Referat af LL-møde 31. oktober 2020

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Katrine Wiedersøe, Michael K. Andersen, Steen Moestrup, Nils H. Andersen (suppleant), Lenette Rasmussen (suppleant) og Clarissa E. Sørensen.
Afbud/fraværende: Michael P. Krog, Inger-Liss Christoffersen og Tom Jul Pedersen

Forslag til dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne W. vælges som ordstyrer. Jakob vælges som referent.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Punkt 12 vedr. lokation for LL- møder udgår, og sættes på næste LL-møde.
Foreligger bilag sættes pkt. fra Tom Jul Pedersen på næste LL møde 28. november, under godkendelse af dagsorden.

 1. Godkendelses af referat fra møde den 19. september 2020.

Referat er godkendt.

 1. Bisidderkursus v/Bettina

Der arbejdes videre med kurset.

 1. Folkemøde 2021 – status

Der skal laves ny ansøgning (fra 05.11 2020). Katrine, Tom, Grethe, Michael, Lenette og Lene har meldt sig til Folkemødegruppen. Der indkaldes til møde i november.
Bettina vil fjernes som kontaktperson i Folkemødets ansøgningsmodul.
Der skal søges igen fra den 5.11 2020.
Katrine sender mail rundt vedr. møde – evt. via Zoom

 1. Landsmøde 2021? – indhentelse af tilbud mv.

Der arbejdes videre med indhentelse af tilbud. Indhent gerne tilbud også fra Karrebæksminde.

 1. Hvad sker der med arbejdet med beslutninger, der træffes på LL-møder?

Forslag: En person gøres ansvarlig (tovholder) for fremdrift i arbejdet – mellem LL- møder.
Nils: FU kan opfattes som værende beslutningsdygtige mellem LL-møderne. Men er det egentlig kun ved uopsættelige opgaver mellem møderne. Der i mod er, hvert enkelt landsledelsesmedlem ansvarlig for LAPs politik bliver ført ud i livet – også mellem møderne.
LL beslutter, at landsledelsen selv følger op og arbejder videre med LAP arbejdsopgaver mellem møderne – sammen.

 1. Medlemstræf 2020 – orientering

Der skal være et kulturelt indhold, så kan man eks. søge puljer til kulturelle aktiviteter, fx via Socialstyrelsen. Jens sørger for bus, og der vil være besøg på Faxe kalkbrud. Der er således et kulturelt element. Hanne W. afventer tilbage melding fra Socialminister vedr. forsamling.
Michael K. siger han gerne vil have træffet bliver i Roskilde.

Foreløbigt program:

Sted: København, Kulturhuset i Valby
Tidspunkt: 5. december. Kl. 10-15 eller 11 – 16.00
10 – 12.00: 2 timer omhandlende psykiatriplan og psykiatriløftet
13 – 14.00: København – Yoga center
14 – 15.00: Vendepunkter

Sted: Faxe, Faxe vandrehjem
Dato ? Tidspunkt: kl.10-15 eller 11 – 16.00
10 – 12.00: 2 timer omhandlende psykiatriplan og psykiatriløftet*
13 – 14.00: Geocenteret Faxe
14 – 15.00: Vendepunkter

 1. Orientering fra

a. FU
LAP København har fået godkendt en bevilling på kr. 6000 til et gruppe forløb med titlen ’Ryd op i dit liv’.

b. LL
Nils har hørt oplæg med overlæge i retspsykiatri Hans Henrik Ockelmann på Landbohøjskole, og det var ikke en positiv oplevelse. Hvis 4.000 mennesker føler en be- handlingsdom er en straf, så er en det (behandlingsdom) en straf. Michael K. siger hertil, at en behandlingsdom tæller som en straf på straffeattesten.

