Medlemsbladet nr. 2, 2008

Om bl.a. beslutningerne fra Landsmødet 2008, LAP-Ungdom, buskampagne, holdninger til medicin og meget mere.

Tilbagemelding fra ”Tro og Psyke” arbejdsgruppen, 17. april 2008

Da vi startede i 2006 som ”Religion og Etnicitet” fik vi indsigt i, at ikke alle kulturer opfatter psykisk sygdomme ens.
Da det var for stor en vifte af emner, som vi ikke kunne klare, så har vi taget religion fra.

I 2007 blev vi delt i to arbejdsgrupper og skiftede navn til ”Tro og Psyke”.

Vi har holdt 3 møder i Odense med ekstra program som:
orgelkoncert i Odense Domkirke ved domorganist Ejner Nielsen fra Viborg og vi deltog i Krop – Sind – Ånd helsemesse.
En af os deltog i konferencen om religion i det 21. århundrede på Københavns Universitet, og en anden var til en refugieworkshop på Løgumkloster.

Vi har samlet og uddelt mellem os nogle spændende artikler med emner om forskning i ”Guds biologi”.

Inge Marie Frost har forfattet digt ”Tro og Psyke”, som var bragt i LAP og SINDs medlemsblad.

Vores hoved formål var at fjerne fordomme og synliggøre folks spirituelle oplevelser.
Vi har lettet vores hjerter, men turde ikke offentliggøre det i referatet på LAPs hjemmeside.

Da vores deltager fra LL var syg/fraværende i det meste af vores aktivitets tid, var det svært for os at forklare vores planer og overbruget af stramme økonomiske midler.

Sidste to planlagte møder blev aflyst og alt foregik via telefonen og korrespondance.
Til slut lagde vi gruppens aktiviteter i ro.

De sidste fremtidsplaner er, at arbejde på oprettelsen af et ”Neuroteologisk Center”.
Det kræver, at finde flere engagerede deltagere/samarbejdspartnere, som vi er på udkik efter og inden da er gruppens aktiviteter ophørt.

Efter stjerneskuddet LAPs projektet ”Refugium med krisefunktion” kommer til virkelig realisering, kan vi trække på dette projekts erfaringer.

Med hjertelig hilsen
Krystyna
Tro og Psyke tovholder

Referat af møde i LAP Københavns Omegn, 16. april 2008

af Michael P. Krog

Referat fra LAP-Københavns Omegns bestyrelsesmøde onsdag den 16. april 2008 i Det Hvide Hus, Mitchellsstræde 3, 2820  Gentofte

Tilstedeværende: Wenkina Weidner, Nils Holmquist Andersen, Lars Arredondo & Michael P. Krog

Fraværende: Finn Hansen & Anders Raabo

  1. Referent: Michael og om nødvendigt ordstyrer
  2. Michael orienterede om hvem der var kommet i diverse dialogfora via Psykiatriforeningernes Fællesråd.

Det blev besluttet at søge optagelse i Psykiatriforeningernes Fællesråd i Hovedstadsregionen. Der skal således senere udpeges 2 medlemmer til Repræsentantskabet, som mødes hvert halve år og som her vælger en bestyrelse for Fællesrådet. Der kan kun vælges 1 repræsentant fra hver landsdækkende forening. Pt. er Erik Olsen fra LAP-København/Frederiksberg medlem for LAP og i øvrigt Michael Krog for Foreningen BUPS – BrugerUdviklingsprojektet for Psykisk Syge & sårbare.

De reviderede vedtægter for LAP-Københavns Omegn med nævnelse af samtlige kommuner som hører under, er endnu ikke udsendt. Michael rykker rejsekonsulent Ulf Olsen.

Lars Arredondo har endnu ikke været til et ordinært bestyrelsesmøde i LAP-Region Hovedstaden pga. forfald. Vi forespørger om mulighed for suppleant for bedre at kunne dække og møde op og i så fald udpege Michael som næstformand.

