LAP høringssvar: Høring over foreløbigt udkast til en ny epidemilov

Odense 13.10 2020

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar over foreløbigt udkast til en ny epidemilov. Vedrørende foreløbigt udkast til en ny epidemilov:

– Det ser som sådan ud til at være fornuftige regler for en akut epidemi-katastrofesituation. Dog vil LAP påpege, at det er meget modstridende med tvangsforanstaltninger i helbredsmæssige henseende hos enkeltpersoner, hvis man ikke tager højde for den enkelte borgers menneskerettigheder og rettigheder i den almene lovgivning i Sundhedsloven. Denne lovgivning, som til hver en tid kræver, at den enkeltes alment praktiserende læge som den ansvarlige for personens helbred, skal indbefattes før anvendelse og udførelse af denne slags indgreb i borgerens personlige frihedsrettigheder.

– I den nuværende formulering er der for meget plads til tolkning. Dette kan åbne for, at andre myndigheder uden sundhedsfaglig viden og uddannelse samt ansvar, kan beslutte hen over borgerens hoved uden at tage i betragtning, at borgeren muligvis nægter at lade sig vaccinere på grund af allergi eller religiøs overbevisning.

– Hvis dette er tilfældet bør der i lovgivningen indskrives et alternativ, der for eksempel kan være en tidsbegrænset tvungen karantæne, hvilket allerede er en af mulighederne i dette udkast som en tvangsforanstaltning. Derfor mener LAP, at den enkelte borgers alment praktiserende læge må og til enhver tid skal indbefattes inden disse tvangstiltag iværksættes. Dette bør indskrives tydeligt i formuleringen !

– Menneskerettigheder og retssikkerheden bør tages med i betragtning i en hvilken som helst lovgivning, når denne forfattes uden hensyn til hvilken krise landet befinder sig i. Ellers vil vi miste det vi definerer os selv som at være, nemlig et folkestyre og et frit samfund med menneskerettigheder som livsgrundlag.

Med de bedste hilsner fra LAP arbejdsgruppe for presse og lov.

LAP arbejdsgruppe for presse og lov.
Ole Nielsen og Steen Moestrup

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf.: 66 19 45 11
www.lap.dk

PsykiatriNetværkets vision for psykiatrien 2030

– på vegne af Danmarks brugere og pårørende

PsykiatriNetværket vil opfordre til at nedenstående indgår i regeringens arbejde med den kommende psykiatriplan. Indledningsvis opridses de forudsætninger og pejlemærker, der overordnet bør styre prioriteringerne i psykiatrien. Derefter listes 10 centrale målepunkter, som man bør navigere efter for at sikre, at der er fremdrift i indsatserne og prioriteringerne.

Udspillet repræsenterer bredt holdningerne blandt medlemmerne af PsykiatriNetværket. PsykiatriNetværket repræsenterer både en stor del af brugerne i og omkring psykiatrien samt deres pårørende.

Læs hele visionen her

Høringssvar: Høring over foreløbigt udkast til en ny epidemilov

Odense 06.10 2020

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar over foreløbigt udkast til en ny epidemilov. Vedrørende foreløbigt udkast til en ny epidemilov:

– Det ser som sådan ud til at være fornuftige regler for en akut epidemi-katastrofesituation. Dog vil LAP påpege, at det er meget modstridende med tvangsforanstaltninger i helbredsmæssige henseende hos enkeltpersoner, hvis man ikke tager højde for den enkelte borgers menneskerettigheder og rettigheder i den almene lovgivning i Sundhedsloven. Denne lovgivning, som til hver en tid kræver at den enkeltes alment praktiserende læge som den ansvarlige for personens helbred, skal indbefattes før anvendelse og udførelse af denne slags indgreb i borgerens personlige frihedsrettigheder.

– I den nuværende formulering er der for meget plads til tolkning. Dette kan åbne for, at andre myndigheder uden sundhedsfaglig viden og uddannelse samt ansvar, kan beslutte hen over borgerens hoved uden at tage i betragtning, at borgeren muligvis nægter at lade sig vaccinere på grund af allergi eller religiøs overbevisning.

