Medlemsbladet nr. 3-4, 2008

Om bl.a.arbejdsmarkedskonferencen, sommerlejr, serviceloven, hvad der sker rundt om i landet og meget mere.

Referat af møde i tvang-gruppen, 6. november 2008

Sted: Vejle, Staldgårdsgade 10, Psyk. Info.

Deltagere: Jan Andersen (Viborg), Werner Leervad (Herning), Herluf Dalhof (Kolding) og Ulla Asmussen (Århus)
Følgende er også medlemmer af gruppen: Joy Thomsen (Kolding), Gitte Lindskow (Herning) og Susanne Bach Damgaard (Århus)
Der var afbud fra: Joy Thomsen og Gitte Lindskow
Udeblevet uden afbud: Susanne Bach Damgaard
Lars Schou ønsker ikke længere at være medlem.

Ordstyrer: Jan Andersen

Referent: Ulla Asmussen

Godkendelse af referat: Referatet fra den 3.9.2008 blev godkendt uden bemærkninger.
Referatet skal lægges ind på hjemmesiden, hvilket Ulla har lovet at sørge
for via Sekretariatet.

Tovholder: Herluf Dalhof blev valgt, som ny tovholder.

Dagsorden: Det blev aftalt, at dagsordenen helst skal være alle i gruppen i hænde en uge før hvert møde i Tvanggruppen; samt at vi alle skal huske på, at vi gerne i god tid må komme med input til Herluf.

Kommentarer til redegørelsen om ”Mindre tvang – mere kvalitet
”:
–    Werner udtrykte, at han også syntes, at der var gode punkter i rapporten.
–    Herluf påpegede, at rapporten kun var set ud fra personalets side, hvorfor han efterlyste en undersøgelse, der tager udgangspunkt i brugernes oplevelse – se senere.
Derudover gjorde Herluf også opmærksom på, at det fremgik af rapporten, at når man var færdig med at arbejde med nærværende punkt, så forsvandt nyhedens interesse, og personalet faldt så tilbage i de gamle mønstre, hvorved der så ikke var sket nogen varig ændring af tvangproblematikken.
Endvidere, at man da helt havde misforstået projektet i Middelfart, hvor overlægen direkte
starter med at fastslå, at det man arbejder ud fra der, er ”nul-tollerance”; og når vi så
samtidig er vidende om, at antallet af psykiatribrugere, der bliver dømt for ”trusler og vold
mod tjenestemand i funktion” er kraftigt stigende, er dette bestemt ekstremt kritisabelt.

Derudover blev det også under dette punkt drøftet det urimelige i, at på visse psykiatriske afdelinger i landet, er det kutyme at tilkalde politiet, hvis en patient, fx skal fikseres, hvilket er fuldstændigt urimeligt overfor den sindslidende, der derved får endnu et traume at slås med.

FN´s-handicap-konvention:
LL har lavet en tilbagemelding til Ministeriet.
Tvanggruppen ønsker en kopi af dette.
Man var i gruppen skuffede og forundrede over, at vi ikke holdes direkte orienteret omkring, hvad LL laver i denne forbindelse, specielt set ud fra Tvang-gruppens store involvering sidste år.
Når der igen forelægger noget, som naturligt hører ind under vores arbejdsområde, og som LL arbejder med, ønsker gruppen at blive orienteret, og evt. også inviteret til at deltage.

Tvangundersøgelse udfra brugerperspektiv:
Herluf havde lavet et udkast til, hvad en sådan undersøgelse, som minimum bør indeholde.
Derudover var der brainstorming omkring punktet:
– At for at undersøgelsen skal kunne være signifikant, skal der være tilstrækkelig med besvarelser,
hvorfor vi sandsynligvis bliver nødt til at gøre det i samarbejde med andre interesseorganisationer.
Men, da LAP i andre sammenhænge har haft et samarbejde med andre interesseorganisationer,
kunne vi ikke se, at dette skulle blive noget problem.
– At vi sandsynligvis også behøver hjælp til det statistiske arbejde.
– At da en sådan undersøgelse vil komme til at koste penge, blev det også drøftet, om vi evt. kunne
ansøge fonde om penge til formålet.
– At det kunne være svært at få besvarelser fra de personer, som er hårdest ramt af tvang.
– Måske en god idé at annoncere efter personer, der havde været udsat for tvang, fx i Outsideren,
hvor Herluf har en kontakt til.
– Hvorledes får vi efterfølgende politikernes bevågenhed?
Og er det kun politikerne vi ønsker at henvende os til?
Herluf nævnte, at man tidligere havde haft gode erfaringer med at tage kontakt til specielt
interesserede politikere indenfor  nærværende område, som så bragte vores budskab videre.
– Bliver al tvang i virkeligheden registreret. Vi skal i den forbindelse bl.a. have fundet ud af, om der
med de nye tilføjelser til Psykiatriloven, om der der er kommet mere, som skal registreres, og i så
tilfælde om dette sker.

På grund af tidsnød vil næste møde primært blive reserveret til nærværende punkt.

