Fokus på hjertemedicin

Referat af møde i Landsledelsen, 17. september 2016

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Hanne Skou Kadziola, Tom Jul Pedersen, René Strøm, Katrine Wiedersøe, Finn Parkø, Cornelius Christiansen, Nils Holmquist Andersen (suppl.)
Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen
Afbud/fraværende: Andrea Hermansen, Lars Kristensen, Inge G. Volder, Michael Krog, Steen Moestrup

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne S. og Hanne W. vælges til ordstyrere, Karl til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Under pkt. 5. d tilføjes: Refugiegruppen

Under Økonomi tilføjes et pkt. 6 d. om evt. bevilling af advokat i bisiddersag.

Der tilføjes et nyt pkt. 8: Ambassadører.

Nils foreslår et pkt. om kompetenceudviklingsstrategi og en drøftelse vedr. kriterier for deltagelse i Folkemødet (tages under pkt. 5.d). Han mener, at der fast på dagsordenen bør være et pkt. om drøftelse af visioner og holdninger til aktuelle politiske emner (drøftes nærmere under nyt pkt. 9).

Katrine ønsker et nyt pkt. 6 d: Åbent arrangement i arbejdsmarkedsgruppen om kontanthjælpsreformen.

Tom foreslår et nyt pkt. om opfølgning af anbefalinger fra Michael Kold. Emnet tages op på næste møde på baggrund af skriftligt input fra Tom. Han mener desuden, at landsledelsen bør tage stilling til en klage fra Erik Thomsen. Emnet vil blive berørt under orientering.

4. Godkendelse af referat fra møde den 13. august 2016

Referatet godkendes.

5. Orientering fra

a. FU (bilag 5 a)

Som bilag er rundsendt en længere e-mail korrespondence melem FU og LAP medlem Gihta Hansen.

Katrine peger på, at Gihta med sin seneste udmelding har lukket dialogen. Der er enighed om ikke at svare yderligere.

Hanne S. er begejstret for de pressemeddelselser, der har være udsendt på det seneste.

b. LL 

René sætter spørgsmål ved at lade LAP betale deltagelse i diverse foredrag.

Nils fortæller om, hvordan han valgte at supplere den fælles pressemeddelse fra Sind og LAP vedr. ny tvangspræget tilbudsform med en personlig beretning. Han spørger ind til hvordan den fælles pressemeddelelse blev til. Karl svarer, at det skete på baggurnd af en henvendelse fra Sinds formand Knud Kristensen og mail-korrespondence mellem Sinds sekretariat og Karl.

Hanne W. fortæller om sin deltagelse i Folkemøde på Møn, hvor emnet om vold på bosteder og ny tilbudsformer også blev debateret med deltagende politikere og fagforeningsrepræsentanter.

Katrine orienterer om forberedelse og overvejelser vedr. høring om bivirkninger ved brug af psykofarmaka og personlig medicin strategi. Hun tager kontakt med MF Liselott Blixt desangående. Hanne W. uddyber med, at Liselott over for hende har nævnt, at hun i forvejen har kontakt med Peter Gøtzsche om en form for høring.

c. Udviklingskonsulent, herunder om Peernetværket

Karl orienterer om, at LAP har modtaget en gave på kr. 100.000.

Han orienterer også om, at Peernetværket nu har søgt A. P. Møllerfonden om midler til at udvikle og kvalitetssikre peer-uddannelserne og videreføre Peernetværket.

Han orienterer desuden om det møde, der for nylig har været afholdt mellem Socialstyrelsen og de organisationer, der modtager driftsmidler under finansloven. Steen M. deltog i mødet i stedet for Karl grundet togaflysing. Styrelsen stillede på mødet i udsigt, at man vil følge op på henvendelse og måske forenkle nogle af de meget byrokratiske procedurer. Man har pt. særligt fokus på styring og tilsyn i forhold til foreninger, der (som fx LAP) får mere end en million om året i driftstilskud og hvor tilskuddet udgør mere end halvdelen af foreningens samlede økonomi.

d. Arbejdsgrupper, herunder Bisiddergruppen, Ø-lejrgruppen

Hidtidig tovholder for bisiddergruppen har trukket sig. Inge har meddelt, at hun gerne vil være tovholder for gruppen.

