Referat af LL-møde 13.05 2023

Deltagere: Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Shiva Khanjani, Tom Jul Pedersen, Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk, Cornelius Christiansen, Inge Green Volder (suppleant), Clarissa E. Sørensen (suppleant)
Afbud/ikke tilstede: Paul Bjergager, Henrik K. Hansen
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer og Jakob Brixtofte Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Udpegning af mægler sættes på som pkt. 8e.

4. Godkendelse af referat fra møde den 01.04- 02.04 2023 og 21.04 2023

Referatet godkendes med indsendte rettelser

5. Beretning 2022 – bidrag fra arbejdsgrupper og lokalforeninger:

Det aktuelle handlingsprogram skal indsættes i beretningen. Der mangler bidrag bl.a. fra redaktionsgruppe, sommerlejr, kystlejr, bisidder mv. Der skal også indhentes et bidrag om det politiske arbejde i LAP Køge.

6. Valg af kasserer

Steen Moestrup stiller op til kasserer som eneste kandidat. Ordstyrer oplæser afstemningsresultat ud fra tilstedeværende ved afstemning:
For: 6. Imod: 3.
Steen Moestrup vælges til kasserer

7. Orientering fra

a. FU

– Finanslov 2023 er vedtaget ultimo april.
– Psykiatriråd: Hanne har været til møde med koordinationsgruppen i Psykiatri Alliancen og skal til møde med Sundhedsordførere 16.05 2023 på Christiansborg.
Sundhedsordførere har tillige bedt om kommentarer til psykiatriplanen. Ordførere vil også tale med PsykiatriAlliancen om Psykiatrirådet. Hanne W. har anbefalet, at der kommer minimum 2 brugere i Psykiatrirådet. Gruppen under PsykiatriAlliancen er også invitereret ind til Social- og Boligministeriet.
FU har holdt møde med ny konsulent John P. Christensen. John har tillige mødtes med LAP- Midtjylland.

b. LL

– Hanne Carlsen er valgt til udsatterådet under psykiatriforeningernes Fællesråd i København.
– Steen var til KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023 i Aalborg 11.–12. maj 2023. Temaerne omfattede: Kommunerne skal frisættes – fra hvad og til hvem?, Mental sundhed og psykedeliske stoffer, Unges mistrivsel – kræver fælles handling. I forhold til sidstnævnte var der et projekt hvor flere unge fik støtte til at gennemføre et skoleforløb. Der arbejdes bl.a. på, at stille kommuner fri fra lovgivninger og vejledninger, med henblik på at gøre Socialpsykiatrien mere tilpasset den enkelte. Ift. Bosteder var der blandt andet et ønske om, at begrænse stigende udgifter til bosteder. Se også bilag fra konferencen:
https://www.kl.dk/media/55095/magasin-til-kls-social-og-sundhedspolitiske-forum-2023.pdf
Steen har tillige været til online møde i Social- og Boligstyrelsen om Socialpsykiatrien. I Hillerød kommune er der vedtaget en brugerfunderet og brugerrettet plan for Socialpsykiatrien, og der er forhåbninger til at politikerne bakker op om planen.
– Lene har været til møde i Region H. og har været på besøg på det ny Bispebjerg hospital. Region Hovedstaden har fået flere penge til at ansætte sygeplejersker og socialpædagoger. Lene talte med Socialordfører Camilla Fabricius (A Socialdemokrat) på Christiansborg og Camilla fortalte bl.a. om, at man ønsker at bruge flere Peers i beskæftigelsessystemet.
– Tom har haft møde på et værested med den ny LAP Vest konsulent John. Han skal med på næste møde i LAP-Midtjylland.
– Hanne W. har været til møde i Region Sjælland og her vil man bruge tildelte midler blandt andet til flere sygeplejersker.
– Helle Sibbersen fortæller, at der er store forventninger til det ny psykiatriråd i Odense, hvor man håber på reel indflydelse for brugerne.
– Lene fortæller om LAP Kbh. mm.
– Cornelius fortæller, at der har været Generalforsamling i LAP-Kbh.: Regnskab skal formentlig godkendes igen, der er en vandskade i LAP Kbh. og Vendepunkter overgår til LAP. Steen var dirigent på mødet. Der skal den 3. juni være en ekstraordinær generalforsamling i LAP-Kbh. om budget, valg af bestyrelse mm.

