Referat af møde i sommerlejrgruppen, 25. oktober 2011

Første møde og gruppen består pt. af:

Frands Frydendahl, Gunver Hansen, Inger Ladegaard, Jack Jensen og Birgitte Kongsfort. Fra Lap Landsledelse; Erik Thomsen og Jan.

Mødet blev afholdt i Laps Lokaler i Odense.

Der var bred enighed om en fast ordstyrer til samtlige møder og valget blev Frands.

Referent blev for denne gang valgt Birgitte

Vi startede med en kort præsentation af sommerlejrgruppen

Jack: Har ikke så meget overskud til selve lejren men vil gerne arbejde bag kulisserne og hvor der er brug for en hånd. Synes at det var godt med de ture der var sidste år og at der var plads til stille stunder hvor man bare kunne gøre som man havde lyst.

Inger: Brænder ikke så meget for lejren mere son hun har gjort men vil alligevel gerne arbejde på halv kraft og give ud af sine erfaringer fra forrige lejre. Foreslog at der blev et gennemgående tema for lejren 2012

Erik: Det er vigtigt at have en sommerlejr for Laps medlemmer og støtter gruppen hvor der er brug for ham. Foreslog at lejren blev holdt på et mindre sted hvor der kan være mere samling på holdet. Erik foreslog også et gennemgående tema og at der tages højde for at aktiviteter ikke overlapper hinanden.

Jan: Første gang Jan er med. Var lidt med på sidelinjen sidste år idet han kom over til festaftenen og synes det er vigtigt at bibeholde Lejren.

Frands. Brænder for psykiske borgere og på lejren er der mulighed for at skabe nye kontakter som kan videreføres i dagligdagen efter lejren. God til organisation. Byder ind med meditation og evt. at få sin båd med på lejren som kan bruges til gode oplevelser.

Gunver: Brænder for Lap lejren og var med første gang i 2009 og har deltaget siden. Var højre hånd for Else (tovholder) sidste år og vil gerne give ud af sin viden og forskellige aktiviteter som må komme. Laplegene er lige Gunver.

Birgitte: Var med første gang 2011 og synes det var så fantastisk at samle så mange medlemmer og se hvordan de trives. Lever til daglig tæt op af psykisk sygdom og brænder for at være med til at gøre en forskel. Kan evt. byde ind med at lave lidt genbrugs smykker, gå stavgang, anden motion og ellers hjælpe hvor der er behov.

Der blev drøftet om størrelsen på gruppen var ok og Frands synes at det ville være rart at få Jens med igen i år? Det mente Erik ikke LL ville give grønt lys for men Frands undersøger denne mulighed. Ellers var der bred enighed om at gruppen var ok.

Herefter var der en runde om Vision, mission, mål/formål.

”Sommerlejrgruppens ene, overordnet formål er at forberede og lede afholdelse af en god sommerlejr for LAP-medlemmer i 2012. Et af vore mål for sommerlejr ar, at mange deltagere oplever at lejren flytter nogle personlige grænser og udgør et vendepunkt som giver deltagerne højere livskvalitet eller håb om det.

Som delmål i dette arbejde ønsker sommerlejrgruppen at organisere sig selv og sit eget arbejde så gruppen bedst muligt kan tjene dette overordnede formål.

Desuden har sommerlejrgruppen som mål at dokumentere sit arbejde bl.a. i en mappe med beskrivelser af evalueringer, beslutninger, arbejdsmetoder, planer og lignende, som næste års sommerlejrgruppe kan bruge som inspiration

Senest en uge før næste møde skal referatet være sendt rund til gennemlæsning og evt. kommentar. Retur til referent for endelig færdiggørelse og så sender referenten ud så alle kan nå at læse det inden næste møde. Sendes til den samlede lejerliste mail og intet svar efter en uge er = med samtykke.

Der blev ikke aftalt nogen fast referent på dette møde idet Birgitte var i tvivl hvor meget hun skulle deltage med men kan godt fremover tage referat.

Ligeledes bliver dagsordenen sendt rundt til gruppens medlemmer senesty en uge før næste møde.

Hvordan afgør vi beslutninger. Frands havde gjort et stor forarbejde og der var bred enighed om at bruge hans model (konsens) Hvis man vil vide mere henvise til Frands skriv om konsent metoden.

Ansvarlig kommunikation. Er at være ærlige over for den opgave man siger ja til, at udføre og det er vigtigt at man har friheden til at sige nej.

E mail politik: Ansvarlighed og ikke mere mails end nødvendig og huske at man skal holde sig på egen banehalvdel. Lad andre i gruppen selv gøre rede for deres synspunkter.

Er der ting man ønsker diskuteret med den enkelte i gruppen sendes en mail direkte til denne. Kun mails der vedrører hele gruppen sendes til den samlede Lap lejerliste.

Eksklusion: Hvis eksklusion  i gruppen kommer på tale bruger vi også konsent metoden, Ved konsent om indstilling til eksklusion henvender tovholder sig til LL og beder om eksklusion.

Valg af tovholder

Ved valg af tovholder brugte vi Lead-link metoden hvor alle i gruppen fik mulighed skriftligt at pege på en person og bagefter udtale sig om hvorfor det var lige den person han/hun pegede på. Efter denne runde fik hver gruppemedlem så mulighed for at afgøre om det stadig var den person man først havde valgt der stadig var emne..

Ud fra denne metode var der bred enighed om at Gunver blev valgt til årets tovholder og hun modtog valget.

Der var bred enighed om fordelingen af rollerne i gruppen.

Frands: Ordstyrer og sørger for udsendelse af dagsorden til næste møde.

Birgitte: Referent

Gunver: Tovholder.

Øvrige medlemmer deltager med de opgaver de byder ind med undervejs ved møderne.

Tovholderen skal holde styr på kalenderen og indkalde til næste møde.

Holde rede på hvem der har påtaget sige hvilke opgaver og følge op på at de bliver udført.

Samarbejde med LL. Godt samarbejde efter Rep-Link metoden vil sige ansvarlig for at fortælle landsledelsen om sommerlejrgruppens perspektiver og beslutninger både til LL og fra LL. Her blev valgt Erik og Jan.

Hvor skal Landslejren være 2012?

Det er et godt spørgsmål, men der var enighed om at vi ventede til næste møde fordi Gunver har henvendt sig til forskellige mulige emner, men har ved mødet ikke fået tilbagemeldinger så der kunne træffes en beslutning.

Der er også et ”MEN” i forhold til Trykfonden idet tilskuddet er mærket det formål de er givet til og vi skal have accept om vi må afholde det andre steder. Erik havde dog hørt i sin øresnegl at det ikke var muligt at være på Hellebjerg igen i år.

Det var hvad vi nåede ved dette møde:

Næste møde: Afholdes den 10. november 2011 i Laps lokaler i Odense.

Mødet starter kl. 12.30 og vi ser frem til at komme videre i vores landslejergruppe 2012

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 11. oktober 2011

Deltagere: Paul Bjergager, Helene Mortensen, Hanne Wiingaard, Patricia Eskekilde, Thoridt Allermand, Karl Bach Jensen.
Afbud: Olga Runciman, Jan Andersen, Nils Holmquist, Henrik Harris Linde

1.  Godkendelse af referat fra mødet den 18. maj 2011
Referatet godkendes.

2.    Kontakt med retsmedicinere. 
Der var indgået en aftale om at holde møde med professor Jørgen Lange Thomsen, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet.
JLT introducerede os til sit arbejde og interesse for medicinrelaterede dødsfald  blandt psykiatripatienter.
Han gennemgik i korte træk indholdet af det undersøgelses-projekt han sammen med kolleger i Århus og Købehavn søger midler til at gennemføre fra satspulje til ”Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien”.
Retsmedicinerne ønsker at fokusere på obduktioner og retskemiske og retsgenetiske undersøgelser, men også på de såkaldte KRAM faktorers betydning (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). Projektet har titlen ”Survive: lad de døde gavne de levende” og vil omhandle alle de afdøde med psykisk sygdom, hvor der af embedslæger og politi træffes beslutning om retslægelig obduktion. Ca. 500 personer over en tre-årig peiode. Undersøgelserne vil føre til ny viden om sammenhænge mellem brugen af psykofarmaka, genetik, livsstilsfaktorer og pludselig død og forventes på sigt at kunne nedsætte antallet af dødsfald blandt psykisk syge.

Efterfølgende svarede JLT på en række spørgsmål bl.a. om sammenhængen mellem elektrolytforstyrrelser og hjerterytmeforstyrrelser og om hvordan antallet af obduktioner kan øges. Der vil ikke i undersøgelsen være fokus på malignt syndrom, men JLT blev opfordret til at undersøge, hvor vidt man efter dødens indtræden vil kunne spore ekstra forekomst af kreatinkinase i blodet.
Det blev besluttet at tage kontakt til Sundhedsstyrelsen med henblik på at blive involveret i beslutningen om, hvordan satspuljemidlerne bliver fordelt. Vi beder om at få kopier af ansøgninger og af Sundhedsstyrelsens indstilling. Vi vil forsøge at påvirke beslutningsprocessen til fordel for den retsmedicinske vinkel, bl.a. ved at tage kontakt til Özlem Cekic.

3.    Datoer for kommende møder og evt. høring
LAP’s landsledelse har sagt ja til at finansiere en evt. høring om medicinrelaterede dødsfald. Efter nogen diskussion besluttede gruppen at påtage sig arbejdet med at arrangere høringen.

Mulige datoer for høring, gerne på Christiansborg: tirsdag 28. februar, torsdag 1. marts, tirsdag 20. marts.

Kommende møder i arbejdsgruppen: 

Tirsdag den 1. november kl. 11 til 15.
Fredag den 9. december kl. 11 til 15
Torsdag den 26. januar kl. 11 til 15
Fredag den 24. februar kl. 11 til 15