Der foreligger et referat fra en ny arbejdsgruppe, der ønsker at betegne sig selv om: ”Erfaringspiloterne – undgå at få tæv – få hjælp af den, der har fået dem.” Der er enighed om ikke at godkende denne navngivning af gruppen, da den er uforståelig. Katrine mener, det er uheldigt at betegne mennesker som ”aspergere” og desuden beskæftiger LAP sig generelt med forhold for nuværende og tidligere psykiatribrugere på tværs af evt. diagnoser. Tom finder det uheldigt at danne grupper vedrørende bestemte specifikke diagnoser. Hanne W. gør opmærksom på, at gruppens formål tidligere er blevet godkendt i landsledelsen. Det besluttes, at Katrine udformer et svar til gruppen.

Hanne W. m.fl. orienterer om et møde, hun og Cornelius, Finn og René har holdt med Erik Thomsen vedr. hans rolle som tovholder for ø-lejren. Der kom ikke rigtigt noget nyt ud af mødet. Mødet kom mest til at dreje sig om klager, men osse om hvordan der fremover kan afholdes ø-lejr. Der peges på Finn som fremtidig tovholder. Hanne S. tilbyder at træde ind i gruppen; hun foreslår, at der sendes et svar til klagere, om at der fremover vil blive taget hånd om forholdene. Det besluttes at afvente arbejdsgruppens førstkommende møde, inden der svares. Arbejdsgruppen opfordres desuden til selv at vælge ny tovholder på sit førstkommende møde.

Karl orienterer om, at der ikke har været nogen aktivitet i arbejdsgruppen vedr. weekend-medlemstræf. Det besluttes, at der i stedet kan indtænkes noget ekstra i kommende nytårskur.

Refugiegruppen: der er ingen fra gruppen tilstede, men der er forventninger om, at opholdet også gennemføres i sæson 2016 – 17.

Tom orienterer om Livsglædegruppens tur til Aarhus. Turen inkl. Overnatningsmuligheden var en stor succes.

e. Folkemøde, Bornholm 2017. Nils mener, der bør opstilles nogle kriterier, for hvem der kommer med LAP til Bornholm. Det kunne fx være medlemmer fra landsledelsen eller dem, der har fået LAP-prisen! Bettina fandt det ubehageligt at blive opfattet som den, der skulle tage stilling til deltagelse i 2016. Hun mener, arbejdsgruppen kan tage fat i emnet. Hanne S. gør opmærksom på, at deltagelse kræver personligt engagement og efterlyser, at der kommer mere frem om, hvad der foregik i LAP regi i år.

6. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt (bilag 6 a)

Hanne W. og Karl orienterer om, at der allerede nu er kommet en bevilling af tips- og lottomidler for 2016 (kr. 252.000). I modsætning til tidligere, hvor bevillingen er kommet sidst i december måned, kan den ikke blot automatisk overføres til efterfølgende år; der skal nu søges om det og angives en begrundelse.

Steen har søgt om kr. 20.000 til advokatbistand i en verserende bisiddersag. Der er enighed om, at der er brug for en nærmere begrundelse, inden, der tages stilling til evt. bevilling.

b. Åbent medlemsmøde

Arbejdsmarkedsgruppen vil gerne arrangere et åbent medlemsmøde om kontanthjælpsreformen søndag den 2. oktober kl. 12 til 17. Der gives grønt lys for arrangementet, inkl. dækning af udgifter til transport og forplejning efter sædvanlige regler.

c. Egenbetaling til arrangementer, bl.a. for kontanthjælpsmodtagere (bilag 6 b).

Et LAP-medlem har henvendt sig om, at det virker ydmygende, at man som kontanthjælpsmodtager skal henvende sig og søge om refusion af evt. deltagerbetaling ved LAP-arrangementer.

Flere er inde på, at reduceret betaling eller fritagelse for betaling for kontanthjælpsmodtagere bør formuleres som en ret og ikke noget, man skal søge eller anmode om. Det besluttes, at det fremover skal fremgå tydeligt, hvad – hvem skal betale i forbindelse med arrangementer.

7. Stillingsopslag vedr. ny foreningskonsulent, forslag fra FU (bilag eftersendes)

Der er rundsendt en opdateret version af tidligere anvendt stillingsbeskrivelse og -opslag.

Det foreslås at slette formuleringen om uddannelse ”inden for undervisning eller humaniora”. I stedet skrives blot: ”… en relevant mellem- eller videregående uddannelse.”

Det skal fremgå tydeligt, hvor man har arbejdssted.

Der er i øvrigt tilslutning til materialet.

8. Ambassadør

Bettina foreslår efter aftale med Inge Volder, at NN bliver spurgt om at være ambassadør for LAP.

