man ikke håndterer uoverensstemmelser får man konflikter.

Karl Bach Jensen beskriver, at der er et problem med at få flere medlemmer, og det handler også om synlighed. Karl opfordrer LAP til sammen med Psykiatri Alliancen at skrive et brev og kræve, at selve den oprindelige forligstekst, som stadig omfatter de nye sikrede afdelinger, trækkes tilbage, så forslaget ikke dukker op igen.

Efter pausen fortæller modtager af årets interne LAP-pris Torben Kjellerup om rekruttering:

Torben Kjellerup fortæller, at arbejdet i hans grundforening består af månedlige møder, hvor der er lighed blandt alle deltagere. På møderne er man åbne for, hvad der kommer af bidrag, og man har desuden haft stor glæde af lokalkonsulent Arne Jensen.

Derudover har man været til adskillige messer, hvor der er stor succes med, at give interesserede ingefær-shots. Når der er aktiviteter får man også en snak om de gode dage, og sidste år havde man to væresteds-besøg.

Arne Jensen har nogle fine slides, som man tager med ud, når man er ude og arbejde med rekruttering. Torben fortæller, at hans kæphest er regnskaber, og derfor hjælper han også de lokale med regnskaber, og det har han gjort i en årrække.

Efter indlægget fra Torben Kjellerup er der besvarelser fra landsledelsen:

Inge Volder oplyser, at vi har fået Mobile- Pay og Q R kode, og det er således lettere at blive medlem af LAP. På Folkemødet på Bornholm og på Brugernes Bazar har LAP også gjort en forskel og været meget synlige.

Bo Steen Jensen fremhæver, at man overser landsledelsens politiske arbejde, som fylder meget.

Katrine Wiedersøe fortæller, at rekruttering foregår meget lokalt, og det er hovedsaglig på psykiatritopmødet, at vi har direkte adgang til nye medlemmer.

Bo Steen Jensen nævner, at man kan selv kan ringe og bede om brochurer til brug for rekruttering af medlemmer. Landsledelsen kan ikke håndtere dette alene.

Hanne Wiingaard fortæller forsamlingen, at der er en medlemsstatistik i mappen, og at sekretariatet også har en statistik.

Andrea Hermansen fremfører, at det er lokalkonsulenternes opgave at skaffe medlemmer, og de må meget gerne gå ned og hente brochurer.

Inger-Liss Christoffersen fortæller om de Glade LAP’er på Facebook, som er et godt og positivt elektronisk mødested.

Vedrørende rekruttering og fastholdelse af medlemmer, fortæller Inger-Liss Christoffersen om et tidligere forslag om et medlemskort, der gav særlige fordele.

I forhold til fremmødestatistikken for LL-møder beskriver Andrea Hermansen, at hun ikke har haft det så godt og fremhæver, at der skal være rummelighed.

Andrea Hermansen fortæller også, at landsledelsen arbejder med kulturforandringer, med ligeværdighed og med psykisk vold.

Steen Moestrup svarer på spørgsmålet om det lokale arbejde, og spørger forsamlingen om, der skal indgå en beretning fra de lokale foreninger i de kommende beretninger, og det er der tilslutning til.

Vedrørende det politiske arbejde nævnes også det åbne brev, som indgår i landsmødemappen.

Beretningen sættes herefter til afstemning og vedtages med overvældende flertal.

Præsentation af udkast til Handlingsprogram 2017-2018

Efter pausen fremlægger Steen Moestrup redaktionsgruppens forslag til handlingsprogram.

Thoridt Allermand ønsker, at man skriver handlingsprogrammet mere forståeligt, og spørger hvorfor der ikke er noget om lokalarbejdet i handlingsprogrammet. I forhold til LAP’s håndtering af konflikter forslås, at der skrives en mere præcis sanktionspolitik ind i handlingsprogrammet.

Lars Arredondo fortæller om formen på programmet, og siger at målet var at lave et kort handlingsprogram. Derudover fortæller han, at begrebet Low Arousal, som indgår i forslaget til

handlingsprogrammet, handler om nedtrapning af konflikter.

Karl Bach Jensen foreslår tilføjelse af en formulering om, at LAP vil arbejde for, at forslaget om særligt sikrede socialpsykiatriske afdelinger tages helt af bordet.

4. Behandling af indkomne forslag

Forslag nr. 1 stillet af Ole Nielsen

”Jeg vil gerne opstille et forslag om at vi fremskaffer plads i budgettet til at erhverve nogle lejligheder i henholdsvis Aarhus, Ålborg og Esbjerg til etableringen af regions- og lokalforeninger og plads til disse.

En lejlighed ligger omkring 36 – 48.000 kroner på årsbasis efter almindelige huslejesatser, dog kan der ved forespørgsel hos kommunen være en mulighed for at få rabat til foreninger”.

Ole Nielsen præsenterer sit eget forslag for forsamlingen og motiverer det med, at der mangler lokaler til LAP- aktiviteter i store dele af landet, og herefter drøftes forslaget.

Karl Bach Jensen udtrykker den holdning, at aktivisterne skal komme først, og derefter skal man vurdere de aktuelle behov for lokaler.

Hanne Wiingaard fremhæver, at vi har lejemålet i Odense, og det kan vi bruge til aktiviteter.

Forslaget sættes til afstemning og afvises med et klart flertal.

Som bemærkning til afstemningen tilføjes, at landsledelsen kan vælge at arbejde videre med forslaget.

Forslag nr. 2 stillet af landsledelsen

§3 Medlemskreds og kontingent

Stk. 8. Ved konflikter mellem medlemmer af en gruppe i foreningen begynder gruppen med at undersøge sagen upartisk og i overensstemmelse med god foreningsskik og forsøger konfliktløsning om nødvendigt med ekstern hjælp. Lykkes konfliktløsning ikke, kan landsledelsen udelukke et medlem fra bestemte møder og arbejdsgrupper i et nærmere bestemt tidsrum. Medlemmet eller ethvert andet medlem af LAP kan kræve, at udelukkelsen tages op på det efterfølgende landsmøde.

Stk. 9. Landsledelsen kan foretage eksklusion af et medlem, hvis den pågældende systematisk skader foreningen eller vedvarende udsætter andre medlemmer for væsentlig gene. Der skal gives en skriftlig advarsel før evt. eksklusion, og medlemmet skal have lejlighed til såvel skriftligt som mundtligt at ytre sig.

Stk. 9 foreslås ændret til:

Stk. 9. Landsledelsen kan foretage eksklusion af et medlem, hvis den pågældende systematisk skader foreningen eller vedvarende udsætter andre medlemmer for væsentlig gene. Der skal gives en skriftlig advarsel før evt. eksklusion, og medlemmet skal have lejlighed til såvel skriftligt som mundtligt at ytre sig både før advarslen gives og før eksklusionen effektueres.

Dette for at tydeliggøre hvordan man skal håndtere behandlingen af en advarsel og siden eksklusion. Landsledelsen har i indeværende år haft problemet og måtte erkende, at vi havde brug for en tydeliggørelse af denne paragraf.

Den nuværende tydeliggørelse er i overensstemmelse med forvaltningsloven, som vi ikke er underlagt, men som man vil være tilbøjelig til at læne sig op af ved en behandling af sagen ved en domstol. Forslaget er stillet af en enig landsledelse på LL-mødet d. 25. februar 2017.

Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget og dets konsekvenser.

I drøftelsen af forslaget relaterer dele af forsamlingen dette forslag til den konkrete personsag, som netop har været behandlet på landsmødet.

Forslaget sættes til afstemning og blev vedtaget med kvalificeret majoritet.

Forslag nr. 3 stillet af lokalkonsulent Arne Jensen

Forslag 1.

Da det frem over mere og mere bliver kommunerne der varetager mennesker med sindslidelser, vil jeg foreslå, at LAP melder sig ind i DH = Dansk Handicap. Det betyder at LAP har

mulighed for at sidde i de kommunale Handicapråd, som er lovpligtige og derved få indflydelse på væresteder, støtteordninger, frivillighed, tilgængelighed m.m. De kommunale Handicapråd arbejder ofte tæt sammen med de kommunale Folkeoplysningsudvalg. At oprette kommunale psykiatriråd er valgfrit.”

Derefter siger Arne Jensen, at Forslag nr. 1 ikke sættes til afstemning. Arne Jensen fortæller også, at forslaget udspringer af en lokal forespørgsel fra formanden fra Handicap- og

psykiatriudvalget om, at få et LAP medlem med i det lokale Handicapråd.