c. Arbejdsgrupper

Cornelius vil lave et oplæg til webside ift. målgrupper. Cornelius siger tillige, at han vil indkalde til møde i den internationale gruppe.
Inge: Der har været møde i gruppen vedr. medlemstræf. Der er booket hotel i Jylland i november og næste møde vedr. medlemstræf er i juni.
Bettina: Sommerlejrgruppen arbejder stille og roligt videre.

8. (lukket punkt)

9. Landsmøde 2024

Steen fortæller om tilbuddet fra Millings Hotel Middelfart. Det er med 2 overnatninger og det er ikke sikkert, der er råd til dette.
Der indhentes tilbud HC Andersens Hotel i Odense, Nyborg Strand mfl. og disse præsenteres på næste LL møde. Arbejdsdato for landsmødets afholdelse er 3 – 4. maj 2024.

10. Arbejdsgrupper

a. Program for Folkemøde
Merete Nordentoft kommer, i samarbejde med Bedre Psykiatri, som bidragsyder i en af de planlagte events.
Helle Sibbersen foreslår at tage kontakt til SAND om samarbejde på Folkemødet 2023.
På onsdag 17.05 finder Folkemødegruppen ud af, hvor mange pladser der er ledige.
Tom skriver til LL om fordeling af ledige pladser og det endelige program for Folkemødet.

11. Vendepunker v/Helle Sibbersen

Deadline for vendepunkter er udsat til 5. juni. Det vælter ind med ansøgninger fra kursister til Vendepunktsinstruktør uddannelsen. Opslag til underviser på kurser slås op på Jobindex mm.
Ansøgninger skal sendes også til FU. Uddannede instruktører skal undervise gratis i LAP og det skal tilføjes i teksten.
Clarissa indgår i ansættelsesudvalget sammen med FU

12. LAP på Facebook m.m. v/Lene

Der er tidligere nedsat en arbejdsgruppe med Lenette mfl. Lene er tovholder og kan indkalde til møde i gruppen.

13. Økonomi:

a. Regnskab 2022
– svar fra Social- og Boligstyrelsen
– ændring af budget 2023
Ændringer gennemgås af kasserer og budgetændringer drøftes:
Revideret budget 2023 godkendes af LL

b. Regnskab og budgetstatus
Der er ikke lagt ekstra udgifter til el og varme i budgetterne, da det ikke er relevant på Fyn, hvor der ikke er de samme prisstigninger på energi.

c. Budget 2024
Ændringer gennemgås af kasserer, herunder budgetunderskud på kr. -1.856.000 i 2024.
Opstilling mm. skal reguleres, så det ser pænere og mere overskueligt ud. Der kan ydermere søges fondsmidler.
LL beslutter at sende ansøgning til Finanslov 2024 vedr. tilskud. Der skal søges senest august 2023. FU og kasserer udarbejder forslag til budget 2024.
-Indkøb af Ipads også til suppleanter, da det er et arbejdsredskab til Zoom møder: LL beslutter at der kan indkøbe 2-Ipads.
– se budget pkt. om nyanskaffelser.

d. Kystlejr
Kystlejr budget godkendes af LL

e. Brugernes Bazar
Cornelius har hørt fra Brugernes Bazar, at de vil booke den grå hal til Brugernes Bazar.
Information om Brugerne Bazar kan tages med på næste LAP medlemstræf.
LL beslutter at stoppe LAP ́s bidrag til Brugernes Bazar. Heriblandt forpligtelser i igangværende arbejdsgruppe.
LAP støtter ydermere ikke op om Den Grå Hal, som et sted til at afholde Brugernes Bazar.

14. Personale (lukket punkt)

15. Næste LL-møder:

– Lørdag 12. august i Odense
Mødedato 12.08 i Odense er vedtaget

16. Hvordan syntes du mødet gik?

Refereres ikke.