Det drøftes og belyses, hvorfor ideen om ambassadør for LAP tidligere er gået i fisk. Flere bakker op om Bettinas forslag, andre mener, at foreningen ikke er parat til at udpege ambassadører. Det besluttes at arbejde videre med ideen ved at uddybe NN’s baggrund og beskrive nærmere, hvad der forventes af ham som ”ambassadør”.

9. LAP’s holdninger til forebyggelse af vold på bosteder (diverse bilag)

Karl gør rede for den pågående proces med at gennemføre anbefalingerne fra den hurtigtarbejdende embedsmands-arbejdsgruppe. Han omtaler risikoen for at forslaget om en tvangspræget tilbudsform ender med at få flertal i folketinget som noget, der etableres i hospitalsregi. Han gør opmærksom på, at der ligger invitationer til møder inden for de næste par uger med både ministre og sundhedsudvalg. Desuden problematiserer han enkelte formuleringer i det foreliggende udkast til pressemeddelelse fra Psykiatrialliancen.

Der fremsættes flere forslag og kritikpunkter i forhold til pressemedelelsen. Især en formuleringen om, at man på en psykiatrisk afdeling, har de stærke, faglige kompetencer, det kræver at udøve tvang – og også er bedst udrustet til at vurdere situationen og undgå tvang, er problematisk og skal rettes, for at vi kan tilslutte os udtalelsen. Hanne S. vil går videre med at påvirke indholdet.

10. Nytårskur, 2017: forslag fra Steen (bilag 9)

Punktet blev ikke behandlet.

11. Evt.

12. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af møde i livsglædegruppen, 19. september 2016

Tilstede : Solvej , Preben , Tom . Vi savnede de øvrige medlemmer af gruppen.

Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.

Siden sidst , der blev fortalt fra hver enkel om positive oplevelser der havde været hændt. Nogle af disse er værd at tage med i LAP bladet.

Evaluering af livsglædegruppens Århus arrangement. Der var kun positive ting i arrangementet . Seværdighederne , besøg hos LAP medlem Lise og for nogle overnatning der. Arrangementet er beskrevet af Lise og tildelt gruppen. En tur der er værd at gentage med nye seværdigheder f.eks. DOK1 .

Tom orienterede om emner fra LL møde der var relevant for gruppen. Psykiatri topmødet i København d. 1.10 er næste arrangement med LAP deltagelse. Vi der er mødt op her deltager derovre.

Der er forslag fra en af gruppens medlemmer om et tur arrangement til Middelfart. Besøg på museum på Middelfart Psykiatri sygehus. Der må udarbejdes forslag til dette med økonomisk ansøgning til LAP.

Sindets dag d. 10.Okt. . Der lå henvendelse fra et LAP medlem om vi i gruppen kunne arrangere en tur til Odense den dag og deltage i mødet på Odense rådhus. Da det er lidt for kort varsel til at arrangere dette, kan vi ikke nå at klare dette. I øvrigt vil LAP ikke yde godtgørelse og henviser til at Sindets dag bliver afholdt i flere byer. Der kan indstilles til LL , at LAP kunne være medarrangør i f.eks. Odense næste år.

Næste møde : onsdag d. 26.10.2016 kl. 13.00 LAP Odense

 

REFERATET GODKENDT PÅ MØDET d. 26. Okt. 2016

Referat af møde i erfaringspiloterne, 7. september 2016

Deltagere: René Knudsen, Anita Bruun Kristensen, Nikolaj Stigø og Gihta Hansen. Afbud: Inge Green Volder og Anja Piilmann.

Gruppens talsperson er Nikolaj Stigø.

Praktiske opgaver som referatskrivning osv. deles vi om, og aftaler fra gang til gang.

Dialog: Hvordan kan vores punkter integreres i samarbejde med Autismeforeningen?

Beskrivelse af gruppen til Lap`s hjemmeside:

Erfaringspiloterne – undgå at få tæv – få hjælp af en der har fået det.
Vi vil hjælpe aspergere og deres pårørende i deres møde med systemet.
Vi vil forsøge at afværge, at aspergere og deres pårørende får alvorlige men unødvendige konsekvenser som følge af uhensigtsmæssig eller mangelfuld behandling og forståelse, i stedet for at få hjælp af de mennesker, som er ansat til at hjælpe dem.
Vi vil forsøge at påvirke systemet til at yde en hjælp, der virker, og ikke blot handle efter: Vi gør noget – så har vi vist intentionen og overlader resten til klagesystemet, imens vi selv holdes skadesfri, da der ingen strafbarhed er i systemet.
Vi vil forsøge at påvirke systemet til at årsagsbehandle i stedet for at symptombehandle.
Vi vil forsøge at påvirke systemet til at udvikle aspergeres kompetencer i stedet for at nedbryde dem.

