Referat af møde i tvang-gruppen, 8. juni 2010

Tirsdag 8/6-10, Store Glasvej 49, Odense 

Til stede: Jan Andersen, Minna Holm-Nielsen, Gunnar Mathiasen, Herluf Dalhof.
Afbud: Rikke Bondesen, Katrine Woel, Olga Runciman, Steen Moestrup

1)Valg af dirigent og referent:

Dirigent: Gunnar
Referent:Herluf

2)Godkendelse af referat:

Enstemmigt godkendt

3) Siden sidst:

Minna har deltaget i formiddagskonferencen på Christiansborg med Det sociale Netværk
Har set en MMK-udstilling. Syntes den var god.
Skal 21/6 til møde  i Dialogforum, Reg Syddanmark
Gunnar: Møde m socialudvalgsformand i Fredericia
Herluf:Skrevet til Preben Rudiengaard  ang nye afgørende undersøgelser vedr ECT.
Rikke har desværre udmeldt sig af gruppen

4) Resultatet af pilotundersøgelsen vedr Det psykiatriske Testamente.:

Brev til 22 personer og institutioner.10 positive tilkendegivelser
Intet svar fra 11
1 forespørgsel returneret
Altså ingen decideret negative tilkendegivelser

5) Videre fremstød for udbredelsen af testamentet:

Kontakt til Psykiatriordførere
Sundhedsudvalget
§71-udvalget
Retsordførere
Gennemgå årsberetning fra Patientklagenævn

6) Tvangundersøgelsen

Blev ikke behandlet

7) Evt

Psykiatrifonden har udmeldt sig af Det sociale Netværk
Der er 194 psykiatriske enkelt-afdelinger i Danmark

Referat af møde i tvang-gruppen, 6. april 2010

Tirsdag 6.april 2010 kl. 10.30  – 15.30, Store Glasvej 49. Odense 

Tilstede: Jan Andersen, Rikke Bondesen, Olga Runciman , Herluf Dalhof, Steen Moestrup
Afbud fra Werner Leervad
Uden afbud Katrine Woel

1) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Jan
Referent: Steen

2) Godkendelse af referat 

Godkendt med Jans kommentarer og indarbejde, samt sat på hjemmesiden.

3) Siden sidst

Snak omkring forskellige ting, bl.a. omkring at vi skal stille forslag om hvad der skal indgå i behandlingen og ikke kun komme med kritik af det eksisterende system. Enighed om, at det bør behandles på landsmødet, men gruppen opfatter, at det er naturligt og fremsætter ikke noget forslag. Det er vigtigt, at vi er konstruktive og fremadrettede.

Godkendelse af indlæg til årsberetningen.
Diskussion omkring Herlufs forslag. Vi beslutter at holde fast ved formuleringen.

Work-shop på landsmødet
Vil lave en workshop om det psykiatriske Testamente. Vigtigt at ikke hele workshoppen går med at folk præsenterer sig selv og deres livshistorie. Plads til at folk kan sidde minimum 15 min og udfylde deres eget psykiatriske testamente, hvor man har løsblade til dette. Herluf og Jan forpligter sig til at være ansvarlige for workshoppen.
Ikke noget ønske om, at gruppe bliver større.
Uddeling af Det Psykiatriske Testamente på hver plads til landsmødet.
Kæmpe plakat fra sidste år tager Herluf med.

Retspsykiatrisk afd.
Vi læste U´s personlige beretning fra indlæggelse på Retspsykiatrien i Viborg, medlemsbladet . Jan fortalte om et besøg på Retspsykiatrisk afd.
Bekendtgørelser om husorden.
Jan efterspørger husorden fra alle fem regioner.

4) Psykiatrisk Testamente

Status:
Et positivt svar fra Region Hovedstaden. Psykiatrisk Testamente anbefales at kalde Forhåndstilkendegivelse.
Dansk selskab for Distriktspsykiatri. Vi har med stor interesse læst testamentet og sætter fokus på at reducere tvangsforanstaltninger i psykiatrien. Vi kan kun støtte op om testamentet.
Peter Treufelt, Region Hovedstaden, synes man bør kaldet det forhånds tilkendegivelse.

Uddelegering af ringe-opgaver
Rikke: Borderline, Depressionsforeningen, SIND, Bedre Psykiatri og LMS
Herluf: 5 Psykiatrisk , 14 Psykiatrifonden, 9 OUH Svendborg, Professor Bech
Olga: 12 Børn og unge, 13 Bispebjerg,  15, 16 og 17, samt Det sociale Netværk.
Jan: 19, 20, 21, 23
Steen: Klaus fra Outsideren

Vi skal ringe og rykke de steder hvor vi ikke har modtaget noget svar efter 14 dage.

I første omgang ønsker vi at få svar fra psykiater, for at få en tilkendegivelse for om psykiaterne vil respektere det.

Herluf læste tekst til rykker op for gruppen og den blev godkendt.Ca. 21. april rykkes de som ikke har svaret.
5) Tvang-undersøgelsen
Brainstorming om program-punkter
Vigtigt, at det er en undersøgelse fra brugernes synspunkter og afdækker skjult tvang, pression.
Bør begrænses til 2 A4 ark.
Sættes på dagsorden som et tidlig punkt og med inspiration til punktet.

Organisation

6) Evt 

7) Næste møde

Tirsdag d. 8. juni kl. 10.30 til 15.30

Referat af møde i tvang-gruppen, 2. marts 2010

Tirsdag den 2/3 – 2010 kl. 10.30 – 15.30, Store Glasvej 49, Odense.

Tilstede: Olga Runciman, Katrine Wohl, Herluf Dalhof og Steen Moestrup
Afbud: Jan S. Andersen, Werner Leervad, Rikke Bondesen,

Dagsorden:

1)  Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Olga
Referent: Steen

1a. godkendelse af dagsorden. 

Høringssvar. Processen ?`?
Høringssvar tidsfrist 5. marts.
Steens artikel, kronik i aviserne eller indlæg i disse.

2) Godkendelse af referat
Referat godkendt uden kommentarer.

3) Siden sidst 

3.a høringssvar 5. marts 2010 
Karl gennemgik forslag til høringssvar.
Oppegående fiksering.
Tvang er det som man ikke har givet sit samtykke til.
P.t. har patientklagenævn defineret 10-14 dages betænkningstid. To smuthuler i lovgivningen, kan man give beroligende indsprøjtninger, og her anvendes de samme medicinpræparater.
Nej til oppegående fiksering. Langvarig fiksering er ikke behandling ifølge Europarådets Torturkomite.
Onsdag kl. 15 er sidste chance for at komme med kommentarer der skal rettes til høringssvar.