Lars foreslår at samle flere nærliggende kommuner – som f.eks. Gentofte, Lyngby, Gladsakse, Ballerup – i et samarbejde for bl.a. gensidig støtte, vidensdeling, workshops, kurser, mad- og ”voksenlegestuer”, udflugter og udveksling af arrangementer. Det kan være væresteder, sport og mere varierede tilbud. Lars vil konkretisere ved at skrive et notat om det, som kunne være et pilotprojekt under LAP for andre kommuner. Vi starter med at danne en netværksgruppe, som vil indkalde til et infomøde om hvad man kan få ud af et tværkommunalt socialt samarbejde.

Vi skal også når kræfterne og informationer er til det, jævnligt udsende et nyhedsbrev for LAP-Københavns Omegn. Michael vil godt være med til at stå for det, når vi beslutter det.

Wenkina taler med Finn og Anders om hvordan det står til.

Vi har vedtaget at forespørge og udpege Steen Moestrup som revisor og Paul Bjerager som revisorsuppleant.

Nils har oprettet en særlig rundsendingsliste for bestyrelsen, som er: lko@blot.dk

  1. Næste åbne bestyrelsesmøde bliver fredag den 6. juni 2008 kl. 17.00 i Det Hvide Hus.

Der sendes indbydelser ud til hele Københavns Omegns medlemmer.

Mandag den 22. september 2008 bliver efterfølgende bestyrelsesmøde efter sommerferien.

Således sluttede det første konstituerende bestyrelsesmøde i LAP-Københavns Omegn.

Koncept pr. 14. april 2008

Koncept for refugium med krisefunktion

Udarbejdet af projektgruppe i LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Udkast pr. 14.04.08


1.    Baggrund

Blandt nuværende og tidligere psykiatribrugere og fagpersoner har det gennem en årrække været drøftet, hvordan behovet for et refugium/krisehus uden for eller ved siden af de offentlige behandlings- og omsorgstilbud kan indfris.

I LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) har medlemmerne både efterlyst mulighederne for at komme på et rekreationssted med fred og ro, rekreative og kreative udfoldelsesmuligheder, men også et sted, der kan rumme en akut krisefunktion for personer, der har brug for særlig omsorg og døgnbemanding.

Ophold med henblik på rekreation er tænkt for personer, der fx har været igennem en længere periode med krise eller indlæggelse, og derfor har behov for tid til at overveje nye livsperspektiver i rolige omgivelser med fokus på recovery.

Krisefunktionen forventes efterspurgt af personer, der tidligere har oplevet alvorlige sammenbrud, som efterlyser en anden mulighed end indlæggelse på psykiatrisk afdeling, og som ønsker at forebygge og forkorte en krise eller et sammenbrud, som ellers ville kunne medføre længevarende indlæggelse, evt. under tvang.

Gennem et års tid har en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af foreningen  og eksterne fagpersoner  mødtes med mellemrum og drøftet, hvordan et refugium med en sådan krisefunktion kunne se ud.

De to funktioner forventes at kunne supplere og befrugte hinanden således at de fysiske rammer, lønnede og frivillige medarbejderes funktioner løbende tilpasses og indrettes efter aktuelle gæsters situation og behov. Der skal skabes fleksibilitet med hensyn til indkvartering, udfoldelsesmuligheder og rummelighed. Ved indskrivning skal der løbende kunne tages stilling til, hvordan balancen mellem rekreations- og krisefunktion kan opretholdes på en socialt bæredygtig måde.

2.    Formål

Formålet er at tilbyde:
a.    Planlagte ophold for personer der har særligt behov for at rekreere og udfolde sig i trygge og livgivende rammer.

b.    Akutophold til personer i psykosocial krise med behov for intensiv støtte og omsorg.

c.    Rammer for at den enkelte kan udfolde og udvikle sine evner for at mestre livet.

3.    Værdigrundlag
Refugiet skal fungere som:
a. Et bæredygtigt fællesskab med fleksible rammer for individuel udfoldelse.

b. Et gensidigt anerkendende, værdsættende og ikke-voldeligt miljø.

4.    Kultur
Kulturen og omgangsformerne skal være kendetegnet af, at man:
a.    Respekterer og tager udgangspunkt i den enkeltes ret til selvbestemmelse, forståelse af sin situation og beskrivelse af, hvad der er godt for ham/hende i den givne situation.

b.    Prioriterer medarbejderressourcer og opholdsmuligheder til aktuelle gæsters situation og behov.

5.    Gæster
a.    Man søger om optagelse som gæst ved at henvende sig personligt, evt. skriftligt eller telefonisk. Mulighederne for ophold vurderes af den daglige ledelse under hensyn til den aktuelle situation, hvad angår gæster og bemanding på stedet.
b.    Stedet forventes at kunne rumme max. 25 gæster med meget fleksible indkvarteringsmuligheder. Der indgås nærmere aftale med den enkelte gæst om opholdets varighed og indhold.
c.    Som gæst på stedet kan man forvente:

i.    Gode indkvarteringsfaciliteter i smukke omgivelser
ii.    Nærvær, tid til samtale, samvær.
iii.    Adgang til netværk af eksterne eksperter inden for traditionel, komplementær, alternativ og anden støtte/behandling.
iv.    Støtte til at danne personlige netværk
v.    Adgang til information, viden, undervisning
vi.    Sund og nærende kost
vii.    Mulighed for fitness, massage, meditation, afspænding, bade, sauna
viii.    Kreative og rekreative muligheder
ix.    En forudsigelig daglig rytme

6.    Rammer
a.    Refugiet skal etableres i bygninger og omgivelser, der signalerer kvalitet, skønhed og rummelighed.
b.    Der skal være rum og arealer:

•    for tilbagetrækning og ro
•    for rekreative og kreative udfoldelsesmuligheder inde og ude
•    for særlig omsorg/intensiv støtte

7.    Organisation
a.    Afhængig af driftsform vælges/udpeges en bestyrelse. Bestyrelsen ansætter en leder med ansvar for den daglige drift.
b.    Driften hviler primært på tilknytning af lønnede medarbejdere, men der tilknyttes også et vist antal frivillige. Frivillige skal tilføre stedet ressourcer, det være sig praktisk, socialt eller omsorgsmæssigt. Der skal ske en formel optagelse af frivillige og indgås en form for kontrakt.

c.    Kvalifikationer / kompetencer
Ved ansættelse af leder/medarbejdere gås primært efter personlige kompetencer og accept af stedets værdigrundlag. Ansatte skal være personer med overskud og stabilitet, være rummelige, reflekterende, lyttende og servicemindede, kunne udvise dømmekraft i pressede situationer og høre på det, gæsten gerne vil udtrykke og have evne til kontakt på et dybere plan. Det er væsentligt, at der på stedet er ansatte, der  har personlige erfaringer med psykotiske sindstilstande.

d. Døgnbemanding i krisefunktionen


8.    Driftsform

a. Driftsformen skal sikre at stedets særegenhed kan opretholdes, og at der kan modtages donationer og sponsorater m.m., så de ikke går ind i den daglige drift. Driftsformen skal nærmere afklares og beskrives.

b.  Der skal sikres en kommunal godkendelse, så stedet kommer på den offentlige tilbudsportal. Et antal pladser søges godkendt efter Servicelovens § 110 som midlertidige botilbud, hvor optagelse kan ske ved direkte personlig henvendelse (selvmøderprincip).

9.    Kvalitet og sikring af denne
Bestyrelse, ledelse og ansatte sørger til stadighed for at udvikle og kvalitetssikre refugiet under inddragelse af gæsters og samarbejdsparters vurderinger.

10.    Økonomi
a.    Etablering
Der søges offentlige midler og private fonde til stedets etablering.
b.    Drift
Der bør arbejdes med flere supplerende finansieringskilder: Fx kommunal henvisning, egenbetaling, fondsmidler.


11.    Eksterne kontaktflader og netværk

a.    Den enkelte gæst skal kunne trække på et netværk af eksterne eksperter inden for traditionel, komplementær og alternativ behandling.
b.    Stedet skal søge at etablere gode samarbejdsrelationer lokalt, fx med psykiatri, politi.

Referat af møde i Refugie-gruppen, 14. april 2008

Referat af møde i projektgruppe REFUGIUM. Den 14. april 2008 i Odense.