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 8. september 2016

Tilstede: Inge Volder, Lone Toustrup og Steen Moestrup
Afbud: Troels Gade

1. Velkommen

2. Valg af mødeleder og referent

Mødeleder:Lone
Referent: Steen

3. Evaluering

Mit forslag er at vi gennemgår ugeprogrammet punkt for punkt

Mindfullness mange ved annoncering.

Kreativ værksted –
Mange malede på sten.
Ikke så mange der malede på lærred.
Inspirere mere til at male på lærred.
Male på fortrykte papir – mindfullness papirer -vi har bøger.

Havevandring –
20 personer deltog og god fortælling
Næste år lad Ole vise rundt på skolen og fortælle om muligheder.

Skrivværksted:
Gik godt og der var god opbakning fra en gruppe.

Tur til Middelfart og Bogense.
Samspil mellem turlederne fungerede ikke og aftale om afhentning i Middelfart gik ikke som planlagt.

Sang aften
Godt besøgt.

Morgen sang – i foredragssalen kl.9 og få en deltager til at stå for dette.

Annoncere efter hjælpere undervejs i ugen.

Bål denne aften – ordet er dit.

Scenen er din var velbesøgt.
Pernille var god og gjorde det rigtrig godt.
Var værd at gentage til næste år.

Mindfullness – ligge nogle flere fysiske aktiviteter ind i dette programpunkt.

Flere aktiviteter hvor man rør sig – ludo-basket , kroket , kongespil,

Pizza i haven om aftenen.
Var godt – men vigtig at de som står for den kender ovnen og bagetiden.

Turen til Svendborg
Lidt lang på grund af vejret.
Tilsvarende tur til Jylland – lang tur onsdag – er en god dag.
Ingen kaffe med.

Lejrstemning

Medlemmernes evaluering
Der er en del, som har svaret forkert på skemaet med evaluering – når man sammenligner deres kommentar med deres værdi skala – faktisk bliver de fleste registreringer i dårlig med pil ned til godt.

Næste år kun 3 muligheder i skala.

God og god med pil ned:

Sted: 86 %

Mad:94 %

Ledselse: 94 %

Sociale:98%

Udflugter: 73 %

Vi understreger endnu en gang, at folk skal være selvhjulpne for at være med – og to af deltagerne betragter vi som ikke selvhjulpne.

Bålaftner – forskellige temaer: snobrød, fællessang, fris snak, fortælle historie ect.

En aften med Line-dans – det var rigtig godt. Gerne onsdag aften.

Oplevelse af samspil/samarbejde i lejrgruppen

Savnede samspil i en lang række situationer.

Festaften.
Hjælpere fungerede godt.
Manglende gensidig sparing.
Tænk over at indlægge en formel samling af arbejdsgruppen efter aftensmaden. Undtagn festaftenen.

 

Musik
Overveje om hvordan vi får flere op og synge en sang.

Om lokale LAPper fredag var en god succes som kan gentages. Flyttes til torsdag.
Gerne en formiddag med politiker på et eller andet niveau.

Snak om udsatteråd i kommunerne.
Oplægsholdere Michael Saxtorph, Alice Rasmussen, Inge Volder

Sauna – ved Jesper var rigtig godt.
Og evt. mudderbad.

Klatrevæg – lærer fra skolen, skal være ansvarlig.

Fredag aften – aften hygge med ordentlig farvel.
Måske slået sammen med evaluering.

Evaluering – ved og snak i grupper.

Vi skal ikke have vimpler og flag med. ….!!!!

Snak om bordopstilling. ….både i ugen og fest aften – mindre borde f.eks. 8 om hvert bord.

Maden

Salatbaren skal have mere friskt grønt.
Grove grøntsager: Hvidkål, rødkål,rødbeder, bladselleri, bladfenikkel, ruccula, porrestykker, ect.
Focus på særkost – at det kun er til dem.
Skilt med særkost.
Desinfektions væske/håndsprit.
Pålæg til morgenmad – blot to slags.
Natmad  – fungere fint.

Ugeskema i A5 størrelse evt. i plastiklomme – / tykt papir.

Økonomi -udsættes til næste møde.

