Referat af møde i hjemmesidegruppen, 25. juni 2008

Deltagere: Jan Andersen, Karl Bach Jensen, Lars Mogensen

 1. Valg af ordstyrer.
  Jan blev valgt som ordstyrer.
 2. Valg af referent.
  Lars blev valgt som referent.
 3. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  Referat fra mødet den 12. februar blev godkendt.
  Der blev ikke afholdt møde den 12. marts som planlagt.
 4. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt.
 5. Statistik over besøg på hjemmesiden.
  Lars fremlagde statistikker fra 1. marts til dd. I gennemsnit ca. 65 besøgende pr. dag. Dog ville det være mest interessant at se på udviklingen over tid. Lars lover at fremlægge dette på næste møde.
 6. Opdatering af hjemmesiden.
  To større hængepartier: Kalenderen og medlemsbladet.
  Lars bør have afgang til sekretariatets OWA-system, så kalenderen let kan holdes opdateret. Karl holder et møde med Mette om hvordan det skal fungere med kalenderen på sekretariatet.  Karl sørger for at Lars får adgang omkring 1. september. Det er måske ikke relevant at arbejdsgruppemøder bliver annonceret i kalenderen, men det kan let lade sig gøre på den nye side.
  Medlemsbladet kom forsinket på nettet sidst pga. forskellige kommunikationsbrister og mails der forsvandt. Det vil forhåbentlig ikke gentage sig. Lars sender en påmindelse til trykkeren, hvis han ikke har modtaget det nye blad om 14 dage.
  Arbejdsgrupperne skal opdateres og nogle slettet. Lars fik udleveret materiale.
 7. Status for ny hjemmeside.
  Forslag til ny side blev demonstreret og gennemgået af Lars. Siden kan ses på www.lap.dk/ny
  Diskussion af forskellige ordvalg og hvem der skal have adgang til hvad. Kalendersystemet deles op i to dele; en for offentlige arrangementer samt andre arrangementer, som LAP vælger at ”reklamere” for, samt  en for LAP-møder , (f.eks. i arbejdsgrupper) og interne arrangementer. Karl og Jan skal oprettes som editorer, så de kan opdatere siden.
  Hjemmesidegruppen m.fl. skal kigge siden igennem inden alt for længe. Jan skriver ”indbydelse” til dette. Den endelige aktivering af den nye side forventes at blive omkring den 10. august.
 8. Næste møder.
  Næste møde bliver i september måned. Det præcise tidspunkt annonceres senere.
 9. Evt.
  Dette nåede man ikke.

Referat fra møde i mediegruppen, 10. juni 2008

Referat fra Mediegruppen i LAP´s møde i LAP-Sekretariatet, Klingenberg 15, Odense den 10. juni 2008

Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Hanne Løvig, Tom Jul Pedersen & Michael P. Krog
Afbud: Paul Bjergager

1.    Referent: Michael og om nødvendigt ordstyrer

2.    Referat fra sidste møde den 10. april 2008 godkendtes

3.    Generel drøftelse af hvem vi er i gruppen og hvad vi vil med den. Foreløbig åbner vi ikke for nye medlemmer indtil vi har fundet nogenlunde fodfæste. Det er vigtigt at gruppen fungerer og at medlemmerne er konstruktive og støtter hinanden i det fælles arbejde og mål.
Michael fortæller om det kommende Medietræningskursus i Vejle, som han har fået i opgave fra Landsledelsen at udforme i et samarbejde med SUS – Socialt Udviklingscenter – København – som også betaler som led i eget projektforløb.
Michael beklager at det har været et meget besværligt arbejdsforløb og at det har været meget svært at få kontakt med Forretningsudvalget om dækning af udgifter.
Kurset bliver 20. og 21. juni med et opfølgningsforløb den 11. august 2009.
Det er vigtigt at understrege at kurset er for LAP-medlemmer og tillidsfolk med forudsætninger. Man skal have en vis viden, erfaring og interesse for at kunne deltage, så kurset ikke startet helt fra begyndelsen med folk på bar bund. Det er for at kunne komme videre og bygge videre på de erfaringer der indtil nu er høstet i LAP-sammenhæng.
Der bliver undervist i at skrive pressemeddelelser og talt om hvilke arbejdsgange og tankegange som journalister generelt har. Således så man i LAP bedre kan komme til orde og blive synlig i offentligheden og mediebilledet generelt.

4.  LAP søsætter også en buskampagne under styring af de to rejsekonsulenter.
Det bliver en landsdækkende kampagne med stop en række steder i Jylland, Fyn og Sjælland.
Michael beklager at København og i særdeleshed Rådhuspladsen ikke er med i rejseplanen. Det ville ellers kunne give en anledning til at komme direkte i landsdækkende fjernsyn, da DR´s Aftenshowet holder til på Rådhuspladsen og har for vane at bringe klip og reportager fra begivenheder som sker på Rådhuspladsen. Michael har forelagt det for   rejsekonsulenterne, men de mente ikke det var praktisk muligt. Det nærmeste buskampagnen kommer København er Ballerup.
Michael er ked af at medierne og pressedækning ikke er blevet mere gennemtænkt, vægtet og indarbejdet i buskampagnen. Det bør det være i langt højere grad ved fremtidige arrangementer, aktiviteter og kampagner. Det er vigtigt for LAP at få en mere samlet og styrket mediestrategi, hvor de enkelte elementer styrker og støtter hinanden. Vi må lære og forbedre andre organisationers erfaringer.

5. Der har var tale om at lægge Mediegruppen og PR-gruppen sammen. Men der har ikke været noget officielt om det. Vi afventer nærmere og beslutter hverken for eller imod. Det er vigtigt at det i givet fald skal styrke Mediegruppen og ikke svække den generelt og med hensyn til mål og økonomisk støtte.

6.   Næste møde
 i Mediegruppen aftales til onsdag den 27. august 2008 kl. 12.00 på Sekretariatet i Odense. (Dette møde aflyses dog senere.)