 • Steen: Lokalt har vi gjort opmærksom på, at lokalpsykiatrien nærmest er nedlagt i Hillerød. Udsatterådet har blandt andet været i avisen. Psykisk syge sættes sammen med folk med funktionsnedsættelser. Det er blandt andet en silotænkning, som ikke er til gavn for borgeren. De udsatte får ikke den hjælp, de har behov for. Steen opfordrer til at udveksle erfaringer vedr. lokal psykiatri politik, fx i regi af lokale udsatteråd. Steen fortæller tillige, at Sundhedsstyrelsens følge gruppe til 10 års plan er udsat til 18. december.
 • Lene har meldt sig til undergruppe (vedr. 10 års plan) om socialpsykiatri.
 • Nils sidder i udvalget for psykiatri i Sundhedsstyrelsen, og der kommer et møde forventelig i december 2020.
 • Henrik: Pt. ligger LAP Nordjylland ligger stille og Henrik er pt. ikke med i Aalborg Udsatteråd.
  -Artikel til LAP bladet fra FOA vedr. magnetstimulation? LAP får ikke selve artiklen, men et link der kan lægges på hjemmesiden.
  Steen fortæller, at ny vejledning fra Socialstyrelsen siger, at angst er et psykisk handicap og misbrug opfattes som sociale problemer. Der er således nogle problemer bl.a. med definitioner i vejledningen. Steen har sendt vejledning rundt og LL opfor dres til at læse den.
 • Clarissa vil gerne fjernes fra Info media.
 • Lene spørger til stillinger i Peer, og hvordan det går med arbejdet i Peernetværket.
  Måske kunne den ny medarbejder, der allerede er ansat nogle timer, også blive en god projektleder. Hanne W. : Foreningerne er skrevet ud af Peernetværket. Det er nu kun personer, der med i Peernetværket.

10. Orientering fra arbejdsgrupper

a. Sommerlejr 2021
Steen fortæller, at sommerlejrgruppen har holdt møde vedr. evaluering. Gruppen omfatter Steen, Lone og Lene.

b. Refugie 2021.
Steen fortæller LAP afventer svar fra Feriefond. Ind til der er svar herfra giver det ikke mening at arbejde videre. Der er ikke afsat interne budgetmidler til refugie i 2021. Der er taget kontakt til Lars K. vedr. arbejdet i refugiegruppen.
Skal der skrives ud til medlemmer og bede dem melde sig til arbejdsgrupper?
Nye og eksisterende arbejdsgrupper afventer næste landsmøde.
Spørgsmål vedr. rekruttering sættes dog på dagsorden på næste LL – møde.

 1. Økonomi:

a. Budget og udviklingsplan for 2021
Kasserer Steen M. retter budgetposten konsulenter til 400.000. Med denne justering forventes et underskud på 538.000 i 2021.
Budget 2021 godkendes af LL.
Vedr. underskrift: Først undersøges om Socialstyrelsen godkender et budget, der ikke er LL underskrevet, som følge af Corona. Hvis der kommer krav vedr. underskrifter undersøges om, der evt. kan laves Peneo eller anden løsning.
Udviklingsplan 2021 godkendes af LL

 1. Punkter til næste møde
 • Retningslinjer for arbejdsgrupper rettes til og sætte på hjemmeside.
 • Rekruttering til arbejdsgrupper, hvordan kan det evt. gøres mellem Landsmøder?
 • Lokation for LL –møder 2020 sættes på 28.11 2020.
 • Punkter sendes ind på mail forud for LL-møde 28.11.

13. Evt.

 • Forslag: Man kan mødes via Zoom, og derefter mødes lokalt og spise sammen.

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Referes ikke.

Pressemeddelelse: LAP om brugen af tvang i psykiatrien i Danmark

8. december 2020

Det er hårrejsende og himmelråbende læsning for LAP at læse, hvordan bæltefikseringer i psykiatrien er faldet, men er blevet erstattet af tvangsinjektioner af medicin i stedet. Denne udvikling kan ikke accepteres på nogen former for niveauer, det være sig mentale, fysiske eller spirituelle.

– Er behandlerstaben i Danmark virkelig så inkompetente, at de er ude af stand til at tale folk ned og i ro, selv i de mest følelsesladede tilstande hvor i en patient kan befinde sig? Er behandlerstaben i Danmark virkelig så fuldstændig blottet for både empati og sympati, at de er nødt til at gribe til tvangsinjektioner for at kunne helbrede en psykisk syg?

– Noget må gøres, noget må ske; det kan ikke passe, at en patientgruppe i Danmark skal nøjes med middelalderagtige metoder og udsættes for tvang samt sanseløst, hensynsforladt adfærd fra de mennesker, der er ansat for at hjælpe dem. TVANG er ikke en hjælp til andre end uduelige og fuldstændig samvittighedsforladte personer, der ikke er egnede til at have med andres menneskers mentale helbred at gøre !

Tvang er jo mange ting, der er den tvang som registreres og så den, der ikke bliver registreret: Tager du ikke din medicin, så inddrager vi din udgang ! Tager du ikke din medicin, så får du ikke lov at se din datter! Disse er blot få, blandt talrige eksempler på, at folk tvinges til medicinindtag, selvom det skulle være frivilligt.

Kommunerne kan også finde på, at inddrage kontanthjælp eller ledighedsydelser, hvis medicinen ikke indtages. Det bliver først rigtig grelt, når kommunen tvinger borgerne til ikke at kunne følge behandlingen, fordi de skal være til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det viser sig, at mange behandlingsdomme er dømt på baggrund af noget, der er sket under behandlingen. Hvor mange af de hændelser, der ligger til grund for behandlingsdommene, som er udløst af dårlige behandlingsforløb, misforståelser eller psykiske provokationer kan ikke ses nogen steder. Nu har der siden 2014 været fokus på at nedbringe tvang i psykiatrien, men resultaterne af anstrengelserne har ikke sat sig spor i den samlede opgørelse.

– Vi ser det sådan, at sagen er grebet forkert an. Vort bedste bud på, hvordan tvang kan nedbringes markant vil være at ændre psykiatriloven og fjerne behandlingskriteriet – det der også kaldes de gule papirer. Der er to kriterier for anvendelse af tvang: Det ene er faremomentet, altså hvis du ertil fare for dig selv ellerdine omgivelser kan tvang anvendes, dog stadig som den sidste nødløsning, når alt andet er afprøvet. Dette kaldes også de røde papirer.

– Hvor ofte disse anvendes afhænger af hvilke andre muligheder som forekommer, der hvor patienten møder det psykiatriske system. Socialpsykiatrien kunne gøre meget her, hvis der var nemt tilgængelige akut beredskaber med brug af terapeutisk tilgang til at deeskalere en psykotisk tilstand.

– En person, der i en psykotisk tilstand, er ved at ødelægge sit eget eller andres liv (økonomisk eller socialt), er stærkt forstyrrende eller selvskadende vil få en reaktion fra omgivelserne, og har man ikke fare kriteriet og muligheden for professionel hjælp, vil omgivelserne drives til selvtægt. Det har vi set i psykiatriens forhistorie med oprettelse af dårekister, indespærring under kummerlige forhold og andre ubehageligheder.

– Behandlingskriteriet, som påbyder patienten at modtage behandlingen under tvang, når psykiateren skønner det er nødvendigt, er i hele sin virkemåde oversat til, at patienten opfylder behandlingen når denne tager sin medicin !

Der bliver lavet udskrivningsplaner og koordinerede udskrivningsplaner, men den eneste del af de samlede bestræbelser, der fokuseres på når noget går skævt, er om patienten/borgeren tager sin medicin !

– Mange kommuner opfylder ikke deres del af de aftaler der indgås, det kan være ved fejl
visitation, som altid sker for at spare på kommunens penge. Det kan også være mangel på
oprettelse af tilgængelige tilbud for rehabiliterende indsatser.

– Vi står altså der, hvor de gule papirer bliver brugt til at bringe borgere ind i psykiatrien for behandling. Behandlingen er oversat til kun medicinsk behandling, der gives nemlig hverken forebyggende eller rehabiliterende behandling til længerevarende syge – dette skal ske ude i kommunerne. Kommunerne vil ikke ofre den nødvendige hjælp, hvis dette kan spares væk og på en billigere måde oversættes til at give mere medicin !

– På den her måde kører det hele i ring, og det resulterer i, at personer fastholdes som patienter og passiviseres, og ikke kommer videre. Det kan sammenlignes med hvis nu det besluttedes, at personer der brækker en knogle ikke længere skal tilbydes gibs eller skinner til at oprette bruddet, men i stedet sendes hjem med recepter på smertestillende medicin.

– Vort bedste bud er, at vi kan nedsætte brugen af tvang ved en ændring af psykiatriloven, så kun fare kriteriet er tilbage. I øvrigt skal man selvfølgelig lægge stor vægt og opmærksomhed på de tiltag, der er gjort for nedbringelse af tvang, og hvor det faktisk er lykkedes – for det er faktisk lykkedes flere steder. De metoder, der bruges med succes er f.eks. Safewards-modellen og åben dialog. Sidstnævnte metode stammer fra den finske psykolog Jaakko Seikkula, og er også kendt som Laplandsmodellen.

Som konklusion må LAP igen understrege, at behandling med tvang – uanset situationen – er fuldstændig uacceptabelt !

Det bør være muligt for behandlerstaben i Danmark, at kunne opføre sig som voksne og fornuftige mennesker, og med pædagogiske evner varetage behandlingen på en ordentlig og anstændig måde. De har med andre menneskers mentale helbred at gøre !

Der findes mange alternative metoder, der kan afprøves og udforskes frem for tvang, ud i kunsten at håndtere mennesker med et anderledes følelsesliv. Alt andet end at forøve magt og tvang, som om vi levede i den mørke middelalder, hvor torturbødler blev brugt til at trumfe sin vilje igennem !

I et land som Danmark bør der ikke herske tilstande, som i det nationalsocialistiske Tyskland og deres arbejdslejre under 2. verdenskrig. I loven står der MINDST MULIG og MINDST INDGRIBENDE foranstaltning. Det betyder, at hvis man kan snakke sig til rette, så prøv med dialog og dialog og dialog, inden den yderste konsekvens. Den yderste konsekvens er da KUN, hvis det er til fare for mennesket selv eller andre, der ikke kan flytte sig væk fra situationen. Det hedder konfliktløsning og betyder, at man ikke skal optrappe en falsk tilstand hos et menneske, der er i en ubalance.

Brugerne af psykiatrien og deres pårørende opfordres hermed fra LAP til at indmelde alle former for tvang. Klag, klag, klag og endnu engang klag indtil behandlerstaben i Danmark forstår, at tvang ikke er en mulighed i behandlingsmetoder !

Behandl folk med respekt, anstændighed og medfølelse og I vil få en meget bedre hverdag, kære behandlere.
Med de bedste hilsner på vegne af LAP.

Arbejdsgruppe for presse og lov.

Hanne Skou Kadziola, Ole Nielsen og Steen Moestrup.

Hvad mener pårørende, fagfolk og patienter?

Hvad mener pårørende, fagfolk og patienter om kommunernes hjælp til mennesker med psykisk sygdom og pårørende? Og hvilke initiativer efterlyser de mest fra politikerne?

Det er nogle af de spørgsmål en ny stor undersøgelse om socialpsykiatri skal give svar på.

LAP vil gerne opfordre til, at LAP’s medlemmer deltager i undersøgelsen, og hjælper til med at udbrede kendskabet til den blandt bekendte og i netværk. Undersøgelsen tager ca. 5 minutter.

Målet for undersøgelsen er at få nok besvarelser til, at resultaterne kan bruges til at sige noget om situationen i hver enkelt kommune.

Derfor er det særdeles vigtigt at så mange som muligt deltager i undersøgelsen.

LAP håber at I også vil være med til at få klarlagt kommunernes hjælp til mennesker med psykisk sygdom og pårørende.

Undersøgelsen er igangsat af Bedre Psykiatri – undersøgelsen er dog ikke kun for medlemmer af Bedre Psykiatri.

Facebook-opslaget er her

Direkte link til undersøgelsen er her

 

 

Behandling med magnetstimulation giver livsglæden tilbage

Artikel fra Fagbladet FOA:
På Aarhus Universitetshospital hjælper social- og sundhedsassistent Frode Bjerkely med transkraniel magnetstimulations-behandling deprimerede patienter med at få livsglæden tilbage.

Læs artiklen her