 

4. Tidsplan for afvikling af næste lejr 

Brenderup næste år. Uge 31 i 2017 – søndag d. 30 juli til lørdag 5.august 2017

Husk annonce i bladet -kort og kontant.

Forskellige blade til deltagerne i taskerne og hvervefolder opfordre til at deltagerne bytter blade eller læser op undervejs.

Møderække

Undersøge tur muligheder i Jylland

Indenfor en times kørsel.

opbygning af program

uge i 2017

Mange ting er ført til referat til under evaluering.

Penge/ansøgninger  -ansøgninger overlades til landsledelsen.

 

5. Lejrgruppe ?

Vi er tre tilbage i gruppen.

Og nogle faste hjælper -gerne en initiativtager til spil/sportsaktivitet, mindst 2 i kreativtværksted, 1 til skriveværksted.

 

6. opgaver

Forslag til turer.

Lone kontakter Brenderup

Inge afklare hvad der er brug for af spil.

Lone laver forslag til ugeprogram.

Steen giver evaluering med %-tilfredshed.

Steen afklare ansøgning TrygFonden ansøgning.

 

7. hvordan gik mødet. 

Uden for referat.

Pressemeddelelse: Vold på bosteder

02.09.2016

Når man skærer mennesker over en kam og tildeler dem et farlighedsdekret bliver de for alvor farlige

Jeg blev først rigtig sindssyg, da jeg havde tillært mig færdigheder som flugt og selvbedrag fra mit indre kreative liv, men så gik det også stærkt med at spolere og destruere mig selv.

Jeg blev fragtet fra København til Jylland, da jeg var 15 år gammel, fordi jeg trængte til struktur, landlige omgivelser og pædagogik, langt væk fra min mor og min far, som var gode og omsorgsfulde forældre, hvis man rettede dem lidt. Jeg var bange for min far, der slog mig pludseligt, men jeg vendte smerten ved at stikke af og gå på gaden. Jeg blev prostitueret og begyndte et junkieliv. Så blev jeg opdaget i min adfærd og jeg blev flyttet til Jylland.

Jeg begyndte at dræbe myrer med et forstørrelsesglas i solen og pludselig brændte skoven syd for Bjørnsholmvej ved Vitskøl Kloster.

Så blev mit ophold berigtiget af pædagogerne, der sagde at jeg ikke måtte komme hjem. Jeg begyndte at fatte mistillid til deres hensigter og slog mig sammen med de andre børn, der alle var kriminelle. Vi var 30 børn på en institution i Himmerland, betalt af af Københavns Kommune.

Det var helt vildt så mange ulykker vi kunne lave. Jeg var den eneste, der ved ankomsten ikke var kriminel (medmindre drengeprostitution er kriminelt). Efter introduktionen til heavy metal og headbanging for fuld brag fik jeg en tju-bang stoppet i kæften. Der skulle ske noget hele tiden. Mens drengene gjorde ondt på pædagogerne ved at pifte deres bildæk med knive og binde disse mennesker fast til møblerne, søgte jeg tilflugt på det nærmeste sygehus i Farsø i håbet om, at få noget omsorg. Jeg løb ud foran en bil på en jysk landevej i snestorm og fik tildraget et brækket ben, med vilje.

Det var nogle ekstremt hårde knægte, jeg boede sammen med på det hjem.

Jeg holdt meget af, at gå nede ved køerne i landbruget, indtil nogle drenge havde stukket kosteskaft op i dem. Jeg holdt meget af naturen, indtil nogle af barylerne havde stjålet en traktor og mejet indkørslen ned for at afbrænde kors og foretage en Ku Klux handling ud til vejen. Ulykkerne skete hver dag og i takt med tiden holdt jeg mig længere og længere væk.

Jeg blev nødt til at flygte. I dag er mange af drengene døde. De fleste døde kort tid efter – eller endda under deres ophold på Vitskøl Kloster. Nogle døde i trafikuheld med stjålne biler. Nogle døde af stoffer. Nogle blev skudt i opgør med bander. Jeg er en anden type. Ikke bedre end de andre, men jeg er mere til selvmord (der mislykkes). Jeg synes ikke, at mine oplevelser skal være en last for andre, hvis jeg på nogen måde kan berige folk, er det det jeg vil.

Jeg kunne drage tilbage til København væk fra klosteret. Det er lykkedes. Jeg lever endnu. 30 år ældre. 48 år gammel. Jeg har en tidligere psykiatrisk diagnose og jeg har tildraget mig en blodprop i hjertet som bi-effekt af et stresset liv. Men jeg lever og har et godt job. Jeg er blevet reddet i tide. Jeg reddede mig selv ved at flygte.

