Referat fra møde i gruppen Tro og Psyke, 25. august 2007

Mødt: Ursula, Gudrun, Ingelise, Inge Marie, Krystyna, Claus

Dagsorden for mødet:

 1. Valg af mødeleder og referent
 2. Godkendelse af referatet fra sidste møde – regler for hvornår referater skal offentliggøres
 3. Præsentation og motiver på deltagelse i gruppen – for de personer som ikke har udtalt sig
 4. Et regulativ for arbejdsgruppens regler om anskaffelser af penge fra fonde og puljer

– en fra LL bedes anskaffe et sådant

 1. Frokost
 2. Mål og arbejdsopgaver:

Opgaver fra sidste møde- præsentation af de ansvarlige og

– Ib Bak fortælling ”Kundalinikraftens gåde” DR2 den 1.03.2003 og 12.07.2004

http://www.dr.dk/tvsepl/tv%20wordformat/DR%201%20og%20DR%202%202004/DR2_2004_29_Hvid.doc hvem skaffer den?

Nye idéer:

– kontakt med norsk Prinsesse Märtha Louise

http://www.astarte-education.com/

– forskellige artikler til oversættelse fra engelsk, tysk eller svensk m.m. som f.eks.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=32256&a=197043

http://www.bmc.uu.se/~danl/neuroteologi.html

m.m.

Brainstorm (alle skal komme til orde)

 1. Kommende møder
 2. Eventuelt
 3. Krystyna præsenterer sin PowerPoint om Den Sorte Madonna

1. Mødeleder: Ursula

Referent: Ingelise

 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Vi vil gerne sende referatet til LAP, men først når det er godkendt af gruppens deltagere ved næstfølgende møde. Derefter kan det komme ud på LAP`s hjemmeside.
  Der skal ikke navne med på hjemmesiden. Men kun gruppens holdninger.
 1. Der blev præsenteret personlige oplevelser af to personer fra gruppen, men

p.g.a. meget personlige beretninger offentliggøres dette ikke midlertidigt i referatet

 1. Der blev konstateret at kronprins Frederik og Mary`s fond støtter sociale og humanitære

projekter – og vi kunne søge midler der.

I TrykFonden kan vi også søge midler.

http://www.trygfonden.dk/

Vi foreslår at alle projekter under Tro og Psyke anskaffer penge under en konto, som er

vores under LAP regi.

Den 28.07.2007 der blev søgt midler til oversættelser og udarbejdelsen af hjemmesiden hos

Socialministeriet fra Puljerne under det Europæiske år For Lige Muligheder for Alle,

vi venter på svaret, så kan vi offentliggøre det.

 1. Gruppen giver lov til, at een måske to personer kan deltage og skaffe samarbejdspartner

plus materialer i Løgumkloster, som har et Refugieworkshop den 17.-20. september.

Der skal også undersøges om gruppen kan holde et møde derovre.

Der skal også deltage een eller to i ”Copenhagen Conference on Religion in the 21st

Century”, som skal afholdes den 19.-23. september på Københavns Universitet. http://www.ku.dk/Satsning/Religion/?content=http://www.ku.dk/Satsning/Religion/indhold/arrangementer/seminar_tro_helbred.htm

Der skal skaffes kontakter og materialer.

Digt af Inge Marie Frost og Ingelise skal på vores gruppes hjemmeside.

Vi vil bestille 1 side i LAP bladet, som skal udfyldes af Tro og Psykes arbejdsgruppe.

Vi har kontaktet Ib Bak. Gruppen her bestemt at slette det punkt med Kundalini.

Der er en som vil undersøge det med Prinsesse Martha Louise og finde ud af at skrive et

støttebrev til hende.

Vi vil gerne finde en oversætter fra svensk til dansk og vi har én, som kan oversætte fra tysk.

Een vil kontakte Ele Bonde for at høre om hun har lyst at besøge vores gruppe.

http://www.elebonde.dk/

Der blev lagt et godt ord for Lars Muhl ( en musikers) værk.

http://www.larsmuhl.com/wp/

 1. Næste møder:

den 6. oktober i Odense og den 4. november i København.

