Hvordan kan det gå til?

“Mennesker kommer sig.
Psykiatrien har længe formidlet en vis håbløshed når det gælder muligheden for at komme sig over alvorlige psykiske problemer .
Nogle psykiatriske diagnoser er blevet knyttet til livslang sygdom og handicap. En kronisk
tilstand.
Så bliver alvorlige psykiske problemer ikke længere noget man har: De bliver noget man er. Som om problemerne invaderer hele individets person. Som om individets identitet erstattes af et fremmed og ukontrollerbart væsen.
I dag findes en række forskningsresultater, som peger i modsat retning:
• Mange kommer sig, selv fra alvorlige psykiske problemer
• De fleste mennesker som oplever alvorlige psykiske problemer, er ikke bare psykisk forstyrrede.
Dele af personligheden fortsætter med at være der og udvikles upåvirket af sygdommen
• Mange mennesker udvikler metoder til at håndtere deres symptomer og er derfor i stand til at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv
• Mange kan, med den rigtige støtte, rehabiliteringsindsats og/eller behandling, udvikle sig videre fra det, som vi tidligere troede var kroniske tilstande “

Hent pjecen som PDF

Udgivelsen kan bestilles på sekretariatet på tlf. 66 19 45 11 eller e-mail: lap@lap.dk , mod betaling af porto samt ekspeditionsgebyr.

Referat af møde i livsglædegruppen, 16. maj 2017

LIVSGLÆDEGRUPPE MØDE d. 16. Maj 2017 kl. 13.30 hos Ole Iversen i Vejle

DAGSORDEN

1. Velkommen til mødet / program for dagen i Vejle  v/Ole
2. Siden sidst (Hvad hver enkel af deltagerne har haft af oplevelser med livsglæde )
3. Diæter for mødet
4. Egenbetaling for vores arrangementer
5. Karen Blixen, Rungsted turen.
6. Samsø turen, status
7. Århus turen, status
8. Nyt fra LL
9. Gruppens e-mail
Eventuelt
Næste møde

 

Tilstede : Ole , Mona-Lisa, Solvej , Gihta , Preben
Vi savnede de øvrige.

 

1. Gruppen mødtes på Vejle station, gik en frisk tur til Ole´s bopæl og afholdte mødet der. Ole havde et program for dagen.

2. Hver enkelt af de fremmødte berettede, hvad de havde haft af positive livsglade oplevelser siden sidste møde. Der var mange gode oplevelser der her blev fremlagt. Det er det der bærer gruppen oppe og oplevelserne kan videregives til øvrige LAP medlemmer via foreningens blad , som kan blive læst med interesse og hjælp for bladets læsere.

3. Foreningens retningslinier for arbejdsgrupper blev gennemgået. Der var ingen bemærkninger til disse.

4. Det blev drøftet med egenbetaling for vores arrangementer. Disse regler skal underøges af vores tovholder.

5. Rungsted turen til Karen Blixen museet er slået op på LAP´s hjemmeside og foreløbig er der 9 tilmeldte. Preben arbejder videre med arrangementet.

6.7.8. Punkterne ikke behandlet på dette møde , p.g.a. afbud til dagens møde.

9.  Gruppens e-mail blev drøftet. Der er ønske om en extra gruppe mail. En der skal være            mere ´lukket´  til intern brug. Dette undersøges.

NÆSTE MØDE :  onsdag d. 21. juni kl. 13.00 i LAP Odense.

Medlemsbladet nr. 2, 2017

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad.