Referat af møde i livsglædegruppen d. 23. marts 2022

MØDE d. 23. marts 2022 kl. 12.30 i LAP Odense

DAGSORDEN
1. Siden sidst :
2. Referat fra sidste møde :
3. Nyt fra LL :
4. Årets landsmøde :
5. Undersøgelse af tilskud ved seværdigheder :
6. Kaj Munk museet
7. ZOO København
8. Vores møde referater til LAP
9. – 10. Eventuelt

REFERAT

Tilstede : Ghita , Yvonne , Solvej , Tom ,Troels , Brian , Preben

1. Hver i sær fortalte hvad de havde haft af livsglsde oplevelser siden sidste møde.

2. Referatet fra sidste møde blev læst op . Dette blev godkendt.

3. Tom fortalte om relevante ting for gruppen.

4. Tom , Preben , Troels , Brian , Solvej deltager.

5. Gihta vil undersøge nærmere om vi kan få rabat af seværdighedssteder

6. Gihta udleverede opslag om Kaj Munk museum turen.
Denne blev godkendt. Opslaget skal forsøges at blive fremlagt i det kommende LAP blad.

7. Preben udleverede opslag om ZOO København tur. Da der på denne tur kun bliver tilbudt kaffe + brød til deltagerne, vil det undersøges om brugerbetalingen kan nedsættes fra 200 kr. til 100 kr.
Der var stemning for at turen skal foregå i eftersommeren.

8. Referater fra gruppens møder til LAP blev drøftet.

9. Troels fremkom med et forslag til tur arrangement til et Fuglecenter i nordsjælland. Dette må Troels undersøge nærmere.

10. Yvonne vil prøve at arrangere en tur til folkemødet på Bornholm i år for LAP medlemmer. Med overnatning i sommerhus.
Økonomisk ansøgning til LAP vil hun klare.
Yvonne tænker også på at planlægge en tur til Fredensborg slot.

Næste møde : tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 12.30 i LAP Odense.

Referent Preben

Referatet godkendt på møde d. 24. maj 2022.

Referat af LAP’s landsmøde 2022

Hotel Svendborg 30. – 1. maj

Godkendt af dirigenterne Allan Ohms og Karl Bach Jensen

Første dag – lørdag

Indledning og velkomst
Tom Jul Pedersen byder velkommen til LAP’s 22. landsmøde og opfordrer til, at alle rejser sig, mens foreningens fane bæres ind i lokalet af Cornelius Christiansen. Tom Jul Pedersen holder herefter velkomsttale, og siger blandt andet følgende i sin tale: Det er godt at se så mange, der er mødt op. I den forgangne periode har LAP givet input til psykiatriplanen, som skal vare de næste 10 år. Blandt andet har vi et forslag, der går på, der skal tilføres 600 milliarder kroner på de 10 år – intet mindre. Desværre har vi også traditionen tro, sagt farvel til nogle af vore kolleger indenfor psykiatrien, der er døde det forgangne år. Vi plejer at holde et minuts stilhed i respekt for de døde, så det vil jeg foreslå vi gør lige om lidt. Derefter holdes 1 minuts stilhed for de døde i psykiatrien.
Undervejs på landsmødet sang forsamlingen tillige en sang forfattet af afdøde Erik Olsen.
Afslutningsvis siger Tom Jul Pedersen: Godt landsmøde til alle!

1. Valg af dirigenter og referent

Hanne Wiingaard siger, at landsmødet nu skal vælge dirigenter til landsmødet: Karl Bach Jensen og Allan Ohms vælges som dirigenter og Jakob B. Petersen vælges til referent. I alt 76 stemmeberettigede individuelle medlemmer deltog i hele eller dele af landsmødet.

2.Valg af stemmetællere

Følgende deltagere foreslås og vælges som stemmetællere: Lise Jul Pedersen, Rasmus Magelund, Ole Hagman og Hanne Schou Kadziola blev valgt til stemmetællere. Herefter nævner Hanne Wiingaard en række praktiske oplysninger, herunder: Parkerings- og rygeregler, drinksbilletter, specialkost og rydning af salen. Referatet bliver lagt på LAP ́s webside www.lap.dk . Hanne Wiingaard afslutter med at sige: Husk at tage hensyn til hinanden – kan i have et godt møde!
Herefter introducerer Lene Kristiansen taler Kira West.

Åbningstale
Kira West takker medlemmerne af LAP, fordi de bruger deres tid og kræfter i denne her fine forening. Foreninger og bevægelser som jeres, har været med til at få os ud af de helt sorte kapitler i vores historie, hvor mennesker i psykiatrien og i forsorgen ingen rettigheder havde. Og blev udsat for groteske overgreb og uværdig behandling. Der er stadig masser tage fat på. Tak fordi I har været med til at rykke os hertil, hvor vi er i dag!

Kira fortæller hun er Formand Rådet for Socialt Udsatte, fra 1. januar i år, og også er direktør for Hjem til Alle, som er en alliance af flere aktører, som bekæmper hjemløshed blandt unge. Kira har inddelt sit oplæg i følgende dele: Kort introduktion til Rådet for Socialt Udsatte, Rådets arbejde med deltagelse, hvordan vi bruger det til udvikling af politik, hvordan Rådet samarbejder med lokale udsatteråd, Brugernes Bazar og arbejdet med 10-års psykiatri plan, som jo også er en af jeres dagsordener. Aktuelt arbejdes der blandt andet med politiske processer om nyt kontanthjælpssystem, 10-års plan for psykiatrien, Socialt Frikort og det specialiserede socialområde.

Hvis vi får erfaringer med, for jeres vedkommende erfaringer fra psykiatriområdet: Hvad går galt i mødet, gode indlæggelser og udskrivninger, samarbejde om medicin og alt muligt. Den viden I har, den skal vi inddrage og bruge.

Det jeg har fortalt om nu, er de nye aktiviteter. I gamle dage have man Brugernes Bazar som den årlige deltagelsesaktivitet. Nu har vi omlagt det, og sagt; vi skal inddrage og have deltagelse hele året, vi skal ud og inddrage og møde brugerne. Det koster nogle ressourcer og vi kan ikke begge dele. Vi håber på forståelse for denne prioritering, og vi håber nogle andre vil tage bazaren op.

Dernæst taler Kira om psykiatriplanen, som rådet er engageret i. Hun siger blandt andet: Det, at psykiatrien ikke er er bedre end den er, er isoleret set en af de største barrierer for at bekæmpe social udsathed i Danmark. Der er for mange mennesker, der ikke har adgang til ordentlig psykiatri. Mange er ikke udredt, dulmer sig med stoffer og kan ikke engang komme ind og blive udredt, da de ikke opfylder de krav der er.

Undervejs siger Kira West, at udsatterådet kun fik minimale høringsmuligheder i forhold til 10-års planen og tilhørende faglige oplæg. Men det siger jo alt om problemet i forhold til socialt udsatte i psykiatrien, at man ikke inviterer rådet til høring om ny psykiatriplan.

Endelig siger Kira, at rådet kommer med en række anbefalinger i et længere notat. Hun fremhæver det er vigtigt, at der laves en ordentligt, solid og ressourcetung plan for psykiatrien. Det skal være med en social perspektiveret indsats, og vi samarbejder gerne med LAP omkring 10-års planen slutter Kira. Kira West ́s samlede oplæg ligger på LAP ́s webside.

Spørgsmål og debat:
Mikhael Saxtorph nævner, i forbindelse med et spørgsmål fra Paul Bjergager Nielsen om manglende adgang til udsatterådet, at han har siddet i 8 år i det lokale udsatteråd. Karl Bach Jensen nævner, at han selv, og også Steen Moestrup begge har siddet i det nationale udsatteråd.

En deltager i forsamling siger, at det skal rettes til ‘skal ́ i den næstsidste slide, hvilket Kira er enig i. Der er netop for megen lovgivning, der er bør, og derved ikke bliver til noget. Knud Fischer-Møller siger, det er 5 gode anbefalinger til psykiatrien, der er fra rådet – og navnlig fordi de handler om indhold og ikke om økonomi.

Karl Bach Jensen siger, at den ønskede lighed med somatikken, som beskrevet i ny psykiatriplan, giver ham myrekryb. Hvis vi laver nogle pakker i lighed med somatikken, så går det ad helvede til. Det har ødelagt åben dialog og tidlig indsats, og skaber ingen løsninger.

Kira West svarer, at når jeg bruger ordet ligestilling er det afstigmatisering og bedre behandling, der henvises til i forhold til den ny psykiatriplan.

Signe Seiersen siger, det er borgerne, der skal spørges, hvad de ønsker af behandling, da det er dem,
der får penge direkte til egen forvaltning, der får det bedre. I forhold til Brugernes Bazar siger
blandt andre Helle Sibbersen, at det er problematisk at lukke ned for bazaren.

I forhold til lovgivning siger Kaj Larsen, at der tales meget om dobbeltdiagnoser, og at ́bør ́ skal fjernes i lovgivningen: På engelsk er Will den lette form, der skal stå skal/Shall i ny lovgivning. Kira fortæller, at kun en meget lille del af lovgivning bruger formuleringen ́skal ́ – og det ér problematisk.

Mikhael Saxtorph spørger om LAP kan sætte Brugernes Bazar i handlingsprogrammet, og søge nogle penge til dette. Camilla Madsen spørger, hvad erfaringerne er med, at pengene følger brugeren? Hertil fortæller Kira, at overvældende mange havde fået tag over hovedet og fået betalt regninger mv., når pengene gik direkte til borgeren.

Lene Kristiansen siger det generelt er godt, der arbejdes ud fra udsatte begrebet, for det er ikke bare vor psykiatriske problemstilling. Der er også noget, der hedder levevilkår, at kunne overleve, have en ordentlig økonomi i forhold til at kunne være borger i samfundet. I forhold til dobbeltdiagnoser fokuseres der for meget på rusmidler omkring dobbeltdiagnoser. Der er mange andre afhængigheder, der kan ødelægge menneskers liv. Man kunne kigge på 12 trins fællesskaberne og se hvilke grupper de har. Den kommunale rusmiddelbehandling er enormt vigtig, der skal stadig være behandling i kommunerne.

Kim Kjelgaard fortæller han har været med i et lokalt projekt i Halsnæs. Her var der 25 brugere fra socialpsykiatrien, der kunne søge om op til kr. 50.000 til at forbedre deres liv indenfor et år. De blev brugt til rejser, til at ordne deres lejlighed så man kunne få familiebesøg, til at købe en knallert eller en bil så man kunne køre på arbejde. Det var positivt, der var kun gode resultater og langt de fleste fik en øget livskvalitet. Desværre var det projektmidler, så projektet blev stoppet efter et år. I gør det godt i rådet siger Kim, og siger samtidig, det går ham på, at Brugerens Bazar stopper, og rådet skal presses for at fortsætte arbejdet med Brugernes Bazar.

Helle Sibbersen siger, at diagnoser skal lægges ind et sted og ikke flere steder, og fortæller videre, at Housing First virker. Dog har Odense kommune ikke gennemført de sidste to skridt i programmet. Man kan ikke nøjes med et år, ellers skal borgeren samles op igen efterfølgende.

Lene Hermann spørger: Dansk Psykiatri i verdensklasse – hvad menes der med det? Hun læser videre følgende op: ”Jeg lærte mig senere i livet, at vi er tilbøjelige til at møde hver ny situation med omorganisering, og jeg lærte også hvilken vidunderlig metode dette er til at skabe illusion om fremgang, mens det i virkeligheden forårsager kaos, ineffektivitet og demoralisering? ” Cajus Petronius, embedsmand under kejser Nero, død år 66 e.Kr.

Kira takker for citatet og fortæller, at nye socialpolitikere flytter rundt på resort i kommuner og regioner, og måske får fortalt af kolleger, at det gjorde vi faktisk også sidste år.

Steen Moestrup fortæller, han har talt med Alice Rasmussen om Brugernes Bazar. Jeg sidder i styregruppen for Brugernes Bazar, og vi vil gerne støtte, at der i et samarbejde findes midler til bazaren.

Kira fortæller videre, at hun ved et besøg i Odense har fået fortalt, at Housing First fungerede godt i Odense. Det er dog vigtigt, at der holdes fast og tilknyttes efterværn til indsatsen. Oplægget fra Kira West gav anledning til mange gode spørgsmål og en spændende debat på landsmødet.

Dirigent Allan Ohms oplyser forsamlingen om, at landsmødet er lovlig indkaldt.

3. Landsledelsens beretning

Før præsentation af beretningen stiller LAP ́s landsledelse sig op foran podiet i mødesalen.

Kommentarer og spørgsmål til beretningen:
Paul Bjergager Nielsen spørger, hvad der er det vigtigste hver enkelt LL medlem har udrettet? Lene Kristiansen svarer, at foreningen har påvirket regeringens 10-års plan. Tom Jul Pedersen fortæller, der har været bisidderkursus, og det har været det vigtigste. Helle Sibbersen fortæller, der er nogle vigtige arbejdsgrupper, heriblandt landslejr, bisidder og folkemøde 2022.

Cornelius Christiansen nævner ENUSP og WNUSP, som noget af det vigtigste. ENUSP er det europæiske LAP fortæller Cornelius.

Camilla Madsen spørger til ændringer i LAP, specifikt til at to medarbejdere er blevet sagt op? Det er ikke nævnt i beretningen. Alderen trykker, og derfor er der behov for en ungdomskonsulent. Hanne Wiingaard siger hertil, at hun er enig i, der mangler noget på ungdomssiden. Helle Sibbersen siger, det ikke er alt LL kan sige om dette spørgsmål, og Hanne Wiingaard siger videre, at vi i LAP gerne vil ændre strukturen. Nu har vi opslået en fuldtidsstilling, og vi holder samtaler om 14 dage.

Lise Jul Pedersen siger den nyansatte ikke skal være en, der deler brochurer ud. Steen Moestrup fortæller, at når der er to fuldtidsansatte, er det der, vi har haft flest medlemmer, og det er det, vi gerne vil tilbage til.

Frands Frydendal spørger i forhold til den aktuelle leder i LAP-bladet; hvem det er, der skal stækkes eller klippes ned, hvem har skrevet det? På hvilket niveau sigter landsledelsen imod, at alle skal have lige meget at skulle have sagt? Er det A: at alle skal have lige meget mulighed for at klippe hinanden ned? Er det B: landsledelsen har som sit privilegium at klippe medlemmerne ned efter sit bedste skøn, men landsledelsen ikke selv klippes ned? Eller skal vi opnå lighed, ved at alle medlemmer klippes ned til landsledelsens niveau?

Svar på indlæg:
Steen Moestrup svarer, at han gerne vil have, at det her er en medlemsforening, og det er vi ikke altid enige om, hvor meget der skal være plads til ros og ris. Konstruktiv kritik eller skal man bekrige for at undgå, at der sker konflikter. Eller skal man lave konfliktløsning for at undgå, at konflikter accelerer. Det er svært at svare kort på, det har været mit ønske at der bliver plads til alle, men vi må også erkende, at der ikke altid er plads til de store armbevægelser for alle, for så er der nogle andre der bliver puttet ind, skubbet til side eller væltet.

Hertil svarer Frands Frydendal, at spørgsmålet er om man løser det ved at klippe medlemmerne eller ved at skabe plads. I har simpelthen skrevet, at I mener, det er i orden at man stækker medlemmerne, og jeg synes ikke din redegørelse bortforklarer, at det er det, I gør. Jeg har været i LAP ca.17 år og i det meste af den tid har Steen Moestrup og Hanne Wiingaard været i landsledelsen eller FU, og har således sikret kontinuiteten i medlemstilbagegangen.

Helle Sibbersen siger vi i landsledelsen taler godt sammen, og LL sidder der for jeres skyld, og vi stækker ikke hinanden. Henrik Kromann Hansen supplerer, og siger, vi ikke stækker medlemmerne, det kan være en klodset formulering i lederen i bladet. Lise Jul Pedersen siger, at der i gamle dage var der ballade – det er der ikke nu. Ingrid Sejerøe-Olsen spørger, hvorfor der ikke er en kystlejr, hvortil Steen Moestrup svarer, at der ingen gruppe var efter sidste landsmøde, der kom ingen reservation på lejren og gruppen ville ikke fortsætte.

Hanne Schou bemærker, hun tror på mennesker og på LL. Der er konflikter, og det håndteres ikke korrekt. Det er dumt at fjerne adgang til LL suppleanter på møder. Tina Hesselbjerg fortæller det også er lokalaktiviteter, der giver medlemmer, og vi har hele 18 aktiviteter i LAP Køge og omegn.
Bettina K. Mærsk siger, vi kæmper og kæmper i landsledelsen.

