Høringssvar vedr. bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper.

Dato: 13-02-2018

LAP synes at udkastet til bekendtgørelsen ser udmærket gennemtænkt og velforarbejdet ud. Vi i LAP kan på sin side godt forstå at det kun er de unge der skal have dækket omkostninger til psykologhjælp i en satspulje forsøgsprojekt, men vil her lige på det kraftigste påpege at hvis denne ordning bliver permanent ser vi gerne at målgruppen til denne støtte udvides til hele befolkningen ! Men som spare-kompromis kunne det accepteres at denne udvidelse af berettigelse til hjælp, til den tid bliver indkomstreguleret eller at der udspecificeres hvor mindre finansielt stærke personer kan søge ekstra støtte.

Med de bedste hilsner

Lap arbejdsgruppe for presse og lov.

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret inkl. tilhørende vejledninger.

Dato: 13-02-2018 15:00

LAP finder både bekendtgørelsen og vejledningerne gennemtænkte og velforarbejdede, dog mangler vi i LAP at der i samme vejledninger indføres at der bliver holdt en statistik over dødeligheden og ordineringspersonerne for livstruende eller kronisk medicin.

 

Med de bedste hilsner

LAP arbejdsgruppe for presse og lov.

 

 

 

Pressemeddelelse: Appel om massiv hjælp til det psykiatriske område

Appel om massiv hjælp til det psykiatriske område

I en ny fælles appel opfordrer Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LAP sammen med 32 andre organisationer regeringen til at handle på de kritiske forhold, der er i psykiatrien.

Psykiatrien i dagens Danmark er på et niveau, hvor der er behov for et massivt løft. Alt for mange borgere får ganske enkelt ikke den behandling, de har krav på, og det er en situation, der har konsekvenser for de pårørende, psykiatribrugerne – og ikke mindst resten af samfundet.

Sådan lyder det fælles budskab, som 33 organisationer samlet i Psykiatrialliancen i dag har sendt til de ansvarlige politikere på Christiansborg.

Talspersonen for initiativet, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab og overlæge på Psykiatrisk Center i København, Torsten Bjørn Jacobsen, mener, at vi som samfund har nået grænsen for eksempelvis, hvor lange ventetider vi kan være bekendt:

”Der er massivt behov for, at vi udvikler og målretter vores indsatser. Forholdene i psykiatrien er ganske enkelt ikke gode nok. Som samfund er vi for dårlige til at forebygge og skabe sammenhæng i indsatserne. Det kan få vidtrækkende konsekvenser, hvis ikke vi får en ny og styrket politisk indsats og prioritering” siger overlæge Torsten Bjørn Jacobsen.

Læs PsykiatriAlliancens appel her

Mindre tvang
Hos LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere er der lagt særligt vægt på at vi i Danmark får nedbragt anvendelsen af tvang, og finder nye bedre metoder i behandlingen af vore psykisk sårbare borgere. Hos LAP lægger vi tillige vægt på, at vi arbejder med at finde løsninger, så brugerne af den danske psykiatri ikke ender med at få det modsatte resultat af den hjælp, de har behov for; nemlig et liv i ruiner, dette både socialt og økonomisk. Vi ser også meget gerne, at beslutningstagerne tager et ansvar, når der sker grove fejl i sagsbehandlingen og den medicinske behandling.

Sammenhængende indsats
Det vil sige en mere sammenhængende samt kompetent hjælp i systemet og hos dennes medarbejdere. Således at flere brugere kan komme på fode igen, kunne opbygge, og leve med et psykosocialt eller mentalt handicap uden fordømmelse og stigmatisering både i de offentlige systemer og i medierne. Samtidig ser LAP gerne at de mennesker, der har med psykiatribrugere at gøre uanset hvor i systemet, som det mindste får et kursus i hvordan man kommunikerer med et psykisk sårbart menneske.

Hvilket nok er et af de største problemer, nemlig måden der bliver kommunikeret på med vores brugergruppe, da det ofte er der hele korthuset falder sammen!

Stop for nednormeringer og besparelseskrav

LAP udtrykte ved lanceringen af tredje udgave af gennembrudsprojektet, nemlig fhv. Sundhedsminister Astrid Krag’s projekt “50% reducering af tvangsanvendelse i psykiatrien”, følgende spørgsmål: ” Hvor længe har det danske samfund endnu råd til en psykiatri der er udsultet (samfundsøkonomisk ca 80 milliarder)? Dette spørgsmål er stadigt relevant, ikke mindst når man ser på fortløbende nednormeringer og besparelseskrav.

Overdødeligheden blandt psykiatribrugere er alt for stor!
Siden nedlæggelse af amterne i 2007, er den nye linje i hele hospitalsvæsenet: Korte indlæggelser med opfølgning og behandling i eget hjem. Dette er også kommet til at gælde for psykiatrien – mange bliver nu behandlet ambulant, hvor vi bor enten i eget hjem eller er indskrevet på et kommunalt eller privat ejet bosted. Når denne konstellation ikke fungerer efter hensigten og der sker ulykker, ser vi pressen reagerer. Her udtaler borgmestre, politikere, fagforeninger og mange flere at det er fordi psykiatribrugere ikke tager deres medicin, og det skyldes manglende sygdomsindsigt hos brugerne. Det er dog direkte modsat: Det er de nævnte grupper, der har manglende indsigt i hvad det betyder at have en psykisk lidelse!

Vi er nødt til at sparke bolden over på den anden banehalvdel: Der er sket svigt i tilsynet med den almene helbredstilstand for psykiatribrugere!

Dette kan opstå når udskrivning fra mere intensiv behandling i hospitalsregi ikke opfølges lægeligt tilpasset og afpasset, men bare videreføres, ofte med flere somatiske og psykiatriske diagnoser. En mere sammenhængende samt kompetent hjælp ønskes, sammen med et økonomisk grundlag der er tilstrækkeligt til behandlingen.

Behov for data
Vi har brug for talmateriale for hvad der sker med os når vi modtager behandling ambulant (også med stærk medicin). Materiale i stil med de opgørelser der søges frem via regionernes databaser.

LAP plæderer her for, at der sættes fokus på blandt andet overdødeligheden for psykiatribrugere i Danmark.

Kort sagt ønsker LAP til stadighed mere brugerinddragelse og respekt overfor behovene hos de enkelte borgere, der søger hjælp og gennemgår en behandling i psykiatrien i Danmark. Det er trods alt os, der både skal gennemleve og leve videre med vore lidelser, samt de af medicinen frembragte dårlige bivirkninger og konsekvenser. Derfor bør det være vore behov, der skal tages hensyn til før alt andet, det være sig behandlernes følelser eller politikernes dagsorden.

VI har ikke valgt at være syge, men både behandlere og politikere har valgt deres rolle i disse forhold og debatter, HUSK DETTE!

Med de bedste hilsner LAP
Arbejdsgruppe for presse og lovgivning.
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – www.lap.dk – Landsledelsesmedlem  Hanne Skou Kadziola – hanneskou@kadziola.eu – 28 10 83 37

Referat af møde i livsglædegruppen, d. 18.Oktober 2017

LAP LIVSGLÆDEARBEJDSGRUPPE MØDE I FREDERICIA d. 18.Oktober 2017 kl. 13.30

DAGSORDEN
1. Dagens program / Gihta
2. Valg af dirigent.
3. Referat fra sidste møde
4. Siden sidst.
5. Nyt fra LL
6. Psykiatri topmødet.
7. Medlemsmøde i Århus.
8. Arrangement i København. / Troels
9. Århus arrangement / Tom
10. Samsø turen 2018
11. `December` mødet i Århus
12. Eventuelt
Næste møde, dato og sted —

REFERAT
Tilstede : Gihta , Solvej ,Tom , Brian , Troels , Ole , Preben . Vi savnede Mona Lisa, der var sygemeldt.

Mødet blev afholdt hos Gihta i Fredericia. Gihta havde problemer / smerter i sit ene ben, så hele mødet blev afholdt hos hende.

1. Gihta bød velkommen hos hende og havde et programforløb for gruppens møde.

2. Mødet startede, Ole blev valgt til dirigent og Ole læste referatet fra sidste møde op. Der blev her under pkt. om livsglædegruppens eventuelle deltagelse til folkemødet Bornholm, henvist til Tom´s undersøgelse derom. Der forelå ingen undersøgelse endnu. Ellers blev referatet godkendt.

3. Siden sidst : Hver af de fremmødte berettede hvad de hver i sær havde haft af gode positive livsglade oplevelser siden sidste møde.

4. Tom fortalte gruppen hvad der var af betydning for gruppen, som LL havde haft på deres dagsorden og behandlet. Næste LL møde er d. 4.nov. . Man kan deltage som tilhører, eventuel befordringsgodtgørelse til et sådan møde skal der ansøges om, hvis dette kunne være et ønske.

5. Det netop afholdte psykiatri topmøde, hvor en del af gruppen havde deltaget, blev forelagt og drøftet. Der var nogle enkelte indlæg fra en foredragsholder der ikke lige var i alles smag, da det her kunne misfortolkes hvad der blev fremlagt. Der blev på topmødet snakket om selvbestemmelse / brugerstyret seng og for meget om positive ting i psykiatrien og ikke meget om de negative.

6. LAP vil afholde et weekend-medlemstræf i Århus d. 17.-18. nov. i år. Der er udsendt orienterende skrivelse derom. Der er mulighed for at deltage ved tilmelding. Der er dog kun plads til 60 deltager, hvis der er flere tilmeldte, bliver der en fordeling efter så mange kommuner som muligt.

7. Troels vil komme med et oplæg i nærmeste fremtid om et arrangement i København. Besøg på Børnemuseet , Storm P. museet, Charlottenborg udstilling. Der skal ansøges økonomi af LAP og arrangementet skal op på LAP´s hjemmeside med program. Der blev foreløbig planlagt en dato for arrangementet, den 9. eller d. 10 januar 2018. Dette vil Troels iværksætte. Dette blev godkendt af gruppen.

8. Århus arrangementet forsøges afholdt 7. – 8. november i år. Tom´s søster Lise sørger for det nødvendige for et sådan arrangement. Der vil blive et foredrag og et besøg på et værested i forbindelse med arrangementet. Deltagere kan overnatte i Århus, som vil fremgå af opslaget der vil blive sat på LAP´s hjemmeside.

9. Samsø turen blev drøftet og derefter foreløbig udsat på ubestemt tid. Turen kan ikke forløbe med det tilskud vi kan søge om igennem FU. Troels vil alligevel gerne kigge på muligheder for sådan et tur arrangement senere. Dette blev godkendt af gruppen.

10. Gruppens december møde blev drøftet. Det foreslåede møde i Århus ( på sidste møde) blev nedstemt. I stedet valgte Troels at arrangere dette møde der i stedet skal foregå i København. Der blev fastsat en dato for dette møde d. 4. december klokken 14.00 . Gruppen bliver orienteret af Troels om tid og sted.

Næste ordinære møde : 4. december i København.

Referent
Preben

REFERATET GODKENDT PÅ MØDET d. 31.1.2018