Pressemeddelelse: Frivillig tvangsopfølgning stresser psykisk syge

Tvang kan aldrig være frivillig

Venstres psykiatriordfører, Sophie Løhde, vil lancere et forslag om frivillig tvangsopfølgning på patienterne ved udskrivning. Skriver Ekstra Bladet, søndag.

20 procent af danskerne får brug for psykiatrisk hjælp i løbet af et liv.
At tvinge hen ved en million mennesker til psykiatrisk behandling, ville gøre psykiatrien mindre attraktiv end den er i forvejen. Patienterne tør ikke søge indlæggelse af angst for tvungen behandling.

En psykiatri i verdensklasse er en psykiatri uden tvang. En psykiatri hvor efterbehandling er tilbud, som man ikke har lyst til at sige nej til, fordi det virker attraktivt at efterkomme de behov og ønsker, som vi mennesker har brug for. En passende blanding af omsorg og udfordringer. Et samfund kendetegnes på, hvordan det behandler sine svageste borgere. Danmark skal være foregangsland og afprøve nye og værdige behandlingsformer. Flere støttende samtaler, zoneterapi og andre alternative, anerkendte behandlingsformer.

I tråd med psykiatriaftalen mellem regeringen og amterne for 2003 til 2006, hvor der var enighed om at fremme metodeudvikling til nedbringelse af brugen af tvang, blev der på Amtsrådsforeningens konference “Tvang – hvor meget eller hvor lidt?” udtrykt enighed om, at arbejde for at etablere et nationalt projekt med det formål at minimere behovet for tvang.
Ved afslutning af fase 1 i det såkaldte Nationale Gennembrudsprojekt kunne man konstatere en sænkning af anvendelse af tvang på de deltagende afdelinger på ca. 20 procent.

Tallet er igen stigende, og projektet er afsluttet. Det er ærgerligt at psykiatrien som institution ikke får politisk opbakning – og mulighed for at følge op på succeshistorierne. Det ser ud som om, at de politisk valgte, fokuserer meget mere på psykiatriens enkelte nederlag.
Tvang kan aldrig blive frivillig. Under visse omstændigheder, kan frivillig tvang, kaldes for skjult tvang.
Sophie Løhdes forslag vil sikkert vinde sympati i den brede befolkning, fordi det handler om frivillighed. Men det er jo blot Kejserens nye klæder hun i fører sig. Der kræves omstrukturering i psykiatrien, ikke vanetænkning.

Med venlig hilsen
LAP
www.lap.dk

Pressemeddelelse: Sindssyge filmer sig selv

af Nils Holmquist Andersen

Angsten for at blive overfaldet af en gal øksemorder er stor, men den reelle risiko er minimal.
Sindslidende sender ironisk Tv-spot  på DR OBS.

Man hører ofte at der bliver flere og flere sindssyge kriminelle. På fem år er tallet fordoblet. Der er nu mere end 2000 kriminelle psykisk syge. Det skyldes blandt andet overdrevne politianmeldelser på bosteder og psykiatriske behandlingssteder.  Stigningen skyldes “frem for alt” den ændrede anmeldelsespraksis.
Det er helt ude af proportion med de almindelige domme, at sindslidende får en behandlingsdom på 5 år for at skubbe til en overlæge i psykiatri. Havde man været rask og udenfor behandlingssystemet, er strafferammen et par måneder bag tremmerne i et almindeligt fængsel.

Fred på værestederne

En undersøgelse LAP har foretaget på nogle væresteder ude i samfundet, viser til gengæld, at vold så godt som aldrig finder sted. Folk kommer frivilligt og er ikke pressede op ad en væg, hvor der er en hel masse behandling, som truer.

Hvorfor lave TV

Der er en alt for lille afgrund mellem fortidens middelalder, og retspsykiatrien. Det er meget voldsomt, hvad man kan straffe et menneske med. Med en plet på straffeattesten, kan det være umuligt at forsøge at fjerne den, når dommen er på ubestemt tid. En tidsbestemt straf på fx fem år, er fem år yderligere om at forsvinde fra synderegistret.

Retspraksis anvender den mest indgribende foranstaltning

En dom, der medfører mulighed for indlæggelse, er en indgribende foranstaltning, idet den enten medfører en længstetid på fem år, eller hvis forbrydelsen er af personfarlig karakter en dom på ubestemt tid. Institut for Menneskerettigheder belyste problemet i år 2006. Her fandt man at vold mod tjenestemand var den hyppigst pådømte. Vold mod tjenestemand må siges at være en relativ mild forbrydelse, hvis der er tale om et skub, spyt, eller en vægring mod tvangsanvendelse fx bæltefiksering. Alligevel rummer stort set alle domme for sigtede sindslidende, domme med mulighed for indlæggelse, frem for domme til ambulant behandling. Institut for Menneskerettigheder nævner, at det er bemærkelsesværdigt, at der er en så relativt lille variation i anvendelsen af foranstaltninger.

Sindslidende bliver sorteper

Omsorgspersonalet på de psykiatriske enheder anvender et såkaldt kradseskema, hver gang der har været voldsepisoder, trusler om vold, eller ubehagelige tilråb. I takt med større krav til arbejdspladsen er medarbejderne bedre beskyttet med henblik på at få tilkendt en erhvervsmæssig erstatning fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det kræver at volden bliver Politianmeldt, hvorefter den psykisk syge bliver slæbt for retten måske bare for at kaste sine piller efter sygeplejersken.

Der er særdeles få tilfælde, hvor domstolene afviser sagerne. De fleste ender med en grov foranstaltning for gerningsmanden. Domstolene læner sig stort set altid op ad overlægens anbefalinger. Ofte er det den samme læge, der efterfølgende skal behandle den dømte patient.

En gang narkoman, altid narkoman

Det er nok en talemåde ligesom “en gang tyv, altid tyv.” Virkeligheden er helt anderledes for gruppen af sindslidende. Man kan være syg i fjorten dage og efterfølgende rask i ti år eller resten af livet. Mange kommer sig efter en alvorlig depression eller psykose – nogle lærer at leve med deres psykosociale handicap.
Samfundet skal geares bedre til at inkludere gruppen af sindslidende på arbejdsmarkedet. Det siger sig selv, når man kommer ud blandt andre og har et ansvar, så følger selvtilliden og overskuddet med i kølvandet.
Med en uretfærdig dom, og befolkningens angst for sindssyge er det desværre nemt at rådne op på en psykiatrisk, formynderisk afdeling – og sige “en gang sindssyg altid sindssyg”.

Mange af skuespillerne i LAP’s Tv-spot har et psykosocialt handicap. Kan du udpege, hvem du skal være bange for?

LAP, Landsforeningen Af tidligere og nuværende Psykiatribrugere mener det er De Danske Domstole og samfundets ekskluderende facon, der behøver et OBS-spot. Domstolene burde være mere kritiske over for systemet og udvise mere rimelighed og proportionalitet i deres afgørelser. Det er trods alt patienten, der er den svage part.

Nils Holmquist Andersen

Referat fra møde i mediegruppen, 25. oktober 2007

Referat fra Mediegruppens fjerde møde hos Hanne Løvig, Fiskergade 41 i Århus, Torsdag den 25. oktober 2007:

Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Tom Jul Pedersen, Hanne Løvig & Michael P. Krog
Afbud: Paul Bjergager, Bo Steen Jensen & Lillian Rank

 1. Alle blev ønsket velkommen og vi havde en uformel runde
 2. Mødeleder & referent: Michael
 3. Referat fra sidste møde godkendt
 4. Michael foreslog at vi rekonstruerer de øvrige to referater af formelle grunde. Det påtog han sig at gøre og opfordrede alle til at komme med bidrag til rekonstruktionerne, da han ikke har taget officielle referater
 5. Orientering – bl.a. om den nyproducerede OBS-spots i DR.                                              Diskussion om synet på handicappede – negative budskaber osv.                                          En misforståelse blev opklaret, da der på to møder var blevet udpeget fire forskellige til at bistå Karl Bach i at udvikle et netværk af medlemmer der kan og vil medvirke i mediemæssige sammenhænge. Det besluttedes at de første der blev valgt også fortsætter som Mediegruppens repræsentanter sammen med Karl – det er bliver derefter Inger-Liss og Michael.
 6. Michael orienterede om det kursus i Medietræning og brugerjournalistik han er ved at udforme og arrangere for LAP i samarbejde med SUS – Socialt Udviklingscenter.