Mikhael Saxtorph siger det lidt er en la la løsning, der er valgt ved at ekskludere eller fjerne suppleanter. Det var en panikløsning, og der står nogle forskellige ting i dagsorden og referat. LL kan ikke give mistillidsvotum, og der er nogle regler, der ikke eksisterer i LAP ́s officielle dokumenter.

Cornelius Christiansen fortæller man kan melde sig ind i ENUSP på ENUSP ́s webside, og man bestemmer selv, hvad man indbetaler. ENUSP er det europæiskes svar på LAP. Cornelius vil gerne skrive i LAP bladet om ENUSP, og også lave en arbejdsgruppe om ENUSP.

Vedr. LL ́s håndtering af sag med suppleant siger Helle Sibbersen, at vi var i en uholdbar situation, da vedkommende sagde ”jeg stiller mistillid”, og det er derfor det er formuleret på denne vis i beretningen. Paul Bjergager Nielsen siger, at LL skal opdatere siden med arbejdsgrupper på websiden. Hanne Wiingaard fortæller, at LL rydder op i arbejdsgrupper efter landsmødet.

Forud for næste taler fortæller Steen Moestrup om oplægsholder Christina Thorholm.

Indlæg Christina Thorholm:
Christina Thorholm går på via Teams. Christina Thorholm er radikal kommunal politiker i Hillerød, folketingspolitiker og socialordfører. Christina fortæller blandt andet om Åben Dialog, som de har brugt i Hillerød i over 2 år. Åben dialog giver en ramme for gode samarbejdsforhold og inddrager elementer, som man ellers ikke får talt om med socialrådgivere. I Hillerød bruger vi det i §85 støtte, og i forbindelse med boformer.

Christina fortæller, at vi har gjort os umage med §82 støtte, og man kan bruge tilbuddet uden visitering. Vi har gruppetilbud, vi bruger også hinandens erfaringer og vi skaber broer via det socio- kulturelle værested, hvor vi blandt andet hjælper borgeren videre ud til kreative aktiviteter.

Om 10-års planen siger Christina; at hvordan omsætter man 37 forslag til et væsentlig løft i psykiatrien er det helt store spørgsmål? Christina taler blandt andet om skabelse af bedre sammenhænge og mere ensartede planer i lighed med kræftområdet. Det er ud fra denne tankegang, og med mere brug af evidens, man har udarbejdet psykiatriplanen.

Karl Bach Jensen siger, at sidste gang han var med i planlægningen af 10-års planen, ville man nedbringe tvang, og det er ikke lykkedes. Der lægges op til, at man skal efterligne kræftbehandlingsforløb og lægge folk ind i nogle faste rammer. Det er mere og mere tilbageskridt, og fører til mere og mere medicin. Åben Dialog bruges som det eneste sted på en hel sygehusafdeling her i Svendborg, og jeg vil opfordre til at man besøger dem, og hører deres erfaringer. Endelig spørger Karl, om man stopper den megen tvang og medicin i psykiatrien? Hertil svarer Christina, at tanken er at give de samme behandlingsrettigheder i planen, og det er det tankesæt, der er taget med f.eks. fra kræftpakker. Christina vil gerne tage pointer med om, at man ikke skal efterligne de somatiske kræftbehandlingspakker i den ny psykiatriplan.

Karl Bach Jensen siger Danmark har sagt ja til FN ́s Handicapkonventionen om, at man ikke må bruge tvang, og Danmark reagerer ikke på FN ́s anbefalinger om, at tvang skal forbydes.

Henrik Kromann Hansen fortæller, han sidder i en arbejdsgruppe omkring bosteder, hvor han gerne vil have indskrevet at man kan blive erklæret rask. Det vil sige mulighed for at blive ”genudredt”. Karl Bach Jensen fortæller, LAP har udarbejdet et psykiatrisk testamente, som er sammenligneligt med et demenstestamente. Et psykiatritestamente skal have bindende gyldighed. Man skal fx kunne skrive, at man ikke vil behandles medicinsk, hvis man evt. bliver lukket inde.

Christina svarer, at man kan opdatere lovgivningen i forhold FN. Det kan skrives ind i loven, at man kan testamentere, at man ikke vil behandles med nogle særlige behandlingsmetoder. Vedrørende tvang får vi forklaringer fra personalet om – hvorfor det benyttes – men det er ikke nok i forhold til det vi ønsker politisk.

Mette Bramsdal fortæller hun har haft en traumesygeplejerske og er kommet ud af sit traume. Mette har selv betalt for sin traumebehandling, er kommet forbi sit traume og spiser ikke medicin i dag, og spørger, hvorfor der ikke er støtte til det?

Karl Bach Jensen fortæller, at man i Norge har vedtaget, at der mindst skal være én medicinfri afdeling i hver region. Psykiatribrugerne i Danmark vil have ret til medicinfri behandling – kig på de norske erfaringer. Christina vil gerne inddrage de norske erfaringer svarer hun.

Knud Fischer- Møller spørger om kvalitetsstandard og øget brug af evidens baseret praksis omfatter brug af traume bevidst tilgang?

Lene Kristiansen spørger, hvordan man ser om borgeren får det bedre eller oplever det som en bortvisning når der, fx bruges §85 og §82 tilbud. Hertil svarer Christina at der er borgere, som oplever, at der er behov for mere tid, og vi smider ikke folk ud.

Oplægsholder Christina Thorholm pointerer hun ikke vil tages til indtægt for, at psykiatriloven er, som den skal være. Der er både kanter og hjørner, der skal rettes til. Kim Kjelgaard spørger om Christina vil arbejde for, at man kan blive erklæret rask?

Mikhael Saxtorph fortæller, at i Køge kommune implementerede man noget man kalder åben rådgivning på grundlag af § 82. Det vil sige man kan komme ind fra gaden med mindre problemer, vente 10 minutters tid, og så ordner de denne type problemer hurtigt. Alt i alt har vi har gode erfaringer med åben rådgivning efter §82. Vi har også to eller tre peermedarbejdere ansat i åben rådgivning i Køge kommune.

Dirigent Allan Ohms spørger Christina, om de har styr på balancen mellem lobbyister fra medicinalindustriens og så de mennesker der er syge? Hertil svarer Christina, at det er jo et godt spørgsmål om, hvor meget I render os på dørene. Christina siger også, at LAP skal komme med bidrag, da det ellers er de højtråbende, inklusiv andre foreninger og medicinalbranchen, der råber højest. Det er en menneskeret at kunne blive erklæret rask, og det psykiatriske testamente er værd at tage med i planen, og jeg vil gerne invitere LAP til et møde for at få jeres vinkler med.

Forsamlingen stillede mange gode spørgsmål til Christina Thorholm ́s oplæg, og dette skabte en spændende debat på landsmødet.

Efter indlægget genoptages behandling af landsledelsens beretning:

Jesper Porsborg siger, der skal være lokale konsulenter, fx til at bidrage til at arrangere kystlejr. Han siger desuden, at han ser det som et bidrag bare at deltage i arrangementer. Endelig spørger Jesper, hvorfor ikke alle medlemmer automatisk er medlemmer af ENUSP.
Frands Frydendal siger, at da han kom med sit indlæg, svarede LL, at man kan søge konfliktløsning og også taler girafsprog, – mens det var smertefuldt at smide en ud af ledelsen?

Allan Ohms kommenterer debatten og siger: Når vi taler om sårbarhed, skal man tale pænt. Hanne Carlsen fortæller, vi har arbejdet med arbejdsmiljø i LL og nævner, at vi gør det frivilligt og i må respektere os. Helle Sibbersen siger, vi virkelig har arbejdet med et fælles fodslag, og vi var nødt til at handle. Steen Moestrup siger, han med stolthed kan sige, at der er mange, der har bidraget til beretningen. Efter en livlig debat sætter dirigenterne beretning til afstemning:

Beretningen godkendes med klart flertal.

Her efter takker landsledelsen ved Helle Sibbersen medarbejderne for deres indsats, og overrækker dem blomster: Vi i landsledelsen vil gerne vise, hvor stor pris vi sætter på de tre medarbejdere i Odense. Under coronaen var det personalet, som bar os oppe som landsledelse og medlemmer, så vi vil bare vise, hvor meget vi sætter pris på jer med denne lille erkendtlighed.

Nedsættelse af gruppe til handlingsprogram
Steen Moestrup introducerer arbejdet og Cornelius Christiansen læser forslag til handlingsprogram op fra landsmødemappen. Herefter er der introduktion til Handlingsprogram, og der foreslås, at Mikhael Saxtorphs eget forslag og Brugernes Bazar indskrives i handlingsprogrammet.

Lene Hermann nævner, at 80% af bostederne ikke får klager, og det bør kunne føre til at lave det bedre på de andre 20% af 700, som får klager. Kunne man lave en arbejdsgruppe om bosteder, så der ændres opførsel overfor de børn der er der? Lise Jul Pedersen foreslår en kampagne med aktiviteter på væresteder.

Hanne Schou Kadziola savner LAP ́s mærkesager i forslaget til handlingsprogrammet i mappen, herunder medicinfri afdelinger, nedbringelse af tvang mv. Valentina T. Djurhuus spørger hvorfor LL ikke tager på en studietur på en lukket afdeling, og sidder der en gang om måneden.

Valentina T. Djurhuus, Lise Jul Pedersen, Knud Fischer-Møller, Hanne Schou Kadziola og Steen Moestrup indgår i gruppen vedr. udarbejdelse af Handlingsprogram.

Efterfølgende introducerer Hanne Carlsen arbejdet med arbejdsgrupper. Karl Bach Jensen opfordrer til, at folk, der opretter arbejdsgrupper, stiller sig i mellemgangen og tager imod eventuelle spørgsmål.

Anden dag – søndag

4. Regnskabsaflæggelse for det forgangne år 2020 – 2021

Steen Moestrup og Mikhael Saxtorph fremlægger regnskabet for 2021, som også er i landsmødemappen i oversigtsform. Steen gennemgår de forskellige aktiviteter i regnskabet. LAP har modtaget kr. 4.100.000 fra Socialstyrelsen i tilskud, og derudover har LAP fået et tilskud fra Tips og Lotto-puljen. Herefter behandles spørgsmål og bemærkninger til regnskabet.

I forhold til Arbejdsmarkedets Feriefond bemærkes, at man, når man får folkepension, ikke kan få tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Det er besluttet ikke at søge Arbejdsmarkedets Feriefond fremadrettet. Vendepunkter Odense rettes til landsdækkende Vendepunkter.

Regnskabet sættes til afstemning og godkendes med klart flertal.

5. Behandling af indkomne forslag

FORSLAG DER HAR ØKONOMISKE KONSEKVENSER

FORSLAG NR. 1
Forslag stillet af Hans Schjørmann:
Invitationen nedenfor vil jeg have på dagsordenen til det kommende landsmøde:
Kære LAP!
Hermed inviteres I til MINORITETERNES GRUNDLOVSDAG, søndag den 5. juni 2022, kl. 14- 23, udendørs og i cirkustelt, på Ridebanen, plænen foran Den grå Hal, på Christiania. Minoriteternes Grundlovsdag (MG) handler om Grundloven, der jo videre handler om demokrati og menneskerettigheder! Vi vil fokusere på de personer og grupper, som det går ud over, når Grundloven tilsidesættes. Vi tænker især på den inkompetence og ligegyldighed, I møder, når kommunerne skal tage over fra Sundhedsvæsenet.

Jeres deltagelse kan bestå i, at I får et bord, der fungerer som en stand. Derfra kan I uddele materiale og snakke med folk. Og/eller naturligvis en lille kort og klar tale. Gæstetalere i år bliver:
Kirsten Ketscher, professor i jura, speciale i socialret
Tim Whyte, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke

Vi starter kl. 14.00 med gæstetalerne. Derefter kommer de forskellige foreningers talere iblandet lidt relevant underholdning samt Åben Talerstol mm. Arrangører er Christianias Kulturforening, Foreningen Jobcentrets Ofre mfl. Arrangementet bliver endvidere til i samarbejde med Hus Forbi og SAND, de hjemløses organisation. I kan google på Minoriteternes Grundlovsdag.

Da vi har store udgifter til bl.a. cirkustelte, lydudstyr, lysudstyr, transport, køkkenudstyr, madlavning, borde, bænke m.m. ser vi meget gerne indbetalt et grundbidrag på 100 kr. for de organisationer og grupper, der kan.

Hvis I kan give mere – eller mindre – er I også hjertelig velkomne til det. Vi har stor brug for aktivister til at hjælpe os med at få dette store arrangement til at stå i fuld udfoldelse, så kom bare. Vi glæder os meget til at høre fra jer!

Landsmødeforsamlingen beslutter, at dette forslag lægges hos LAP-København.

FORSLAG DER KRÆVER VEDTÆGTSÆNDRINGER

FORSLAG NR. 2
Forslag stillet af LAP ́s landsledelse:
På landsmøde 2021 blev forslaget kun vedtaget med almindeligt flertal, og genfremsættes derfor igen. Forslaget er genfremsat på landsmøde 2022 af LAP ́s landsledelse.

Begrundelse:
Socialstyrelsen har foreslået LAP at spare på udgifter til landsmøder. Landsledelsen har drøftet mulighederne og mener, at det bedste vil være kun at afholde landsmøde hvert andet år med overnatning. I stedet for at holde landsmøde hvert år uden overnatning. Som erstatning vil LAP afholde medlemstræf i overensstemmelse med henstilling fra Socialstyrelsen. Se forslag til vedtægtsændringer nedenfor:
Vedtægter for LAP
§ 4 – Landsmødet
Stk. 1 Landsmødet er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Ordinært landsmøde afholdes ”én gang årligt”: Erstattes af: ”hvert andet år” inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel med angivelse af dagsorden, ved brev til medlemmerne. Herudover ved annoncering i medlemsbladet eller dagspressen.
Stk. 4 Dagsorden for det ordinære landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigenter og referent
3. Landsledelsens beretning
4. Regnskabsaflæggelse for ”det” : Erstattes af ”de” forgangne år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Vedtagelse af handlingsprogram
7. Fastsættelse af kontingent for ”det”: Erstattes af ”de” kommende år
8. Godkendelse af ”budget”: Erstattes af ”budgetter”
9. Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen
10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, intern kritisk revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt

§ 6 – foreningens daglige ledelse
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 13 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er ”2 år”: Erstattes af ”4 år” Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til ”1 år”: Erstattes af ”2”, således at mindst 6 er på valg hvert ”år”: Erstattes af ”hvert andet år”
Stk. 2 Landsmødet vælger op til 13 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er ”1 år”: Erstattes af ”2 år”. Suppleanter indtræder ved længerevarende forfald efter Landsledelsens beslutning eller når et medlem af Landsledelsen udtræder.
Stk. 4 Landsledelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og landsmødets beslutninger.
Stk. 5 Senest ”3 uger”: Erstattes af ”4 uger” efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på 3 personer og af og blandt sine medlemmer vælger en kasserer.

Steen Moestrup og Hanne Wiingaard præsenterer forslaget: De fortæller blandt andet, at der kan laves medlemstræf for de midler, som ikke bruges til landsmøder. Styrelsen har også bedt LAP om at lave aktiviteter ude i landet og invitere til det, der foregår, siger Steen Moestrup. Under budget skal tallene vedrørende medlemstræf justeres. Forslaget omfatter, at LL-medlemmer vil sidde for 4 år, og ikke for 2 år.

Lene Kristiansen siger hun sidste år talte imod, og stemmer i mod igen denne gang. Landsmøde bør prioriteres og jeg vil allerhelst begge dele. Tina Hesselbjerg fortæller, hun har fundet sig en holdning til dette, og stemmer for.

Helle Sibbersen siger, LAP kan lave medlemstræf, hvis vi stopper med landsmøde hvert år. Valentina T. Djurhuus ser gerne to medlemstræf om året, og Signe Seiersen ønsker også medlemstræf. Kaj Larsen siger, det vil være godt med to medlemstræf, hvis medlemmerne har råd til at deltage. Mikhael Saxtorph siger der kom en række forslag frem sidste år, og i det foreliggende forslag er medlemmernes input ignoreret. Der er således ikke skrevet om medlemstræf, og øvrige gode begrundelser for forslaget i forslagsteksten. Der savnes navnlig et ændringsforslag vedr. medlemsmøder hvert andet år, bemærker Frands Frydendal. Helle Sibbersen pointerer, at uanset hvad vi siger, har Socialstyrelsen besluttet – og vi kan tage det op igen, hvis det ikke virker.

Hvis ovenstående ændringer vedtages bliver næste ordinære landsmøde i år 2024. Efter drøftelsen stemmes om forslaget ved almindelig flertalsafstemning.

Forslaget vedtages med klart flertal.

FORSLAG NR. 3
Forslag stillet af LAP ́s landsledelse:
På landsmøde 2021 blev forslaget kun vedtaget med almindeligt flertal, og genfremsættes derfor igen. Forslaget er genfremsat på landsmøde 2022 af LAP ́s landledelse.