3.b Kronikker, avisomtaler m.v.
Steen arbejder videre med en kronik til Politiken. Oplæg uddelt og kommentarer modtages gerne.
Andre opfordres til at svare på artikler eller forsøge, at få noget i avisen.

3.c Ambassadører
Diskussion af de udpegede ambasadøre fra LL-mødet. Vi opfordre Katrine til at genoptage drøftelsen på næste LL-møde.

3.d Herluf
Kristelig Dagblad og ”Medicin”
Herluf har skrevet to artikler
”En farlig behandling. Elektrochok skader hjernen” i Debat, Kristeligt Dagblad.
Affødte en diskussion om elektrochok.
Herluf opfordres til at benytte Nyhedsbrev, bladet eller hjemmesiden for at efterlyse patienter, der har erfaringer med elektrochok.

3.e Katrine Ambassadører et sted.
Katrine uddelte muligheden for at blive ambassadør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
Katrine prøver at blive ambassadør og bruger tvanggruppen som referencegruppe.

4)Psykiatrisk testamente
Henv. Overlæger
Henvendelsen er desværre blevet syltet ved en fejl, men udsendes nu.
Katrine tager det op med ledelsen i Region Hovedstaden.
Katrine tager en stak ”Psykiatrisk Testamente” med til Outsiderens reception d. 25. marts og tager fat i Klaus om ikke de kan bringe en omtale i bladet.
Psykiateren fra Psykovision udgår på grund af travlhed.
Vi kontakter tillige direktørerne for de andre Regioner.
Katrine tager kontakt med Michael Warming for at få den rundt på bostederne.
Dem vi ikke får svar fra inden for 14 dage, så skal de rykkes med en mail. Og efter yderligere en uge, så skal de kontaktes pr. telefon. Herluf aftaler med Tanja. Opringningerne fordeler vi mellem os i forhold til hvem vi kender.
Henv. Patientorganisationer
Herluf kontakter SIND, Bedre Psykiatri, Landsforeningen mod spiseforstyrelse og selvskade (LMS), Depressionsforeningen, Boorderline foreningen, Stemmehørenetværket……….aftales med Tanja.
Vi bør give dem materiale så de kan sætte det på deres hjemmesider. F.eks. ligesom vi har i LAP.
Dagskursus?
Introduktion på Vendepunkter, gøres til en del af kurset. Er med i det, det indgår i arbejdsbogen fra Århus.

5) Tvang-undersøgelsen
Brain-storming om udformning af spørgeskema
Vi skal tjekke op på spørgsmålene der har været anvendt til tidligere landsmøde, der var 24 svar.
Større undersøgelse f.eks. via hjemmeside.
Gerne med en professionel rapport.
Spørgsmålene skal omformuleres i samråd med forsker og professionelle.
Næstegang ser vi på oplægget til spørgeskema fra Herluf, gerne opgraderet til 20-25 spørgsmål.
Aktivering af de lokale LAPper?

6) Evt.

Nyt møde tirsdag d. 6. april 2010

Referat af møde i tvang-gruppen, 22. januar 2010

Fredag 22/1 10, Store Glasvej 49, Odense 10.30 til 15.30

Til stede:, Herluf Dalhof, Olga Runciman samt Steen Moestrup
Afbud: Ulla Asmussen, Jan Andersen, Werner Leervad  og Rikke Bondesen

Gunvor Hansen har trukket sig ud af gruppen og Karl Bach opfatter ikke som fast medlem af gruppen. Katrine Woel indtræder i arbejdsgruppen.

1) Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Ingen
Referent: Steen

2) Godkendelse af referat

Referat med rettelser af Karl godkendt.

Steen giver besked om, at referat kan lægges på hjemmesiden, efter det har været til gennemsyn hos gruppen i 8 dage.

Der mangler stadig et forkortet udgave af referatet fra 11. september 2009 fra Jan.

Referater fra 12. feb, 17. marts og maj finder Herluf, så vi kan få disse på hjemmesiden.

3) Siden sidst (Kort) 

Olga er ved at skrive en bog om bagsiden af behandlingen i psykiatrien.
”Psykiatriens nye klæder”.

Steen omdelte brev til sundhedsministeren. Angives i slutningen af referatet.
Brevet blev gennemgået.
Vi er enige om, at vi vil foretrække at blive hentet af politi i civil. Var inde omkring,
Snakket om, at der kan komme tikkende bomber ud af, at folk vil foretrække at forlade deres hjem og gå på gaden.
Juvelhuset i Herlev er kommet med en stor rapport om kost.

Herluf nævnte deadline på bladet 1. februar.
Svaret til studerende Lene Jensen, kunne gruppen ikke eniges om. Og Landsledelsen har ikke kunne svare på det, for det høringssvar der ligger omkring bæltefiksering, er jo kun godkendt af nogle få og ikke af landsmødet.

Diskussion omkring principprogrammets : ” At særloven om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien ophæves og erstattes af en almen lovgivning om nødretsforanstaltninger gældende for alle borgere.”, Vi vil gerne, at de i stedet gælder for alle, at man kan komme ud i en psykisk krise, hvor man er utilregnelig og har brug for nødretsforanstaltninger. Derfor kan man ikke fuldstændig ophæve alle former for frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

Diskussion omkring fordele og ulemper ved at vi kommer ind under handicapbegrebet.

4) Det psykiatriske Testamente

Vi skal arbejde på en politisk godkendelse af dette som retsgyldigt.
Opfordring til, at det kommer til at fremgå forrest i journalen om der er udfyldt psykiatrisk testamente.

Bringe Det psykiatriske Testamente op i forhold til §71 tilsynet og Folketingets sundhedsudvalg, samt over for den enkelte psykiatriordfører. Vi går i tænkeboks omkring brev eller personligt møde med dem.
Brev med eksemplar af Testamente tilsendes ordførerne.
Søge foretræde for folketingets sundhedsudvalg.

Få vores jurist til at fortælle os hvor det bør indarbejdes i lovgivningen og bekendtgørelser

Vi skal få det i brug i praksis, alle de steder, som vi kan få det ud.
Vi skal opfordre folk til at få det vedlagt deres journaler.

Gøre opmærksom på, at patienterne står stærkere i klagesager, hvis de både i en syg tilstand nægter det samme, som når de er ved deres fulde fem.

Hjælpe folk til landsmødet med at udfylde testamente.

Katrine har snakket om, at de vil prøve den af i et større område i København.

Få de andre foreninger til at introducere testamentet for deres medlemmer.

Få Outsideren til at bringe en artikel, Herluf kontakter.

Skrive til en række psykiatere, og forespørge om deres holdning til testamentet,
Merete Nordentoft, Bispebjerg
Kresten Kistrup, Frederiksberg
Anette Gjerris, Vicedirektør Region Hovedstaden
Anders Fink Jensen, Rigshospitalet ?
Dorte Seestoft, Bispebjerg eller rigshospitalet
Børnepsykiater …skrevet Bog. (Olga)
Søren Hertz , Hillerød
Per Bech, Hillerød
Jes Gerlach, PsykiatriFonden
Peter Treufeldt, Region Hovedstaden, vicedirektør.
Grethe Thygesen, Svendborg.
Morten Holdnær, Slotsvænget, Lyngby
Lise Thornbjerg, slotsvænget Lyngby

Opfordringer til vores lokale LAP-afdelinger at lave møder omkring det Psykiatriske Testamente.

Uddannelse af en gruppe, der kan hjælpe med at udfylde testamentet.
Samtidig lære folk om deres rettigheder. Et dagskursus/workshop.
Blad nr. 2 i 2010 en artikel vinklet omkring gyldigheden og brugen af testamente, og lidt om psykiaternes holdning til det.

5) Andre Tvanggruppe-aktiviteter i 2010

Seminar i Region Syddanmark 11. feb. Omkring tvang i psykiatrien og behandling i øvrigt.

Arbejde på at der bliver lavet en stor undersøgelse om tvang i psykiatrien. P.t. har kun ca. 0,2 % af forskningen i skizofreni været baseret på brugernes viden.
Herluf har lavet en undersøgelse tidligere i forbindelse med et landsmøde, men der indkom kun 24 besvarelser.
Herluf medbringer undersøgelsen incl. Spørgeskema til næste møde.

Arbejde på at patienterne skal indføje deres oplevelse af hvordan de oplever medicinens effekt og føje denne ind i deres egen journal. Nogle steder anvender man i dag, at patienten selv fører deres egen daglige kardeks.
Det er problematisk når man ikke føler sig tilpas på afdelingerne.

Næste gang skrives en artikel til bladet.

Undersøge om oppegående fiksering forsat anvendes, er tilladt eller om den vil blive tilladt. Olga.

6) Evt

Næste møde tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 10.30 til ca.15.30
Referatet er gennemgået på mødet.

Bilag:

Brev til psykiater:

LAP har gennem flere år arbejdet med udfærdigelsen af et psykiatrisk testamente og det vedlægges dette brev.

Vi vil gerne høre din holdning til brugen af dette ?

Og hvorledes du tænke det respekteret i din individuelle behandling af patienter ?

Vi arbejder på at få det gjort retsgyldigt, men det er det ikke på nuværende tidspunkt.
Har du nogen bemærkninger til denne proces.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

LAP´s Tvanggruppe

Olga Runciman, orunciman@gmail.com, Herluf Dalhof ,  h.dalhof@hotmail.com
og Steen Moestrup, steenmoestrup@post.tele.dk

Brev til sundhedsministeren:

Til Sundhedsminister Jacob Axel Nielsen

På vegne at LAP vil undertegnede gerne takke for det meget behagelige og konstruktive møde tirsdag d. 19. jan.

Vi glæder os bl.a. over, at Du vil have indført, at lægerne skal skrive omkring de konkrete positive effekter som patienterne har af medicinen og hvordan den indvirker på patienten. Omkring din holdning til at loven primært skal være sidste mulighed og helst ikke komme i anvendelse. Samt ikke mindst, at dette indgreb også i højgrad skal anvendes til at få kommuner og regioner til at spille sammen omkring handlingsplaner og udskrivningsaftale. Samt at du vil lave sparring med socialministeren og evt. justitsministeren, for at få behandlingsnetværket til at fungere.

Vi er ikke forundret over, at du ikke var bekendt med, at psykiaterne indrømmer efter en årelang afprøvning af forskellige mediciner på patienten, at denne faktisk i op til 33 % af tilfældene slet ikke har en samlet gavnlig virkning, og denne gruppe af patienter derfor ville være bedre stillet med ikke at anvende medicin.

Vi glæder os også over at I indrømmede, at der ikke var taget højde for, hvordan patienten skal komme hjem efter indgift af depotmedicin, under tvungen opfølgning. Og imødeser, at man får indskrevet på et passende sted i lovgivningen. Det vil efter vores vurdering være formålstjenligt om den sundhedsperson som følger patienten til behandlingen også er ansvarlig for at personen kommer helt hjem. Og samtidig kunne de så bruge tiden på at genoprette tilliden. Det er nemlig vigtigt, at tilliden er intakt, for ellers begynder samspillet og halte.

Vi glæder os over, at alle tre foreninger vil blive repræsenteret i følgegruppen.

Det var imidlertid lidt beklageligt at det sluttede så brat, da vi havde et par ting mere vi gerne ville have berørt.

Derfor vil vi tillade os lige at nævne et par pinde vi ikke nåede at nævne.
Den ene er, vores mangeårige ønske om en uvildig undersøgelse af postulatet om manglende sygdomsforståelse, vi så gerne en spørgeundersøgelse, med udgangspunkt i brugernes begrundelser for ophør med at følge ordineret medicinering.

Den anden er, en art analyse af de bagved liggende årsager til det ofte for brugere problematiske samspil mellem psykiatrien og de sociale stødte foranstaltninger, hvor vi, desværre for ofte oplever at psykiaterne nærmest bruger deres lægefaglighed til at desavouere de andre fagpersoners faglighed. Det burde være borgeren som er i centrum og ikke borgeren som skal være i centrum for det enkelte fags faglighed.

Med venlig hilsen
På vegne af LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Hanne Wiingaard, Bo Steen Jensen og Steen Moestrup

Referat af møde i tvang-gruppen, 18. november 2009

Onsdag 18. november kl. 10.30 – 15.45 Store Glasvej 49, Odense

Tilstede: Til stede: Jan Andersen, Werner Leervad, Herluf Dalhof, Karl Bach, Olga Runciman samt Steen Moestrup

Afbud: Ulla Asmussen, , Gunvor Hansen og Rikke Bondesen

1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Werner Leervad
Referent: Steen Moestrup

2) Godkendelse af referat
Referat fra 14. oktober, godkendt med de rettelser der er fremkommet fra Karl og Jan, referatet er lagt på hjemmesiden.
Referat fra 11. september, Jan fremlagde forslag til et korrigeret referat, der blev gennemgået. Spørgsmål er afklaret og JanKarl fremsender et forkortet referat til godkendelse pr. mail. Herefter sættes det på hjemmesiden.

 3) Siden sidst
Tvungen opfølgning er nu vedtaget som forsøgsordning under satspuljeforliget. Det er forsøgt udvandet.

Der er gang i mange ting omkring psykiatrien, skudepisode i Ålborg, Tom Bolvig om depression, TV-udsendelse om elektrochok. Herluf efterlyser stadig personer, der vil medvirke i en tv-udsendelse om elektrochok, og som er bevidst om, at have mistet hukommelse ved bruge af elektrochok.