LAP medlemmer kan dog søge om at blive medlem af de lokale handicapråd eller udsatteråd.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for, at invitere 4 personer ind i rådene blandt organisationer som ellers ikke er repræsenteret.

Forslag 2 (afstemningstema)

Da det kan ofte være en stor udfordring for en Landsledelsesvalgt Forretningsudvalgsperson (FU), at sætte sig ind i og have kompetence til at varetage personale og ansættelsesforhold.

Jeg vil derfor foreslå, at en af de ansatte får beføjelsen som administrationschef og derved varetage alle personaleanliggender i samråd med LAP Forretningsudvalg. Som det er i dag er det hver enkelt ansat der ordner personalesager med LAP FU.”

 

Fig. 1 Personale ansvarsfordeling 2016

LAP opbygning Kommunal opbygning 
Landsledelsesvalgt FU Personalechef
Byrådsindstillet Økonomiudvalg
Medlemsvalgt Landsledelse Indbyggervalgt Byråd
LAP medlemmer Indbyggere

 

Fig. 2 Personale ansvarsfordeling 2017

LAP opbygning Kommunal opbygning
Administrationschef Personalechef
Landsledelsesvalgt FU Byrådsindstillet Økonomiudvalg
Medlemsvalgt Landsledelse Indbyggervalgt Byråd
LAP medlemmer Indbyggere

Arne Jensen præsenterer og begrunder sig eget forslag nr. 2.

Han beskriver hvorfor det kunne være vigtigt at få det organisatoriske på plads. Derfor har han lavet  dette forslag om en ændring, hvor det fremover bliver en LAP-ansats opgave at få kontrakter for ansatte formaliseret.

Karl Bach Jensen foreslår at landsmødet bakker op om, at ansatte skal have klare løn- og ansættelsesvilkår.

Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget om en måde, at få styr på kontrakter og andre personalerelaterede spørgsmål i eget hus. Det vil sige; at en enhver ansat kan forlange at

forretningsudvalget tager stilling til den slags spørgsmål, ret og adgang til månedlige møder og til valg af tillidsrepræsentant.

Dette forslag vedrørende forretningsudvalgets forpligtelser, alle ansattes ret til at mødes en gang månedligt med sine kolleger, samt adgang til at vælge en tillidsrepræsentant sættes til afstemning. Forslaget vedtages med et klart flertal.

Forslag nr. 4 stillet af Steen Moestrup

”Stiller hermed følgende forslag til landsmødet til afstemning (afstemningstema):

Ændring af LAP´s navn fra Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere til Landsforeningen Af Psykiatribrugere.

Således at det ændres de steder hvor det er nemt og efterhånden implementeres alle steder.

Begrundelse:

1. Det er mere mundret og lettere at sige, flere bruger allerede den korte form i dag.

2. Jeg mener ikke, det længere har en betydning, om man er tidligere eller nuværende, bl.a. fordi det nu er almindelig kendt at 25 % af befolkningen kommer under behandling i psykiatrien i løbet af deres liv.

3. Det vil gøre det lettere at anvende vores forkortelse LAP = Landsforeningen Af Psykiatribrugere.

4. Mange mennesker kløjes i det, når de skal sige det fulde navn korrekt”.

Dirigent Allan Ohms præsenterer forslaget:

Efter præsentationen siger Jan Stig Andersen, at dette forslag har været stillet før, og nævner at han er imod, da det netop har betydning, at LAP også omfatter tidligere psykiatribrugere.

Michael P. Krog anfører at 90 % genkender SIND, men rigtig mange ved ikke hvad LAP er.

Karl Bach Jensen siger, at navnet har rødder i det internationale arbejde, og det handler om at tilgodese alle nuværende og tidligere psykiatribrugere. Hvis vi dropper det vil vi blive en aktiv bruger forening.

Dirigent Allan Ohms fortæller, at der skal være 2/3 deles flertal for en navneændring.

Forslaget sættes til afstemning og forkastes med et klart flertal.

Forslag nr. 5 stillet af Inge Volder

”Jeg foreslår, at vi finder en kontingentsats til børn.

Fx har ADHD foreningen en sats på kr. 250 pr. person.

