Referat af møde i Refugie-gruppen, 25. februar 2008

Referat af møde i projektgruppe REFUGIUM. Den 25. februar 2008 i Vejle.

Deltagere: Anne-Marie Valbak (mødeleder), Krystyna Hansen, , Michael Freisleben, Paul Bjergager, Karl Bach (referent). Gæst: Signe Friis

Afbud: Thoridt Allermand, Joy Dalhof, Kristian Wedel Andersen, Inger Beck
Referat af møde i LAP’s refugiegruppe 25.02.08

Mødet startede med at Signe oplæste sine nedfældede ideer for, hvordan rammerne og indholdet i et refugium kunne se ud.

Efterfølgende havde vi en drøftelse af ambitionsniveau hvad angår de bygningsmæssige rammer (nybyggeri).

Michael fremlagde en ide om at udvikle stedet i to tempi, rekreationsdelen først og krisefunktionen efterpå. Er det realistisk at etablere begge funktioner på en gang?

Vi nåede frem til at rekreations- og krisefunktion skal indtænkes i hele konceptet og de bygningsmæssige rammer. Der skal skabes fleksibilitet med hensyn til indkvartering, udfoldelse og rummelighed, således at rekreations- og krisedel ikke, som vi tidligere har forestillet os, skal være fast fysisk opdelt/adskilt. Ved indskrivning skal der løbende kunne tages stilling til hvordan balancen mellem rekreations- og krisefunktion kan opretholdes. Betegnelsen bliver derfor refugium med krisefunktion.

Herefter arbejdede vi videre med formuleringer i konceptpapiret, idet vi undervejs i drøftelserne inddrog Kristians kommentarer.

Det er vigtigt at baggrundsafsnittet kommer til at virke som appetitvækker. Der skal noget med om hvordan rekreations- og krisefunktion forventes at kunne befrugte hinanden. Vi vil slå på at stedet er noget der mangler – ikke findes. Det blev aftalt at Karl på baggrund af drøftelserne forsøger at færdiggøre papiret frem til næste møde.

Enkelte emner skal yderligere belyses: Telefonrådgivning knyttet til stedet? Midler til projektdetaljering. Mangler der en pårørendedimension i gruppens arbejde?
Minimumsbeløb for at starte en fond?

Næste møde:
Der blev aftalt nyt møde i projektgruppen mandag den 14. april kl. 11 i Odense.

Seminar med en inviteret kreds
Vi satser på at afholde seminaret onsdag den 28. maj, kl. 11 til 14.30 hos Psyk Info i Vejle.
Navne på kandidater, man gerne vil have med, mailes rundt på refugium@lap.dk. Man skal straks reagere hvis man er uenig i foreslåede kandidater. Ca 20 deltagere udover gruppen. Anne-Marie laver forslag til program.
På mødet nævntes Karen Baungård (regionsråd Syddanmark), Gunnar Kasper, leder, Løgumkloster, Karin Garde, Sigrid Fleckner (Karl). Jette Kromeyer, Signe, det private hospital i Nykøbing Sj.

Referat af møde i LAP Københavns Omegn, 19. februar 2008

af Michael P. Krog

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i LAP Københavns Omegn

Tirsdag den 19. februar 2008 på restaurant Ankara, Krystalgade 8, Kbh.

Tilstedeværende: Wenkina Weidner, Anders T. Raabo, Lars Arredondo, Finn Hansen,

Nils H. Andersen & Michael P. Krog

Dagsordenpunkter:

1 & 2        Referent blev Michael og der blev ikke valgt dirigent.

3       Den udsendte dagsorden blev godkendt.

Vi havde under punktet en uformel snak og udveksling af spørgsmål.

Herunder om økonomi og ansvar. Ifølge vedtægterne tegnes foreningen af kassereren og en anden fra bestyrelsen. Pt. er kassebeholdningen relativt lille og vi kan senere ændre i fuldmagt og vedtægter. Vi diskuterede også om aktiviteter som frokoster. Det tager vi også senere når vi har aktiviteter og projekter og skal til at ansøge igen. Der var enighed om at der skal være noget for alle – både aktive og mere upolitiske og tilbageholdne medlemmer. Vi skal støtte svagere brugere og fremme at alle kan komme til orde.

4     Referatet fra generalforsamlingen den 23. januar 2008 blev godkendt.

Der vil senere komme et tillæg til referatet fra generalforsamlingen og reviderede vedtægter med foreningens nye navn, udarbejdet af rejsekonsulent Ulf Olsen, med samtlige de kommuners navne som hører under LAP Københavns Omegn. Dette sker for at have et hurtigt overblik og for at undgå senere tvivl om den geografiske inddeling.

5    Bestyrelsen konstituerede sig i enighed, dags dato, som følger:

Formand: Lars Arredondo

Næstformand: Michael P. Krog

Sekretær og officiel kontaktperson: Anders T. Raabo

Kasserer: Nils H. Andersen

Bestyrelsesmedlem: Wenkina Weidner

Suppleant: Finn Hansen

Vi var enige om at alle i bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet støtter alle og bakker hinanden på, så arbejdsbyrden og ansvaret fordeles og aflastes.

Nils ansøger Landsforeningen LAP om kr. 10.000 til det fremtidige arbejde.

Michael fortalte om Fællesrådet for bruger- og pårørendeforeninger på psykiatriområdet i Hovedstadsregionen.

