Referat af møde i Landsledelsen, 31. oktober 2015

Deltagere: Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Hanne Skou Kadziola, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Finn Parkø, Andrea Hermansen, René Strøm, Inge G. Volder, Susan Oppenlænder, Jan Stig Andersen (1. suppl.), Erik Thomsen (2. suppl.), Gert Zøllner (3. suppl.)

Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen

Afbud/fraværende: Lars Kristensen, Gunver Maria Sørensen

 

1. Valg af ordstyrer og referent.

Steen vælges til ordstyrer, Karl som referent.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Erik ønsker nye punkter på dagsordenen om: hvad der sker i bisidderkorpset (det besluttes at punktet tages under orientering fra arbejdsgrupper) og et punkt om Medlemsbladet (det besluttes ikke at med-tage punktet).

Tom ønsker en drøftelse vedrørende besvarelse af skriftlige henvendelser og opdatering af LAP’s hjemmeside (tages under orientering).

FU ønsker et ekstra punkt om forretningsorden (tages som punkt 3.a).

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 12. september 2015 (bilag 3).

Erik mener, at han er fejlciteret i referat af Lukket punkt 8: ”…” Tom foreslår, at sætningen slettes. 6 stemmer for, 2 stemmer imod, 2 undlader at stemme.

3.a. Forslag vedrørende forretningsorden.

FU foreslår, at punkt 6 ændres fra ”1. og 2. suppleanten inviteres til møderne, med taleret men uden stemmeret” til: ”1. og 2. suppleanten inviteres til møderne uden tale- og stemmeret”.

Der fremsættes synspunkter for og imod forslaget, idet nogle argumenterer med, at det kan være svært for nye medlemmer at få tid og udbytte af møderne, når suppleanter har taleret, andre mener, at det ikke giver mening at invitere suppleanter til møderne, hvis de ikke har taleret.

Jan foreslår, at punktet udsættes til næste møde, hvad der ikke er tilslutning til.

Forslaget om ændring af forretningsorden sættes til afstemning: 7 stemmer for forslaget, 4 stemmer imod. Der besluttes herefter, at ændringen træder i kraft fra og med næste møde. En opdateret version af forretningsordenen ønskes distribueret.

 

4. Hvordan får vi og LAP mest muligt af møderne i landsledelsen? (bilag 4 og 4+: tilbagemelding fra Michael Kold (MK)). 

Steen lægger op til at byde ind med synspunkter på baggrund af MK’s tilbagemelding.

Der tales for og imod at gennemføre forslaget om have én pressetalsperson. 8 stemmer for at have én person som pressekontakt. Det følges der op på på næste møde.

Flere udtrykker kritik af kvaliteten af den tilbagemelding, MK har givet.

Flere fremhæver forslaget om at starte møderne, med hvad hver enkelt finder vigtigt og har brug for, idet det vil skærpe fokus på, hvad der er mest relevant.

Hanne fremhæver ideen om at holde en længere pause efter frokost.

Steen refererer MK for, at han fandt mødeafvikling i landsledelsen så god, at der ikke var brug for, at han kom igen.

Det opsummeres, at der er tilslutning til at fastholde ideen om at deltagerne udtrykker sig om vigtighe-den af mødets emner og til at have en pressetalsmand.

 

5. Orientering fra 

a. FU

Steen orienterer:

 Bo og Hanne har været til møde med Socialdemokraternes nye psykiatriordfører Yildiz Ak-dogan

 Der er dialog med sundhedsminister Sophie Løhde om overrækkelse af LAP-tæppe.

 Der dialog med socialminister Karen Ellemann om at forelægge nogle LAP-synspunkter.

 FU har valgt ikke at politianmelde Paul Bjergager af hensyn til verserende sag.

 Der opfordres til at ignorere de hyppige sms’er fra et bestemt LAP-medlem.

 Der er bevilget penge til livsglædegruppens arrangement og til LAP-København vedrørende ak-tiviteter mod lukning af væresteder.

 Der udsendes julekort til medlemmerne.

 Der vil i overensstemmelse med årets budget ske genoptryk af pjecer, der er ved at udgå.

Bo Steen anbefaler, at der tages kontakt til/holdes møder med beskæftigelsesministeren, Folketingets sundheds-, social- og beskæftigelsesudvalg.

Tom spørger til sag om uberettiget udbetaling af kørselsgodtgørelse. Sagen vurderes at være ude af verden.