Forslag til vedtægtsændringer:
Landsledelsen ønsker indskærpet, at kun psykiatribrugere kan møde op og have stemmeret til landsmødet og for at sikre dette ønskes nedenstående ændring i vedtægterne:
§ 4 – Landsmødet
Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på Landsmødet er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Støttemedlemmer – såvel individuelle som kollektive – har ikke ret til at deltage i Landsmødet og kan ikke indvælges i Landsledelsen.

Vedtægtsændring kollektive medlemmer:
Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret per påbegyndt 35 medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Denne sætning: Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret per påbegyndt 35 medlemmer kunne omskrives til:
Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret per påbegyndt 35 medlemmer og ”som delegeret kan kun udpeges nuværende eller tidligere psykiatribrugere”.

Efter drøftelsen stemmes om forslaget ved almindelig flertalsafstemning.

Forslaget vedtages med klart flertal.

FORSLAG NR. 4
Forslag til LAP ́s Landsmøde 2022 fra Mikhael Saxtorph:
Landsmødet pålægger FU og LL at sørge for, at følgende handlinger bliver gennemført inden næste landsmøde:

1.Alle LL medlemmer skal sætte sig ind i de gældende regler (vedtægter, LL ́s forretningsordenen, principprogrammet og det aktuelle handlingsprogram) og overholde dem. FU skal sørge for, at det blandt andet kan støttes af undervisning og kurser.

2.Den interne kritiske revisors opgave skal beskrives, gerne i samråd med den aktuelt valgte interne kritiske revisor. Det er vigtigt, at vedkommende har ret til adgang til alle relevante oplysninger. Dette arbejde bør være afsluttet senest 30/9 2022, så intern kritisk revisor kender sin opgave inden vedkommende går i gang.

3.Gennemgang og justering af LL ́s forretningsorden, så den følger vedtægterne.
Ændringerne implementeres løbende uden unødigt ophold.

Ved uenighed inddrages eksempelvis advokat Allan Ohms som opmand. Opmandens afgørelse er endelig indtil næste landsmøde, hvor spørgsmålet kan tages op.

Mikhael Saxtorph fortæller om sit forslag, og spørger om forsamlingen vil have psykiatrien forbedres? Landsmødeforsamlingen svarer ja, og Mikhael Saxtorph siger: Mit svar er vedtægter. Vi skal have styrket reglerne for ikke at slå hinanden og foreningen tilbage. Frands Frydendal er glad for beskrivelsen, og foreslår der stemmes for. Efter drøftelsen stemmes om forslaget.

Forslaget vedtages med klart flertal.

FORSLAG NR. 5
Forslag stillet af Steen Moestrup:

Tekst om konfliktmægling:
Stk. 11 Alle medlemmer af LAP har ret til, at konflikter bliver forsøgt løst, sådan at det styrker foreningen og deres fortsatte medlemskab. Alle medlemmer har også et ansvar for at medvirke til konstruktiv konfliktløsning. Hvis et medlem beder et andet medlem om at mødes til konfliktløsning, har det andet medlem pligt til at deltage. Man kan stille som betingelse, at der medvirker en mægler. Hvis parterne ikke kan enes om en mægler, kan de bede landsledelsen om hjælp. Landsledelsen medvirker først ved at anvise en mægler med særlig interesse for og kendskab til konfliktløsning.
Derefter skønner landsledelsen selv, hvordan den vil sikre en god konfliktløsning.

Det er min personlige opfordring, men jeg synes det er svært at sige, man ikke vil acceptere det, der står i vores vedtægter, hvis ikke man i det mindste protesterer ved at forsøge at få landsmødet til at ændre det ved at sætte det til afstemning på landsmødet.

Steen præsenterer forslaget. Mikhael Saxtorph tilføjer at pointen er, at man kender vedtægterne, når man går ind i landledelsen. Frands Frydendal siger, det er op til landsledelsen at løse, hvis vedkommende ikke vil være med til konfliktløsning. Forslaget er en opfordring og der stemmes således ikke om forslaget.

FORSLAG NR. 6
Forslag stillet af Kaj Larsen: Forslag til ændring af vedtægter samt nye forslag til Landsmødet 2022. Kaj Larsen præsenterer egne forslag:

Vedtægtsændring: Pkt. 1. Vedrørende landsledelse:
Der vælges 8 personer til landsledelsen. Det vil være de 8, som får flest stemmer, der bliver valgt. Af dem, der ikke bliver valgt udtages op til 8 suppleanter. Herefter vælges blandt den nye landsledelse 2 af de 8 til forretningsudvalget. Begge valg sker af landsmødets deltagere. Der er altid 4 på valg ved hvert landsmøde, undtaget herfra ved ekstraordinære landsmøder. Af de 4 er der altid 1 på valg fra forretningsudvalget.

Landsmødet beslutter, at forslaget behandles i en arbejdsgruppe sammen med LL.

Pkt. 2. Der vælges herudover en formand til at varetage den daglige ledelse af LAP. Formanden er på valg hvert tredje år. Denne formand har mulighed for at give forretningsudvalget opgaver samt kan rådføre sig med dem enkeltvis eller begge på samme tid. Evt. samråd eller kommunikation foregår pr. tlf. eller mail. Ved evt. nødsituation samles de 3 fysisk. Der stilles nødvendigt kommunikationsudstyr til rådighed for de 3 og for den øvrige landsledelse.
Forslagsstiller frafalder forslag.

Øvrige forslag:
Pkt. 1. Bladet udkommer elektronisk fremover.
Forslagsstiller frafalder forslag.

Pkt. 2. Lokalerne på nuværende adresse opsiges hurtigst muligt. Der findes nye mindre lokaler i Fredericia eller nærmeste omegn. I den korte debat om forslaget siges der blandt andet, at forslaget er det samme som at afvikle LAP, og om medarbejderne siger en deltager at de gør det godt.
Forslagsstiller frafalder forslag.

Pkt. 3. Alle ansættelser ophører hurtigst muligt.
Ad pkt. 3. Fremover varetages alle opgaver af medlemmer, som samtidig er nuværende eller tidligere brugere af psykiatrien. Disse får dækket deres udgifter på sædvanlig vis. Evt. eksperthjælp udefra besluttes af formanden efter samråd med landsledelsen, medmindre det er nødvendige og uopsættelige opgaver på kontoret.

Pkt. 4. Alle økonomiske krævende opgaver afvikles hurtigst muligt for at styrke regionernes arbejde.
Forslagsstiller frafalder forslag.

Pkt. 5. Hjemmesiden er central for diskussioner blandt medlemmer mellem landsmøderne. Den optimeres til dette formål, bl.a. med login for medlemmer. Hjemmesiden er et centralt vindue til omverdenen, og der skal fremover reklameres for den i nyhedsstrømmen, ved at medlemmer henviser til oplysninger fra siden i de fora, de deltager i.
Forslagsstiller frafalder forslag.

Pkt. 6. Alle nuværende arbejdsgrupper sættes til afstemning på landsmødet angående om de skal fortsætte. Nye arbejdsgrupper oprettes som sædvanlig og godkendes af landsmødet ved simpel afstemning. Ingen arbejdsgruppe kan anvende økonomiske midler udover 5% af budgettet. Samlet støtte til arbejdsgrupper kan maksimalt udgøre 40% af LAP ́s indtægter. Ønsker landsmødet at prioritere en opgave, ansøger gruppen landsledelsen om enkeltbidrag ved fremlæggelse af formål og budget på efterfølgende landsmøde. Fremover er det ikke nødvendigt med deltagelse af landsledelsesmedlemmer, medmindre de har arbejdsgruppernes interesse. Arbejdsgrupperne kan henvende sig til formanden, som viderebringer eventuelle spørgsmål til landsledelsen, hvis ikke forretningsudvalget kan besvare spørgsmålene i samråd med formanden.

Pkt. 7. Vedrørende landsmøder udvides de til 3 dage igen, på en for foreningen billigere måde. Evt. en opgave, der kan løses i samråd med sommerlejr gruppen. Gerne i august måned, hvor vejret normalt er bedst. En idé hertil er at genoptage Ø-lejre.

Pkt. 8. Jeg foreslår, at vi opretter en arbejdsgruppe til at revidere brug af diverse vedtægter, som for eksempel handlingsprogram, og efter min mening andre for tidsforbrugende unødvendige papirer. De opfyldes alligevel ikke. Regionerne kan udmærket selv finde deres egne opgaver lokalt.

Ad pkt. 7. Landsmødet kan afholdes, så der er mindst en dag tilbage for lejrdeltagere til oprydning. Dette afgøres af sommerlejrgruppen. Mit forslag er, at sommerlejrgruppen indkøber og fremstiller maden selv. I landsmødedagene kan deltagerne også deltage i fremstilling af maden. I det tidsrum hvor maden fremstilles kan arbejdsgrupper have møder. Dvs. ingen landsmøde beslutninger i dette tidsrum. Oprydning er en fælles opgave i landsmødeperioden og under sommerlejrperioden.

Indkøb til landsmødedagene foretages inden landsmødet af sommerlejrdeltagerne, under hensyntagen til specielle kostønsker. En køkkenchef udpeges blandt sommerlejrdeltagerne til at bevare overblikket.
Forslagsstiller frafalder forslag.

6. Vedtagelse af handlingsprogram

Handlingsprogram LAP 2022 – 2024

1. Påvirke det videre forløb på 10-års planen, således at vores rettigheder varetages ved at:
• Ændre holdning til psykiatribrugere
• Der tildeles behandlings- og socialpsykiatrien og brugerbevægelsen kr. 600 milliarder ekstra over 10 år
• Nedbringe tvang og magtanvendelse generelt, herunder retsgyldighed af psykiatriske forhåndserklæringer/testamente.
• Indføre ret til medicinfri behandling
• Nedbringe overdødeligheden
• Opprioritere rehabiliterende, recovery orienterede og alternative tilgange herunder TBT – Traume-Bevidst Tilgang

2. Bekæmpe ensomhed samt styrke indsatsen for flere medlemmer og aktive frivillige
• Videreførelse af Brugernes Bazar
• Medlemsrekruttering lokalt
• Sociale tiltag lokalt
• Aktiviteter lokalt
• Kystlejr/Ø-lejr

3. Kæmpe for lige adgang til sundhedssystemet – både på ældreområdet og ift. somatikken for psykiatribrugere
• Retten til at blive erklæret rask
• Modarbejde diskrimination i sundhedssystemet pga. psykiatrisk diagnose

4. Arbejde på fortsat at udbrede LAP’s bisidderkorps, vendepunkter, NADA og refugier til hele landet

5. Forskning inden for behandlings- og socialpsykiatrien
• Brugerinvolveret
• Lære personalet på bosteder/i psykiatrien at behandle patienter/beboerne respektfuldt og medmenneskeligt

6. Overholde vedtægterne
• Rydde op i arbejdsgrupperne på hjemmesiden
• Bruge mulighederne for konfliktløsning ifølge vedtægterne
• Nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring antallet af landsledelsesmedlemmer med henblik på forslag til vedtægtsændring
• Gennemgang af vedtægter, forretningsorden og principprogram med henblik på en forenkling og indbyrdes overensstemmelse mellem dokumenterne

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med klart flertal.
Handlingsprogrammet lægges på LAP ́s hjemmeside. Opfølgning på dette handlingsprogram skal indgå i landsledelsens beretning for 2022-24.

7. Fastsættelse af kontingent for 2022

Landsledelsen har fremsat forslag om at opretholde sidste års kontingentsatser og -fordeling:
Individuelle medlemmer: kr. 125,-
Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere.
Kontanthjælpsmodtagere/hjemløse: kr. 50,-.
Fordeling: 40 % til lokalforening; 35 % til regionsforening og 25 % til landsforening.
Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-
Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med et stort flertal.

8. Godkendelse af budget 2023

Der foreligger et skriftligt forslag til budget. Kasserer Steen Moestrup præsenterer forslaget til budget 2023. Landsmødet behandler budget 2023 og budget 2024, jf. landsmødebeslutning om landsmøde hvert andet år. Budgetter tilrettes med brug af grå oversigt, som også er i landsmødemappe.

Budgetforslag 2023 og 2024 sættes til afstemning og vedtages med klart flertal.

9. Valg af landsledelse

Lars Kristensen læser eget digt op:
1. Psykiatri psykiatri – gid jer for jer kunne blive fri
I fylder mig med psykofarmaka – langt mere end jeg kan tage
Endnu lægger i mig i rem og bælte – det gør jeg ikke lige frem til helte!
Hvad med at lytte til mig i åben dialog
Det giver mentalt en langt bedre ro

2. Psykiatri psykiatri – stop dog vort samfunds roderi
Arbejdsmarkedet kræver stress og jag, fordi jeg skal have et arbejdsfag
Jeg er et levende menneske og ikke en robot
Jeg er lang mere værd en elektro skrot
jeg har evner og kunnen mangt og meget
De skal da ikke under gulvtæppet være fejet

3.Psykiatri psykiatri – hjælp mig med at få livsenergi
Sig til politikerne de stoppe skal – deres krav om bedre økonomiske tal
Fortæl dem jeg også et menneske er – det samme som de andre de også ser
Få stoppet deres ideologiske lort for det får
kærligheden tilintetgjort

4. Psykiatri psykiatri – lad os sammen gøre mennesket fri
Fri til at leve et menneskeliv i glæde
Så det åbent og ærligt frem kan træde
Giv giv menneske dets rette plads i livet
Den plads det fra fødslen af er givet
Lad os sammen gå denne vej i denne verden –
det giver mennesket den allerbedste færden

Valg:
Der var i alt 14 kandidater, der stillede op til landsledelsen, hvor der skulle besættes 7 ledige pladser. Kandidater præsenterer sig kort overfor forsamlingen og fortæller om, hvad der særligt optager dem. Steen Moestrup læser kandidatur op fra Inge Volder, som stiller op in absentia. Helle Sibbersen læser kandidatur op fra Grethe Kristine Nørgaard og Clarissa Emiria Sørensen, som tillige begge stiller op uden selv at være til stede på landsmødet. Stemmerne fordelte sig således:

Navn By Antal stemmer
Steen Moestrup Valgt til landsledelsen Hillerød 50
Lene Kristiansen Valgt til landsledelsen København 46
Bettina Kræmer Mærsk Valgt til landsledelsen Fredericia 42
Lars Kristensen Valgt til landsledelsen Vester Skerninge 39
Grethe Kristine Nørgaard Valgt til landsledelsen Silkeborg 32
Hanne Carlsen Valgt til landsledelsen København NV 30
Torben Juhl Valgt til landsledelsen Halsnæs 25
Shiva Khanjani 1.suppleant København 24
Paul Bjergager Nielsen 2.suppleant Roskilde 23
Clarissa E. Sørensen 3.suppleant Rødovre 22
Jesper Richter Porsborg 4.suppleant Næstved 19
Inge Volder 5.suppleant Herfølge 15
Iben E. Fink 6.suppleant Svendborg 13
Kaj Larsen 7.suppleant Aalborg 12

76 stemme berettigede. Antal afgivne stemmer 70. Den nyvalgte landsledelse præsenterer sig for forsamlingen.

10. Valg af revisor

Landsledelsens forslag om Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ekstern revisor bliver godkendt enstemmigt. Valg af intern kritisk revisor: Mikhael Saxtorph stiller op til valg som intern kritisk revisor og Hanne Schou Kadziola stiller op som suppleant til kritisk intern revisor.

Mikhael Saxtorph vælges til kritisk intern revisor og Hanne Schou Kadziola vælges som suppleant til kritisk intern revisor.

11. Evt.

Tom Jul oplyser, at Folketeateret i en kort periode i maj er gratis for medlemmer af LAP. Lars Kristensen foreslår en revy om LAP. Tina Hesselbjerg opfordrer medlemmer til at deltage i møder i Odense. Henriette Zimsen spørger til brugerbetaling på LAP Vendepunkter?

Valentina T. Djurhuus spørger om, der er rejserefusion til deltagelse på Folkemødet, og det oplyses, at medlemmer kan få dækket deres deltagelse med billigste offentlig transport. Steen Moestrup fortæller, at et nu afdødt medlem af LAP har stiftet Nektar fonden, og medlemmer kan skrive til sekretariatet, hvis man vil høre mere om fonden.

Endelig siger Mikhael Saxtorph, at det er et af de bedste landsmøder han har været med til. Hanne Wiingaard takker som afslutning dirigenterne, LAP’s ansatte og stemmetællerne for deres indsats.

Åbent brev fra PsykiatriAlliancen

15. maj 2021

Kære Statsminister, står du ved dit løfte om en 10-årsplan for psykiatrien?