Evt.:
– Det psykiatriske testamente:
Vi er stadig meget, meget frustreret over, at vi ikke får en reel tilbagemelding fra LL, omkring
hvornår ”det psykiatriske testamente” kan gå i trykken. Også set i lyset af, at der er lagt et stort
stykke arbejde i det, samt at det er noget som på sigt gerne skulle kunne rykke noget for de
mennesker, som bliver udsat for tvang; men at vi desværre ikke kan komme videre med projektet
før vi får penge til trykningen.

Ellers drøftede vi, at på kort sigt er målet, at udbrede kendskabet til ”det psykiatriske testamente”
til så mange som muligt.
Holdningen var også, at jo flere der bruger det, jo større effekt vil det få.
Overvejelse omkring afholdelse af kursus for Lapper omkring ”det psykiatriske testamente” næste
år, således at de kan gå ud i landet og fortælle omkring dette.
Det endelige mål er selvfølgelig at få ”det psykiatriske testamente” vedtaget ved lov.
Alle var dog enige om, at LAP alene ikke kunne løfte denne opgave, hvorfor vi også her bliver
nødsaget til at samarbejde med andre, som ønsker at fremme denne sag.

Ulla kunne huske en jurist, der for år tilbage var inde over nærværende, og hun vil forsøge at finde
ud af, hvem det var, og så høre om vi evt. kan få gode råd derfra. Men, holdningen er generelt, at
vi desværre ikke kan gøre mere ved nærværende punkt, før vi får besked fra LL omkring, hvornår
”det psykiatriske testamente” kan gå i trykken.

– Opdatering af hjemmesiden:
Ulla gjorde opmærksom på, at der ikke lå en beskrivelse af, hvad Tvang-gruppen arbejder med og
for på hjemmesiden, således at interesserede kan se dette, hvorfor det er vigtigt, at vi får lavet
noget til hjemmesiden.
Dette skal vi arbejde med næste gang, hvorfor medlemmer af gruppen bedes gøre sig overvejelser
omkring formuleringen.

– Orientering
Vi var enige omkring, at det var vigtigt, at holde hinanden orienteret internt i gruppen.
Ulla havde bl.a. videresendt materiale omkring en pressemeddelelse, som Steen Moestrup fra LL
havde lavet. Vi alle var enige om, at Steens initiativ var enestående, og at der var tale om et flot
stykke arbejde.
Men, ellers var der et stort ønske om, at man i LL blev bedre til at orientere Tvang-gruppen
omkring forhold, som naturligt hører til i Tvang-gruppen, da dette giver de bedste resultater, samt
at det kan virke demotiverende, såfremt man ad omveje skal erfare, at LL arbejder med forhold,
som vedrører Tvang-gruppen, og her blev der henvist til besvarelsen omkring FN-konventionen.
Ulla tager dette op på næste LL-møde.

– Kontakt til pressen
For det første blev det diskuteret om vi reelt ikke selv i gruppen kunne tage direkte kontakt til
pressen, såfremt der opstod noget akut, hvor der var behov for hurtig tilbagemelding.
Det undersøges, hvorledes ”spillereglerne” er. Såfremt det skal gå ind over LL, vil det bl.a. betyde,
at vi ikke kan være så effektive, hvorfor det måske vil være en idé at rejse et ændringsforslag på
næste Landsmøde, da vi ikke oplever, at LL og de grupper, der ellers skal tage kontakten til
pressen kan varetage nærværende opgave hurtigt og effektivt nok, og måske heller ikke har samme
interesse for området, som os i Tvang-gruppen har.
Generelt synes vi, at der mangler en overordnet politik for, hvorledes vi hurtigt og effektivt går ud
i pressen for bl.a. at reagere på mediers sensationslysne omtale af psykisk syges kriminalitet, da
dette de seneste år  har givet et forvrænget billede af virkeligheden.

– Forretningsorden for LL
Der var enighed omkring, at Tvang-gruppen gerne vil have en kopi af forretningsordenen for LL,
således at alle bedre kan se, hvem der tager sig af hvad.
Ulla lovede at forsøge at tage sig af dette.

– Adresseliste mm. over medlemmer af Tvang-gruppen:
Ulla lovede at lave en opdateret liste, og få denne udsendt, såvel til deltagere samt til Sekre-
tariatet.

Næste møder:
– Onsdag, den 10.12.2008 kl.11.00 i Psyk.Info i Vejle, hvor vi også vi holde en lille julefrokost.
Herluf sørger for at bestille mad forinden fra Føtex.
– Tirsdag, den 13.01.2009 kl. 11.00 i Psyk. Info i  Vejle

Vi var alle enige om, at det var nemmere/kortere vej for alle parter at mødes i Vejle, og at vi havde gode lokaleforhold mm. hos Psyk. Info i Vejle, hvorfor det ville være tåbeligt at skulle tage til Odense, så længe at deltagerne i Tvang-gruppen kom fra Jylland.

NB: Efter mødet er datoen i december blevet flyttet til den 17.12.2008.