Tom spørger om, hvem der har ansvar for at svare på skriftlige henvendelser. Det konstateres, at det er FU’s ansvar.

Erik spørger ind til, om FU har fulgt op på hans forslag om at protestere mod de planlagte nye nedskæ-ringer af kontanthjælp til unge. FU svarer, at der ikke har været lovforslag i høring, men at der mundt-ligt ved flere relevante lejligheder er taget afstand fra nedskæringen.

Der er taget initiativ til at åbne for mobile pay til LAP.

 

b. LL 

Hanne S. kommer til at repræsentere LAP i dialogforum, Center København. Hun er meget involveret i den aktuelle kamp mod lukning af de små væresteder i København. Hun orienterer om møde i Psyki-atrinetværket den 25. november, hvor vi kan få indflydelse på indholdet af større debatter på Folke-møde 2016. Der er lagt op til at finde frem til flere fælles mærkesager for foreningerne.

Bo Steen informerer om konference arrangeret af arbejdsmarkedsstyrelsen og socialstyrelsen om un-ges adgang til og muligheder på arbejdsmarkedet. Han og med Steen været sammen med en besøgs-gruppe af sygeplejersker fra Norge, hvor de bl.a. besøgte den bæltefri afdeling på Sct. Hans og lukket akutmodtagelse i Glostrup. Han orienterer om det kommende Nordiske Psykiatritopmøde og om at der er kommet ny lov i Norge om adgang til at rette i journaler mv. Han omtaler også sin deltagelse i årets danske Psykiatritopmøde.

Hanne W. roser LAP’s stand på Psykiatritopmødet. Hun nævner, at Peer-netværket har ansat ny pro-jektleder, og at netværket har fået kontor hos Danske Handicaporganisationer i Høje Taastrup. Hanne har pt. problemer med at skulle gensøge om ikke at skulle have e-boks, i forbindelse med at hun over-går til folkepension.

René har været til møde i Sundhedsstyrelsen om (manglende) behandlingsmuligheder for personer med psykiske lidelser og alkoholmisbrug.

Steen er blevet bedt om at give oplæg på konference i regi af KAB. De norske sygeplejersker vil gerne optrykke en artikel han har haft i LAP-bladet.

Hanne S. omtaler og roser LAP’s dialoggruppe på Psykiatritopmødet med professor i retsmedicin Jytte Banner.

Andrea orienterer om, at man gerne vil starte Vendepunktskurser i Svendborg.

Tom omtaler årets konference i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, hvor han deltog som ”LAP-journalist” uden at være forhåndstilmeldt. Han fandt konferencen tyndbenet.

 

c. Arbejdsgrupper, herunder bisiddergruppen og ø-lejrgruppen 

Ø-lejrgruppen: der vil ifølge Erik blive indkaldt til møde i gruppen.

Erik omtaler desuden et succesfuldt møde i patientklagenævn i forbindelse med bisiddersag. Han an-befaler at benytte sig af DUKH for oplysning om regler mv.

Der er brug for at få LAP’s hjemmeside moderniseret og for at nedsætte ny hjemmesidegruppe. Steen pointerer, at der vedrørende hjemmesiden skal skelnes mellem det tekniske og det indholdsmæssige. Der nedsættes en ny arbejdsgruppe bestående af Steen, Hanne S. og Inge.

Inge: Børnegruppen har holdt et arrangement, hvor der ikke kom nogen tilmeldte. Der er kun to tilbage i gruppen. Et medlem af gruppen er desværre afgået ved døden. Gruppen vil arbejde med en ide om en bog for børn af sindslidende og forberede et oplæg til landsmødet.

Sommerlejrgruppen v. Steen: Mille er trådt ud af gruppen. Der arbejdes med at udvide gruppen med et elelr to medlemmer.

Inspirationsgruppen v. Steen: Gruppen har udformet et koncept med et 5-dages program og har ideer om at lave en pjece og CD.

Bisiddergruppen: Jan omdeler invitation til bisiddertræf den 28. november. Medlemmer af landsledel-sen inviteres til at deltage i arrangementet fra kl. 14, hvor der er oplæg ved Søren Carøe om frivillige bisiddere.

 

d. Udviklingskonsulent 

Karl har været til en spændende filmfestival: Driving us Crazy i Göteborg, arrangeret af Fami-lievårdstiftelsen, som er portrætteret i filmen Healing Homes.