Regeringens løfte om en langsigtet ambitiøs psykiatriplan har været formuleret så klart og er gentaget så mange gange siden folketingsvalget i 2019, at ingen har været i tvivl om, at regeringen mente det, og at løftet ville blive opfyldt. Indtil i tirsdags.

Da statsminister Mette Frederiksen blev spurgt direkte i Folketingets spørgetime, ville hun ikke bekræfte, at hun vil opfylde løftet om en 10-årsplan for psykiatrien.

Det er vi både forbløffede og bekymrede over i PsykiatriAlliancen. Vores 37 medlemsorganisationer repræsenterer bredt psykiatriens brugere og pårørende og det store flertal af de faggrupper, der arbejder i psykiatrien. De møder hver dag en psykiatri, der alt for ofte ikke formår at give mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende den behandling og støtte, de har brug for, på trods af, at alle faggrupper brænder for at løfte opgaven. Eksemplerne er så talrige og velkendte, at vi ikke behøver gentage dem her.

Problemerne i psykiatrien opsummeres kort og konkret af Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens faglige oplæg til psykiatriplanen, som de præsenterede i januar: ”Den indsats, vi i dag tilbyder, er præget af manglende sammenhæng, utilstrækkelig kvalitet og mangelfulde indsatser. Hvis vi skal komme den markante ulighed til livs og gøre en mærkbar forskel for mennesker med psykiske lidelser, er det et sygdomsområde, som skal prioriteres de næste mange år”.

Kan det passe, at statsministeren ikke længere vil forpligte sig på at gøre noget ved den markante ulighed og den mangelfulde indsats for de hundredtusinder af danskere, hvis liv er ramt af alvorlig psykisk sygdom?

I de tre år, der er gået siden regeringen lovede en psykiatriplan, har vi i Psykiatrialliancen været dybt involveret i forberedelsesarbejdet. Vi har gjort alt, hvad vi kunne, både samlet og hver enkelt organisation, for at bidrage med vores bud på løsninger. Vi har deltaget i utallige arbejds- og følgegrupper, debatter og møder. Og vi har afleveret stakkevis af analyser og forslag. Over hele linjen har tonen og samarbejdet været konstruktivt og fremadskuende.

Da Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen præsenterede deres ambitiøse faglige anbefalinger til psykiatriplanen, var modtagelsen positiv. Styrelserne lagde al deres faglige autoritet ind i at lancere anbefalingerne. I brugernes, de pårørendes og de ansattes organisationer stod vi sammen om og bakkede op om anbefalingerne og i Folketinget er der historisk bred opbakning.

Vi diskuterede indbyrdes og med politikere og embedsmænd, hvem og hvilke indsatser, der skulle prioriteres højest og først: De voksne med de mest invaliderende sygdomme, som bliver indlagt på underbemandede hospitaler og udskrevet til i mange tilfælde utilstrækkelig støtte og hjælp? De børn og unge, der ikke tidligt nok får hjælp til at håndtere deres mistrivsel og begyndende sygdom? De pårørende, som må tage over, hvor systemet svigter, og som får ødelagt deres familie og hverdag? De ansatte, som hver eneste dag kæmper en heroisk kamp for at sikre værdighed og faglighed på hårdt belastede sygehusafdelinger og kommunale tilbud? Ønskerne og forslagene har været mange, fordi alle dele af psykiatrien har brug for mærkbare forbedringer.

Det eneste, ingen af os havde forestillet os, var, at det hele kunne munde ud i det rene ingenting. Men det
er desværre det indtryk, vi sidder tilbage med, da vi hørte statsministerens svar i tirsdags.

Så kære Statsminister, kære Sundhedsminister, kære Socialminister: Er det gigantiske og nødvendige arbejde, vi og mange andre har lagt i psykiatriplanen, spildt? Eller står I stadig ved jeres løfte om at ”invitere til forhandlinger med henblik på at indgå en aftale om en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom”, som det står formuleret i jeres forståelsespapir med de tre støttepartier fra 2019?

Det haster med et klart svar. Både for de mange mennesker, der rammes af mental mistrivsel og psykisk sygdom, for deres pårørende og for de ansatte, der skal løfte behandlingen og hjælpen.

Med venlig hilsen
PsykiatriAlliancen

PsykiatriAlliancens medlemsorganisationer er
ADHD-foreningen
Angstforeningen
Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende
Borderlinenetværket
BUP-DK, Børne – og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark
Dansk Arbejder Idræt
Dansk Psykiatrisk Selskab
Dansk Psykologforening
Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
DPBO – Danske Psykiateres og Børne- og Ungdoms Psykiateres Organisation
Depressionsforeningen
Det Sociale Netværk
Ergoterapeutforeningen
Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker
FOA
Foreningen af Yngre Psykiatere
Foreningen Død i Psykiatrien
Fountain House
Håb i psykiatrien
ISPS-DK – Internationalt Selskab for Psykologiske og Sociale Interventioner ved Psykoser
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
Landsforeningen Autisme
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
Landsforeningen Spor
Livslinjen
Lægeforeningen
OCD-foreningen
Outsideren
Peer-Netværket Danmark
Psykiatrifonden
SIND
Sind Ungdom
Socialpædagogernes Landsforbund
Socialt Lederforum

Referat af LL–møde 05.04 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Cornelius Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen
Afbud/fraværende: Clarissa E. Sørensen, Jens Rasmussen, Grethe Kristine Nørgaard
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Møde afholdt på Zoom.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Lenette vælges til ordstyrer. Hanne W. bidrager når Lenette ønsker at bliver afløst som ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt uden ændringer.

4. Godkendelse af referat 05.03 2022

Referat godkendt uden ændringer.

5. Landsmøde forberedelse: (lukket punkt)

6. Personale (lukket punkt)

a. Intern kritisk revisor

7. Orientering fra

a. FU
Steen har brugt en del tid på regnskab.
Jobopslag er ude og der kommer henvendelser.

b. LL
Betinna fortæller, der har været et rigtig godt bisidderkursus i weekenden.
Forventer opfølgning på kurset til efteråret. Hanne Carlsen siger det var et rigtig fint kursus, og en god underviser. Hanne W. har været til møde i Udsatterådet i Faxe kommune.

c. Orientering fra arbejdsgrupper:
Landslejr: Gruppen er i fuld gang, der arbejdes på et godt program.
Folkemøde: Der er møde den 20.04 2022. Der arbejdes på et godt program, og det skal nok blive et nuanceret og veltilrettelagt program.
Refugie: Cornelius indkalder gruppen. Jens vil ringe til Inspirationscenter Maribo.
Vendepunkt: Der arbejdes på sagen – der skal formentlig findes en anden tovholder.
– Henrik har været til møde i Socialstyrelsen vedr. kvalitet i bostøtte og på boformer, og skal til konference 27. april 2022 på Nyborg Strand.
– Hanne C. fortæller Amaliegruppen mødes på landsmødet i Svendborg.
– Steen er kommet i Hillerød Udsatteråd, hvor Henrik West er suppleant. Han skal tillige til møde i Region Hovedstadens Udsatteråd og besøge et fængsels center på Nørrebro. Steen har også været til møde om Brugernes Bazar, som afholdes 24. august 2022. Fhv. forstander på Den Sociale Højskole, Odense Alice Rasmussen er den lokale koordinator og i Rådet for Socialt Udsatte er det Helena Hanna Holm, som er koordinator. Udsatterådet betaler udgiften til Brugernes Bazar på 500.000 i år. Næste år i 2023 vil Udsatterådet ikke betale dette beløb. Skal LAP gøre det i 2023 og afholde udgiften på kr. 500.000 til dette?
Kan der indkøbes kuglepenne, der kan genbruges – med udskiftelig blækstift – evt., som en indsamling, hvor en krone går til Ukraine?
– Hanne og Steen fortæller, der er bestilt 300 rygsække og cover til mobiler. Den kan deles ud til landsmødedeltagere, bruges til FM22 og Brugernes Bazar.

8. Økonomi

a. Regnskab 2021
Regnskabet skal trykkes i et antal eksemplarer til landsmødet, og der skal laves en status til landsmøde mappen. Revisor sender regnskab til underskrift i LL.
Socialstyrelsen har godkendt budget 2022, og heri anførte overførsler.
LL godkender regnskab 2021 uden kommentarer.

b. Regnskabsoversigt og budgetstatus – orientering
LL har ingen kommentarer til regnskabsoversigt og budgetstatus.

c. Budget 2023
– Lønudgifter sættes sammen i en pulje
– Ekstern assistance skrives som en særlig post
– Konsulent skal stå for sig selv
– Lønrefusioner skal stå for sig selv.
LL godkender budget 2023.
Godkendelse af landsledelsen og dato sættes på budget.