Første oplæg er ved at være færdigt, men de første foreslåede kursusdage er forkastede af Landsledelsen.

 1. Vi skal udarbejde en liste over realistiske og prioriterede projekter som vi i det nye år kan gå i gang med.

Alle kan melde til listen, men det er nu ikke kun brainstorming, men realistiske og praktisable idéer og projekter som vi skal opliste til senere prioritering og deraf følgende formel godkendelse af Landsledelsen og mulighed for finansiering og ansøgning om støtte.

  1. Turné og kampagnebus (Paul)
  2. Festival – enten stationær og/eller flere mindre på turné – i lighed med den første Festival for Sårbare Sjæle i Huset i Magstræde i 2004 (Michael)
  3. Research, skrivning, udarbejdelse og udgivelse af bøger – som bl.a. PsykiatriFonden har stor succes med (Michael) –
   1. Debatskabende bog
   2. Antologi – af journalistiske, selvbiografiske, skønlitterære eller lyriske tekster
  1. Identitets- og medlemskort – med mulighed for fordele og rabatter (Inger-Liss)
  2. Udadvendt mediekontakt (Michael mm.)
  3. Kontakte væresteder mm. om ”den gode historie” (Inger-Liss & Tom)
  4. ”Portrættet” til Medlemsbladet (Inger-Liss)
  5. Bliv en ny kvinde/mand – fast reportage til Medlemsbladet (Inger-Liss)
  6. Pressekort til Medlemsbladet (Inger-Liss & Michael)
  7. ”Folkeligt – dvs. populært, men også kvalitativt” blad/avis i stort oplag til oplysning og hvervning af medlemmer for LAP (Michael)
  8. Kortfilm med minibiografiske interviews af journalist Jette Sachs (som fungerede fremragende på SamfundSind og Brugerlærerkurserne i B-I-D) til LAP-PR, foredrag, informationsmøder og evt. videresalg til tv-stationer (Michael)
  9. CD-portrætter/interviews/minibiografier/reportager – Dorthe Raffenberg har i BUPS-regi gjort en flot og rystende cd. Nye cd´er kunne produceres til foredrag, salg, radiostationer mm. (Inger-Liss)
  10. Postkort – enkelt eller dobbeltkort – af kunstnere med psykiatribrugerbaggrund (Inger-Liss)
  11. Vidensbank (Michael, Inger-Liss i samarbejde med Karl Bach)
  12. Samarbejde med/give interviews til lokale medier (Tom)

 

Der kan stadig foreslås nye punkter…

 1. Næste møde i Mediegruppen bliver torsdag den 13. december 2007 kl. 14.00 i LAP-

Københavns lokaler på Vesterbrogade 103.

Pressemeddelelse: Har psykiatribrugere samme værdi som andre mennesker?

Pressemeddelelse fra Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP)

Udsendt d. 25. oktober 2007

Har psykiatribrugere samme værdi som andre mennesker?

Har psykiatribrugere samme menneskerettigheder som andre mennesker?
Det mener FN, at de har!!
Vil valget d. 13/11 give os en regering, der mener det samme??
Vil folketingskandidaterne fortælle, om de er enige med FN?

FN har for nylig vedtaget en konvention om handicappedes rettigheder, en konvention, som ligestiller psykiatribrugere med andre grupper af handicappede borgere og garanterer dem samme menneskerettigheder. Danmark har underskrevet denne konvention.

LAP mener, at Danmark overtræder konventionen på væsentlige punkter og har derfor med udgangspunkt i denne FN-konvention arrangeret en høring med titlen ”Menneskerettigheder og psykiatri?”, som afholdes nu på tirsdag d. 30. oktober 2007 i Fællessalen på Christiansborg.