 1. Der blev uddelt kopier af forskellige artikler:

Guds biologi?

http://www.forskning.no/Artikler/2006/februar/1139323535.39

Hvem ejer englene?

http://www.forskning.no/Artikler/2007/august/1186484926.84

Sjæl og hjerne

http://www.jernesalt.dk/sjaeloghjerne.asp

Søger efter Big Bang – og Gud

http://www.forskning.no/Artikler/2005/oktober/1130322876.2

 1. Der blev kun lavet 5 min´s forsmag for præsentationen om Den Sorte Madonna.

Vi laver det en anden gang og på storskærm. Det blev misforstået, vores ønske om at LAP anskaffer projekter til Power Point præsentationer.

Referat af møde i Refugie-gruppen, 23. august 2007

Deltagere: Anne-Marie Valbak, Krystyna Hansen, Joy Dalhof, Michael Freisleben, Paul Bjergager, Karl Bach, Inger BeckAfbud: Thoridt Allermand, Kristian Wedel Andersen,

Om formiddagen mødtes vi med psykolog Jette Kromeyer fra bocenter Hedelund. Hun fortalte om, hvorfor og hvordan man på Hedelund havde udviklet nogle ideer om at oprette et krisehus som et sted hvor bocenterets beboere og andre kunne opholde sig i kortere eller længere tid f.eks. som alternativ til indlæggelse på psykiatrisk afdeling.

Der var mange sammenfald mellem de overvejelser, man har gjort sig på Hedelund og de tanker, vi har gjort os, men også enkelte helt anderledes tilgange.

Her blot enkelte stikord:

 1. Ansatte og gæster skal være til stede på en ligeværdig måde
 2. Der skal både skal være plads til ”tilflugt” og rekreation
 3. Ikke tvungent socialt samvær
 4. Ikke krav om at man skal deltage i bestemte praktiske gøremål – lysten afgør
 5. Ikke acceptere grov voldelighed
 6. Ikke et sted hvor man fixer eller i øvrigt er aktivt misbrugende.
 7. Skærmning af folk der er psykotiske også i forhold til hinanden.
 8. Ikke et sted hvor man administrerer medicinsk behandling, men gerne etablerer psykologiske behandlingsrelationer, som kan videreføres efter opholdet.
 9. Også for personer der (endnu) ikke har været i kontakt med psykiatrien, men har brug for et kriseophold
 10. Uafklaret om man ville satse på at drive stedet som et kommunalt tilbud elelr etabelre det mere uafhængigt af Københavns Kommune

I dialogen mellem gruppen og Jette kom vi ind på at det vil være fint at have et samarbejde mellem Hedelunds og vores projekt, måske der ligefrem kunne dannes et netværk af initiativer / steder rundt omkring i landet.

Efter frokost gik vi over til egentligt møde med dagsorden

 1. Valg af mødeleder og referent

Anne-Marie påtog sig opgaven som mødeleder og Karl tog referat.

 1. Godkendelse af referat fra den 14. juni

Referatet blev godkendt

 1. Indtryk fra studieturen den 25. juni

Krystyna, Joy, Paul og Karl fortalte om indtryk fra studieturen. Man havde især hæfte sig ved:

 1. De problemer, det volder for Gaderummet at man formulerer sig meget markant i forhold til omverdenen, og at man har én meget markant karismatisk leder.
 2. Den store forskel på de tre steder i, hvordan man håndterer rusmidler og illegale stoffer. Gaderummet accepteret hash og alkohol på fællesarealer og holder på den måde hårde stoffer ude. I Gothersgade og på Mette Marie er det i orden at indtage stoffer i egen bolig, men ikke på fællesarealer.
 3. Det betyder utrolig meget for driften, hvilke lovparagraffer, man driver et sted efter. Både Gothersgade og Mette Marie er selvejende/fondsdrevne og har overenskomst med Københavns Kommune, men vidt forskellige økonomiske vilkår. Gothersgade drives efter servicelovens bestemmelser om herberger/forsorgshjem og visiterer selv. Mette Marie efter bestemmelser om længerevarende ophold for personer med nedsat funktionsevne, kommune visiterer.
 1. Finansiering af forprojektet

Efter at have rådført os med kontorchef i Socialministeriet viser det sig, at det ikke er nødvendigt at søge satspuljemidler til forprojektet. Når et uddybende koncept er færdigt, vil vi anmode ministeriet om midler til at ansætte og lønne en projektmedarbejder, der får til opgave at udforme detaljeret projektbeskrivelse, arbejde med fundraising mv. Projektmedarbejderen ansættes af LAP på baggrund af en jobbeskrivelse udformet af arbejdsgruppen.

 

 1. Fra brainstorm til koncept:
  1. Har vi svar på spørgsmålene:
  1. Hvordan de 2 dele/funktioner (rekreation + tilflugt) kan beskrives nærmere.

 

Inger: Målgruppebeskrivelse, er der nogen vi vil ekskludere p.g.a. bestemt adfærd? Kan afhænge af, hvilken lovgivning vi vil drive stedet under.
Joy: Rekreation når man har været igennem noget, tilflugt før man kommer ud i noget. Paul: Halvdelen af psykiatribrugerne er misbrugere.

Anne-Marie: Skal der være regler?
Spørgsmålet udløste en intens diskussion
Paul: Regler om opførsel, alkohol, misbrug og rygning, ikke acceptere truende eller voldelig adfærd.
Joy: Der skal være klare fornuftige regler i en god støttende atmosfære. Skelner vi mellem legale og illegale stoffer?
Inger: Tror ikke man kan have et fællesskab uden regler. Ingen diskussion om hvem der håndhæver reglerne. Man kan skrive under på at man har set reglerne. Nogen skal holde øje med nogle andre.
Michael: Gode ting der er blevet sagt. Kontakte andre steder om deres erfaringer.
Krystyna: Forskel på tilflugtssted og rekreationssted.
Karl: Er ikke tilhænger af regelstyring, frygter at det i høj grad vil udelukke dem, vi gerne vil være der for. Hellere formulere stedets værdier.
Anne-Marie: Er ikke stødt på regler, når på refugium. Bedre med værdier end med regler. Alt skal ikke være tilladt. Bryder sig ikke om tilflugtssted-begrebet ikke være på den anden side af loven.
Joy: Kan ikke acceptere at man tager stoffer.
Krystyna: Ikke stoffer. Signalere hvad vi står for med regler og værdier. Imod underskrivning.
Inger: Ikke regler om hvad man skal gøre, men dreje sig om hvor man er i tvivl. Udtrykke hvad vi forventer. Ikke regler som lovparagraffer.
Karl: Hvordan kan det være OK at tage ordinerede stoffer og samtidig lade alle illegale stoffer være eksklusionsgrund.
Michael: Vi skal lære af de erfaringer man har gjort sig fx på Weglaufhaus og Gaderummet. Hvordan kan man beskytte miljøet mod noget ødelæggende uden stive regler.
Inger: Funktionen skal sikres. Hvad skal der til for at der kan være fred og ro.
Krystyna: Stoffer og refugium passer ikke sammen.
Paul: Illegale stoffer vil ikke komme til at fylde så meget.
Inger: Har været på mange forskellige afdelinger, netop det punkt skiller ofte vandene.
Anne-Marie: Er værelserne røgfri? Forventninger om at man opfører sig ordentligt.
Karl: Man kommer ind via en samtale, stedet (ansatte) kommer ind på livet af den enkelte og dennes situation og behov.
Paul: Vi skal formulere værdier frem for regler.
Anne-Marie: Foreslår at Karl udformer et forslag til værdier.

Følgende spørgsmål nåede vi kun at berøre periferisk:

  1. Frivillige medarbejdere??, personale, ledelse, eksternt bredt netværk af fagpersoner/behandlere. Frivilliges rolle, personalets sammensætning og kompetencer.

Ja til frivillige, andel med psykiatribrugerbaggrund, ansætte efter personlige mere end faglige kompetencer.

  1. Gruppens mandat

Vi har tidligere besvaret spørgsmålet med den holdning at gruppen ønsker at føre projektet til dørs.

  1. Finansiering. Både offentlig og privat.

Ja

 

  1. Tekst, terminologi, sprogbrug. Hvordan kan tilflugtsdimensionen beskrives på en måde der ikke skaber for meget modstand mod projektet.

Refugium/krisehus kunne være en mulighed

  1. ”Ulovlig” beskyttelse. Hvordan skal refugiet håndtere situationer hvor man risikerer at komme på kant med loven?

 

b. Nye spørgsmål:
Dimensionering, fysiske rammer, nybyggeri, leje? 
Plads til Ca. 25

Lovgrundlag

c. Hvad mangler vi yderligere at tage stilling til?

d. Disposition og ansvarsfordeling for udarbejdelse af forslag til koncept
Karl udformer inden næste møde et forslag til værdier, dele af koncept.

 1. Infoseminar i november

Afventer oplæg fra Anne Marie

 1. Kommende møder

 

20. september kl. 10 til 15 på PsykInfo i Vejle 
24. oktober kl. 10 til 15 i Odense

Referat fra møde i mediegruppen, 22. august 2007

Til stede: Tom Jul Pedersen, Paul Bjergager, Hanne Løwig, Inger-Liss Christoffersen.

Fraværende: Michael Krog, Lillian Rank og Bo Steen Jensen.

Referat fra sidste møde i Kbh. er endnu ikke modtaget, da Michael blev syg og ikke kom til Odense samt at Hannes PC var brudt sammen! Så vi prøvede at rekonstruere et program:

1.)  Det blev vedtaget ved mødet at Preben Meilvang ikke er en del af Mediegruppen; det var ellers var nævnt tidligere, at han var tilknyttet.

2.)  Karl Bach ønsker et ”erfaringspanel” – et slags database på medlemmer i LAP som vil udtale sig til medierne om deres sygdom o.l. Dette skal behandles sammen med Hanne Wiingaard, da det sikkert skal med i LAP-bladet.

3.)  Paul kom med et glimrende forslag om at lave en ”skabelon-plakat” til brug ude i LAP-lokalafdelingerne. Skal udformes med LAP-logo og f.eks. et flot maleri/foto med et stort hvidt felt, som man kan udfylde til arrangering af møder m.v. Der skal søges midler til dette, men der skal lidt flere data frem bl.a. størrelse på plakaten, antal trykninger, layout m.v., inden vi kender en pris. Dette skal sættes i gang ved næste møde. ( pt. anslået 20.000,- kr.) Alle finder ideen god.

4.)  Medlemskort – med indbyggede fordele i lighed med andre private foreninger f.eks. Landsf. Ældre Sagen. Inger-Liss arbejder videre med dette projekt, hvor ideen ikke er ny, men aldrig afprøvet.

5.)  Paul kom med forslag om en kampagnebus m. f.eks. fotokunst – kunst og foredrag. Dette er pt. kun på idéplan. Men der tænkes tanker.

6.)  Tom kom med forslag om pressekampagne for LAP. Dette er yders relevant og vil være noget Michael, Tom og Inger-Liss kan arbejde sammen om. Vi taler med Michael om dette. Der blev anført at ”gentagelse + gentagelse” fremmer, når LAP skal promoveres – i lighed med Toyota-syndromet.

7.)  Der blev talt om Bruger Bazar 2007 i Odense – ”Vi skal alle sammen være her”. Hanne ville tale med Marianne Stengaard om dette. Vi skal ikke ellers i Medie -gruppen gøre mere denne gang.

8.)  Tom vil gerne interviewe Inger-Liss i Århus til brug for medier. Han vil ringe op eller vi kan lave personligt interview, når vi mødes i Århus!?

9.)  ”Portrættet” – en ny niche til LAP-bladet: En positiv bruger bliver interviewet. Det kunne være Maibritt Rasmussen eller Inger fra foreningen? Inger-Liss og Michael u.s. dette og samtaler med Hanne Wiingaard.

Næste møde bliver torsdag den 25. oktober kl. 13.00 i Fiskergade 42, 2. th. Aarhus C. hos Hanne Løwig.

Referat af møde i højskole-gruppen, 21. august 2007

Afholdt hos Grace i Tåbæk.