Karl orienterer om forberedelse af og tilmeldinger til Medlemstræf den 14. – 15. november og opfor-drer tilmeldte LL-medlemmer til at bakke op om arrangørerne.

 

6. LAP på Folkemøde 2016.

Oplæg fra arbejdsgruppe om indhold og økonomi eftersendes.

Andrea orienterer om udarbejdet budget og overvejelser om LAP’s bidrag til topmødet. Hun understreger, at dem, der deltager på vegne af og finansieret af LAP, skal kunne og vil varetage opgaver på mødet.

Inge vil gerne være med som føl, og mener der skal være noget med om den kommunale indsats. Finn vil gerne være med.

Hanne opfordrer til at gruppen i god tid finder ud af, hvordan man vil prioritere deltagere. Karl efterly-ser, at gruppen snarest muligt finder ud af, hvad der skal foregå i LAP’s telt, idet der skal søges om egen stand i perioden den 4. – 18. november.

Der er enigehd om, at det i sidste instans bliver landsledelsen, der tager stilling til, hvem der skal delta-ge fra LAP.

Jan opfordrer til at medtage emnet om retsmedicinske undersøgelser af dødsfald. Susan peger på en hurtigere vej til bedring som emne. Andre nævner pension og nedsat kontanthjælp til unge.

 

7. LAP’s holdning til tvang i psykiatrien (bilag 7)

Hvordan forstår vi den del af LAP’s principprogram, der omhandler tvang i psykiatrien.

Punktet udsættes til et senere møde.

Karl nævner, at han er i kontakt med Peter Gøtzsche om en evt. høring på Christiansborg om ophør af tvang i psykiatrien. Et flertal tilkendegiver, at LAP gerne vil indgå i et samarbejde med Peter Gøtzsche om en sådan høring (8 ud af 11 stemmer for).

 

8. Ansøgning fra LAP København (bilag 8).

LAP København søger ekstraordinært om et tilskud på kr. 40.000 til drift og aktiviteter.

Ved en fejl har LAP Kbh. ikke fået søgt om frivilligmidler fra Københavns kommune til driften i 2016.

Det drøftes, hvorvidt det er rimeligt at tilgodese en enkelt grundforening med et så stort beløb.

Det besluttes, at forretningsudvalget som en engangsforeteelse kan bevilge beløbet som ansøgt forud-sat at bestyrelsen for LAP København og Frederiksberg bekræfter ansøgningen og fremsender regn-skaber for de sidst to år.

 

9. Forslag fra Tom (bilag 9):

a. Faste regler for når folk skal smides ud af arbejdsgrupper 

Tom foreslår, at der forud for evt. udelukkelse fra en arbejdsgruppe skal gives en skriftlig advarsel, gøres forsøg på at lave forlig og gives karantæne.

Jan mener, at vedtægternes § 3, stk. 8 allerede giver klare retningslinjer for løsning af konflikter i ar-bejdsgrupper.

Bo Steen sætter spørgsmål ved det rimelige i, at arbejdsgrupper skal igennem en længere procedure, hvis man ønsker at udelukke medlemmer, der umuliggør arbejdet i gruppen.

Det besluttes at opfordre Tom og organisationsgruppen til at udforme forslaget som en tilføjelse til gældende retningslinjer for arbejdsgrupper.

 

b. Hvordan bruger vi pengene godt fremadrettet? 

Tom henviser til kurser afholdt for flere år siden i LAP-regi, som, han ikke mener, har båret frugt.

Flere giver udtryk for, at de har tillid til, at LAP’s midler bruges fornuftigt.

 

c. Opfølgning på Retorika kursus 

Tom omdeler en artikel, han har udarbejdet på baggrund af sin deltagelse i kurset.

 

d. Forslag til forbedringer af LAP 

Punktet udsættes til næste møde.

 

10. Evt.

Hanne S.: LAP Københavns Omegn forsøger at finde et fast mødested med henblik på at kunne samle medlemmer om nye aktiviteter.

Susan: Det er svært at komme ind i tingene som nyt LL-medlem. Hvilke arrangementer kan man fx melde sig til, hvis det koster penge? FU svarer at man, hvis man ønsker at deltage i arrangementer, der koster noget, kan henvende sig til FU. Hun foreslår desuden, at man kan byde ind med, hvad man særligt interesserer sig for.

 

11. Hvordan synes du, mødet gik?