Konventionen indeholder bl.a. bestemmelser om, at en persons handicap ikke kan retfærdiggøre frihedsberøvelse, og at personer med handicap, som alle andre borgere, har ret til at sundhedsydelser gives efter princippet om informeret samtykke.

Det kommende folketingsvalg gør høringens emne om muligt endnu mere aktuelt og relevant, end det allerede var. Høringen gennemføres derfor nu som et indlæg i valgkampen.

Se høringens program på:
https://www.lap.dk/offpapir/hoering_301007.asp

Yderligere oplysninger kan evt. fås hos:
Karl Bach, tlf. 51 52 62 18, email: kb@lap.dk
Kaj Larsen, tlf. 26 12 03 65, email: kajlarsen40@hotmail.com

Referat af møde i tvang-gruppen, 5. og 22.. oktober 2007

De 2 dage blev brugt til at pakke post, vedrørende høring og workshop

Gruppen var meget aktiv og positiv indstillet på at få det store arbejde fra hånden.

Den 5. oktober blev der sendt indbydelser ud. Der var tale om ca 500 breve og ligeså mange mails.

Den 22. oktober blev der udsendt svar til dem der kan være i Fællessalen.
Der kom 161 tilmeldinger til høringen, hvor der er plads til 147. Vi måtte derfor sætte nogle på venteliste. Til workshoppen var der 26 tilmeldinger, hvor der er plads til 50. I svarkuverten til workshoppen er der medsendt 75 sider på dansk og engelsk.

Vi glæder os nu til den 29. oktober, hvor workshoppen afvikles og
Den 30. oktober, hvor høringen foregår.

På gensyn

Kaj Larsen
Tov holder i tvang gruppen

Pressemeddelelse: Protest mod dødsfald i psykiatrien

Psykiatriens ofre mindes på Verdens Mentale Sundhedsdag den 10. oktober

Mange mennesker i dagens Danmark rammes i korte eller lange perioder af deres liv af psykiske vanskeligheder, så de opsøger professionel hjælp i den eksisterende psykiatri. Andre ønsker at vælge psykiatrien fra, men tvinges til ufrivilligt at blive indlagt og medicineret. En tvang der udøves i henhold til lovbestemmelser, som FN’s menneskeretskommissær for nylig har erklæret i modstrid med internationalt definerede menneskerettigheder.

Den medicinske behandling, psykiatriens patienter bliver tilbudt eller tvunget til at modtage, har vist sig ofte at have skæbnesvangre følger. Mange oplever, at det ene medikament lægges oven i det andet så ens hjerne og krop bliver til et kemisk laboratorium. Selv om Sundhedsstyrelsen fraråder en sådan helbredstruende polyfarmaci, fortsætter denne praksis i stort omfang.

Selv ved behandling med et enkelt såkaldt antipsykotisk middel er man i forholdsvis stor risiko for, at der opstår alvorlige helbredsmæssige gener i form af betydelig vægtøgning, sukkersyge, hjerte-karsygdom mv. I et vist omfang kan disse medikamenter direkte forårsage, at patienten dør på grund af alvorlige og pludseligt opståede virkninger på hjernens og hjertets livsvigtige funktioner.

I den officielle dødsårsags-statistik bliver over 150 døde hvert år registreret med den psykiatriske diagnose som dødsårsag, på trods af at diverse eksperter udtrykker, at ingen her i landet dør af deres psykose. Hvad gemmer der sig bag disse tal: er det i virkeligheden medicinen, der slår folk ihjel? LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) har sammen med en række organisationer, eksperter og politikere rejst krav om, at der ved sådanne “uforklarlige” dødsfald automatisk skal gennemføres en grundig obduktion. Et krav Sundhedsstyrelsen og landets sundhedsminister indtil nu har tøvet med at indfri.