Karl er stadig ikke begejstret for forsøgsordningen med Tvungen opfølgning. Der er kommet mange tilføjelser til satspuljeforliget. Behandles som særligt punkt.

Spørgsmål fra Nils Holmenquist og svar fra sundhedsministeren fremsendes til gruppen.

Olga indtræder i arbejdsgruppen permanent.

I 2. udgave af den Personlige arbejdsbog, selvindsigt, selvbestemmelse og recovery,  fra skolen i nNørregade Århus, er det psykiatriske testamente optrykt.
Bogen kan bestilles på tlf. 86 20 79 79 eller email arbejdsbog@gmail.com .

4) Aktuelle sager

Katrine Voels ansøgning om at indgå i tvanggruppen.
Vi inviterer Katrine til næste møde, og hvis hun herefter forsat er interesseret i at indtræde i gruppen, så er hun velkommen til det.

Tvungen opfølgning.
Vi har modtaget mails fra Karen Klint og Öszlem, samt har det officielle dokument omkring satspuljeforliget.
Det fremgår ikke af teksten i Satspuljeforliget at Ladeporten omkring at, hvor justistministeren kan trække de retspsykiatriske patienter ind under ordningen, er blevet lukketden er ikke medtaget i satspuljeforliget.
LAP skal bede om foretræde for sundhedsudvalget.
Det fremgår ikke nogen steder, at systemsvigt forhindrer, at ordningen kan anvendes.
Der er kommet en tilføjelse pkt. 5 omkring  udgående psykiatriteam.
Vigtigt, at vi får nærlæst alle bemærkninger til lovforslaget nøje.
LAP bør fremsætte ønske om at deltage i følgegruppen.

Vi skal holde kontakten med politikerne og sikre det forsatte samspil mellem os og politikerne.
Der skal skal ifølge forliget være en sundhedsperson til stede hvis ved patienten afhentes af politiet.
Klage over tvungen opfølgning har opsættende virkning.
Det burde være et krav at behandlingen skal følge sundhedsstyrelsens vejledning. Og ikke kun så vidt mulig.
Detr burde være et ultimativt krav om civilt klædt politiet ved afhentningen. Og ikke kun så vidt mulig.

Modstand skal ikke komme patienten processuelt til skade. Betyder, at man ikke må idømmes en behandlingsdom for at yde modstand.

Bemærk, at der kun må anvendes medicin, hvor det fremgår af journalen at patienten har positiv respons.

Vi forespørger Karen Klint om de ting, vi ikke synes at kunne finde i satspuljeforliget.
Karl kontakter KK. Der er brug for en grundig udredning om behandlingsdømte.

LAP skal bede om foretræde for sundhedsudvalget, når selve lovforslaget foreligger.

Ministeren har ikke svaret på vores brev om et foretræde.

Vi skal holde kontakten med politikerne og sikre det fortsatte samspil mellem os og politikerne.

Politi i civil eller uniform ved tvangsindlæggelse
Vi kunne godt tænke os, at det er nogle andre med når politiet afhenter patienterne.

Ønsker vi atom politiet skal være i uniform eller i civil ?
Gør det en forskel om man bliver hentet af politi i uniform eller civilklædt ?

Folk kigger mere, når det er politiet.
Gør det en forskel om man bliver hentet af politi i uniform eller civilklædt ?
Politiet er uddannet til at tage sig af overtrædelse af samfundets regler, ikke til at behandle syge mennesker, det er andre metoder som bør anvendes. Det bør ikke regnes for en lovovertrædelse at være syg.

Det er meget forskelligt, hvordan man reagerer på politiuniformen. Om det virker passiviserende eller ophidsende?.

Kan man tænke sig en lovgivning om tvang, hvor politiet ikke involveres?.

Dansk Psykiatrisk selskab tager afstand fra, at det er psykiaterne som skal medvirke ved tvangsindlæggelser.

Der er en kontrolindstans ved at politiet skal medvirke og dermed kontrollere om læge papirerne er i orden.

Politiet skal klædes bedre på til at tale psykiatriske patienter ned og tackle situationerne.
Er det angsten for patienten der udløser skudepisoderne?. Eller er det patienternes angst for politiet der skærper situationerne?.

Psykiatriske udrykningstjenester bør medvirke især ved tvangsindlæggelser.

Det bør undersøges hvor tit politiet rykker ud tilved psykiatriske patienter ?
Såvel ved tvangsindlæggelser somog andre situationer.

Vigtigt, at der satses mere på at anvende samtalen til at bringe folk ned på jorden.

Ministeren har ikke svaret på vores brev om et foretræde.

Modstand skal ikke komme patienten processuelt til skade. Betyder, at man ikke må idømmes en behandlingsdom for at yde modstand.

Forespørger Karen Klint om de ting, vi ikke synes at kunne finde i satspuljeforliget.
Karl kontakter KK. Der er brug for en grundig udredning om behandlingsdømte.

Bemærk, at der kun må anvendes medicin, hvor det fremgår af journalen at patienten har positiv respons.

Karl´s sag:
Karl uddelte en række e-mails omkring ensin klagesag i denne forbindelse med overlæges politianmeldelse og retssag. OgHan gennemgik de generelle og principielle aspekter i sagen.

Konklusion: Vi skal støtte, at der bliver lavet en undersøgelse af behandlingsdømte, omfanget af behandlingsdomme på baggrund af sager mod personalet.
Gruppen støtter Karls personlige initiativ til undersøgelsen og Karl holder linjen til Karen Klint videre og bringer det op i det Ssociale nNetværk. Karl holder gruppen orienteret.

Nultolerance,:
mMail fra Bo fremlagt og diskussion om hvorfor, hvorfor reglerne ikke skal være som ude i samfundet. Et af problemerne er, at vi oplever behandlingen som overgreb på os, og dermed må man imødese, at patienterne forsvare sig eller går til modangreb.

Fængselsstraf har til formål, at straffe dig og opfordre dig til ikke at gentage din forseelse.
Hvorimod behandling er for at hjælpe dig. Ved Bbehandlingsdomme har man truslen hængende over hovedet, at man uden varsel kan hentes til anbringelse.
Behandlingsdomme udnyttes for at disciplinere patienterne.

Skuddrabet på psykisk syg mand i Ålborg
Talt om tidligere, hvorvidt politiet skal være i civil eller uniform.