Til stede:
Grace, Linda, Reidun, Bente og Mette

Afbud:
Helle og Joy

Vi havde en dejlig dag hos Grace. Vi talte bl.a. om løst og fast omkring os selv, vi er en dejlig stabil gruppe med en masse lune og sjov.
Grace har bl.a. adgang til en stor tag taresse hvor vi kunne se til Sverige, Veen og Tåbækhavn.

Vi blev enige om at arbejde videre med højskole ideen således:

Indhente brochure, valg af højskoler, kontakte de valgte højskoler, besøge den/dem.

Det bliver ca. januar/februar måned vi besøger højskolerne med henblik på et kursus på ca. 1 måned evt. i efteråret 2008, eller foråret 2009. Orientere højskolerne om at de skal tage et lille hensyn til os bl.a. det at vi kan gå lidt til og fra undervisningen, hvis behovet er der.
At vi får eneværelse og bliver undervist i vores egen gruppe i nogle fag, sammen med de andre kursister i andre fag. Ligeledes vil vi undersøge om der er muligheder for fondsmidler til vores højskoleprojekt. Et højskoleophold vil koste ca. 5.000,00 kr. for 1 måneds kursus alt incl.

Næste møde i højskole gruppen er den 27. december 2007 hos Reidun, til julefrokost og planlægning af hvilke højskoler vi skal besøge.

Ref. Mette

Medlemsbladet nr. 3, 2007

Om bl.a. sommerlejr, Brugernes Bazar, årsmødet og meget mere

Referat af møde i multietnisk gruppe, 10. august 2007

Tilstede var: Paul, Bente, Kirsten og Grace.

Fraværende var: Feridun.

I den etniske minoritetsgruppe findes endnu en minoritet, som er psykisk syge og ikke kan arbejde eller blive raske pga. omstændighederne. De har ekstra behov for kompetente, empatiske tolke, socialrådgivere, læger, danske borgere og LAP; så vi kan interwieve, holde foredrag og forstå hinanden.

Vi besøgte Muhabet, et multikulturelt værested i København, for ovennævnte med dobbelte (både personlige og sociale) integrationsproblemer.
Vi mødte gæster og værter lige i øjenhøjde og blev trakteret på varmeste multietniske vis.
Muhabet har 1´te klasses aftaler, så man kan tilberede og servere maden gratis, for flere gæsters vedkommende det eneste de får at spise på en dag.
Når gæsterne bliver indlagt, får de pakker med af Muhabet på psykiatrisk afdeling, svarende til de kulturelle traditioner, de kan dele ud af.
2*2 timer ugentligt tilbydes lektiehjælp, og der gennemføres aktiviteter for gæsterne med familie månedligt. Det virker afmystificerende for de små og det går så fra mund til mund i skolen.
Muhabet ønsker sig også fri kørsel for at kunne bede, så gæsterne vil soignere og barbere sig og dermed opleves representable den dag.

I næste møde; Taarbæk, d.11/9, kl. 11.00. deltager Lene Mogensen fra Dansk Flygtningehjælp.

Pressemeddelelse: Etniske sindslidende, recovery og kreativitet er i fokus på europæisk konference om psykisk sundhed og trivsel

En interkulturel konference i Aalborg den 7. – 9. august om psykisk sundhed og trivsel tager emner op som etniske sindslidende, recovery, musikterapi og behandlingstilbud med brug af nye teknologier eller dans.

”Diversity in Mental Health and Well-being – An Opportunity for Intercultural Dialogue” byder på andendagen på 10 workshop, – fem om formiddagen og fem nye om eftermiddagen. Oplægsholdere fra en halv snes europæiske lande fremlægger undersøgelser og erfaringer.

Konferencen, som støttes af EU, finder sted som led i ”Det europæiske år for interkulturel dialog”. Den arrangeres af den europæiske paraplyorganisation Mental Health Europe* i samarbejde med danske aktører, Landsforeningen Sind** i Aalborg og Nordjylland, Psykiatrien i Region Nordjylland og socialpsykiatrien i Aalborg Kommune. Fagfolk, brugere og politikere deltager på ligeværdig vis i konferencen.