Der lægges fra Hovedstadens Psykiatri op til større gensidig information og samarbejde. Michael var til møde med HP dagen i forvejen og de lagde bl.a. op til fire nye fremtidige Psykiatriinformationscentre med brugerindflydelse og deltagelse af 3 – 5 medlemmer fra Fællesrådet i en række dialogfora.

LAP Københavns Omegn besluttede at søge medlemskab i Fællesrådet snarest muligt og allerede nu foreslå og stille kandidater til nævnte dialogfora.

Bestyrelsen i LAP Københavns Omegn kan inden den 27. februar give melding om hvilke fora de har lyst til og prioriterer højest til Michael, som vil formidle det videre til Fællesrådet, som han sidder i bestyrelsen for.

Foreløbige navne er sat på listen allerede.

Det drejer sig foreløbig om følgende centre, der skal oprettes dialogfora til, herunder også distriktspsykiatriske centre:

Psykiatriske Centre:
Amager
Ballerup – Anders
Bispebjerg
Bornholm
Frederiksberg
Gentofte – Michael, Wenkina
Glostrup
Hvidovre
Nordsjælland
Rigshospitalet
Sct. Hans
Børne- og ungdomspsyk.
Bispebjerg
Børne- og ungdomspsyk.
Glostrup
Børne- og ungdomspsyk. Rigshospitalet
Retspsykiatrisk  Glostrup
Psykoterapeutisk Center Stolpegården – Wenkina

6    Den nyvalgte formand Lars Arredondo og kasserer Nils H. Andersen aftalte sammen at gå i banken fredag den 22. februar for at opdatere og ordne LAP Københavns Omegn´s bankforretninger og formalia.

 

7     Næste mødedato for bestyrelsen blev aftalt til: onsdag den 16. april 2008 kl. 18.00 på dagcentret Det Hvide Hus i Gentofte. Stedet skal dog først bekræftes af Lars og Michael og de vil senere udsende nærmere bekræftelse og informationer.

Indtil vi beslutter andet vil de foreløbige bestyrelsesmøder være ”lukkede”, dels for vi i  starten uforstyrret kan finde et fast og fælles grundlag og for at der kan blive tid og plads  til at nye medlemmer kan få noget reelt ud af at møde op til bestyrelsesmøderne.

 

8    Dette referat fra aftenens møde 19/2 2008 blev oplæst og godkendt af den samlede bestyrelse.

Således underskrevet, d. 22. februar 2008.

______________________________         ______________________________

Lars Arredondo                                            Nils Holmquist Andersen

Referat møde i hjemmesidegruppen, 12. februar 2008

Til stede var Karl Bach, Lise Jul, Hanne Wiingaard, Jan Andersen og Lars Mogensen

Valg af ordstyrer.

Jan blev valgt som ordstyrer.

Personlig runde/præsentation.

Intet referatfra dette punkt

Valg af referent.

Lars blev valgt som referent

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt uden bemærkninger

Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt

Forbrug af timer og penge på hjemmesiden.

Der er budgetteret med 10 timer pr. måned, men webmasteren er ikke i nærheden af dette timetal.

Statistik over besøg på hjemmesiden.

Webmasteren havde ikke forberedt dette punkt, da det blev sat på dagsordenen samme dag. Der er over 100 unikke besøg pr. dag på siden. Webmasteren sender detaljerede statistikker til hjemmesidegruppen snarest.

Opdatering af hjemmesiden indtil overgang til ny hjemmeside.

Længere debat om censur af LAPs debat på hjemmesiden, der blev indført i december 2007. Det var en fejl at hjemmesidegruppen ikke blev informeret om ændringerne. Selvom der ikke var enighed på mødet, er begrænset censur nødvendig. Det skal stå tydeligere på debatten/retningslinjerne at indlæg skal godkendes før de offentliggøres. Det tilstræbes at indlæg godkendes senest næstfølgende hverdag, hvilket også skal skrives i retningslinjerne.
Kalender og medlemsblad på siden ikke opdateret. Diskussion af de forskellige procedurer ved opdatering. Webmaster får fremover tilsendt bladet med posten, og reagerer selv, hvis han ikke modtager bladet elektronisk fra trykkeren.
Sekretariatet bruger i øjeblikket en elektronisk kalender (OWA) til bl.a. booking af mødelokalet. Hvis webmasteren fik adgang til denne, kunne kalenderen opdateres lettere og oftere.
Arkivet skal holdes ajour og opdateres.

Diskussion af oplæg til ny hjemmeside.

Et skriftligt oplæg fra Jan blev diskuteret. Siden skal være et udstillingsvindue for LAPs holdninger og arrangementer samt en kollektiv hukommelse for LAPs medlemmer. Design og indhold skal adskilles og der blev diskuteret mulighederne for et intranet. Diskussion om hvorvidt tovholdere og grundforeninger selv skal kunne opdatere deres egen del af siden. Mange grundforeninger har allerede deres egen side, og vil nok ikke benytte sig af LAPs tilbud.
Skal alle referater og andre opdateringer ind over sekretariatet? Hvem skal kunne opdatere siden? Ingen enighed opnået om disse spørgsmål.
Der ligger allerede et forslag til ny side, som Landsledelsen har givet grønt lys. Lars laver et forslag til hvad der skal gøres, en tidsplan og et udførligt budget ud fra ovenstående diskussioner. Dette er klart senest fredag den 15. februar.

Næste møder.

Næste møde i gruppen er onsdag den 12. marts 2008 kl. 16.00 i Odense.

Evt.

Hanne indskærpede at alle bilag fra arbejdsgrupper skal indsendes inden 14 dage.