Svar til 2 sundhedsassistenter på Psykiatrisk Center Hvidovre ?
Vi arbejder i tvanggruppen på at minimere alle former for tvang. Så længe man har muligheden i lovgivningen, kan og vil bæltefixering blive anvendt.
Er det ikke mere humant at blive låst inde i et rum/gummicelle.? Spørgsmålet er hvordan passivisering kan foretages på en hensigtsmæssig måde.
I det Ssociale nNetværk, tales der om at halvere tvangen.
Vi skal fortsat bearbejde politikerne.
I det psykiatriske testamente skriver vi, at man kan vælge at lade sig fiksere.
Det er forbudt ifølge international lovgivning at fiksere langvarigt, men lovligt p.t. ifølge nugældende dansk lovgivning.
Rådet for Ssocialt uUdsatte har tidligere meldt ud, at deres standpunkt er, at bæltefiksering bør gøres ulovligt.
Diskussion omkring oppegående fiksering, der er argumenter for og imod. Kommer jo an på hvad valget står i mellem og situationen.

Det er svært for gruppen at opnå enighed omkring svarene.
Tvanggruppen har ikke kunne opnå koncensus, omkring svarene.

Karl fremsender høringssvar til sidste udspil omkring tvang i psykiatrien.

Principprogrammet kunne være en del af besvarelsen.

Der bør være valgmulighed mellem forskellige sanktioner.

Tidsbegrænsninger på sanktioner.

Herluf udarbejder svar og sender det rundt på mailen.

Måske kunne det være et tema til en minikonference på landsmødet.

5) Implementering af Det psykiatriske Testamente
Udsat til næste møde.

6) EVT

Vi mangler at diskutere udredningen fra sundhedsstyrelsen. Tages op næste gang.

Herluf efterlyser personer, der har fået elektrochok.

Karl sender bilag uddelt på mødet rundt til alle pr. mail.

Næste møde fredag d. 22. januar 2010 kl. 10.30 til 15.30

Werner sørger for bespisning.

Referat af møde i tvang-gruppen, 14. oktober 2009

Onsdag  14/10-09 kl 10.30 – 15.45 Store Glasvej 49, Odense

Tilstede: Til stede: Jan Andersen, Werner Leervad, Herluf Dalhof, Karl Bach, samt Steen Moestrup

Afbud: Ulla Asmussen, Olga Runciman, Gunver Hansen og Rikke Bondesen

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent
Werner ,dirigent
Steen, referent

2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Snak omkring referatskrivning og proceduren for disse.
Jan laver en sammenskrivning af referatet fra 11. september 2009.

3)Siden sidst

Møde om Laplandsmodellen, der deltog 30-40 person, Karen Klint deltog og flere personaler.
3 steder i landet havde man implementeret det med succes. LAP bør offentliggøre de positive historier. Vi savner dokumentation til denne proces.

Psykiatri-topmødet, meget positiv og aktiv stemning i forsamlingen, nyt psykiatri-topmøde næste år. Gøre os klart hvad vi kan og vil ligge i det samarbejde. Stand på mødet, hvor der vist blev tegnet en del nye medlemskaber, psykiatrisk-testamente blev fremlagt og begrebet kom ud til hele forsamlingen. Erklæringen indeholder pkt. 7 bl.a. halvering af tvang, samt afsnit om retspsykiatri, urimelige lange behandlingsdomme og nul tolerance.

Mandag d. 19. november har Poul Nyrup møde i Jobbanken.

4. november deltager steen med oplæg sammen med Poul Nyrup i forbindelse med arbejdsmarked på Nørrebro.

Mandag d. 26. november Møde i århus med Poul Nyrup.

Mødet med Sofie Løhde og Vivi Kier.
Gøre forsøg på, at flytte på deres holdning. Lige efter mødet var vi enige om, at det var gået godt.
Vi kørte på med en dialogisk facon. Vi vidste vi var uenige med dem, men stemning var god.

4) Yderligere møder med folketingsmedlemmer?
Strategi for hvordan vi gør nu. Hvad vi gør for at forhindre tiltaget med tvungen opfølgning, men også hvilke tiltag, der kan eller bør sættes i værk ved tvungen opfølgning eller socialetiltag der bør foretages inden tvungen opfølgning kommer på tale.

Karen Klint, Karl er kontakt person.
Sofie Hæstorp Andersen, Karl er kontaktperson.
Öslem, Karl er kontaktperson.
Anne Marie Geisler Andersen, Steen er kontaktperson.
Per Clausen, enhedslisten, mødes med ham til sidst. Karl kontakter senere.

Baggrund for lovforslaget om tvungen opfølgning: For at hjælpe de stakkels forpinte patienter (og nedsætte truslen fra psykisk syge voldelige).

5) Henvendelse til sundhedsministeren?

Ministersekretæren skal have en skriftlig begrundet anmodning.

Det vi mangler i det danske samfund er nogle tilbud, som folk vil tage imod inden de når ind under rammerne for tvang i psykiatrien. Refugiet kunne være en mulighed.

Udspil om gummiceller, afskaffelse af opsættende virkning af klager over tvangsbehandling og tvungen opfølgning. Behandlingsdomme især dem som sker i forbindelse med personale/psykiatrisk behandling.

Karl sætter et brev sammen med henblik på at få et møde med ministeren.

5a Udredning fra sundhedsstyrelsen

Det er denne rapport som ministeren læner sig op ad, når han foreslår Gummiceller og isolation. Gennemgang af den lovgivning som er gældende i en række andre lande.

Hver får til opgave, at finde 5 punkter som de synes er væsentlige i denne rapport.
s. 39 ridses op hvor man har tvungen opfølgning.

5b Mediernes holdning til tvungen opfølgning

Ekstrabladet, Jyllands Posten og en mere som vil bringe historier omkring psykiatriske patienter der begår vold indtil forslaget er gennemført. (Ifølge Karen Klint). Onde historier vil blive omtalt.
Bo bedes foretage en opfølgning på dette.

6) Udbredelse af kendskabet til Det psykiatriske Testamente

Præsenteres på vores eget kursus ”hjælp der hjælper” 26. – 28. november. 30 min. Af Jan. Desuden plads til en øvelse i at udfylde testamentet, den ene støtter den anden i at udforme testamentet.

Udarbejdelse af en folder om psykiatrisk Testamente. A5 format. Informerende omkring folks rettigheder i forbindelse med tvangsbehandling og behandlingsdomme. Vær opmærksom på at der findes en vejledning fra ministeriet. Jan kommer med oplæg til hvilke uddrag til testamentet der skal medtages. Karl og måske Erik Olsen kommer med forslag til rettigheder.

Webmaster skal rykkes for at lægge den nyeste udformning på hjemmesiden. Karl følger op på det.
Hele hæftet, wordfilen og pdf-filen. Det skal laves som et dokument man kan udfylde på skærmen.

Jan laver en artikel omkring det psykiatriske testamentet til medlemsbladet, deadline 1. november.