Deltagere: Anne-Marie Valbak (mødeleder), Krystyna Hansen, Michael Freisleben, Paul Bjergager, Karl Bach (referent).

Afbud: Thoridt Allermand, Joy Dalhof, Kristian Wedel Andersen, Inger Beck

1.    Valg af mødeleder og referent 
Mødeleder: Paul, referent: Karl

2.    Godkendelse af referat fra mødet den 25. februar 
Referatet blev godkendt.
Opfølgning: Paul vil kontakte LAP’s jurist angående driftsformen. Gruppen vil gerne fratages opgaven med at etablere telefonrådgivning. Vi vil gerne have gang i forprojektet nu.

3.    Konceptet for refugium med krisefunktion: Hvad er vi enige om, hvad mangler vi, hvordan får vi papiret helt færdigt? 
Vi gennemgår konceptdokumentet afsnit for afsnit og foretager enkelte rettelser.
I afsnit 4 indgår en formulering om at den enkelte ikke fratages ansvar. Vi drøfter hvad det vil indebære i praksis. Betyder det, at ansatte under ingen omstændighed kan medvirke til at foranstalte en psykiatrisk frihedsberøvelse?

4.    Seminaret den 28. maj: Program, deltagere, budget 
Michael vil udover dem, han allerede har meldt ud, gerne invitere Ingrid Shaffer (erfaring med retræte) og John Hansen (norsk præst – Kempler uddannet). Anna Marie vil gerne kunne invitere sin sparringsgruppe fra Psyk Info. Desuden LAP’s landsledelse. Karl nævner en pårørende som var med på høring for nylig, Miki. Karen Klint, Peter Duetoft, SF’er, DF’er. Paul ønsker Gustav?? som deltager, Jørgen Eriksen fra Slotsvænget, Esper Sørensen eller en anden fra Skiftesporet.

Vi flytter arrangementet til den 10. juni kl. 11 til 14 på Psyk Info. Vi stræber efter at få indbydelser af sted i uge 17.

5.    Workshop på på LAP’s landsmøde
Vi ønsker ikke at holde workshop på landsmødet i år.

6.    Bidrag til landsledelsens årsberetning 
Paul og Karl udarbejder en kort beretning og lægger konceptpapiret på hjemmeside med opfordring til at give sine kommentarer.

7.    Næste møde 
Vi kommer i god tid og holder internt møde i forlængelse af arrangementet.

Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 1. april 2008

Referat af møde i LAP’s Arbejdsmarkedsgruppe 1. april 2008 kl. 9 til 12

Deltagere: Hanne, Nils, Lise (frem til kl. 10.15) Kaj (frem til kl.11)

1.    Valg af dirigent og referent
Referat: Karl
Dirigent: Nils

2.    Godkendelse af dagsorden 
Godkendt

3.    Godkendelse af referat fra mødet den 8.01.08 

Godkendt

4.    Next Stop Job, herunder: 
a.    status på projektet
Karl orienterer om erfaringerne fra det første forløb (pilotprojekt). Om de nedtonede ambitioner m.h.t. gennemførselsprocent. Om de planlagte nye forløb og om den igangværende rekruttering til nyt forløb i Odense.

b.    styregruppemødet den 12.03.08
Kaj refererer fra styregruppemødet. Han giver udtryk for, at hans synspunkter ikke er blevet korrekt refereret og giver udtryk for, at han ikke på mødet har udtrykt at ”LAP ønsker derfor at alene deltagere, som ikke længere er i behandling, bør optages på kur-set.” Når den sætning er slettet kan arbejdsmarkedsgruppen/LAP acceptere referatet fra mødet, som det ser ud i sin anden udgave. Karl sørger for, at dette meddeles til resten af konsortiet.

c.    LAP’s fortsatte deltagelse og repræsentation
Kaj mener ikke, at LAP bør fortsætte i projektet og trækker sig fra arbejdsmarkedsgruppen og Next Stop Jobs styregruppe. Gruppens flertal fastholder LAP’s engagement i projektet. Hanne indtræder i styregruppen med Nils som suppleant.