Det er på høje tid, at man i psykiatrien lever om til lovgivningens krav om fuldt informeret samtykke ved enhver form for behandling. Der bør oplyses fuldt ud om de mulige skadevirkninger, der er forbundet med at indtage psykiatriske medikamenter, også om faren for pludselig og “uforklarlig” død. Enhver tvangsbehandling med medikamenter, der kan bringe dit liv og helbred i fare, bør øjeblikkeligt bringes til ophør.

Dagen markeres ved opsætning af hvide kors på diverse steder i Roskilde.

Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere v. Nils Holmquist Andersen (6060 7990)
LAP Roskilde og Omegn v. Paul Nielsen

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven m.fl. love, jeres journ. nr. 2006-1200-122

Til Indenrigs- og sundhedsministeriet
Kontor: Regional Sundhed

10.10.2007

I skrivelse af 19. september har ministeriet udbedt sig LAP’s høringssvar vedr. udkast til ændring af sundhedsloven m.fl. love.

Vi har fra LAP’s side følgende kommentarer til forslaget om udvidede udrednings- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og unge. (Forslag om tilføjelse til Sundhedsloven § 87a – d).

Vi er i LAP meget bekymrede over de senere års voldsomme stigning i antallet af henvisninger af børn og unge til psykiatrisk udredning og behandling. Vi ser det som udtryk for en uheldig samfundstendens, der i stigende grad vanskeliggør livet som barn og ung, hvis man af en eller anden grund ikke lever op til omverdenens normer og forventninger. Mange af de børn og unge, der i dag henvises til børne- og ungepsykiatrien, var i virkeligheden bedre hjulpet, hvis samspilsproblemerne blev håndteret i nærmiljøet. Der bør således i et helt andet omfang, end vi kender det i dag, stilles krav til kommunerne om at udvide og forbedre det psykosociale indsatsområde i form af forebyggende og behandlende tilbud og indsatser.

Vi er positive over for, at der indføres udrednings- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og unge og på sigt også for voksne, men mener at sådan rettigheder bør etableres som en tostrenget model, hvor der skabes tilsvarende muligheder under lov om social service i stil med den sociale behandlingsgaranti, der allerede findes på misbrugsområdet. Dels for at øge mulighederne for at den enkelte får tilbudt psykologisk og psykosocial behandling på lige fod med den medicinske, dels for at forebygge at en ensidig lægeligt funderet model kommer til yderligere at øge presset på en børne- og ungdomspsykiatri, som i forvejen er presset personalemæssigt.

Der er allerede igangsat forsøg med anonym og gratis psykologbehandling til unge med psykiske lidelser i en del af landets kommuner. Ligesom der jo i servicelovens regi findes psykologisk, psykosocialt og/eller socialpædagogisk funderede behandlingsmiljøer for børn og unge med psykiske lidelser og vanskeligheder mange steder i landet. En udvidelse af kommunernes forpligtelser på det psykosociale indsatsområde forekommer os derfor at være en realistisk mulighed.

I forhold til det foreliggende lovudkast, mener vi i øvrigt, det eksplicit bør præciseres, at der under ingen omstændigheder må foregå ufrivillige indlæggelser eller tvangsbehandling uden for det offentligt drevne sygehusvæsen. Der bør og må ikke ske en privatisering af tvang i psykiatrien.

Vi har ingen kommentarer til den øvrige del af høringsmaterialet

Med venlig hilsen

LAP’s forretningsudvalg ved Hanne Wiingaard.

Referat fra møde i gruppen Tro og Psyke, 6. oktober 2007

Dagorden den 6. oktober 2007

Vi mødes direkte til KROP-SIND-ÅND helsemesse Marienlystcentret i Odense.
Adresse : Windelsvej 138, 5000 Odense C
Tlf. nr. 65904000

Messen starter kl. 10 og slutter kl. 18.
Alle er velkommen at komme tidligere, men vi mødes kl. 12.00 ved Messeinformationen som kan findes til venstre for indgangen og føles sammen til frokost. 
Under frokost modtager vi referatet fra den 25. august 2007 og godkender dette, så den kommer på LAP hjemmesiden.
Bagefter går vi til foredrag med Ole Skjerbæk Madsen
13.00-14.45  Ole Skjerbæk Madsen  Kabbalah, tarot og kristen tro
Vi kan dele os i grupper eller individuelt forsætter videre på helsemessen.
Det kan godt hvis vi undervejs laver notater eller bar samlet det materielle som efter vores menig er relevante at snakker på vores fremtidlige møder.