Næste gang snakker vi videre omkring muligheder for pressemeddelelse omkring det psykiatriske testamente.

7) Eventuelt

Kontakt til Dagens Medicin, Herluf har haft kontakt til en journalist, der gerne vil have et interview med Herluf og en person, der kunne komme i betragtning ved tvungen opfølgning.
Herluf følger op på denne kontakt og holder tvang-gruppen orienteret.

DR dokumentar, Herluf har en kontakt omkring skader ved elektrochok. Der er brug for 3-4 eksempler på patienter. Vigtigt, at dem som står frem får støtte og opbakning. Vi havde nogle emner på banen, og vi må gøre hvad vi kan for, at vi får programmet i kassen.
Hvis nogen har emner bedes de kontakte Herluf.

Karl besvarer henvendelse fra HP. Mail af 12. oktober 2009.

Diskussion af om gruppens møder er åbne, ifølge handlingsprogrammet vedtaget på dette års møder er alle møder åbne dog uden tale og stemmeret.

Referater til hjemmesiden skal fremsendes til sekretariatet.

Dirigenten takkede for nogenlunde god ro og orden.

Næste møde:

Onsdag d. 18. november 10.30 til 15.30, sekretariatet.
Werner tager pålæg og brød til alle.

Referat af møde i tvang-gruppen, 11. september 2009

Tilstede: Til stede: Jan Andersen, Werner Leervad, Gunver Hansen, Herluf Dalhof, Olga Runciman, Karl Bach, Rikke Bondesen samt Steen Moestrup
Afbud: ingen

Dirigent Jan, referat Olga og Steen overtog senere

Referat godkendelse: Gunver tager op til sidste referat et tvivls spørgsmål om testamentet. Der skal tilføjes:
”Tilføjelse under forsat drøftelse af tvungen opfølgning Psykiatrisk testamente blev diskuteret, men vi mente, at det ikke var relevant i denne sammenhæng (mødet med Lisselot Blixt)” for at blive godkendt.
Referat godkendt

Punkt 3 siden sidste
Os der var tilstede til Lisselot Blixt fortæller om hvordan det gik. Vi havde hver vore vinkel men det var enighed at det forløb så godt som det nu kunne gøre og senere tilbagemelding viser at vi har påvirket hende lidt, det siger båed ozlem og karen klint?? Rikke fortæller at hun kom ikke på banen oplevet at Liselott affejet hende. Enig om det var ærgerlig for det ville havde været relevant da Rikke kunne havde kommet ind under denne nye lov for noget tid tilbage.
Steen synes det var et positiv møde og at lisselot operer udefra taktisk grunde og ønsker at for forhandlinger i gang. Herluf deler ikke denne optimisme, men er enig at mødet var positiv og ikke spildt tid. Olga deler heller ikke Steens optimisme men tror vi har måske såede noget tvivl hos DF om det er nok til at ændre beslutningen tvivler hun på.
Karl fortæller at ozlem vidst ikke om det behandlingsdømte. Karl har forslået at ozlem har til sine spørgsmål vil denne lov gælde behandlingsdømte.

Efterfølgende fortæller karl om hvad karen klint og ozlem vurderer og de ser det lidt anderledes på situation.

Steen overtog referatskrivning i samarbejde med Gunvor.

4) Fortsat planlægning af aktiviteter i forbindelse med Tvungen Opfølgning

Møde med Sophie Løhde:
9. oktober 10.30 Christiansborg  Møde med Sophie Løhde,
Steen, Olga, Rikke, Karl, Herluf. Deltager i dette.
Vi mødes Hovedbanen under uret kl. 9.30
Rikke forbereder sin egen historie.
Samme taktik som med LiseLotte Blixt og spørger ind til hvor de står.
Politikere vil gerne have noget at spille op i mod.
Vi skal være forberedt på at tale om Refugie/døgnhuse.
Herluf siger noget om emnet psykiatrisk testamente, hvis det kommer på banen.
Vi skal huske at medbringe et antal eks. Psykiatrisk testamenter.

Har man ikke lavet udskrivningsaftale, så kan loven ikke tages i brug. Sundhedssystemet kan blive politianmeldt. Du kan ikke blive udsat for tvungen opfølgning uden at der er lavet en koordinationsplan. Lægerne har været tilbageholdende p.g.a. der ikke har været nogle sanktionsmuligheder.

EU-rådet har lavet en ny officiel anbefaling, har bevirket at landene kan udarbejde lovgivning, hvor indlæggelse og tvangsmedicinering ikke behøver at følges ad.

Glidende overgang mellem psykotisk og stress.

Direktøren kan også få en tvungen opfølgning.

Har man selv udfyldt et psykiatrisk testamente, så har man selv accepteret hvad gør.

PsykiatriTopmøde, dialoggruppe 3 værdighed, respekt, ligeværd og ret til selvbestemmelse også for psykisk sårbare, Ny kultur mere samtale, mindre tvang. En ordstyrer, en oplægsholder, en der melder tilbage til forsamlingen.
Bringe tvungenopfølgning ind i dialoggrupper.
Dæmme op for diskussioner. Tvanggruppens medlemmer skal fordele sig i dialog-grupperne.
Folderen udsendes torsdag 17. september fra sekretariatet med et brev, hvor der er indarbejdet et afsnit omkring tvungenopfølgning og LAPs argumenter imod. Steen og Karl laver oplæg tirsdag d. 15. september.

Henvendelser til medier:
Hvad er tvungen opfølgning ? og argementation mod tvungenopfølgning.
Nyhedsbrev,
Hjemmeside
Blad, artikel.
Indarbejdes i Lederen.

Vigtigt med et sted til overgang mellem hospitalsafdeldingen og det pulveriserende liv.

Alternativer til tvungen opfølgning:

Døgnhuse, akuttilbud, et alternativ til de lukkede afdelinger. Et sted man kan tage hen, når man har det så dårligt og man ikke føler man kan være i det pulveriserende liv.

Et par dages overnatning på skadestuen. Alternativ til indlæggelse. Ikke tvunget til medicin.
Omsorgspligten som er skrevet ind i serviceloven. Ikke med fysisk magt anvendelse.
Afsnit i serviceloven udsendes til gruppen.
Hellere give kommunerne mulighed for personlig opfølgning. End at give hjerneskadende medicin.
Tvangsflytte borger.

Opfordre til dialog mellem socialministeren og sundhedsministeren.

Gunvor kontakter Tove Videbæk. KKR = Kristent københavns radio/tv kanal.
Gunvor tager en snak med henblik på at lave en udsendelse og om der er andre ting hun kan gøre for os.
Kan hun pege på nogle svage led imellem regeringspartierne.
Evt. kan man jo påvirke enkelte medlemmer p.g.a. de etiske aspekter i tvungen opfølgning.

Kontakt til Lars Theilmann. Jan prøver.

Dansk Medicin , Herluf kontakter.

Steen Kontakter redaktøren fra politiken for at få de 5-6 navne på journalister med fagområdet sundhed.

Karl ringer til ministersekretærerne for sundhed og social og undersøger om der er mulighed for foretræde.

Aftale med Karen Klint og sundhedsordfører Sophie Hæstrop Andersen, født 1974. Møde evt.  samme dato som Sophie Løhde.

Anne Marie Geisler Andersen, Psyktriordføre fra Radikale Venstre.
Steen prøver at lave en mødeaftale.

Sammen med Bedre Psykiatri og SIND, en henvendelse til sundhedsudvalget.
Fordi de nye politikere ikke nødvendigvis er klar over hvad diskussionen i sin tid gik ud på. Det skal være i stil med brev formet til regionerne.

Sundhedsudvalget:
Formand Preben Rudingaard.
Steen tager sig af dette.
Karl varmer op, ser dem på mandag. Og spørge om vi skal komme med en fælles henvendelse.
Evt. opfordre til at vi bliver inviteret til debatten.

Psykiatriordføre og sygeplejerske Vivi Kjær (født 1958)
Forsøge at få et møde. Karl tager kontakt.

5) Evt

Bo Steen Jensen sættes på mail-listen. Og indlæg på mailen modtages med glæde.

Gunvor orienterede omkring samarbejde mellem forskellige københavnske bocenters beboer.
Øget selvbestemmelse og det har betydning, at man har noget at stå op til. Og vigtigt vi har medindflydelse på vores hverdag og tager ansvar.

Kommentar til frasortering omkring fostre sortering.

Gode eksempler på folk der har fået hjerneskader af elektrochok. Er der nogen som kender nogen som har påviselig hjerneskader.
…har CD med hvordan en velbegavet har fået totalt smadret sine fremtidsudsigter. Og havde manglende sygdomserkendelse. Kopieres og bedes set til næste møde. (Karl.)

Følgende materiale blev udleveret på mødet:

Referat af møde i tvang-gruppen, 4. august 2009

Referat af Tvanggruppe-møde, tirsdag 4/8-09 Store Glasvej 49, Odense C 

Til stede: Jan Stig Andersen, Werner Leervad, Rikke Bondesen, Herluf Dalhof, Gunver Hansen og Karl Bach
Afbud: Gitte Lindskow
Udeblevet: Ulla Asmussen

Ordstyrer: Jan
Referent: Herluf

Dette første møde efter sommerferien bar præg af, at drøftelser omkring regeringens bebudede lovforslag om tvungen opfølgning efter udskrivning fik første prioritet, idet stort set hele mødet
drejede sig om diskussionen om, hvilke strategier og aktiviteter Tvanggruppen og Karl Bach i forening kunne iværksætte for – om muligt – at være med til at forhindre, at dette ulykkelige lovforslag bliver vedtaget. Derudover var der også en diskussion om Det psykiatriske Testamente
Efter en slags ”brainstorming” blev vi enige om følgende

Strategier:

1) Få opklaret(Karl), hvor langt man er fremme med lovforslaget. Hvis det fremsættes snart efter folketingets åbning, da hurtig kontakt til politikerne.
2) Kontakt til de politiske partiers ordførere og sundhedsministeriet.
3) Henvendelse til samarbejdspartnere

og følgende

Aktiviteter:

Lovforslaget:
1) Politikerne(Karl Holst, Ordførerne, sundhedsministeren) : Breve, personlig kontakt
2)Folketingets sundhedsudvalg
3)Medierne (Journalist, egne indlæg)
4)Positive psykiatere
5)Rollespil
6) Samarbejdspartnere(Dansk psyk. Selskab, Bedre Psykiatri, Karl Holst)
7)Faglige organisationer(SL, sygeplejerskerne)

Andre tiltag:
1) Debat om medicin(Dødsfald, hjerneskade, kemisk spændetrøje)
2Alternative løsninger(Væresteder, sommerlejr, refugium,personlig assistance, oprustning af
distriktspsykiatrien)
Da vi ikke har alt for lang tid til rådighed, enedes vi om næste møde
Onsdag 26/8-09 11,00 PsykInfo, Staldgårdsgade 10, 7100 Vejle.

Referat af møde i tvang-gruppen, 13. januar 2009

Sted: PsykInfo, Vejle.

Til stede: Rikke Juul Bondesen, Werner Leervad, Herluf Dalhof, Jan Stig Andersen (referent)

Afbud fra: Ulla Asmussen

1. Valg af ordstyrer og referent.

Herluf blev valgt til ordstyrer, og Jan blev valgt til referent.

2. Siden sidst.

a. Godkendelse af referat af mødet d. 17/12 2008.

Der bemærkes, at mødet d. 17/12 afholdtes hos PsykInfo i Vejle. Derefter godkendt. (Se dog også referatet af gruppens næste møde.)

Vi drøftede endnu en gang proceduren for udsendelse og godkendelse af referater. Da vi planlægger at holde møde ca. 1 gang hver måned, blev vi enige om, at de tidligere aftalte tidsfrister er for lange. Vi aftalte derfor flg. forløb:
Referenten renskriver referatet meget hurtigt og udsender det til alle, der deltog i mødet.
Mødedeltagerne har derefter tre (3) hverdage til at kommentere referatet og evt. foreslå ændringer.
Referenten indarbejder evt. kommentarer og forslag til ændringer i referatet, med mindre disse strider mod hinanden. Hvis der er modstridende kommentarer eller ændringsforslag, forsøger referenten at løse dette. Evt. må det afklares ved godkendelsen på det følgende møde.
Det ændrede eller uændrede (hvis der ikke er kommentarer eller ændringsforslag) referat betragtes herefter som foreløbigt godkendt og kan offentliggøres, herunder lægges på LAPs hjemmeside.
Referatet godkendes endeligt på det følgende møde. Hvis der er behov for flere ændringer, anføres de i referatet af det møde, hvor godkendelsen sker.

b.    Personlig runde.

Intet referat af dette punkt.

3. Tvanggruppens mål for første halvdel af 2009.

Vi vil nå flg.:
Rette henvendelse til landsledelsen om layout og trykning af den nye udgave af Psykiatrisk testamente.
Have en mere fyldestgørende omtale af gruppen på LAPs hjemmeside.
Arbejde videre med forberedelserne til en stor undersøgelse om tvang i psykiatrien.
Udbrede (eller forberede udbredelsen af) kendskabet til Psykiatrisk testamente, evt. ved at gennemføre et kursus i Psykiatrisk testamente.
Måske (eller måske ikke) gennemføre en workshop på LAPs landsmøde 2009 (dette drøftes nærmere ved et senere møde).

4. Omtale af gruppen på LAPs hjemmeside.

Herluf og Jan havde medbragt hver sit oplæg til dette. Ved at tage lidt fra begge oplæg og ændre/tilføje lidt i det, nåede vi frem til flg. tekst:

Gruppens formål er at minimere anvendelsen af tvang i psykiatrien. Desuden løbende at følge og registrere umådeholden og uhensigtsmæssig anvendelse af tvang i psykiatrien.
Konkret arbejder vi på:
At udbrede kendskabet til Psykiatrisk testamente.
At gennemføre en større undersøgelse af anvendelsen af tvang i psykiatrien set fra brugernes side.

Tovholder: Herluf Dalhof.

Jan renskriver dette og mailer det til gruppen til kontrol, inden det lægges på hjemmesiden.


5. Henvendelse til LAPs landsledelse om Psykiatrisk testamente.

Herluf medbragte et oplæg til dette. Vi prøvede uden held at ringe Ulla op for at høre, om     hun ved noget, som vi andre ikke ved. Derefter arbejdede vi videre på Herlufs oplæg,     hvorefter Herluf fik en af de flinke medarbejdere fra PsykInfo til at renskrive det, så vi     straks kunne underskrive det. Teksten blev som følger:

Til LAP’s landsledelse.

Vejle, den 13. januar 2009.

Det er nu ca. 4 måneder siden, at ny-redigeringen af ”Det Psykiatriske Testamente” blev tilendebragt.
Det undrer os derfor meget, at Landsledelsen endnu ikke har fundet økonomiske midler til trykningen af dette – for psykiatribrugere – meget vigtige dokument.
Vi tillader os derfor at forespørge om grunden hertil, og om hvornår det kan forventes, at trykningen bliver effektueret.
Til orientering har vi møde i Tvanggruppen igen torsdag dem 12.2.2009, og det ville glæde os meget, om layoutet var klar til godkendelse på dette møde.

Med venlig hilsen
På vegne af Tvanggruppen
Herluf sender det til LAP snarest.

6. Undersøgelse af tvang i psykiatrien.

Udsættes til næste møde, hvor punktet til gengæld prioriteres højt.

7. Eventuelt.

Henriette ringede til Jan aftenen før dette møde, og hun fik datoerne for de kommende møder (d. 12/2 og d. 17/3 2009). Jan kontakter hende og fortæller, at disse møder også holdes hos PsykInfo i Vejle, begge gange kl. 11.00, samt at vi vil koncentrere os om tvangundersøgelsen og om Psykiatrisk testamente på disse møder.

Referat af møde i tvang-gruppen, 17. december 2008

Deltagere: Jan Andersen, Herluf Dalhof, Werner Leervad, Ulla Asmussen
Afbud fra: Gitte Lindskow
Udmeldelse af Tvanggruppen: Susanne Bach Damgaard og Joy Thomsen

1) Ordstyrer: Jan
Referent: Ulla

2a) Godkendelse af referatet af den 6.11.2008: Godkendt

2b) Drøftelse af om der skal være en personlig uformel runde af kortere varighed, hvilket blev  vedtaget. Og blev også afholdt, men føres ikke til referat.

3) Siden sidst:
a) Avisartikler: Godt, at vi har modtaget disse.
b) Dagens medicin: Jan henleder opmærksomheden på at ”Dagens medicin” igen har kåret bedste hospital – baseret på, hvad personalet mener. Vi kunne ønske os at lave en tilsvarende undersøgelse blandt brugere og evt. pårørende. Men, vi har desværre ikke ressourcerne til dette i LAP-regi p.t.
c) Herluf udleverede ark fra ”Ugeskrift for læger”, hvor der var en del omkring forholdene på ”Sikringen , som en reaktion på den debat, der har været rejst i bl.a. Politikken. Vi i Tvanggruppen diskuterede den omstridte oppe-gående fiksering, og kom frem til, at det da ud fra LAP´s øjne, måtte være op til den enkelte patient, hvad vedkommende foretrak. Altså ville vedkommende hellere ligge spændt fast til sengen og dopet med medicin eller være oppegående med hånd-og fodremme. Dette synspunkt finder vi, at LAP bør være opmærksom på, også ud fra vort slogan ”Intet om os – uden os”. Men, at såfremt fod-og håndremme skal bruges, at dette så skal indarbejdes i Psykiatriloven under afsnittet for de særlige vilkår, der gælder på Sikringen, for kun på den måde kan patienterne klage på retmæssig vis. Det helt optimale for os ville være, at kunne spørge tidligere Sikringspatienter, hvad de havde syntes om brugen af hånd-og fodremme til oppegående brug – men at det nok ikke var sandsynligt, at vi kunne få kontakt til disse.

Jan fortalte, at den officielle danske version af FN´s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol nu er kommet, og kan fås på Sekretariaet.

Jan oplyste om – modkraft.dk ”Syge strander på herberger” – årsagen til det sigende antal psykisk syge hjemløse er simpelt hen, at der mangler sengepladser på de psykiatriske hospitaler. Ny bog fra Akademisk forlag om ”Invitation til socialpsykiatri”

I Ballerup afholder LAP i dag en aktion på Psykiatrisk Center Ballerup, hvor man vil lukke hospitalets ellers velfungerende patientbibliotek og en manglende renovering af centrets varmtvandsbassin. Vi er enige om, at det er et godt initiativ.

Jan gjorde endvidere opmærksom på Pjecen om Frit sygehusvalg, og oplæste de få afsnit omkring psykiatri, hvoraf det fremgik, at der ikke var noget, som for vor målgruppe ville få indflydelse.

4) Tvanggruppens repræsentation på LAP´s hjemmeside: Udsættes til næste gang.

5) Tillæg til Psykiatriloven
: Materiale udsendt af Ulla.
Der var problemer med, at alle i gruppen ikke havde modtaget materialet. Ulla undersøger sagen. Meningen med materialet var, at vi også her kunne få idéer til spørgsmål til vor påtænkte brugerundersøgelse. Punktet udsættes til videre behandling næste gang.

6) Spørgeskema om tvang i psykiatrien
: Udsættes til videre behandling næste gang.

Evt.: Werner påpegede, at man også i Herning gjorde brug af, at tilkalde politiet på de åbne afdelinger, hvilket Tvanggruppen er enige om er forkastelig, da man på hospitalet, selv burde kunne håndtere opkørte situationer ved at trække på andre kollegaer på hospitalet.

Herluf anførte følgende: ”Skal Tvanggruppen fungere som en diskussionsklub, eller skal den fremtidig prioritere seriøst og målrettet arbejde med gruppens erklærede mål”.