5.    Forsøg med Sociale mentorer, status 
Udsættes

6.    LAP’s eget arbejdsmarkedsprojekt, herunder ideer til afsluttende konference. 
Der skal arrangeres en afsluttende konference, som det bliver svært at nå inden sommerferien. Det vil være mere realistisk at holde den ultimo september eller primo oktober. Vi søger om ud-sættelse af projektets afslutning

7.    Workshop på landsmødet 

Lise opfordres til at stå for workshoppen på landsmødet.

8.    Næste møde 
Aftales efter landsmødet

Referat fra møde i mediegruppen, 10. april 2008

Referat fra Mediegruppens 6´ møde i LAP-Sekretariatet, Klingenberg 15, Odense
Torsdag den 10. april 2008:

Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Paul Bjergager, Tom Jul Pedersen & Michael P. Krog
Afbud: Hanne Løvig

1.    Referent: Michael og om nødvendigt ordstyrer

2.    De reviderede og rekonstruerede seneste 5 referater fra Mediegruppens møder blev alle godkendt og Michael vil sørge for at de uden ændringer vil blive lagt på LAP´s hjemmeside.

3.    Gruppen havde en generel og omfattende orientering, som overlappede de senere dagsordenpunkter.                                                                                                   En nyhed er at Tom har lavet en hjemmeside med adressen: www.venlige.dk
Michael indvilligede i at fortsætte som officiel tovholder og kontaktperson med Inger-Liss som tro væbnerinde, men bad om yderligere solid støtte og arbejdskraft fra resten af gruppen.

4.    Michael orienterede om det Medietræningskursus som Michael er blevet pålagt at udføre i samarbejde med SUS – Social Udviklingscenter. Det fremgik at alle var interesseret i at deltage i Medietræningskursuset, som vil finde sted senere på sommeren i Vejle.

5.    LAP generelt – Vi vil godt stå for en workshop på Landsmødet, hvis vi bliver bedt om det.
Ellers lader vi være, da vi pt. har en rimelig god størrelse og sammensætning. Vi kan højst indlemme 2 nye i gruppen.
Anne-Marie Helger er blevet foreslået og har sagt ja til at blive protektor for LAP. Det talte vi om, da det er en vigtig beslutning og vi havde flere andre kandidater. Inger-Liss har i forvejen et udmærket samarbejde med Diana Benneweis i det københavnske, som muligvis kan udbygges og forbedres. Andre havde også egnede kandidater. Vi talte om i stedet for at have en protektor, så at have flere ambassadører indenfor flere målgrupper og interesseområder – som f.eks. sport, kultur, film, teater, journalistik, kunst, politik osv…
På et senere tidspunkt skal vi indkalde de to andre relevante arbejdsgrupper PR- og eventuelt Bladgruppen til et fælles inspirations- og koordineringsmøde.

6.    Paul har været til møde om en kommende, så godt som landsdækkende busturné initieret af de to rejsekonsulenter. Vi vil gerne støtte idéen, så langt vore resurser rækker.

7.     Nye aktiviteter. Vi skal fastholde idéerne med postkort med egen kunst. Måske i et samarbejde med Go-card. Holde fast i plakater som reklame for lokale arrangementer og hvervning. Inger-Liss fortsætter med at undersøge muligheden for et personligtlamineret medlemskort og vil også kontakte nogle af de mere eller mindre kommercielle muligheder indenfor såkaldte ”loyalitetsprogrammer” som TV2-Lorry, biografen Empire og andre har sammen med rabatforeninger. Michael vil fortsætte med journalistik- og dokumentargenren og i den forbindelse senere tale med Jette Sachs om små kortfilm med portrætter i lighed med Brugerlærerne. Tom vil kontakte lokale medier om samarbejde/artikler/radio om LAP. Vi vil i Mediegruppen have mediekontakt, PR- og hvad herunder hører bliver mere målrettet, koncentreret, koordinere og professionaliseret – forstået som vidensbaseret og ikke så diffus og tilfældig som nu.

8.    Næste møde er tirsdag den 10. juni 2008 kl. 12.30 hos Inger-Liss i sit sommerparadis.