Recovery – et af de varme emner i socialpsykiatrien – behandles i en workshop ud fra tre vinkler:
•    Recovery indsats i en hel kommune, Århus
•    Personcentreret planlægning som hjælp i processen, ved forstander Jørn Eriksen, Slotsvænget, som er et botilbud i Lyngby
•    Recovery og arbejde, erfaringer fra det østlige London ved Elisabeth Holford

Med 1500-1600 brugere, 560 medarbejdere og 24 mellemledere er omstillingen til recoveryorientering i Århus Kommune Danmarks absolut mest omfattende. Lederen af Recovery-sekretariatet, Marianne Cohen, fortæller hvordan man overordnet arbejder med den længerevarende implementeringsproces.

En af arrangørerne, konsulent og sygeplejerske Anne Grethe Rasmussen fra Region Nordjylland, gør opmærksom på, at konferencen byder på flere indlæg om sindslidelser hos forskellige etniske grupper i europæiske lande. Det er dog forholdsvist nyt, at man herunder fokuserer på henholdsvis kvinder og børn som særskilte grupper. Den del af konferencen venter hun sig en del af.

Hun forudser også, at førstedagens paneldebat ”On Search for a Common Ground – Diversity Processed by Intercultural Dialogue” vil blive en spændende diskussion, selv om hun ikke kan spå om konklusionen.
”Reach 4 dance” er et engelsk behandlingstilbud til sindslidende, som sigter på at skabe glæde og at anvende standarddanse som ekspressivt udtryksmiddel. Tilbuddet har været på turné på engelske psykiatriske hospitaler, og det præsenteres på konferencen af Sue Silk under workshop overskriften ”Mental health and well-being through creative activities”.

Fra dansk side bidrager Outcast Mask Theater – en gruppe brugere fra Sinds Daghøjskole i Aalborg – til kreativiteten med en opførelse på førstedagen.

Konferencen ser også på, hvordan psykiatrien og socialpsykiatrien kan inddrage de nye teknologier i behandlingstilbuddene.

Som alternativ til workshop kan deltagerne tage på ”bytur”, hvor de kan komme i dialog med brugere og/eller personale ved eksempelvis Sinds Daghøjskole, Psyk-Info eller Musikterapien på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Her har man længe haft gode erfaringer med musikterapi, der i en del tilfælde kan erstatte verbal psykoterapi som behandlingstilbud.

Universitetsudannede musikterapeuter varetager behandlingen og den foregår både individuelt og i grupper. Erfaring og forskning viser, at musikterapi er velegnet til f.eks. patienter med kontaktforstyrrelser.

Professor Hans Gullestrup fra Aalborg Universitet holder det indledende foredrag om kulturernes mangfoldighed og om hvordan man kan forbedre sin interkulturelle forståelse. Deltagere fra europæiske lande vil bidrage med egne erfaringer om mangfoldighed blandt andet under punktet ”Åben mikrofon”.

Online tilmelding senest den 15. juli på www.mhe-aalborg.dk
Programmet kan også findes på hjemmesiden.

Yderligere oplysninger hos den danske arbejdsgruppes medlemmer:

Uddannelses- og udviklingskonsulent, sygeplejerske Anne Grethe Rasmussen, Psykiatrien Region Nordjylland: anne.grethe.rasmussen@rn.dk    96 31 12 98

Socialpsykiatrikonsulent, ergoterapeut Inger Grønhøj,
Socialpsykiatrien, Aalborg Kommune: ing-aeh@aalborg.dk    99 31 74 88

Formand Sind Nordjylland/Aalborg, Jens Ibsen:
jens.ib@stofanet.dk    23 27 00 34

* Mental Health Europe virker som paraply for mere end 72 foreninger og projekter for brugere, frivillige og professionelle behandlere i 25 europæiske lande. Mental Health Europe støttes af EU: www.mhe-sme.org

** Landsforeningen Sind arbejder for at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. Sind tæller knap 5.000 medlemmer og et stort antal institutioner, behandlingssteder, foreninger, organisationer og private virksomheder. www.sind.dk