Mødedeltager: Inge Marie, Ingelise, Krystyna og Steen
Referent: Krystyna

Referatet fra den 25. august 2007 blev godkendt.

Vi har besøgt forskellige stande og hørte forskellige foredrag.

Under frokosten mødte vi præsten Ole Skjerbæk Madsen.
Ole Skjerbæk Madsen er ansat som missionspræst i den kirkelige organisation Areopagos og er daglig leder af I Mesterens Lys.
http://www.imesterenslys.dk/
Vi var til hans foredrag: Kabbalah og kristen tro.
”Er der overhovedet en forbindelse mellem tarot, kabbalah og kristendom? Har mange kristne ikke set på tarot-kortene som en djævelens billedbog? Og rummer kortene ikke en helt alternativ livsforståelse i forhold til officiel kristendom? Faktisk er den moderne brug af Tarotkort knyttet sammen med både Kabbalah, dvs. jødisk mystik og kristen tro. The Rider-Waite decks traditionelle billeder er udformet, så at de er indpasset i kabbalahens store symbol: Livets Træ, tolket ud fra indsigter i kristen mystik.
Ved foredraget gives en kort indføring i Kabballah og tolkningen af især tarottens trumfkort ud fra Livets Træ og der gives en nøgle til hvordan disse symboler forstås i lyset af kristen mystik. Deltagerne vil få en udleveret en række affirmationer, der udtrykker den kristne mystiks indhold i trumfkortene.”
Bogen
Visdomsbilleder:  meditationer over tarottens trumkort af Ole Skjerbæk Madsen
Forfatteren præsenterer tarottens trumfkort som meditationsbilleder, der tolket i lyset af kabbalah lukker op for den visdom, som er bevidnet i Bibelen

Andre foredrag
Få et bedre selvværd med NLP
af Hege Chr. Knutsen
”Kender du følelsen af modløshed og usikkerhed? Ikke at vide hvordan du kommer i gang med det der er vigtig for dig, hvordan du nemmest skaber kontakt til andre og får dit budskab igennem? Eller at nå dine mål, sætte grænser, blive mere rolig og harmonisk? Hvordan får du realiseret den du egentlig er, og giver slip på begrænsningerne, frygt og angst?
Da vil det måske være nyttigt at få nogen virkningsfulde og nemme redskaber, der virkelig kan lære dig at se muligheder i stedet for begrænsninger. Øv dig i at tale til dig selv og andre, på en sådan måde at du lykkes med det du ønsker! At tænke positivt om sig selv og andre, samt sine muligheder og ressourcer er noget der kan læres!”

Der var også spændende stande og bøger:

Kåre Netterstrøm
Grander Vand – Vandbehandlingssystemer m.m
http://www.grander.com/

Bøger:
”De skjulte budskaber i vand” af Masara Emoto
”På sporet af vandets gåde” fra Victor Schauberger til Johann Lattacher, af Hans Kronberger og Siegbert Lattacher

og
Bevidsthedsmagasin  LOGOS   nr.7 2007
Mysterier, afsløringer og nye veje
Stort tema nummer om GUD
Gud punktet – Hvor sidder Gud i hjernen?
”I 1997 proklamerede et hold neurologer fra University og California i San Diego, at de havde fundet det område i hjernen, som kan kobles til himlens stemmer. De fandt frem til, at visse dele af hjernen, den højre temporallap er forbundet med mystiske oplivelser, med bevidsthedsudvidende spirituelle oplivelser, visioner og healing.”
Gud – den farligste konspirationsteori af alle

På LOGOS` hjemmeside kan downloades dokumentarfilmen VAND
http://www.logosmagasin.dk