9. Eventuelt

-Bettina foreslår et pkt. på første LL-møde efter landsmøde 2022: Opgaver når man går ind i arbejdsgrupper – opgaver, forpligtelser, fastholdelse og ansvar. Man skal ikke kunne hoppe ud og ind af arbejdsgrupper (forpligtelser overfor fællesskabet)
– Steen fortæller han er citeret i nyeste udgave af Hus Forbi vedr. campingvogn og skriftestol. Campingvognen står i København indtil 9. april. Liselott Blixt har været og skrevet bekendelser i mappen i campingvognen.
– Cornelius svarer på spørgsmål vedr. § 84 -85
– Hanne C.: Der er et møde i Cevea om psykiatriens tilstand. Hanne C. vil gerne med.
– Der er enighed om, at det er fine rygsække, der blevet udarbejdet til LAP.
– Helle har modtaget invitation til Nyt Patientråd.
– Cornelius fortæller der er et arrangement i LAP København lørdag kl. 15.00 på søndag
– Mødet slutter 7 minutter før tid.

10. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Landslejr 2022

NÆRVÆR – EN DEL AF FÆLLESSKABET!
Som noget nyt laver LAP i år en Landslejr

Arbejdsgruppen er i fuld gang med en spændende lejr blandt andet med:

• Heldagsture
• Halvdagsture
• Debataftener
• Aktiviteter af forskellig art
• Værksteder
• Vendepunkter
• NADA
• Spil
og meget andet….

Ideér og forslag til aktiviteter på lejren er velkomne og kan sendes til: Lenette@lap.dk

Vi glæder os til at se dig på Landslejren på Brenderup Højskole fra 31/07 til 06/08, 2022.
Der er åbnet for tilmelding fra den 16. maj 2022.
Pris: kr. 1900,- for dobbeltværelse eller kr. 2400,- for enkeltværelse

Vi vil gerne skabe plads til flest mulig på lejren, og derfor opfordrer vi til at deltagere deler værelse. Der ydes rejserefusion til LAP medlemmer til billigste offentlige transport.

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen LAP landslejr

Referat af møde i livsglædegruppen d. 23. februar 2022

Møde i Odense d. 23. febr. 2022

REFERAT

Tilstede : Ghita , Solvej , Preben , Tom . Yvonne
Afbud fra de øvrige.

Referat fra sidste møde :
Referatet blev læst op og blev godkendt.

Siden sidst : Hver fremførte hvad de havde haft af gode oplevelser siden sidste møde.

Nyt medlem :
Valentina Djurhus har ansøgt om medlemskab af gruppen.
Dette blev godkendt.

Nyt fra LL :
Tidligere forslag om at afholde landsmøde hvert andet år, som blev nedstemt ved sidste landsmøde . Dette forslag vil fremkomme igen på kommende landsmøde.
Årets kystlejr vil blive sløjfet og på en måde lagt ind under sommerlejren.

Økonomi :
Tom har fremsendt budget for gruppens virke for året 2022 til LAP`s forretningsudvalg.

Gruppens arrangementer :
Ghita har undersøgt om tur til Kaj Munk museet. Dette vil fremsendt til forretningsudvalget til godkendelse.
Preben er startet med undersøgelse af tur arrangement til ZOO have i København.

Næste møde : onsdag d. 23. marts 2022 kl. 12.30 i LAP Odense

Referent : Preben

Referatet godkendt på gruppens møde d. 23.3.2022

Referat af møde i livsglædegruppen d. 26. januar 2022

i mødelokale i Odense kl. 13.30

REFERAT

Tilstede : Tom , Ghita , Solvej , Preben
afbud fra Troels og Brian

1. Siden sidst :
Hver gruppemedlem på mødet referede hvad de havde haft af positive og glade oplevelser siden sidste møde.

2. Tom referede relevante oplysniner for gruppen fra landsledelsesmøde.

3. Budget :
LAP skal have et budget for gruppens virke i år 2022 .
Dette blev drøftet og der kom et beløb frem som vi fremstiller med gruppens oversigt over kommende arrangementer .
Foreslåede arrangementer :
Tur / arrangement til : Kaj Munks præstegård museum
– – : Århus , foredrag om ledsagerhunde + Aros kunstmuseum
– : Zoo i København
– : evt. et fjerde arrangement afhængig af økonomi tilskud

Det samlede budget beløb for året 2022 er beregnet til 75.000 kr.
Dette skal fremlægges til LAP .

Næste møde : onsdag d. 23. februar 2022 kl. 12.15 i LAP kontor mødelokale.

Referent : Preben

REFERATET GODKENDT PÅ GRUPPENS MØDE D. 23. FEBR. 2022

Referat af møde i livsglædegruppen d. 20. september 2021

i LAP Odense

REFERAT

Tilstede : Tom , Troels , Solvej , Yvonne , Preben
vi savnede de øvrige fra gruppen.

1. Siden sidst : Da det var lang tid siden sidste møde blev afholdt, p.g.a. Corona krisen, var der en del at berette om fra hver enkel .
Positive oplevelser var der dog oplevet, som blev videre givet.

2. Det kommende LAP landsmøde blev drøftet. Tom har en del materiale bl.a. i form af foto ́s , der vil blive ophængt / udstillet, så landmøde deltagerne kan se vores gruppes aktiviteter.

3. Landsledelsen : Tom berettede hvad der var af relevante oplysninger for gruppen.

4. Arrangements forslag : Det blev drøftet hvad vi kan iværksætte af arrangementer for en del af LAP medlemmer, som vi tidligere har udført. Der fremkom mange forslag.
Troels vil tilrettelægge det næste arrangement til en seværdighed og god oplevelse i København.

5. ́Diæter ́ : Der blev her på mødet drøftet de nye regler for fortæring i forbindelse med gruppe møder.

6. Eventuelt : Refugieophold blev drøftet . Folkemødet på Borholm i år blev drøftet.
Der blev orienteret om et møde på Christiansborg spejlsalen dd. 15.nov.
Dette kan evt. drøftes videre på det kommende landsmøde.

Næste møde : onsdag d. 17. november kl. 12.00 i LAP Odense .

referent : Preben.

Godkendt på mødet d.23.3.2022

Handlingsprogram LAP 2022 – 2024

1. Påvirke det videre forløb på 10-års planen, således at vores rettigheder varetages ved at:

 • Ændre holdning til psykiatribrugere
 • Der tildeles behandlings- og socialpsykiatrien og brugerbevægelsen kr. 600 milliarder ekstra over 10 år
 • Nedbringe tvang og magtanvendelse generelt, herunder retsgyldighed af psykiatriske forhåndserklæringer/testamente.
 • Indføre ret til medicinfri behandling
 • Nedbringe overdødeligheden
 • Opprioritere rehabiliterende, recovery orienterede og alternative tilgange herunder TBT – Traume-Bevidst Tilgang

2. Bekæmpe ensomhed samt styrke indsatsen for flere medlemmer og aktive frivillige

 • Videreførelse af Brugernes Bazar
 • Medlemsrekruttering lokalt
 • Sociale tiltag lokalt
 • Aktiviteter lokalt
 • Kystlejr/Ø-lejr

3. Kæmpe for lige adgang til sundhedssystemet – både på ældreområdet og ift. somatikken for psykiatribrugere

 • Retten til at blive erklæret rask
 • Modarbejde diskrimination i sundhedssystemet pga. psykiatrisk diagnose

4. Arbejde på fortsat at udbrede LAP’s bisidderkorps, Vendepunkter, NADA og refugier til hele landet

5. Forskning inden for behandlings- og socialpsykiatrien

 • Brugerinvolveret
 • Lære personalet på bosteder/i psykiatrien at behandle patienter/beboerne respektfuldt og medmenneskeligt

6. Overholde vedtægterne

 • Rydde op i arbejdsgrupperne på hjemmesiden
 • Bruge mulighederne for konfliktløsning ifølge vedtægterne
 • Nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring antallet af landsledelsesmedlemmer mhp. forslag til vedtægtsændring
 • Gennemgang af vedtægter, forretningsorden og principprogram mhp. en forenkling og indbyrdes overensstemmelse mellem dokumenterne.

Åbningstale til LAPs Landsmøde 2022

Af Kira West, formand for Rådet for Socialt Udsatte

30. april 2022 i Svendborg.

Læs mere her