Sandelig om så ikke regeringen i disse dage offentliggør en ny plan for særlig vanskelige, voldelige sindssyge, der skal stuves sammen i en ny slags institution med henblik på voldsforebyggelse. Ifølge regerings projektet skal institutionen rumme op til 150 mennesker med et psykosocialt handicap, der er så voldsomt truet, at dette er eneste mulighed for dem.

Det er sløseri med den historie som drengene, pædagogerne og jeg har med fra Vitskøl Kloster. Det gavner ingen, at samle en gruppe med en alvorlig problematik og mistænkeliggøre deres adfærd og kræve dem behandlet. 90% af drengene fra Vitskøl er døde. Det ser ud til at regeringen med sit udspil, kun er ude på, at de handicappede sindssyge slår sig og kommer voldsomt til skade, hvorefter regeringen kan trumfe, at det måtte jo ske. Det er en barbarisk falliterklæring.

Pressekontakter
LAP
Telefon: 81212120
Talsmand Nils Holmquist Andersen
www.lap.dk

Pressemeddelelse fra SIND og LAP: Nej tak til mere tvang i psykiatrien

01.09.2016

Fælles pressemeddelelse fra SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed og fra LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere:

Nej tak til mere tvang i psykiatrien

– Regeringens arbejdsgruppe tager fejl, når de tror, at mere tvang i psykiatrien løser problemerne med vold mod beboere og personale på de socialpsykiatriske bosteder.

På socialpsykiatriske bosteder har der i alt for mange år været store problemer med enkelte beboeres vold mod andre beboere og ansatte, uden at politikerne har reageret. Derfor er det godt, at regeringen har fået en arbejdsgruppe af embedsmænd til at se på sagen. Men det er et skuffende og utilstrækkeligt resultat, når arbejdsgruppen forslår en ny tilbudsform, med eget lovgrundlag og helt nye tvangsbestemmelser. Det hedder:

”En ny tilbudsform kan oprettes som et delvist lukket tilbud, hvor personalet i afgrænsede perioder og med et klart tilsigtet formål for øje kan gøre brug af besøgsrestriktioner, åbning og kontrol af post, undersøgelse af beboerens opholdsrum og ejendele, kropsvisitation, tilbageholdelse, tilbageførsel, personlig skærmning, tvungen opfølgning og aflåsning af yderdøre samt værelsesdøre” (s. 5)

Sådan et tilbud svarer reelt til en discountudgave af de retspsykiatriske afdelinger, blot med færre ressourcer og mindre retssikkerhed, hvilket kommer til at betyde endnu mere anvendelse af de tvangsmuligheder der er – og med mindre regulær psykiatrisk og psykologisk behandling. Det er den helt modsatte vej end det der hidtil har været politisk konsensus om: at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal reduceres og psykiatrisk behandling forbedres.

Ifølge forslaget skal et særligt visitationsudvalg kunne beslutte, at borgere, der hverken opfylder psykiatrilovens kriterier for frihedsberøvelse eller har begået nogen strafbar handling, skal kunne tvangsanbringes på det nye “tilbud”. Forslaget er i modstrid med bestemmelserne i FN’s handicapkonvention, om at man ikke må frihedsberøves på grund af sit handicap.

Udvalgsarbejdet er gået for hurtigt, har manglet dialog med psykiatriorganisationerne, og er endt med noget makværk.

Det, der er brug for, er,

– at de eksisterende psykiatriske hospitaler holder op med at afvise mennesker, der faktisk har brug for en indlæggelse og lader være med at udskrive patienter for tidligt med for lidt behandling.

– at de socialpsykiatriske bosteder gøres til mindre og mere specialiserede tilbud, så der både er institutioner med stoffri og trygge forhold og institutioner med ressourcer og kompetencer til beboere med både misbrug og udadreagerende adfærd.

– at regionernes psykiatriske hospitaler og kommunernes socialpsykiatriske bosteder bliver bedre til at samarbejde.

Her ligger en opgave til regering, folketing, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner. Men den er ikke løst med det nuværende udvalgsarbejde.

Kontakt og yderligere oplysninger:
SIND: Landsformand Knud Kristensen, 86 17 63 98, kk@sind.dk, www.sind.dk
LAP: Udviklingskonsulent Karl Bach Jensen,  51 52 62 18, karl@lap.dk, www.lap.dk

Medlemsbladet nr. 3, 2016

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad.