Invitation til velvære gennem leg

På sommerlejren på Brenderup Højskole i år, havde jeg den fornøjelse at være tovholder på ”Brug sanserne med Sille”. Her dansede vi, lavede nogle lette fysiske øvelser og lavede visualiseringsøvelser omkring temaer i vores liv. Efterfølgende lavede vi tegneopgaver.

Dette projekt vil jeg gerne følge op på med at starte et nyt hold.

Det kommer til at foregå i LAP’s lokaler på Store Glasvej 49 i Odense hver anden tirsdag kl. 12.00 til 15.00. Første gang er tirsdag den 16. november 2021.

Der kan være max. 8 deltagere med “først til mølle princippet”. Skulle du have lyst til at
deltage, er du meget velkommen til at sende mig en mail på sillebb03@gmail.com.

OBS: LAP YDER IKKE REFUSION TIL VELVÆRE GENNEM LEG.

Referat af LL–møde 25. oktober 2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Clarissa E. Sørensen, Jens Rasmussen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen(suppleant), Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Steen Moestrup, Ole Nielsen (suppleant).
Afbud/fraværende:
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Møde foregik på Zoom

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent. Steen Moestrup overtog som referent midtvejs på møde.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet, samt præsentation af nye LL-medlemmer

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden (lukket punkt)

4. Godkendelse af referat fra møde den 01.10 2021

Referatet godkendes uden kommentarer.

5. (lukket punkt)

6. Landsmøde 2021:

a. Evaluering af landsmødet
Hvert enkelt LL medlem fortæller ud fra hver enkelt underpunkt.
– hvad gik godt?
Landsmødet drøftes og der er forskellige opfattelser af landsmødets forløb i LL, dog overvejende positive. Landsmøde deltagerne havde behov for at tale og ytre sig efter corona, det kom frem også under eventuelt.
– hvad kunne gøres bedre?
Et LL medlem syntes det for let at stille op til LL på selve landsmødet.
Der var forskellige holdninger til hvordan personsag blev håndteret. En enkelt sagde, at ordstyrerne ikke bakkede op om hinanden. LL medlemmer skal ikke tale grimt om hinanden på Landsmødet. Andre syntes der skal være rummeligt og højt til loftet og plads til hinanden.
Det var ærgerligt, at LL´s forslag vedr. landsmøde hvert andet år ikke blev stemt igennem, bl.a. grundet andre hensyn, herunder samtale med politiet mm. i forbindelse med personsag. Der skal været plads til, at folk har det dårligt. Dog skal der ikke være nogle, der truer hinanden i LAP sammenhænge og folk skal ikke være bange. Psykisk sygdom må ikke være blanco check til at behandle hinanden dårligt.
Et LL medlem opfordrer til et mæglingsmøde på sekr. vedr. person sag.
En enkelt gav udtryk for, at ordstyrerne ikke bakkede op om hinanden, dog var der andre LL-medlemmer, der mente ordstyrerne gjorde et rigtig godt stykke arbejde.
– hvad vil vi gøre anderledes næste gang?
Musik ledsagelse skal måske overvejes, da der ikke er nogen der lytter under middagen. De mere sociale ting og workshops, der efterspurgtes under evt. på landsmødet, kan med fordel lægges på et eller flere medlemstræf.
Der skal findes en kortere form til landsmødet, som tilgodeser landsmødets beslutning om landsmøde hvert år, og de formelle krav til en generalforsamling.

b. Opfølgning på landsmødets beslutninger – handlingsprogram
1.Udbredelse af Vendepunkter og NADA til flere dele af landet
2.Debattere og søge indflydelse på regeringens ny 10 års psykiatriplan, herunder udbredelse af Peer-tankerne og lighed i sundhed for psykiatribrugere
3.Udbredelse og styrkelse af refugier og refugietanker
4.Genstart af LAP´s bisidderkorps og opstart af besøgsvenner
5. Lighed for sundhed – både på ældre området og i forhold til somatikken for psykiatribrugerne
6. Arbejde for at øge antallet af medlemmer
7. Arbejde for mere frivillighed, bekæmpe ensomhed og etablere flere lokalforeninger

Cornelius vil gerne arbejde med forbedring af lokalforeninger.
Det foreslås, at der sættes navne på arbejds- og ansvarsområder på næste LL møde.

– valgresultat – bilag kun fremsendt til orientering.

c. Vedtægter
LL beslutter at tage de minimale ændringer i vedtægter til efterretning.

d. Retningslinjer for arbejdsgrupper – rammer for mødeafholdelse mv.
Referater skal indsendes til lap@lap.dk og være godkendte, som forudsætning for ansøgning vedr. refusion.
Eventuel refusion skal i følge Socialstyrelsen kun være en ansøgningsmulighed, ikke en ret.

e. Gruppe til landsmøde v/Lene
Der er for mange arbejdsgrupper, og der bør ryddes op i dem og ikke-aktive skal
slettes. Dette punkt behandles under pkt. 9 og på møde 14.11 2021.

7. Forretningsorden

a. Vedtagelse af forretningsorden
LL beslutter at godkende forretningsorden som den foreligger.
Eventuelle ændringer tages skriftligt på næste LL-møde. LL opfordres til at læse forretningsordenen.

8. Konstituering

a. Valg af forretningsudvalg (beslutningspunkt)
FU foreslår at lade valg til FU vente til 14.11. Forslag om udsættelse vedtages ikke af LL og valg til FU gennemføres på møde. Til valg til FU opstiller: Jens Rasmussen, Hanne W., Steen Moestrup, Lenette Rasmussen.
LL vælger ved afstemning Hanne Wiingaard, Steen Moestrup og Lenette Rasmussen til FU

b. Valg af kasserer (beslutningspunkt)
Steen Moestrup vælges til kasserer.
Ingen øvrige kandidater.

9. Godkendelse af arbejdsgrupper.

Se også opdateret bilag 8
Arbejdsgruppens navn: Refugium + December refugium. Refugie gruppe december mangler formål og en LL-repræsentant?
Udsættes til næste LL -møde

Grupper i brug 2020 og 2021:

Kystlejr: Ole Nielsen vil gerne være med i Kystlejrgruppen.

Sommerlejr: Betinna fortæller at gruppen er godt i gang med arbejdet.
Medlemmer: Lenette, Knud, Betinna, Mette Windfeldt, Helle Sibbersen; Grethe og Cornelius.
LL beslutter, at Sommerlejr og Kystlejr bliver til en LAP – landslejr.
Til LL- repræsentant vælges Betinna

Livsglæde: Tom har indsendt navne.

Vendepunkter: Clarissa, Birgit Thillerup, Cornelius, Lau, Knud, Camilla Madsen?, Brian Hammerum.
Sekretariatet kontaktes af Clarissa vedr. gruppen.

Folkemøde gruppen: LL nedsætter gruppe 14.11 2021

Redaktionsgruppen: Er etableret

Bisidderstyregruppen: Slettes- står to gange.

Markedsføringsgruppen: Slettes – formålet indgår i kampagnegruppen

Presse og lov: Er i gang og medlemmerne er: Lene Kristiansen, Ole Nielsen, Steen Moestrup, Hanne S. Kadziola.

Eksisterende arbejdsgrupper – tages op på LL-møde 14.11
LL -medlemmer skal melde ind hvilke grupper, der er eksisterende, herunder medlemmer.

10. Orientering fra

a. FU
Steen fortæller om et møde vedr. 10 års psykiatriplan afholdt lige efter landsmøde. Sundsstyrelsen er ved at skrive en rapport igennem til brug for arbejdet med 10-års plan. 12 november er der møde igen i Sundhedsstyrelsen vedr. 10 års plan.
-LAP´s bogholder er desværre sygemeldt, og der skal evt. indkaldes en vikar. Der er sendt en buket blomster og der har været telefonisk kontakt. Forventes tilbage før jul.

b. LL
-Steen fortælle om præsentation af bog skrevet af Finn Juliussen: Tom Jul deltager også ved præsentationen af bogen.
-Henrik fortæller om møde den 8. november i Socialstyrelsen vedr. arbejdsgrupper om bosteder.
– Bettina fortæller om deltagelse på ADHD konference på Christiansborg 10. november.
-Lenette fortæller om invitation og deltagelse på Sindets dag.

11. Orientering vedr. LAP repræsentation

Punktet tages på igen 14. november 2021. LL skriver til lap@lap.dk, hvis der er ændringer.
Vendepunkter er ikke behandling og det skal justeres i konferenceprogram vedr. 15.11.

12. Økonomi:

a. Udviklingsplan 2022
[15. november 2021 skal budget 2022 og udviklingsplan 2022 indsendes – med anmodning om overførsel 2021- 2022] (beslutningspunkt)

b. Økonomi
– budget 2022 og budget 2023
LL beslutter, at kystlejr og sommerlejr lægges sammen til en budgetpost, herunder også deltagerbetaling – fremover betegnet LAP landslejr.
Kasserer FU tilretter budget 2022 – 2023

13. Personale (lukket punkt)

14. Forslag til Landsmøde 2022

Forslag til datoer:
23. – 24. april 2022
30. – 1. maj 2022
7. – 8. maj 2022
LL beslutter som 1. prioritet 7. og 8. maj 2022
De øvrige er ligestillede stemmemæssigt.

15. Møder i landsledelsen i 2021-22:

Forslag til datoer:
Søndag 14. november kl. 12.00
Lørdag 15. januar 2022 (på Zoom)
Lørdag 5. marts 2022
Godkendt – ingen protester.

16. Folkemøde 2022

a. Nedsættelse af gruppe
LL beslutter nedsættelse af Folkemøde gruppe skubbes til nov.

17. Punkter fra Lene Kristiansen v/Lene

Er behandlet

18. Fisketur v/Hanne Carlsen

Punktet Fisketur udsættes til næste møde.

19. Medlemstræf i januar 2022 i Karrebæksminde?

Udsættes

20. Evt.

Sprunget over

21. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke

Referat af LL-møde den 01-10-2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen, Jens Rasmussen, Clarissa E. Sørensen, Michael K. Andersen, Steen Moestrup, Michael P. Krog, Lenette Rasmussen (suppleant).
Afbud/fraværende: Henrik K. Hansen og Nils Andersen (suppleant)

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer Steen Moestrup og referent Katrine Wiedersøe

2. Personlig runde. Kort vejrmelding og forventninger til dagsorden og til møde

3. Godkendelse af dagsorden
– Godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 11.09 2021
– Steen retter referatet.

5. Landsmøde 2021 (lukket punkt)

6. Økonomi: a. Fondsansøgninger – skal LAP søge Trygfond til sommerlejr, Ø-lejr og refugie i 2022? Trygfond frist 1. marts 2022
– Jakob opfordres til at søge de omtalte midler i samarbejde med arbejdsgrupperne.
-Ubrugte midler i ”1000 nye fællesskaber” puljen, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen – NY ANSØGNINGSFRIST 31. oktober. Gør de som sidst, behandles ansøgningerne løbende.
– Lene og Hanne er tovholder på forslaget og afgør om midlerne skal søges.
For mere info og ansøgningsvejledning se her: https://slks.dk/nyheder/2021/tilskud/covid-19-1000-nye-faellesskaber/ der kan søges støtte til aktiviteter for borgere over 21 år, der oplever ensomhed.

7. Forslag fra Lene K. (lukket punkt)

8. Orientering LL
– Sms fra medlem fremlagt.
– brev til minister – orientering –
– høringssvar – orientering –
– spørgsmål til politikere –
– refugie – opfordring på landsmøde?
– orientering FU og LL. : Trivselssamtale med LL-medlem gennemført.

9. Evt.
– Forslag om hvorfor man ikke kan give gaver til frivillige og Michael foreslår og medlemmerne selv samler penge ind, hvis man synes vedkommende har gjort en masse for foreningen, så får vedkommende en gave på et beløb.
– Hvorfor har der ikke været observatører til LL-møder i 2019. Der blev svaret på det i trivselssamtalen og Zoom møderne har haft mange lukkede punkter.
Der er ikke nogle, der har fået afslag på at deltage.

10. Hvordan synes du, mødet gik?

11. Første møde i – i ny landsledelse 25.10 kl. 16.00- 20.00 på Zoom
LL – weekendmøde søndag 14.11, fx på Hotel DGI byen kl. 12.00?

Referat af LL–møde 11.09 2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Inger-Liss Christoffersen, Henrik K. Hansen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Katrine Wiedersøe, Tom Jul Pedersen, Michael K. Andersen, Clarissa E. Sørensen, Michael P. Krog, Jens Rasmussen, Steen Moestrup, Lenette Rasmussen (suppleant).
Afbud/fraværende: Grethe Kristine Nørgaard, Nils H. Andersen (suppleant)
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Møde afholdt på Zoom.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Personlig runde – kort vejrmelding og forventninger til dagsorden og til møde

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Danske patienter sættes på som punkt nr. 10. Pkt. 11a Budget 2023 flyttes til pkt. 6a.
Med disse rettelser er dagsorden godkendt.

4. Godkendelses af referat fra møde den 14.08 2021

Kystlejr rettes til sommerlejr.
Med disse rettelser er referatet godkendt.

5. Granskning af retspsykiatrien

LL beslutter, at Ole Nielsen indstilles til arbejdsgruppen vedr. granskning af retspsykiatrien

6. Landsmøde 2021 1 – 3. oktober? (lukket punkt)

7. Orientering fra

a. FU
Hanne W.: Der været fællesmøde i Psykiatri – Alliancen med [kortvarig] deltagelse af sundhedsminister M. Heunicke. Magnus fortalte på mødet, at han var meget optaget af psykiatrien. FU vil holde et møde med medlem, og sender 3 forslag til mødedatoer. Steen fortæller om regler vedr. ansøgning om tøjpenge, og Lene fortæller hun vil vende tilbage med specificering af eventuel ansøgning.

b. LL
Hanne W. har været til regionalt møde om 10 års planen med Mads Engholm, Anette Eilgaard og Poul Videbech.
Steen har sagt ja til at være med i en bog til sygeplejersker med sin egen historie. Han skal tale med journalist om medicin og dødsfald, og overvejer her at tage Bo Steens historie med som eksempel.
Steen har meldt sig til konference på Nyborg strand om reducering af tvang, og har været til møde om (social) psykiatriske sygeplejersker – både i somatikken og psykiatrien i Regions Hovedstadens udsatte råd?
Steen skal også på besøg i afdeling M. På møde har Steen fortalt, at man i LAP har løst spørgsmålet vedr. dobbeltdiagnoser ved at kalde det selvmedicinering og ikke dobbelt diagnoser. Hillerød udsatteråd har holdt møde om ny lokal psykiatriplan.
Michael K. Andersen har været til rettighedsmøde i LAP København, og har også været i kontakt med journalist.
Katrine: Der har været NADA kursus i Vejle.
Tom har været til Peer netværks møde i Aarhus, og her blev nedsat et hav af arbejdsgrupper, hvoraf der kan sås tvivl om nogle af dem bliver til noget. Der er penge til et år frem i Peernetværket.
Michael P. Krog: Jytte Banner vil gerne holde et webinar af 45 minutters varighed om overdødelighed i psykiatrien. SF har i dag foreslået et ministerium for mental sundhed, fortæller Michael videre.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Bisiddergruppen mødes om bisidderkursus i den kommende uge.
Presse-og lov gruppen søger nye medlemmer. Gruppen har lagt lovforslag vedr. tvang ud på Facebook. Et forslag er, at rette henvendelse vedr. nyt lovforslag om tvang direkte til Justitsministeriet. Lene vil gerne melde sig til presse- og lovgruppen.

8. Refugie – ny arbejdsgruppe mv. – status? v/Michael K. Andersen

Michael arbejder på at finde et nyt sted til refugiet, og vender tilbage om ca. 3 uger.

9. Spørgsmål til politikere til lokal og regionalvalg

Der er et seminar i Udsatterådet om spørgsmål til politikere op til valget.
Udsatterådet har fået LAP ́s spørgsmål til kommentering, og havde ikke yderligere kommentarer til LAPs spørgsmål til politikere. Spørgsmål vedr. dobbeltdiagnoser sættes på.
LL beslutter at FU sammenskriver FU og Lenes tekster til et forslag. LL beslutter endvidere at spørgsmål trykkes, sendes ud til LAP-medlemmer og lægges på webside.

10. Danske Patienter

Punktet vedr. LAP optagelse i Danske Patienter. Netværksmøderne i Danske Patienter kan omhandle fondsansøgningerne mv. Bettina og Clarissa spørger om vi må melde os ind i denne forening i forhold til Socialstyrelsen?
LL beslutter efter afstemning, at FU kan skrive ansøgning til Danske Patienter Nuværende LL siger således ja, og så kan den ny Landsledelse sige efterfølgende om de vil være med.

11. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt og budgetstatus
Udgifter til sommerlejr, landsmøde og konference er ikke på, og derfor er det umiddelbare overskud stort. Det er lidt svært at spå om økonomien for LAP i 2023.

12. Næste LL møde er 1. oktober kl.15.00 på Hotel Svendborg

13. Evt.

Diverse drøftet.

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af LAP´s landsmøde 2021

Hotel Svendborg 2. – 3. oktober

Godkendt af dirigenterne Allan Ohms og Karl Bach Jensen

Første dag – lørdag

Indledning og velkomst

Clarissa E. Sørensen byder velkommen til LAP’s 21. landsmøde og opfordrer til at alle rejser sig, mens foreningens fane bæres ind i lokalet af Jan Stig Andersen. Derefter holdes 1 minuts stilhed for de døde i psykiatrien, hvorunder landsmødedeltagerne alle står op. Clarissa E. Sørensen fortæller herefter om programmet.

1. Valg af dirigenter og referent

Karl Bach Jensen og Allan Ohms foreslås og vælges som dirigenter. Jakob B. Petersen foreslås og vælges til referent. Dirigenterne nævner, at landsmødet er lovligt indkaldt via brev til medlemmer. I alt 78 stemmeberettigede individuelle medlemmer deltog i hele eller dele af landsmødet.

2. Valg af stemmetællere

Følgende deltagere foreslås og vælges som stemmetællere: Inger-Liss Kristoffersen, Paul Bjerager, Anne Rasmussen og Mikhael Saxtorph blev valgt til stemmetællere. Paul Bjerager udskiftes senere med Arne Jensen.
Lene Kristiansen holder herefter velkomsttale, og fortæller blandt andet hvordan folk står mere sammen nu, som følge af corona. Folk har støttet hinanden mod ensomhed, og LAP har i den forgangne periode lært at bruge Zoom til at holde møder. Herefter nævner Hanne W. en række praktiske oplysninger, heriblandt at landsmødet optages digitalt.
Den interne LAP-pris gik til Jette Nielsen for hendes flittige og vigtige arbejde for LAP, og ikke mindst Jettes fotodokumentation af LAP´s arbejde. Diplom og blomster blev overrakt ved middagen lørdag aften.

Den eksterne taler Liselott Blixt holdt her efter oplæg:
I forhold til psykiatriplanen siger Liselott, at folk flygter fra sundhedssystemet og samtidig taler man om en plan, når der ikke er mennesker nok til at udføre opgaverne. Hun fortæller også, at penge der bliver afsat til psykiatrien ikke bliver brugt til psykiatrien.
Ole Nielsen foreslår en gennemskrivning af psykiatriloven af brugerne, så den bliver lettere forståelig både for psykiatribrugere og fagpersoner. Liselott bakker op om idéen og siger samtidig, at det er vigtigt, at et sådant arbejde gøres sammen med andre psykiatriorganisationer for eksempel i regi af PsykiatriAlliancen.
Frans Frydendal nævner at LAP ikke skal tale firkantet om psykiatribrugere. Det er for eksempel en fordom at psykiaterne deler medicin ud. Det er reelt psykiatribrugerne selv, der beder om medicin.
En af de centrale pointer fra Liselott Blixt var, at psykiatribrugerorganisationer skal stå sammen også når det gælder en ny psykiatriplan. Det vil også sige samlet nej til en plan, hvis den ikke opfylder det efterslæb og giver de forbedringer, der er behov for. En af udfordringerne ved tidligere psykiatriplaner har netop været, at de enkelte organisationer ud fra relativt snævre mærkesager og egeninteresser har sagt ja til et samlet set ringe løft af psykiatrien. Det skal hellere være en 15 års plan med en fast årlig økonomisk tilførsel til psykiatrien. Samtidig skal der også etableres kommunale psykiatriplaner.
Nye tiltag kunne omfatte mere behandling i eget hjem, sociale koordinatorer, fx. en Peer medarbejder, der kan støtte og navigere i systemet sammen med borgeren. På spørgsmålet om psykofarmakafri behandlingstilbud, siger Liselott Blixt, at det er regionerne, som siger nej til etablering af disse tilbud. Vedrørende etablering af refugier er det også regionerne, der skal presses til at tage forslaget op. Liselott Blixt oplæg gav anledning til mange spørgsmål og en spændende debat på landsmødet.

3. Landsledelsens beretning

Karl B. Jensen fortæller, at der er valg til landsledelsen og man kan skrive sig på senest kl. 10.30 søndag.

Kommentarer og spørgsmål til beretningen:

Paul Bjerager stiller mistillidsvotum til LAP´s landsledelse og til forretningsudvalget i LAP. Forslag om mistillidsvotum drøftes af forsamlingen og herefter sætter dirigenterne forslaget til afstemning.

Et stort flertal forkaster mistillidsvotum.

Herefter fortsatte behandling af landsledelsens beretning. Under behandling af beretning var der debat om hvervning af medlemmer og en ny landskampagne. Landsmødet foreslår at hvervning af medlemmer skal prioriteres i handlingsprogrammet. Der skal presses på, det vil sige der skal gøres mere opmærksom på LAP ude omkring. Det foreslås, at man hver især til næste landsmøde skal have hvervet et medlem.

Det nævnes også, at der i LAP har været samarbejdsvanskeligheder, og det appellerer ikke til potentielt ny medlemmer. Som del af drøftelsen fortæller Tina Hesselbjerg om medlemsarbejdet og deraf følgende medlemstilgang i LAP Køge.

Der spørges også til om medicinudtrapning kan indgå i LAP´s bud på en ny psykiatriplan, der er nævnt i beretningen. Steen Moestrup fortæller om, hvad der faktisk lykkes og det er en hel del, og om den store indflydelse som LAP har. Helle Sibbersen fortæller tillige, at de ansatte knokler på sekretariatet.

Beretningen sættes herefter til afstemning og godkendes med overvældende flertal.

4. Regnskabsaflæggelse for det forgangne år 2019- 2020

Steen Moestrup fremlægger regnskabet for 2019 og 2020, som også er i landsmødemappen i oversigtsform. Steen gennemgår de forskellige aktiviteter i regnskabet. LAP har modtaget kr. 4.000.000 om året fra Socialstyrelsen i tilskud, og derudover har LAP fået et tilskud fra Tips og Lotto-puljen. Herefter behandles spørgsmål og bemærkninger til regnskabet.

Regnskabet sættes til afstemning og godkendes med overvældende flertal.

5. Behandling af indkomne forslag

FORSLAG DER HAR ØKONOMISKE KONSEKVENSER

FORSLAG NR. 1

Stillet af arbejdsgruppen vendepunkter v/ Knud Fischer Møller

Instruktørkursus til Vendepunkter til hele landet

Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet foreslår på baggrund af LAP´s Handlingsprogram 2019 – 2020 punkt 1): “Vendepunkter. Arbejde for, at Vendepunktskurser bliver landsdækkende og udbydes til alle, derfor skal der arbejdes på at uddanne instruktører i hele landet”, at Landsmødet i LAP stemmer for eller i mod følgende forslag:
Afholdelse af et instruktørkursus på 20 moduler á 5 timer til uddannelse af mindst 10 dog højst 12 instruktører, der efterfølgende forpligter sig til at afholde og facilitere LAP Vendepunktskurser i personlig og social recovery lokalt i deres egne regioner.
Selve instruktørkurset og efterfølgende fælles supervision aflønnes efter gældende takster på niveau med Professionshøjskolen og regionerne; dvs. 690,- pr. fremmødt time forberedelse iberegnet.
Vendepunkter har været aktiv i Region Hovedstaden i København i regi af LAP Kbh./F. siden 2004, og langt størstedelen af de afholdte kurser har været i personlig recovery. Der har dog også været afholdt 2 instruktørkurser gennem tiden. Derfor rekrutteres der 2-3 kandidater fra hver af regionerne Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland samt Region Nordjylland til instruktørkurset.
Kurset afholdes i LAP’s lokaler i Odense over 20 moduler á 5 timer på lørdage/søndage.
Der er altid 2 instruktører sammen på et LAP Vendepunktskursus, og på instruktøruddannelsen bliver kursisterne overordnet set uddannet i at lede og styre formen for deltagernes individuelle recovery-processer på et LAP Vendepunktskursus. Dvs., de lærer, hvordan de kan lette gruppens dynamiske samtaler og interaktioner, og med tiden også deres relationer på en måde, der giver deltagerne mulighed for at udveksle og lære af hinandens erfaringer. I en form, hvor der både er hensyntagen og respekt for hinanden. Det forudsætter, at deltagerne på instruktørkurset ved fælles hjælp lærer konkret viden om personlig recovery. Samtidig med, at de får blik for deres egen per-sonlige kompetenceudvikling. Instruktøraspiranterne bliver altså uddannet til at formidle egentlig recovery, herunder indholdet i velvære værktøjskassen.
Et ansættelsesudvalg på et ulige antal personer vil blive nedsat, mhp. at udvælge to instruktører med levede erfaringer i deres brugerbaggrund blandt ansøgerne til stillingsopslaget. Ansøgerne skal være indforstået med at bidrage med et vist antal frivillige arbejdstimer indgår i jobbet. 2-3 gæstelærere kan også blive tilknyttet instruktørkurset på enkelte moduler.
Se bilag fra forslagsstiller [bilag 1 undervisningsplan og bilag 2 projektbeskrivelse] nedenfor.

Bilag 1:

Undervisningsplan for Vendepunkter til hele landet
– Hvem er instruktørerne?
– Baggrund, udgangspunkt, personer
– Intro til instruktørkurset – formål & indhold – metode
– Tryghedsaftale
Personlig recovery og velværeværkstøjskassen ; dvs. Vp1 + Vp2 i fortættet udgave med 3-trinsraketten, handleplaner & evalueringer.
(Vp1 + Vp2; Menneskesyn/diagnoseforståelse, træet, hvad er jeg god til? hvad kan jeg godt lige at lave?, hvad er mine styrker?, triggere, tidlige og akutte alarmsignaler, følelser, egenom-sorg/velvære, selvværd/selvtillid, personlige rettigheder, negativ/positiv selvsnak, personlig me-dicin, tillært/institutionaliseret hjælpeløshed, stigmatisering/selvstigmatisering, grænser, relation-skortet/netværk, sociale relationer/interaktioner, alenetid/ensomhed/isolation, stress/stressorer, sociale roller)
Instruktørtemaer:
1) Pædagogik/læringsstil/recovery-sprog/3-trinsraketten
2) Etik/moral & Åben Dialog (ÅD) – den motiverende samtale/livshistoriefortælling
3) Spejling & identifikation/tilknytningsformer/konflikthåndtering
4) Empowerment/resiliens/Oplevelsen af sammenhæng (OAS)
5)Traume-Bevidst tilgang (TBT) & overgreb i bred forstand i forbindelse med en dysfunktionel opvækst.
6) Øvelser i instruktørrollen
7) Fondsansøgning/handleplaner/evaluering
Udover hvad kursisterne vil berige hinanden med af kendskab til relevant viden i sammenhæng med at skulle være instruktører og facilitere LAP Vendepunktskurser, vil de modtage en udførlig litteraturliste inklusiv links, oplæg, arbejdsopgaver og artikler.

Bilag 2:

Projektbeskrivelse af LAP Vendepunkter til hele landet
Formål
Udbrede LAP Vendepunkter fra Region Hovedstaden til Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland samt Region Nordjylland.
Mål
Uddannelse af mindst 10 men højst 12 instruktører i regi af LAP Vendepunkter’s instruktørkursus. De uddannede instruktører skal derefter lokalt afholde og facilitere LAP Vendepunkts kurser i personlig recovery. Instruktørerne arbejder 2 og 2 sammen på et LAP Vendepunktskursus.
Løsning
Instruktørkursus på 20 moduler á 5 timer der på den ene side gennem praksis i egen involvering i personlig og social recovery via indholdet i velværeværktøjskassen ruster deltagerne til spejling og sparring af kommende kursister. Denne del udgør ca. en tredjedel af forløbet.
På den anden side bliver deltagerne uddannet fagligt-teoretisk i recovery og i forståelsen af udø-velsen af instruktørrollen. Den faglige ballast opnår kursisterne, når de arbejder med temaerne pædagogik/læringsstil/recovery-sprog/3-trinsraketten, etik/moral, Åben Dialog (ÅD) & motive-rende samtaler/livshistoriefortælling, spejling & identifikati-on/tilknytningsformer/konflikthåndtering, empowerment/resiliens/Oplevelsen Af Sammenhæng (OAS), Traume-Bevidst Tilgang (TBT) herunder overgreb i bred forstand i forbindelse med en dysfunktionel opvækst, øvelser i instruktørrollen samt handleplaner og evaluering.
Instruktøraspiranterne bliver desuden introduceret til produktion af fondsansøgning, mhp. at skaffe midler til afholdelse af et LAP Vendepunktskursus på 12 uger; 1 gang i ugen á 3 timer med pauser.
Endelig afsluttes undervisningen ved udarbejdelsen af en handleplan med en overskuelig og kon-kret målsætning, der sikrer, at instruktørerne arbejder videre med realisering af LAP Vendepunkter indenfor deres egen region, hvorefter instruktørkurset evalueres på 3 forskellige måder. Vi runder af med et måltid og siger dermed på gensyn. Med hensyn.
Under forudsætning af mindst 80% fremmøde og deltagelse i instruktørkurset modtager de nye in-struktører et diplom på deres nyerhvervede kompetencer.
Projektdisposition
LAP Vendepunkter til hele landet er karakteriseret ved at være et igangværende projektforslag; pga. corona-krisen er processen ændret således, at arbejdsgruppen i år har fokus på, hvorvidt projektet skal sættes i søen overhovedet, og hvordan rekruttering af egnede kandidater til instruktørkurset evt. skal foregå. Vi tænker at præsentere formålet med projektet på sommerlejren i Brenderup, på landsmødet, og hvis forslaget bliver godkendt på landstræffet samt i LAP lokalafdelinger i Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland samt i Region Nordjylland.
Instruktørkurset kan finde sted i LAP’s lokaler i Odense i løbet af 2021 – 2022.
Instruktørerne på kurset samt de nyuddannede instruktører forpligter sig til at fortsætte arbejdet sammen i en fælles supervisions- og erfaringsgruppe. Den mødes første gang to-tre måneder efter instruktørkurset er afsluttet, mhp. gruppedynamisk sparring omkring de udarbejdede handleplaner samt videreudvikling og opstart af lokale/regionale LAP Vendepunkter.
Denne erfa-gruppe vil fortsætte med at forankre LAP Vendepunkter på ubestemt tid. Inden det før-ste møde vil der være mulighed for sparring over telefonen.
Frivilligt aspekt
Udarbejdelse af projektbeskrivelse, præsentation af projektet på sommerlejren og på landsmødet, evt. rekrutteringer af og forsamtaler med egnede kandidater, evt. præsentation på landstræffet, i LAP lokalafdelinger, forberedelse til 20 undervisnings-moduler samt evaluering og opsamling og arbejdet med den efterfølgende erfaringsgruppe vil løbe op i mange frivillige arbejdstimer.
Et LAP Vendepunkter kursus på normalt 36 timer medfører i effektiv tid mindst det samme antal frivillige arbejdstimer. F.eks. timer til forberedelse og præsentation af LAP Vendepunkter ude i byen samt litteratursøgning og evaluering. Hvis forslaget godkendes på landsmødet, vil LAP Ven-depunkter til hele landet finde sted for første gang. Derfor er det mere end sandsynligt, at arbejdet vil medføre et samlet antal frivillige arbejdstimer på mindst det samme antal timer, som instruk-tørkurset består af.
Lene Kristiansen præsenterer forslag 1. Instruktørkursus til Vendepunkter til hele landet.

Landsmødet spørger til instruktørjobbets omfang og kursets forløb, og om der er målinger på kursets effektivitet. Landsmødet drøfter videre hvordan man sikrer, at uddannede instruktører fortsætter som instruktører. Tom Jul Pedersen fortæller, at man forpligter sig til at uddanne flere, men det er ikke noget der kan sikres.
Katrine Wiedersøe fortæller, at Vendepunkter ikke er behandling, men en tilbagevenden til normalverdenen. Katrine fortæller videre, at Vendepunktskurser har været svære at få op at køre lokalt, men kan være et godt middel til at hverve medlemmer.
Ole Nielsen foreslår lokalforeninger, som en hjælp til at finde medlemmer, skriver til regionerne vedr. Vendepunktskurser. Hanne Wiingaard fortæller, at Knud F. Møller har aftalt med PsykInfo i Region Sjælland om udbredelse af Vendepunktskurser regionalt.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med klart flertal.

Herefter introducerer Steen Moestrup arbejdet med handlingsprogram og oplyser samtidig at forslag til handlingsprogram 2021 – 2022, der er trykt i beretning allerede er indsendt til Socialstyrelsen. Ole Nielsen, Steen Moestrup, Cornelius Christiansen vælges til arbejdet med forslag til handlingsprogram.
Det oplyses også, at der udenfor mødelokalet er mulighed for at annoncere nye arbejdsgrupper og landsmødedeltagere kan også tilmelde sig de eksisterende arbejdsgrupper, som er åbne for at optage nye medlemmer.
Mikhael Saxtorph opfordrer til, at der i handlingsprogram tilføjes et punkt vedr. arbejdet for medlemstilgang til LAP. Katrine Wiedersøe fortæller om mulighed for NADA behandling på landsmødet.

ANDEN DAG – SØNDAG

FORSLAG DER KRÆVER VEDTÆGTSÆNDRINGER

FORSLAG NR. 2.

Forslag stillet af LAP´s landsledelse:
Begrundelse: Socialstyrelsen har forslået LAP at spare på udgifter til landsmøder. Landsledelsen har drøftet mulighederne og mener, at det bedste vil være kun at afholde landsmøde hvert andet år med overnatning. I stedet for at holde landsmøde hvert år uden overnatning.
Som erstatning vil LAP afholde medlemstræf i overensstemmelse med henstilling fra Socialsty-relsen. Se forslag til vedtægtsændringer nedenfor:

Vedtægter for LAP
§ 4 – Landsmødet
Stk. 1 Landsmødet er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Ordinært landsmøde afholdes ”én gang årligt”: Erstattes af: ”hvert andet år” inden udgan-gen af maj måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel med angivelse af dagsorden, ved brev til medlemmerne. Herudover ved annoncering i medlemsbladet eller dagspressen.
Stk. 4 Dagsorden for det ordinære landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigenter og referent
3. Landsledelsens beretning
4. Regnskabsaflæggelse for ”det” : Erstattes af ”de” forgangne år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Vedtagelse af handlingsprogram
7. Fastsættelse af kontingent for ”det”: Erstattes af ”de” kommende år
8. Godkendelse af ”budget”: Erstattes af ”budgetter”
9. Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen
10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, intern kritisk revisor og revisorsuppleant.11. Eventuelt

§ 6 – foreningens daglige ledelse
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 13 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er ”2 år”: Erstattes af ”4 år” Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til ”1 år”: Erstattes af ”2”, således at mindst 6 er på valg hvert ”år”: Erstattes af ”hvert andet år”
Stk. 2 Landsmødet vælger op til 13 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er ”1 år”: Erstattes af ”2 år”. Suppleanter indtræder ved længerevarende forfald efter Landsledelsens beslutning eller når et medlem af Landsledelsen udtræder.
Stk. 4 Landsledelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og lands-mødets beslutninger.
Stk. 5 Senest ”3 uger”: Erstattes af ”4 uger” efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på 3 personer og af og blandt sine medlemmer vælger en kasserer.

§ 7 – økonomi, regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2 Landsledelsen er ansvarlig over for Landsmødet for budget og regnskab.
Stk. 3 Foreningens regnskab føres af ”kassereren”: erstattes af ”bogholder og kassereren i samar-bejde”
Stk. 4 Regnskabet revideres af de på Landsmødet valgte revisorer.

Hvis ovenstående ændringer vedtages bliver næste ordinære landsmøde i år 2023.

På opfordring fra Mikhael Saxtorph besluttes, at forslaget deles i to dele: Forslag om landsmøde hvert andet år behandles som det første og dernæst forslag vedr. kassérer, stk. 3. Mikhael Saxtorph foreslår ordlyden i forslag vedr. stk. 3 ændres til ”forestår”, hvilket der er enighed om.

Herefter drøftes spørgsmålet om landsmøde hvert andet år. LAP´s landsledelse argumenterer for forslaget og fortæller om baggrund, herunder Socialstyrelsens tydelige opfordring.
Som del af drøftelsen foreslår landmødedeltagere mindre bekostelige former til landsmødet, fx i Frivilligcenter Århus. Der foreslås også afholdelse af landsmøder sammen med medlemstræf, eller et stort landsmøde hvert andet år og et skrabet hvert andet år. Endelig nævnes, at landsledelsen kan gøres selvsupplerende i lighed med andre foreninger.

Dirigent Allan Ohms oplyser forud for afstemning, at forslaget i følge LAP’s vedtægter § 9 skal have 2/3 dele flertal for at kunne vedtages . Allan Ohms nævner samtidig muligheden for at genfremsætte forslaget til mulig vedtagelse med simpelt flertal på næste landsmøde.
Dirigent Allan Ohms oplæser stemmefordeling:

For [ja til forslag] : 33
Imod [nej til forslag] : 24
Undlod at stemme : 6

Forslaget vedtages ikke med kvalificeret to-tredje dels flertal og blev således ikke vedtaget

Forslag vedr. stk. 3 kasserer behandles herefter: Stk. 3 Foreningens regnskab føres af ”kassereren”: erstattes af ”bogholder og kassereren i samarbejde”.
Mikhael Saxtorph foreslår ordlyden i forslag vedr. stk. 3 ændres til ”forestår”, hvilket der er enighed om. Der stemmes herefter om ordlyd stk. 3 skal ændres til ”forestås” af kassereren.

Forslag vedr. stk. 3 vedtages enstemmigt. Ordlyd herefter: Stk. 3 Foreningens regnskab forestås af kassereren.

Pause

Forud for behandling af forslag 3 afsynges sang uddelt til landsmødets deltagere af Jesper Porsborg.

FORSLAG NR. 3

Forslag stillet af LAP´s landsledelse. Forslag til vedtægtsændringer:
Landsledelsen ønsker indskærpet, at kun psykiatribrugere kan møde op og have stemmeret til landsmødet og for at sikre dette ønskes nedenstående ændring i vedtægterne:

§ 4 – Landsmødet
Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på Landsmødet er alle medlemmer, der senest ugedagen for-inden har betalt forfaldent kontingent. Støttemedlemmer – såvel individuelle som kollektive – har ikke ret til at deltage i Landsmødet og kan ikke indvælges i Landledelsen.

Vedtægtsændring kollektive medlemmer:

Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret per påbegyndt 35 med-lemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Denne sætning: Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret per påbe-gyndt 35 medlemmer kunne omskrives til:
Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret per påbegyndt 35 medlemmer og som delegeret kan kun udpeges nuværende eller tidligere psykiatribrugere.

Forslaget drøftes af landsmødet, og det nævnes, at det står på indmeldelsesblanketten om man er nuværende eller tidligere psykiatribruger, og derfor kan der allerede spørges til om potentielle medlemmer er psykiatribrugere. Efter drøftelsen stemmes om forslaget ved kvalificeret afstemning.
Dirigent Allan Ohms oplæser afstemningsresultat:

For [ja til forslag] : 35
Imod [nej til forslag] : 2
Hverken for eller imod : 21

Forslaget vedtages ikke med kvalificeret to-tredje dels flertal og blev således ikke vedtaget

FORSLAG NR. 4

Forslag stillet af Ole Nielsen

Jeg vil hermed indgive et forslag til en vedtægtstillæg i § 3 indsat som stk. 12 med ordlyden:
” §3 stk. 12: LAP er behandlingsfrit. Det frabedes medlemmerne at bruge deres diagnose imod andre medlemmer, da vi er en paraply-forening som skal og bør rumme alle mennesker med psykiatriske problemstillinger og hvor alle diagnoser har ligeværd. Almindelig hensyn-tagen og respekt samt forståelse overfor hverandre forventes ved medlemskab af LAP.”

Årsagen til dette forslag er, at det åbenbart ikke er tydeligt nok formuleret i § 2 omkring formål, da jeg gang på gang løber ind i især nye medlemmer, der mener at de skal omgøre andres person-ligheder for at kunne være her, i stedet for at arbejde med deres egen person. Der skal være plads til alle. § 2 – formål
Stk. 1 ………. Landsforeningen er en organisation, der er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser.
Stk. 2 Foreningens formål er at………………..
c) Fremme den enkeltes ret til selv at bestemme over og tage ansvar for eget liv…
Læg specielt mærke til, at vi er uafhængig af behandlingsmæssige interesser og stk. 2 c.
§ 3 – medlemskreds og kontingent
Stk. 11 Alle medlemmer af LAP har ret til, at konflikter bliver forsøgt løst, sådan at det styrker foreningen og deres fortsatte medlemskab. Alle medlemmer har også et ansvar for at medvirke til konstruktiv konfliktløsning…….

Forslagsstiller Ole Nielsen præsenterer sit eget forslag, hvorefter forslaget drøftes. Landsmødedeltagerne nævner under drøftelsen, at man skal behandle hinanden som man selv vil behandles. Diagnoser er ikke en undskyldning for at opføre sig dårligt. Dirigent Allan Ohms oplæser afstemningsresultat:

For [ja til forslag] : 4
Imod [nej til forslag] : 20
Hverken for eller imod : 32

Forslaget vedtages ikke med kvalificeret to-tredje dels flertal og blev således ikke vedtaget

FORSLAG NR 5

Forslag stillet af Nils H. Andersen og René Strøm. Forslag til vedtægtsændringer

Til LAP´s Landsmøde 2021. I LAP´s principprogram pkt. 6 ønsker vi; At tidsubestemte behand-lings- og anbringelsesdomme afskaffes.
Tillige ønskes det i LAP´s vedtægter ”at…
Stk. 2d) Bekæmpe enhver form for diskrimination og forskelsbehandling
Stk. 2e) Arbejde for at mennesker med psykosociale handicap sikres lige muligheder med andre samfundsborgere for uddannelse, arbejde, aktivitet og deltagelse”
LAP´s vedtægter § 9-10 om eksklusion af medlemmer bør revurderes fra at være en livslang ude-lukkelse, til at give mulighed for geninkludering, hvis det sanktionerede medlem fremsætter ønske herom, eller der ligger særlige omstændigheder til grund for ophævelse af en sanktion.
På fortløbende landsmøder kan en eksklusion afvises ved simpelt flertal. På baggrund af ovenstående forslås følgende:
Tilføjelse § 9-10: ”Eksklusion af medlemmer kan revurderes fra at være en livslang udelukkelse, til at give mulighed for gen-inkludering, hvis det sanktionerede medlem fremsætter ønske herom, eller der ligger særlige omstændigheder til grund for ophævelse af en sanktion. På fortløbende landsmøder kan en eksklusion afvises ved simpelt flertal”.

Forslagsstiller er ikke til stede, og dirigent Allan Ohms spørger forsamling om salen ønsker forslaget behandlet. Jan Stig Andersen ønsker forslaget behandlet. Steen Moestrup fortæller, at et hvilket som helst medlem kan tage en eksklusion op og der er således ikke behov for dette forslag.
Dirigent Allan Ohms oplæser afstemningsresultat:

For [ja til forslag] : 4
Imod [nej til forslag] : 24
Hverken for eller imod : 30

Forslaget vedtages ikke med kvalificeret to-tredje dels flertal og blev således ikke vedtaget

FORSLAG NR. 6

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM

Stillet af Arne Jensen. Forslag til generalforsamlingen. At LAP fremover arbejder med 3 fokus områder:
1. Frivillighed
2. Ensomhed
3. Flere lokalforeninger

På landsmødet er der tilslutning til indholdet i forslaget. Forslaget relaterer sig til handlingsprogram og derfor beslutter landsmødet, at forslaget indskrives i handlingsprogram 2021- 2022.

6. Vedtagelse af handlingsprogram

Før afstemning tilføjes et punkt 6: Arbejde for at øge antallet af medlemmer i LAP og forslag nr. 6 fra lokalkonsulent Arne Jensen tilføjes som punkt 7.

HANDLINGSPROGRAM LAP 2021 – 2022
• Udbredelse af Vendepunkter og NADA til flere dele af landet
• Debattere og søge indflydelse på regeringens ny 10 års psykiatriplan, herunder udbredelse af Peer-tankerne og lighed i sundhed for psykiatribrugere
• Udbredelse og styrkelse af refugier og refugietanker
• Genstart af LAP´s bisidderkorps og opstart af besøgsvenner
• Lighed for sundhed – både på ældre området og i forhold til somatikken for psykiatribrugerne
• Arbejde for at øge antallet af medlemmer
• Arbejde for mere frivillighed, bekæmpe ensomhed og etablere flere lokalforeninger

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med stort flertal.

Handlingsprogrammet lægges på LAP´s hjemmeside. Opfølgning på dette handlingsprogram skal indgå i landsledelsens beretning for 2022-23.

7. Valg af landsledelse

Der var i alt 10 kandidater der stillede op til landsledelsen, hvor der skulle besættes 6 ledige pladser. Kandidater præsenterede sig kort overfor forsamlingen, og fortæller om, hvad der særligt optager dem. Før valg læser dirigent Karl Bach Jensen kandidatur til Landsledelsen op fra Henrik K. Hansen, som stiller op til valget in absentia. Stemmerne fordelte sig således:

Navn By Antal stemmer
Hanne Wiingaard Valgt til landsledelsen Rønnede 49
Tom Jul Pedersen Valgt til landsledelsen Århus 48
Lenette Rasmussen Valgt til landsledelsen Middelfart 48
Helle Sibbersen Valgt til landsledelsen Odense 47
Cornelius Christiansen Valgt til landsledelsen København SV 40
Henrik K. Hansen Valgt til landsledelsen Aalborg 28
Hanne Carlsen 1.suppleant København NV 25
Ole Nielsen 2.suppleant Nysted 19
Jan Stig Andersen 3.suppleant Viborg 14
Henriette Zimsen 4.suppleant København V 12

78 stemme berettigede. Antal afgivne stemmer 69.

8. Fastsættelse af kontingent for 2021

Landsledelsen har fremsat forslag om at opretholde sidste års kontingentsatser og -fordeling:
Individuelle medlemmer: kr. 125,-
Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere.
Kontanthjælpsmodtagere/hjemløse: kr. 50,-.
Fordeling: 40 % til lokalforening; 35 % til regionsforening og 25 % til landsforening.
Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-
Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med et stort flertal.

9. Godkendelse af budget 2022 og budget 2023

Der foreligger et skriftligt forslag til budget. Kasserer Steen Moestrup præsenterer forslaget til budget 2022 og budget 2023.
Jf. afstemning om fastholdelse af landsmøde hvert år indsættes kr. 350.000 til landsmøde 2022 i budgetforslag. Finanslovstilskud til LAP opjusteres til kr. 4.100.000. Baggrunden for underskuddet på budgettet er, at der søgt om overførsel af midler, hvilket der endnu ikke er kommet svar på.
Socialstyrelsen har krævet, at der ikke gives støtte direkte til LAP lokalforenings aktiviteter. Derfor er den korrekte fremgangsmåde fremover, at fakturaer sendes direkte til sekretariatet. Steen Moestrup foreslår Brenderup Højskole til Vendepunktskursus under behandlingen af budget 2022.
Mikhael Saxtorph spørger hvorfor balancen ikke er med i regnskabet i landsmødemappen. Det oplyses, at regnskaber ligger på websiden og der er trykt et antal regnskaber til uddeling blandt deltagerne på landsmødet.
Under drøftelsen foreslår Troels Gade en besparelse ved at droppe det trykte blad og kun udgive bladet digitalt. Helle Sibbersen foreslår medlemstræf lørdag og landsmøde søndag, som en måde at sikre en hensigtsmæssig besparelse.
Kasserer oplyser, at der ikke er finansiering til kystlejr og decemberrefugie og der mangler medlemmer i begge tilhørende arbejdsgrupper. Landsmødet beslutter, at disse grupper behandles særskilt under punktet eventuelt.

Budgetforslag 2022 og 2023 sættes til afstemning og godkendes med klart flertal.

10. Valg af revisor

Landsledelsens forslag om Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ekstern revisor bliver godkendt enstemmigt.

Valget af ekstern revisor er vedtaget.

Intern revisor: Nuværende intern revisor Jan Stig Andersen genopstiller til intern kritisk revisor.
Hanne Martha Carlsen stiller op som suppleant til kritisk intern revisor.

Jan Stig Andersen vælges til kritisk intern revisor. Hanne Martha Carlsen vælges som suppleant til kritisk intern revisor.

11. Evt.

Under eventuelt drøftes en række forskellige emner:

Landsmødedeltagere opfordres til at igangsætte arbejdet med refugie 2021 og kystlejr 2022, så der bliver mulighed for at gennemføre disse LAP- aktiviteter. Jan Stig Andersen fortæller om refugie og blivende refugie, og at interesserede kan melde sig til arbejdsgrupperne på plancherne udenfor salen. Interesserede bidragsydere til arbejdsgrupperne kan tillige skrive til lap@lap.dk. Arne Jensen fortæller han gerne vil støtte refugiet, hvis det ligger i Region Sjælland.

På spørgsmålet om workshoplignende aktiviteter og temadrøftelser som del af landsmødet, svarer Karl B. Jensen. Karl fortæller, at da landsmødet varede to dage var der plads til workshops/minikonferencer medtema drøftelser og mere dybdegående debatter i mindre fora, hvor der vel at mærke ikke skulle træffes beslutninger. Camilla Madsen foreslår LAP landsmøde afholdes sammen med medlemstræf, hvor der eventuelt lægges mindre minikonferencer ind. Valentina Djurhuus støtter forslaget og vil gerne bidrage til forberedelse af medlemstræf.

Omkring det fremtidige LAP arbejde fortæller Cornelius Christiansen, at LAP´s principprogram er hans mærkesag og det vil han arbejde med i den ny landsledelse. Herunder omverdenens kendskab til LAP, og hvordan man kan skabe yderligere synlighed.

Omkring spørgsmålet om synliggørelse af LAP´s mærkesager gennem samarbejde med andre foreninger, nævner Steen Moestrup LAP medlemskab af Danske Patienter, som en mulighed for at opnå mere indflydelse.
Katrine Wiedersøe nævner, at interesserede kan skrive sig på til arbejdsgruppen om NADA akupunktur, og Helle Sibbersen fortæller om LAP bisidder gruppe og om bisidderkursus i 2022.

Der opfordres til at bruge LAP- Bladet til at reklamere for arbejdet i LAP, herunder finde medlemmer til arbejdsgrupper. Undervejs i drøftelsen opfordres landsmødets deltagere til selv at tage ansvar, yde en indsats og løfte opgaven med realisering af egne idéer og forslag.

Tina Hesselbjerg fortæller om LAP Køges eget blad. Hertil nævner Jan Stig Andersen, at der er et LAP blad og et LAP Køge medlemsblad og siger videre, at han gerne vil skrive i LAP Køges medlemsblad. Inger-Liss Kristoffersen fortæller, at alle kan skrive ind til LAP- Bladet med tekstbidrag. Der er ros til LAP-Bladet fra en landsmødedeltager for de gode historier, der bringes i bladet.

Afslutningsvis opfordrer Helle Sibbersen landsmødedeltagere til at fortælle positive udsagn, og der kommer herunder en række positive udsagn om LAP:
Cornelius Christiansen fortæller om de positive tiltag og indsatser for psykiatribrugere, der arbejdes med i LAP København. En anden deltager fortæller om sommerlejren, hvor folk – uanset social angst – tager med toget til for at være med. Tina Hesselbjerg fortæller, at folk smiler når man går forbi dem og en anden deltager siger, ’hvor dejligt det er med en forening, der kan rumme mig’.

Hanne Wiingaard takker som afslutning dirigenterne, LAP’s ansatte og stemmetællerne for deres indsats.