– Hvis dette er tilfældet bør der i lovgivningen indskrives et alternativ, der for eksempel kan være en tidsbegrænset tvungen karantæne, hvilket allerede er en af mulighederne i dette udkast som en tvangsforanstaltning. Derfor mener LAP, at den enkelte borgers alment praktiserende læge må og til enhver tid skal indbefattes inden disse tvangstiltag iværksættes. Dette bør indskrives tydeligt i formuleringen !

– Menneskerettigheder og retssikkerheden bør tages med i betragtning i en hvilken som helst lovgivning, når denne forfattes uden hensyn til hvilken krise landet befinder sig i. Ellers vil vi miste det vi definerer os selv som at være, nemlig et folkestyre og et frit samfund med menneskerettigheder som livsgrundlag.

Med de bedste hilsner fra LAP arbejdsgruppe for presse og lov.

LAP arbejdsgruppe for presse og lov.
Ole Nielsen og Steen Moestrup

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf.: 66 19 45 11
www.lap.dk

Aflysning af refugie

Referat af LL-møde 15. august 2020

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Clarissa E. Sørensen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Lenette Rasmussen(suppleant) og Steen Moestrup.
Afbud/fraværende): Nils H. Andersen (suppleant), Michael K. Andersen, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen og Michael P. Krog
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Valg af trivselsfacilitator.

Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent. Clarissa har meldt sig som trivselsfacilitator på tidligere LL-møde, og fungerer således som trivselsfacilitator på mødet.


2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”). Hvad forventer den enkelte at få ud af mødet?
Refereres ikke.


3. Godkendelse af dagsorden

– LAP København har søgt om kr. 27.000 til et undervisningsforløb og dette sættes på som nyt punkt 14c.
– Drøftelse vedr. opdatering af bladet sættes på under pkt. 10 ’arbejdsgrupper’.
– Film om Kystlejr sættes på som punkt 5g.
– Kristian Bach og musikledsagelse til landsmøde sættes på som nyt punkt 5h.
– Nyt pkt.8.
– Kr. 4000 til Stop-op til pc er bevilliget og sættes på under pkt. 9.
– Følgegruppe til Implement Consulting Group vedr.10 års psykiatriplan sættes på under orientering fra arbejdsgrupper pkt.9.

 

4. Godkendelse af referat fra møde den 20.06 2020

Rettelse: Lokale skal ”opfordres” til at skrive artikler til bladet, ordet ”tvinges” slettes.
Med denne rettelse er referatet godkendt.

 

5. Landsmøde 2020 (lukket punkt)

Aflysning af landsmøde 2020 er efterfølgende enstemmigt besluttet af LL pr. mail.

 

6. Grupper i Nordsjælland v/ Steen Moestrup. Mand – få et bedre hverdagsliv.

I Nordsjælland er der er en gruppe mænd, der falder igennem i psykiatrien. Der er ikke relevante tilbud, der passer til denne gruppe. Forslaget omhandler et tilbud i Nordsjælland målrettet grupper for mænd. Gruppen tager udgangspunkt i guiden til et godt hverdagsliv. Tilbuddet hedder: Mand – få et bedre hverdagsliv.
Uddrag fra ansøgning: Form: 8 gange. Grupper af 6-10 personer
Gruppe sessioner af 2 timers varighed med en kaffepause.
To gruppeledere: en frivillig og en lønnet.
Grundtema: Fra guiden til et godt hverdagsliv.

Henning tilbyder at indgå i gruppen som erstatning for Bo Steen Jensen. Det vil være Søren Breidahl og Steen Moestrup der er tovholdere for gruppen. Torben J. er kun menigt medlem. Der er midler i LAP til at gennemføre forløbet.

LL vedtager at forslaget og tilhørende aktiviteter kan igangsættes.