Sind har et kontingent på 200 kr. pr. person.

Astma og Allergiforbundet har kr. 350 pr person.

Jeg foreslår enten familiekontingent på kr. 200, eller kun børn til 75 kr. pr. person”.

Dirigent Allan Ohms oplæser forslaget.

Forslaget trækkes tilbage, da forslagsstiller ønsker at videreudvikle forslaget frem til næste landsmøde.

Efter frokostpausen

Udviklingskonsulent Jakob B. Petersen kommer med et indlæg, og fortæller blandt andet om betydningen af det lokale arbejde i LAP.

5. Regnskabsaflæggelse for 2016

Steen Moestrup fremlægger regnskabet for 2016, som også er i landsmødemappen. Steen Moestrup fortæller, at der er lavet en pæn revisorpåtegning, og regnskabet er godkendt, og også er underskrevet af landledelsen. Steen Moestrup gennemgår de forskellige aktiviteter i regnskabet, og nævner at ansættelsen i LAP København/Frederiksberg trækker lidt ud.

LAP har modtaget 3,9 millioner fra Socialstyrelsen i tilskud, og derudover har vi fået et tilskud fra Tips og Lotto-puljen. Tilskuddet fra Staten er ikke brugt fuldt ud.

Steen Moestrup fortæller, at landsledelsen har prøvet at lave et klart regnskab, og bemærker at vi kun kan få tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond til brugere, der har indtægter der svarer til kontanthjælp.

Lise Jul Pedersen foreslår, at landsledelsen tidligt på efteråret får et overblik, og skriver ud til lokalforeningerne vedr. det økonomiske råderum.

Regnskabet sættes herefter til afstemning og godkendes med overvældende flertal.

6. Valg af landsledelse

Der var i alt 16 kandidater der stillede op til landsledelsen, hvor der skulle besættes 7 ledige pladser.

15 kandidater præsenterer sig kort overfor forsamlingen, og fortæller om, hvad der særligt optager dem. De besvarer efterfølgende uddybende spørgsmål fra landsmødets deltagere. Dirigent Allan Ohms fortæller, at man godt kan stille op in absentia, hvilket i år er tilfældet. Man kan have den særlige udfordring, at man er udelukket for at være med på landsmødet grundet sygdom.

Stemmerne fordelte sig således:

Navn og placering By Antal stemmer
Bo Steen Jensen, 2.suppleant Gladsaxe 36
Lenette Rasmussen, 4. suppleant Middelfart 32
Bettina Kræmer Mærsk, valgt til landsledelsen Fredericia 60
Inge Green Volder, 3. suppleant Herfølge 34
Erik Thomsen, 8. suppleant Roskilde 10
Steen Moestrup, valgt til landsledelsen Hillerød 67
Jørn Bæk, valgt til landsledelsen Aarhus 42
Renè Strøm, valgt til landsledelsen Dianalund 47
Hanne Skou Kadziola, valgt til landsledelsen Hillerød 55
Ole Nielsen, 7. suppleant Esbjerg 11
Nils Holmquist Andersen, valgt til landsledelsen Virum 48
Inger-Liss Christoffersen, valgt til landsledelsen Smørum 43
Signe Hessellund, 5. suppleant Odense 22
Finn Parkø, 1. suppleant Skibby 41
Stephanie Yael Strandberg, 6 suppleant København S. 14
Torben Kaj Bang Jensen, 9. suppleant København 2

Der var i alt 98 gyldige stemmesedler. Der var to blanke stemmesedler.

7. Vedtagelse af handlingsprogram

På baggrund af det forslag, der blev forelagt for landsmøde tidligere på dagen og kommentarerne hertil, fremlægger redaktionsgruppen sit endelige forslag til handlingsprogram for LAP 2017 –2018:

Handlingsprogram for LAP 2017 – 2018

I det kommende år vil vi i LAP især arbejde med at:

1. Skabe en atmosfære af tillid og anerkendelse i LAP´s organer, med et lyttende, samarbejdende og empatisk miljø. Sikre resurser til det lokale arbejde og at det lokale får plads i LAP.

2. Inspirere til kulturforandringer i psykiatrien/psykosocialindsats med konfliktdæmpende tiltag. Sikre høj etik og resonans mellem bruger og behandler.

3. Udvikle personlige resurser.

4. Etablering af blivende refugier.

5. Afholde høring om brugen af medicin og uforklarlige dødsfald.

6. Den psykosociale indsats bliver optimeret og LAP søger pladser i Handicaprådene i kommunerne.

7. Sikre handicapkonventionen indarbejdes i den gældende lovgivning, således at personer med psykosociale handicap udtrykkeligt tilgodeses.

8. Forbedre forholdene for alle psykisk sårbare og oplyse medierne/samfundet om disse i samarbejde med andre foreninger.

9. At det seneste satspuljeforlig omkring tvangsprægede socialpsykiatriske afdelinger fra ”Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud” tages helt af bordet.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med stort flertal.

Handlingsplanen lægges på hjemmesiden, og der lægges tillige en henvisning til de arbejdsgrupper, som specifikt arbejder med punkter i handlingsplanen. Opfølgning på denne handleplan skal indgå i landsledelsens beretning for 2017/18.

8. Fastsættelse af kontingent for 2017

Landsledelsen har fremsat forslag om at opretholde sidste års kontingentsatser og -fordeling:

Individuelle medlemmer: kr. 125,-.

Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere

Kontanthjælpsmodtagere/hjemløse: kr. 50,-.

Fordeling: 40 % til lokalforening; 35 % til regionsforening og 25 % til landsforening.

Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-

Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

Forslaget sættes til afstemning og godkendes af et overvældende flertal.

9. Godkendelse af Budget 2018

Der foreligger et skriftligt forslag til budget.

Steen Moestrup fortæller, at stigningen i udgiften til konsulenter skyldes ansættelsen af en konsulent i LAP København/Frederiksberg.

Lise Jul Pedersen nævner, at der bør skaffes råderum til at ansætte en konsulent også i Jylland, eller at der afsættes tilsvarende midler som LAP medlemmer selv kan søge. Tonny Johansen tilslutter sig ideen om, at der ansættes en konsulent i Jylland.

Steen Moestrup siger, at der kan søges til lokale aktiviteter hele året, og der kan faktisk findes midler til at ansætte en konsulent i Jylland.

Lise Jul Pedersen foreslår også en rammebevilling på op til kr. 300.000, som landsledelsen kan være med til at disponere over.

Dirigent Allan Ohms beder Lise Jul Pedersen fremlægge for forsamlingen, hvorfra i budgettet der skal tages ca. kr. 200.000 til en sådan rammebevilling. Lise Jul Pedersen forslår, at man selv søger midler til ø-lejre og lignende.

Bo Steen Jensen nævner, at det lokale arbejde også kan understøttes gennem søgning af §18 midler.

Hanne Wiingaard siger, at det er uheldigt, at der er et underskud i forslaget til budget for 2018, og derfor kan man opfordre LAP’s medlemmer til selv at søge eksterne midler.

Budgettet for 2018 sættes til afstemning og vedtages med en bemærkning om, at landsledelsen skal forsøge at søge midler til refugier og lejre, og at eventuelle ekstra midler skal gå til lokalforeninger.

10. Valg af revisor

Landsledelsens forslag om Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ekstern revisor bliver godkendt enstemmigt.

Dirigent Allan Ohms foreslår, at man tager en snak med Beierholm. Her skal man sige til revisor; at de skal være forsigtige med at sende ekstra regninger. Inden Beierholm sender flere ekstra regninger, skal revisor tillige være opmærksom på, at LAP på sidste landsmøde var meget utilfreds med det arbejde som Beierholm havde lavet.

En deltager i forsamlingen foreslår, at det undersøges om en autoriseret revisor kunne gøre det samme arbejde, og måske til en billigere pris.

Valget af revisor er vedtaget.

Intern revisor:

Jan Stig Andersen genvælges til intern kritisk revisor.

Torben Kjellerup genvælges til revisorsuppleant.

Begge genvælges.

11. Evt.

Der siges tak til alle dem, som gør dette muligt og der opfordres til at stoppe uvenskab.

Landsmødedeltagerne oplyses om, at referater ligger på LAP´s hjemmeside.

Dirigenterne takker for god ro og orden og ønsker deltagerne en god hjemrejse.

Hanne Wiingaard takker som afslutning dirigenterne, LAP’s ansatte og stemmetællerne for deres indsats.