 

7. Samarbejde (lukket punkt)

 

8. (lukket punkt)

 

9. Orientering fra

a. FU

– Steen orienterer om, at der er bevilliget kr. 4000 til Stop-Op til en pc. Det en pc, som flere kan bruge, og Stop- op er et kollektivt medlem af LAP.
– Udpegning til Følgegruppen for 10 års planen for psykiatri. Steen indgår i gruppen.
– Høring om kontanthjælpssystemet 28. august i DGI –byen. Henrik er tilmeldt.
– LAP Nordjylland: Der skal indkaldes til en Generalforsamling, og det er formandens opgave.
– Psykiatrialliancens pressemeddelelse vedr. Psykiatriløftet offentliggøres på TV-2 NEWS denne mandag. Når den er offentliggjort sendes den til LL af sekretariatet.
– Følgegruppe til Implement og gruppe vedr. beskæftigelsesmuligheder for mennesker med handicap. Lene tager kontakt til Implement og sætter Steen på cc.

b. LL

– LL beslutter at første møde efter Landsmødet rykkes til den 3.oktober i uge 40.

 

10. Arbejdsgrupper

– Det dannende fællesskab: Der skal vælges suppleant for Michael K. Andersen. Der skal findes en repræsentant for LL i Det dannende fællesskab. Henrik indgår i gruppen som LL repræsentant. Michael K. Andersen fortsætter som suppleant.

– Refugie: Steen har lavet en rundspørge blandt kystlejrens deltagere. Fra deltagerne lyder det, at der skal flere aktiviteter og mere undervisning ind vedr. krop, psyke og sind på refugiet. Det annonceres i bladet, at der kommer et refugie.

– Blivende refugie: Det er besluttet, at man vil arbejde videre med det blivende refu- gie i Region Hovedstaden.

– Bisidder – status: Helle Sibbersen overtager tovholderfunktionen dags dato. Bettina indgår som LL repræsentant. Bisidderkursus igangsættes med det samme.

– Sommerlejr: Grethe siger, at folk syntes det var en rigtig god sommerlejr. Vendepunktsforedraget var der flere, der var glad for. Steen siger, at kritikken først er kommet efterfølgende. Der kan være forskellige holdninger på stedet, og når man kommer hjem.

– Kystlejr: Lene fortæller, at det var en god kystlejr, hvor der var enkelte udfordringer. Der skal kunne trækkes ekstra kræfter ind, hvis der er behov for det. Der var en god ́bottom up ́ tilgang til at lave udflugter, og det kunne man godt bruge også i sommerlejr gruppen. Der er kommet 4 evalueringsskemaer.

– Markedsføring: Lene fortæller, at Hanne Kamper vil tage rundt til sygehuse og informere om LAP. Der skal sammensættes en større gruppe til arbejdet med markedsføring af LAP.

– Bladgruppen: Grethe fortæller, at ikke alle i målgruppen læser hele bladet. Der efterspørges fornyelse, nye skribenter og eksterne bidrag. Folk ved desuden ikke, at de kan sende artikler ind til bladet. Det skal nævnes i bladet og på landsmødet.

Eksterne må gerne sende bidrag ind til bladet. Det besluttes, at der kommer en stor reklame artikel i bladet, hvor det står at man er velkommen til at sende tekster ind til bladet. LL medlemmer skal sørge for, at der kommer tekst bidrag fra de grupper og arrangementer de selv indgår i.

Lene fortæller at unge ikke tiltales af Lay-Outet i bladet. Hanne W. fortæller, at Layoutet er professionelt, og alle kan sende bidrag ind. Der opfordres til at komme nye medlemmer ind i bladgruppen.

Lene og Grethe og vil gerne skrive om landsmødet, og har en uge efter landsmødet til at skrive en artikel til bladet. Det foreslås, at LL medlemmer på skift kan skrive lederen til bladet. FU får mandat til at redigere i de tekstforslag, der evt. måtte komme ind.

 

11. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. medlemstræf

LL beslutter, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe umiddelbart efter landsmødet.

 

12. Personale (lukket punkt)

 

13. Økonomi:

a. Balance 2020
Der er fejl i det udsendte materiale, og dette gennemgås ikke på mødet.

b. Budget 2021
Der er et par regnefejl og justeringer, der skal rettes til i budgettet. Kasserer retter til.
Budgettet skal bruges til landsmødemappen.
Budget 2021 vedtages

c. Ansøgning fra LAP København
Ansøgningen omfatter en række foredrag og arrangementer mv.
LL stemmer vedr. ansøgningen, og der er flertal for at forkaste forslaget.
Ansøgningen forkastes

 

14. Evt.

 

15. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke.